Depression. Vårdprogram Närsjukvården i västra Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depression. Vårdprogram Närsjukvården i västra Östergötland"

Transkript

1 Antaget Depression Arbetsgrupp Lena Emilsson, sjukgymnast psykiatriska kliniken Mats Engberg, allmänläkare primärvården Malin Forsell, psykolog psykiatriska kliniken Åsa Knutsson, kurator psykiatriska kliniken Malin Lundberg Isaksson, kurator primärvården Bjarne N Olinder, psykiater psykiatriska kliniken Kerstin Olsson, sjuksköterska psykiatriska kliniken Gudrun Pettersson, kurator/familjerådgivare primärvården Anette Regnstrand, kurator primärvården

2 Vårdprogram Depression 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Epidemiologi och förlopp Allmänna principer för omhändertagande av deprimerade patienter Diagnostik och skattning Behandling Ansvarfördelning primärvård - psykiatri Förslag till kvalitetsindikatorer...9 Bilaga 1, HAD...10 Bilaga 2, S-MADRS...11 Bilaga 3, Egenvårdsråd...12

3 1. Epidemiologi och förlopp Vårdprogram Depression 3(12) Depression är en av våra folksjukdomar. Den har blivit vanligare på senare år och debuten sker i lägre åldrar. Det är huvudsakligen lindriga och måttliga er som ökat, medan förekomsten av de svårare förefaller oförändrade. Förekomsten av i ett givet ögonblick (punktprevalensen) är ca 5 %. Återfallsrisken är hög, ungefär hälften återinsjuknar inom 2 år efter en första episod % löper risk att utveckla ett kroniskt depressivt tillstånd som varar mer än 2 år. Var femte deprimerad individ har psykotiska symtom, oftast är innehållet affektkongruent, det vill säga har samma färg och innehåll som stämningsläget i sig. 2. Allmänna principer för omhändertagande av deprimerade patienter Den kognitiva och viljemässiga nedsättningen hos deprimerade patienter gör att information om tillståndets natur och behandling är viktig. Särskilt viktigt är det att ge hopp om goda behandlingsmöjligheter när patienten upplever hopplöshet. Anhöriga bör involveras och de kan stödja ordinerad behandling. Därtill kan känslor av skam och skuld minska hos patienten. Särskilt i fall av suicidrisk är allians med anhöriga viktig. Depressionssjukdom innebär en tydligt förhöjd risk för suicid, i vissa studier 20 gånger ökad risk. Särskilt ökad risk ser man bl.a. hos personer som är ovana att uppleva depressivitet, vid svåra er (särskilt med psykotiska symtom), vid långvarig symtombild, vid upprepade skov, vid samtidig dystymi, vid restsymtom, vid samtidig förekomst av ångest och sömnstörning, vid bipolaritet, vid personlighetsstörning, vid samtidigt alkoholmissbruk samt under den första månaden av behandling. En strukturerad suicidriskbedömning bör göras vid den initiala bedömningen och upprepas under behandlingens gång. Det betyder att frågor kring hopplöshet, meningslöshet, dödstankar, suicidtankar och suicidplaner bör ställas.

4 3. Diagnostik och skattning Vårdprogram Depression 4(12) Diagnostik sker lämpligen med diagnostiska kriterier enligt DSM-IV vilka återges kortfattat här. Fem av nedanstående symtom ska ha förekommit under två veckor, mest hela dagen och så gott som dagligen. Observera att ångestkänslor är mycket vanligt förekommande men ej finns med i kriterierna. nedstämdhet förlust av glädje och intresse (anhedoni) aptit- och viktförändring sömnstörning förändrad motorik (långsam/agiterad) trötthet och emotionell frusenhet dålig självkänsla och skuldkänslor koncentrationssvårigheter döds- och självmordstankar För skattning av sdjup och för behandlingsuppföljning bör någon form av självskattning användas. Som bilaga finns HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) eller S-MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale). Fördelen med HAD är att den även omfattar frågor kring ångest och alltså kan användas vid uppföljning även av dessa tillstånd. Riktlinjer för tolkning av resultaten på sskalorna: HAD S-MADRS Lätt Måttlig Svår >14 >34 Det är viktigt att efterfråga bipolaritet och melankoliska drag eftersom detta påverkar behandlingsval. Alkoholmissbruk är mycket vanligt förekommande och anamnes kring detta är nödvändig, gärna kompletterad med egenskattning med AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Var frikostig med lab-utredning med framför allt ALAT, ASAT, GT, CDT och MCV. Förutom alkoholmissbruk är det viktigt att utesluta andra somatiska sjukdomar som kan ge depressiva symtom, t ex rubbningar i ämnesomsättning (hypo- och hypertyreos), B12- och folatbrist och hyperkalcemi.

5 4. Behandling Vårdprogram Depression 5(12) Vid behandling bör alltid utlösande och vidmakthållande faktorer belysas. Patienten bör få information om sambandet mellan dessa faktorer och en. Ibland kan stödjande samtal och livsstilsförändringar vara den viktigaste åtgärden. Detta är förslag på en trappstegsmodell för behandling av i primärvården: 1) Egenvård, till exempel sömn, motion och regelbundna vanor. Avstå från alkohol. Undvik helst sjukskrivning. 2) Tillägg av läkemedel och psykosocialt stöd eller tillägg av psykoterapi. 3) Kombination av olika behandlingar, inklusive flera läkemedel. 4) Remiss till psykiatrin. Egenvård Det är viktigt att egenvård finns med som en grund i all behandling. Till vårdprogrammet bifogas egenvårdsråd som kan delas ut till patienten. Patienten bör uppmärksammas på dessa punkter och det är viktigt att patienten ser sin egen delaktighet i behandlingen. Skriftlig information om och dess behandling kan med fördel delas ut till patienten. I detta sammanhang rekommenderas Behandling av - frågor och svar som är utgiven av SBU och kan beställas via Apoteket. Läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling bör ske enligt manual, det vill säga följa en strategi när det gäller preparatval, dosökningsintervall, planerad uppföljning och beaktande av biverkningar. Efterhand bör behandlingstidens längd fastställas i varje enskilt fall det vill säga om indikation för långtidsbehandling föreligger eller ej. Enstaka sepisoder skall behandlas minst 6 månader från det att patienten avsevärt förbättrats. Behandlingsuppföljningen bör vara strukturerad. Förslagsvis sker återbesök eller telefonkontakt med patienten inom 2-4 veckor. Effekt av behandling med antidepressiva kan förväntas tidigast efter 2-3 veckors behandling. Dosökning övervägs efter 4 veckor om patienten endast delvis förbättrats. Om ingen större förändring skett överhuvudtaget kan preparatbyte övervägas enligt nedanstående lista. Serumkoncentrationsbestämning kan också övervägas (brist på följsamhet eller snabb metabolism).

6 Vårdprogram Depression 6(12) Vid läkemedelsbehandling av en förstagångs bör man i de flesta fall starta med ett selektivt serotoninupptagshämmande läkemedel så kallade SSRI-preparat. Dessa ger vanligen milda initiala biverkningar i form av gastrointestinala symtom och lätt huvudvärk. De sexuella biverkningarna i form av minskad libido och fördröjd ejakulation/orgasmhämning observeras som regel av patienterna först när remission inträtt. Detta utgör det största biverkningsproblemet vid längre tids behandling. Vid svår ångest eller sömnstörning får man överväga tillfällig anxiolytisk behandling med till exempel oxazepam och zopiklon. Vid er med psykotiska inslag kan man överväga att använda låga doser av antipsykotikum som tillägg till antidepressivum, i första hand Risperdal. Vid behandling av äldre bör man särskilt beakta risken för biverkningar. Valet av läkemedel är viktigt. Dosen måste anpassas och risken för interaktioner med andra läkemedel bör uppmärksammas. Om man trots optimal dosering inte har tillräckligt god effekt med ett antidepressivt medel rekommenderas byte till ett medel med annan verkningsmekanism. Det är viktigt att i behandlingen sträva efter att patienten blir helt återställd från sin, eftersom kvarvarande symtom kan innebära ökad risk för återinsjuknande. Antidepressiva läkemedel är inte vanebildande, men kan ge utsättningssymtom vid alltför snabbt avbrytande av behandlingen. Dessa fenomen kan likna de biverkningar man ser vid insättning. Utsättning bör därför alltid ske långsamt, gärna successivt under en eller ett par månader. En annan fördel med denna strategi är att man då kan observera eventuella recidiv. Lämpliga preparatval Förstahandsval Citalopram mg Fluoxetin (60) mg Sertralin (200) mg Billiga och relativt lättanvända Sannolikt något sämre vid djupa er och lägre grad av utläkning

7 Andrahandsval Mirtazapin mg till natten Bra vid ångest/sömnstörning Nackdel är viktuppgång och sedation Cipralex (30) mg God effekt Efexor Depot (300) mg God effekt Relativt dyrt Vårdprogram Depression 7(12) För patienter med två svåra eller flera depressiva episoder bör man överväga långtidsprofylax. Principen för denna behandling är att fortsätta med samma läkemedel i samma dos som under den akuta behandlingsfasen. Psykosocialt stöd och krisbemötande De flesta människor vill förstå varför de mår som de gör utifrån ramen för de erfarenheter som de tidigare gjort i livet. Den djupt deprimerade patientens pessimism eller skuldföreställningar är på sitt sätt logiska utifrån oförmågan att känna lust eller glädje som är kännetecknande för. Många er utlöses av olika psykosociala påfrestningar. Dessa faktorer bör noga kartläggas. Särskilt förluster av viktiga personer och relationer samt kränkningar av självkänslan, tycks ha en depressiv inverkan. Möjlighet bör ges till kristerapeutisk genomgång och bearbetning av de utlösande faktorerna. Dessa kan te sig beskedliga, men till sist ha blivit det som avtäckt en psykologisk sårbarhet och fått bägaren att rinna över. Det kan handla om gamla trauman och/eller en livsproblematik som inte längre kan hanteras med tidigare copingstrategier. En klinisk erfarenhet är att ju mer problem som föreligger med självbild och självkänsla hos patienten före insjuknandet, desto starkare är indikationen för kompletterande psykoterapi.

8 Vårdprogram Depression 8(12) Förutom krisinriktade och stödjande samtal kan också psykoterapi och annan paramedicinsk behandling behövas. Här följer en kort beskrivning av några metoder. Kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi Målsättningen är att förändra negativa tankemönster mot en mer realistisk självbild och öka patientens förmåga att själv kunna påverka sin situation och bemästra svårigheter. Patienten lär sig att omidentifiera sina referensramar och ändra sitt sätt att tolka sina upplevelser av hotfulla och stressande situationer som brukar utlösa känslor av kränkning, ångest och hopplöshet, vilka i sin tur kan leda till. Nyare forskning har visat att beteendeaktivering är effektivt genom att hjälpa patienten att öka aktiviteten inom viktiga livskvalitetsområden. Terapeuten är aktiv, ställer frågor, vägleder och varje session har en bestämd struktur. Psykodynamisk terapi Syftar till att kartlägga de bakomliggande faktorerna till psykiska symtom. Man utgår från att psykiska problem är möjliga att förstå. Att insikt om den egna livshistorien, nuvarande förhållanden och underliggande konflikter kan hjälpa patienten att på ett bättre sätt hantera sin situation och undvika nya sjukdomsperioder. Terapin syftar till insikt, personlig utveckling och därmed förbättrad självkänsla och självständighet. Rekommenderas främst då problematiken inte är så avgränsad och då längre tids behandling behövs och är möjlig. Sjukgymnastisk behandling Psykiatrisk sjukgymnastik syftar till att arbeta med kroppen, för att förtydliga samspelet mellan psykiska och fysiska reaktioner. - Fysisk träning. Det finns både fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet. Flera studier visar på att fysisk träning har en antidepressiv effekt. - Avspänning. - Basal kroppskännedom. Enkla naturliga rörelser i liggande, sittande, stående och gående som syftar till spänningsreglering och medveten närvaro. Stärker kropps-jag och jagupplevelser.

9 5. Ansvarsfördelning primärvård/psykiatri Vårdprogram Depression 9(12) De flesta patienter bör handläggas i primärvården. Indikation för remiss till psykiatrin är: Bipolärt syndrom Diagnostiskt oklara fall Hög suicidrisk Psykotiska inslag Post partum (enligt särskilt vårdprogram) Patienter som ej förbättrats efter två behandlingsförsök med läkemedel Patienter med intolerabla eller oväntade biverkningar Behov av särskilda psykoterapeutiska insatser 6. Förslag till kvalitetsindikatorer Andel patienter som fått någon form av uppföljning inom 4 veckor efter inledd läkemedelsbehandling Andel patienter som genomfört självskattning, dels vid insättning, dels vid uppföljning av läkemedelsbehandling Andel patienter som tillfrågats om alkoholkonsumtion och där detta dokumenterats i journal Andel patienter som erbjudits samtalsstöd parallellt med läkemedelsbehandling Utgåva nr: Giltig fr o m: Kommentar till ny utgåva: Godkänd av (namn, titel, datum): Sign Första utgåvan NSV ledningsgrupp,

10 Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) 10(12) Frågor som relaterar till ångest är markerade med Å och med D. Poängen för varje svar nns i högerkolumnen. Markera svaren på respektive fråga och summera på slutet av sidan. Ringa in de svar som du tycker passar bäst. Å Jag känner mig spänd och nervös: Mestadels 3 Ofta 2 Av och till 1 Inte alls 0 D Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat: De nitivt lika mycket 0 Inte lika mycket 1 Endast delvis 2 Nästa inte alls 3 Å Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända: Mycket klart och obehagligt 3 Inte så starkt nu 2 Betydligt svagare nu 1 Inte alls 0 D Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting: Lika ofta som tidigare 0 Inte lika ofta nu 1 Betydligt mer sällan nu 2 Aldrig 3 Å Jag bekymrar mig över saker: Mestadels 3 Ganska ofta 2 Av och till 1 Någon enstaka gång 0 D Jag känner mig på gott humör: Aldrig 3 Sällan 2 Ibland 1 Mestadels 0 Å Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad: Absolut 0 Vanligtvis 1 Sällan 2 Aldrig 3 D Allting känns trögt: Nästan alltid 3 Ofta 2 Ibland 1 Aldrig 0 Å Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen: Aldrig 0 Ibland 1 Ganska ofta 2 Väldigt ofta 3 D Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: Fullständigt 3 Till stor del 2 Delvis 1 Inte alls 0 Å Jag känner mig rastlös: Väldigt ofta 3 Ganska ofta 2 Sällan 1 Inte alls 0 D Jag ser med glädje fram emot saker och ting: Lika mycket som tidigare 0 Mindre än tidigare 1 Mycket mindre än tidigare 2 Knappast alls 3 Å Jag får plötsliga panikkänslor: Väldigt ofta 3 Ganska ofta 2 Sällan 1 Aldrig 0 D Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram: Ofta 0 Ibland 1 Sällan 2 Mycket sällan 3 Totalt Å = Totalt D = Ångest 0-6 Ingen besvärande ångest 7-10 Mild till måttlig ångest >10 Förekomst av eventuell ångeststörning Depression 0-6 Ej deprimerad 7-10 Nedstämdhet >10 Risk för stillstånd som kan kräva läkarbehandling

11 11(12)

12 12 (12) Närsjukvården i Västra Östergötland BILAGA 3 Egenvårdsråd Bra och regelbundna matvanor Regelbundna matvanor, fiberrik och fullvärdig mat med proteiner, mineraler och vitaminer. Minst en varm måltid om dagen. Motion Är positivt genom att kroppen producerar det kroppsegna endorfinet, vilket leder till minskad upplevelse av smärta, hjälper till att reglera sinnesstämning och leder till avslappning samt minskad ångest. Studier har visat att motion motsvarande rask promenad i 30 till 45 minuter minst tre gånger per vecka, höjer humöret både hos friska och hos personer med lindrig. Även återfallsfrekvensen minskar. Sömn och vila Sömn är viktig för hjärnans återhämtning. Varva ner innan sänggående genom en kort promenad, avstå från drycker med koffein innan sovdags. Sovrummet bör vara mörkt och svalt. Vid problem med att sova undvik att sova på dagen. Alkohol och droger Minska alkoholkonsumtionen så mycket som möjligt. Alkohol förstärker symtomen vid såväl som ångest. Det är viktigt att undvika alla former av beroendeframkallande droger. Ljus Brist på ljus påverkar serotoninnivåerna i hjärnan. Du bör vistas utomhus en gång om dagen. Stresshantering Du bör ta det lugnt och undvika konflikter. Meditation, avslappning, massage och varma bad kan minska spänning och ångest. Man kan ha nytta av att lista det som behöver göras för att lättare kunna prioritera och stryka. Vid en lätt eller medelsvår kan det vara bra att delvis gå till arbetet. Ta emot praktisk hjälp från vänner och anhöriga. Ta hand om din själ Det är viktigt att kunna berätta för andra hur man mår. Det är tillåtet att känna vad man känner. Att gråta när gråten kommer har samma läkande effekt som skrattet. Skriv dagbok om du känner att det hjälper. Försök uppskatta det positiva i tillvaron. Du bör undvika att fatta viktiga beslut när du är deprimerad. Muntorrhet Det är viktigt med god tandhygien, speciellt vid medicinering. Torra slemhinnor kan motverkas med hjälp av salivstimulerande medel och vatten. Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Internetadress: Postgiro: MOTALA Lasarettsgatan

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.00 2014 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Dokumenttyp: Vårdprogram Dokumentnamn: Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna, version 1 Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Specialistpsykiatrin

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Version anpassad för distriktsläkare Tinnitus Vårdprogram Sammanställt av Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer