VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS"

Transkript

1 FMV CAMA Birgit Norén, Thomas Wahlqvist, FMV:Electro:InfoSyst TT AB LÄGESRAPPORT, UTKAST: VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS Sändlista FMV Lars Ewald Bilagor Verksamhetsformulär

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Allmänt 1.3 Uppgift 1.4 Syfte 1.5 Arbetsgruppens sammansättning 2. SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1 Gemensam tolkning av händelser och åtgärder 2.2 Begreppsförklaring Händelse Begrepp Åtgärd Episod Tillstånd Episodkedja Scenario 2.3 Antal definitioner 2.4 Kvalitetssäkring av data 2.5 Kvalitetssäkring av händelser 2.6 Kvalitetssäkring av åtgärder 2.7 Roll 3 ETT FALLSTUDIE 3.1 Lite bakgrund 3.2 Roller 3.3 Episod-kedja 3.4 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder 3.5 sformulär Bilagor: Blankett set - Översiktskarta för rollbesättning i ett EDI scenario - Episodkedjeformulär - Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder - sformulär Roll-kodlista från FN EDIFACT 90.1 avseende element 3039 Litteratur lista 2

3 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Kunskap, verktyg och metoder för utvecklingen av EDIFACT har sedan 80-talet har varit relaterade till själva standardutvecklingen. Presentationer och utbildningar har varit relaterade till standardiseringsarbetets inriktning på utveckling. Exempelvis EDIFACT-meddelandets samt segments och kompositers (sammansatta dataelement) eller elements form, maximala längd och förekomst. Metodik och metoder för att tillämpa EDI har varit och är fortfarande starkt eftersatt. Denna rapport är ett bidrag till kulturarvet kring tillämpning av EDI. 1.2 Allmänt I föreliggande rapport redovisas ett antal verktyg i form av formulär som ämnar ge djup åt företeelserna händelse och åtgärd involverade i EDI-överföring. Vi har belyst kvalitetssäkringen av data vid tillämpning av EDI med tonvikt på händelser och åtgärder knutna till meddelandetyper Formuläret, beskriver händelser och åtgärder relaterade till samverkan mellan avsändande respektive mottagande VBS och bidrar bl a till att identifiera dessa inom aktuellt verksamhetsområde. 1.3 Uppgift Uppgiften har varit att ta fram verktyg för att fastställa datakvaliteten och datasäkerheten vid överföring mellan två VBS med avseende på vad två VBS behöver veta om varandra, med avseebde på händelser, åtgärder och begrepp. Vi har i denna utgåva koncentrerat oss på mallar för att beskriva händelser och åtgärder. 1.4 Syfte Formulären syftar till att tydliggöra dels händelsers innebörd och förekomst, och dels eventuella åtgärders innebörd och förekomst. Denna skrift syftar också till att motivera användandet av framtagna formulär. 1.5 Arbetsgruppens sammansättning Birgit Norén, Thomas Wahlqvist, FMV:Electro:InfoSyst Domino DataPartner AB 3

4 2. EDI-SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1 Gemensamma tolkningar Åtgärd Verksamhetsgränssnitt Händelser Begrepp Vad två VBS:er behöver veta om varandra för att kommunicera är händelser, begrepp och åtgärder. Samverkan mellan VBS inbegriper händelser, åtgärder och förekomst av informationer i primärverksamheten. För att säkerställa betydelsen av EDI-dokumentet bör i detalj beskrivas vilka händelser i primärverksamheten som måste föreligga överföringen samt vilka åtgärder i primärverksamheten förväntas uppkomma på grundval av EDI-överföringen hos respektive part. 2.2 Begreppsförklaringar Roller Meddelandetyp Händelse/ åtgärd Parter Händelse. Med en händelse avser vi aktiviteter, roller i samspel med parter som resulterar i en överföring av EDI-meddelandetyper Begrepp Med begrepp avser vi data-strukturer i form av EDI-meddelandetyper. 4

5 2.2.3 Åtgärd Med åtgärd avser vi aktiviteter, roller i samspel med parter som ett resultat av ett mottaget EDI meddelande Episod. Med en episod avses en entitet som har en utlösande händelse och ett antal väl definierade alternativa åtgärder. Episoder definierar vilka meddelanden som får/skall sändas av en viss rollinnehavare i olika lägen. En åtgärd kan också ge upphov till att den egna verksamheten föder en händelse i en ny episod Tillstånd. En episod exekveras i sin helhet eller inte alls. Efter en fullföljd episod intar rollinnehavaren ett nytt tillstånd i vilket en ny episod kan utlösas Episodkedja En episodkedja eller episodsekvens är en bestämning av ett flöde av funktionella meddelanden mellan två eller flera roller involverade i affärsprocessen Scenario Ett EDI-scenario innefattar roller, meddelanden, episoder, händelser, åtgärder och tillstånd. 2.3 Kommunikationsstategier Men det finns anledning att belysa några kommunikationsstrategier som får följdverkningar på scenario strukturen. I komplexa relationer med flera involverade parter ser scenariots annorlunda ut Kommunikationsstrategier mellan involverade parter Kedjemodellen A B C D A informerar B som informerar C som informerar D Jojjo modellen A B C D A informerar B och får information av B, som A använder som underlag för att informera C etc. Om A och D har de affärsmässiga relationerna och B och C är under entrepenörer åt dessa samt att kedje -modellen tillämpas kan fordras endast en definition av händelser och åtgärder för A. Om däremot Jojjo -modellen tillämpas fordras tre definitioner av händelser och åtgärder. för A. 2.4 Kvalitetssäkring av data. Kvalitetssäkring av data beskrivs i vår första rapport 5

6 2.5 Kvalitetssäkring av händelser Med händelser avses bland annat bakomliggande händelser till uppkomsten av behovssignaler, beställningar, beordningar, bokningar, fakturor, betalningsuppdrag, bekräftelser av olika slag, aviseringar, för handel transport och administration. Hur kan man säkerställa att dessa händelser har ägt rum? Frågeställningen; Vad skall göras om händelsen ej ägt rum trots informationsmässiga indikationer på detta? Kommer ej att ytterligare belysas i denna rapport Problematiken kan beskrivas med exempel från hyreshusets tvättstuga. Har tvättstugan bokats vederbörligt. Vad innebär vederbörligt i det fallet det i så fall? Kan nyttjanderätt ifrågasättas trots en korrekt bokning? Exempelvis fordras det att tvättstugan nyttjas av bokaren under en inledande tidsperiod? Vad anses i så fall vara att nyttja? Räcker det att man ställer ned tvättkorg med smutstvätt och tvättmedel, eller fordras det att man måste starta en tvättmaskin för att befästa sin nyttjanderätt. Paragrafer i hyreskontrakt och anslag i tvättstugan kan man förmoda reglerar dessa formella relationer. Tvättstugebokningar kompliceras dessutom av förekomsten av informella relationer så att bokningarna inte speglar de verkliga förhållandena i tvättstugan Godsavisering Bild: Ex Godsavisering [1] Händelse- lastad transport [2] Begrepp- meddelande till godsmottagaren (vikt, volym, ankomsttid) [3] Åtgärd Godsmottagaren reserverar lagerutrymme. Aviserar berörda avdelningar som färdigställer arbetsplaner. Aviserar vidare slutkonsumenter att leverans kan ske. En godsavsändare aviserar att gods är på väg till part. Den bakomliggande händelsen till aviseringen kan vara av många varierande slag. Till exempel: 6

7 Godsterminalansvarig färdigställer en arbetsorder varefter terminalpersonalen förväntas lasta. Planerad lastning utan lagerkontroll Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter att berört gods dragits fram till lastbrygga vid godsterminalen. Planerad lastning med lagerkontroll men ej lastad Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container vid godsterminalen. Lastad men ej avsänd Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och monterad på berörd bärare för direkttransport till godsmottagare. Lastad och avsänd Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och monterad på inlandsdragare till huvudtransportbärare för transport till huvudort hos godsmottagare. Lastad och avsänd i för-transport Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och ivägsänd till transiteringsterminal för omlastning. Lastad och avsänd för omlastning Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning och sänt till ytbehandlare för vidarebefordran till godsmottagare. Lastad och avsänd för bearbetning Godsterminal-ansvarig får en avisering om direktleverans till kund från underleverantör. Aviseringen som utgör underlag för vidareavisering görs utan ytterligare aktivitet. Med detta vill vi visa att den bakomliggande händelsen kan variera mellan olika roller och parter och detta bör uppmärksammas för att lämpliga säkerhetsrutiner skall kunna vidtagas. 2.6 Kvalitetssäkring av åtgärder I IT-samhällets integreringsarbete av produktionsmassan har jakten på nöjda slutkonsumenter involverat hela produktionskedjan, varför råvaruleverantörer, producenter, grossister och detaljister inbegrips i tillgodoseendet av slutanvändarens krav och önskemål. Detta medför att relevanta åtgärder också blir väsentligt för alla inblandade parter. Även om de juridiska ansvarsförhållandena är desamma som tidigare så har gränserna för de affärsmässiga intressena flyttats. Därför finns det minst två intressenter för att rationella åtgärder vidtages, både sändaren och mottagaren av EDI-dokumentet. De avsevärt förkortade tidsdräkter som följer av EDI-fiering, bör återspeglas i den operativa organisationens beslutsduglighet och dynamik vid varje givet tillfälle. Därför måste kontaktnätet mellan de inblandade parterna förstärkas Hur kan mottagandet av EDI-dokument säkerställa att en rationell åtgärd vidtages. Vem vidtager åtgärden? Hur kan sändaren av EDI-dokumentet säkerställa att en rationell åtgärd vidtagits eller vidtages av mottagaren. Vem skall kontaktas? Vem kan beordra lämplig aktivitet? 2.7 Roll 7

8 I ett scenario förekommer ett antal roller vilka kommer att påverka den bakomliggande händelsen aktivitet samt utgångspunkten för rationaliteten hos mottagarens åtgärder. Roller kan beskrivas och klassificeras med olika kriterier. Nedan finns en verksamhetsmodell beskriven med utgångspunkt på rollernas funktionella tillhörighet. En enkel rollmodell Myndighet Bank Transportör Verksamhet Leverantör Entrepenör Kund Men oftast är inte relationerna så enkla. Om man bryter ner modellen föreligger fler specialiserade roller. Ett exempel på en sådan nedbrytning visas på nästa sida. Nedbrytning av roll-modell Beordrare Långivare Leverantörs Annan Finansiellt institut Kunds Transportörs Kreditgivare Länstyrelsen Tillstånds myndighet Myndighet Eftertransportör Certifikatutfärdare Verksamhet Hamn & stuveri Flygplats Shipper Transportör Tomgods depå Agent Förtransportör Huvudtransportör Godsavsändare Betalningsmottagare Mäklare Faktura avsändare Leverantör Exportör Säljare Betalnings ansvarig Fakturamottagare Kund Importör Ombud BLinnehavare Entrepenör Tomgodsdepå Vialeverantör Omlastnings terminal Lagerhotell Beställare Köpare Godsmottagare Senariokonstruktörerna inom standardorganen i FN har listat ett antal olika roller involverade. Dessa roller/aktörer har klassificerats och kodifierats för att kunna nyttjas i EDI-filerna. För att underlätta identifiering av dessa roller/aktörer finns de flesta av UN 90.1 identifierade roller listade i bilaga XX. 8

9 För att beskriva de listade rollerna på ett överblickbart sätt har vi tagit fram en modell för att exemplifiera och belysa komplexa rollsammansättningar/sammarbetsformer i en händelse eller åtgärd som är definierad eller avses att definieras för ett EDI-scenario. Översiktskartan syftar dels att visa hur en orienteringskarta kan organiseras för möjliga roller och dels ett beskrivningsunderlag vid identifiering av en episod och till den associerade aktiviteter, roller och parter. Genom att dra streck mellan parter involverade, kan arbetsflödets och materialflödets mönster blottläggas på ett sätt som annars kan vara svårt att gestalta. Roller i ett EDI-senario Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Tullkammare Depositionsutförare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs Denna modell finns såsom bilaga till denna rapport, både ifylld med rollexempel och med tomma cirklar. Då arbetet har producerats i MS Officer Power Point version 7 för Windows 95 finns den endast tillgänglig i detta format. Efter att roller identifierats kan dessa överföras till en mindre modell såsom nedan för att gestalta den specifika episodens rollbesättning: En enkel rollmodell Verksamhet En översikt över episoderna kallad episod-kedja och dess tre komponenter händelse, begrepp, åtgärd behöver också beskrivas och dokumenteras med avseende på dess parter, roller och inbegripna aktiviteter. För detta ändamål har ett formulär konstruerats som belyser väsentliga attribut och egenskaper i episoderna. 9

10 Episod ID Händelse/Åtgärd Kod klartext E1 E2 E3 E4 E5 Lageruttag, Bestälningspunkt EPISOD-KEDJA Meddelandetyp AVROPSORDER ORDERERKÄNNANDE GODSAVISERING FAKTURA BETALNINGSUPPDRAG TILL BANK, Händelse/Åtgärd Kod klartext Lagerkontroll, arbetsorder produceras Priskontroll,Leveransplanering Lastad på bil Bilen lämnat yttre grindar Roll: Beställare/ Köpare 3:e part Roll: Leverantör I enlighet med begreppsförklaringen för en episod kan en händelse ge upphov till flera åtgärder varför ett formulär tagits fram för att sammanställa samtliga åtgärder i episoden. Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episod Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext Dessa koder i åtgärder finns sedan kopplade till de aktivitetsformulär som i detalj beskriver en aktivitet (händelse eller åtgärd). 10

11 sformulär Lastat gods Roller leverantör visavi Köpare/Godsmttagare Involverade roller Lagerhotell, transportör, transitlager, Köpares åkeri Parter firma AB Volvo Involverade parter ASG Logistik, ASG transport, Jorbro transitlager, Jönssons Åkeri Med-typ DESADV Med-funk Avisering av ankommande gods Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part H001 Best.punkt Order Anställda Avrop Entrepenör Ombud Agent avdelning Stuveri Åkeri I arbetet med att identifiera händelser, begrepp och åtgärder i ett scenario har ett verktyg tagits fram som beskriver episodens involveraded roller och parter. 11

12 3. Ett fallstudie, Vinagenten AB versus Systembolaget 3.1 En bakgrund Vinagenten AB avser att ha EDI-trafik med Systembolaget AB. Man avser att ta emot beställningar från systembolaget ursprungligen komna från respektive butik. Dessa order skall vidare som uttagsorder till Vinagenten AB lager som utgörs av Lagerhotellet AB. Lagerhotellet AB tar emot uttagsorder och effektuerar dem, skickar godset med sina bilar till respektive systembolagsbutik. Med godset följer en fraktsedel producerad av Lagerhotellet AB, baserad på data i på ordern. Denna fraktsedel-information utgör sedan det underlag för sk uttagsrapport, i form av en DESADV som skickas tillbaka till Vinagenten AB, I detta EDI-dokument redovisas för varje order, hur stor kvantitet som faktiskt har levererats ut till butik. EDI-dokumentet uttagsrapport ugör det faktureringsunderlag som Vinagenten använder för att fakturera Systembolaget AB. Den elektroniska fakturan sänds som en samlingsfaktura en gång om dagen. Var 10e dag görs en sammanställning av ivägsända fakturor för att framställa ett pappersdokument och en pappersfaktura som sedan skall utgöra det betalningsunderlag som Systembolaget kommer att betala på efter avstämning med berörda butiker. Imlementeringen har inneburit åtskilliga besparingar i den dagliga driften, men också givit upphov till visst merarbete. Främst är det frågan om kontroll av överförda uttagsordrar till Lagerhotellet. Besked från Lagerhotellet erhålles så sent att åtärder för att tillgodose slutkundens krav på leverans inte kan vidtagas. Någon restorderhantering förekommer inte, i den mening, att om butiken också vill ha de ej levererad kvantiteterna får en ny order göras. Detta gör Vinagenten AB mycket utsatt för lagerhotellets ev. brister i leveransförmåga och återrapporteringen, då butiken kan välja en annan vara representerad av annan agent, lagerhanterare och transportör. 12

13 ÖVERSIKTSKARTA Vinagenten AB, en fallstudie Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Depositionsutförare Tullkammare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs Aktörer och roller involverade i affärsscenariot: Köpare, Godsmottagare, Fakturamottagare, Kund, Beställare Leverantör, Godsägare, Beställningsmottagare, Säljare, Betalningsmottagare Lagerhotell Lager, Godsavsändare Transportör Myndighet VAT-myndighet TAX-Länstyrelsen Bank Leverantörs Systembolagets Alkoholinsp. Länstyrelsen Moms/spritskatt Vinagenten s (Handelsen) Systembolagets (Norden) Lagerhotellet Transport AB Vinagenten AB Leverantör Godsägare Betalningsmottagare Fraktbetalare Vinhusen och sprittillverkare Lagerhotellet AB Lagerhotell Systembolaget AB Beställare Fakturabetalare Fakturamottagare Systembolagsbutik Godsmottagare 13

14 Episod ID E01 KOD H01 Händelse/Åtgärd Klartext Hämtar butiksbeställningar sammanställer dessa EPISOD-KEDJA Meddelandetyp Purchase Order, ORDERS 93A EDIT 30 KOD Händelse/Åtgärd Klartext E01-Å01 Inläsning i ordersystem Despatch order, ORDERS 93 S, Cargo Emit E01-Å2 Skickar uttagsorder till lagerhotell med automation Despatch advice, DESADV E01-å3 93 S, Cargo Emit Tar emot lageruttagsrapporter från lagerhotell E02 E2-Å01 Avstämning med butikernas följesedlar på levererat antal Commercial Invoic, INVOIC 93A, EDIT 3.0 E02-H2 Sammanställer fakturaunderag E2-Å02 Prisavstmning mot avtal E2-Å03 Kontroll av returer och kassationer E03 Efter kontroll av betal-förmåga E3-H02 lämnas betalningsuppdrag Roll: 3:e part Roll: 14

15 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episod Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext 15

16 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 16

17 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 17

18 Bilaga XX BLANKETT - SET ÖVERSIKTSKARTA FÖR ROLLBESÄTTNING I ETT SENARIO Roller i ett EDI-senario Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Depositionsutförare Tullkammare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs 18

19 Episod ID KOD Händelse/Åtgärd Klartext EPISOD-KEDJA Meddelandetyp KOD Händelse/Åtgärd Klartext Roll: 3:e part Roll: 19

20 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episo Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd d ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext 20

21 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 21

22 BILAGA YY EDIFACT kvalificerare i NAD.C Betydelse i klartext AC Flygfraktfirma AD Avisör (written orders) AG Agent för annan part AK Tillkännagivande part av AO Account of AP Betalningsansvarig för transport. BI Köparens financiella institution, eller motsvarande. BK Finansiell institution BL Mottagare av Bill of lading BN Godsförsäkrare, shipper BO Förmedlare eller förmedlande försäljningskontor BR Custom house broker Party licensed to act for importer conducting customs' business BS Debitera och skeppas till BT Part att debitera för annat än frakten BW Låntagare BY Köpare C1 In care of party No. 1 C2 In care of party No. 2 CA Carrier [3126] Party undertaking or arranging transport of goods between named points CB Customs broker CC Claimant Party who claims goods or insurance CG Carrier's agent [3052] Party authorized to act for or on behalf of carrier CL Container plats CM Speciellt kund ID för frakt eller transaktion CN Godsmottagare CO Corporate office CP Mottagare av certifikat CR Mottagare av returnerande Container. CS Consolidator CT Consignee to be specified CV Consignee of vessel CX Avsändarens agent CZ Godsavsändare DB Distributörs branch nummer DC Destination bärare DE Depositor DP Leveransadress om annan än Godsmottagare DS Distributör DT Deklarant EC Växlare EE Godslokal/Hotell förestående en klarering EM Fakturamottagare för EDI-fakturor med memo EP Eligible party to the rate ER part som har avtal med containerägaren och ansvarar för returnerad containers gods EX Exportör FH Part som mottager rapporter om tung last FR Meddelande från FW Speditör GC Godsförvaltare/Lagerhållare GR Part som har godsägarens tillstånd att ta ut gods från lagerhållare IA Part hos vilken Installations/monterings är gjord IC Gränsöverskridande godsmottagare 22

23 II Fakturautfärdare IK Gränsöverskridande transportör IM Importör IN Undertecknande part IS Part som mottager certifierings inspektionens rapport IT Installation on site IV Fakturamottagare LN Lender LP Lastande part, Loading party MA Party for whom Item is ultimately intended MC Motor carrier MF Manufacturer of goods Name and address of the party which manufactures the goods MI Leveransplanerare MP Manufacturing plant N1 Notify party No. 1 N2 Notify party No. 2 NI Notify party [3180] Party to be notified of arrival of goods NV No value (820 transaction only--expires Nov., 87) OB Beordrande part OC Ursprunglig part OI Extern inspektionsagent OO Order of (shippers orders) - (transportation) OP Operator of property or unit OT Outside test agency OV Linje innehavare OW Egendomsinnehavare PA Mottagare av inspektionsrapport PB Betalningsmottagares finansiellt institution, PC Mottagare av certifikat för conformance (C.A.A.) PD Handelsavdelningens köpare PE Betalningsmottagare PF Transportfakturamottagare PG Huvudkontraktör PH Betalningsmottagares finansiella institution () ODFI (ACH transfers) PI Betalningsmottagares (ACH transfers) PJ Mottagare av korrespondans PM Mottagare av utskrivna memo-fakturor PN Mottagare av shipping notice PP Egendom PR Betalare av initiating payment. PS Betalare /ID (ACH transfers) PT Mottagare av testrapport PU Hämtande part vid hämtplats PV Part som utför certifiering PW Godsinnehavare om annan än avsändare RB Finansiell institution som emottager betalning RC Mottagande plats RE Remittance/fakturamottagare RH Säljarens betalningsmottagande institution () RDFI (ACH transfers) RL Rapporterings plats RM Party that remits payment RP Mottagare av varuprover RR Järnväg RS Receiving facility scheduler SA Salvage carrier SC Lagerklass SD Försålt och skeppad till SE Säljare SF Part från vilken båt kommer från SG Lagergrupp 23

24 SH SI SM SN SO SP SR SS ST SU SW SY TO TR TS TT UC UP VN WD WH ZZ Shipper Shipping schedule issuer Mottagare av skepps manifest Lager (nummer) Försåld till (om avvikelse från debiterad) Utförar av shipper's order Säljarens representant Ångfartygsbolag Skeppad till Leverantör Utfärdare av sigill Garant för skatter, tull och avgifter Meddelande till Terminal Mottagare av certifieringsresultat Överfört till Slutgiltig godsmottagare Avlastare Försäljare Godsansvarig part som deponerar gods i Lagerhotell Lagerhotell med godsansvar för berört gods Ömsesidigt definierade partsrelationer i överföringen 24

Metodik och metodbeskrivning för EDI införande

Metodik och metodbeskrivning för EDI införande Metodik och metodbeskrivning för EDI införande VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN mellan VBS (VerksamhetsBaserade System) av: Birgit Norén, aktuell tillhörighet: FMV:Electro:InfoSyst Thomas Wahlqvist,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer

EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 EDI reducerar transaktionskostnader En studie över faktorer som ökar andelen EDI-projekt i stora och små organisationer

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås

Ericsson AB i Borås. Ericsson AB at Borås Ericsson AB i Borås -Orderläggning för undantagsprodukter Ericsson AB at Borås -Exemption Requests Joshua Alvarado, Af4by Antonio Matek, Af4ma Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt

Läs mer

Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik

Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik Hantering av okritiska produkter vid e-handelsbaserat inköp Examensarbete utfört vid Telia Koncernstab Köp & Logistik Carl-Johan Berg Carl Saldeen LiTH-EKI-Ex-2000:25 2000-03-24 Examinator och handledare

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB EXAMENSARBETE 2008:151 CIV Returhantering vid LensLogistics AB - en process- och flödesutredning för förbättringar Daniel Mühlbach Oskar Mühlbach Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer