Depression och Beteendeaktivering (BA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depression och Beteendeaktivering (BA)"

Transkript

1 Depression och Beteendeaktivering (BA) Kristofer Vernmark Leg. psykolog Upplägg för dagen Förekomst (prevalens) Diagnostisering Utgångspunkter vad gäller deprimerade En liten historisk genomgång BA en grundlig genomgång! Självhjälp och Internetbehandling

2 Prevalens Punktprevalens på 4-10 % enligt SBU (2004) Livstidsprevalens 15-20% (Birmhaler et al, 1996) Studier pekar på samband mellan livshändelser och depression

3 Vad gäller för ungdomar och barn? (från Öst, 2010) Punktprevalens ungdomar ca 3-8% (Lewinsohn et al 1993) Punktprevalens skolbarn 1-2% (Fleming & Oxford, 1996) Inga könsskillnader innan puberteten

4 Egentlig depression, DSM-IV A. Minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse/glädje måste föreligga. Förutom något av eller båda dessa symtom måste minst fem av de övriga symtomen föreligga för diagnosen egentlig depressionsepisod. För barn och ungdomar går B. Övriga symtom är: nedstämdhet att byta ut mot betydande viktnedgång utan bantning, viktuppgång, minskad eller irritabilitet ökad aptit nästan dagligen sömnstörning (oftast minskad sömn, men ibland ökad) observerbar psykomotorisk agitation eller hämning svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen värdelöshets- eller skuldkänslor (obefogade) minskad tankeförmåga, koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet återkommande tankar på döden, självmordstankar, planering för självmord eller utfört självmordsförsök C. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden D. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada E. Symtomen förklaras inte bättre med sorgreaktion, d v s att den depressiva symtomatologin har varat längre än två månader efter närståendes bortgång

5 Komorbiditet Mycket hög komorbiditet (upp till 90%...) Ångestdiagnoser och dystymi vanliga diagnoser För ungdomar är det vanligt med uppförandestörningar Självskattningsformulär MADRS (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) PHQ-9 (Patient health questionnaire) BDI & BDI -2 (Beck Depression Inventory) HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale)

6 Och några till... HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression) GDS (Geriatric Depression Scale) BDI-C (Beck Depression inventory-children) CDI (Childrens Depression Inventory)

7 SBU (2004) Bygger på data på över 200 studier + delanalyser. Starkt stöd (Evidensgrad 1) för KT, BT, IPT och kombination av dessa. Måttligt stöd för psykodynamisk KT (E2) Effekten av framgångsrik KBT bättre än farmakologisk behandling vid långtidsuppföljning (E1) Måttligt stöd (E2) för Kombination av Med + KBT bättre vid svåra depressioner. Ej vid medelsvåra. Socialstyrelsen (2010) KBT bör användas vid lindrig och måttlig depression KBT kan användas vid svår depression Datorbaserad KBT bör användas vid lindrig depression Datorbaserad KBT kan användas vid måttlig depression

8 Evidens ungdomar och barn Forskning främst de senaste 20 åren KBT-behandling den enda väletablerade psykologiska behandlingsmetoden För ungdomar främst KBT (i grupp), samt IPT En kontrollerad effektstorlek på 1.00 vad gäller KBT vs väntelista enligt Öst (2010) Ålder 6-17 år En historisk tillbakablick...

9 Inlärningspsykologiska utgångspunkter Avsaknad/minskning av positivt förstärkande omständigheter och ökning av bestraffande/aversiva konsekvenser Deprimerade har större fokus på negativa inre upplevelser än den externa miljön Deprimerade utvecklar/har tillgång till smala beteenderepertoarer, vilket gör dem ännu mer sårbara för inre och yttre omständigheter. (jfr Psykologisk flexibilitet inom ACT) Utgångspunkter, forts. Deprimerade använder oftare undvikande- och flyktbeteenden än icke-deprimerade Viktigt med funktionell analys av problematiken

10 Peter M. Lewinsohn 70-talet Applicerade behavioristiska antaganden/principer i kliniskt sammanhang Aktivitetsscheman för att öka antalet pleasant events och minska antalet unpleasant events Coping with depression (KBT-paket) The coping with depression course for adolescents (CWD-A) Lewinsohns aktiviteter...

11 Aaron T. Beck 70-talet (t ex Rush et al., 1977; Beck et al., 1979) Becks kognitiva behandling vid depression. Beteendeaktivering del av behandlingen vid svårare depression, men används för att förändra/påverka kognitioner. Den kognitiva triaden, scheman och kognitiva förvrängningar Ökat empiriskt stöd för kognitiv terapi för depression Interpersonell terapi (IPT) Specifikt utvecklad för behandling av depression (tänkt som placebo...) Manualiserad, fokuserad på specifik problematik, RCT s och jämförd med läkemedel Depression är en sjukdom som är utlöst av livshändelser Fokus på de interpersonella processerna (obearbetad sorg, rollkonflikter, rollförändringar, interpersonella svårigheter)

12 Behövs den kognitiva delen i en depressionsbehandling? Komponentanalyser (1996, 2006) av Becks modell visar ingen skillnad mellan KT + BA vs. BA - ta bort strategier för att påverka automatiska tankar och grundläggande antaganden Renodling och utveckling av en behandlingsmodell vid depression baserade på inlärningspsykologiska principer = Beteendeaktivering Enkel att förstå och enkel att tillämpa (Ockhams razor) 3 nivåer Den kognitiva delen i kortformat Automatiska tankar/kognitiva förvrängningar Personliga livsregler/villkorliga antaganden Scheman/Grundantaganden

13 forts, Kognitiva interventioner Kognitiv omstrukturering Beteendeexperiment Utmana tankar (empiriskt, logiskt, pragmatiskt) Psykoedukation Pedagogiska förklaringsmodeller Fouks på att förändra tankemönster och därmed påverka beteenden och känslor!

14 Beteendeaktiveringens grundstenar Funktionell analys (SORK) Övervakning och schemaläggning av aktiviteter som ger tillgång till naturliga positiva förstärkare (nöje+bemästra) Tydliga mål Fokus på att bryta mönster av undvikandebeteende Fokus på reglering av rutiner Funktionella strategier för att påverka ältande Terapeut = coach Behandlingens upplägg 1. Etablera en god relation till klienten och presentera modellen för Beteendeaktivering 2. Bestäm gemensamma mål för behandlingen 3. Övervaka sambandet mellan aktivitet och mående 4. Upprepad applicering och problemlösning vad gäller patientens strategier för aktivering och engagemang/åtagande i sitt liv 5. Gå igenom de förändringar som gjorts och skapa en vidmakthållandeplan

15 Bastekniker Aktivitetsschema ( Göra för att må bra, inte må bra för att göra!!!) Lära ut funktionell analys: SORK Funktionellt arbete med kognitioner Färdighetsträning

16 Aktivitetsschema Bedömning av generell aktivitetsnivå Koppling mellan aktivitet och känslor Information om känslospann Nöje & Kompetensskattningar ( vill, klara av/måste och kan vara utan, Typ A/Typ B) Observera bredd eller restriktion av aktiviteter Vägledd aktivitet! Övervaka undvikandebeteende Utvärdera framsteg i riktning mot mål och värderingar Vill, måste och kan vara utan

17 Tid/dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Basala interventioner för ungdomar Regelbunden motion, goda sovvanor och regelbundna och näringsriktiga matintag, samt aktiviteter av social karaktär Ungdomar och barn kan behöva hitta fungerande sociala beteenden - förstå andras känslor och behov - sund självhävdelse - konversationsfärdigheter - ge och ta negativ/positiv feedback - social problemlösning - förhandlingsfärdigheter för konfliktlösning (från Öst, 2010)

18 Lära ut funktionellt tänkande (SORK) Från undvikandebeteende till alternativa copingstrategier Lära sig hur mina beteenden påverkar mig på lång och kort sikt Lära mig att välja ett beteende som ger långsiktigt positiva konsekvenser Välja bort beteenden som styrs av kortsiktig dämpning av jobbiga upplevelser Uppmärksamma vilka situationer/sammanhang som leder till undvikande Kognitioner inom K(B)T: Fokus på tankens innehåll Jag kände mig nere igår, när jag tänkte på att min fru inte tycker om mig. - Vilka bevis har du för att detta är sant? - Vad innebär det om det är sant? - Hur skulle du kunna tolka situationen annorlunda? - Varför måste alla tycka om dig?

19 Kognitioner inom BA: Fokus på kontexten och tankens konsekvenser Jag kände mig nere igår, när jag tänkte på att min frun inte tycker om mig. - När började du tänka så? - Hur länge tänkte du så? - Vad gjorde du när du tänkte så? - Vilka konsekvenser fick det att tänka så? Funktion? - Vad kunde du gjort istället under denna tid? Sätt att förhålla sig till inre upplevelser Övningar i medveten närvaro Acceptansövningar Orosstrategier (orostid, orosfria zoner, etc) Andningsövningar

20 Färdighetsträning Lär klienten att bli sin egen beteendeanalytiker! Lär klienten att uppmärksamma och definiera mål, vilka beteenden som leder mot dessa mål och hur de praktiskt ska gå tillväga för att prova olika alternativ Fokus på övning (insikt räcker inte till)! Övrigt BA Betona långtidseffekter! Viktigt med tålamod som terapeut, det kan ta ett tag innan arbetet med planerad aktivitet ger effekt. Nya användningsområden t ex ångestproblematik (se Hopko et al, 2004)

21 Smått och gott! BADS-skalan. Aktivering, undvikande/ältande, sysselsttnings nedsättning, social nedsättning. Svensk data finns- timo hursti uppsala BADS-SF, 9 frågor, 3 subskalor, fokuserad aktivitet, undvikande, generell aktivitet Aktivitet som en mekanism för förändring. Hopko 2003, 2005 (+ jacobsen och dimidjan) Sudden gains, mer än 7 BDI-poäng + 2 andra kriterier (Andrusyna och tang 2006). Data från dimidjan, 54% upplevde sudden gains. Ökad aktivitet över 3 sessioner predicerar mindre depression!! Träning - BA. Behöver inte vara skillnad i grad av träningsnivå mellan deprimerade och icke-deprimerade. Kvalitetsaspekter som selfefficacy, goal attainment och positive affect. BATD- manualierad BA, kortversion. Smoski, M.J. BA ökar aktivitet i viktiga områden i hjärnan ihopkopplat med belöning + andra områden There is only a modest correlation between intention and behavior. Most often, people have good intentions and fail to act on them. (Gollwitzer, 1999)

22 Nya interaktiva behandlingsprogram Nya interaktiva behandlingsprogram

23 Demokod: Wa=ywwxj Referenser Jacobson, N. S., Dobson, K. S., Truax, P. A., Addis, M. E., Koerner, K.,Gollan, J. K., et al. (1996). A component analysis of cognitive behavioral treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, Dimidjan et al (2006). Randomized Trial of Behavioral Activation, Cognitive Therapy, and Antidepressant Medication in the Acute Treatment of Adults With Major Depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74 (4), Hopko, D.R., Lejuez, C.W. & Hopko, S.D. (2004). Behavioral activation as an intervention for coexistent depressive and anxiety symptoms. Clinical case studies, 3 (1), SBU (2004) Socialstyrelsen (2009). Nationella riktlinjer

24

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Anknytningsbaserad familjeterapi

Anknytningsbaserad familjeterapi Anknytningsbaserad familjeterapi Göteborg 13 mars 2015 Tua Hassling, aukt.socionom, psykoterapeut, certifierad ABFT-terapeut ABFT Manualbaserad behandling, flexibel Anknytningsteori och strukturell familjeterapi

Läs mer

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy En randomiserad

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2005 Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Läs mer

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom 4/4/2013 Björn Paxling bjorn.paxling@psykologpartners.se KBT och Trauma - Björn Palmqvist 1 Dagens upplägg Vad är GAD, diagnoskriterier, symptom Prevalens, etiologi etc Behandling

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

Mindfulness som behandlingsmetod

Mindfulness som behandlingsmetod Samma röda kvadrat men mot olika bakgrund. (Ur Johannes Ittens Färg och färgupplevelse) Mindfulness som behandlingsmetod Ett av målen med att använda mindfulness som behandlingsmetod vid ångest- och depressionstillstånd

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar Fanny Estling Ebba Jakobsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Ung, arbetslös och deprimerad

Ung, arbetslös och deprimerad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för Psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Höstterminen 2004 Ung, arbetslös och deprimerad Madeleine Magnusson Handledare: Timo Hursti Examinator: Staffan Sohlberg Jag

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond

Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Intervention mot stress i gymnasiet En slutrapport avseende projektet FP308 för Länsförsäkringars Forskningsfond Aleksander Perski, Karin Schraml, Giorgio Grossi, Irena Makower, Malena Ivarsson Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd FOU-RAPPORT

rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd FOU-RAPPORT FOU-RAPPORT BUP 2015/1 rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd En pilotstudie vid BUP FUNK, Stockholm Per Andrén

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar C-UPPSATS 2007:156 Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar Maria Hegstam, Cecilia Rackner Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apa ti sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olyck utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pu

Läs mer

LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt. QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview

LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt. QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview Examinationsdatum: 2012-01-31 Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer