Inrapportering av LSS-insatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrapportering av LSS-insatser"

Transkript

1 Revisionsrapport Inrapportering av LSS-insatser Leksand September 2010 Johan Skeri Hans Åkerman (1)

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod LSS-verksamheten inom kommuner Gällande lagstiftning Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) Kommunala utjämningen av LSS-kostnader Syfte och bakgrund utjämning av LSS-kostnader Verksamhetsstatistik över insatser enligt LSS Kvalitetskontroll av inlämnad statistik LSS i Leksand Organisation Ärenden LSS-statistik Leksand Redovisningsprinciper Granskningsresultat Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Iakttagelse Revisionskommentarer Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSS-insatser och redovisade kostnader fungerar? Iakttagelse Revisionskommentarer...18 (2)

3 Sammanfattande och revisionell bedömning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksand kommun genomfört en granskning avseende rutiner för inrapportering av LSSinsatser. Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser tillfredsställande? Vi har konstaterat att tjänstemännens handläggning av ärenden enligt LSS genomförs enligt strukturerade rutiner. Nämnden har dock i begränsad utsträckning meddelat riktlinjer för verksamheten. Vi bedömer att socialnämnden, för att säkerställa god kvalitet och kontinuitet samt att tillförsäkra sig om att handläggningen utförs i enlighet med fastställd målsättning, behöver fastställa riktlinjer för hur handläggning av ärenden enligt LSS ska ske. Sådana riktlinjer bidrar även till att säkerställa en korrekt inrapportering till utjämningssystemet. Den största inverkan på utfallet i LSS-utjämningen har rapportering av antalet verkställda LSS-beslut. Granskningen visar att på handläggarnivå finns ändamålsenliga rutiner för att leverera en korrekt rapportering till SCB av de individer som fått beslut om insatser enligt LSS. Verksamhetssystemet är också utformat för att minimera brister i inrapporteringen. Socialförvaltningen har dock inte upprättat något system för intern kontroll av att korrekta uppgifter rapporteras. Handläggande tjänsteman har för eget bruk upprättat ett rutindokument som beskriver hur rapporteringen ska genomföras. Vi bedömer att socialnämnden behöver säkerställa kontinuiteten i registrering av beslut och insatser genom att fastställa riktlinjer för hur inrapportering av uppgifter till utjämningssystemet ska genomföras. Nämnden behöver i dessa riktlinjer också säkerställa att korrekta uppgifter inrapporteras. För att säkerställa att kostnaderna för LSS-verksamheten belastar ansvarsområdet bedömer vi att socialnämnden behöver upprätta rutiner för regelbundna avstämningar under året över var LSS-kostnaderna uppstår, samt tillse att dessa bokförs inom LSSblocket. Regelbundna avstämningar underlättar också avrapporteringen till räkenskapssammandraget. Regleringen av utjämningsbidraget för LSS genomförs centralt, utan koppling till socialnämndens LSS-verksamheter. Förfaringssättet medför minskad överblick och kan medföra svårigheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid exempelvis verksamhetsförändringar. (3)

4 Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver överväga insatser för att skapa bättre förutsättningar att överblicka effekterna på kommunens kostnader av utjämningssystemet. Sammanfattningsvis bedömer vi att den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser kan utvecklas och förstärkas, genom att socialnämnden fastställer riktlinjer och rutiner för handläggning, inrapportering och avstämning. (4)

5 1. Inledning De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har uppdragit åt PricewaterhouseCoopers att granska kommunens rutiner kring inrapporteringen avseende LSS-insatser. Kommunernas kostnader för insatser riktade till personer, som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), uppgår till betydande belopp. En relativt stor andel av kostnaderna finansieras genom statliga bidrag, samt via det kommunala utjämningssystemet. För att säkerställa en korrekt hantering av bidragssystemet behöver kommunerna ha utarbetade rutiner för inrapportering och kontroll samt tillse att dessa rutiner tillämpas. En felaktig eller bristfällig inrapportering kan innebära att kommunen erhåller en felaktig utjämningsavgift/utjämningsbidrag. År 2010 betalade Leksands kommun en utjämningsavgift till systemet på 6,2 Mkr (år ,2 Mkr). 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende rapportering gällande LSS-insatser tillfredsställande? Vilka risker finns för väsentliga fel i de uppgifter kommunen lämnar? Kontrollfrågor: Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSS-insatser och redovisade kostnader för denna verksamhet fungerar? 1.2 Avgränsning och metod Vid granskningen har en genomgång gjorts av relevanta dokument och rutiner för verksamheten. Vid granskningen har också analyser av inrapporterade uppgifter genomförts. Dokumentgranskningen har kompletterats med intervjuer av berörd personal inom socialtjänst och ekonomikontor. Följande befattningar har intervjuats: handläggare LSS, avdelningschef LSS, systemansvarig, administrativ chef och ekonomichef. (5)

6 2. LSS-verksamheten inom kommuner 2.1 Gällande lagstiftning Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS syftar till att stärka svårt funktionshindrade personers rätt till insatser från samhället genom att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Personer vilka berörs av lagen ska vara garanterade att de få den hjälp de behöver i det dagliga livet samt, beredas inflytande över vilket stöd och vilken service de erbjuds. Syftet med lagen är att stärka den enskildes delaktighet och ge henne/honom möjlighet att leva som andra (normalisering). LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer inom tre kategorier av funktionshinder. Ofta benämns grupperna som personkretsen för stöd enligt LSS: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service LSS ger rätt till tio specificerade insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver de insatser som de kan få genom annan lagstiftning. Insatserna för särskilt stöd och service är: rådgivning och annat personligt stöd biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans ledsagarservice biträde av kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför det egna hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (6)

7 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig LSS ska uppfattas ett komplement till annan lagstiftning och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) LASS innehåller föreskrifter om ersättning för kostnader för personlig assistans (assistansersättning) från staten, till vissa funktionshindrade. Rätten till denna ersättning handläggs av Försäkringskassan. De som omfattas av LASS framgår av Socialförsäkringslagen (1999:799). Personer som omfattas av 1 LSS och som är yngre än 65 år, har rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt LASS om det genomsnittliga behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka 1. Ersättningen utbetalas inte för tid då den funktionshindrade vårdas på en institution, bor i en gruppbostad eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. En kommun ska, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till försäkringskassan. I dessa fall ska försäkringskassan utan formell ansökan pröva frågan om assistansersättning. Beslut om assistansersättning ska omprövas med två års intervall samt vid väsentligt ändrade förhållanden av den enskildes behov. Om den ersättningsberättigade genom kommunen fått biträde av personlig assistent, får Försäkringskassan besluta att assistansersättningen ska betalas ut till kommunen. 1 Beviljad personlig assistans som understiger 20 timmar/vecka ersätts av kommunen (7)

8 3. Kommunala utjämningen av LSS-kostnader Syfte och bakgrund utjämning av LSS-kostnader Införandet av lagarna LSS och LASS innebar att kommunerna övertog ansvaret för omsorgen för vissa funktionshindrade ifrån landstinget. För att kompensera kommunerna för kostnadsökningen genomfördes en skatteväxling. Trots skatteväxlingen identifierades en ojämn kostnadsfördelning mellan kommunerna, beroende på att andelen funktionshindrade varierade stort mellan olika kommuner. I början av 2000-talet tilltog kritiken mot den ojämna fördelningen av kostnaderna för insatser enligt LSS bland Sveriges kommuner. Kritiken föranledde Sveriges riksdag att i november 2003 besluta om att, från och med avgiftsåret , införa ett nationellt system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningssystemet är både ett nationellt och interkommunalt system för utjämning av kostnader. Systemet är skilt från det ordinarie kostnadsutjämningssystemet för kommuner och fungerar som ett nollsummespel mellan kommunerna. Kommunernas årliga rapportering till räkenskapssammandraget ligger till grund för beräkningar av utjämningsutfallet, som i slutändan blir respektive kommuns standardkostnad för LSS. Förutom det inrapporterade ekonomiska utfallet baseras LSS-utjämningen även på inrapporterade verkställda beslut (se avsnitt 3.2). Kommuner, som har en lägre beräknad standardkostnad i förhållande till riksgenomsnittet för sin LSS-verksamhet, betalar en avgift till systemet; de som har en högre standardkostnad erhåller ett bidrag. Eftersom utjämningssystemet avseende LSS baseras på kommunens avlämnade uppgifter i räkenskapssammandraget, finns det en risk att skillnader i ekonomisk redovisning i olika kommuner kan påverka utjämningssystemets utfall. Beräkningar av kommunernas bidrag respektive avgift till LSS-utjämningen kommande verksamhetsår görs en gång i september, för att kommunerna ska få ett preliminärt underlag för sitt framtida budgetarbete, och en andra gång i december med det faktiska utfallet. Möjlighet finns att korrigera beräkningarna (reviderat utfall) om någon kommun upptäcker felaktigheter i beräkningar eller beräkningsunderlag. 2 Källhänvisning: 3 Lagen om utjämningsavgift (SFS 2003:886), Lagen om utjämningsbidrag (SFS 2003:887) för utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade (8)

9 3.2 Verksamhetsstatistik över insatser enligt LSS På uppdrag av socialstyrelsen insamlar och sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) antalet beslutade/verkställda LSS-insatser per individ och kommun den första oktober årligen. Statistiken utgör, förutom underlag till det nationella systemet för utjämning, underlag för att belysa omfattningen av insatser som ges till personer med funktionshinder, grund för statliga och kommunala myndigheters planering samt underlag för en övergripande utvärdering och uppföljning av LSS-verksamheten i Sverige. Antal beslut om personlig assistans enligt LASS 4 per kommun inhämtar SCB ifrån Försäkringskassan. 3.3 Kvalitetskontroll av inlämnad statistik SCB utför kontroller av kommunernas inrapporterade LSS-insatser, till exempel personer och förekommande insatser. Kontrollerna genomförs för att eliminera felaktigheter i underlaget. Det sammanställda materialet skickas sedan till kommunerna för en slutlig granskning. Efter kontrollerna genomför SCB nationella beräkningar som underlag till LSS-utjämningssystemet. Eftersom LSS-utjämningen bygger på insamlad statistik ifrån kommuner och Försäkringskassan, finns en teoretisk möjlighet för kommuner att påverka utfallet i utjämningssystemet. Genom att medvetet eller omedvetet manipulera kommunens kostnader för LSSverksamheten och/eller felaktiga registrera verkställda LSS-insatser, kan kommuner påverka det bidrag/den avgift som tillfaller kommunen enligt utjämningssystemet. Kommunerna måste dock intyga skriftligen att den redovisade statistiken är korrekt. Det finns exempel på kommuner, som genom mer eller mindre medveten strategisk planering rörande handläggningen av LSS-ärenden, strävat efter att uppnå fördelar i utjämningssystemet. Det är dock mycket tveksamt om dessa strategier, exempelvis en generösare tolkningar av regelverket, i praktiken medför några ekonomiska fördelar för dessa kommuner. 4 Det vill säga beslut om personlig assistans överstigande 20 timmar/vecka (9)

10 4. LSS i Leksand Organisationsplan for stod och omsorg Socialnämnd Socialchef POSOM Avdelningschef Stödochomsorg Pedagog EC IFO Vuxna EC IFO Barn/Familj LSS 1 LSS 2 LSS 3 LSS 4 Medarbetare: 16 Medarbetare: 13 Medarbetare: 36 Medarbetare: 28 Medarbetare: 28 Medarbetare: 31 Soc.sekr. 3,35 Alkohol/drogrådg. 1,0 Biståndshandl.2,75 Vårdkoordinator 0,75 Familjerådgivare 2,80 Alkoholhandl.0,5 Budget/skuldrådg. 0,50 Adm ass 1,0 Soc.sekr. 5,0 Ungdomsrådg.1,0 Soc.sekr. ensamk. flyktingbarn 1,0 Familjerättssekr 0,50 Familjeteam 2,9 LSS-handläggare 1,25 Intensivstödjare 0,5 Verksamhet PA 1 grupp Lycka grbo Lustholen grbo Korttidsboende Fritids Stödfam/hem Avlösare Verksamhet Hagagatan grbo Stormorsvägen grbo Daglig verksamhet Ledsagare Verksamhet PA 8 grupper Verksamhet PA 5 grupper Insjövägens trapphus Boendestöd 4.1 Organisation LSS-verksamheten i Leksands kommun är en del av socialförvaltningen och underställd socialchef och socialnämnd. Verksamheten leds av en avdelningschef inom avdelningen Stöd och omsorg. Inom avdelningen finns även kommunens individ och familjeomsorg. Handläggningen av ansökningar enligt LSS utförs inom enheten för barn och familj inom IFO (1,25 årsarbetare). Kommunens utförare är organiserade i fyra enheter med mellan 28 och 36 medarbetare. Enheterna leds av en enhetschef. Två av enheterna (LSS 1 och LSS 2) driver kommunens fem gruppbostäder, korttidsboende, fritidsverksamhet, stödfamiljer, avlösare, ledsagare samt daglig verksamhet för funktionshindrade. De övriga två enheterna (LSS 3 och LSS 4) har sin huvudsakliga verksamhet inom personlig assistans och boendestöd 5. 5 Boendestöd finns inte som insats enligt LSS utan ges med stöd av SoL. Avdelningen har också ansvar för insatserna till psykiskt funktionshindrade vilka inte tillhör personkretsen för LSS (10)

11 4.2 Ärendestatistik Leksand Utvecklingen av inrapporterade ärenden till SCB framgår av nedanstående tabell: Antal personer med respektive insats enligt LSS den 1 oktober Leksands Kommun Antal beslut om insats enligt LSS Insats Råd och Personl Ledsagar- Kontakt- Avlösar- Korttids- Korttids- Boende Boende Daglig Totalt stöd ass service person service vistelse tillsyn barn vuxna verksamhet x x x x x x Genomsnitt ärende Handläggarna i Leksand uppfattar att antalet personer, vilka ansöker om insatser enligt LSS, har minskat de senaste åren. Förvaltningen har också dragit ned tjänstgöringsgraden något för handläggningen av ärenden enligt LSS i kommunen. En jämförelse över tid visar att antalet beslut om insatser har minskat i Leksands kommun under perioden Främst är det beslut om insatserna råd och stöd 7, kontaktperson, avlösarservice och korttidsvistelse som visar en tendens att minska. Dessa insatser är förhållandevis billiga och den minskade frekvensen av dessa insatser har begränsad inverkan på utjämningssystemets beräkningsfaktorer. Den officiella statistiken 8 på antalet personer som är aktuella för insatser enligt LSS visar dock en viss ökning av antalet personer i Leksands kommun med en eller flera verkställda beslut enligt LSS inom ålderskategorin 0-64 år. 6 Tabellen avser antalet beslut om insats, vilket innebär att en person kan vara aktuell för flera insatser 7 Råd och stöd är huvudsakligen en uppgift för landstinget och påverkar endast marginellt kommunens kostnader 8 Källa: (11)

12 Antalet personer med en eller flera insatser enligt LSS, 0-64 år antal verksamhetsår 4.3 LSS-statistik i Leksand 9 I figuren nedan presenteras Leksands förehavande ilss-utjämningssystemet sedan Under året 2005 erhöll kommunen ett utjämningsbidrag på tkr. Från och med 2006 började Leksand betala in pengar i systemet, under 2010 betalar Leksand tkr vilket är en betydande summa i kommunens totala ekonomi. tkr LSS-utjämning Leksand Källa och (12)

13 I figuren nedan framgår att andelen invånare med insatser enligt LSS är lägre ileksand än i riket som helhet. Andelen ökar under , vilket kommer att ge effekt på Leksands standardkostnad från och med 2011, eftersom LSS-utjämningen har en eftersläpning på 2 år. (%) 0-64 år 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 Andel inv 0-64 år med insats LSS Lekand Riket När det gäller kostnaden i Leksands kommun beräknad per invånare 0-64 år kan en brytpunkt observeras under år Procentuellt stiger kostnaden kraftigare i riket som helhet jämfört med kostnaderna i Leksand (se figur nedan). Kr/inv 0-64 år Insatser LSS/LASS Lekand Riket Genom analys av de tre graferna utifrån Leksands perspektiv, framgår att kostnaden (avgiften) för utjämningen i Leksand främst beror på att kostnaderna för LSS-insatser i riket som helhet ökar snabbare än motsvarande kostnader i Leksand kommun. (13)

14 4.4 Redovisningsprinciper Leksands kommun använder sig av redovisningsprinciper, som bygger på att alla verksamheter ska redovisas så detaljerat som möjligt, genom användandet av flera olika underliggande kontotyper. Inom LSS-verksamheten används en frikod för ytterligare specifikation av kommunens kostnader ner på ärendenivå, exempel personlig assistans ärenden. Ekonomiorganisationen inom kommunen är decentraliserad, vilket innebär att socialförvaltningens ekonom (tillika förvaltningens administrativa chef) är underställd socialchefen. Förvaltningen har egna assistenter som sköter uppföljning och inrapporteringen av ekonomi och annan statistik. LSS-utjämningsavgiften hanteras centralt i kommunen. Enligt kommunens ekonomichef finns det ingen koppling mellan den årliga ramfördelningen och utvecklingen i utjämningssystemet, vilket innebär att socialnämndens budgetförutsättningar inte påverkas av förändringar i utjämningssystemet för LSS. (14)

15 5. Granskningsresultat 5.1 Hur sker kategorisering av personer i behov av LSS? Iakttagelse Socialnämnden i Leksands kommun har delegerat samtliga beslut om insatser till delegaten LSS-handläggare 10. Nämnden har inte utfärdat några särskilda riktlinjer för handläggningen, förutom att delegaten ska informera socialutskottet då beslut fattas om insatser som överstiger en, i delegationsförteckningen, angiven nivå. Avdelningschef och handläggare beskriver att kommunen tillämpar LSS strikt, både vid bedömningar om personkretstillhörighet och vid beslut om insatser. Då det föreligger tveksamheter om personkretstillhörighet (till exempel då läkarintyget inte tydligt anger en diagnos) avslås ansökan om stöd och service enligt LSS. Även vid beslut om insats strävar handläggaren efter att besluta i enlighet med de prejudicerande domar som finns. Den strikta handläggningen av ansökningar enligt LSS har utformats av förvaltningens tjänstemän. Utöver riktlinjerna, som tillförts delegationsförteckningen, har socialnämnden inte formulerat någon tydlig ambition och vägledning för handläggningen av ärenden enligt LSS. Handläggarna har intrycket av att andra kommuner i regionen har en generösare tolkningavlagstiftningen Revisionskommentarer Vi har konstaterat att handläggaren av ärenden enligt LSS arbetar enligt väl strukturerade rutiner som utformats på tjänstemannanivå. Nämndens riktlinjer inskränker sig till att delegatens beslut i kostsamma ärenden ska anmälas till nämndens socialutskott. För att säkerställa att handläggningen (även i framtiden) utförs i enlighet med nämnden ambitioner och mål, behöver nämnden fastställa riktlinjer för hur handläggning och registrering av beslut ska ske. Dessa riktlinjer kommer att bidra till att säkerställa en korrekt inrapportering till utjämningssystemet. 10 LSS-handläggare eller enhetschef fattar beslut om personkretstillhörighet och insats. Socialutskottet fattar dock, i förekommande fall, beslut om återbetalningsskyldighet enligt 12 LSS. (15)

16 5.2 Hur sker registrering av aktuella personer med behov av insatser i verksamhetssystemen? Iakttagelse Leksands kommun har 1,25 handläggare för ärenden som rör LSS. Alla beslut registreras i kommunens verksamhetssystem, Procapita. Systemet har inbyggda spärrar som gör att ett beslut inte kan fattas om inte nödvändiga uppgifter förts in i systemet. Enligt handläggaren är det dock möjligt att fatta beslut utan att personkretstillhörighet angivits. De uppgifter som registreras i verksamhetssystemet är utredning, personkretstillhörighet, insats och omfattning samt under vilken tidsperiod insatsen ges. I verksamhetssystemet finns också utförarens genomförandeplan. Inrapportering i verksamhetssystemet sker i anslutning till ärendets handläggning, oftast med högst någon dags dröjsmål Revisionskommentarer Verksamhetssystemet samt de rutiner i handläggningen som förvaltningen utvecklat upprättar en tillräcklig struktur för att säkerställa att korrekt inrapportering av insatser i verksamhetssystemet sker. Då de rutiner som används inte finns dokumenterade i alla delar, finns en risk att brister i inrapportering kan uppstå, exempelvis vid skifte av handläggare. Nämnden behöver säkerställa kontinuitet i handläggning och registrering av beslut och insatser, genom att fastställa riktlinjer för handläggning och dokumentation ska genomföras. 5.3 Hur sker rapportering av aktuella personer till SCB och övriga berörda myndigheter? Iakttagelse Verksamhetssystemet har en statistikmodul ur vilken nödvändiga uppgifter kan hämtas. Då kommunens inmatning av insats inte stämmer överens med efterfrågade uppgifter från SCB är det inte möjligt att hämta dessa uppgifter direkt ur verksamhetssystemet 12.Detta har lett till att uppgifter om fattade beslut med stöd av LSS, manuellt sammanställs av den tjänsteman som är ansvarig för verksamhetssystemet. I praktiken reviderar förvaltningen föregående års rapportblankett (ett excelark utformat av Statisticon, vilka på SCBs uppdrag samlar in data rörande beslutade insatser enligt LSS) med aktuellt antal ärenden. Systemansvarig tjänsteman har upprättat ett körschema ur vilket framgår hur inrapportering av uppgifter ska genomföras. Körschemat är utformat som en utförlig checklista där redovisningens olika moment, tidsplanering, vilka uppgifter som insamlas, ansvariga samt de kontroller Statisticon genomför för att tillförsäkra att lämnade uppgifter är korrekta, finns beskrivna. De skriftliga rutinerna för inrapportering har utformats av ansvarig tjäns- 11 En schematisk bild av ett ärendes gång från ansökan till slutlig rapportering till SCB finns som bilaga till rapporten (bil 1) 12 Bristen på samstämmighet beror på att socialnämnden i Leksand bevilja insatsen särskilt boende utan att specificera vilken gruppbostad insatsen gäller. Anledningen till att nämnden inte anger gruppbostad i besluten är att skapa utrymme för flexiblare lösningar i det fall behoven i kommunen förändras. Leverantören av verksamhetssystem har inte kunnat erbjuda en lösning på problemet. (16)

17 teman, i huvudsak för att tjäna som en personlig checklista. Dokumentet ger dock en god beskrivning över hur inrapporteringen bör utföras. Kommunens lämnar en preliminär sammanställning som innefattar samtliga insatser enligt LSS, utom personer med personlig assistans vilka beviljats ersättning enligt LASS. Dessa uppgifter inhämtas av Statisticon från försäkringskassan. I kommunens redovisning finns de personer som beviljats personlig assistans men inte omfattas av rätten till ersättning enligt LASS (eller ännu inte beviljat denna ersättning). Statisticon returnerar sammanställningen med rättelser i materialet. Efter att systemansvarige genomfört eventuella korrigeringar och socialchefen undertecknat sammanställningen, diarieförs denna och sänds till Statisticon/SCB Revisionskommentarer Inrapportering av antalet beslut genomförs huvudsakligen av socialförvaltningens systemansvarige. Förvaltningen har inte upprättat något system för kontroll av att korrekta uppgifter rapporteras. Handläggande tjänsteman har dock, för sin egen kontroll, upprättat en rutinbeskrivning för hur rapportering av uppgifter till SCB ska genomföras. Detta rutindokument beskriver utmärkt hur rapporteringen ska genomföras. Då inrapporteringen i hög utsträckning är beroende av den kompetens enskilda tjänstemän besitter inom organisationen, behöver socialnämnden genom att upprätta riktlinjer säkerställa att korrekt inrapportering av uppgifter till utjämningssystemet alltid kan genomföras även då ansvarig tjänsteman inte finns tillgänglig. 5.4 Hur säkerställs att rutinerna för en korrekt koppling mellan LSSinsatser och redovisade kostnader fungerar? Iakttagelse Verksamhetsansvarig och den administrativa chefen upplever att förvaltningen har otillräckliga rutiner för att säkerställa sambandet mellan insatser enligt LSS och redovisningen av kostnaderna för dessa. Socialförvaltningens administrative chef upplever att kommunens redovisningsmodell har syftet att insatser som berör LSS, ska redovisas inom avsett ansvar och verksamhet, samt på en tillräckligt detaljerad nivå för att tillgodose SCBs krav på rapportering till utjämningssystemet. Under granskningen framkom dock att kostnader som rör insatser enligt LSS inte alltid redovisades under verksamhetsblocket LSS (79XXX). Bland annat redovisades kostnaden för köp av externa LSS-insatser under annat block, vilket innebar att den redovisade kostnaden för LSS i räkenskapssammandraget för 2009 inte innefattar dessa kostnader. Det förekommer också att stöd eller serviceinsatser enligt LSS utförs av personal från hemtjänsten eller annan verksamhet som inte faller under LSS ansvarsområde. Dessa insatser (17)

18 kostnadsbokförs under sitt ordinarie ansvar (oftast äldreomsorgen) men korrigeras till LSS-blocket genom internfakturering i efterhand. Granskningen visar också att kostnaden för elevhemsboende redovisas under LSS-blocket Revisionskommentarer Socialnämnden bör, med syftet att underlätta avrapporteringen till räkenskapssammandraget, genomföra regelbundna avstämningar enligt fastställda rutiner under året över var LSS-kostnaderna uppstår inom hela Leksands kommun och bokföra om dessa så att de hamnar inom LSS-blocket. Systemet med att LSS-utjämningen regleras centralt, utan samordning med socialnämndens verksamhetsområde, kan innebära svårigheter att analysera och överblicka de konsekvenser förändringar i verksamhet och utjämningssystem får för kommunen. (18)

19 Bilaga 1 Inrapportering LSS-insatser Leksands kommun Lön (PA-system) Produktion av insats Ekonomisystem Ansökan om LSSinsats Utredning Beslut om LSS-insats Inmatning av beslut i Procapita Leksands kommun tillämpar en mycket strikt tolkning av LSS, exempelvis accepterar de inte oklara personkretsbestämningar i läkarintygen och beviljar insatser strikt enligt gällande prejudikat. Ansvarig LSS-handläggare matar in beslutet så snart det är fattat. Alla beslut delegerade till tjänsteman, dock med krav på rapportering vid mer kostsamma beslut (se delegationsordning) Inmatning av beslut i Procapita kräver alla fält ska fyllas i, dvs personkrets, omfattning/insats, t.o.mfr.o.m, beställning till utföraren samt när åtgärden påbörjats. Det är möjligt att fatta beslut även om personen inte tillhör någon av de tre personkretsarna Manuell ifyllande av räkenskap sammandr aget Utdrag av listor över LSS-beslut som fattats innan den första oktober Manuell överföring av aktuella data till Statisticon excel-ark från föregående år En preliminär sammanställning skickas till Statisticon Sammantällning från Statisticon med rättelser Då inmatningen av insats i Procapita inte överensstämmer med efterfrågade uppgifter i SCB formulär måste uppgifterna till SCB sammanställas manuell. Systemet klarar inte av att lämna insats boende fri. Detta moment genomförs av systemansvarig, som själv har utformat rutiner och lathundar för rapportering och process. Några mer officiellt fastställda rutiner finns inte. Slutlig lista med sammanställning av pågående insatser enligt LSS Socialchefen skriver under sammanställningen som diarieförs och sänds till Statisticon SCB sammanställer Utjämningsavgiften hanteras centralt i kommunen utan tydlig koppling till den årliga ramfördelningen. Socialnämndens budgetförutsättningar påverkas inte av förändringar i utjämningssystemet för LSS. SCB beräknar kommunens standardkostnadt Besked till kommun om bidrag/avgift (19)

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet Emmaboda kommun 31 januari 2013 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer