Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Datum (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare VK300S v , Kallelse Ks.doc 1. Val av justerare 2. Inköp av andelar i vindkraftsproduktion 3. Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 4. Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. 5. Samarbetsavtal upphandlingstjänster 6. Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 7. Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen 8. Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 9. Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Fi 2012/ Remiss Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012: Lokaleffekter. Minskat behov av lokalytor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 12. Inför regional transportinfrastrukturplan Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 13. Granskning Detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl. Vingåker 14. Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i brottsförebyggande rådet samt fyllnadsval 15. Samverkansavtal mellan polismyndigheten Södermanland och Vingåkers kommun 16. Förlängning av avtal om samverkan kring kosten i Vingåkers kommun och Katrineholms kommun 17. Investeringsmedel för utsmyckning av kvarteret Loke 1-4 m.fl. 18. Tecknande av kommunens firma 19. Delgivningar 20. Delegationsbeslut 21. Kurser och konferenser 22. Övriga ärenden 2 (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 4/ Inköp av andelar i vindkraftsproduktion Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Avstå från att köpa andelar i vindkraftsproduktion. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade (Dnr 193/ ) att förutsättningarna för att köpa andelar i vindkraftsproduktion ska undersökas. Vingåkers kommun köper idag miljövanlig el och enligt det gällande elavtalet produceras denna med vattenkraft. Kommunledningsförvaltning har undersökt förutsättningarna för att köpa vindkraftsandelar. Genom att köpa vindkraftsandelar till ett fast pris får du därefter tillgång till vindel som är billigare än el till marknadspris. När du sedan inte längre vill äga dina andelar går dessa att sälja vidare till det rådande priset vid den tidpunken. För att undersöka förutsättningarna för kommunen att köpa andelar i vindkraftsproduktion har vissa antaganden gjorts. För en detaljerad uträkning, se Bilaga 1. Andelarna skulle kosta 14 miljoner kronor. Varje år skulle vi få en vinst på kronor. Omräknat i dagens värde skulle vi år 2033 sparat 1,8 miljoner kronor på att köpa el från vindkraftsandelar istället för konventionell miljömärkt el. Det är dock högst osäkert vilket pris andelarna kommer att ha år Det är även väldigt osäkert vilket elpriset kommer att vara under perioden. Förvaltningen anser att kommunen för närvarande inte bör köpa vindkraftsandelar då det finns stora osäkerhetsfaktorer gällande elpris och andelspris samt att vi behöver låna pengar till investeringen. Kommunen använder idag miljömärkt el så miljöeffekterna är försumbara. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga Ekonomisk kalkyl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 49/ Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Beskrivning av ärendet Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanade Skrivelse Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Sammanfattning Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd mellan de båda kommuncheferna i Vingåker och Katrineholm. Bakgrund Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april 2012 beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. VK300S v , Tjut finansieringsprincip för VSR och Förvaltningens ståndpunkt Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

12 Bilagor Bilaga 1 Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Marlene Mård Nämndsekreterare

13 Datum (3) Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Bakgrund Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning baserad på befolkningsmängden för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Diskussionen förs in i kommunernas budgetdiskussioner. Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Nuvarande finansieringsprincip För Viadidakt framgår i Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005, KF , Kostnadsfördelning och betalning att: Kommunerna skall ekonomiskt bidra till den gemensamma nämnden med belopp som motsvarar de totala nettokostnaderna med fördelning 77,9 procent för Katrineholms kommun och 22,1 procent för Vingåkers kommun. Översyn av den fastlagda procentsatsen skall ske vart femte år. År 2005 sker ingen översyn utan första översyn sker år Vingåkers kommun skall erlägga betalning månadsvis. Underlag för betalning utgör budgeterade kostnader för året. Slutlig reglering sker varje år i samband med bokslut. VK300S v , Finansieringsprincip för VSR och För Viadidakt utgår finansieringsnyckeln idag från befolkningsmängden per den 14 september Det innebär att Katrineholms andel uppgår till 78,6% och Vingåker till 21,4%. I planeringsdirektiv 2013 med plan för framgår att Katrineholms andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4%. Vingåkers andel uppgår till 17,6 %. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

14 2013-års ram Viadidakt Västra Sörmlands Räddningstjänst (3) Förslag om ny finansieringsprincip Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Det innebär att finansieringen för 2014 beräknas utifrån befolkningsmängden den 1 november Kommunfolkmängd per den 1 november 2012 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2013 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2014 Katrineholm Vingåker Den nya finansieringsprincipen utifrån befolkningsmängd innebär att Katrineholms andel för Västra Sörmlands Räddningstjänst respektive Viadidakt är 78,8 procent budgetår 2014 och Vingåkers andel uppgår till 21,2 procent. Förslag, utifrån befolkningsmängden per den 1 november 2012 och befolkningsprognos för 2013 samt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2013 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2014 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Katrineholm - VSR 82,4 81,23 80,06 78,9 Vingåker - VSR 17,6 18,77 19,94 21,1 Katrineholm - 78,8 78,8 78,8 78,9 Viadidakt Vingåker- Viadidakt 21,2 21,2 21,2 21,1 1 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos 2 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos

15 Avtal om samverkan i gemensam nämnd Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås revideras i enlighet med ny fördelningsprincip och i enlighet med beslut vid ägarsamråd den 13 april (3) Marita Skog Kommunchef

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 348/ Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Bevilja Vingåkers Folkets Park U.P.A. bidrag med kronor för upprustning av fastighet under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Beskrivning av ärendet Vingåkers Folkets Park U.P.A. inkommer med en ansökan om bidrag för upprustning av fastighet. Upprustningen består i att byta yttertak och isolering, installation av hörselslinga samt upprustning av HWC. Föreningen har sökt bidrag hos Boverket med kronor och beräknar stå för egen insats motsvarande kronor. Sökt bidrag hos kommunen är kronor. Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor. Bidraget från kommunen är villkorat av att föreningen även beviljas bidrag från Boverket. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 44/ Samarbetsavtal upphandlingstjänster Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Beskrivning av ärendet Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal Justerandes sign Utdragsbestyrkande

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Samarbetsavtal upphandlingstjänster Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Sammanfattning Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med enhetchef för nämndservice samt kommunchef. Förberedande diskussioner har även förts med Upphandlingsenheten i Katrineholms kommun samt Upphandlingscenter i Norrköping. Bakgrund Vingåkers kommun har sedan länge ett samverkansavtal med Katrineholms kommun vad gäller upphandlingsfrågor. Detta avtal har sagts upp från och med med ett års uppsägningstid och kommer därmed löpa på under Katrineholms kommun har redan tagit ett första steg i samverkan med Upphandlingscenter i Norrköping genom att teckna ett liknande samarbetsavtal för upphandlingstjänster. VK300S v , Tjut samverkan upphandling ramavtal undertecknades en avsiktsförklaring mellan Norrköping, Finspång, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Syftet med avsiktsförklaringen är att utveckla samarbetet mellan dessa kommuner, bland annat inom upphandling. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

35 I detta skede är det först och främst aktuellt med samverkan kring ramavtalsupphandlingar med Norrköping. Tanken är att detta samarbete så småningom ska kunna utvecklas. Katrineholms kommun kommer fortsatt endast kunna ge visst upphandlingsstöd under 2013, beroende på att de har minskat den egna upphandlingsorganisationen. 2 (3) Förvaltningens ståndpunkt Att utöka samverkan inom områden såsom upphandling är en naturlig utveckling för en liten kommun som Vingåker. I dagsläget finns det inga möjligheter att själva bygga upp en upphandlingsenhet. Därmed är förslaget att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende upphandling av ramavtal. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Vingåkers kommun kommer uppskattningsvis betala cirka kr för detta samarbetsavtal under 2013, en kostnad som Katrineholms kommun enligt överenskommelse står för, detta genom att minska avgiften för aktuellt samverkansavtal mellan kommunerna. Under 2013 kommer kostnaderna för detta därmed inte öka, dock kan kostnaderna för upphandlingen komma att öka på sikt, från och med Detta är beroende av den ombildning som pågår av Upphandlingscenter i Norrköping samt hur fortsatt samarbete med Katrineholms kommun kommer att se ut. Eventuella fördelar: 1. Närhet - Ett samarbete med Upphandlingscenter kan anses vara naturligt vid ett samarbete utanför kommungränsen. Samverkan med Upphandlingscenter ligger även i linje med avsiktsförklaringen Kolmårdsgrannar. 2. Breddad kompetens - Möjligheterna till specialisering bland upphandlarna ökar i en större organisation. Eventuella nackdelar: 1. Bristande lokal förankring Detta anses inte vara en större nackdel, då målet med konkurrensutsättning är att öka möjligheterna för företag att kunna lämna anbud. 2. Minskade möjligheter att kunna styra över verksamheten - Möjligheterna att styra verksamheten bedöms minska, men då kommuner oftast har samma eller liknande krav ses detta inte som ett problem.

36 Bilagor Bilaga 1 Förslag till Samarbetsavtal upphandlingstjänster 3 (3) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Enhetschef nämndservice Marlene Mård Upphandlingssamordnare

37 SAMARBETSAVTAL UPPHANDLINGSTJÄNSTER 1 PARTER Mellan den upphandlande myndigheten Vingåkers kommun (Kommunen) och Upphandlingscenter, Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (UC), har följande samarbetsavtal avseende upphandlingstjänster träffats. 2 SAMARBETETS OMFATTNING Samarbetet mellan Kommunen och UC omfattar dels ett basutbud av tjänster som UC erbjuder Kommunen med följande innehåll: Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas, dels ett utökat tjänsteutbud som efter särskild överenskommelse kan omfatta andra tjänster enligt beskrivning och villkor i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. 3 BASUTBUDETS OMFATTNING Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs: Denna tjänst omfattar deltagande som en upphandlande myndighet bland flera andra i de gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs av UC i egenskap av inköpscentral. Deltagandet sker per automatik och innefattar såväl en rättighet som ett förpliktigande av Kommunen att använda de ramavtal som upphandlas av UC såvitt inte annan överenskommelse träffas i enskilda fall. De gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs förutsätter att det inte görs några kommunspecifika anpassningar av betydelse för samarbetskommunerna. Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor: Det konsultativa stödet omfattar enklare rådgivning i begränsad omfattning i upphandlingsrelaterade frågor. Med enklare rådgivning menas rådgivning som kan ske utan närmare utredning. Med begränsad omfattning menas att rådgivningen är begränsad i tid (max 0,5 t/vecka). Rådgivningstiden går inte att ackumulera. Om Kommunen önskar konsultativt stöd utöver basutbudets omfattning ska det ske i överenskommelse med UC och på de villkor som stadgas i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. UC avgör huruvida rådgivningen innefattas i basutbudets konsultativa stöd enligt ovan eller kräver närmare utredning. Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas: UC tillser att en digital avtalsdatabas upprättas för Kommunen avseende de gemensamma ramavtal som Kommunen är med på genom detta upphandlingssamarbete. Kostnaden för upprättande av avtalsdatabasen ingår i den årsavgift som Kommunen erlägger.

38 4 UTÖKAT TJÄNSTEUTBUD Uppdragsupphandling: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att genomföra upphandling åt Kommunen. Uppdragsupphandling genomförs i mån av tid och kapacitet. UC avgör i vilken mån kapacitet finns för uppdragsupphandling. Uppdragsupphandling kan genomföras antingen som ombud åt eller genom delegation för Kommunen. Konsultation: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att tillhandahålla konsultativt stöd i upphandlingsfrågor. Det konsultativa stödet utgörs i huvudsak av granskning av upphandlings- och avtalsunderlag samt upphandlingsteknisk- och upphandlingsjuridisk rådgivning. Tillhandahållande av samtliga tjänster inom utökat tjänsteutbud ska föregås av särskilt uppdragsavtal för vilket uppdraget debiteras enligt gällande timtaxa för UC:s handläggare. För närvarande (2013) är denna timtaxa 685 SEK/timma. 5 AVTALSTID Samarbetsavtalet gäller under en avtalsperiod om ett år, från och med den 1 januari 2013, varefter det förlängs automatiskt med ett år i sänder om uppsägning inte sker. 6 UPPSÄGNING Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande. Upphandlingscenter äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande eller för ändring av avtalsvillkoren. 7 FINANSIERING Totalkostnaden för UC:s basåtagande till samarbetskommunerna baseras på 2,5 tjänst plus vissa gemensamma kontorskostnader. Ersättning för UC:s samtliga kostnader avseende arbetet för de samarbetskommuner som UC har samarbetsavtal med debiteras kalenderårsvis i efterskott med en andel i proportion till respektive kommuns folkmängd per den 31 december för debiteringsåret. Ersättningen förändras årsvis med de förändringar av UC:s egna kostnader för personal, personalomkostnader, lokaler etc som förevarit. 8 FINANSIERING ÅR 2013 För år 2013 debiteras Kommunen enligt punkten 7 Finansiering ovan med 60 % av årsavgiften. År 2014 debiteras Kommunen fullt ut enligt punkten 7 ovan utan kostnadsreducering. 9 FAKTURERING OCH BETALNING 2(3)

39 Faktura utställs på och sänds till Kommunen en gång per år. Debitering sker i efterskott. Betalning sker 30 dagar efter mottagen och av Kommunen godkänd faktura. Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Norrköping den Vingåker den Upphandlingscenter Vingåkers kommun Robert Alexanderson Upphandlingschef... N.N. titel 3(3)

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 45/ Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2013 Beskrivning av ärendet Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 8 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 27 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 9 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 20 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

42 Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med kommunchef och kommunstyrelsens arbetsutskott. 2 (2) Bakgrund Att det finns ett behov av att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen har varit tydligt under Därmed föreslås att antalet arbetsutskott utökas. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen utökas med sex tillfällen. Detta för att få ett bättre flöde i ärendeprocessen. Att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen innebär inga betydande ekonomiska konsekvenser. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Kommunsekreterare Marlene Mård Nämndsekreterare

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 37/ Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Västra Vingåkers hembygdsförening inkommer med en önskan om att upphäva det parkeringsförbud som råder på Erik Dahlbergsvägen på söder i Vingåker. Beslutsunderlag Skrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 344/ Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kristina Jonsson (S) nomineras som ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Beskrivning av ärendet Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. På föreningsstämman ska bland annat en ny styrelse för föreningen väljas. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars Beslutsunderlag Skrivelse Svenskt Vatten, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 1(3) Södertälje18 december 2012 Till Svenskt Vattens medlemmar Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. Då ska vi bland annat välja en ny styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde. Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Valberedning har dessutom särskilt fått i uppdrag att beakta en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till uppdragen inom föreningen. Vi är säkra på att det finns många intresserade förtroendevalda och tjänstemän som vill vara med och flytta fram positionerna för Vattentjänstsverige och Svenskt Vatten. Vi vill att ni som medlemmar, tar upp frågan om nomineringar i styrelser/nämnder och ledningsgrupper. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Vilka som är valda fram till föreningsstämman 2013 respektive 2014 framgår av bifogad uppställning. Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 1 mars 2013, under adressen, Valberedningen, Svenskt Vatten, Box 47607, Stockholm eller Vänligen använd bifogade nomineringsblankett. Vänliga hälsningar Anders Lago Valberedningens sammankallande Svenskt Vatten Box SE Stockholm Sweden BESÖK/VISITORS Liljeholmsvägen 28 Stockholm PHONE +46-(0) FAX +46-(0) INTERNET VAT NO SE

47 2(3) Nuvarande ledamöter i styrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning Styrelseledamöter Valda till Startade Politiker Agneta Granberg, ordf (m) Göteborg Bengt-Olov Fredén (c) Vara Mats Helmfrid (m) Lund Peter Lindroth (s) Karlsborg Per Johansson (s) Gävle Eva Andersson (s) Norrköping Lena Ludvigsson-Olafsen (s) Smedjebacken Liza-Maria Norlin (kd) Sundsvall Tjänstemän Anders Jaryd Karlskrona Per Manhem Käppalaförbundet Teresa Kalisky Falköping Gösta Lindh Stockholm Carina Färm Eskilstuna Tomas Blomqvist Umeå Ulf Thysell NSVA Revisorer Ordinarie: Lars Svensson (s) Göteborg Inger Hansson Karlshamn Suppleanter: Bo Lennhammar Linköping Stefan Marklund Luleå Valberedning Anders Lago, sammankallande, (s) Södertälje Johanna Blomberg Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd) Bankeryd Lenita Ericson (s) Luleå Tage Hägerman Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m) Solna Jörgen Johansson Sydvatten

48 3(3) Kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter Anders Lago (s), Södertälje Johanna Blomberg, Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd), Bankeryd Lenita Ericson (s), Luleå Tage Hägerman, Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m), Solna Jörgen Johansson, Sydvatten

49 1 Nomineringsblankett styrelsen Svenskt Vatten Nominerad av Här skrivs namnet på den medlem/de medlemmar som står bakom nomineringen, samt kontaktperson med namn och mejladress till förslagsställaren. 2. Nominerad Här skrivs namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag på den som föreslås, samt om det är en tjänsteman eller förtroendevald. I det senare fallet anges även partibeteckning. 3. Beskrivning av den nominerade 3.1 Motiv för nominering Här beskrivs varför personen nomineras och vad denne förväntas kunna bidra med i Svenskt Vattens styrelse. 3.2 Kortfattat CV Yrkeserfarenhet/politiska förtroendeuppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare befattningar/politiska förtroendeuppdrag med korta beskrivningar av befattningens innehåll, arbetsgivare och tidsperiod. Andra uppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare uppdrag (tex styrelseuppdrag, utredningsuppdrag etc) med korta beskrivningar av uppdragets innehåll, uppdragsgivare och tidsperiod. 3.3 Utbildning av relevans Här anges utbildningar av relevans, samt år för examen/slutförande. 3.4 Persondata Här anges postadress, mejladress, telefonnummer och födelseår för den nominerade.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer