Din manual NIKON COOLPIX S8000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NIKON COOLPIX S8000 Manual NIKON COOLPIX S8000 Bruksanvisning NIKON COOLPIX S8000 Användarguide NIKON COOLPIX S8000 Bruksanvisningar NIKON COOLPIX S8000 Din manual NIKON COOLPIX S8000

2 Utdrag ur manual: HDMI, -logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Alla andra varumärken som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. AVC Patent Portfolio License Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och ickekommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C. försiktig så du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personskada. inte isär produkten Om du rör vid delarna inuti kameran eller laddningsnätadaptern kan du skada dig. Reparationer bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Om du råkar tappa eller skada kameran eller laddningsnätadaptern så att den öppnas ska du lämna in produkten till en Nikonauktoriserad servicerepresentant för kontroll efter att du har kopplat ur produkten från strömmen och/eller tagit bort batteriet. Använd inte kameran eller laddningsnätadaptern i närheten av lättantändlig gas Använd inte elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas eftersom det finns risk för explosion eller brand. Hantera kameraremmen försiktigt Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen. Förvara produkten utom räckhåll för barn Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batteriet eller andra smådelar i munnen. ii För din säkerhet Hantera batteriet varsamt Batteriet kan läcka eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batteriet för användning med den här produkten: Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en laddningsnätadapter eller en nätadapter kontrollerar du att den är bortkopplad från strömmen. Använd endast ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL12 (medföljer). Ladda batteriet som sitter i kameran genom att ansluta till laddningsnätadaptern EH-68P/EH-68P (AR) (medföljer). Var noga så att du inte sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll. Undvik att kortsluta eller ta isär batteriet eller att försöka ta bort eller öppna batteriets isolering eller hölje. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eld. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka kontaktskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte batteriet med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Ett helt urladdat batteri tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Om vätska från det skadade batteriet kommer i kontakt med kläder eller hud, sköljer du omedelbart med rikligt med vatten. Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar laddningsnätadaptern Håll adaptern torr. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Avlägsna damm på eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Om du fortsätter att använda laddaren kan den fatta eld. Rör inte vid kontakten och gå inte nära laddningsnätadaptern vid åskväder. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Undvik att skada, ändra, dra i eller böja USB-kabeln. Placera aldrig kabeln under tunga föremål och utsätt den inte för värme eller eld. Om isoleringen skadas så att ledningarna i kabeln exponeras tar du den till en Nikonauktoriserad servicerepresentant för kontroll. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande. Rör inte vid kontakten eller laddningsnätadaptern med blöta händer. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Använd inte tillsammans med resekonvertrar eller adaptrar som konstruerats för att konvertera från en spänning till en annan, eller tillsammans med likströmtillväxelström-invertrar. Underlåtenhet att observera denna försiktighetsåtgärd kan medföra att produkten skadas och den kan överhettas eller fatta eld. iii För din säkerhet Använd rätt kablar När du ansluter kablar till in- och utgångarna ska du endast använda kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon för detta ändamål så att efterlevnaden av produktbestämmelserna upprätthålls. Var försiktig med rörliga delar Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller andra rörliga delar. CD-ROM-skivor De CD-ROM-skivor som medföljer produkten bör inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-ROMskivorna på en vanlig CD-spelare kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Var försiktig när du använder blixten Om blixten avfyras nära en persons ögon kan detta orsaka tillfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar små barn, då blixten inte bör vara närmare än 1 m från motivet. Använd inte blixten om blixtfönstret rör vid en person eller ett föremål Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador eller brand. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och låt inte de flytande kristallerna från bildskärmen komma i kontakt med huden, ögonen eller munnen. Din manual NIKON COOLPIX S8000

3 Stäng av kameran när du befinner dig i ett flygplan eller på ett sjukhus Stäng av kameran i ett flygplan vid start och landning. Följ sjukhusets anvisningar när kameran används på ett sjukhus. De elektromagnetiska vågor som denna kamera avger kan störa flygplanets elektroniska system eller de instrument som används på sjukhuset. iv Meddelanden Meddelande till kunder i Europa Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Den får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Denna symbol på batteriet anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. v Innehållsförteckning För din säkerhet... ii VARNINGAR.... ii Meddelanden.

4 .. v Introduktion....1 Om den här handboken Information och föreskrifter.

5 2 Kamerans delar 4 Kamerahuset...4 Monitorn..

6 ...6 Vanliga funktioner Knappen A (Fotograferingsläge).. 8 Knappen c (Visning)

7 ...8 Knappen b (Filminspelning).. 8 Den vridbara multiväljaren..9 Knappen d...

8 ...10 Växla mellan flikar..ml;ttnad och nyans i läget A (auto) Använda skjutreglaget...35 Justera ljusheten (Exponeringskompensation) i andra fotograferingslägen Mer om fotografering...

9 40 Välja ett fotogr..80 Visa bilder i läget Sortera automatiskt Funktioner i läget Sortera automatiskt Sortera automatiskt-menyn...

10 ...82 Visa bilder efter datum (Visa efter datum).. 83 Välja ett datum i läget Visa efter datum.83 Funktioner i läget Visa efter datum Visa efter datum-menyn...

11 ..85 Visningsalternativ: Visningsmeny a Utskriftsinställningar (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)...87 b Bildspel. 90 c Radera (Ta bort flera bilder)

12 ..91 d Skydda f Rotera bild...93 E Röstmemon...

13 ...94 h Kopiera (Kopiera mellan internminnet och minneskortet) Redigera bilder Redigeringsfunktioner.

14 ...97 Bildredigering k Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad. 99 I D-Lighting: Förbättra ljushet och kontrast e Mjuka hudtoner: Mjukare hudtoner g Småbild: Ändra storlek på bilder..

15 . 102 a Beskära: Skapa en beskuren kopia Filminspelning och filmuppspelning Spela in filmer..

16 . 104 Filmmenyn D Filmalternativ I Autofokusläge...

17 108 Filmvisning Ta bort filmer viii Innehållsförteckning Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare Ansluta till en TV.

18 Ansluta till en dator Innan du ansluter kameran. 112 Överföra bilder från kameran till en dator

19 Ladda kameran ansluten till en dator Ansluta till skrivare Ansluta kameran till en skrivare. 119 Skriva ut en bild i taget...

20 . 120 Skriva ut flera bilder Grundläggande kamerainställningar Inställningsmeny

21 a Menyer c Välkomstbild d Datum...

22 e Monitorinställningar f Datumstämpel (Stämpla datum och tid) g Vibrationsreducering...

23 133 U Rörelsedetektering h AF-hjälpbelysning u Digital zoom..

24 i Ljud k Auto av l Formatera minne/m Formatera minneskort n Språk/Language.

25 H TV-inställningar V Ladda från dator d Blinkningsvarning.

26 p Återställ alla r Versionsinfo...

27 Kameravård Öka kamerans livslängd och prestanda Rengöring Förvaring...

28 . 148 ix Innehållsförteckning Teknisk information och index Extra tillbehör Godkända minneskort..

29 Namn på ljud-/bildfiler och mappar Felmeddelanden Felsökning...

30 155 Specifikationer. 161 Kompatibla standarder Index...

31 . 165 x Introduktion Om den här handboken Tack för att du har köpt en Nikon COOLPIX S8000-digitalkamera. Avsikten med den här handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din Nikon-digitalkamera. Läs handboken noggrant före användningen och förvara den där alla som ska använda produkten kan läsa den. Symboler och ikoner För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner: Den här ikonen representerar varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran, för att undvika skador på produkten. Den här ikonen representerar tips och extrainformation som kan vara till hjälp när du använder kameran. Introduktion B D C Den här ikonen representerar anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran. A Den här ikonen visar att det finns mer information i andra delar av den här handboken. Beteckningar Ett SD-minneskort (Secure Digital) kallas för "minneskort". Inställningen vid köptillfället kallas "standardinställning". Namnen på menyalternativen som visas på kamerans monitor, och namnen på knappar eller meddelanden som visas på datorskärmen, visas i fetstil. Skärmexempel I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar från monitorn så att monitorindikatorerna kan visas tydligare. Illustrationer och skärmvisning Illustrationer och text som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga visningen på kameran. C Internminne och minneskort Bilder som tas med den här kameran kan lagras i kamerans internminne eller på flyttbara minneskort. Om det sitter ett minneskort i kameran sparas alla nya bilder på minneskortet. Alla borttagnings-, visnings- och formateringsåtgärder tillämpas bara på bilderna på minneskortet. Du måste ta ur minneskortet innan du kan formatera internminnet eller använda det för att spara, ta bort eller visa bilder. 1 Information och föreskrifter Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang för livslångt lärande med kontinuerlig produktsupport och utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser: Användare i USA: Din manual NIKON COOLPIX S8000

32 nikonusa.com/ Användare i Europa och Afrika: europe-nikon.com/support/ Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos din närmaste Nikonåterförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation: Introduktion Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon Nikon COOLPIXkameror är utformade av högsta standard och innehåller bland annat avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon, till exempel batteriladdare, batterier, laddningsnätadapter och nätadaptrar, som är särskilt certifierade av Nikon för användning med denna Nikon-digitalkamera, har konstruerats och kontrollerats så att de ska fungera enligt gällande drifts- och säkerhetskrav för dessa elektroniska kretsar. OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA TILLVERKARE ÄN NIKON KAN DET SKADA KAMERAN OCH DIN NIKON-GARANTI KAN EVENTUELLT BLI OGILTIG. Om du använder uppladdningsbara litiumjonbatterier från tredje part som inte har något Nikon-hologram, kan detta göra att kameran inte fungerar normalt eller resultera i att batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker. Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon. Nikon-hologram: visar att enheten är en äkta Nikon-produkt. Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (till exempel vid bröllop eller om du tar med kameran på en resa), bör du ta en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte fungerat. Om handböckerna Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra specifikationerna för maskinoch programvaran som beskrivs i dessa handböcker. Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i de här handböckerna är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till din närmaste Nikon-representant (adress anges separat). 2 Information och föreskrifter Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud Observera att enbart innehavet av material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som är förbjudet enligt lag att kopiera eller reproducera Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller andra obligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet "Oäkta" eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Viktig information angående särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper samt ID-kort och biljetter, t. ex. busskort och måltidskuponger. Upphovsrättsregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik, målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Introduktion Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet när du tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskortet eller det inbyggda minnet i kameran. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Se också till att du byter ut eventuella bilder som har valts i alternativet Välj en bild för inställningen Välkomstbild (A 127). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador. 3 Kamerans delar Kamerahuset Introduktion Inbyggd blixt uppfälld 8 7 Objektivskyddet stängt Zoomreglage f : vidvinkel g : tele...

33 h : miniatyrbildsvisning , 77 i : visningszoom.. 78 j : hjälp Strömbrytare/strömlampa. Din manual NIKON COOLPIX S8000

34 . 17, Mikrofon (stereo)...94, Inbyggd blixt Objektiv , Objektivskydd 2 Avtryckare , 26 3 Lampa för självutlösare AF-hjälplampa Kamerans delar Introduktion Monitor.....6, 23 2 Vridbar multiväljare..

35 9 3 A-knapp (fotograferingsläge)...8, 40 4 b-knapp (filminspelning). 8, Laddningslampa... 15, 117 Blixtlampa Lucka till batterifack/ minneskortfack , k-knapp (aktivera alternativ) Ögla för kamerarem c-knapp (visning) , 28, HDMI minikontakt HDMI anslutningslock USB/ljud/video-kontakt...

36 .. 14, 110, 113, Högtalare , Stativgänga 8 d-knapp... 10, 41, 86, 106, l-knapp (radera). 28, 29, 95, Lockspärr , Anslutningslock , 110, 113, Batterispärr....12, Batterifack Minneskortsfack Kamerans delar Monitorn Följande indikatorer kan visas på monitorn under fotografering och visning (verklig visning skiljer sig beroende på de aktuella kamerainställningarna). Indikatorn som visas på monitorn under fotografering och visning försvinner efter några sekunder (A 131). Introduktion Fotografering /250 F m00s 1m00s a b Fotograferingsläge*

37 ... 22, 55, 67, Bländare...26 Makroläge Fokusområde (auto)...26, 49 Zoomindikator. 25, 34 Fokusområde 19 (för manuell eller mitten).49 Fokusindikator Fokusområde (ansiktsprioritet).49, 67 AE/AF-L-indikator Fokusområde Blixtläge.

38 (följ rörligt motiv-läge).. 70 Indikator för batterinivå Centrumvägt mätningsområde..46 Vibrationsreducering... 23, Slutartid...26 Rörelsedetektering , ISO-känslighet.. 31, 48 "Datum inte inställt"-indikator. 128, Exponeringskompenseringsvärde... 36, 39 Resmål Mjuka hudtoner.

39 .69 Datumstämpel Leendeutlösare Filmalternativ Blinkningsskydd. 69 Bildkval./storlek Mättnad (a) Antal återstående exponeringar 30 Nyans..

40 (stillbilder) Vitbalansläge (b) Filmlängd Serietagningsläge Indikator för internminne Självutlösarindikator * Varierar efter det aktuella fotograferingsläget. Kamerans delar Introduktion Visning / /05/ : JPG / /9999 1m00s 1m00s 9 a b 1 Datum för inspelning Tid för inspelning.

41 Låsikon Volymindikator.. 95, Kategoriikon i läget sortera automatiskt Indikator för internminne Indikator för filmuppspelning Visa efter datum-guide Mjuka hudtoner Ikon för utskriftsinställningar Småbild

42 D-Lighting Snabbretuschering Indikator för röstmemo Filnummer och filtyp Indikator för batterinivå Filmalternativ Bildkval./storlek (a) Aktuellt bildnummer/ totalt antal bilder (b) Filmlängd

43 Ikonen för den valda kategorin i läget Sortera automatiskt i visningsläget visas. Varierar beroende på inställningar under fotografering. 7 Vanliga funktioner Knappen A (Fotograferingsläge) Tryck på A-knappen i visningsläget för att komma till fotograferingsläget. Tryck på A-knappen i fotograferingsläget om du vill visa menyn för fotograferingsläge och ändra fotograferingsläge (A 40). Introduktion Knappen c (Visning) Tryck på c-knappen i fotograferingsläget för att komma till visningsläget. Tryck på c-knappen i visningsläget om du vill visa menyn för visningsläge och ändra visningsläge (A 79). När kameran är avstängd kan man starta den i visningsläge genom att hålla c-knappen nedtryckt. Knappen b (Filminspelning) Tryck på b-knappen (filminspelning) i fotograferingsläget för att starta filminspelningen (A 104). Tryck på b-knappen (filminspelning) igen för att stoppa filminspelningen. Tryck på b-knappen (filminspelning) om du vill övergå till fotograferingsläget från visningsläget. 8 Vanliga funktioner Den vridbara multiväljaren I det här avsnittet beskrivs hur du använder den vridbara multiväljaren för att välja lägen och menyalternativ och för att bekräfta valen. Välj alternativ genom att trycka eller vrida multiväljaren uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller tryck på knappen k (aktivera alternativ). Introduktion Fotografering Välj alternativ genom att vrida på multiväljaren* Visa menyn för n (självutlösare) (A 33) Aktivera valt alternativ Visa menyn för m (blixtläge) (A 30) Visa skjutreglage (A 35) Visa guiden för o (exponeringskompensation) (A 39) Blixtläge Visa menyn för p (makroläge) (A 34) * Du kan också välja alternativ genom att trycka den vridbara multiväljaren uppåt eller nedåt. Visning Välj föregående bild* Visa histogram och fotograferingsinformation (gäller inte filmer) (A 74) 15/05/ : JPG 4/ 4 Välj nästa bild* * Du kan också välja föregående eller nästa bild genom att vrida på multiväljaren N I KO N 0004.JPG 1/250 F ISO 4/ Menyskärm Flytta upp markeringen* Flytta markeringen åt Flytta markeringen åt vänster* eller återgå till höger* eller gå till nästa föregående skärmbild skärmbild (aktivera alternativ) Aktivera valt alternativ (gå till nästa skärmbild) Flytta ned markeringen* * Du kan också flytta markeringen genom att vrida på multiväljaren. Automatisk motivtyp Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AFområdesläge Avsluta C Om den vridbara multiväljaren I den här handboken används ibland symbolerna H, I, J och K för att indikera upp, ned, vänster och höger med den vridbara multiväljaren. 9 Vanliga funktioner Knappen d Tryck på d-knappen för att visa menyn för valt läge. Använd den vridbara multiväljaren för att flytta runt i menyerna (A 9). Din manual NIKON COOLPIX S8000

44 Välj en flik till vänster för att växla över till den markerade flikens meny. Tryck på d-knappen igen för att avsluta menyn. Visas när menyn innehåller två eller fler sidor Visa de tillgängliga menyerna i det aktuella läget Visa filmmenyn (i fotograferingsläget) Visa inställningsmenyn Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Introduktion Visas när det finns tidigare menyposter Visas när det finns en eller flera ytterligare menyposter Fotograferingsmeny Autofokusläge Autofokusläge Enkel AF Aktiv AF Avsluta Avsluta Välj ett menyalternativ och tryck på kknappen eller tryck K på den vridbara multiväljaren för att visa tillgängliga alternativ Tryck på k-knappen eller tryck K på den vridbara multiväljaren för att aktivera valet Växla mellan flikar Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Mätning Serietagning ISO-känslighet AF-områdesläge Avsluta Inställningar Menyer Välkomstbild Datum Monitorinställningar Datumstämpel Vibrationsreducering Avsluta Tryck J på den vridbara multiväljaren för att markera fliken Tryck H eller I på den vridbara multiväljaren för att välja en flik, och tryck på kknappen eller på K Den valda menyn visas 10 Vanliga funktioner Hjälpskärmar Vrid zoomreglaget till g (j) när M/L visas längst ner på menyskärmen för att visa en beskrivning av det valda menyalternativet. Återgå till den ursprungliga menyn genom att vrida zoomreglaget till g (j) igen. Vitbalans Välj en inställning som matchar ljuskällan för en naturlig färgåtergivning. Introduktion Avsluta Åter Avtryckaren Kameran har en tvåstegs-avtryckare. För att ställa in fokus och exponering trycker du ned avtryckaren halvvägs och stannar när du känner motstånd. Fokusering och exponering låses när avtryckaren hålls ned på detta sätt. För att utlösa slutaren och ta en bild trycker du ned avtryckaren helt. Var försiktig när du trycker ned avtryckaren så att du inte skakar kameran, vilket ger suddiga bilder. Tryck ned avtryckaren Tryck ned avtryckaren halvvägs för att ställa in helt för att ta bilden. fokusering och exponering. Sätta fast kameraremmen 11 Komma igång Sätta i batteriet Sätt i ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL12 (medföljer) i kameran. Ladda batteriet innan du använder det första gången eller när det nästan är tomt (A 14). 1 Komma igång Öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket. Skjut luckans spärr mot Y (1) och öppna luckan (2). 2 Sätt i batteriet. Kontrollera att batteriets plus- (+) och minuspoler () är vända korrekt enligt etiketten i batterifacket och sätt i batteriet. Tryck in den orangefärgade batterispärren i pilens riktning (1) med sidan på batteriet och för in batteriet helt och hållet i batterifacket (2). När batteriet sitter på plats låses batterispärren. B Sätta i batteriet Om du sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll kan kameran skadas. Var noga med att kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll. 3 Stäng luckan för batterifacket/ minneskortsfacket (1), och skjut lockspärren åt sidan Z (2). När luckan för batterifacket/minneskortsfacket är öppen kan inte kameran aktiveras och batteriet i kameran kan inte laddas. 12 Sätta i batteriet Ta bort batteriet Stäng av kameran (A 17) och kontrollera att strömlampan och monitorn har slocknat innan du öppnar luckan till batterifacket/minneskortsfacket. Om du vill ta ur batteriet öppnar du luckan till batterifacket/minneskortsfacket och skjuter den orangefärgade spärren i den riktning som pilen visar (1). Batteriet kan sedan plockas ur för hand (2). Tänk på att batteriet kan bli varmt under användning och var försiktig när du tar ur batteriet. Komma igång B Om batteriet Var noga med att läsa och följa varningarna angående batteriet på sidan iii och i avsnittet "Batteriet" (A 147) innan du använder det. Om batteriet inte används under en längre tid ska det laddas minst var sjätte månad och sedan tömmas helt innan det åter läggs undan för förvaring. 13 Ladda batteriet Ladda det medföljande litiumjonbatteriet (EN-EL12) i kameran genom att ansluta den medföljande laddningsnätadaptern (EH-68P) till kameran via den medföljande USBkabeln (UC-E6), och sedan ansluta laddningsnätadaptern till ett eluttag. 1 Komma igång Förbered laddningsnätadaptern EH-68P. Om en kontaktadapter* medföljer ansluter du den till kontakten på laddningsnätadaptern. Tryck fast kontaktadaptern ordentligt så att den sitter på plats. Om du försöker att ta bort kontaktadaptern med våld efter att du har satt fast den kan det skada produkten. * Formen på kontaktadaptern kan variera beroende på i vilket land eller region där kameran har köpts. För kunder i Argentina Om kameran har köpts i Argentina skiljer sig formen på laddningsnätadaptern EH-68P (AR) från andra länder, och en kontaktadapter medföljer inte. Fortsätt till steg 2. EH-68P (AR) 2 3 Kontrollera att strömlampan och monitorn är avstängda. Kontrollera att batteriet sitter i kameran och (A 12) stäng av kameran (A 17). Anslut laddningsnätadaptern till kameran med den medföljande USBkabeln. Stäng luckan för batterifacket/minneskortsfacket. USB-kabel B 14 Ansluta kabeln Kontrollera att kontakten är vänd åt rätt håll när du ansluter kabeln. Använd inte våld när du ansluter kabeln till kameran. Dra ut kontakten rakt ut när du kopplar ur kabeln. Ladda batteriet 4 Koppla in laddningsnätadaptern till ett eluttag. Laddningslampan blinkar långsamt grönt för att indikera att batteriet laddas. Det tar ungefär fyra timmar att ladda ett helt urladdat batteri. Komma igång I följande tabell beskrivs laddningslampans status när kameran är kopplad till ett eluttag. Din manual NIKON COOLPIX S8000

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Inledning Kamerans delar Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digitalkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla som använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det du söker i: i Innehållsförteckning 0 vi x Hitta poster med hjälp av funktioner eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii v Vet du vad du vill göra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats där alla

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning 0 iv viii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar 0 ii iii Vet du vad du vill göra men

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv COOLPIX AW110 Rekommenderade funktioner p Snabbeffekter... A48 Du kan använda olika effekter på bilder omedelbart efter att slutaren utlösts. Medan du kontrollerar slutresultatet

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning se s. viii xiii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar se s. iv vii Vet du vad du vill

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien YF00626-1F1 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna användarhandbok beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida. Innan du börjar Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer