Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se"

Transkript

1 Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013

2 Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet, somatik Yttre stress, både långvarig och akut 2. Psykopedagogik o stöd till alla i 6-8 veckor! förklara symptom och förlopp, förståelse, hopp, öka stöd, minska stress, sömn, mat och motion 3. Specifik behandling i nästa steg Medicinering Psykoterapi kognitiv eller interpersonell

3 När bör depression medicineras? Efter 6-8 veckor med stöd/psykoterapi utan förbättring (>50% symptom kvar) vid en medelsvår depression Tidigare om Återfall/återinsjuknande Samsjuklighet ex depr + (ocd/bulimi/paniksyndrom etc) Svår depression fungerar inte alls i skola o/e med kamrater påtaglig suicidalitet psykos Stark preferens hos familj/patient Aldrig vid en första kontakt!

4 Ledord vid medicinering start low, go slow but do go Ha remission (frisk) som mål Försök först med monoterapi Börja lågt och öka stegvis 1 ve med ½ måldos, 2-3 ve med måldos 2 ve på varje. ev ny dos Prova max tolerabel dos före byte eller potentiering Underhållsbehandling 6-12 månader efter remission Sätt helst ut vid påsk-juni Flerårig behandling efter återfall

5

6 Fluoxetin 1a handsmedel, bäst i test NNT=3-4! men bäst pga studiedesignproblem med övriga SSRI? Dos 20 (10-40 ) mg Omfattande dokumentation inkl på barn 6-17 år o välkänt Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT men även Blockerar 5HT2C, som indirekt kan ge +NA o +DA Farmakokinetik T1/2 är 2 veckor för även aktiva norflx =10 ve till jämviktsläge! dvs mycket tillåtande för glömska, kan ges närsom helst på dagen, bra vid utsättningsbesvär o kan sättas ut abrupt men besvärligt om riskpatient ex hög manirisk Extremt stark hämmare av CYP2D6 o 3A4 =driver upp nivåer av annat (risp, atx, benso, valproat) medan metylfenidat kan ngt driva upp nivåer av flx Tips Håll koll på interaktioner!

7 sertralin 2a handsmedel Studier vid depression tyvärr med högt pbo-svar men studier på unga från 6 år med ångestsyndrom visat god effekt Stor erfarenhet inom barnområdet finns o säkerhet god Dos 100 (25-150) mg, starta med 25 mg till barn el 12,5 om mkt känslig Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT men även Visst block av dopaminåterupptag, som kan ge +DA o då ser man mindre av prolaktin/eps relaterade besvär Sigmaantagonism (effekt?) Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn o måste därför trappas ut med halvering var 1-2 ve Kan öka nivå på vissa benso men ganska fritt från interaktioner

8 Escitalopram, citalopram 2a handsmedel Escit godkänt till ungdomar med depr i USA Dos esc 10 (10-20) mg o cit 20 (20-40) mg Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag renast dvs +5HT o inget annat Esc har bara aktiv enantiomer o mer effekt trots halv dos Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn o måste därför trappas ut med halvering var 1-2 ve Mycket fritt från interaktioner men bupropion kan höja 30% Risk Ger QTc förlängning o dosmax får EJ överskridas o får ej heller ges med annat medel som kan öka QTc! Tips Bra 2a handsmedel med lite biverkningar

9 Mirtazapin 3-4e handsmedel men bra för potentiering, för sömn o vid ångest Effektivt hos vuxna men ej visat på barn/unga o man har inte samma mängd av erfarenhet Viktökning inkl ödem o dagtrötthet mkt vanligt, minskar ev vid dosökning Dos 30 (15-45) mg Farmakodynamik Blockerarar presynaptiskt alfa2adrenerg rec/heterorec o detta ger indirekt +5HT o +NA på annat sätt än ett SSRI (gör en bra kombination) Blockerar 5HT2a-2c-3 o Hist1rec o detta reducerar sömnstörn/sex biverkan men ger viktökning o trötthet Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn men brukar ej behöva trappas ut om man håller SSRI kvar Fritt från interaktioner Tips Ju lägre dos-ju mer sedation= bra sömnhjälp och högre dos mer aktiverande Håll koll på vikten!

10 Bupropion (Voxra) 3 e handsmedel men bra för potentiering o aktivering vid olust/trötthet Effektivt hos vuxna men ej visat på barn/unga med depr men RCT hos unga vid ADHD o tobaksberoende. Inte så stor erfarenhet ännu. Dos 300 ( ) mg på morgon, starta alltid med max 150 mg v1 (ev v1+2) Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar dopaminåterupptag, som kan ge +DA Farmakokinetik Risk Tips T1/2 = 1 dygn hos metabolit men 6 tim hos B = kapsel krävs Kan interagera med o höja atomoxetin o citalopram (30-40%) då CYP2D6 hämmas trots att nedbrytn ej sker där men oklart om fluoxetinnivå går upp Valproat kan ev höja nivå av bupropion (CYP2B6) Epilepsi särskilt vid kombination med annat EPdrivande Allergi ex utslag o även Steven-Js, muskelvärk, sömnstörn, svettning, ökar blodtryck o kan ge ökad ångest Bra både som alternativ o kombination med SSRI vid energilöshet+anhedoni Kanske mindre risk för switch till mani Kan ge chans till rökstopp Lätt att sälja in då det inte ger viktökning eller trötthet

11 Litium Enbart potentiering av annat depressionsmedel Solid erfarenhet från vuxna men ingen RCT på barn Gammalt o välkänt o alltid med biverkningar o labkontroll Särskilt bra vid bipolär flagg inkl mkt klar episodicitet Serumnivå 0,6 (0,4-0,8) mmol/l vid depression Farmakodynamik Verkar inte på cellytan utan inne i cell o på 2nd messenger system via hämning av inositol o protein kinasc mm o ökar skyddande proteiner o ger neurogenes Behöver 2-4 veckor för effekt men vinner mer på sikt Farmakokinetik T1/2 är uppemot 1dygn Litiumnivåer ökas av NSAIDvärktabl o av diuretika Biverkningar Trötthet, viktökning TÖRST, +acne, lös mage, koncentrationstörn, (dosrelaterat!) Tips Skydd mot suicid Bra kombination med helt annan mekanism än depressionsmedel Man kan klara sig med låg dos vid depression o slippa biverkningar Man ka ta allt till natten

12 venlafaxin 3-4e handsmedel till ungdomar men ej till barn Effektivt hos vuxna men BUP studie negativ, dock sågs effekt på tonåringarna i studien Dos 150 (37,5-225) mg Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT Farmakokinetik Risk Tips T1/2 = 5-10 timmar o kapsel krävs, bara morgondos samt kan ge svåra utsättningsbesvär o svajig serumnivå = inte bra för unga med snabb metabolism Fritt från interaktioner Aktivering o ökad suicidalitet Mani Blodtrycksstegring (kollas!) men även sömnstörning, svettning o initial ångest Svåra utsättningsbesvär ibland Bra kombination med mirtazapin vid mkt svår depression california rocket fuel Viss effekt på ADHD

13 duloxetin 3-4e handsmedel till ungdomar men ej till barn Effektivt hos vuxna RCT inom BUP =placebo (cilket även flx var i den studien). God tolerabilitet. Dos 60 (30-90) mg Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT Farmakokinetik T1/2 = 12 timmar dvs morgondos samt kan ge utsättningsbesvär Interaktion: flx driver upp nivån av duloxetin, som i sin tur kan driva upp atx Risk Blodtrycksstegring (kollas!) och leverpåverkan samt nedsatt aptit men allmänt sett färre biverkningar jämfört med venlafaxin

14 Mer om val av farmaka Lamotrigin finns ej med för unipolär depression Men ska övervägas vid bipolär spektrum depression Svåra och behandlingsresistenta fall: tricyclika, elbehandling, (hjälper bäst om kort duration, förvirring och psykos men ej om personlighetsstörning MAO hämmare (Parnate, kan ev provas vid atypisk depression med uttalad anhedoni) Möjliga tillägg (för vuxna och den kreative BUP läkaren) Levaxin (till TSH 0,5-1) låga doser psykosmedel, buspiron,

15 Fallgropar med SSRI Aktivering bipolärt överslag, switch firande samsjuklighet dyker upp apati

16 Aktivering VANLIG kommer snabbt och vid dosökning reversibelt och dosberoende svårighetsgrader mental, fysisk, hyperaktiv, disinhiberad ökad risk självskadande/självmordsförsök? Ingen prognostisk betydelse Åtgärd: lugna och stå ut ev sänk dos orsak? Akatisi? Hos yngre/hjärnskada? Förekommer också pga benso, centralstimulantia, antihistaminer..

17 Bipolärt överslag, switch OVANLIGT kräver eufori eller grandiositet Kommer efter veckor av förbättring ej så dosrelaterat och inte lika reversibelt patientrelaterat = hög risk för bipolär sjukdom Budskapet: SLUTA EJ MED SSRI FÖRRÄN ETT ÖVERSLAG I (HYPO)MANI ÄR TYDLIGT eftersom det leder till tyngre mediciner och att SSRI knappt kan användas framöver

18 Firande av tillfrisknande INTE OVANLIGT när lång tids ångest o/e depression släpper tidsförloppet som vid mani dvs efter 3-4 ve ingen eufori, grandiositet eller minskat sömnbehov kanske mindre snedtramp

19 Samsjuklighet dyker upp efter effekt av SSRI Andra problem kommer ej upp till ytan så länge depression/ångest blockerar ADHD? Dysreglering? Beteendestörning Tidsförlopp som vid mani dvs efter 3-4 veckor och blivit bra

20 Apati av SSRI Subjektiv upplevelse = fråga patient! Omotiverad, ointresserad, bryr sig inte, stum känsla, återfall? Skilj från nedstämdhet trötthet, sömnighet Dosrelaterat =sänk dos! Ev ev prova tillägg bupropion

21 -sex (SSRI ger) +blödning Inte i studier troligen värre för vuxna kan orsaka bristande följsamhet INFORMERA Blåmärken näsblod SÄLLSYNT Bör inte påverka men undvik annat som ger ökad blödning

22 Magen Vanliga besvär av SSRI Illamående, sura uppstötningar Diarré (sertralin värre??) Dosrelaterat, ta SSRI med mat o brukar gå över Svettningar Prova absolut torr, svårt komma åt farmakologiskt Mardrömmar o ytlig sömn Gå över till sertralin/escitalop/cit o morgondos Kombinera med mirtazapin

23 Vad säger studierna Effekt Kombination med KBT Återfallsskydd Risker o biverkningar

24 Cochrane 2012: Antidepressiva vs placebo

25 Metaanalys - SSRI vid depression o ångest 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Alla RCT av SSRI och nyare antidepressiva fram till 2006/07 analyserades varav; Depression (n=15), OCD (n=6), annan ångeststörning (n=6) Slutsats: SSRI mkt bra vid ångestsyndrom, bra vid OCD skapligt vid depression i tonår men ej effekt på depr hos barn 0,65 ns 0,58 0,62 *** 0,4 0,7 *** 0,42 0,62 *** 0,49 0,49 ** 0,77 *** 0,61 *** 0,5 0,52 *** 0,32 0,32 0,32 0,69 *** 0,39 * p<0,05 ** p>0,01 ***p>0,001 MDD-ssri MDD-pbo OCD-ssdri OCD-pbo ångest-ssri ångest-pbo 20% 10% 0% barn ungdomar 0-18 år Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

26 Ökade suicidtankar eller försök 4% 3% 3% ns 2% 2% 1% 1% ns ns 0% MDD-ssri MDD-pbo OCD-ssdri OCD-pbo ångest-ssri ångest-pbo Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

27 Nytta vs Risk med SSRI NNT NNH MDD OCD ångest samtliga Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

28 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Respons 12 veckor med SSRI vid depression 0% meta analys 15 studier TADSkomb TADSflx NNT Number Needed to Treat = 1/(%respSSRI-%resppbo) SSRI Placebo Budskapet: Ger man SSRI till fel patienter dvs där placebosvaret ligger på 50% så vinner man inte mycket med SSRI men vid rätt patient dvs lägre CGAS o svårare depression är vinsten stor. Dessa patienter Lyckades man att hitta i TADS studien (o i övriga studier med flx vs placebo) GE INTE SSRI FÖR SNABBT ALDRIG VID 1A BESÖKET Bridge JA et al., JAMA. 2007;297: TADS team Arch Gen Psychiatry 2007;

29 Fluoxetine, Cognitive-Behavioral Therapy, and Their Combination for Adolescents With Depression (TADS) Väldesignad och oberoende studie av 439 ungdomar med egentlig depression mellan år som under 12 veckor fick antingen placebo kognitiv beteendeterapi (kbt) x 15 tim+familj 2 st fluoxetin 32 (10-40) mg/d (flx) kbt + flx JAMA. 2004;292:

30 Symptomskalan CDRS inklusion normal CDRS >45 p för inklusion <29 p normalt 17 p = helt fri från besvä Analys vecka 12: Komb=flx > kbt=placebo Treatment for Adolescents With Depression Study Team, JAMA 2004;292: Copyright restrictions may apply.

31 Effektstorlek - förbättring 1 0,8 0,6 0,4 CDRS CGI 0,2 0-0,2 komb flx kbt Effektstorlek anger hur mycket aktiv behandling är bättre än placebo mätt i antal standarddeviationer som utgångsvärdena varierar med

32 Biverkningar - skada inkluderar 14% 12% 10% skada på sig själv (ex skärande, ökade självmordstankar, s-försök), skada på andra (ex tankar om eller skada på egendom eller person) * 8% 6% 4% 2% 0% komb flx kbt placebo SSRI ickessri kbt icke-kbt

33 7% 6% Biverkningar - psykiatriska För att anses vara biverkan krävs något av Ger funktionsnedsättning Behöver läkarundersökas Behov av medicinering av biverkningen 5% 4% 3% 2% komb flx kbt placebo 1% 0% upprymd agitation annat Budskapet: Samtal minskar risken för suicidalitet/aggressivitet och andra psykiatriska biverkningar av SSRI!

34 Riskökning för psykiatrisk biverkan jämfört med placebo 3 * 2 1 komb flx kbt 0

35 Effektmått för nytta/skada NN NN komb flx kbt NNT = number needed to treat, dvs det antal patienter som behöver behandlas för att en till ska bli bra (svara på behandling) NNH = number needed to harm, dvs det antal patienter som behöver behandlas för att en ska drabbas av någon form av biverkan

36 TADS och respons (36 veckor) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% fluoxetin+kbt fluoxetin kbt 20% 10% 0% 12 veckor 18 veckor 36 veckor Fluoxetin påskyndar tillfrisknande men kbt (=spontanförlopp?) hinner ikapp efter 9 månader TADS team Arch Gen Psychiatry 2007;

37 SSRI = kombinationsbehandling (ADAPTstudien med svårare depr) Engelsk studie av n=208 unga år i kliniskt material med måttlig-svår depression som inte hade blivit bättre på 2+ psykopedagogiska samtal randomiserades till 1. fluoxetin+standardsamtal 30 min x 6,5 styck varav max 3 fam samtal fokus psykoped. 2. fluoxetin (20-40 mg)+ KBT 55 min x 10,6 styck Ingen skillnad mellan grupperna OBS Även kontrollgruppen fick samtal med fokus på depression om än i mindre omfattning. BUDSKAPET: KBT inte bättre än vanliga samtal med inriktning på att minska depression under 7 månader i denna rel. svårt deppiga grupp Goodyer et al., BMJ 2007;335:142

38 SSRI /= SSRI+KBT i 12 veckor Metaanalys av 5 studier på tonåringar, n=1206 med kbt+/- SSRI och man mätte förändring i Depression, funktionsnivå, suicidalitet och biverkningar. Studier: TADS, TORDIA, ADAPT, Melvin o Clarke Vid uppföljning efter 7-9 månader var CGAS samma för SSRI med/utan KBT Budskapet: 1.Psykopedagogisk behandling med stöd och stressreduktion bör man börja med och 2. vid MEDELSVÅR-SVÅR DEPRESSION sedan tillägg med SSRI. 3. KBT FUNGERAR VID MILD DEPRESSION. Dubicka B et al. BJP 2010;197:

39 Antidepressiv effekt kommer inom 4 veckor Man följde förloppet för n=168 unga 7-18 år som öppet fick fluoxetin varav hälften var barn och drygt hälften pojkar 80% av förbättringen i nedstämdhet skedde under de första 4 veckorna OFTA Irritabilitet/nedstämdhet o anhedoni MINDRE OFTA observerbar nedstämdhet eller skuld/ringhet/s-tankar BUDSKAPET: UTVÄRDERA EFTER 4 VECKOR AGERA! Tao R et al, JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 20, Number 5, 2010

40 Högre dos = mer effekt för flx/cit Man mätte serumnivåer (dalvärden ve 6 +12) och undersökte om respons hade koppling till högre plasmanivåer av medicin P=.005 P=.07 P=.04 GM=geometricmean som statistiskt är riktigare än mean GM GM> Budskapet: VEN FLX/CIT FLX CIT PAR För fluoxetin och citalopram är det vb klokt att höja dosen över 20 mg. Undvik paroxetin o venlafaxin, som redan hade maxat Sakolsky et al., J Clin Psychopharm 2011;31:92-97

41 steg 0 steg 1 steg 2 steg 2a steg 3 Algoritm för farmakabehandling av depression Psykopedagogik och stöd måttlig depr 6-8 ve; svår depr 2 veckor Monoterapi: SSRI fluoxetin, cit/srt/esc Ingen respons Monoterapi: annat SSRI Partiell respons Tillägg: Stage 2a 1. mirtazapin 2. bupropion 3. litium Monoterapi: annan grupp Venlafaxin, Duloxetin, Bupropion, Mirtazapin Partiell eller ingen respons = NY DIAGNOSTIK! RASKA PÅ! 2-3 veckor på varje dos BEHANDLA TILL REMISSION Respons Respons Respons Response Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fldr dep? Skola? Alkohol?soma? Sömn?mani? Motion? Bråk, fldr dep? Ångestsm? ADHD? Riktlinjer BUP Halland efter bearbetning efter Hughes CW, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;6: Profylax

42 Återfall inom 6 månader ökar på placebo N=102 ungdomar som hade svarat på fluoxetin fick efter 12 veckor antingen fluoxetin eller placebo under 6 månader och man undersökte återfall som CDRS>40 eller läkarbedömd som återfall 80% 70% P<0,005 60% 50% P<0,005 40% fluoxetin placebo 30% 20% 10% 0% återfall helt återfall Emslie AACAP, Boston 10/2007

43 Återfallsskydd enbart efter remission! Man delade in materialet (n=102) i de som efter 12 veckor uppnått remission vs de som enbart fått respons 80% 70% P=0,05 P=0,82 60% 50% 40% fluoxetin placebo 30% 20% 10% 0% symptomfri, n=48 kvarstående symptom, n=54 Budskapet: behandla till remission! Emslie AACAP, Boston 10/2007

44 Reflektioner om SSRI och depression hos unga Effekten av SSRI till unga verkar vara jämförbar med den hos vuxna Skillnader mellan preparaten beror sannolikt mest på metodologin i studierna där placebosvaret varierar mellan 33 60% Tendens att ungdomar svarar bättre än barn finns i vissa studier (paroxetin, venlafaxin, sertralin) men inte i andra (fluoxetin 1997, 2002) Pga barn har mer yttre stressorer, neurokognitiva brister och beteendestörningar?? Dvs diagnostiska problem och att risk finns att sådana faktorer är överrepresenterade hos yngre. Högre dos i studien = mer biverkningar Cheung et al. Journal of Child Psychology and Psychiatry 46 (7),

45 Riskökning - suicidalitet Studierna ovan visar att ca 2 av 100 får ökad suicidalitet (mest tankar) med SSRI Paroxetinstudierna hade för snabb dosökning därför start low and go slow och

46 Vad säger verkligheten om suicidrisken med SSRI??

47 Efter varningstext o minskad användning av SSRI USA Antalet självmord 0-17 år uppskattades utifrån trenden fler döda i självmord bland unga i och hos både pojkar och flickor Bridge JE et al., JAMA 2008;9,1025-6

48 Risken för hämmad längdtillväxt? 40 patienter unga 8-18 år med egentlig depression, som fick flx under 8 mån vs pbo hade inte en lägre tillväxt men man kunde se en trend (p=0,013) Emslie et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Nov;43(11): Fallbeskrivning av n=4 barn med långtidsssri uppvisade en lägre längdtillväxt, vilket normaliserades efter seponering resp tilläggsbehandling Weintrob N et al. Arch Pediatr Adolesc Med Jul;156(7): Det finns koppling serotonin ben! 5-HTT knock-out möss hade mindre benmassa med sämre egenskaper och annorlunda struktur, SSRI behandlade växande möss hade mindre benmassa pga mindre bentillväxt Budskapet: MÄT ALLA VID SSRI behandling o följ på åldersnormerad kurva

49 Konklusion och uppmaning identifiera depression = fråga ALLA på BUP Steg 1: psykopedagogisk behandling Steg 2 KBT/IPT (preferens +bättre funktionsnivå) Fluoxetin (sämre funtionsnivå) Följ algoritm, utvärdera, potentiera o behandla till remission!

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se Depression viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Kliniska riktlinjer USA För mani (enligt DSM-IV) är den primära behandlingen farmakologisk De flesta unga med bipolär

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Kliniska riktlinjer. Depression

Kliniska riktlinjer. Depression Kliniska riktlinjer Depression 2013 Syfte 2 Genomförandeplan 2 Klinisk bild 2 Utredning 4 Behandling av lindrig medelsvår depression 6 Behandling medelsvår svår depression 9 Individuell vårdplan 10 Utvärdering

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Uppgifter om ev. jäv Dr Karanti har medverkat i kliniska prövningar för Lundbeck samt erhållit föreläsningsarvode

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D.

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Psykofarmakologi vid Psykiatrisk samsjuklighet Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Samsjuklighet är regel OCD* 80% ADHD 20% Tics/TS 30% MDD 15% Ångest 25% ODD 8-35%?? MDD^ 52% DYD

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Förekomst av psykisk störning hos barn och ungdomar DSM-IV kriterier 41% DSM-IV kriterier

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP SFBUPs ADHD riktlinjer BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP Arbetsgrupp Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri och med.dr. Marcus Westin,

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression.

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. Kunskapsakuten/ Var tjugonde svensk lider av depression just nu. E nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. science photo library

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Selektiv mutism. Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg

Selektiv mutism. Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg Selektiv mutism Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg katarina.evervall@vgregion.se, catharina.winge-westhom@vgregion.se 2015-04-22 BUP Specialmottagning OCD Bipolära/

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu. Depression hos barn och ungdomar Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.se Förebygga och behandla depression vad kan ske i skolan? Förebygga

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak:

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak: [Psykiatri Seminarium STUDIEOMRÅDE 4] Seminarium 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser 1.Ångest Orsak: Något obehagligt som hänt eller som man oroar sig för. En gammal rädsla

Läs mer

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS)

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) Susanne Bejerot docent, Karolinska Institutet ESSENCE-DAG 1, Göteborg 3 JUNI 2014 OCD / tvångssyndrom 1-2 procent av befolkningen, heterogen sjukdom neurologisk, låg

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Psykofarmakologi vid Ångeststörningar

Psykofarmakologi vid Ångeststörningar Psykofarmakologi vid Ångeststörningar Tord Ivarsson tord.ivarsson@r-bup.no 1 Depression Översikt: ångest, depression och neuropsykiatri Ångeststörningar Depression PTSD Panik SAD Gemensamma drag Social

Läs mer

Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna

Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Riktlinje Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Syfte Att få en kvalitetsmässigt likvärdig utredningsgång inom hela Psykiatriförvaltningen. Mål Arbeta enligt riktlinjerna

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Enhet: Alla Titel: Handlingsprogram Bipolär Titel Handlingsprogram Bipolär Sidan 1 av 10 Dokumenttyp Vårdprogram

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Modern primärvårdspsykiatri

Modern primärvårdspsykiatri Modern primärvårdspsykiatri Sandra af Winklerfelt Specialist i allmänmedicin Kompetensteam psykisk ohälsa Gustavsbergs VC Akademiskt primärvårdscentrum Modern primärvårdspsykiatri DIAGNOSTIK Bakgrund Psykisk

Läs mer

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Bipolär sjukdom och samsjuklighet Psykoterapiforskning Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade Sömnstörningar hos barn Sömnstörningar hos barn och ungdomar Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr Läkemedelsverket expertgrupp sömn Våren 2014 2 dagar internat med experter

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram barn/ungdomar med depression

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram barn/ungdomar med depression Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram barn/ungdomar Revideras senast 2016 Yvonne Gedin Ulla Hellqvist Margaretha Pero Ingrid Thörn Juni 2014 Omarbetad version Innehållsförteckning

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende Per Carlbring Leg Psykoterapeut Leg Psykolog Professor Självhjälp på terapikartan 1 2 3 1. Ren självhjälp 2. Väggledd självhjälp

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Revideras senast augusti 2016 Beata Bäckström Petra Larsson Annika Nilsson-Wendel Eva-Lena Skogsblad Sonja

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Ångestsyndrom debuterar ofta tidigt och hälften av de som insjuknar gör det före elva års ålder. Nästan var fjärde person drabbas någon gång under livet. Men trots att det finns hjälp är

Läs mer