MOTION MOT DEPRESSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTION MOT DEPRESSION"

Transkript

1 Hälsa och samhälle MOTION MOT DEPRESSION En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande intervention för personer med depression Cicilia Metz Mia Wannstam Examensarbete Kurs Ht01: 2 Sjuksköterskaprogrammet Januari 2004 Malmö Högskola Hälsa och samhälle Malmö Högskola e-post:

2 MOTION MOT DEPRESSION En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande intervention för personer med depression Cicilia Metz Mia Wannstam Metz, C. & Wannstam, M. (2004) Motion mot depression En litteraturstudie om fysisk aktivitet som hälsofrämjande intervention för personer med depression. Examensarbete, 10 poäng, Sjuksköterskeprogrammet. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2004 Syftet med studien är att undersöka effekten av fysisk aktivitet för personer med depression samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan göra för att denna patientgrupp ska börja motionera. Metoden som används är en litteratursökning i de medicinska databaserna: Cinahl, Cochrane, Elin, PsycInfo, Pubmed och Science Direct vilka granskats enligt Polit och Hunglers kriterier för vetenskapliga artiklar. Resultatet från de nio artiklar som använts visar att fysisk aktivitet har en antidepressiv och ångestreducerande effekt. Interventioner som framkommit är att uppmuntra stödja, aktivera och undervisa om fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd. Slutsats: Sjuksköterskor kan intervenera genom att införa motion som ett komplement till annan behandling för personer med depression. Mer forskning behövs för att specificera vilka de bästa interventioner är. Omvårdnads-perspektivet utgår från Antonovskys hälsofrämjande perspektiv. Nyckelord: behandling, depression, fysisk aktivitet, intervention, motion, omvårdnad, salutogent, sjuksköterska 2

3 EXERCISE AGAINST DEPRESSION A literature review about physical activity as a health promoting intervention for people suffering from depression Cicilia Metz Mia Wannstam Metz, C. & Wannstam, M. (2004) Exercise against depression A literature review about physical activity as a health promoting intervention for people suffering from depression. Examination paper, 10 credit points. Nursing Programme. Malmö University, Health and Society, Department of Nursing, 2004 The purpose of this study is to investigate the effect of physical activity for people suffering from depression and which nursing interventions nurses can do to make this patients start to exercise. The method used, is a review of articles from Cinahl, Cochrane, Elin, PsycInfo, Pubmed and Science Direct, which were analyzed according to Polit och Hunglers criteria for scientific research. The result from the nine studies shows that physical activity has an antidepressive and anxiety reducing effect. Interventions emerged is supporting, encouraging, activating and teaching about physical activity as health-promoting measure. Conclusion: Nurses can as an intervention introduce exercise as complementary treatment for people suffering from depression. More research needs to specify which the best interventions are. The nursing perspective is based on Antonovskys salutogenic perspective. Keywords: nurse, nursing, depression, empowerment, exercise, physical activity, intervention, salutogenic 3

4 FÖRORD Vi vill tacka personalen på biblioteket Hälsa och samhälle som har hjälpt oss att finna artiklar genom fjärrlån och varit behjälpliga på alla sätt. Vi vill även tacka vår handledare Magdalena Annersten som kommit med konkreta råd och synpunkter. Ett stort tack till familjemedlemmar som stöttat och uppmuntrat oss genom arbetets gång. Sist men inte minst tackar vi varandra som uppmuntrat varandra att fortsätta med arbetet även när det känts svårt. 4

5 INNEHÅLL INLEDNING 7 BAKGRUND 7 Depression 7 Epidemiologi 8 Diagnostik/klassifikation 8 Patofysiologi 9 Behandling 9 Fysisk aktivitet och motion 10 Fysisk aktivitet 10 Motion 10 Träning 10 Aerobisk träning 10 Anaerobisk träning 10 Omvårdnadsperspektiv 10 Lagar och författningar 10 Alternativa behandlingar 11 Omvårdnad om personer med depression 12 Fysisk aktivitet som behandling för personer med depression 12 TEORETISK REFERENSRAM 14 Det salutogena omvårdnadsperspektivet 15 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 15 METOD 15 Metodbeskrivning 15 Litteratursökning 16 Granskning 16 RESULTAT 17 Effekt 17 Motion reducerar depression och minskar återinsjuknande 17 Interventioner 18 Utbilda sjuksköterskor 18 Identifiera eventuella avhoppare 18 Uppmuntra, stödja och aktivera 18 DISKUSSION 19 Metoddiskussion 19 Resultatdiskussion 20 SLUTORD 22 REFERENSER 24 5

6 BILAGOR 28 Bilaga 1: Klassifikation enligt DSM IV Bilaga 2: The Beck Depression Inventory self-assessment instrument Bilaga 3: Litteratursökning Bilaga 4: Kriterier för bedömning av vetenskapliga artiklar Bilaga 5: Sammanfattning och granskning av artiklar 6

7 INLEDNING Om man tänker sig en flod som någon fallit i, så räddar man personen från att drunkna. Detta kan man säga är analogt med hur sjukvården generellt hanterar sjuka. Nästa steg är att man sätter staket runt floden och förhindrar att någon skall falla i. Staketet kan ses som en parallell till socialstyrelsens rekommendationer och varningstexter. Det salutogena perspektivet innebär att man i stället lär individerna att simma, i livets flod. (Hult m.fl., 1996, s 49 1 ) Vi anser att sjuksköterskans huvudsakliga roll är att hjälpa patienter att tillfriskna eller preventivt förhindra att insjukna i diverse sjukdomar. Genom en ökad kunskap om hälsofrämjande faktorer kan vi undervisa patienten om hur de ska kunna ändra sitt beteende för att uppnå bättre hälsa. I denna uppsats belyser vi motionens positiva effekt för depression. Vi diskuterar även vilka interventioner sjuksköterskor kan göra för att patienterna ska börja motionera. BAKGRUND Under den största delen av människans existens har vi varit tvungna att anstränga oss fysiskt genom jakt, fiske och annat dagligt kroppsarbete för vår överlevnad. Under det senaste seklet har det mänskliga släktet upplevt en teknisk utveckling som har inneburit att omgivande miljö och samhälle har förändrats vilket medför att människan idag blivit mer stillasittande. Innebörden av denna förändring har orsakat en rad komplikationer för vår hälsa eftersom vi är byggda för rörelse och fysisk aktivitet (Rydqvist & Winroth, 2002). I en studie av Kull (2002) har sambandet mellan fysisk aktivitet och depression analyserats hos kvinnor mellan år. Resultatet visade att de fysiskt aktiva kvinnorna hade en mer positiv attityd till livet och att de upplevde sig ha en närmare relation till sin familj och vänner än de fysiskt inaktiva. De kände sig också mer nöjda med sig själva, var sällan nedstämda och kände mer glädje i sina aktiviteter. De fysiskt aktiva kvinnorna hanterade även svåra situationer bättre än de inaktiva. Depression Inom de flesta olika hälso- och sjukvårdsområden träffar sjuksköterskor på personer med psykiska sjukdomar och detta är en anledning till att denna yrkeskategori måste ha kunskap om psykiatriska sjukdomar och psykiatrisk omvårdnad (Løkensgard, 1997). Eftersom depressioner har ökat de senaste 10 åren, framförallt hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2002) kommer sjuksköterskan att träffa dessa patienter i olika vårdsituationer. Det är då viktigt att ha kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kan göra för att de ska tillfriskna. 1 Antonovskys metafor som beskriver innebörden av det salutogena synsättet, Hults översättning 7

8 Epidemiologi Risken för att drabbas av depression är stor, 40 % för kvinnor och 25 % för män av en svårighetsgrad att de behöver professionell hjälp (Beskow, 1999). De senaste åren har en kraftig ökning av depressioner kunnat ses. Från 1991 till 2000 ökade de från 7,5-17,7 % för kvinnor mellan år och från 5,4-12,6 % för kvinnor mellan år (tabell 1). En tredjedel av alla dödsfall upp till 40 års ålder beror på självmord, vilket är mer än dubbelt så många som dör i vägtrafiken. Den viktigaste anledningen till att någon begår självmord är framförallt depression (Beskow, 1999). Tabell 1 Andel (%) av befolkningen som de senaste 12 månaderna har haft depression och djup nedstämdhet efter kön och ålder, 1991 och 2000 (Efter socialstyrelsen, 2002). Sjukdom Kön År år Depression, djup ned - stämdhet år år år år Därav med svåra besvär Män ,7 5,1 4,9 4,5 5,0 1,8 Män ,9 7,3 6,0 6,7 6,6 2,2 kvinnor ,5 5,4 9,1 8,9 7,5 2,7 kvinnor ,7 12,6 10,7 9,5 12,0 4,6 Diagnostik/klassifikation För att diagnostisera depression finns det olika klassificeringssystem, de vanligaste är DSM IV och ICD 10. De artiklar vi har granskat i den här uppsatsen klassificerar enligt DSM IV 2 (bilaga 1). Det finns även olika självskattningsskalor som används och av dessa är Beck Depression Inventory (BDI) ofta förekommande (bilaga 2). Patofysiologi Det är viktigt att skilja mellan sorg och depression. Sorg är en naturlig reaktion på t ex en förlust eller dödsfall och sådana reaktioner är viktiga för att finna nya vägar i livet. Depression är däremot ett onaturligt sänkt stämningsläge (Pfeizer, 2003). Enligt Cullberg (2001) är det skillnad mellan melankolisk (endogena) och icke melankolisk (reaktiv) depression. Han menar att melankoli beror på en hämning av organismen vilket framförallt gäller transmittorsubstanser som noradrenalin, dopamin och serotonin. Den icke- melankoliska depressionen är oftast utlöst av yttre faktorer såsom trauman, förlust av sin egen identitet t ex förlust av jobb eller en skilsmässa. Senare upptäckter visar dock att även de som drabbas av en äkta melankoli har haft tidiga psykiska trauman präglade av övergivenhet och hjälplöshet (a a). Personer som lider av en depression av lindrig till måttlig grad känner sig oftast pessimistiska och har ett sänkt stämningsläge, men visar sällan detta för sin omgivning. De har tappat lusten och intresset för det mesta, har svårt att ta tag i saker 2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth Edition 8

9 och ting och deras sömn är oftast störd. För att få en bättre bild av hur det kan vara vill vi gärna citera ett exempel från Cullbergs utgåva av Dynamisk psykiatri i teori och praktik (2001). En 40- årig man känner att allt blivit hopplöst. Han har en utvecklingsstörd dotter, soyttat hemifrån och som han tänker mycket på. För övrigt har ingenting särskilt hänt. Relationen till hustrun uppfattas som mycket god, och hennes värme gentemot mannen är odiskutabel. Det framkommer att han har haft liknande perioder för flera år sedan och som har varat i några månader. Han har nu svår olust och självförakt på förmiddagarna och kan knappt släpa sig till arbetet, något som han dock gör på grund av sin pliktmedvetenhet. På kvällarna kan han känna sig riktigt pigg. Han berättar att hans faster har samma benägenhet att periodvis bli nedstämd och passiv. Tillståndet uppfattas som ett melankoliskt syndrom, och patienten ställs på antidepressiv medicinering i stigande dos. (Cullberg, 2001, s 320f) Behandling I första hand är antidepressiv medicinsk behandling bruklig, men försiktighet bör vidtagas om patienten haft episoder av mani, då antidepressiv behandling kan utlösa ett maniskt tillstånd. Om depressionen djupnar eller om självmordsrisken är stor och medicineringen inte ger den effekt som önskas kan man ge el-behandling. Vid dessa tillstånd brukar en inläggning på en sluten psykiatrisk avdelning vara nödvändig. (Cullberg, 2001, Holmquist-Carlsson & Zettergren, 1993). Ett flertal olika mediciner kan ges beroende på vilken signalsubstans man vill få effekt på. En medicin som har blivit vanlig att skriva ut är de sk. selektiva serotoninåterupptagningshämmare (SSRI-preparat) ex. på dessa är Fontex (fluoxetin), Cipramil (citalopram), Seroxat (paroxetin) och Zoloft (sertalin). Ytterligare en grupp som utvecklats är serotonin noradrenalin åter- upptagninghämmarna (SNRI-preparat). Till dessa hör bl.a. Efexor (venlafaxin). Den kemiska förändringen som dessa mediciner åstadkommer är att signalsubstanserna serotonin och noradrenalin hämmas från att återupptas i de aktuella receptorerna vilket leder till att en ansamling av ovanstående signalsubstanser som stimulerar de mottagande nervcellerna (Cullberg, 2001). Patienter med depression som önskar och svarar bra på antidepressiv medicinsk behandling och elbehandling skall få sådan. Det kan även vara bra att följa upp dessa patienter med samtalsterapi i öppenvården. Kommunikation mellan två människor måste alltid ske inom ramen för ett språk. Det kan vara den aktuella kulturens vardagsspråk eller mer tekniskt språk med specifika koder. Exempel på dessa kan vara psykoanalys, jungiansk analys, kognitiv psykoterapi och gestaltterapi. Med dessa terapiformer kan terapeuten lära patienten att lyfta upp förmedvetna upplevelser på ett medvetet plan och sätta ord på sina tankar, känslor och minnen. Detta ökar successivt patientens förmåga att välja fritt och bättre hantera sina resurser och problem (Beskow, 1999). Fysisk aktivitet och motion Motion och fysisk aktivitet minskar sjukdomar och en för tidig död. Andra positiva fysiska förändringar är sänkt blodtryck och att blodsockret normaliseras genom att levern ökar sin glykogenolys samt att insulinkänsligheten ökas av fysisk aktivitet. Kolesterolvärdena förbättras genom att det sker en sänkning av LDL och en höjning av HDL (Henriksson & Sundberg, 2001). Det har även visat sig ha en positiv effekt för depression (Byrne & Byrne, 1993) 9

10 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet kan definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta omfattar all typ av muskelaktivitet som t.ex. trädgårdsarbete, städning, fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamhet som svampplockning, motion och träning (Rydqvist & Winroth, 2002). Motion Motion är medveten fysisk aktivitet där man har en viss avsikt som t ex att få en bättre hälsa, ökat välbefinnande eller helt enkelt att man tycker att det är roligt att röra på sig (a a). Träning Vid träning har individen en klar målsättning vilket kan vara att öka sin prestationsförmåga i olika typer av fysisk aktivitet, företrädelsevis inom idrotter. I regel vill hon/han främst öka kapaciteten på styrka, kondition, rörlighet och koordination (a a). Aerobisk träning Aerobisk träning betyder med syre och lägger störst vikt vid ökning av syreupptagningsförmåga. Aerobisk träning ökar ämnesomsättningen, förbättrar blodcirkulationen och konditionen. Vid maximal syreupptagning ökar pulsen och hjärtats minutvolym, andningen flerfaldigas och blodtrycket ökar något. Även kroppstemperaturen stiger och hjärtats och musklernas genomblödning ökar vid aerobisk träning. Mer mjölksyra bildas och en frisättning av hormonerna gör att adrenalin, tillväxthormoner och kortisol ökar (Henriksson & Sundberg, 2001). Anaerobisk träning Detta är träningsformer som inte kräver något ökat syrebehov. Träningen utförs med en relativt låg intensitet och exempel på anaerobisk träning är promenader och styrketräning (Jansson, 2001). Omvårdnadsperspektiv Oberoende av vilken sjukvårdssektor sjuksköterskor arbetar inom träffar hon/han patienter med depression. Det är av stor vikt att kunna bemöta dessa individer inte enbart genom att se deras sjukdom utan även att kunna identifiera vilka resurser de har. Om vi arbetar med hälsofrämjande interventioner är kunskapen om fysisk aktivitet en viktig komponent eftersom det kan leda till bättre hälsa. I en kvalitativ studie av Faulkner och Biddle (2002) som undersökt psykiatrisjuksköterskors roll som hälsoinformatörer till inneliggande psykiskt sjuka patienter visas att sjuksköterskor har dålig kunskap om vilken effekt motion har för personer med depression. Lagar och författningar I Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982: 763) 2 står att hälso- och sjukvårdens mål är att hela Sveriges befolkning ska ha samma villkor för god hälsa och vård. Vidare enligt 2b uttrycks att: Patienten ska ges individuell anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 10

11 I SOSFS 1993: 17 Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård presenteras omvårdnadsåtgärder som syftar till att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa och bevara hälsa. Sjuksköterskor ska ge stöd och hjälp åt patienten i deras reaktion på sjukdom och behandlingssituationer. Patienten ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där även närstående ska inräknas. Vården ska planeras i samverkan med patienten för att tillvarata de egna resurserna och den ska dokumenteras och kvalitetssäkras. Varje yrkesutövare har också ett eget professionellt ansvar för att god kvalitet ges i vården och arbetet som görs ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I all omvårdnad är det viktigt med kommunikation och när det gäller bemötandet av den psykiskt sjuke patienten måste man sätta av mycket tid till samtal. I samtalet med patienten sker också undervisning och detta görs inte enbart för att förmedla fakta utan även den affektiva delen som att känslor och reaktioner ska bearbetas görs häri. Även den psykomotoriska delen som att önskade beteende och agerande ska kunna utföras görs vid patientundervisning (Arborelius, 2001). När sjuksköterskan undervisar patienten är detta en målinriktad aktivitet vars mål är att inverka på hans eller hennes hälsa. Konsten är att kunna lyssna på patienten och förstå dennes behov och att därefter bidra med dessa. Undervisningen kan därefter bidra till att patienten kan utöka sin skicklighet och förmåga att upprätthålla och/eller förbättra sitt hälsotillstånd (Granum, 1994). Alternativa behandlingar Vad kan vi som sjuksköterskor göra för omvårdnadsåtgärder för att medverka till att patientgruppen med depression mår bättre? Den medicinska behandlingen är viktig men vi anser också att alternativa eller kompletterande metoder bör användas när det är möjligt. Forskning tyder på att fysisk aktivitet kan ha en antidepressiv effektiv i behandlingen av denna patientgrupp (Artal & Sherman, 1998, Brosse m fl, 2002, Kjellman, 2003, Leppämäki m fl, 2002, Paluska & Schwenk, 2000, Smith, 1991). Denna kunskap om den positiva effekten som fysisk aktivitet ger vill vi gärna förmedla till våra blivande kolleger. Utbudet av kompletterande terapier för depressioner tycks vara stor. Några av dessa är örtpreparat, homeopati, rörelse och dansterapi, massage, aromterapi, hypnos, akupunktur, avslappning och musikterapi (Ernst m fl, 1998, Jorm m fl, 2002) gjordes den första kända studien av Franz och Hamilton som visade att fysisk aktivitet hade en positiv effekt vid depression och 20 år senare föreslog Vaux att fysisk träning skulle användas som ett komplement till annan behandling av depression eftersom det resulterade i gladare patienter. Gladare patienter skulle i sin tur leda till att patienterna skulle vara mer mottagliga för ytterligare motion och detta skulle resultera i att patienterna blev friskare (Craft & Landers, 1998, Kjellman, 2003). Många alternativa terapier är omdiskuterade och anses vara ganska kontroversiella. Även motion och fysisk aktivitet ses som en kompletterande behandling för framförallt lätta och medelsvåra depressioner.resultat från studier som använt motion som intervention visar att det finns ett samband mellan en reducering av symtom hos lätta och medelsvåra depressioner och motion. I vissa fall är det dock oklart om det handlar om fysiologiska effekter som t.ex. förändringar av endorfinnivån, eller psykologiska effekter som att få uppmärksamhet, ökat självförtroende, känsla av egenkontroll. En del forskare anser att det beror på sociologiska 11

12 faktorer vilket innebär att det inte är motionen i sig utan den sociala interaktionen och stödet från andra gruppmedlemmar och ledare (Ernst m fl, 1998). Omvårdnad om personer med depression Helheten och det holistiska tänkandet är viktigt vid all omvårdnad vi vill betona vikten av behandlingsprogram som ser till helheten. Målen ska diskuteras fram och det ska finnas en gemensam syn som genomsyrar samtliga behandlingsåtgärder (SOSFS 1993:17). Omvårdnadsmål vid depressionstillstånd kan då vara:?? Att lindra patientens besvär?? Att patienten utifrån sitt tillstånd upplever stöd och förståelse?? Att stärka självförtroendet hos patienten så att denne ska återvinna en positiv självbild?? Att patienten tillfrisknar från depressionen utan bestående men?? Att tillgodose patientens behov av säkerhet?? Att avlasta anhöriga (Løkensgard, 1997) Eftersom motion stärker självförtroendet, ger ökat socialt stöd, ökar självkänslan och ger generellt bättre hälsa (Morrisey, 1997) skulle man kunna tillgodose en del av dessa mål genom att motivera patienten att börja motionera. Enligt HSL 3 (SFS 1982:763) ska hälsofrämjande arbete och preventiva insatser bedrivas. FYSS 4 som står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling är en nationell informationsbank med förskrivningsråd för den som ordinerar fysisk aktivitet på recept (FaR). Häri finns en sammanfattning av hur och varför man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet. FYSS ska läsas av de yrkeskategorier som skriver ut fysisk aktivitet på recept, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster. I FYSS kan man inhämta information och rekommendationer för fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd och i kapitlet som behandlar depression beskrivs att lätta och moderata depressioner kan behandlas med fysisk träning som komplement (Fyssfolder, 2003). Riktlinjerna i FYSS för fysisk aktivitet är riktade till olika patientgrupper och har utarbetats med avseende på prevention och reaktivering. Patienterna ska erbjudas samtal med besök hos hälso- och sjukvård och därefter ordineras fysisk aktivitet på recept. När ett recept skrivs ut ska det vara individuellt utformat och innehålla vilken typ av aktivitet som är lämplig samt dosering gällande intensitet, duration och frekvens. Vid sjukdomstillstånd, som t ex depression, bör ordinationen följas upp på liknande sätt som vid farmakologisk behandling (Fyssfolder, 2003). Fysisk aktivitet som behandling för personer med depression Det finns evidens att fysisk aktivitet har en depressionsreducerande effekt genom olika biokemiska och psykologiska faktorer (Babyak m fl, 2000, Mutrie, 2000). Idag är det dock inte vedertaget att använda fysisk aktivitet och motion som en behandlingsform för personer med depression eftersom kunskapen är bristfällig. Det finns en del personal som ändå uppmuntrar till motion eftersom de anser att det har en positiv och distraherande effekt för patienten (Faulkner & Biddle, 2002). 3 Hälso och sjukvårdslagen 4 FYSS och FaR kan beställas hos Strömbergs distrubution, 12

13 Anledningen till att människan mentalt känner sig bättre när hon/han utför fysisk aktivitet skulle kunna betyda att det finns ett samband mellan kropp och själ, det fysiska och det mentala. Vi letade därför efter troliga mekanismer varför motion har en antidepressiv effekt, vilket redovisas i tabell 2. Tabell 2 Troliga mekanismer varför motion har en antidepressiv effekt: Motståndsprocess teori Opiater Monaminer Kroppstemperatur (Efter Biddle, 2001, översättning av författarna) Biokemiska faktorer En process där kroppen försöker uppnå homeostas efter den upphetsning som motion ger. Träningen kan då leda till avslappning och ångestreducering. Ex. på opiater är endorfiner och enkefaliner. Dessa är besläktade med opium och har betydelse för smärtupplevelse och stämningsläge. Motion höjer nivån av opiater i plasman vilket kan vara en orsak till att motion kan vara stämningshöjande. Dopaminer, noradrenalin och serotonin är ex. på dessa och de är involverade vid ångest och depression. Många antidepressiva mediciner har som syfte att höja dessa ämnen, och det har visat sig att motion kan också stimulera produktionen. Förhöjd kroppstemperatur minskar muskelspänningar och har blivit en hypotes för att reducera ångest. Viss typ av motion höjer temperaturen. Psykologiska mekanismer Ökad social interaktion och stöd Fysisk aktivitet erbjuder varierande utbud av social interaktion och stöd, något som personer med mental ohälsa oftast saknar. Fysisk aktivitet som utförs i grupp kan därför vara gynnsamt för dessa personer. Känsla av självständighet och personlig kontroll Psykologer känner i allmänhet till vikten av själständighet och självbestämmande för mental hälsa. Fysisk aktivitet kan erbjuda en potentiell känsla av meningsfull kontroll med en känsla av självbestämmande. Förhöjd uppfattning av duglighet Tillgänglig forskning visa på att fysis k aktivitet kan öka självkänslan och känslan av duglighet som kan ha en positiv mental effekt Förändrad kroppsuppfattning och ökad acceptans av sig själv Kroppsuppfattning har visat sig vara starkt relaterat till självkänslan, speciellt för kvinnor. Fysis k aktivitet kan förändra uppfattningen av sin kropp och öka acceptansen av sig själv, vilket ger ett ökat välbefinnande. Distraherande Forskning visar på att fysisk aktivitet verkar distraherande på oro och stress i dagliga livet, det ger positiva känslor och reducerar ångest. (Efter Carless & Faulkner, 2003, översättning av författarna) 13

14 TEORETISK REFERENSRAM Vilka faktorer bidrar till hälsa? Inom det patogena synsättet är man väl förtrogen med om vilka faktorer som kan göra en människa sjuk. Det salutogena synsättet ser till vilka faktorer som kan bidra till god hälsa. Det är viktigt att det salutogena perspektivet balanserar upp det patogena synsättet (Hult m.fl., 1996) Antonovsky (1991) skriver om den salutogena hälsan. Det som dominerar det salutogena synsättet på hälsa är känslan av sammanhang (KASAM) i tillvaron. Det betyder att de människor som ser ett sammanhang i tillvaron bestående av att de förstår (begriplighet) konsekvenserna av sina handlingar och samtidigt finner att livet är hanterbart samt att de egna handlingarna är meningsfyllda, är de som har störst möjlighet till hälsa. Hälsa har ingen betydelse om inte livet har en mening och ett innehåll. Antonovsky (a a) har tidigare hävdat att KASAM är relativt stabilt. Vid senare diskussioner har han dock som resultat av forskning undrat om KASAM kan förändras (Hansson & Cederblad 1995). Enligt Antonovsky klarar vissa personer att hantera svåra livskriser bättre än andra. Detta beror på hur stark KASAM dem har. Depression drabbar de personer med låg KASAM. Det är viktigt att veta var på konituum hälsa ohälsa personen befinner sig. Detta gör att begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten ökar hos den enskilda individen och hos omgivningen (Hult m.fl., 1996). Vilket är då förhållandet mellan vårdbehovet och KASAM? Langius-Eklöf (2001) anser att det kan ses utifrån nedanstående figur (1). ohälsa hälsa måttlig låg hög KASAM Riskfaktorer Skyddande faktorer Friskfaktorer förebyggande vård stödjande vård egenvård Figur 1 Förhållande mellan känsla av sammanhang (KASAM) och behov av vård Ur Langius-Eklöf (2001, s 56) 14

15 Det salutogena omvårdnadsperspektivet Sjuksköterskor kan införliva det salutogena perspektivet och de olika hälsofrämjande faktorerna i omvårdnaden, vilket medför att vi på ett medvetet sätt fokuserar på patienternas resurser (Hult m fl, 1996). Genom bekräftande möten mellan patient och sjuksköterska kan då empowerment uppnås. Honnörsorden för begreppet patient empowerment är samarbete, respekt, reflektion, tillåtelse, ömsesidighet, kraftöverföring och empati (Björvell, 2001). Målet är att implicera självbestämmande och att förstärka patientens egna inneboende kraft genom ett aktivt deltagande i patientundervisningen. (a a). Genom detta förhållningssätt kan patienten finna självkänsla och kraft till lösning av de problem som föranlett vården (Hult m fl, 1996). För att lyckas med patientundervisningen behöver patienten fakta om hälsofrämjande åtgärder som han/hon kan göra. För att ha kontroll över sin situation är det även viktigt att patienten informeras om sin sjukdom och dess symtom. Patienten behöver även bekräftelse av den egna förmågan att påverka hälsan och att bli medveten om sin upplevelse av sin sjukdom för att kunna hantera och lösa de delar som ligger på patientens ansvar (Björvell, 2001). I yrkesrollen som sjuksköterska är det av värde att ha ett hälsofrämjande perspektiv som ett komplement till det sjukliga. Detta innebär att sjuksköterskan bör stödja patienten att finna dennes skyddande hälsofrämjande individ- och omgivningsfaktorer eftersom dessa kan leda till höjt självförtroende och en högre grad av hälsa. Om sjuksköterskor införlivar motion som en hälsofrämjande intervention i sina omvårdnadsåtgärder blir synen på patienter med depression mer holistisk. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med studien är att undersöka effekten av fysisk aktivitet för personer med depression samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan göra för att denna patientgrupp ska börja motionera. Studien riktar sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal som i sitt dagliga arbete är delaktiga i omvårdnaden av personer med depression. Våra frågeställningar är?? Vilken effekt har fysisk aktivitet/motion för personer med depression??? Vilka interventioner kan sjuksköterskor utföra för att personer med depression ska börja motionera? METOD Metodbeskrivning I vårt examensarbete gjorde vi en litteraturstudie baserad på vetenskapliga och kritiskt granskade artiklar som vi funnit genom en systematisk litteratursökning. Vi valde att närmare studera sambandet mellan förbättrat sjukdomstillstånd hos personer med depression genom fysisk aktivitet/motion. Vi samlade in relevant 15

16 information om dessa åtgärder och jämförde dem antingen med ingen åtgärd alls eller med annan åtgärd. På detta sätt ville vi se om det fanns en evidens för att fysisk aktivitet och motion har en terapeutisk verkan för personer med depression. Sökningarna av artiklarna baserades på att de besvarade en eller båda våra frågeställningar. Litteratursökning Vi började vår sökning i International Nursing Index 2000 och letade artiklar utifrån sökorden; exercise, exercise-therapy, physical fitness, physical-therapy, depression, depressive disorder. Det fanns inga artiklar som relaterade till vår frågeställning. Vi fortsatte vår sökning av artiklar i Cinahl, Cochrane, Elin, PsycInfo, Pubmed och Science Direct., som är databaser som innehåller medicinska vetenskapliga artiklar. Mesh-termer och thesaurus användes. Artiklarna beställdes genom fjärrlån från Hälsa och Samhälles bibliotek eftersom de inte fanns på biblioteket eller i fulltext på nätet. I en del fall förekom samma artikel i de olika databaserna men detta är inget vi specificerade i sökningsresultatet. Ofta förekommande var stroke och cancer med i titlarna. Eftersom vi ville se sambandet mellan depression och fysisk aktivitet valde vi bort de somatiska sjukdomarna när de stod med i titeln, även om dessa kan vara en utlösande faktor. Alla sökningar med sökord finns redovisade i bilaga 3. Artiklar och annan aktuell litteratur sökte vi manuellt på Malmö Högskolas bibliotek, Malmö stadsbibliotek (Malin), Lunds Universitetsbibliotek (Lovisa) och över Internet. Då vi hade svårt att finna nyare artiklar sökte vi kontakt med forskare som ofta var förekommande i de artiklar vi hittat. Vi kontaktade två forskare i England. Biddle, Professor of Exercise & Sport och Mutrie, Professor of Physical Activity and Health Science. Via dessa informanter fick vi tips på artiklar som skulle kunna matcha vår frågeställning. Sökningarna är begränsade från och de skulle vara på engelska, norska, svenska eller danska. De översiktsartiklar vi använde har sammanställt artiklar som är publicerade före Vidare begränsade vi sökningen till vuxna personer från 19 år och vi uteslöt geriatrisk vård, somatik och demenssjukdomar. Granskning Första steget i vår artikelgranskning var att vi valde artiklarna utifrån ett innehållsmässigt perspektiv där kopplingen till vår frågeställning var avgörande. Nästa steg var att vi granskade artiklarna enligt Polit och Hunglers (1999) kriterier för bedömning av vetenskapliga artiklar. De anser att en vetenskaplig artikel ska ha en relevant titel som speglar innehållet och bestå av sex huvudsakliga områden (bilaga 4). De 9 artiklar vi har använt i denna uppsats besvarar våra frågeställningar och uppfyller kriterierna för en vetenskaplig artikel. Av de valda artiklarna är 2 litteraturstudier, 3 kvantitativa studier, 3 kvalitativa studier och 1 har både kvantitativ och kvalitativ metod. Litteraturstudierna behandlar effekten av motion för personer med depression. De kvantitativa studierna studerar motion som terapeutisk behandling, vilka indikatorer som finns för avhopp från behandling, samt förhållandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. De kvalitativa studierna behandlar psykiatrisjuksköterskors syn på fysisk aktivitet som behandlingsstrategi och vilka lämpliga interventioner sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienter- 16

Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk

Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och Samhälle Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad 15 Hp Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk - en litteraturstudie

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Unga med Anorexia Nervosa

Unga med Anorexia Nervosa Unga med Anorexia Nervosa - Hur kan sjuksköterskan stödja? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Ghazaleh Sarvi Therese Strandberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250 HT 2013 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA. - en nödvändighet i vårdandet. Litteraturstudier

RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA. - en nödvändighet i vårdandet. Litteraturstudier RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA - en nödvändighet i vårdandet Litteraturstudier Författare: Helfrida Axelsson & Sofia Berndtson Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP Hälsa och samhälle SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP En litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap LOUISE EKSTRÖM KERSTIN STRAND Examensarbete Delkurs Omvårdnad uppsatsarbete,

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Äldres rädsla för fall en litteraturstudie om hur rädsla kan uppstå,

Läs mer

När kommunikationen inte räcker till

När kommunikationen inte räcker till När kommunikationen inte räcker till verbal och ickeverbal kommunikation mellan patient med afasi och sjuksköterska Hanna Lindén Elin Loos Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad, vetenskapligt arbete

Läs mer

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:41 Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att

Läs mer

SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS

SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS Hälsa och samhälle SVÅRIGHETER I LIVETS SLUTSKEDE HOS PER- SONER MED HIV/AIDS EN LITTERATURSTUDIE JOSEFINE BOGREN SOFIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Av Britten Nilsson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Ht 2014 1 Handledare: Anders Östnäs Abstract Author:

Läs mer

Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter Lina Ekström Frida Hansson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Ht 2009 Sektionen för hälsa

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Högskolan på Åland Serienummer 12/2010. Vårdprogrammet. Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland Serienummer 12/2010. Vårdprogrammet. Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531 Patienters självbestämmande inom palliativ vård Strandholm Fanni Sundberg Ines Högskolan på Åland Serienummer 12/2010 Vårdprogrammet Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531 INNEHÅLL 1 INLEDNING 6 1.1 BAKGRUND 7

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet -meningsfullhet Loss of a spouse -comprehensibility -manageability -meaningfulness

Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet -meningsfullhet Loss of a spouse -comprehensibility -manageability -meaningfulness Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete 15 hp Höstterminen 2008 Att förlora sin livspartner -begriplighet -hanterbarhet

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets lidande

PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets lidande Växjö Universitet Institution för vårdvetenskap och socialt arbetet Kurs VO4993 Vt.2008 Examensarbete 15 hp PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Lina Ivarsson Linda Johansson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad - Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90) Vt 2012 Sektionen för

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET Upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv LAHIJAN AMEDI VIAN FAILI Akademin för hälsa, vård och välfärd Grundnivå 15 hp Sjuksköterskeprogrammet VÅE027 Handledare:

Läs mer

BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik

BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Angélique Fagerkrantz Madelene Gullvén Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska/

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer