VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS"

Transkript

1 FMV CAMA Birgit Norén, Thomas Wahlqvist, FMV:Electro:InfoSyst TT AB LÄGESRAPPORT, UTKAST: VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN MELLAN VBS Sändlista FMV Lars Ewald Bilagor Verksamhetsformulär

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Allmänt 1.3 Uppgift 1.4 Syfte 1.5 Arbetsgruppens sammansättning 2. SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1 Gemensam tolkning av händelser och åtgärder 2.2 Begreppsförklaring Händelse Begrepp Åtgärd Episod Tillstånd Episodkedja Scenario 2.3 Antal definitioner 2.4 Kvalitetssäkring av data 2.5 Kvalitetssäkring av händelser 2.6 Kvalitetssäkring av åtgärder 2.7 Roll 3 ETT FALLSTUDIE 3.1 Lite bakgrund 3.2 Roller 3.3 Episod-kedja 3.4 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder 3.5 sformulär Bilagor: Blankett set - Översiktskarta för rollbesättning i ett EDI scenario - Episodkedjeformulär - Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder - sformulär Roll-kodlista från FN EDIFACT 90.1 avseende element 3039 Litteratur lista 2

3 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Kunskap, verktyg och metoder för utvecklingen av EDIFACT har sedan 80-talet har varit relaterade till själva standardutvecklingen. Presentationer och utbildningar har varit relaterade till standardiseringsarbetets inriktning på utveckling. Exempelvis EDIFACT-meddelandets samt segments och kompositers (sammansatta dataelement) eller elements form, maximala längd och förekomst. Metodik och metoder för att tillämpa EDI har varit och är fortfarande starkt eftersatt. Denna rapport är ett bidrag till kulturarvet kring tillämpning av EDI. 1.2 Allmänt I föreliggande rapport redovisas ett antal verktyg i form av formulär som ämnar ge djup åt företeelserna händelse och åtgärd involverade i EDI-överföring. Vi har belyst kvalitetssäkringen av data vid tillämpning av EDI med tonvikt på händelser och åtgärder knutna till meddelandetyper Formuläret, beskriver händelser och åtgärder relaterade till samverkan mellan avsändande respektive mottagande VBS och bidrar bl a till att identifiera dessa inom aktuellt verksamhetsområde. 1.3 Uppgift Uppgiften har varit att ta fram verktyg för att fastställa datakvaliteten och datasäkerheten vid överföring mellan två VBS med avseende på vad två VBS behöver veta om varandra, med avseebde på händelser, åtgärder och begrepp. Vi har i denna utgåva koncentrerat oss på mallar för att beskriva händelser och åtgärder. 1.4 Syfte Formulären syftar till att tydliggöra dels händelsers innebörd och förekomst, och dels eventuella åtgärders innebörd och förekomst. Denna skrift syftar också till att motivera användandet av framtagna formulär. 1.5 Arbetsgruppens sammansättning Birgit Norén, Thomas Wahlqvist, FMV:Electro:InfoSyst Domino DataPartner AB 3

4 2. EDI-SAMVERKAN BYGGER PÅ SAMFÖRSTÅND 2.1 Gemensamma tolkningar Åtgärd Verksamhetsgränssnitt Händelser Begrepp Vad två VBS:er behöver veta om varandra för att kommunicera är händelser, begrepp och åtgärder. Samverkan mellan VBS inbegriper händelser, åtgärder och förekomst av informationer i primärverksamheten. För att säkerställa betydelsen av EDI-dokumentet bör i detalj beskrivas vilka händelser i primärverksamheten som måste föreligga överföringen samt vilka åtgärder i primärverksamheten förväntas uppkomma på grundval av EDI-överföringen hos respektive part. 2.2 Begreppsförklaringar Roller Meddelandetyp Händelse/ åtgärd Parter Händelse. Med en händelse avser vi aktiviteter, roller i samspel med parter som resulterar i en överföring av EDI-meddelandetyper Begrepp Med begrepp avser vi data-strukturer i form av EDI-meddelandetyper. 4

5 2.2.3 Åtgärd Med åtgärd avser vi aktiviteter, roller i samspel med parter som ett resultat av ett mottaget EDI meddelande Episod. Med en episod avses en entitet som har en utlösande händelse och ett antal väl definierade alternativa åtgärder. Episoder definierar vilka meddelanden som får/skall sändas av en viss rollinnehavare i olika lägen. En åtgärd kan också ge upphov till att den egna verksamheten föder en händelse i en ny episod Tillstånd. En episod exekveras i sin helhet eller inte alls. Efter en fullföljd episod intar rollinnehavaren ett nytt tillstånd i vilket en ny episod kan utlösas Episodkedja En episodkedja eller episodsekvens är en bestämning av ett flöde av funktionella meddelanden mellan två eller flera roller involverade i affärsprocessen Scenario Ett EDI-scenario innefattar roller, meddelanden, episoder, händelser, åtgärder och tillstånd. 2.3 Kommunikationsstategier Men det finns anledning att belysa några kommunikationsstrategier som får följdverkningar på scenario strukturen. I komplexa relationer med flera involverade parter ser scenariots annorlunda ut Kommunikationsstrategier mellan involverade parter Kedjemodellen A B C D A informerar B som informerar C som informerar D Jojjo modellen A B C D A informerar B och får information av B, som A använder som underlag för att informera C etc. Om A och D har de affärsmässiga relationerna och B och C är under entrepenörer åt dessa samt att kedje -modellen tillämpas kan fordras endast en definition av händelser och åtgärder för A. Om däremot Jojjo -modellen tillämpas fordras tre definitioner av händelser och åtgärder. för A. 2.4 Kvalitetssäkring av data. Kvalitetssäkring av data beskrivs i vår första rapport 5

6 2.5 Kvalitetssäkring av händelser Med händelser avses bland annat bakomliggande händelser till uppkomsten av behovssignaler, beställningar, beordningar, bokningar, fakturor, betalningsuppdrag, bekräftelser av olika slag, aviseringar, för handel transport och administration. Hur kan man säkerställa att dessa händelser har ägt rum? Frågeställningen; Vad skall göras om händelsen ej ägt rum trots informationsmässiga indikationer på detta? Kommer ej att ytterligare belysas i denna rapport Problematiken kan beskrivas med exempel från hyreshusets tvättstuga. Har tvättstugan bokats vederbörligt. Vad innebär vederbörligt i det fallet det i så fall? Kan nyttjanderätt ifrågasättas trots en korrekt bokning? Exempelvis fordras det att tvättstugan nyttjas av bokaren under en inledande tidsperiod? Vad anses i så fall vara att nyttja? Räcker det att man ställer ned tvättkorg med smutstvätt och tvättmedel, eller fordras det att man måste starta en tvättmaskin för att befästa sin nyttjanderätt. Paragrafer i hyreskontrakt och anslag i tvättstugan kan man förmoda reglerar dessa formella relationer. Tvättstugebokningar kompliceras dessutom av förekomsten av informella relationer så att bokningarna inte speglar de verkliga förhållandena i tvättstugan Godsavisering Bild: Ex Godsavisering [1] Händelse- lastad transport [2] Begrepp- meddelande till godsmottagaren (vikt, volym, ankomsttid) [3] Åtgärd Godsmottagaren reserverar lagerutrymme. Aviserar berörda avdelningar som färdigställer arbetsplaner. Aviserar vidare slutkonsumenter att leverans kan ske. En godsavsändare aviserar att gods är på väg till part. Den bakomliggande händelsen till aviseringen kan vara av många varierande slag. Till exempel: 6

7 Godsterminalansvarig färdigställer en arbetsorder varefter terminalpersonalen förväntas lasta. Planerad lastning utan lagerkontroll Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter att berört gods dragits fram till lastbrygga vid godsterminalen. Planerad lastning med lagerkontroll men ej lastad Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container vid godsterminalen. Lastad men ej avsänd Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och monterad på berörd bärare för direkttransport till godsmottagare. Lastad och avsänd Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och monterad på inlandsdragare till huvudtransportbärare för transport till huvudort hos godsmottagare. Lastad och avsänd i för-transport Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning av container och ivägsänd till transiteringsterminal för omlastning. Lastad och avsänd för omlastning Godsterminalansvarig sänder en godsavisering efter avslutad lastning och sänt till ytbehandlare för vidarebefordran till godsmottagare. Lastad och avsänd för bearbetning Godsterminal-ansvarig får en avisering om direktleverans till kund från underleverantör. Aviseringen som utgör underlag för vidareavisering görs utan ytterligare aktivitet. Med detta vill vi visa att den bakomliggande händelsen kan variera mellan olika roller och parter och detta bör uppmärksammas för att lämpliga säkerhetsrutiner skall kunna vidtagas. 2.6 Kvalitetssäkring av åtgärder I IT-samhällets integreringsarbete av produktionsmassan har jakten på nöjda slutkonsumenter involverat hela produktionskedjan, varför råvaruleverantörer, producenter, grossister och detaljister inbegrips i tillgodoseendet av slutanvändarens krav och önskemål. Detta medför att relevanta åtgärder också blir väsentligt för alla inblandade parter. Även om de juridiska ansvarsförhållandena är desamma som tidigare så har gränserna för de affärsmässiga intressena flyttats. Därför finns det minst två intressenter för att rationella åtgärder vidtages, både sändaren och mottagaren av EDI-dokumentet. De avsevärt förkortade tidsdräkter som följer av EDI-fiering, bör återspeglas i den operativa organisationens beslutsduglighet och dynamik vid varje givet tillfälle. Därför måste kontaktnätet mellan de inblandade parterna förstärkas Hur kan mottagandet av EDI-dokument säkerställa att en rationell åtgärd vidtages. Vem vidtager åtgärden? Hur kan sändaren av EDI-dokumentet säkerställa att en rationell åtgärd vidtagits eller vidtages av mottagaren. Vem skall kontaktas? Vem kan beordra lämplig aktivitet? 2.7 Roll 7

8 I ett scenario förekommer ett antal roller vilka kommer att påverka den bakomliggande händelsen aktivitet samt utgångspunkten för rationaliteten hos mottagarens åtgärder. Roller kan beskrivas och klassificeras med olika kriterier. Nedan finns en verksamhetsmodell beskriven med utgångspunkt på rollernas funktionella tillhörighet. En enkel rollmodell Myndighet Bank Transportör Verksamhet Leverantör Entrepenör Kund Men oftast är inte relationerna så enkla. Om man bryter ner modellen föreligger fler specialiserade roller. Ett exempel på en sådan nedbrytning visas på nästa sida. Nedbrytning av roll-modell Beordrare Långivare Leverantörs Annan Finansiellt institut Kunds Transportörs Kreditgivare Länstyrelsen Tillstånds myndighet Myndighet Eftertransportör Certifikatutfärdare Verksamhet Hamn & stuveri Flygplats Shipper Transportör Tomgods depå Agent Förtransportör Huvudtransportör Godsavsändare Betalningsmottagare Mäklare Faktura avsändare Leverantör Exportör Säljare Betalnings ansvarig Fakturamottagare Kund Importör Ombud BLinnehavare Entrepenör Tomgodsdepå Vialeverantör Omlastnings terminal Lagerhotell Beställare Köpare Godsmottagare Senariokonstruktörerna inom standardorganen i FN har listat ett antal olika roller involverade. Dessa roller/aktörer har klassificerats och kodifierats för att kunna nyttjas i EDI-filerna. För att underlätta identifiering av dessa roller/aktörer finns de flesta av UN 90.1 identifierade roller listade i bilaga XX. 8

9 För att beskriva de listade rollerna på ett överblickbart sätt har vi tagit fram en modell för att exemplifiera och belysa komplexa rollsammansättningar/sammarbetsformer i en händelse eller åtgärd som är definierad eller avses att definieras för ett EDI-scenario. Översiktskartan syftar dels att visa hur en orienteringskarta kan organiseras för möjliga roller och dels ett beskrivningsunderlag vid identifiering av en episod och till den associerade aktiviteter, roller och parter. Genom att dra streck mellan parter involverade, kan arbetsflödets och materialflödets mönster blottläggas på ett sätt som annars kan vara svårt att gestalta. Roller i ett EDI-senario Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Tullkammare Depositionsutförare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs Denna modell finns såsom bilaga till denna rapport, både ifylld med rollexempel och med tomma cirklar. Då arbetet har producerats i MS Officer Power Point version 7 för Windows 95 finns den endast tillgänglig i detta format. Efter att roller identifierats kan dessa överföras till en mindre modell såsom nedan för att gestalta den specifika episodens rollbesättning: En enkel rollmodell Verksamhet En översikt över episoderna kallad episod-kedja och dess tre komponenter händelse, begrepp, åtgärd behöver också beskrivas och dokumenteras med avseende på dess parter, roller och inbegripna aktiviteter. För detta ändamål har ett formulär konstruerats som belyser väsentliga attribut och egenskaper i episoderna. 9

10 Episod ID Händelse/Åtgärd Kod klartext E1 E2 E3 E4 E5 Lageruttag, Bestälningspunkt EPISOD-KEDJA Meddelandetyp AVROPSORDER ORDERERKÄNNANDE GODSAVISERING FAKTURA BETALNINGSUPPDRAG TILL BANK, Händelse/Åtgärd Kod klartext Lagerkontroll, arbetsorder produceras Priskontroll,Leveransplanering Lastad på bil Bilen lämnat yttre grindar Roll: Beställare/ Köpare 3:e part Roll: Leverantör I enlighet med begreppsförklaringen för en episod kan en händelse ge upphov till flera åtgärder varför ett formulär tagits fram för att sammanställa samtliga åtgärder i episoden. Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episod Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext Dessa koder i åtgärder finns sedan kopplade till de aktivitetsformulär som i detalj beskriver en aktivitet (händelse eller åtgärd). 10

11 sformulär Lastat gods Roller leverantör visavi Köpare/Godsmttagare Involverade roller Lagerhotell, transportör, transitlager, Köpares åkeri Parter firma AB Volvo Involverade parter ASG Logistik, ASG transport, Jorbro transitlager, Jönssons Åkeri Med-typ DESADV Med-funk Avisering av ankommande gods Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part H001 Best.punkt Order Anställda Avrop Entrepenör Ombud Agent avdelning Stuveri Åkeri I arbetet med att identifiera händelser, begrepp och åtgärder i ett scenario har ett verktyg tagits fram som beskriver episodens involveraded roller och parter. 11

12 3. Ett fallstudie, Vinagenten AB versus Systembolaget 3.1 En bakgrund Vinagenten AB avser att ha EDI-trafik med Systembolaget AB. Man avser att ta emot beställningar från systembolaget ursprungligen komna från respektive butik. Dessa order skall vidare som uttagsorder till Vinagenten AB lager som utgörs av Lagerhotellet AB. Lagerhotellet AB tar emot uttagsorder och effektuerar dem, skickar godset med sina bilar till respektive systembolagsbutik. Med godset följer en fraktsedel producerad av Lagerhotellet AB, baserad på data i på ordern. Denna fraktsedel-information utgör sedan det underlag för sk uttagsrapport, i form av en DESADV som skickas tillbaka till Vinagenten AB, I detta EDI-dokument redovisas för varje order, hur stor kvantitet som faktiskt har levererats ut till butik. EDI-dokumentet uttagsrapport ugör det faktureringsunderlag som Vinagenten använder för att fakturera Systembolaget AB. Den elektroniska fakturan sänds som en samlingsfaktura en gång om dagen. Var 10e dag görs en sammanställning av ivägsända fakturor för att framställa ett pappersdokument och en pappersfaktura som sedan skall utgöra det betalningsunderlag som Systembolaget kommer att betala på efter avstämning med berörda butiker. Imlementeringen har inneburit åtskilliga besparingar i den dagliga driften, men också givit upphov till visst merarbete. Främst är det frågan om kontroll av överförda uttagsordrar till Lagerhotellet. Besked från Lagerhotellet erhålles så sent att åtärder för att tillgodose slutkundens krav på leverans inte kan vidtagas. Någon restorderhantering förekommer inte, i den mening, att om butiken också vill ha de ej levererad kvantiteterna får en ny order göras. Detta gör Vinagenten AB mycket utsatt för lagerhotellets ev. brister i leveransförmåga och återrapporteringen, då butiken kan välja en annan vara representerad av annan agent, lagerhanterare och transportör. 12

13 ÖVERSIKTSKARTA Vinagenten AB, en fallstudie Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Depositionsutförare Tullkammare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs Aktörer och roller involverade i affärsscenariot: Köpare, Godsmottagare, Fakturamottagare, Kund, Beställare Leverantör, Godsägare, Beställningsmottagare, Säljare, Betalningsmottagare Lagerhotell Lager, Godsavsändare Transportör Myndighet VAT-myndighet TAX-Länstyrelsen Bank Leverantörs Systembolagets Alkoholinsp. Länstyrelsen Moms/spritskatt Vinagenten s (Handelsen) Systembolagets (Norden) Lagerhotellet Transport AB Vinagenten AB Leverantör Godsägare Betalningsmottagare Fraktbetalare Vinhusen och sprittillverkare Lagerhotellet AB Lagerhotell Systembolaget AB Beställare Fakturabetalare Fakturamottagare Systembolagsbutik Godsmottagare 13

14 Episod ID E01 KOD H01 Händelse/Åtgärd Klartext Hämtar butiksbeställningar sammanställer dessa EPISOD-KEDJA Meddelandetyp Purchase Order, ORDERS 93A EDIT 30 KOD Händelse/Åtgärd Klartext E01-Å01 Inläsning i ordersystem Despatch order, ORDERS 93 S, Cargo Emit E01-Å2 Skickar uttagsorder till lagerhotell med automation Despatch advice, DESADV E01-å3 93 S, Cargo Emit Tar emot lageruttagsrapporter från lagerhotell E02 E2-Å01 Avstämning med butikernas följesedlar på levererat antal Commercial Invoic, INVOIC 93A, EDIT 3.0 E02-H2 Sammanställer fakturaunderag E2-Å02 Prisavstmning mot avtal E2-Å03 Kontroll av returer och kassationer E03 Efter kontroll av betal-förmåga E3-H02 lämnas betalningsuppdrag Roll: 3:e part Roll: 14

15 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episod Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext 15

16 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 16

17 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 17

18 Bilaga XX BLANKETT - SET ÖVERSIKTSKARTA FÖR ROLLBESÄTTNING I ETT SENARIO Roller i ett EDI-senario Importör Hemtagare Mäklare Godsmottagare Fakturamottagare Betalningsansvarig Köpare Kund Beställare Beordrare Låntagare För kännedom Tull För kännedom Tullkammare Shipper Stuveribolag Ombud agent Mottagande speditör Mottagande tomgodsdepå Efter transportör Mottagandes lagerhotell VATmyndighet Kun ds Huvudtransprtör 3:e part Mottagares transitlager Ann an Certifikat innehavare Avsändande transitlager Fakturamottagare Godsavsändare Avsändande Avsändande tomgodsdepå speditör Leverantör Säljare Ombud agent Beställningsmottagare Förtransport Tulldeklarantombud Godsägare Betalnings mottagare Vialeverantör Exportör Fraktbetalare Depositionsutförare Tullkammare Certifikatutfärdare BLinnehavare Godsförsäkrare Kreditgivare Leverantörs 18

19 Episod ID KOD Händelse/Åtgärd Klartext EPISOD-KEDJA Meddelandetyp KOD Händelse/Åtgärd Klartext Roll: 3:e part Roll: 19

20 Översikt över aktiviteter inbegripna i episodens åtgärder Episo Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd d ID ID klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext ID Klartext 20

21 AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part AKTIVITETS formulär Roller visavi Involverade roller Parter Involverade parter Med-typ Med-funk Händelse/ Interna Externa Operativ Inrapportör Operativt Plats för åtgärdens orsaker orsaker (Utförare) Stans- ansvarig slutförd identitet ansvarig ansvarig roll/part aktivitet roll/part roll/part 21

22 BILAGA YY EDIFACT kvalificerare i NAD.C Betydelse i klartext AC Flygfraktfirma AD Avisör (written orders) AG Agent för annan part AK Tillkännagivande part av AO Account of AP Betalningsansvarig för transport. BI Köparens financiella institution, eller motsvarande. BK Finansiell institution BL Mottagare av Bill of lading BN Godsförsäkrare, shipper BO Förmedlare eller förmedlande försäljningskontor BR Custom house broker Party licensed to act for importer conducting customs' business BS Debitera och skeppas till BT Part att debitera för annat än frakten BW Låntagare BY Köpare C1 In care of party No. 1 C2 In care of party No. 2 CA Carrier [3126] Party undertaking or arranging transport of goods between named points CB Customs broker CC Claimant Party who claims goods or insurance CG Carrier's agent [3052] Party authorized to act for or on behalf of carrier CL Container plats CM Speciellt kund ID för frakt eller transaktion CN Godsmottagare CO Corporate office CP Mottagare av certifikat CR Mottagare av returnerande Container. CS Consolidator CT Consignee to be specified CV Consignee of vessel CX Avsändarens agent CZ Godsavsändare DB Distributörs branch nummer DC Destination bärare DE Depositor DP Leveransadress om annan än Godsmottagare DS Distributör DT Deklarant EC Växlare EE Godslokal/Hotell förestående en klarering EM Fakturamottagare för EDI-fakturor med memo EP Eligible party to the rate ER part som har avtal med containerägaren och ansvarar för returnerad containers gods EX Exportör FH Part som mottager rapporter om tung last FR Meddelande från FW Speditör GC Godsförvaltare/Lagerhållare GR Part som har godsägarens tillstånd att ta ut gods från lagerhållare IA Part hos vilken Installations/monterings är gjord IC Gränsöverskridande godsmottagare 22

23 II Fakturautfärdare IK Gränsöverskridande transportör IM Importör IN Undertecknande part IS Part som mottager certifierings inspektionens rapport IT Installation on site IV Fakturamottagare LN Lender LP Lastande part, Loading party MA Party for whom Item is ultimately intended MC Motor carrier MF Manufacturer of goods Name and address of the party which manufactures the goods MI Leveransplanerare MP Manufacturing plant N1 Notify party No. 1 N2 Notify party No. 2 NI Notify party [3180] Party to be notified of arrival of goods NV No value (820 transaction only--expires Nov., 87) OB Beordrande part OC Ursprunglig part OI Extern inspektionsagent OO Order of (shippers orders) - (transportation) OP Operator of property or unit OT Outside test agency OV Linje innehavare OW Egendomsinnehavare PA Mottagare av inspektionsrapport PB Betalningsmottagares finansiellt institution, PC Mottagare av certifikat för conformance (C.A.A.) PD Handelsavdelningens köpare PE Betalningsmottagare PF Transportfakturamottagare PG Huvudkontraktör PH Betalningsmottagares finansiella institution () ODFI (ACH transfers) PI Betalningsmottagares (ACH transfers) PJ Mottagare av korrespondans PM Mottagare av utskrivna memo-fakturor PN Mottagare av shipping notice PP Egendom PR Betalare av initiating payment. PS Betalare /ID (ACH transfers) PT Mottagare av testrapport PU Hämtande part vid hämtplats PV Part som utför certifiering PW Godsinnehavare om annan än avsändare RB Finansiell institution som emottager betalning RC Mottagande plats RE Remittance/fakturamottagare RH Säljarens betalningsmottagande institution () RDFI (ACH transfers) RL Rapporterings plats RM Party that remits payment RP Mottagare av varuprover RR Järnväg RS Receiving facility scheduler SA Salvage carrier SC Lagerklass SD Försålt och skeppad till SE Säljare SF Part från vilken båt kommer från SG Lagergrupp 23

24 SH SI SM SN SO SP SR SS ST SU SW SY TO TR TS TT UC UP VN WD WH ZZ Shipper Shipping schedule issuer Mottagare av skepps manifest Lager (nummer) Försåld till (om avvikelse från debiterad) Utförar av shipper's order Säljarens representant Ångfartygsbolag Skeppad till Leverantör Utfärdare av sigill Garant för skatter, tull och avgifter Meddelande till Terminal Mottagare av certifieringsresultat Överfört till Slutgiltig godsmottagare Avlastare Försäljare Godsansvarig part som deponerar gods i Lagerhotell Lagerhotell med godsansvar för berört gods Ömsesidigt definierade partsrelationer i överföringen 24

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20 Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BGM Dokumenttyp och -nummer M R C002 dokument C R 1001 dokumentnamn, kod C an..3 R 10 kod för 'partinformation'

BGM Dokumenttyp och -nummer M R C002 dokument C R 1001 dokumentnamn, kod C an..3 R 10 kod för 'partinformation' EDI Center Handel EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 20 Partinformation EDIFACT-meddelande: PARTIN:D:96A:UN:EAN006 Version: 2.00 Uppdaterad 1999-01-25 ----- PARTINFORMATIONHUVUD UNH Meddelandehuvud

Läs mer

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA PM Enheten för EU:s handelspolitik Dnr Menzareta Kopić Lind Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA 26 januari 2009 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

FRAKTINFORMATION. Version: 2014-12-18 Sida 1 av 6

FRAKTINFORMATION. Version: 2014-12-18 Sida 1 av 6 FRAKTINFORMATION Innehåll SPEDITÖRSINFORMATION LANDTRANSPORT, VÄG, TÅG OCH MULTIMODAL... - 2 - SPEDITÖRSINFORMATION SJÖFRAKT, CONTAINER... - 3 - FRAKTINFO FÖR KUNDER... - 5 - FRAKTINFO FÖR LEVERANTÖRER...

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72 Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,

Läs mer

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper snabbmanual för användare ExpressShipper Quick Guide Skicka en försändelse 1. Börja med att klicka på Add consignment. Fyll i adress- och serviceuppgifter 1. Välj avsändare. Lägg till mottagare

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid The Global Language of Business Spåra dina produkter i realtid 1 Spårbarhet handlar om att ha relevant information om en produkt eller råvara, samt att känna till dess historik Bakgrund Marknader har blivit

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Uppdragsdatum. Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress)

Uppdragsdatum. Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress) REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Standby Rembursen ska vara överlåtbar Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare

Läs mer

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Krav på avtalsreglering som följd av ny faktureringslagstiftning Elektronisk fakturering En regel förs in i mervärdesskattelagen som

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, med begäran om klarering Version 2.0.1 Beskrivning

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Metodik och metodbeskrivning för EDI införande

Metodik och metodbeskrivning för EDI införande Metodik och metodbeskrivning för EDI införande VERKSAMHETSGRÄNSNITT FÖR EDI-SAMVERKAN mellan VBS (VerksamhetsBaserade System) av: Birgit Norén, aktuell tillhörighet: FMV:Electro:InfoSyst Thomas Wahlqvist,

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

EIT Beskrivningsmodeller över transportprocesser

EIT Beskrivningsmodeller över transportprocesser (4) es EIT Beskrivningsmodeller över transportprocesser EIT-projektet har ägnat mycket tid åt att utveckla beskrivningsmodeller för att illustrera olika transportprocesser, scenarios och upplägg med olika

Läs mer

EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 UNA2 Data element separator M an1 UNA3 Decimal notation M an1 UNA4 Release indicator M an1 UNA5 Reserved for future

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering.

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. 2015-12-21 1(6) Testfall 7 för nya Tulltaxan, Version 1.0.0 Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. Meddelande DNK - Tulldeklaration

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Avbildning av TIR-carnet, version 1 [3110] Sidan 1 av omslaget. 5. Underskrift av den internationella organisationens sekreterare:

Avbildning av TIR-carnet, version 1 [3110] Sidan 1 av omslaget. 5. Underskrift av den internationella organisationens sekreterare: Avbildning av TIR-carnet, version 1 [3110] Sidan 1 av omslaget (Den internationella organisationens namn) TIR-CARNET*...kuponger 1. Giltig för instämpling hos avgångstullkontoret till och med den 2. Utfärdad

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Projektgruppen för Fakturadirektivet

Projektgruppen för Fakturadirektivet Volvo Information Technology Per-Olof Frantzén Edi Strategy, Business Consultant E-mail: per-olof.frantzen@volvo.com Tele: 031-3222353 Presentation av Projektgruppen : Anita Saloniemi, Volvo Car Corp Anna

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare namn, adress Rembursen ska vara överlåtbar

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Hela avropet/ordern levereras vid annat datum än det önskade. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax.... 3 4. Hur informationen kan åskådliggöras

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34 Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

1/7. Avrop Sveorder 2.0 eller Sveorder 3.0 Avropserkännande

1/7. Avrop Sveorder 2.0 eller Sveorder 3.0 Avropserkännande 1/7 Detta dokument innehåller mappning av termer mellan SFTI/ESAP och Sve-familjen meddelanden. Här finns även angivet Termidentitet respektive Business requirement. SFTI/ESAP 6 Sve-familjen Avrop Sveorder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30 Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Inköpsrutin Norsjö kommun

Inköpsrutin Norsjö kommun Inköpsrutin Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 1 ALLMÄNNA INKÖPSREGLER Normalt gäller att följande regler ska tillämpas vid inköp av varor och tjänster för kommunens

Läs mer

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober

Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Projekt Tullager, Frågeställningar 23 oktober 2014 Sida 1 Projekt Tullager fra gesta llningar vid referensgruppsmo tet den 23 oktober Presenterade processkarta och uppgiftslämning för Tullager normalförfarande,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 Introduktion Mallen för den Tekniska Bilagan, TB 2007 är liksom denna handledning framtagna av en arbetsgrupp inom NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, under

Läs mer

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering.

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering. Testfall nya valideringar; Avslut_aktiv_förädling_DNK2_OK Import efter Aktiv förädling enligt Tullkodex art. 85 DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande,

Läs mer

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Göteborgs stads krav för elektronisk handel Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer