Din manual NIKON COOLPIX S8000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NIKON COOLPIX S8000 Manual NIKON COOLPIX S8000 Bruksanvisning NIKON COOLPIX S8000 Användarguide NIKON COOLPIX S8000 Bruksanvisningar NIKON COOLPIX S8000 Din manual NIKON COOLPIX S8000

2 Utdrag ur manual: HDMI, -logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Alla andra varumärken som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. AVC Patent Portfolio License Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och ickekommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C. försiktig så du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personskada. inte isär produkten Om du rör vid delarna inuti kameran eller laddningsnätadaptern kan du skada dig. Reparationer bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Om du råkar tappa eller skada kameran eller laddningsnätadaptern så att den öppnas ska du lämna in produkten till en Nikonauktoriserad servicerepresentant för kontroll efter att du har kopplat ur produkten från strömmen och/eller tagit bort batteriet. Använd inte kameran eller laddningsnätadaptern i närheten av lättantändlig gas Använd inte elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas eftersom det finns risk för explosion eller brand. Hantera kameraremmen försiktigt Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen. Förvara produkten utom räckhåll för barn Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batteriet eller andra smådelar i munnen. ii För din säkerhet Hantera batteriet varsamt Batteriet kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batteriet för användning med den här produkten: Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en laddningsnätadapter eller en nätadapter kontrollerar du att den är bortkopplad från strömmen. Använd endast ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL12 (medföljer). Ladda batteriet som sitter i kameran genom att ansluta till laddningsnätadaptern EH-68P/EH-68P (AR) (medföljer). Var noga så att du inte sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll. Undvik att kortsluta eller ta isär batteriet eller att försöka ta bort eller öppna batteriets isolering eller hölje. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eld. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Ett helt urladdat batteri tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Om vätska från det skadade batteriet kommer i kontakt med kläder eller hud, sköljer du omedelbart med rikligt med vatten. Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar laddningsnätadaptern Håll adaptern torr. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Avlägsna damm på eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Om du fortsätter att använda laddaren kan den fatta eld. Rör inte vid kontakten och gå inte nära laddningsnätadaptern vid åskväder. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Undvik att skada, ändra, dra i eller böja USB-kabeln. Placera aldrig kabeln under tunga föremål och utsätt den inte för värme eller eld. Om isoleringen skadas så att ledningarna i kabeln exponeras tar du den till en Nikonauktoriserad servicerepresentant för kontroll. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande. Rör inte vid kontakten eller laddningsnätadaptern med blöta händer. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Använd inte tillsammans med resekonvertrar eller adaptrar som konstruerats för att konvertera från en spänning till en annan, eller tillsammans med likströmtillväxelström-invertrar. Underlåtenhet att observera denna försiktighetsåtgärd kan medföra att produkten skadas och den kan överhettas eller fatta eld. iii För din säkerhet Använd rätt kablar När du ansluter kablar till in- och utgångarna ska du endast använda kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon för detta ändamål så att efterlevnaden av produktbestämmelserna upprätthålls. Var försiktig med rörliga delar Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller andra rörliga delar. CD-ROM-skivor De CD-ROM-skivor som medföljer produkten bör inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-ROMskivorna på en vanlig CD-spelare kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Var försiktig när du använder blixten Om blixten avfyras nära en persons ögon kan detta orsaka tillfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar små barn, då blixten inte bör vara närmare än 1 m från motivet. Använd inte blixten om blixtfönstret rör vid en person eller ett föremål Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador eller brand. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och låt inte de flytande kristallerna från bildskärmen komma i kontakt med huden, ögonen eller munnen. Din manual NIKON COOLPIX S8000

3 Stäng av kameran när du befinner dig i ett flygplan eller på ett sjukhus Stäng av kameran i ett flygplan vid start och landning. Följ sjukhusets anvisningar när kameran används på ett sjukhus. De elektromagnetiska vågor som denna kamera avger kan störa flygplanets elektroniska system eller de instrument som används på sjukhuset. iv Meddelanden Meddelande till kunder i Europa Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Den får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Denna symbol på batteriet anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. v Innehållsförteckning För din säkerhet... ii VARNINGAR.... ii Meddelanden.

4 .. v Introduktion....1 Om den här handboken Information och föreskrifter.

5 2 Kamerans delar 4 Kamerahuset...4 Monitorn..

6 ...6 Vanliga funktioner Knappen A (Fotograferingsläge).. 8 Knappen c (Visning)

7 ...8 Knappen b (Filminspelning).. 8 Den vridbara multiväljaren..9 Knappen d...

8 ...10 Växla mellan flikar..ml;ttnad och nyans i läget A (auto) Använda skjutreglaget...35 Justera ljusheten (Exponeringskompensation) i andra fotograferingslägen Mer om fotografering...

9 40 Välja ett fotogr..80 Visa bilder i läget Sortera automatiskt Funktioner i läget Sortera automatiskt Sortera automatiskt-menyn...

10 ...82 Visa bilder efter datum (Visa efter datum).. 83 Välja ett datum i läget Visa efter datum.83 Funktioner i läget Visa efter datum Visa efter datum-menyn...

11 ..85 Visningsalternativ: Visningsmeny a Utskriftsinställningar (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)...87 b Bildspel. 90 c Radera (Ta bort flera bilder)

12 ..91 d Skydda f Rotera bild...93 E Röstmemon...

13 ...94 h Kopiera (Kopiera mellan internminnet och minneskortet) Redigera bilder Redigeringsfunktioner.

14 ...97 Bildredigering k Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad. 99 I D-Lighting: Förbättra ljushet och kontrast e Mjuka hudtoner: Mjukare hudtoner g Småbild: Ändra storlek på bilder..

15 . 102 a Beskära: Skapa en beskuren kopia Filminspelning och filmuppspelning Spela in filmer..

16 . 104 Filmmenyn D Filmalternativ I Autofokusläge...

17 108 Filmvisning Ta bort filmer viii Innehållsförteckning Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare Ansluta till en TV.

18 Ansluta till en dator Innan du ansluter kameran. 112 Överföra bilder från kameran till en dator

19 Ladda kameran ansluten till en dator Ansluta till skrivare Ansluta kameran till en skrivare. 119 Skriva ut en bild i taget...

20 . 120 Skriva ut flera bilder Grundläggande kamerainställningar Inställningsmeny

21 a Menyer c Välkomstbild d Datum...

22 e Monitorinställningar f Datumstämpel (Stämpla datum och tid) g Vibrationsreducering...

23 133 U Rörelsedetektering h AF-hjälpbelysning u Digital zoom..

24 i Ljud k Auto av l Formatera minne/m Formatera minneskort n Språk/Language.

25 H TV-inställningar V Ladda från dator d Blinkningsvarning.

26 p Återställ alla r Versionsinfo...

27 Kameravård Öka kamerans livslängd och prestanda Rengöring Förvaring...

28 . 148 ix Innehållsförteckning Teknisk information och index Extra tillbehör Godkända minneskort..

29 Namn på ljud-/bildfiler och mappar Felmeddelanden Felsökning...

30 155 Specifikationer. 161 Kompatibla standarder Index...

31 . 165 x Introduktion Om den här handboken Tack för att du har köpt en Nikon COOLPIX S8000-digitalkamera. Avsikten med den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din Nikon-digitalkamera. Läs handboken noggrant före användningen och förvara den där alla som ska använda produkten kan läsa den. Symboler och ikoner För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner: Den här ikonen representerar varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran, för att undvika skador på produkten. Den här ikonen representerar tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder kameran. Introduktion B D C Den här ikonen representerar anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran. A Den här ikonen visar att det finns mer information i andra delar av den här handboken. Beteckningar Ett SD-minneskort (Secure Digital) kallas för "minneskort". Inställningen vid köptillfället kallas "standardinställning". Namnen på menyalternativen som visas på kamerans monitor, och namnen på knappar eller meddelanden som visas på datorskärmen, visas i fetstil. Skärmexempel I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar från monitorn så att monitorindikatorerna kan visas tydligare. Illustrationer och skärmvisning Illustrationer och text som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga visningen på kameran. C Internminne och minneskort Bilder som tas med den här kameran kan lagras i kamerans internminne eller på flyttbara minneskort. Om det sitter ett minneskort i kameran sparas alla nya bilder på minneskortet. Alla borttagnings-, visnings- och formateringsåtgärder tillämpas bara på bilderna på minneskortet. Du måste ta ur minneskortet innan du kan formatera internminnet eller använda det för att spara, ta bort eller visa bilder. 1 Information och föreskrifter Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang för livslångt lärande med kontinuerlig produktsupport och utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser: Användare i USA: Din manual NIKON COOLPIX S8000

32 nikonusa.com/ Användare i Europa och Afrika: europe-nikon.com/support/ Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos din närmaste Nikonåterförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation: Introduktion Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon Nikon COOLPIXkameror är utformade av högsta standard och innehåller bland annat avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon, till exempel batteriladdare, batterier, laddningsnätadapter och nätadaptrar, som är särskilt certifierade av Nikon för användning med denna Nikon-digitalkamera, har konstruerats och kontrollerats så att de ska fungera enligt gällande drifts- och säkerhetskrav för dessa elektroniska kretsar. OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA TILLVERKARE ÄN NIKON KAN DET SKADA KAMERAN OCH DIN NIKON-GARANTI KAN EVENTUELLT BLI OGILTIG. Om du använder uppladdningsbara litiumjonbatterier från tredje part som inte har något Nikon-hologram, kan detta göra att kameran inte fungerar normalt eller resultera i att batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker. Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon. Nikon-hologram: visar att enheten är en äkta Nikon-produkt. Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (till exempel vid bröllop eller om du tar med kameran på en resa), bör du ta en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte fungerat. Om handböckerna Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra specifikationerna för maskinoch programvaran som beskrivs i dessa handböcker. Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i de här handböckerna är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till din närmaste Nikon-representant (adress anges separat). 2 Information och föreskrifter Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud Observera att enbart innehavet av material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som är förbjudet enligt lag att kopiera eller reproducera Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller andra obligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet "Oäkta" eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Viktig information angående särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper samt ID-kort och biljetter, t. ex. busskort och måltidskuponger. Upphovsrättsregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik, målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Introduktion Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet när du tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskortet eller det inbyggda minnet i kameran. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Se också till att du byter ut eventuella bilder som har valts i alternativet Välj en bild för inställningen Välkomstbild (A 127). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador. 3 Kamerans delar Kamerahuset Introduktion Inbyggd blixt uppfälld 8 7 Objektivskyddet stängt Zoomreglage f : vidvinkel g : tele...

33 h : miniatyrbildsvisning , 77 i : visningszoom.. 78 j : hjälp Strömbrytare/strömlampa. Din manual NIKON COOLPIX S8000

34 . 17, Mikrofon (stereo)...94, Inbyggd blixt Objektiv , Objektivskydd 2 Avtryckare , 26 3 Lampa för självutlösare AF-hjälplampa Kamerans delar Introduktion Monitor.....6, 23 2 Vridbar multiväljare..

35 9 3 A-knapp (fotograferingsläge)...8, 40 4 b-knapp (filminspelning). 8, Laddningslampa... 15, 117 Blixtlampa Lucka till batterifack/ minneskortfack , k-knapp (aktivera alternativ) Ögla för kamerarem c-knapp (visning) , 28, HDMI minikontakt HDMI anslutningslock USB/ljud/video-kontakt...

36 .. 14, 110, 113, Högtalare , Stativgänga 8 d-knapp... 10, 41, 86, 106, l-knapp (radera). 28, 29, 95, Lockspärr , Anslutningslock , 110, 113, Batterispärr....12, Batterifack Minneskortsfack Kamerans delar Monitorn Följande indikatorer kan visas på monitorn under fotografering och visning (verklig visning skiljer sig beroende på de aktuella kamerainställningarna). Indikatorn som visas på monitorn under fotografering och visning försvinner efter några sekunder (A 131). Introduktion Fotografering /250 F m00s 1m00s a b Fotograferingsläge*

37 ... 22, 55, 67, Bländare...26 Makroläge Fokusområde (auto)...26, 49 Zoomindikator. 25, 34 Fokusområde 19 (för manuell eller mitten).49 Fokusindikator Fokusområde (ansiktsprioritet).49, 67 AE/AF-L-indikator Fokusområde Blixtläge.

38 (följ rörligt motiv-läge).. 70 Indikator för batterinivå Centrumvägt mätningsområde..46 Vibrationsreducering... 23, Slutartid...26 Rörelsedetektering , ISO-känslighet.. 31, 48 "Datum inte inställt"-indikator. 128, Exponeringskompenseringsvärde... 36, 39 Resmål Mjuka hudtoner.

39 .69 Datumstämpel Leendeutlösare Filmalternativ Blinkningsskydd. 69 Bildkval./storlek Mättnad (a) Antal återstående exponeringar 30 Nyans..

40 (stillbilder) Vitbalansläge (b) Filmlängd Serietagningsläge Indikator för internminne Självutlösarindikator * Varierar efter det aktuella fotograferingsläget. Kamerans delar Introduktion Visning / /05/ : JPG / /9999 1m00s 1m00s 9 a b 1 Datum för inspelning Tid för inspelning.

41 Låsikon Volymindikator.. 95, Kategoriikon i läget sortera automatiskt Indikator för internminne Indikator för filmuppspelning Visa efter datum-guide Mjuka hudtoner Ikon för utskriftsinställningar Småbild

42 D-Lighting Snabbretuschering Indikator för röstmemo Filnummer och filtyp Indikator för batterinivå Filmalternativ Bildkval./storlek (a) Aktuellt bildnummer/ totalt antal bilder (b) Filmlängd

43 Ikonen för den valda kategorin i läget Sortera automatiskt i visningsläget visas. Varierar beroende på inställningar under fotografering. 7 Vanliga funktioner Knappen A (Fotograferingsläge) Tryck på A-knappen i visningsläget för att komma till fotograferingsläget. Tryck på A-knappen i fotograferingsläget om du vill visa menyn för fotograferingsläge och ändra fotograferingsläge (A 40). Introduktion Knappen c (Visning) Tryck på c-knappen i fotograferingsläget för att komma till visningsläget. Tryck på c-knappen i visningsläget om du vill visa menyn för visningsläge och ändra visningsläge (A 79). När kameran är avstängd kan man starta den i visningsläge genom att hålla c-knappen nedtryckt. Knappen b (Filminspelning) Tryck på b-knappen (filminspelning) i fotograferingsläget för att starta filminspelningen (A 104). Tryck på b-knappen (filminspelning) igen för att stoppa filminspelningen. Tryck på b-knappen (filminspelning) om du vill övergå till fotograferingsläget från visningsläget. 8 Vanliga funktioner Den vridbara multiväljaren I det här avsnittet beskrivs hur du använder den vridbara multiväljaren för att välja lägen och menyalternativ och för att bekräfta valen. Välj alternativ genom att trycka eller vrida multiväljaren uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller tryck på knappen k (aktivera alternativ). Introduktion Fotografering Välj alternativ genom att vrida på multiväljaren* Visa menyn för n (självutlösare) (A 33) Aktivera valt alternativ Visa menyn för m (blixtläge) (A 30) Visa skjutreglage (A 35) Visa guiden för o (exponeringskompensation) (A 39) Blixtläge Visa menyn för p (makroläge) (A 34) * Du kan också välja alternativ genom att trycka den vridbara multiväljaren uppåt eller nedåt. Visning Välj föregående bild* Visa histogram och fotograferingsinformation (gäller inte filmer) (A 74) 15/05/ : JPG 4/ 4 Välj nästa bild* * Du kan också välja föregående eller nästa bild genom att vrida på multiväljaren N I KO N 0004.JPG 1/250 F ISO 4/ Menyskärm Flytta upp markeringen* Flytta markeringen åt Flytta markeringen åt vänster* eller återgå till höger* eller gå till nästa föregående skärmbild skärmbild (aktivera alternativ) Aktivera valt alternativ (gå till nästa skärmbild) Flytta ned markeringen* * Du kan också flytta markeringen genom att vrida på multiväljaren. Automatisk motivtyp Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AFområdesläge Avsluta C Om den vridbara multiväljaren I den här handboken används ibland symbolerna H, I, J och K för att indikera upp, ned, vänster och höger med den vridbara multiväljaren. 9 Vanliga funktioner Knappen d Tryck på d-knappen för att visa menyn för valt läge. Använd den vridbara multiväljaren för att flytta runt i menyerna (A 9). Din manual NIKON COOLPIX S8000

44 Välj en flik till vänster för att växla över till den markerade flikens meny. Tryck på d-knappen igen för att avsluta menyn. Visas när menyn innehåller två eller fler sidor Visa de tillgängliga menyerna i det aktuella läget Visa filmmenyn (i fotograferingsläget) Visa inställningsmenyn Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Introduktion Visas när det finns tidigare menyposter Visas när det finns en eller flera ytterligare menyposter Fotograferingsmeny Autofokusläge Autofokusläge Enkel AF Aktiv AF Avsluta Avsluta Välj ett menyalternativ och tryck på kknappen eller tryck K på den vridbara multiväljaren för att visa tillgängliga alternativ Tryck på k-knappen eller tryck K på den vridbara multiväljaren för att aktivera valet Växla mellan flikar Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Inställningar Menyer Välkomstbild Datum Monitorinställningar Datumstämpel Vibrationsreducering Avsluta Tryck J på den vridbara multiväljaren för att markera fliken Tryck H eller I på den vridbara multiväljaren för att välja en flik, och tryck på kknappen eller på K Den valda menyn visas 10 Vanliga funktioner Hjälpskärmar Vrid zoomreglaget till g (j) när M/L visas längst ner på menyskärmen för att visa en beskrivning av det valda menyalternativet. Återgå till den ursprungliga menyn genom att vrida zoomreglaget till g (j) igen. Vitbalans Välj en inställning som matchar ljuskällan för en naturlig färgåtergivning. Introduktion Avsluta Åter Avtryckaren Kameran har en tvåstegs-avtryckare. För att ställa in fokus och exponering trycker du ned avtryckaren halvvägs och stannar när du känner motstånd. Fokusering och exponering låses när avtryckaren hålls ned på detta sätt. För att utlösa slutaren och ta en bild trycker du ned avtryckaren helt. Var försiktig när du trycker ned avtryckaren så att du inte skakar kameran, vilket ger suddiga bilder. Tryck ned avtryckaren Tryck ned avtryckaren halvvägs för att ställa in helt för att ta bilden. fokusering och exponering. Sätta fast kameraremmen 11 Komma igång Sätta i batteriet Sätt i ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL12 (medföljer) i kameran. Ladda batteriet innan du använder det första gången eller när det nästan är tomt (A 14). 1 Komma igång Öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket. Skjut luckans spärr mot Y (1) och öppna luckan (2). 2 Sätt i batteriet. Kontrollera att batteriets plus- (+) och minuspoler () är vända korrekt enligt etiketten i batterifacket och sätt i batteriet. Tryck in den orangefärgade batterispärren i pilens riktning (1) med sidan på batteriet och för in batteriet helt och hållet i batterifacket (2). När batteriet sitter på plats låses batterispärren. B Sätta i batteriet Om du sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll kan kameran skadas. Var noga med att kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll. 3 Stäng luckan för batterifacket/ minneskortsfacket (1), och skjut lockspärren åt sidan Z (2). När luckan för batterifacket/minneskortsfacket är öppen kan inte kameran aktiveras och batteriet i kameran kan inte laddas. 12 Sätta i batteriet Ta bort batteriet Stäng av kameran (A 17) och kontrollera att strömlampan och monitorn har slocknat innan du öppnar luckan till batterifacket/minneskortsfacket. Om du vill ta ur batteriet öppnar du luckan till batterifacket/minneskortsfacket och skjuter den orangefärgade spärren i den riktning som pilen visar (1). Batteriet kan sedan plockas ur för hand (2). Tänk på att batteriet kan bli varmt under användning och var försiktig när du tar ur batteriet. Komma igång B Om batteriet Var noga med att läsa och följa varningarna angående batteriet på sidan iii och i avsnittet "Batteriet" (A 147) innan du använder det. Om batteriet inte används under en längre tid ska det laddas minst var sjätte månad och sedan tömmas helt innan det åter läggs undan för förvaring. 13 Ladda batteriet Ladda det medföljande litiumjonbatteriet (EN-EL12) i kameran genom att ansluta den medföljande laddningsnätadaptern (EH-68P) till kameran via den medföljande USBkabeln (UC-E6), och sedan ansluta laddningsnätadaptern till ett eluttag. 1 Komma igång Förbered laddningsnätadaptern EH-68P. Om en kontaktadapter* medföljer ansluter du den till kontakten på laddningsnätadaptern. Tryck fast kontaktadaptern ordentligt så att den sitter på plats. Om du försöker att ta bort kontaktadaptern med våld efter att du har satt fast den kan det skada produkten. * Formen på kontaktadaptern kan variera beroende på i vilket land eller region där kameran har köpts. För kunder i Argentina Om kameran har köpts i Argentina skiljer sig formen på laddningsnätadaptern EH-68P (AR) från andra länder, och en kontaktadapter medföljer inte. Fortsätt till steg 2. EH-68P (AR) 2 3 Kontrollera att strömlampan och monitorn är avstängda. Kontrollera att batteriet sitter i kameran och (A 12) stäng av kameran (A 17). Anslut laddningsnätadaptern till kameran med den medföljande USBkabeln. Stäng luckan för batterifacket/minneskortsfacket. USB-kabel B 14 Ansluta kabeln Kontrollera att kontakten är vänd åt rätt håll när du ansluter kabeln. Använd inte våld när du ansluter kabeln till kameran. Dra ut kontakten rakt ut när du kopplar ur kabeln. Ladda batteriet 4 Koppla in laddningsnätadaptern till ett eluttag. Laddningslampan blinkar långsamt grönt för att indikera att batteriet laddas. Det tar ungefär fyra timmar att ladda ett helt urladdat batteri. Komma igång I följande tabell beskrivs laddningslampans status när kameran är kopplad till ett eluttag. Din manual NIKON COOLPIX S8000

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer