MOTION OCH DEPRESSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTION OCH DEPRESSION"

Transkript

1 MOTION OCH DEPRESSION FYSISK AKTIVITET OCH DESS EFFEKT PÅ DEPRESSIONSTILLSTÅND EN LITTERATURSTUDIE PONTUS HAGLUND AGATON WESTLUND Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet Malmö

2 MOTION OCH DEPRESSION FYSISK AKTIVITET OCH DESS EFFEKT PÅ DEPRESSIONSTILLSTÅND EN LITTERATURSTUDIE PONTUS HAGLUND AGATON WESTLUND Haglund, P & Westlund, A. Motion och Depression. och dess effekt på depressionstillstånd en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, Bakgrund: Depression förutspås bli den näst största sjukdomsbördan i världen år Idag återfinns psykoterapi och läkemedel som behandlingsmetoder mot depressioner. Utöver detta har studier visat på ett samband mellan minskade depressiva symtom och fysisk aktivitet. Metod: Material för granskning har sammanställts genom sökningar i artikeldatabaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och granskats enligt riktlinjer av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Genom en manifest innehållsanalys har bärande meningar identifierats och lagt grunden för resultatet. Syfte: Att med en litteraturstudie undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på depressionstillstånd, samt att undersöka vilka omvårdnads-åtgärder relaterat till fysiska aktiviteter den legitimerade sjuksköterskan kan rekommendera för att främja hälsan hos patienten. Resultat: ger minskade symtom samt förebygger insjuknande i depression. Mängden och intensiteten har ett positivt samband med minskade depressiva symtom. Slutsats: ger en hälsovinst för patienter med depressiva symtom. Mer forskning krävs för att uppnå en vetenskaplig trygghet i behandlingsformen. Nyckelord: Behandling, Depression, Depressiva symtom,, Omvårdnad.

3 EXERCISE AND DEPRESSION PHYSICAL ACTIVITY AND ITS EFFECT ON DEPRESSION A REVIEW PONTUS HAGLUND AGATON WESTLUND Haglund, P & Westlund, A. Exercise and depression. Physical activity and its effect on depression a review. Degree project in nursing, 15 Credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of Care Science, Background: Depression is predicted to become the second largest disease burden in the world in Present treatment options for depression include psychotherapy and pharmacotherapy. In addition, studies have linked increased physical activity with decreased depressive symptoms. Method: Material for review was compiled by searching the article databases PubMed, CINAHL, PsycINFO and reviewed in accordance to the guidelines provided by the Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU). Meaningful sentences has been identified through a manifest content analysis and served as the foundation for the results. Aim: To, as a review, examine the impact of physical activity on depression and to examine how the. Results: Physical activity reduced symptoms and prevented the onset of depression. The amount and intensity has a positive correlation with decreased depressive symptoms. Conclusion: Physical activity provides a health benefit for patients with depressive symptoms. More research is needed to scientifically confirm the treatment form. Keywords: Depression, Depressive symptoms, Nursing, Physical activity, Treatment

4 INNEHÅLL BAKGRUND 1 Depression 1 Definition av depression 2 Incidens 2 Patofysiologi 3 Riskfaktorer 3 Behandlingsregimer 3 Farmakologisk behandling 3 Psykoterapeutisk behandling 4 Mätverktyg för depression 4 4 i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 5 Definition av fysisk aktivitet 5 Definition av god effekt 5 Sjuksköterskans förhållningssätt 5 Syfte 6 METOD 6 Urval 6 Avgränsningar 7 Sökningar 7 PsycINFO 7 CINAHL 8 PubMed 8 Analysmetod 9 RESULTAT 9 minskar symtom och risken för depression 10 Mängd, typ och intensitet av fysisk aktivitet påverkar utfallet 11 DISKUSSION 12 Metoddiskussion 12 Resultatdiskussion 13 Intensitet och frekvens 13 Alternativa förklaringar till resultatet 14 Fördelar med fysisk aktivitet 14 Konklusion 14 Slutsats 15 REFERENSER 16 BILAGOR 20

5 BAKGRUND Enligt World Health Organization (WHO, 2013) förutspås depression bli den näst största sjukdomsbördan i världen år 2020, detta från att år 2001 legat på en fjärde plats (Cabral et al, 2001; Donaghy, 2007). Då depression är en riskfaktor för flera av de folksjukdomar som återfinns i Sverige idag, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och övervikt, är denna utveckling oroande (Rozanski, 2012). Idag finns läkemedels- och behandlingsterapier för att både dämpa symtom och bota depressioner. Dock välkomnas inte alltid farmakologisk behandling hos patienten vilka vill pröva alternativa behandlingssätt i ökad utsträckning. Det finns således ett behov av att på ett icke-farmakologiskt sätt behandla depressioner (Cooney et al, 2013). Effektiviteten av den farmakologiska behandlingen kan också diskuteras då endast 65-70% erhåller önskad effekt av behandlingen samt att merparten läkemedel har en latens på minst 6 veckor. Detta innebär att 30-35% inte svarar på behandlingen och är i fortsatt behov av andra behandlingsterapier för att tillfriskna (Marcolina, 2007). Tidigare studier har visat på ett samband mellan minskade depressiva symtom och fysisk aktivitet. Eriksson & Gard (2011) skriver om att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på patienter med mild till medelsvår depression i form av ökad livsglädje, men samtidigt finns också studier som påpekar att det saknas trovärdighet i de studier som genomförts inom området. Ytterligare forskning samt undersökningar efterfrågas för att kunna påvisa ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och depression då många av de genomförda studierna har haft bristande urvalsprocess, för liten population och motsägelsefulla metodval (Steffens, 2013) De ovan omnämnda studierna riktar sig till stor del endast mot det strikt medicinska påvisandet av fysisk aktivitets inverkan på depression medan det i litteratur skrivs att gapet mellan kunskap och beteende är stort (Arborelius, 2001) Arborelius skriver också att den intervention som ofta förekommer på vårdcentraler utgår ifrån att människor fattar rationella beslut utifrån kunskap när det kommer till den personliga hälsan, vilket visat sig vara ineffektivt. Utifrån studier med inriktning mot rökavänjning anser man få bättre effekt av ett patientcentrerat förhållningssätt där patienten själv skall svara för beslutet att vilja sluta röka (a.a). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) omfattar yrkesansvaret att sjuksköterskan skall ha förmåga att självständigt utföra eller medverka i undersökningar och behandlingar samt utföra ordinationer och identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård. Även hälso- och sjukvårdslagen kräver också att vårdpersonal skall verka för att förebygga ohälsa och sjukdom. I 2c står att den som vänder sig till hälso-och sjukvård skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763) Depression Depression tillhör huvudgruppen förstämningssyndrom (affektiva syndrom) som innehåller diagnoser som påverkar en individs sinnesstämning. Det finns inom ramen för depression flera diagnoser med varierande sjukdomsbild samt 1

6 tidsintervall varav de vanligaste tillstånden presenteras kortfattat i tabell 1 (Ottosson & Ottosson, 2007). Definition av depression Författarna till denna studie kommer att utgå ifrån de diagnostiska kriterierna (Frances, 1994) för depression som återfinns i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) vilka är: Nedstämdhet eller avsaknad av intresse eller tillfredsställelse i dagliga aktiviteter i mer än två veckor Förändrad sinnesstämning Hämmat socialt-, yrkes- eller utbildningsliv Minst 5 av nedanstående 9 symtom förekommande större delen av dagen, så gott som dagligen: 1. Känna nedstämdhet eller irritabilitet större delen av dagen. 2. Minskat intresse eller tillfredställdhet av att genomföra aktiviteter. 3. Större viktförändring (+/- 5%) eller aptitförändringar. 4. Sömnstörning 5. Ökad eller minskad psykomotorisk aktivitet 6. Utmattad eller orkeslös 7. Känsla av meningslöshet eller skuld 8. Koncentrationssvårigheter eller beslutsångest 9. Suicidtankar eller suicidplaner Nedstämdhet eller avsaknad av intresse eller tillfredsställelse, måste vara förekommande i sjukdomsbilden för att diagnosen depression skall kunna ställas då detta är ett av huvudkriterierna för diagnostisering (Frances, 1994). Tabell 1. Affektiva sjukdomar och dess symtom Egentlig depression/depressiv episod Karaktäriseras av nedstämdhet med ett eller flera tillägg relaterande till den nedsatta sinnesstämningen (Se tidigare nämnda kriterier) Dystemi Kronisk nedstämdhet som varar i >2 år. Melankoli Stark framtoning av apati och anhedoni; Oförmåga att ens för stunden känna glädje. Amningsdepression Relaterar till de, efter en förlossning, sjunkande hormonnivåerna varvid depressioner kan utlösas. Årstidsbundna depressioner (SAD) Depressiva symtom utlösta av tidsoch/eller ljus variationer under årstiderna. (Tabell baserad på Wasserman D, 2003 samt Ottosson & Ottosson, 2007) Incidens Depression är idag en folksjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2013) och enligt Läkemedelsverket (2013) lider 5 % av Sveriges befolkning av depression. Studier har också visat att minst 25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en depression som kräver professionell behandling av sjukvården (a.a). Globalt sett lider 350 miljoner människor av depression (WHO, 2013) Enligt statistik sammanställd av nationellt centrum för suicidforskning och 2

7 prevention av psykisk ohälsa, var det under åren 2012 i genomsnitt ca 1507 personer som tog sitt eget liv (Karolinska Institutet, 2013). Detta kan jämföras med att det under samma år dog 296 personer i trafikrelaterade olyckor (Trafikverket, 2013). Detta innebär således att nästan fem gånger fler avlider av suicid än vad som omkommer i trafiken. Vid fullbordade suicider har en stor del av de avlidna en psykiatrisk grunddiagnos och av dessa diagnoser ligger depression högst upp på listan (Ottosson & Ottosson, 2007; Eriksson & Gard, 2011b). Patofysiologi Den bakomliggande orsaken till depression är inte helt vetenskapligt kartlagd, men en populär hypotes är att depressioner uppkommer pga. av en obalans i nervsystemet tillföljd av brist på serotonin. Denna brist leder i sin tur till att det även uppstår en brist på noradrenalin och dopamin vilket tillsammans med serotoninbristen utgör den biokemiska grunden till depressionens utveckling (Eriksson & Gard, 2011). Man vet också att serotonin påverkar flera viktiga kroppsliga funktioner som sömn, temperaturkontroll, intaget av föda och impulskontroll. Vid en brist på serotonin kan dessa kroppsliga system påverkas och leda till flera psykiska symtom. Dock är en låg serotoninhalt inte ett entydigt tecken på depression utan anses vara en markör för en ökad benägenhet att utveckla en depression (Wasserman, 2003). Utöver denna biokemiska förklaringsmodell finns också teorier om att psykologiska och ärftliga faktorer bidrar till uppkomsten av depressioner. Även om dessa faktorer helt kan frånvara vid insjuknandet är det viktigt att observera dess potentiella inverkan på sjukdomsutvecklingen (Ottosson & Ottosson, 2007). En depression kan också föregås och utlösas av yttre stressorer så som en nära anhörigs bortgång eller en förlust av stort värde (Paolucci & Paulucci, 2007). Riskfaktorer Sociala faktorer som medför en ökad risk att utveckla depression är enligt Paolucci & Paolucci (2007). Exempel på dessa är tidigare depressioner, hereditet, tidigare suicidtankar eller försök, av kvinnligt kön, postpartum eller perimenopausal period, allvarlig medicinsk sjukdom, brist på socialt stöd, hög familje-, jobb-, ekonomiskt eller relationsrelaterad stress samt tidigare eller aktuellt alkohol- eller drogmissbruk. Behandlingsregimer Huvudsakligen ses två vedertagna former av behandling av depressionstillstånd. Dessa är behandling med farmakologisk behandling samt psykoterapeutisk behandling. Farmakologisk behandling En del teorier utgår ifrån att depressioner uppstår vid en brist eller en obalans mellan transmittorsubstanserna noradrenalin, serotonin och dopamin som har egenskaper som starkt påverkar vår sinnesstämning. Genom att behandla patienten med läkemedel kan balansen, eller bristen, normaliseras varpå depressionen ger vika (Wasserman, 2003; Eriksson & Gard, 2011). Den vanligaste förstahandsbehandlingen idag är behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som trappas in för att nå en terapeutisk och önskvärd effekt efter ca 6 veckor. Till en början kan en försämring i depressionens 3

8 allvarlighetsgrad ses vid nyinsättning av läkemedlet varvid en ökad risk för suicid föreligger varför utökad kontakt med behandlare är att föredra (Wasserman, 2003). Utöver den ökade suicidrisken medför behandling med SSRI-preparat generella biverkningar som sömnstörningar, viktnedgång, minskad aptit, illamående samt minskad sexlust (FASS, 2013). Psykoterapeutisk behandling Det finns flertalet behandlingsformer av psykoterapi som kan avhjälpa eller minska depressiva symtom vid lindriga och medelsvåra depressionstillstånd (Ottosson & Ottosson, 2007). Tabell 2 visar exempel på ett antal av dessa terapier och dess övergripande mål. Samtalsterapi i kombination med farmakologisk behandling har visat på att ca % av de behandlade patienterna blir symtomfria efter 6 månader (Wasserman, 2003). Tabell 2. Olika former av psykoterapi Kognitiv beteendeterapi Interpersonell psykoterapi Insiktsterapi Syftar till att patienten skall ifrågasätta sina negativa egenuppfattningar och på så sätt finna nya tankemönster Syftar till att behandla effekter av störda relationer som t.ex. förluster, familje- och relationskonflikter, svåra förändringar. Målet är att patienten skall få stöd att hantera dessa svårigheter Kräver en hjälpsökande eller en till stor del färdigbehandlad patient för att göra nytta. Syftar till att ge patienten redskap att hantera framtida eventuella kriser. (Ottosson & Ottosson, 2007). Mätverktyg för depression Inom psykiatrin finns flera olika skattningsskalor som används för att fastställa graden av depression. I Tabell 3 presenteras ett urval som kommer att omnämnas i studien (Medscape, 2012). Tabell 3. Olika former av psykoterapi HDRS BDI GDS Hamilton Depression Rating Scale är ett frågeformulär bestående av 21 olika frågeställningar där de första 17 frågorna är till för att diagnostisera och bekräfta en depression, medan frågorna syftar till att bestämma omfattningen av depressionen Beck depression inventory består av 21 frågor som ifylles av patienten själv. De olika poängen man får avgör vilken grad av depression som föreligger Geriatric Depression Scale är särskilt framtagen för den äldre populationen och består numera av 5 stycken ja eller nej frågor för att underlätta för patienten. Skalan bestod till en början av 30 frågor. (Medscape, 2012). Genom teknisk evolution och smarta bekvämlighetsanordningar har vi, i takt med utvecklingen, minskat kravet på vår fysiska förmåga. Dock kvarstår det fysiologiska behovet för människan för att upprätthålla vårt välbefinnande samt en god hälsa (Elinder & Faskunger, 2006). Att under en längre period avstå från fysisk aktivitet innebär en nedbrytning av den fysiska kapaciteten i form av bland annat mindre muskelvävnad och minskad syreupptagningsförmåga. Detta tar sig uttryck i en försämrad styrka, minskad kondition och sämre koordination samt ger genom en passiv livsstil, upphov till en rad olika riskfaktorer för bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, cancer, övervikt och högt blodtryck (a.a) 4

9 i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling på recept (FaR ) är ett begrepp som innebär att hälso-och sjukvårdspersonal kan, på liknande sätt som läkemedel, förskriva fysisk aktivitet till patienter i behov av detta. Receptet medför att patienten blir förskriven gruppaktivitet eller individuell träning utefter patientens behov. Blir patienten förskriven gruppaktivitet erbjuds också hjälp att hitta en lämplig grupp (Ståhle, 2008). Exempel på föreskrivna aktiviteter är enligt Vårdguiden (2013) en promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller trädgårdsarbete. På receptet angivs också i vilken intensitet och tidsmässig omfattning aktiviteten bör utföras (a.a). Den största skillnaden mellan läkemedelsrecept och FaR, är att FaR kan förskrivas av all legitimerad personal. Detta medan läkemedelsrecept endast kan skrivas ut av behörig legitimerad personal så som läkare och sjuksköterskor med särskild förskrivningsrätt (Ståhle, 2008). Definition av fysisk aktivitet Då fysisk aktivitet omfattar all typ av kroppsrörelse har vi valt att i denna studie likställa begreppet fysisk aktivitet med folkhälsomyndighetens definition av hälsofrämjande regelbunden fysisk aktivitet; Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Begreppen träning, motion och fysisk ansträngning är synonymt med fysisk aktivitet i denna studie. Ordvalet kan komma att skifta flytande, men innebär i samtliga fall, där annat ej uttrycks, någon form av kroppslig aktivitet som avser att förbättra den personliga hälsan. Definition av god effekt En god effekt avses i denna studie vara minskad medicinering, upplevelsen av ökad livskvalitet, minskad trötthet, högre sysselsättningsgrad och minskade symtom. Sjuksköterskans förhållningssätt Utifrån den teoretiska grund som framtagits av omvårdnadsfilosofen Dorothea Orem, där människan anses inneha en egenvårdande inställning, framgår att människan har en förmåga att hjälpa sig själv till hälsa (Gustin & Lindwall, 2012). Omvårdnadsbehov uppstår när resurskraven för egenvård överskrider individens kapacitet som möjliggör egenvård; när förmågan inte räcker till för att upprätthålla hälsa (a.a) Det diskuteras också att behovet av kunskap spelar en betydande roll. Det räcker inte med kunskapen om att fysisk träning är bra, utan det krävs mer specifika kunskaper om vilken typ av träning som är lämplig, i vilken mängd och hur den bör utföras. Dessutom måste patienten ha motivation och kapacitet till, att utföra dessa nödvändiga egenvårdsåtgärder. Det är här som sjukvårdspersonal finner sin roll i att stödja och vägleda patienten till en att återfå sin förmåga att själv utföra denna egenvård (Gustin & Lindwall, 2012) 5

10 Orems modell består utav tre huvudsakliga system som definierar behovet av omvårdnad. Ett fullständigt kompenserande system innebär att patienten har en status som kräver att någon annan är behjälplig för att kompensera denna brist i egenvård. Ett delvist kompenserande system innebär att patienten har en status som denne till stor del klarar av, men behöver hjälp i ett fåtal situationer för att kompensera egenvårdsbristen. Ett stödjande/undervisande system innebär att patienten har den fysiska förmågan att genomföra egenvårdande aktiviteter men behöver stöd av sjuksköterskan för att utveckla denna förmåga (Gustin & Lindwall, 2012) Vi bör således se på sjuksköterskan, utifrån dennes yrkesområde, som en stödjande resurs som arbetar utifrån förhållningsättet att förmå patienten att återfå sin kapacitet att själv tillgodose sitt omvårdnadsbehov i så hög utsträckning som möjligt. Vi ämnar att genom denna litteraturstudie utröna om det i dagsläget återfinns material som motiverar att fysisk aktivitet mer frekvent skall kunna beaktas inom vård av patienter med depressionsproblematik samt vilka omvårdnadsåtgärder legitimerade sjuksköterskor kan rekommendera för att lindra och/eller behandla depressionstillstånd. SYFTE Syftet med föreliggande studie är att genom en granskning av vetenskapliga artiklar, undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på depressionstillstånd, samt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder relaterat till fysiska aktiviteter den legitimerade sjuksköterskan kan rekommendera med avsikten att främja hälsan hos patienter med depressionstillstånd. METOD Studien är en litteraturstudie där metoden följt riktlinjerna för litteraturgranskning enligt SBU:s utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok (SBU, 2013). Urval Material för granskning har sammanställts genom sökningar i artikeldatabaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Urvalet av artikeldatabaser baserades på dess huvudsakliga inriktning vilket motsvarade en eller flera av studiens huvudområden; omvårdnad, psykiatri, medicinsk vetenskap samt träningslära (Forsberg & Wengström, 2008). Båda författarna har tillsammans genomfört flera sökningar, ur vilka titlar som relaterat till och/eller innehållit orden depression, fysisk aktivitet och/eller träning valts ut. Artiklarnas abstrakt har därefter granskats och beroende på om innehållet anknutit till sökorden eller till studiens huvudområden (depression eller fysisk aktivitet) gått vidare till djupare granskning. Denna djupare granskning innebar att artiklarna lästs individuellt i sin helhet. De individuella tolkningarna av artiklarnas innehåll har därefter jämförts mot varandra och kontrollerats gentemot syftet av litteraturstudien varefter gemensamt beslut tagits om artikeln skall kvalitetsgranskas eller uteslutas ur studien. 6

11 Kvalitetsgranskning har utförts av författarna var för sig, med stöd av granskningsmall från Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok (SBU, 2013) omarbetad av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2013). Resultatet från av denna granskning finns återgivet i artikelöversikten (se bilaga 3). Artiklar med, av författarna, likvärdig bedömning har inte granskats vidare medan artiklar med olika bedömning diskuterats för att gemensamt göra en bedömning av materialets kvalitet. Avgränsningar I en studie från 2004 gjord vid Malmö Högskola (Metz & Wannstam, 2004), granskas artiklar inom samma område varför vi valt att granska artiklar som tillkommit efter denna studies publikationsdatum. Med denna avgränsning avser vi öka vår egen studies värde genom att behandla nytillkommet material. Vi har därför valt att begränsa oss till artiklar som högst är 10 år gamla (d.v.s. publicerade tidigast 2004) för att komplettera tidigare gjord forskning inom området. Individer under 18 år har i denna studie klassificerats som barn vilket faller utanför författarparets kompetens- samt examensområde varför dessa har exkluderats. Sökningar Nedan redovisas sökningarna för respektive databas. Det totala antalet vetenskapliga artiklar i denna studie uppgår till 13 stycken. PsycINFO Utifrån ovanstående sökningar där MeSH termer (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 1998) använts återanvändes vissa termer som visat sig vara representativa för det material som efterfrågas. Termerna Depression, Exercise och Physical Activity användes i sökningen med kriteriet att de skulle återfinnas i artikeltiteln då detta visat sig vara en bra sökstrategi för det önskade materialet (se tabell 4). Tabell 4 Sökningar i PsycINFO ( ) Sökord Sökalternativ Antal Träffar ti("physical activity") AND ti("depression") ti("exercise") AND ti("depression") Scholary Journals, Adulthood (18 years & older), Scholarly Journals, Adulthood (18 years & older), Granskade abstract Artikeltitel Physical activity and depression in young adults The reciprocal relationship between physical activity and depression in older european adults: a prospective crosslagged panel design using share data Treatment of minor depression in older adults: a pilot study comparing sertraline and exercise ( ti Words in Title) 7

12 CINAHL Sökningen har genomförts som en systematisk blocksökning. Först konstruerades två olika block utifrån studiens huvudämnen; depression och fysisk aktivitet. Därefter identifierades Mesh-termer överensstämmande med de olika blocken, där varje enskild term har använts var för sig för att slutligen kombineras för att bilda ett sökblock. De båda slutliga sökblocken samkördes därefter vilket generade ett precist urval av material som korrelerade med syftet (se tabell 5-7). Tabell 5. Blocksökning Depression ( ) Sök nr Sökord Antal träffar #1 Depression #2 Depressive Disorder #3 Depressive Disorder, Major #4 Affective Symptoms #5 Mood Disorders #6 Mental Health #7 Mental Disorder #8 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR # Tabell 6. Blocksökning ( ) Sök nr Sökord Antal träffar #9 Exercise #10 Exercise Therapy #11 Physical Education And Training #12 Locomotion #13 #9 OR #10 OR #11 OR # Tabell 7. Blocksökning Depression samt ( ) Sök nr Sökord Antal träffar #14 #8 AND # #15 #8 AND #13 (TITLE) 208 #16 #15 (TITLE) NOT Postpartum (TITLE) 204 #17 #16 NOT CANCER (TITLE) 189 #18 #17 Publish date 2004-, Fulltext Available 64 Tabell 8. Resultat sökningar i CINAHL ( ) Sökord Sökalternativ Antal Träffar Systematisk blocksökning Se tabell , Fulltext available Granskade abstract Artikeltitel An examination of serotonin and psychological variables in the relationship between exercise and mental health Regular exercise, anxiety, depression and personality: a population-based study. An effective exercise-based intervention for improving mental health and quality of live measures: a randomized controlled trial. PubMed Sökningarna har genomförts med MeSH termer för att bredda sökområdet. Ett försök till att göra en systematisk blocksökning liknande den som genomfördes i CINAHL men denna sökning genererade ett mycket stort sökresultat där flertalet artiklar inte relaterade till vårt syfte varvid denna sökning exkluderades. Sökningarna presenteras i tabell 9. 8

13 Tabell 9. Sökningar i PubMed ( ) Sökord Sökalternativ Antal Granskade Artikeltitel Träffar abstract ((physical activity[title]) OR exercise[title]) AND depression[title] Clinical trial, 2004-, Humans, English DEMO-II Trial. Aerobic Exercise versus Stretching Exercise in Patients with Major Depression A Randomized Clinical Trial Acute exercise attenuates negative affect following repeated sad mood inductions in persons who have recovered from depression Exercise and severe depression preliminary results of an add-on study Moderate exercise improves depression parameters in treatment-resistant patients with major depressive disorder Exercise and pharmacotherapy in patients with major depression: one-year followup of the SMILE study Antidepressant Effects Associated With Different Exercise Conditions in Participants With Depression: A Pilot Study. Exercise treatment for depression: efficacy and dose response. Analysmetod Varje enskild artikel har lästs igenom flera gånger för att bättre förstå innehållet. Därefter har meningsbärande enheter som överensstämt med studiens syfte lyfts ut och placerats i ett separat dokument. Dessa enheter har tillförts nummer som avspeglar källan där texten hämtats så att identifiering skulle vara möjlig. Efter att samtliga artiklars meningsbärande enheter identifierats, kondenserades textsegmenten vilket i praktiken innebar att text som ej tillförde mening i enheten togs bort. Det material som återstod omskrevs för att bilda en kod som sedan grupperades tillsammans för att bilda ett tema (Graneheim & Lundman, 2003). RESULTAT Genom en manifest innehållsanlys av det insamlade materialet (se bilaga1) har nedanstående två huvudteman framkommit: minskar symtom och risken för depression Mängd, typ och intensitet påverkar utfallet av fysisk aktivitet Under de kommande styckena kommer dessa två teman att presenteras och det material som legat till grund för tematiseringen kommer att beskrivas. 9

14 minskar symtom och risken för depression I en studie där man granskat data från databasen SHARE 1 har man kunnat utläsa att i de delar av populationen där fysisk aktivitet förekommer i högre grad uppvisas i mindre utsträckning depressiva symtom och diagnoser i jämförelse med de som ej utför någon form av fysisk aktivitet (Lindwall et al, 2011). På liknande sätt drar också De Moor et al (2006) slutsatsen att prevalensen av depression minskar i förhållande till den fysiska aktivitetsnivån hos individer. Skillnaden mellan grupperna beskrivs som moderat men konsekvent genom de olika köns- och åldersgrupperna (a.a). Vidare befästs denna teori om att fysisk aktivitet lindrar depressiva symtom av Schuch et al. (2011) som genom att lägga till fysisk aktivitet till den konventionella farmakologiska behandlingen, kunde påvisa att den grupp som fått den kombinerade behandlingen uppvisade mindre depressiva symtom än kontrollgruppen. Interventionen innebar att deltagarna skulle uppnå en träningsintensitet motsvarande 16kcal/kg/vecka fördelat på 3 träningstillfällen per vecka genom att använda ett löpband (Schuch et al, 2011). Genom en jämförelse av en grupp, tilldelade ett 24 veckors träningsprogram med styrke- och konditionsträning som intervention, och dess kontrollgrupp, utan någon intervention, framkom ett resultat som påvisade att den fysiska aktiviteten gav minskade depressiva symtom i interventionsgruppen (Atlantis et al, 2004). I samma studie framgår det att fysisk aktivitet som intervention även ger positiva effekter på andra faktorer som ökat välbefinnande, en ökad livskvalitet samt minskad somatisk smärta (a.a). Detta resultat stöds av Brenes et al (2007) där två grupper; farmakologisk intervention samt fysisk intervention, jämfördes. Studiens resultat framhäver att fysisk aktivitet som ensam intervention kunde likställas den farmakologiska behandlingen genom att jämföra resultatet från flertalet olika skattningsskalor för depression (HRDS-17, GDS-15, SF-36), pre- och post-intervention (Brenes et al, 2007). Även Mota-Pereira et al (2011) visar i sin studie att fysisk aktivitet medför en positiv utveckling i psykiskt välmående och den fysiska kapaciteten. Mata et al (2013) prövar i sin studie hypotesen att personer med utläkt depression som utför fysisk aktivitet motverkar att de blir ökat känsliga för negativ stimuli. Det framgår i studien att fysisk aktivitet verkar dämpande gentemot de negativa tankar som vanligtvis följer negativ stimuli hos patientgruppen. Resultatet som avspeglades i studien var att deltagare som tidigare insjuknat i, och sedan tillfrisknat från egentlig depression påverkades i större utsträckning av de negativa stimuli som administrerades i studien, än de individer som aldrig haft depression. Denna skillnad kunde med hjälp av fysisk aktivitet påverkas så att patienter som tillfrisknat från depression inte påverkades i större utsträckning än patienter utan tidigare depressionsproblematik (Mata et al, 2012). 1 SHARE är en europeisk samlingsdatabas som omfattar psykisk hälsa, ekonomisk status och familjeförhållanden mm. 10

COMPLIANCE HOS NJURTRANSPLANTERADE

COMPLIANCE HOS NJURTRANSPLANTERADE Hälsa och samhälle COMPLIANCE HOS NJURTRANSPLANTERADE - EN LITTERATURSTUDIE KRISTOFFER BORGSTEDT JOHANNA SCHERSTÉN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Lina Ivarsson Linda Johansson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad - Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90) Vt 2012 Sektionen för

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer

Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk

Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och Samhälle Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad 15 Hp Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk - en litteraturstudie

Läs mer

Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården

Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården -En litteraturstudie Catharina Gredenborg & Madelene Söderblom Okt 2012 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Omvårdnadsvetenskap

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

EFFEKTEN AV OMEGA 3 OCH OMEGA 6

EFFEKTEN AV OMEGA 3 OCH OMEGA 6 Hälsa och samhälle EFFEKTEN AV OMEGA 3 OCH OMEGA 6 ÄR DET FRAMTIDENS SKYDD MOT CANCER MAMMAE? - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE EMMA NILSSON MARIA GARIN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 hp

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi

Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi - En systematisk litteraturstudie Maria Högnäs Examensarbete Utbildningsprogrammet för Fysioterapi 2011 Maria Högnäs EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie. Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion -språkgranskad TITEL: En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi, 15hp Vårterminen 2010 (1QA037) Äldres tilltro till den egna förmågan

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT Hälsa och samhälle SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT En litteraturstudie om advocacy in nursing KRISTINA LENNQUIST MONTAN Examensarbete Kurs HT 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö högskola

Läs mer

Hjärtrehabiliteringens inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som lider av hjärt- och kärlsjukdom

Hjärtrehabiliteringens inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som lider av hjärt- och kärlsjukdom Hjärtrehabiliteringens inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som lider av hjärt- och kärlsjukdom En systematisk litteraturstudie Maria Lalin Examensarbete Fysioterapi 2014 EXAMENSARBETE

Läs mer

Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser.

Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser. Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök/ undersökning utifrån föräldrars upplevelser. Författare: Camilla Axelsson Linda Östlund Program/Kurs Omfattning Handledare Examinator Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Författare: Azia Alkabi Handledare: Ewy Olander Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen

Läs mer

Ett tyst rop på hjälp

Ett tyst rop på hjälp Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ett tyst rop på hjälp En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan identifiera barnmisshandel Författare: Camilla Idengren Evelina Johannesson Handledare:

Läs mer