Inrapportering av LSS-insatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrapportering av LSS-insatser"

Transkript

1 Revisionsrapport Inrapportering av LSS-insatser Leksand September 2010 Johan Skeri Hans Åkerman (1)

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod LSS-verksamheten inom kommuner Gällande lagstiftning Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) Kommunala utjämningen av LSS-kostnader Syfte och bakgrund utjämning av LSS-kostnader Verksamhetsstatistik över insatser enligt LSS Kvalitetskontroll av inlämnad statistik LSS i Leksand Organisation Ärenden LSS-statistik Leksand Redovisningsprinciper Granskningsresultat Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSS-insatser och redovisade kostnader fungerar? Iakttagelse Revisionskommentarer...18 (2)

3 Sammanfattande och revisionell bedömning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksand kommun genomfört en granskning avseende rutiner för inrapportering av LSSinsatser. Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser tillfredsställande? Vi har konstaterat att tjänstemännens handläggning av ärenden enligt LSS genomförs enligt strukturerade rutiner. Nämnden har dock i begränsad utsträckning meddelat riktlinjer för verksamheten. Vi bedömer att socialnämnden, för att säkerställa god kvalitet och kontinuitet samt att tillförsäkra sig om att handläggningen utförs i enlighet med fastställd målsättning, behöver fastställa riktlinjer för hur handläggning av ärenden enligt LSS ska ske. Sådana riktlinjer bidrar även till att säkerställa en korrekt inrapportering till utjämningssystemet. Den största inverkan på utfallet i LSS-utjämningen har rapportering av antalet verkställda LSS-beslut. Granskningen visar att på handläggarnivå finns ändamålsenliga rutiner för att leverera en korrekt rapportering till SCB av de individer som fått beslut om insatser enligt LSS. Verksamhetssystemet är också utformat för att minimera brister i inrapporteringen. Socialförvaltningen har dock inte upprättat något system för intern kontroll av att korrekta uppgifter rapporteras. Handläggande tjänsteman har för eget bruk upprättat ett rutindokument som beskriver hur rapporteringen ska genomföras. Vi bedömer att socialnämnden behöver säkerställa kontinuiteten i registrering av beslut och insatser genom att fastställa riktlinjer för hur inrapportering av uppgifter till utjämningssystemet ska genomföras. Nämnden behöver i dessa riktlinjer också säkerställa att korrekta uppgifter inrapporteras. För att säkerställa att kostnaderna för LSS-verksamheten belastar ansvarsområdet bedömer vi att socialnämnden behöver upprätta rutiner för regelbundna avstämningar under året över var LSS-kostnaderna uppstår, samt tillse att dessa bokförs inom LSSblocket. Regelbundna avstämningar underlättar också avrapporteringen till räkenskapssammandraget. Regleringen av utjämningsbidraget för LSS genomförs centralt, utan koppling till socialnämndens LSS-verksamheter. Förfaringssättet medför minskad överblick och kan medföra svårigheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid exempelvis verksamhetsförändringar. (3)

4 Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver överväga insatser för att skapa bättre förutsättningar att överblicka effekterna på kommunens kostnader av utjämningssystemet. Sammanfattningsvis bedömer vi att den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser kan utvecklas och förstärkas, genom att socialnämnden fastställer riktlinjer och rutiner för handläggning, inrapportering och avstämning. (4)

5 1. Inledning De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har uppdragit åt PricewaterhouseCoopers att granska kommunens rutiner kring inrapporteringen avseende LSS-insatser. Kommunernas kostnader för insatser riktade till personer, som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), uppgår till betydande belopp. En relativt stor andel av kostnaderna finansieras genom statliga bidrag, samt via det kommunala utjämningssystemet. För att säkerställa en korrekt hantering av bidragssystemet behöver kommunerna ha utarbetade rutiner för inrapportering och kontroll samt tillse att dessa rutiner tillämpas. En felaktig eller bristfällig inrapportering kan innebära att kommunen erhåller en felaktig utjämningsavgift/utjämningsbidrag. År 2010 betalade Leksands kommun en utjämningsavgift till systemet på 6,2 Mkr (år ,2 Mkr). 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser tillfredsställande? Vilka risker finns för väsentliga fel i de uppgifter kommunen lämnar? Kontrollfrågor: Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSS-insatser och redovisade kostnader för denna verksamhet fungerar? 1.2 Avgränsning och metod Vid granskningen har en genomgång gjorts av relevanta dokument och rutiner för verksamheten. Vid granskningen har också analyser av inrapporterade uppgifter genomförts. Dokumentgranskningen har kompletterats med intervjuer av berörd personal inom socialtjänst och ekonomikontor. Följande befattningar har intervjuats: handläggare LSS, avdelningschef LSS, systemansvarig, administrativ chef och ekonomichef. (5)

6 2. LSS-verksamheten inom kommuner 2.1 Gällande lagstiftning Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS syftar till att stärka svårt funktionshindrade personers rätt till insatser från samhället genom att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Personer vilka berörs av lagen ska vara garanterade att de få den hjälp de behöver i det dagliga livet samt, beredas inflytande över vilket stöd och vilken service de erbjuds. Syftet med lagen är att stärka den enskildes delaktighet och ge henne/honom möjlighet att leva som andra (normalisering). LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer inom tre kategorier av funktionshinder. Ofta benämns grupperna som personkretsen för stöd enligt LSS: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service LSS ger rätt till tio specificerade insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver de insatser som de kan få genom annan lagstiftning. Insatserna för särskilt stöd och service är: rådgivning och annat personligt stöd biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans ledsagarservice biträde av kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför det egna hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (6)

7 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig LSS ska uppfattas ett komplement till annan lagstiftning och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) LASS innehåller föreskrifter om ersättning för kostnader för personlig assistans (assistansersättning) från staten, till vissa funktionshindrade. Rätten till denna ersättning handläggs av Försäkringskassan. De som omfattas av LASS framgår av Socialförsäkringslagen (1999:799). Personer som omfattas av 1 LSS och som är yngre än 65 år, har rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt LASS om det genomsnittliga behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka 1. Ersättningen utbetalas inte för tid då den funktionshindrade vårdas på en institution, bor i en gruppbostad eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. En kommun ska, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till försäkringskassan. I dessa fall ska försäkringskassan utan formell ansökan pröva frågan om assistansersättning. Beslut om assistansersättning ska omprövas med två års intervall samt vid väsentligt ändrade förhållanden av den enskildes behov. Om den ersättningsberättigade genom kommunen fått biträde av personlig assistent, får Försäkringskassan besluta att assistansersättningen ska betalas ut till kommunen. 1 Beviljad personlig assistans som understiger 20 timmar/vecka ersätts av kommunen (7)

8 3. Kommunala utjämningen av LSS-kostnader Syfte och bakgrund utjämning av LSS-kostnader Införandet av lagarna LSS och LASS innebar att kommunerna övertog ansvaret för omsorgen för vissa funktionshindrade ifrån landstinget. För att kompensera kommunerna för kostnadsökningen genomfördes en skatteväxling. Trots skatteväxlingen identifierades en ojämn kostnadsfördelning mellan kommunerna, beroende på att andelen funktionshindrade varierade stort mellan olika kommuner. I början av 2000-talet tilltog kritiken mot den ojämna fördelningen av kostnaderna för insatser enligt LSS bland Sveriges kommuner. Kritiken föranledde Sveriges riksdag att i november 2003 besluta om att, från och med avgiftsåret , införa ett nationellt system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningssystemet är både ett nationellt och interkommunalt system för utjämning av kostnader. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för kommuner och fungerar som ett nollsummespel mellan kommunerna. Kommunernas årliga rapportering till räkenskapssammandraget ligger till grund för beräkningar av utjämningsutfallet, som i slutändan blir respektive kommuns standardkostnad för LSS. Förutom det inrapporterade ekonomiska utfallet baseras LSS-utjämningen även på inrapporterade verkställda beslut (se avsnitt 3.2). Kommuner, som har en lägre beräknad standardkostnad i förhållande till riksgenomsnittet för sin LSS-verksamhet, betalar en avgift till systemet; de som har en högre standardkostnad erhåller ett bidrag. Eftersom utjämningssystemet avseende LSS baseras på kommunens avlämnade uppgifter i räkenskapssammandraget, finns det en risk att skillnader i ekonomisk redovisning i olika kommuner kan påverka utjämningssystemets utfall. Beräkningar av kommunernas bidrag respektive avgift till LSS-utjämningen kommande verksamhetsår görs en gång i september, för att kommunerna ska få ett preliminärt underlag för sitt framtida budgetarbete, och en andra gång i december med det faktiska utfallet. Möjlighet finns att korrigera beräkningarna (reviderat utfall) om någon kommun upptäcker felaktigheter i beräkningar eller beräkningsunderlag. 2 Källhänvisning: 3 Lagen om utjämningsavgift (SFS 2003:886), Lagen om utjämningsbidrag (SFS 2003:887) för utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade (8)

9 3.2 Verksamhetsstatistik över insatser enligt LSS På uppdrag av socialstyrelsen insamlar och sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) antalet beslutade/verkställda LSS-insatser per individ och kommun den första oktober årligen. Statistiken utgör, förutom underlag till det nationella systemet för utjämning, underlag för att belysa omfattningen av insatser som ges till personer med funktionshinder, grund för statliga och kommunala myndigheters planering samt underlag för en övergripande utvärdering och uppföljning av LSS-verksamheten i Sverige. Antal beslut om personlig assistans enligt LASS 4 per kommun inhämtar SCB ifrån Försäkringskassan. 3.3 Kvalitetskontroll av inlämnad statistik SCB utför kontroller av kommunernas inrapporterade LSS-insatser, till exempel personer och förekommande insatser. Kontrollerna genomförs för att eliminera felaktigheter i underlaget. Det sammanställda materialet skickas sedan till kommunerna för en slutlig granskning. Efter kontrollerna genomför SCB nationella beräkningar som underlag till LSS-utjämningssystemet. Eftersom LSS-utjämningen bygger på insamlad statistik ifrån kommuner och Försäkringskassan, finns en teoretisk möjlighet för kommuner att påverka utfallet i utjämningssystemet. Genom att medvetet eller omedvetet manipulera kommunens kostnader för LSSverksamheten och/eller felaktiga registrera verkställda LSS-insatser, kan kommuner påverka det bidrag/den avgift som tillfaller kommunen enligt utjämningssystemet. Kommunerna måste dock intyga skriftligen att den redovisade statistiken är korrekt. Det finns exempel på kommuner, som genom mer eller mindre medveten strategisk planering rörande handläggningen av LSS-ärenden, strävat efter att uppnå fördelar i utjämningssystemet. Det är dock mycket tveksamt om dessa strategier, exempelvis en generösare tolkningar av regelverket, i praktiken medför några ekonomiska fördelar för dessa kommuner. 4 Det vill säga beslut om personlig assistans överstigande 20 timmar/vecka (9)

10 4. LSS i Leksand Organisationsplan for stod och omsorg Socialnämnd Socialchef POSOM Avdelningschef Stödochomsorg Pedagog EC IFO Vuxna EC IFO Barn/Familj LSS 1 LSS 2 LSS 3 LSS 4 Medarbetare: 16 Medarbetare: 13 Medarbetare: 36 Medarbetare: 28 Medarbetare: 28 Medarbetare: 31 Soc.sekr. 3,35 Alkohol/drogrådg. 1,0 Biståndshandl.2,75 Vårdkoordinator 0,75 Familjerådgivare 2,80 Alkoholhandl.0,5 Budget/skuldrådg. 0,50 Adm ass 1,0 Soc.sekr. 5,0 Ungdomsrådg.1,0 Soc.sekr. ensamk. flyktingbarn 1,0 Familjerättssekr 0,50 Familjeteam 2,9 LSS-handläggare 1,25 Intensivstödjare 0,5 Verksamhet PA 1 grupp Lycka grbo Lustholen grbo Korttidsboende Fritids Stödfam/hem Avlösare Verksamhet Hagagatan grbo Stormorsvägen grbo Daglig verksamhet Ledsagare Verksamhet PA 8 grupper Verksamhet PA 5 grupper Insjövägens trapphus Boendestöd 4.1 Organisation LSS-verksamheten i Leksands kommun är en del av socialförvaltningen och underställd socialchef och socialnämnd. Verksamheten leds av en avdelningschef inom avdelningen Stöd och omsorg. Inom avdelningen finns även kommunens individ och familjeomsorg. Handläggningen av ansökningar enligt LSS utförs inom enheten för barn och familj inom IFO (1,25 årsarbetare). Kommunens utförare är organiserade i fyra enheter med mellan 28 och 36 medarbetare. Enheterna leds av en enhetschef. Två av enheterna (LSS 1 och LSS 2) driver kommunens fem gruppbostäder, korttidsboende, fritidsverksamhet, stödfamiljer, avlösare, ledsagare samt daglig verksamhet för funktionshindrade. De övriga två enheterna (LSS 3 och LSS 4) har sin huvudsakliga verksamhet inom personlig assistans och boendestöd 5. 5 Boendestöd finns inte som insats enligt LSS utan ges med stöd av SoL. Avdelningen har också ansvar för insatserna till psykiskt funktionshindrade vilka inte tillhör personkretsen för LSS (10)

11 4.2 Ärendestatistik Leksand Utvecklingen av inrapporterade ärenden till SCB framgår av nedanstående tabell: Antal personer med respektive insats enligt LSS den 1 oktober Leksands Kommun Antal beslut om insats enligt LSS Insats Råd och Personl Ledsagar- Kontakt- Avlösar- Korttids- Korttids- Boende Boende Daglig Totalt stöd ass service person service vistelse tillsyn barn vuxna verksamhet x x x x x x Genomsnitt ärende Handläggarna i Leksand uppfattar att antalet personer, vilka ansöker om insatser enligt LSS, har minskat de senaste åren. Förvaltningen har också dragit ned tjänstgöringsgraden något för handläggningen av ärenden enligt LSS i kommunen. En jämförelse över tid visar att antalet beslut om insatser har minskat i Leksands kommun under perioden Främst är det beslut om insatserna råd och stöd 7, kontaktperson, avlösarservice och korttidsvistelse som visar en tendens att minska. Dessa insatser är förhållandevis billiga och den minskade frekvensen av dessa insatser har begränsad inverkan på utjämningssystemets beräkningsfaktorer. Den officiella statistiken 8 på antalet personer som är aktuella för insatser enligt LSS visar dock en viss ökning av antalet personer i Leksands kommun med en eller flera verkställda beslut enligt LSS inom ålderskategorin 0-64 år. 6 Tabellen avser antalet beslut om insats, vilket innebär att en person kan vara aktuell för flera insatser 7 Råd och stöd är huvudsakligen en uppgift för landstinget och påverkar endast marginellt kommunens kostnader 8 Källa: (11)

12 Antalet personer med en eller flera insatser enligt LSS, 0-64 år antal verksamhetsår 4.3 LSS-statistik i Leksand 9 I figuren nedan presenteras Leksands förehavande ilss-utjämningssystemet sedan Under året 2005 erhöll kommunen ett utjämningsbidrag på tkr. Från och med 2006 började Leksand betala in pengar i systemet, under 2010 betalar Leksand tkr vilket är en betydande summa i kommunens totala ekonomi. tkr LSS-utjämning Leksand Källa och (12)

13 I figuren nedan framgår att andelen invånare med insatser enligt LSS är lägre ileksand än i riket som helhet. Andelen ökar under , vilket kommer att ge effekt på Leksands standardkostnad från och med 2011, eftersom LSS-utjämningen har en eftersläpning på 2 år. (%) 0-64 år 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Andel inv 0-64 år med insats LSS Lekand Riket När det gäller kostnaden i Leksands kommun beräknad per invånare 0-64 år kan en brytpunkt observeras under år Procentuellt stiger kostnaden kraftigare i riket som helhet jämfört med kostnaderna i Leksand (se figur nedan). Kr/inv 0-64 år Insatser LSS/LASS Lekand Riket Genom analys av de tre graferna utifrån Leksands perspektiv, framgår att kostnaden (avgiften) för utjämningen i Leksand främst beror på att kostnaderna för LSS-insatser i riket som helhet ökar snabbare än motsvarande kostnader i Leksand kommun. (13)

14 4.4 Redovisningsprinciper Leksands kommun använder sig av redovisningsprinciper, som bygger på att alla verksamheter ska redovisas så detaljerat som möjligt, genom användandet av flera olika underliggande kontotyper. Inom LSS-verksamheten används en frikod för ytterligare specifikation av kommunens kostnader ner på ärendenivå, exempel personlig assistans ärenden. Ekonomiorganisationen inom kommunen är decentraliserad, vilket innebär att socialförvaltningens ekonom (tillika förvaltningens administrativa chef) är underställd socialchefen. Förvaltningen har egna assistenter som sköter uppföljning och inrapporteringen av ekonomi och annan statistik. LSS-utjämningsavgiften hanteras centralt i kommunen. Enligt kommunens ekonomichef finns det ingen koppling mellan den årliga ramfördelningen och utvecklingen i utjämningssystemet, vilket innebär att socialnämndens budgetförutsättningar inte påverkas av förändringar i utjämningssystemet för LSS. (14)

15 5. Granskningsresultat 5.1 Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Iakttagelse Socialnämnden i Leksands kommun har delegerat samtliga beslut om insatser till delegaten LSS-handläggare 10. Nämnden har inte utfärdat några särskilda riktlinjer för handläggningen, förutom att delegaten ska informera socialutskottet då beslut fattas om insatser som överstiger en, i delegationsförteckningen, angiven nivå. Avdelningschef och handläggare beskriver att kommunen tillämpar LSS strikt, både vid bedömningar om personkretstillhörighet och vid beslut om insatser. Då det föreligger tveksamheter om personkretstillhörighet (till exempel då läkarintyget inte tydligt anger en diagnos) avslås ansökan om stöd och service enligt LSS. Även vid beslut om insats strävar handläggaren efter att besluta i enlighet med de prejudicerande domar som finns. Den strikta handläggningen av ansökningar enligt LSS har utformats av förvaltningens tjänstemän. Utöver riktlinjerna, som tillförts delegationsförteckningen, har socialnämnden inte formulerat någon tydlig ambition och vägledning för handläggningen av ärenden enligt LSS. Handläggarna har intrycket av att andra kommuner i regionen har en generösare tolkningavlagstiftningen Revisionskommentarer Vi har konstaterat att handläggaren av ärenden enligt LSS arbetar enligt väl strukturerade rutiner som utformats på tjänstemannanivå. Nämndens riktlinjer inskränker sig till att delegatens beslut i kostsamma ärenden ska anmälas till nämndens socialutskott. För att säkerställa att handläggningen (även i framtiden) utförs i enlighet med nämnden ambitioner och mål, behöver nämnden fastställa riktlinjer för hur handläggning och registrering av beslut ska ske. Dessa riktlinjer kommer att bidra till att säkerställa en korrekt inrapportering till utjämningssystemet. 10 LSS-handläggare eller enhetschef fattar beslut om personkretstillhörighet och insats. Socialutskottet fattar dock, i förekommande fall, beslut om återbetalningsskyldighet enligt 12 LSS. (15)

16 5.2 Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Iakttagelse Leksands kommun har 1,25 handläggare för ärenden som rör LSS. Alla beslut registreras i kommunens verksamhetssystem, Procapita. Systemet har inbyggda spärrar som gör att ett beslut inte kan fattas om inte nödvändiga uppgifter förts in i systemet. Enligt handläggaren är det dock möjligt att fatta beslut utan att personkretstillhörighet angivits. De uppgifter som registreras i verksamhetssystemet är utredning, personkretstillhörighet, insats och omfattning samt under vilken tidsperiod insatsen ges. I verksamhetssystemet finns också utförarens genomförandeplan. Inrapportering i verksamhetssystemet sker i anslutning till ärendets handläggning, oftast med högst någon dags dröjsmål Revisionskommentarer Verksamhetssystemet samt de rutiner i handläggningen som förvaltningen utvecklat upprättar en tillräcklig struktur för att säkerställa att korrekt inrapportering av insatser i verksamhetssystemet sker. Då de rutiner som används inte finns dokumenterade i alla delar, finns en risk att brister i inrapportering kan uppstå, exempelvis vid skifte av handläggare. Nämnden behöver säkerställa kontinuitet i handläggning och registrering av beslut och insatser, genom att fastställa riktlinjer för handläggning och dokumentation ska genomföras. 5.3 Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Iakttagelse Verksamhetssystemet har en statistikmodul ur vilken nödvändiga uppgifter kan hämtas. Då kommunens inmatning av insats inte stämmer överens med efterfrågade uppgifter från SCB är det inte möjligt att hämta dessa uppgifter direkt ur verksamhetssystemet 12.Detta har lett till att uppgifter om fattade beslut med stöd av LSS, manuellt sammanställs av den tjänsteman som är ansvarig för verksamhetssystemet. I praktiken reviderar förvaltningen föregående års rapportblankett (ett excelark utformat av Statisticon, vilka på SCBs uppdrag samlar in data rörande beslutade insatser enligt LSS) med aktuellt antal ärenden. Systemansvarig tjänsteman har upprättat ett körschema ur vilket framgår hur inrapportering av uppgifter ska genomföras. Körschemat är utformat som en utförlig checklista där redovisningens olika moment, tidsplanering, vilka uppgifter som insamlas, ansvariga samt de kontroller Statisticon genomför för att tillförsäkra att lämnade uppgifter är korrekta, finns beskrivna. De skriftliga rutinerna för inrapportering har utformats av ansvarig tjäns- 11 En schematisk bild av ett ärendes gång från ansökan till slutlig rapportering till SCB finns som bilaga till rapporten (bil 1) 12 Bristen på samstämmighet beror på att socialnämnden i Leksand bevilja insatsen särskilt boende utan att specificera vilken gruppbostad insatsen gäller. Anledningen till att nämnden inte anger gruppbostad i besluten är att skapa utrymme för flexiblare lösningar i det fall behoven i kommunen förändras. Leverantören av verksamhetssystem har inte kunnat erbjuda en lösning på problemet. (16)

17 teman, i huvudsak för att tjäna som en personlig checklista. Dokumentet ger dock en god beskrivning över hur inrapporteringen bör utföras. Kommunens lämnar en preliminär sammanställning som innefattar samtliga insatser enligt LSS, utom personer med personlig assistans vilka beviljats ersättning enligt LASS. Dessa uppgifter inhämtas av Statisticon från försäkringskassan. I kommunens redovisning finns de personer som beviljats personlig assistans men inte omfattas av rätten till ersättning enligt LASS (eller ännu inte beviljat denna ersättning). Statisticon returnerar sammanställningen med rättelser i materialet. Efter att systemansvarige genomfört eventuella korrigeringar och socialchefen undertecknat sammanställningen, diarieförs denna och sänds till Statisticon/SCB Revisionskommentarer Inrapportering av antalet beslut genomförs huvudsakligen av socialförvaltningens systemansvarige. Förvaltningen har inte upprättat något system för kontroll av att korrekta uppgifter rapporteras. Handläggande tjänsteman har dock, för sin egen kontroll, upprättat en rutinbeskrivning för hur rapportering av uppgifter till SCB ska genomföras. Detta rutindokument beskriver utmärkt hur rapporteringen ska genomföras. Då inrapporteringen i hög utsträckning är beroende av den kompetens enskilda tjänstemän besitter inom organisationen, behöver socialnämnden genom att upprätta riktlinjer säkerställa att korrekt inrapportering av uppgifter till utjämningssystemet alltid kan genomföras även då ansvarig tjänsteman inte finns tillgänglig. 5.4 Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSSinsatser och redovisade kostnader fungerar? Iakttagelse Verksamhetsansvarig och den administrativa chefen upplever att förvaltningen har otillräckliga rutiner för att säkerställa sambandet mellan insatser enligt LSS och redovisningen av kostnaderna för dessa. Socialförvaltningens administrative chef upplever att kommunens redovisningsmodell har syftet att insatser som berör LSS, ska redovisas inom avsett ansvar och verksamhet, samt på en tillräckligt detaljerad nivå för att tillgodose SCBs krav på rapportering till utjämningssystemet. Under granskningen framkom dock att kostnader som rör insatser enligt LSS inte alltid redovisades under verksamhetsblocket LSS (79XXX). Bland annat redovisades kostnaden för köp av externa LSS-insatser under annat block, vilket innebar att den redovisade kostnaden för LSS i räkenskapssammandraget för 2009 inte innefattar dessa kostnader. Det förekommer också att stöd eller serviceinsatser enligt LSS utförs av personal från hemtjänsten eller annan verksamhet som inte faller under LSS ansvarsområde. Dessa insatser (17)

18 kostnadsbokförs under sitt ordinarie ansvar (oftast äldreomsorgen) men korrigeras till LSS-blocket genom internfakturering i efterhand. Granskningen visar också att kostnaden för elevhemsboende redovisas under LSS-blocket Revisionskommentarer Socialnämnden bör, med syftet att underlätta avrapporteringen till räkenskapssammandraget, genomföra regelbundna avstämningar enligt fastställda rutiner under året över var LSS-kostnaderna uppstår inom hela Leksands kommun och bokföra om dessa så att de hamnar inom LSS-blocket. Systemet med att LSS-utjämningen regleras centralt, utan samordning med socialnämndens verksamhetsområde, kan innebära svårigheter att analysera och överblicka de konsekvenser förändringar i verksamhet och utjämningssystem får för kommunen. (18)

19 Bilaga 1 Inrapportering LSS-insatser Leksands kommun Lön (PA-system) Produktion av insats Ekonomisystem Ansökan om LSSinsats Utredning Beslut om LSS-insats Inmatning av beslut i Procapita Leksands kommun tillämpar en mycket strikt tolkning av LSS, exempelvis accepterar de inte oklara personkretsbestämningar i läkarintygen och beviljar insatser strikt enligt gällande prejudikat. Ansvarig LSS-handläggare matar in beslutet så snart det är fattat. Alla beslut delegerade till tjänsteman, dock med krav på rapportering vid mer kostsamma beslut (se delegationsordning) Inmatning av beslut i Procapita kräver alla fält ska fyllas i, dvs personkrets, omfattning/insats, t.o.mfr.o.m, beställning till utföraren samt när åtgärden påbörjats. Det är möjligt att fatta beslut även om personen inte tillhör någon av de tre personkretsarna Manuell ifyllande av räkenskap sammandr aget Utdrag av listor över LSS-beslut som fattats innan den första oktober Manuell överföring av aktuella data till Statisticon excel-ark från föregående år En preliminär sammanställning skickas till Statisticon Sammantällning från Statisticon med rättelser Då inmatningen av insats i Procapita inte överensstämmer med efterfrågade uppgifter i SCB formulär måste uppgifterna till SCB sammanställas manuell. Systemet klarar inte av att lämna insats boende fri. Detta moment genomförs av systemansvarig, som själv har utformat rutiner och lathundar för rapportering och process. Några mer officiellt fastställda rutiner finns inte. Slutlig lista med sammanställning av pågående insatser enligt LSS Socialchefen skriver under sammanställningen som diarieförs och sänds till Statisticon SCB sammanställer Utjämningsavgiften hanteras centralt i kommunen utan tydlig koppling till den årliga ramfördelningen. Socialnämndens budgetförutsättningar påverkas inte av förändringar i utjämningssystemet för LSS. SCB beräknar kommunens standardkostnadt Besked till kommun om bidrag/avgift (19)

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Mjölby kommun Ingrid Norman och Karin Jäderbrink certifierade kommunala revisorer Omsorgs-

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer