Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Datum (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare VK300S v , Kallelse Ks.doc 1. Val av justerare 2. Inköp av andelar i vindkraftsproduktion 3. Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 4. Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. 5. Samarbetsavtal upphandlingstjänster 6. Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 7. Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen 8. Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 9. Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Fi 2012/ Remiss Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012: Lokaleffekter. Minskat behov av lokalytor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 12. Inför regional transportinfrastrukturplan Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 13. Granskning Detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl. Vingåker 14. Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i brottsförebyggande rådet samt fyllnadsval 15. Samverkansavtal mellan polismyndigheten Södermanland och Vingåkers kommun 16. Förlängning av avtal om samverkan kring kosten i Vingåkers kommun och Katrineholms kommun 17. Investeringsmedel för utsmyckning av kvarteret Loke 1-4 m.fl. 18. Tecknande av kommunens firma 19. Delgivningar 20. Delegationsbeslut 21. Kurser och konferenser 22. Övriga ärenden 2 (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 4/ Inköp av andelar i vindkraftsproduktion Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Avstå från att köpa andelar i vindkraftsproduktion. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade (Dnr 193/ ) att förutsättningarna för att köpa andelar i vindkraftsproduktion ska undersökas. Vingåkers kommun köper idag miljövanlig el och enligt det gällande elavtalet produceras denna med vattenkraft. Kommunledningsförvaltning har undersökt förutsättningarna för att köpa vindkraftsandelar. Genom att köpa vindkraftsandelar till ett fast pris får du därefter tillgång till vindel som är billigare än el till marknadspris. När du sedan inte längre vill äga dina andelar går dessa att sälja vidare till det rådande priset vid den tidpunken. För att undersöka förutsättningarna för kommunen att köpa andelar i vindkraftsproduktion har vissa antaganden gjorts. För en detaljerad uträkning, se Bilaga 1. Andelarna skulle kosta 14 miljoner kronor. Varje år skulle vi få en vinst på kronor. Omräknat i dagens värde skulle vi år 2033 sparat 1,8 miljoner kronor på att köpa el från vindkraftsandelar istället för konventionell miljömärkt el. Det är dock högst osäkert vilket pris andelarna kommer att ha år Det är även väldigt osäkert vilket elpriset kommer att vara under perioden. Förvaltningen anser att kommunen för närvarande inte bör köpa vindkraftsandelar då det finns stora osäkerhetsfaktorer gällande elpris och andelspris samt att vi behöver låna pengar till investeringen. Kommunen använder idag miljömärkt el så miljöeffekterna är försumbara. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga Ekonomisk kalkyl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 49/ Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Beskrivning av ärendet Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanade Skrivelse Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Sammanfattning Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd mellan de båda kommuncheferna i Vingåker och Katrineholm. Bakgrund Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april 2012 beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. VK300S v , Tjut finansieringsprincip för VSR och Förvaltningens ståndpunkt Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

12 Bilagor Bilaga 1 Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Marlene Mård Nämndsekreterare

13 Datum (3) Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Bakgrund Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning baserad på befolkningsmängden för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Diskussionen förs in i kommunernas budgetdiskussioner. Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Nuvarande finansieringsprincip För Viadidakt framgår i Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005, KF , Kostnadsfördelning och betalning att: Kommunerna skall ekonomiskt bidra till den gemensamma nämnden med belopp som motsvarar de totala nettokostnaderna med fördelning 77,9 procent för Katrineholms kommun och 22,1 procent för Vingåkers kommun. Översyn av den fastlagda procentsatsen skall ske vart femte år. År 2005 sker ingen översyn utan första översyn sker år Vingåkers kommun skall erlägga betalning månadsvis. Underlag för betalning utgör budgeterade kostnader för året. Slutlig reglering sker varje år i samband med bokslut. VK300S v , Finansieringsprincip för VSR och För Viadidakt utgår finansieringsnyckeln idag från befolkningsmängden per den 14 september Det innebär att Katrineholms andel uppgår till 78,6% och Vingåker till 21,4%. I planeringsdirektiv 2013 med plan för framgår att Katrineholms andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4%. Vingåkers andel uppgår till 17,6 %. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

14 2013-års ram Viadidakt Västra Sörmlands Räddningstjänst (3) Förslag om ny finansieringsprincip Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Det innebär att finansieringen för 2014 beräknas utifrån befolkningsmängden den 1 november Kommunfolkmängd per den 1 november 2012 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2013 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2014 Katrineholm Vingåker Den nya finansieringsprincipen utifrån befolkningsmängd innebär att Katrineholms andel för Västra Sörmlands Räddningstjänst respektive Viadidakt är 78,8 procent budgetår 2014 och Vingåkers andel uppgår till 21,2 procent. Förslag, utifrån befolkningsmängden per den 1 november 2012 och befolkningsprognos för 2013 samt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2013 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2014 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Katrineholm - VSR 82,4 81,23 80,06 78,9 Vingåker - VSR 17,6 18,77 19,94 21,1 Katrineholm - 78,8 78,8 78,8 78,9 Viadidakt Vingåker- Viadidakt 21,2 21,2 21,2 21,1 1 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos 2 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos

15 Avtal om samverkan i gemensam nämnd Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås revideras i enlighet med ny fördelningsprincip och i enlighet med beslut vid ägarsamråd den 13 april (3) Marita Skog Kommunchef

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 348/ Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Bevilja Vingåkers Folkets Park U.P.A. bidrag med kronor för upprustning av fastighet under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Beskrivning av ärendet Vingåkers Folkets Park U.P.A. inkommer med en ansökan om bidrag för upprustning av fastighet. Upprustningen består i att byta yttertak och isolering, installation av hörselslinga samt upprustning av HWC. Föreningen har sökt bidrag hos Boverket med kronor och beräknar stå för egen insats motsvarande kronor. Sökt bidrag hos kommunen är kronor. Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor. Bidraget från kommunen är villkorat av att föreningen även beviljas bidrag från Boverket. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 44/ Samarbetsavtal upphandlingstjänster Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Beskrivning av ärendet Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal Justerandes sign Utdragsbestyrkande

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Samarbetsavtal upphandlingstjänster Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Sammanfattning Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med enhetchef för nämndservice samt kommunchef. Förberedande diskussioner har även förts med Upphandlingsenheten i Katrineholms kommun samt Upphandlingscenter i Norrköping. Bakgrund Vingåkers kommun har sedan länge ett samverkansavtal med Katrineholms kommun vad gäller upphandlingsfrågor. Detta avtal har sagts upp från och med med ett års uppsägningstid och kommer därmed löpa på under Katrineholms kommun har redan tagit ett första steg i samverkan med Upphandlingscenter i Norrköping genom att teckna ett liknande samarbetsavtal för upphandlingstjänster. VK300S v , Tjut samverkan upphandling ramavtal undertecknades en avsiktsförklaring mellan Norrköping, Finspång, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Syftet med avsiktsförklaringen är att utveckla samarbetet mellan dessa kommuner, bland annat inom upphandling. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

35 I detta skede är det först och främst aktuellt med samverkan kring ramavtalsupphandlingar med Norrköping. Tanken är att detta samarbete så småningom ska kunna utvecklas. Katrineholms kommun kommer fortsatt endast kunna ge visst upphandlingsstöd under 2013, beroende på att de har minskat den egna upphandlingsorganisationen. 2 (3) Förvaltningens ståndpunkt Att utöka samverkan inom områden såsom upphandling är en naturlig utveckling för en liten kommun som Vingåker. I dagsläget finns det inga möjligheter att själva bygga upp en upphandlingsenhet. Därmed är förslaget att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende upphandling av ramavtal. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Vingåkers kommun kommer uppskattningsvis betala cirka kr för detta samarbetsavtal under 2013, en kostnad som Katrineholms kommun enligt överenskommelse står för, detta genom att minska avgiften för aktuellt samverkansavtal mellan kommunerna. Under 2013 kommer kostnaderna för detta därmed inte öka, dock kan kostnaderna för upphandlingen komma att öka på sikt, från och med Detta är beroende av den ombildning som pågår av Upphandlingscenter i Norrköping samt hur fortsatt samarbete med Katrineholms kommun kommer att se ut. Eventuella fördelar: 1. Närhet - Ett samarbete med Upphandlingscenter kan anses vara naturligt vid ett samarbete utanför kommungränsen. Samverkan med Upphandlingscenter ligger även i linje med avsiktsförklaringen Kolmårdsgrannar. 2. Breddad kompetens - Möjligheterna till specialisering bland upphandlarna ökar i en större organisation. Eventuella nackdelar: 1. Bristande lokal förankring Detta anses inte vara en större nackdel, då målet med konkurrensutsättning är att öka möjligheterna för företag att kunna lämna anbud. 2. Minskade möjligheter att kunna styra över verksamheten - Möjligheterna att styra verksamheten bedöms minska, men då kommuner oftast har samma eller liknande krav ses detta inte som ett problem.

36 Bilagor Bilaga 1 Förslag till Samarbetsavtal upphandlingstjänster 3 (3) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Enhetschef nämndservice Marlene Mård Upphandlingssamordnare

37 SAMARBETSAVTAL UPPHANDLINGSTJÄNSTER 1 PARTER Mellan den upphandlande myndigheten Vingåkers kommun (Kommunen) och Upphandlingscenter, Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (UC), har följande samarbetsavtal avseende upphandlingstjänster träffats. 2 SAMARBETETS OMFATTNING Samarbetet mellan Kommunen och UC omfattar dels ett basutbud av tjänster som UC erbjuder Kommunen med följande innehåll: Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas, dels ett utökat tjänsteutbud som efter särskild överenskommelse kan omfatta andra tjänster enligt beskrivning och villkor i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. 3 BASUTBUDETS OMFATTNING Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs: Denna tjänst omfattar deltagande som en upphandlande myndighet bland flera andra i de gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs av UC i egenskap av inköpscentral. Deltagandet sker per automatik och innefattar såväl en rättighet som ett förpliktigande av Kommunen att använda de ramavtal som upphandlas av UC såvitt inte annan överenskommelse träffas i enskilda fall. De gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs förutsätter att det inte görs några kommunspecifika anpassningar av betydelse för samarbetskommunerna. Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor: Det konsultativa stödet omfattar enklare rådgivning i begränsad omfattning i upphandlingsrelaterade frågor. Med enklare rådgivning menas rådgivning som kan ske utan närmare utredning. Med begränsad omfattning menas att rådgivningen är begränsad i tid (max 0,5 t/vecka). Rådgivningstiden går inte att ackumulera. Om Kommunen önskar konsultativt stöd utöver basutbudets omfattning ska det ske i överenskommelse med UC och på de villkor som stadgas i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. UC avgör huruvida rådgivningen innefattas i basutbudets konsultativa stöd enligt ovan eller kräver närmare utredning. Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas: UC tillser att en digital avtalsdatabas upprättas för Kommunen avseende de gemensamma ramavtal som Kommunen är med på genom detta upphandlingssamarbete. Kostnaden för upprättande av avtalsdatabasen ingår i den årsavgift som Kommunen erlägger.

38 4 UTÖKAT TJÄNSTEUTBUD Uppdragsupphandling: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att genomföra upphandling åt Kommunen. Uppdragsupphandling genomförs i mån av tid och kapacitet. UC avgör i vilken mån kapacitet finns för uppdragsupphandling. Uppdragsupphandling kan genomföras antingen som ombud åt eller genom delegation för Kommunen. Konsultation: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att tillhandahålla konsultativt stöd i upphandlingsfrågor. Det konsultativa stödet utgörs i huvudsak av granskning av upphandlings- och avtalsunderlag samt upphandlingsteknisk- och upphandlingsjuridisk rådgivning. Tillhandahållande av samtliga tjänster inom utökat tjänsteutbud ska föregås av särskilt uppdragsavtal för vilket uppdraget debiteras enligt gällande timtaxa för UC:s handläggare. För närvarande (2013) är denna timtaxa 685 SEK/timma. 5 AVTALSTID Samarbetsavtalet gäller under en avtalsperiod om ett år, från och med den 1 januari 2013, varefter det förlängs automatiskt med ett år i sänder om uppsägning inte sker. 6 UPPSÄGNING Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande. Upphandlingscenter äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande eller för ändring av avtalsvillkoren. 7 FINANSIERING Totalkostnaden för UC:s basåtagande till samarbetskommunerna baseras på 2,5 tjänst plus vissa gemensamma kontorskostnader. Ersättning för UC:s samtliga kostnader avseende arbetet för de samarbetskommuner som UC har samarbetsavtal med debiteras kalenderårsvis i efterskott med en andel i proportion till respektive kommuns folkmängd per den 31 december för debiteringsåret. Ersättningen förändras årsvis med de förändringar av UC:s egna kostnader för personal, personalomkostnader, lokaler etc som förevarit. 8 FINANSIERING ÅR 2013 För år 2013 debiteras Kommunen enligt punkten 7 Finansiering ovan med 60 % av årsavgiften. År 2014 debiteras Kommunen fullt ut enligt punkten 7 ovan utan kostnadsreducering. 9 FAKTURERING OCH BETALNING 2(3)

39 Faktura utställs på och sänds till Kommunen en gång per år. Debitering sker i efterskott. Betalning sker 30 dagar efter mottagen och av Kommunen godkänd faktura. Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Norrköping den Vingåker den Upphandlingscenter Vingåkers kommun Robert Alexanderson Upphandlingschef... N.N. titel 3(3)

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 45/ Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2013 Beskrivning av ärendet Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 8 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 27 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 9 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 20 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

42 Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med kommunchef och kommunstyrelsens arbetsutskott. 2 (2) Bakgrund Att det finns ett behov av att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen har varit tydligt under Därmed föreslås att antalet arbetsutskott utökas. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen utökas med sex tillfällen. Detta för att få ett bättre flöde i ärendeprocessen. Att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen innebär inga betydande ekonomiska konsekvenser. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Kommunsekreterare Marlene Mård Nämndsekreterare

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 37/ Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Västra Vingåkers hembygdsförening inkommer med en önskan om att upphäva det parkeringsförbud som råder på Erik Dahlbergsvägen på söder i Vingåker. Beslutsunderlag Skrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 344/ Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kristina Jonsson (S) nomineras som ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Beskrivning av ärendet Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. På föreningsstämman ska bland annat en ny styrelse för föreningen väljas. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars Beslutsunderlag Skrivelse Svenskt Vatten, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 1(3) Södertälje18 december 2012 Till Svenskt Vattens medlemmar Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. Då ska vi bland annat välja en ny styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde. Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Valberedning har dessutom särskilt fått i uppdrag att beakta en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till uppdragen inom föreningen. Vi är säkra på att det finns många intresserade förtroendevalda och tjänstemän som vill vara med och flytta fram positionerna för Vattentjänstsverige och Svenskt Vatten. Vi vill att ni som medlemmar, tar upp frågan om nomineringar i styrelser/nämnder och ledningsgrupper. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Vilka som är valda fram till föreningsstämman 2013 respektive 2014 framgår av bifogad uppställning. Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 1 mars 2013, under adressen, Valberedningen, Svenskt Vatten, Box 47607, Stockholm eller Vänligen använd bifogade nomineringsblankett. Vänliga hälsningar Anders Lago Valberedningens sammankallande Svenskt Vatten Box SE Stockholm Sweden BESÖK/VISITORS Liljeholmsvägen 28 Stockholm PHONE +46-(0) FAX +46-(0) INTERNET VAT NO SE

47 2(3) Nuvarande ledamöter i styrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning Styrelseledamöter Valda till Startade Politiker Agneta Granberg, ordf (m) Göteborg Bengt-Olov Fredén (c) Vara Mats Helmfrid (m) Lund Peter Lindroth (s) Karlsborg Per Johansson (s) Gävle Eva Andersson (s) Norrköping Lena Ludvigsson-Olafsen (s) Smedjebacken Liza-Maria Norlin (kd) Sundsvall Tjänstemän Anders Jaryd Karlskrona Per Manhem Käppalaförbundet Teresa Kalisky Falköping Gösta Lindh Stockholm Carina Färm Eskilstuna Tomas Blomqvist Umeå Ulf Thysell NSVA Revisorer Ordinarie: Lars Svensson (s) Göteborg Inger Hansson Karlshamn Suppleanter: Bo Lennhammar Linköping Stefan Marklund Luleå Valberedning Anders Lago, sammankallande, (s) Södertälje Johanna Blomberg Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd) Bankeryd Lenita Ericson (s) Luleå Tage Hägerman Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m) Solna Jörgen Johansson Sydvatten

48 3(3) Kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter Anders Lago (s), Södertälje Johanna Blomberg, Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd), Bankeryd Lenita Ericson (s), Luleå Tage Hägerman, Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m), Solna Jörgen Johansson, Sydvatten

49 1 Nomineringsblankett styrelsen Svenskt Vatten Nominerad av Här skrivs namnet på den medlem/de medlemmar som står bakom nomineringen, samt kontaktperson med namn och mejladress till förslagsställaren. 2. Nominerad Här skrivs namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag på den som föreslås, samt om det är en tjänsteman eller förtroendevald. I det senare fallet anges även partibeteckning. 3. Beskrivning av den nominerade 3.1 Motiv för nominering Här beskrivs varför personen nomineras och vad denne förväntas kunna bidra med i Svenskt Vattens styrelse. 3.2 Kortfattat CV Yrkeserfarenhet/politiska förtroendeuppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare befattningar/politiska förtroendeuppdrag med korta beskrivningar av befattningens innehåll, arbetsgivare och tidsperiod. Andra uppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare uppdrag (tex styrelseuppdrag, utredningsuppdrag etc) med korta beskrivningar av uppdragets innehåll, uppdragsgivare och tidsperiod. 3.3 Utbildning av relevans Här anges utbildningar av relevans, samt år för examen/slutförande. 3.4 Persondata Här anges postadress, mejladress, telefonnummer och födelseår för den nominerade.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer