Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Datum (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare VK300S v , Kallelse Ks.doc 1. Val av justerare 2. Inköp av andelar i vindkraftsproduktion 3. Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 4. Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. 5. Samarbetsavtal upphandlingstjänster 6. Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 7. Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen 8. Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten 9. Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Fi 2012/ Remiss Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012: Lokaleffekter. Minskat behov av lokalytor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 12. Inför regional transportinfrastrukturplan Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 13. Granskning Detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl. Vingåker 14. Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i brottsförebyggande rådet samt fyllnadsval 15. Samverkansavtal mellan polismyndigheten Södermanland och Vingåkers kommun 16. Förlängning av avtal om samverkan kring kosten i Vingåkers kommun och Katrineholms kommun 17. Investeringsmedel för utsmyckning av kvarteret Loke 1-4 m.fl. 18. Tecknande av kommunens firma 19. Delgivningar 20. Delegationsbeslut 21. Kurser och konferenser 22. Övriga ärenden 2 (2)

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 4/ Inköp av andelar i vindkraftsproduktion Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Avstå från att köpa andelar i vindkraftsproduktion. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade (Dnr 193/ ) att förutsättningarna för att köpa andelar i vindkraftsproduktion ska undersökas. Vingåkers kommun köper idag miljövanlig el och enligt det gällande elavtalet produceras denna med vattenkraft. Kommunledningsförvaltning har undersökt förutsättningarna för att köpa vindkraftsandelar. Genom att köpa vindkraftsandelar till ett fast pris får du därefter tillgång till vindel som är billigare än el till marknadspris. När du sedan inte längre vill äga dina andelar går dessa att sälja vidare till det rådande priset vid den tidpunken. För att undersöka förutsättningarna för kommunen att köpa andelar i vindkraftsproduktion har vissa antaganden gjorts. För en detaljerad uträkning, se Bilaga 1. Andelarna skulle kosta 14 miljoner kronor. Varje år skulle vi få en vinst på kronor. Omräknat i dagens värde skulle vi år 2033 sparat 1,8 miljoner kronor på att köpa el från vindkraftsandelar istället för konventionell miljömärkt el. Det är dock högst osäkert vilket pris andelarna kommer att ha år Det är även väldigt osäkert vilket elpriset kommer att vara under perioden. Förvaltningen anser att kommunen för närvarande inte bör köpa vindkraftsandelar då det finns stora osäkerhetsfaktorer gällande elpris och andelspris samt att vi behöver låna pengar till investeringen. Kommunen använder idag miljömärkt el så miljöeffekterna är försumbara. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga Ekonomisk kalkyl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 49/ Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Beskrivning av ärendet Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Beslutsunderlag Tjänsteutlåtanade Skrivelse Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Sammanfattning Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd mellan de båda kommuncheferna i Vingåker och Katrineholm. Bakgrund Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april 2012 beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. VK300S v , Tjut finansieringsprincip för VSR och Förvaltningens ståndpunkt Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

12 Bilagor Bilaga 1 Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Marlene Mård Nämndsekreterare

13 Datum (3) Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Bakgrund Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning baserad på befolkningsmängden för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Diskussionen förs in i kommunernas budgetdiskussioner. Vid ägarsamråd för Viadidakt den 13 april beslutades om att uppdraget om en revidering av avtal om samverkan med gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås gå till respektive kommunstyrelse. I samband med detta tas frågan om ny princip för kostnadsfördelning upp. Detta för en gemensam kostnadsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Nuvarande finansieringsprincip För Viadidakt framgår i Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005, KF , Kostnadsfördelning och betalning att: Kommunerna skall ekonomiskt bidra till den gemensamma nämnden med belopp som motsvarar de totala nettokostnaderna med fördelning 77,9 procent för Katrineholms kommun och 22,1 procent för Vingåkers kommun. Översyn av den fastlagda procentsatsen skall ske vart femte år. År 2005 sker ingen översyn utan första översyn sker år Vingåkers kommun skall erlägga betalning månadsvis. Underlag för betalning utgör budgeterade kostnader för året. Slutlig reglering sker varje år i samband med bokslut. VK300S v , Finansieringsprincip för VSR och För Viadidakt utgår finansieringsnyckeln idag från befolkningsmängden per den 14 september Det innebär att Katrineholms andel uppgår till 78,6% och Vingåker till 21,4%. I planeringsdirektiv 2013 med plan för framgår att Katrineholms andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4%. Vingåkers andel uppgår till 17,6 %. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

14 2013-års ram Viadidakt Västra Sörmlands Räddningstjänst (3) Förslag om ny finansieringsprincip Finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt beräknas utifrån befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Det innebär att finansieringen för 2014 beräknas utifrån befolkningsmängden den 1 november Kommunfolkmängd per den 1 november 2012 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2013 Prognostiserad kommunfolkmängd vid utgången av 2014 Katrineholm Vingåker Den nya finansieringsprincipen utifrån befolkningsmängd innebär att Katrineholms andel för Västra Sörmlands Räddningstjänst respektive Viadidakt är 78,8 procent budgetår 2014 och Vingåkers andel uppgår till 21,2 procent. Förslag, utifrån befolkningsmängden per den 1 november 2012 och befolkningsprognos för 2013 samt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2013 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt 2014 Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Procentuell andel i VSR respektive Viadidakt Katrineholm - VSR 82,4 81,23 80,06 78,9 Vingåker - VSR 17,6 18,77 19,94 21,1 Katrineholm - 78,8 78,8 78,8 78,9 Viadidakt Vingåker- Viadidakt 21,2 21,2 21,2 21,1 1 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos 2 Utifrån SCB:s befintliga befolkningsprognos

15 Avtal om samverkan i gemensam nämnd Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KS 83/2005 föreslås revideras i enlighet med ny fördelningsprincip och i enlighet med beslut vid ägarsamråd den 13 april (3) Marita Skog Kommunchef

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 348/ Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Bevilja Vingåkers Folkets Park U.P.A. bidrag med kronor för upprustning av fastighet under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Beskrivning av ärendet Vingåkers Folkets Park U.P.A. inkommer med en ansökan om bidrag för upprustning av fastighet. Upprustningen består i att byta yttertak och isolering, installation av hörselslinga samt upprustning av HWC. Föreningen har sökt bidrag hos Boverket med kronor och beräknar stå för egen insats motsvarande kronor. Sökt bidrag hos kommunen är kronor. Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor. Bidraget från kommunen är villkorat av att föreningen även beviljas bidrag från Boverket. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 44/ Samarbetsavtal upphandlingstjänster Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Beskrivning av ärendet Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal Justerandes sign Utdragsbestyrkande

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Samarbetsavtal upphandlingstjänster Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Sammanfattning Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med enhetchef för nämndservice samt kommunchef. Förberedande diskussioner har även förts med Upphandlingsenheten i Katrineholms kommun samt Upphandlingscenter i Norrköping. Bakgrund Vingåkers kommun har sedan länge ett samverkansavtal med Katrineholms kommun vad gäller upphandlingsfrågor. Detta avtal har sagts upp från och med med ett års uppsägningstid och kommer därmed löpa på under Katrineholms kommun har redan tagit ett första steg i samverkan med Upphandlingscenter i Norrköping genom att teckna ett liknande samarbetsavtal för upphandlingstjänster. VK300S v , Tjut samverkan upphandling ramavtal undertecknades en avsiktsförklaring mellan Norrköping, Finspång, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Syftet med avsiktsförklaringen är att utveckla samarbetet mellan dessa kommuner, bland annat inom upphandling. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

35 I detta skede är det först och främst aktuellt med samverkan kring ramavtalsupphandlingar med Norrköping. Tanken är att detta samarbete så småningom ska kunna utvecklas. Katrineholms kommun kommer fortsatt endast kunna ge visst upphandlingsstöd under 2013, beroende på att de har minskat den egna upphandlingsorganisationen. 2 (3) Förvaltningens ståndpunkt Att utöka samverkan inom områden såsom upphandling är en naturlig utveckling för en liten kommun som Vingåker. I dagsläget finns det inga möjligheter att själva bygga upp en upphandlingsenhet. Därmed är förslaget att teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende upphandling av ramavtal. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Vingåkers kommun kommer uppskattningsvis betala cirka kr för detta samarbetsavtal under 2013, en kostnad som Katrineholms kommun enligt överenskommelse står för, detta genom att minska avgiften för aktuellt samverkansavtal mellan kommunerna. Under 2013 kommer kostnaderna för detta därmed inte öka, dock kan kostnaderna för upphandlingen komma att öka på sikt, från och med Detta är beroende av den ombildning som pågår av Upphandlingscenter i Norrköping samt hur fortsatt samarbete med Katrineholms kommun kommer att se ut. Eventuella fördelar: 1. Närhet - Ett samarbete med Upphandlingscenter kan anses vara naturligt vid ett samarbete utanför kommungränsen. Samverkan med Upphandlingscenter ligger även i linje med avsiktsförklaringen Kolmårdsgrannar. 2. Breddad kompetens - Möjligheterna till specialisering bland upphandlarna ökar i en större organisation. Eventuella nackdelar: 1. Bristande lokal förankring Detta anses inte vara en större nackdel, då målet med konkurrensutsättning är att öka möjligheterna för företag att kunna lämna anbud. 2. Minskade möjligheter att kunna styra över verksamheten - Möjligheterna att styra verksamheten bedöms minska, men då kommuner oftast har samma eller liknande krav ses detta inte som ett problem.

36 Bilagor Bilaga 1 Förslag till Samarbetsavtal upphandlingstjänster 3 (3) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Enhetschef nämndservice Marlene Mård Upphandlingssamordnare

37 SAMARBETSAVTAL UPPHANDLINGSTJÄNSTER 1 PARTER Mellan den upphandlande myndigheten Vingåkers kommun (Kommunen) och Upphandlingscenter, Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (UC), har följande samarbetsavtal avseende upphandlingstjänster träffats. 2 SAMARBETETS OMFATTNING Samarbetet mellan Kommunen och UC omfattar dels ett basutbud av tjänster som UC erbjuder Kommunen med följande innehåll: Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas, dels ett utökat tjänsteutbud som efter särskild överenskommelse kan omfatta andra tjänster enligt beskrivning och villkor i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. 3 BASUTBUDETS OMFATTNING Deltagande i de ramavtalsupphandlingar som genomförs: Denna tjänst omfattar deltagande som en upphandlande myndighet bland flera andra i de gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs av UC i egenskap av inköpscentral. Deltagandet sker per automatik och innefattar såväl en rättighet som ett förpliktigande av Kommunen att använda de ramavtal som upphandlas av UC såvitt inte annan överenskommelse träffas i enskilda fall. De gemensamma ramavtalsupphandlingar som genomförs förutsätter att det inte görs några kommunspecifika anpassningar av betydelse för samarbetskommunerna. Visst konsultativt stöd i övriga upphandlingsfrågor: Det konsultativa stödet omfattar enklare rådgivning i begränsad omfattning i upphandlingsrelaterade frågor. Med enklare rådgivning menas rådgivning som kan ske utan närmare utredning. Med begränsad omfattning menas att rådgivningen är begränsad i tid (max 0,5 t/vecka). Rådgivningstiden går inte att ackumulera. Om Kommunen önskar konsultativt stöd utöver basutbudets omfattning ska det ske i överenskommelse med UC och på de villkor som stadgas i punkten 4 Utökat tjänsteutbud nedan. UC avgör huruvida rådgivningen innefattas i basutbudets konsultativa stöd enligt ovan eller kräver närmare utredning. Tillhandahållande av en digital avtalsdatabas: UC tillser att en digital avtalsdatabas upprättas för Kommunen avseende de gemensamma ramavtal som Kommunen är med på genom detta upphandlingssamarbete. Kostnaden för upprättande av avtalsdatabasen ingår i den årsavgift som Kommunen erlägger.

38 4 UTÖKAT TJÄNSTEUTBUD Uppdragsupphandling: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att genomföra upphandling åt Kommunen. Uppdragsupphandling genomförs i mån av tid och kapacitet. UC avgör i vilken mån kapacitet finns för uppdragsupphandling. Uppdragsupphandling kan genomföras antingen som ombud åt eller genom delegation för Kommunen. Konsultation: UC kan, efter särskild överenskommelse om uppdrag, åta sig uppdrag att tillhandahålla konsultativt stöd i upphandlingsfrågor. Det konsultativa stödet utgörs i huvudsak av granskning av upphandlings- och avtalsunderlag samt upphandlingsteknisk- och upphandlingsjuridisk rådgivning. Tillhandahållande av samtliga tjänster inom utökat tjänsteutbud ska föregås av särskilt uppdragsavtal för vilket uppdraget debiteras enligt gällande timtaxa för UC:s handläggare. För närvarande (2013) är denna timtaxa 685 SEK/timma. 5 AVTALSTID Samarbetsavtalet gäller under en avtalsperiod om ett år, från och med den 1 januari 2013, varefter det förlängs automatiskt med ett år i sänder om uppsägning inte sker. 6 UPPSÄGNING Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande. Upphandlingscenter äger rätt att säga upp detta avtal sex (6) månader före avtalstidens utgång för upphörande eller för ändring av avtalsvillkoren. 7 FINANSIERING Totalkostnaden för UC:s basåtagande till samarbetskommunerna baseras på 2,5 tjänst plus vissa gemensamma kontorskostnader. Ersättning för UC:s samtliga kostnader avseende arbetet för de samarbetskommuner som UC har samarbetsavtal med debiteras kalenderårsvis i efterskott med en andel i proportion till respektive kommuns folkmängd per den 31 december för debiteringsåret. Ersättningen förändras årsvis med de förändringar av UC:s egna kostnader för personal, personalomkostnader, lokaler etc som förevarit. 8 FINANSIERING ÅR 2013 För år 2013 debiteras Kommunen enligt punkten 7 Finansiering ovan med 60 % av årsavgiften. År 2014 debiteras Kommunen fullt ut enligt punkten 7 ovan utan kostnadsreducering. 9 FAKTURERING OCH BETALNING 2(3)

39 Faktura utställs på och sänds till Kommunen en gång per år. Debitering sker i efterskott. Betalning sker 30 dagar efter mottagen och av Kommunen godkänd faktura. Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Norrköping den Vingåker den Upphandlingscenter Vingåkers kommun Robert Alexanderson Upphandlingschef... N.N. titel 3(3)

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 45/ Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2013 Beskrivning av ärendet Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 8 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 27 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 9 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 20 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

42 Ärendets beredning Ärendet har beretts i samråd med kommunchef och kommunstyrelsens arbetsutskott. 2 (2) Bakgrund Att det finns ett behov av att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen har varit tydligt under Därmed föreslås att antalet arbetsutskott utökas. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen utökas med sex tillfällen. Detta för att få ett bättre flöde i ärendeprocessen. Att utöka antalet arbetsutskott för kommunstyrelsen innebär inga betydande ekonomiska konsekvenser. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Anders Edlund Kommunsekreterare Marlene Mård Nämndsekreterare

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 37/ Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Beskrivning av ärendet Västra Vingåkers hembygdsförening inkommer med en önskan om att upphäva det parkeringsförbud som råder på Erik Dahlbergsvägen på söder i Vingåker. Beslutsunderlag Skrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 344/ Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kristina Jonsson (S) nomineras som ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Beskrivning av ärendet Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. På föreningsstämman ska bland annat en ny styrelse för föreningen väljas. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars Beslutsunderlag Skrivelse Svenskt Vatten, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 1(3) Södertälje18 december 2012 Till Svenskt Vattens medlemmar Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. Då ska vi bland annat välja en ny styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde. Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Valberedning har dessutom särskilt fått i uppdrag att beakta en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till uppdragen inom föreningen. Vi är säkra på att det finns många intresserade förtroendevalda och tjänstemän som vill vara med och flytta fram positionerna för Vattentjänstsverige och Svenskt Vatten. Vi vill att ni som medlemmar, tar upp frågan om nomineringar i styrelser/nämnder och ledningsgrupper. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Vilka som är valda fram till föreningsstämman 2013 respektive 2014 framgår av bifogad uppställning. Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 1 mars 2013, under adressen, Valberedningen, Svenskt Vatten, Box 47607, Stockholm eller Vänligen använd bifogade nomineringsblankett. Vänliga hälsningar Anders Lago Valberedningens sammankallande Svenskt Vatten Box SE Stockholm Sweden BESÖK/VISITORS Liljeholmsvägen 28 Stockholm PHONE +46-(0) FAX +46-(0) INTERNET VAT NO SE

47 2(3) Nuvarande ledamöter i styrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning Styrelseledamöter Valda till Startade Politiker Agneta Granberg, ordf (m) Göteborg Bengt-Olov Fredén (c) Vara Mats Helmfrid (m) Lund Peter Lindroth (s) Karlsborg Per Johansson (s) Gävle Eva Andersson (s) Norrköping Lena Ludvigsson-Olafsen (s) Smedjebacken Liza-Maria Norlin (kd) Sundsvall Tjänstemän Anders Jaryd Karlskrona Per Manhem Käppalaförbundet Teresa Kalisky Falköping Gösta Lindh Stockholm Carina Färm Eskilstuna Tomas Blomqvist Umeå Ulf Thysell NSVA Revisorer Ordinarie: Lars Svensson (s) Göteborg Inger Hansson Karlshamn Suppleanter: Bo Lennhammar Linköping Stefan Marklund Luleå Valberedning Anders Lago, sammankallande, (s) Södertälje Johanna Blomberg Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd) Bankeryd Lenita Ericson (s) Luleå Tage Hägerman Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m) Solna Jörgen Johansson Sydvatten

48 3(3) Kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter Anders Lago (s), Södertälje Johanna Blomberg, Haninge Tommy Bernevång Forsberg (kd), Bankeryd Lenita Ericson (s), Luleå Tage Hägerman, Smedjebacken Lars-Erik Salminen (m), Solna Jörgen Johansson, Sydvatten

49 1 Nomineringsblankett styrelsen Svenskt Vatten Nominerad av Här skrivs namnet på den medlem/de medlemmar som står bakom nomineringen, samt kontaktperson med namn och mejladress till förslagsställaren. 2. Nominerad Här skrivs namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag på den som föreslås, samt om det är en tjänsteman eller förtroendevald. I det senare fallet anges även partibeteckning. 3. Beskrivning av den nominerade 3.1 Motiv för nominering Här beskrivs varför personen nomineras och vad denne förväntas kunna bidra med i Svenskt Vattens styrelse. 3.2 Kortfattat CV Yrkeserfarenhet/politiska förtroendeuppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare befattningar/politiska förtroendeuppdrag med korta beskrivningar av befattningens innehåll, arbetsgivare och tidsperiod. Andra uppdrag av relevans Här listas nuvarande och tidigare uppdrag (tex styrelseuppdrag, utredningsuppdrag etc) med korta beskrivningar av uppdragets innehåll, uppdragsgivare och tidsperiod. 3.3 Utbildning av relevans Här anges utbildningar av relevans, samt år för examen/slutförande. 3.4 Persondata Här anges postadress, mejladress, telefonnummer och födelseår för den nominerade.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2012-02-13 27 Au Detaljplan Sävstaholm 2:325 Tennisparken Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2015-02-16 1 (60) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset Vingåker, måndagen den 16 februari 2015, kl.08:30-10:20 Timo Granetin, ordförande Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun

Handlingsplan 2016/2017. Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun Handlingsplan 2016/2017 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun AVTAL Karlsborgs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carina Börjesdotter Datum 2015-11-09 Diarienummer KSN-2015-2027 Kommunstyrelsen Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker.

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Datum 2013-09 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Anneli Bengtsson / Lena Brännlund

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0343 landsting,, perioden 2015-10-01-2019-09-30 Sammanfattning har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 41 Sida Ks Dnr Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Verksamhetsplanen

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Plats och sammanträdestid Deltagare Sandska rummet, stadshuset kl. 09.00-11.00 Medlemmar Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby

Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5(15) Sammanträdesdatum 2011-01-18 3 Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Dnr 2008/169 INLEDNING Genom detta avtal

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Plats och sammanträdestid Deltagare Räddningstjänsten 2015-02-09 kl. 14.00 16.00 Medlemmar: Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-11-29 35 (46) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 29 november 2012, klockan 17.00 20.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer