1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inledande krav 1.1. Inbjudan Upphandlande myndighet SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Ramavtalsleverantörerna kommer löpande att få information om UM/UE som anmäler sig till SKI för avrop från Ramavtalen. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Inbjudan att lämna anbud SKI inbjuder nu Leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av Postförmedlingstjänster Syftet med upphandlingen är att teckna Ramavtal med Leverantörer som under Ramavtalstiden kan tillgodose UM/UEs behov av postförmedlingstjänster inom olika tjänsteområden. Utskrivet: :36 Sida 1 av 48 Refnr.: 5823

2 Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar följande tjänsteområden: 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 2. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Upphandlingen omfattar inte förmedling av information via filer/datorsystem/internet till Leverantör för utskrift- och kuvertering. Upphandlingen omfattar inte köp eller hyra av frankeringsmaskin Geografiska områden Upphandlingen omfattar hela Sverige och är indelad i olika geografiska områden enligt följande nivåer: - Sverige (kan nyttjas av samtliga UM/UE för försändelser utanför egna verksamhetsområdet) - Landsting/Region (kan nyttjas av de UM/UE som har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom aktuell landsting/region) - Kommun (kan nyttjas av de UM/UE som har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom aktuell kommun) Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Sverige, ska kunna dela ut brev inom hela landet. Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Landsting/Region, ska kunna dela ut brev inom de postnummerområden som finns inom det aktuella landstinget/regionen. Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Kommun, ska kunna dela ut brev inom de postnummerområden som finns inom den aktuella kommunen Möjlighet att lämna på hela eller delar av upphandlingen Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga geografiska områden. Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga tjänsteområden. Utvärdering sker separat för varje geografiskt område och tjänsteområde. Anbudslämnare ska i bilaga 03, Tjänsteområde och geografiska område, ange vilka geografiska områden anbudet avser samt vilka tjänsteområden som anbudet avser. Har Anbudsgivare fyllt i och till anbudet bifogat bilaga 03, Tjänsteområden och geografiska områden? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Utskrivet: :36 Sida 2 av 48 Refnr.: 5823

3 Nej Antal Ramavtalsleverantörer Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 1 och 2 avseende hela Sverige. Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 3- per landsting/region. Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 3- per kommun. De försändelser som leverantören för respektive tjänsteområde inte kan leverera ska denna lämna till den Ramavtalsleverantör som är antagen för hela Sverige. UM/UE som har sin huvudsakliga verksamhet i en viss kommun ska för respektive tjänsteområde använda den Ramavtalsleverantör som har Ramavtal för denna kommun. UM/UE som har sin verksamhet/sitt säte i ett visst landsting/region ska använda den Ramavtalsleverantör som har Ramavtal för detta landsting/region Geografiskt område Sverige Till det geografiska området Sverige upphandlas följande tjänsteområden: 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 2. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post Geografiskt område Landsting/Region Till de geografiska områdena Landsting/Region upphandlas följande tjänsteområden: 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Geografiskt område Kommun Till de geografiska områdena Kommun upphandlas följande tjänsteområden: 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Utskrivet: :36 Sida 3 av 48 Refnr.: 5823

4 Volymer 2013 års omsättning uppgick till ca SEK. Ramavtalets årsvolym för denna upphandling uppskattas till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över Ramavtalsperioden. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Ramavtalstid Ramavtalet träder ikraft från den dagen då det undertecknats av båda parter. Ramavtalet gäller för en inledande period om två (2) år. Om SKI inte säger upp Ramavtalet till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger. Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig. När Ramavtalet har löpt i fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning. Avropsberättigade UM/UE kan börja använda Ramavtalet vid olika tidpunkter under Ramavtalsperioden Avtalsstart Avtalsstart är beräknad till tidigast: Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Avrop Avrop Avrop görs av UM/UE till den Ramavtalsleverantör som erhållit Ramavtal för efterfrågat tjänsteområde inom aktuellt geografiskt område. Avropets innehåll regleras i ett Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören Avropsavtal SKI har framställt en mall som kan användas som Avropsavtal vid avrop. Se kapitel 17. Mall för Avropsavtal i detta förfrågningsunderlag Övergripande gällande avrop Avropsavtal Avropsavtal som tecknas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör ska vara underskrivet av båda parter senast sista dag för Ramavtalets giltighetstid. Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör kan löpa under Ramavtalstiden, dvs maximalt fyra (4) år. Dock kan avropsavtal löpa i ytterligare maximalt månader efter det att Ramavtalets giltighetstid, inklusive förlängningsperioden, har löpt Utskrivet: :36 Sida 4 av 48 Refnr.: 5823

5 ut Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter SKI kan under upphandlingens genomförande komma att ställa frågor till Anbudsgivaren. SKI kommer att skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för Anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma TendSign. Kontakt kan ske genom e-post och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter Anbudsgivaren anger vid registrering i upphandlingssystemet VismaTendSign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Anbudsgivaren ska även uppge namn på kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd. Ange Anbudsgivarens företagsnamn: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens organisationsnummer: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd: (Fritextsvar) Övriga kontaktuppgifter SKI vill att Anbudsgivaren anger kontaktuppgifter för miljöansvarig, avtalsansvarig och ordermottagare i syfte att underlätta för eventuellt kommande Ramavtalstecknande. Kontaktuppgifterna ska anges med namn, e-post och telefonnummer. Ange kontaktuppgifter för miljöansvarig hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) Ange kontaktuppgifter för avtalsansvarig hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) Ange kontaktuppgifter för ordermottagare hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) 1.5. Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget består av följande strukturerade dokument: 1. Inledande krav 2. Krav på Anbudsgivaren 3. Kravspecifikation 4. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 5. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post 6. Brevförsändelser, lokalt, A-post 7. Brevförsändelser, lokalt, B-post 8. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 9. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post Utskrivet: :36 Sida 5 av 48 Refnr.: 5823

6 10. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 11. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post. Posttidning B, sorterad, B-post 13. Posttidning B, osorterad, B-post. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE 15. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution 16. Ramavtalsutkast 17. Mall för Avropsavtal Till förfrågningsunderlaget hör även följande bilagor: - Bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter - Bilaga 02 Anbudsgivarens underskrift - Bilaga 03 Tjänsteområden och geografiska områden - Bilaga 04 Priser Tjänsteområden 1.6. Administrativa krav Inlämning av elektroniska anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlagets strukturerade dokument är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en Anbudsgivare inte registrerar sig på Visma TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer Anbudsgivaren tillhanda Förtydligande eller kompletteringar av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är 9 dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Utskrivet: :36 Sida 6 av 48 Refnr.: 5823

7 Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget. Sista dag att ställa frågor är: Förutsättning för anbudslämning Anbudets form och innehåll Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI har ingen skyldighet att begära kompletteringar och/eller förtydliganden från anbudsgivare och möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade och beror på bristens karaktär. Det är därför önskvärt att anbudsgivare tillser att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i anbudet. Kompletteringar och/eller förtydliganden av anbud kommer endast att begäras under förutsättning att SKI bedömer det möjligt enligt gällande rätt. Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska beskrivningar får även vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska på SKI:s begäran ombesörja och bekosta översättning om inte annat anges i anslutning till visst krav i detta förfrågningsunderlag. Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger annat. Svarsformulären och samtliga bevis ska bifogas som filer i anbudet. Observera att svarsformulären ska lämnas i samma format som de erhållits. Vid anbudslämnandet ska lämnas efterfrågade svar på frågor och ställda krav på anvisade platser i Visma Tendsign Reservation och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Undertecknande av anbud Bilaga 02, Anbudets underskrift, ska efter undertecknande skannas in och skickas med som bifogad fil till anbudet i upphandlingssystemet. Bilagan ska undertecknas av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Har Anbudsgivaren undertecknat, skannat in och till anbudet bifogat Bilaga 02 Anbudsgivarens underskrift? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sista anbudsdag För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Sista anbudsdag och tidpunkt för inlämning av anbud är: Utskrivet: :36 Sida 7 av 48 Refnr.: 5823

8 Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med: Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om Anbudsgivaren begär, kommer en representant utsedd av Stockholms Handelskammare att på Anbudsgivarens bekostnad närvara vid anbudsöppningen. Anbudsöppning är planerad till: Tilldelning Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Tilldelningsbeslut utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande Ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat Ramavtal. Upphandlingen är avslutad först när Ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal tecknas efter att 10 dagar gått från det att tilldelningsbeslut skickats till Anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess Utskrivet: :36 Sida 8 av 48 Refnr.: 5823

9 Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för Anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ nedan. Om sekretess begärs - svara JA nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i fritextfältet nedan. Begär Anbudsgivaren sekretess i någon del av inlämnade uppgifter i anbudet? (Fritextsvar) Om sekretess begärs, ska Anbudsgivaren precisera för vilka delar av anbudet som sekretess begärs för samt vilken skada som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Publicering av avtalsdokument Ramavtalet med prisbilagor, uppgiften om kontaktpersoner mm kommer att publiceras på internet (www.sklkommentus.se). Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, mm publiceras på internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.. Kommersiella villkor Ramavtal Ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt Anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat Ramavtal. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 1,5 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på Ramavtalsleverantörens försäljning på Ramavtalet, se kapitel 16, Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i kapitel 16, Ramavtalsutkast. Utskrivet: :36 Sida 9 av 48 Refnr.: 5823

10 Accepterar Anbudsgivaren de kommersiella villkoren i kapitel 16, Ramavtalsutkast? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudet är korrekt inlämnat och uppfyller förfrågningsunderlagets administrativa krav samt ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. De Anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas Övriga krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga krav utöver de administrativa kraven och kvalificeringskraven, dvs. krav kopplade till efterfrågade tjänster. De anbud som uppfyllt dessa krav går vidare till steg tre (3), övriga förkastas Utvärdering I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen ''lägsta pris''. Efterfrågade tjänster är viktade enligt procentsatser som är angivna i bilaga 04 Priser Tjänsteområden. Den Anbudsgivare som erhåller lägst totalt utvärderingspris antas som Ramavtalsleverantör. Varje tjänsteområde och geografiskt område utvärderas var för sig. Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller samtliga krav kommer ett (1) anbud per tjänsteområde och geografiskt område att antas. Om flera Anbudsgivare erhållit samma totala utvärderingspris kommer de att skiljas åt genom lottning. Denna genomförs av tredje part utsedd av SKI. Utskrivet: :36 Sida 10 av 48 Refnr.: 5823

11 2. Krav på Anbudsgivaren 2.1. Uteslutning av leverantör Uteslutningsgrunder - Omständigheter som ska medföra Enligt 10 kap. 1 LOU ska en Anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om SKI får kännedom om att Anbudsgivaren enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Anbudsgivaren äger heller inte rätt att anlita underleverantör som inte uppfyller kraven enligt ovan. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av Utskrivet: :36 Sida 11 av 48 Refnr.: 5823

12 socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfyller Anbudsgivaren och ev. underleverantörer krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.2. Juridisk ställning Krav på registrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där Anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Denna skyldighet omfattar även underleverantörer. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget är registrerat i aktiebolags-eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan får konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags eller liknande registrering? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :36 Sida av 48 Refnr.: 5823

13 Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0 - Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag och företag för vilka rating inte kan erhållas enligt ovan ska efter anmodan redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan t.ex. utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet för Anbudsgivaren genom "kreditvärdig" enligt Creditsafe? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Har tillfredsställande förklaring avseende skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.3. Underleverantör Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska organisationsnummer på underleverantör/er lämnas i fritextfältet nedan för respektive geografiskt område. Utskrivet: :36 Sida 13 av 48 Refnr.: 5823

14 Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören när bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har dock ingen möjlighet att ta emot avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat Ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. De svar som lämnas i fritextfält i strukturerade dokument i TendSign kan extraheras till Excel för vidare hantering. För att underlätta granskningen önskar SKI att Anbudsgivaren kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Organisationsnummer ska anges med bindestreck, t.ex Exempel: , Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer kommaseparera, mellan, organisationsnumren: (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en Anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett samarbetsförhållande med underleverantören som gäller under hela Ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningsperioder. Om Anbudsgivaren inte kan påvisa ett samarbetsförhållande kommer underleverantören att uteslutas, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Anbudsgivaren kan på begäran av SKI påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantör/er. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :36 Sida av 48 Refnr.: 5823

15 3. Kravspecifikation 3.1. Generella krav Definitioner A-post Med A-post brev avses inrikes brevförsändelse som normalt delas ut första (1) vardagen efter dag för postinlämning. B-post Med B-post brev avses inrikes brevförsändelse som normalt delas ut senast tredje (3) vardagen efter dag för postinlämning. Tjänsteområde Med tjänsteområde avses respektive tjänsteområde som anges i punkt ovan. Geografiskt område Med geografiskt område avses Sverige, Landsting/Region och Kommun. Landstings-/Regionstäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela landstingets/regionens område samt omfatta samtliga postnummer som finns inom landstingets/regionens område. Kommuntäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela kommunen samt omfatta samtliga postnummer som finns inom kommungränsen. Rikstäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela riket. UM/UE De upphandlande myndigheter/enheter som är angivna i bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter och som har rätt att avropa från tecknade Ramavtal. Brevförsändelser Med brevförsändelse avses adresserad och försluten försändelse som väger högst 2 kg enligt definitionen i postlagen. Vykort, brevkort och liknande försändelser jämställs med brevförsändelse. Brevsändningar Med brevsändningar avses distribution av minst 500 st A-post brevförsändelser eller minst 500 st B-post brevförsändelser. Vikt och format behöver inte vara lika i sändningen. En brevsändning kan lämnas för distribution antingen osorterad eller sorterad i postnummerordning. Adresserad direktreklam (ADR) Med Adresserad direktreklam (ADR) avses inrikes brevsändning med B-post ekonomibrev som innehåller reklam. Frankeringsservice Med frankeringsservice avses taxering av försändelser efter vikt och försändelseslag samt bokföring av försändelser manuellt eller elektroniskt. Anbudsgivare ska utanför UM/UE:s lokal i egen frankeringsmaskin frankera de försändelser som UM/UE lämnar för frankering. Frankerad post lämnas därefter vidare till annan postoperatör för postutdelning dagen efter. Utskrivet: :36 Sida 15 av 48 Refnr.: 5823

16 Posttidning B Med Posttidning B avses inrikes, enligt Anbudsgivarens anvisningar, sorterade eller osorterade tidningar eller tidskrifter som väger högst 2 kg - med utdelning normalt första vardagen resp. tredje (3) vardagen efter dag för postinlämning. Utrikesbrev Med utrikes avses brevförsändelse som distribueras och delas ut enligt vid var tid gällande leveransbestämmelser till och i mottagarlandet. REK brev Med REK inrikes och REK utrikes avses inrikes respektive utrikes brevförsändelser som endast lämnas ut mot kvittens av mottagaren och för vilka Ramavtalsleverantören har ett särskilt ansvar. Expressbrev Med expressbrev inrikes och expressbrev utrikes avses brevförsändelse som delas ut senast kl vardagen efter inlämningsdagen (inrikes) och enligt vid var tid gällande leveransbestämmelser till och i mottagarlandet (utrikes). Värdeförsändelse Med värdeförsändelse avses inrikes värdeförsändelser som väger max 2 kg och som endast lämnas ut mot kvittens av mottagaren och för vilka Ramavtalsleverantören har ett särskilt ansvar. Svarspost - frisvar Med svarspost frisvar avses inrikes brevförsändelse för vilken avsändaren betalar portot. Med svarspost avses ett/en i försändelsen medskickat kort, kuvert eller kupong med tryckt svarspostlayout som mottagaren kostnadsfritt kan använda för att svara på den mottagna försändelsen. Med frisvar skall förstås att mottagaren, genom att märka valfritt kuvert med "Frisvar", kostnadsfritt skall kunna svara på UM/UEs försändelse Geografiska områden Distribution av försändelser ska kunna ske inom hela det geografiska område som anbudet omfattar. De geografiska områdena är kommun, landsting/region samt hela Sverige. Kan Anbudsgivaren distribuera försändelser inom hela de geografiska områden som Anbudsgivaren offererat? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.2. Tillstånd Tillstånd att bedriva postverksamhet Antagen Anbudsgivare ska senast den dag då Ramavtal tecknas, inneha tillstånd att bedriva postverksamhet för de tjänster där sådant tillstånd krävs. Tillståndet ska vara utfärdat av Post och Telestyrelsen (PTS), UM/UE som avropar från Ramavtalet ska vid behov kunna begära in intyg om tillståndet. Utskrivet: :36 Sida 16 av 48 Refnr.: 5823

17 Uppfyller Anbudsgivaren krav avseende tillstånd att bedriva postverksamhet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.3. Krav på utförande Personal Anbudsgivarens personal skall kunna styrka sin anställningstillhörighet med identitetshandlingar. För fast anställd personal skall personliga behörighetskort med fotografi finnas och medföras när arbete utförs hos avropande myndigheten. Övriga anställd personal skall förses med numrerade entreprenörskort. Anbudsgivaren förbinder sig att vid genomförandet av sina åtaganden använda personal med för ändamålet erforderlig adekvat kompetens. Personalen skall vara kunnig, punktlig och drogfri. Anbudsgivaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta sådan personal, vilken saknar erforderlig kompetens. En förutsättning för uppdragets genomförande är att UM/UE och Anbudsgivarens personal kan samarbeta. Om samarbetssvårigheter påtalas ska utbyte av Anbudsgivarens personal ske om UM/UE så begär. Personal som utför uppdraget skall kunna förstå, tala och läsa samt göra sig förstådd i det svenska språket i den omfattning som krävs för att utföra avtalat åtagande. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om personal? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Fordon Fordon som används ska vara lämpade och godkända för transport av efterfrågad tjänst och vara besiktade enligt svensk lag. Anbudsgivaren ansvarar för att fordon och övrig berörd utrustning samt förare har de tillstånd och utrustning som uppgiften kräver samt den kunskap som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas. Ovan krav omfattar även fordon som tillhandahålls av underleverantör. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om fordon? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Trafiksäkerhet Transporterna med motorfordon ska utföras så att gällande hastighetsgränser inte överskrids. Det är önskvärt men inte ett krav att motorfordonen har utrustats med ISA - Intelligent stöd för anpassning av hastighet. Lista över rekommenderade system finns på Vägverkets hemsida: Ange om och i förekommande fall vilken omfattning som fordonen utrustats med ISA. (Fritextsvar) Alkohol-och droganvändning Anbudsgivaren ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga alkohol- och droganvändning. Anbudsgivaren ska beskriva hur denne förebygger alkohol-och droganvändande. Utskrivet: :36 Sida 17 av 48 Refnr.: 5823

18 Uppfyller Anbudsgivaren kravet om förebyggande av alkohol-och användande? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska beskriva hur denne förebygger alkohol/droganvändande. (Fritextsvar) Sekretess och säkerhet Anbudsgivaren förbinder sig att följa de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) samt att tillse att anlitad personal och eventuella underleverantörer gör motsvarande åtagande. Anbudsgivaren är skyldig att informera sig om innebörden av bestämmelserna om handlingssekretess och tystnadsplikt i OSL. Sekretessen gäller även efter det att Ramavtalet har upphört. Om UM/UE så kräver skall Anbudsgivaren och berörd personal som kan komma i beröring med uppgifter som omfattas av OSL:s bestämmelser underteckna sekretessförbindelse. Anbudsgivaren skall efterfölja de säkerhetsbestämmelser som gäller hos UM/UE. Anbudsgivaren ska om så påfordras inge en förteckning över personal med fullständiga personuppgifter som kommer att anlitas för uppdragen till UM/UE. Personal som UM/UE finner olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt skall omedelbart fråntas sitt uppdrag. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om sekretess och säkerhet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.4. Miljökrav Miljö Anbudsgivaren ska arbeta efter en strukturerad miljöplan i sin egen verksamhet. Anbudsgivaren ska styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet med en redovisning av hur de jobbar med miljöfrågor i verksamheten. Följande ska framgå: a) ansvarig person b) att Anbudsgivaren har identifierat sina miljöpåverkande aktiviteter och tagit fram en åtgärdsplan för att minimera miljöpåverkan (en miljöpolicy) Uppfyller Anbudsgivaren kravet om miljöplan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska redogöra för ovan efterfrågade uppgifter om hur Anbudgivaren jobbar med miljöfrågor: (Fritextsvar) Miljöledningssystem Anbudsgivaren ska senast inom sex (6) månader efter Ramavtalets påbörjan ha ett miljöledningssystem som kan användas för att minska miljöpåverkan för de utförda tjänsterna. Systemet ska minst omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar: - En införd miljöpolicy - Rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs - Rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda Utskrivet: :36 Sida 18 av 48 Refnr.: 5823

19 - Rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med Ramavtalet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser. SKI eller UM/UE ska på begäran kunna erhålla dokumentation om Miljöledningssystemet från Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om miljöledningssystem? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Miljökrav för tunga fordon (> 3,5 ton) Om Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden utför transporter i områden där det finns risk att miljökvalitetsnormer för luftmiljön inte följs (inom t.ex. miljözon), ska alltid fordon användas som lägst uppfyller kraven för Euro IV. Om Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden nyanskaffar fordon till uppdraget ska dessa uppfylla Euro V. Uppfyller Anbudsgivaren miljökrav för tunga fordon (> 3,5 ton)? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.5. Pris Priser Anbudsgivare ska lämna offererade priser i bilaga 04 Priser Tjänsteområden för det/de tjänsteområde/en som anbudet avser. Priserna ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Samtliga kostnader ska ingå i priset. Offererade priser ska lämnas enligt förutsättningar och krav i detta förfrågningsunderlag inkl. bilagor och ev. rättelser och förtydliganden som publicerats under anbudstiden. Om Anbudsgivare lämnar olika priser för olika tjänsteområden och geografiska områden kan prisbilagan kopieras. Offererad prisbilaga anges i sådana fall med beteckning för offererat geografiskt område. Ex Priser Blekinge läns landsting. Utvärdering sker separat för varje tjänsteområde och geografiskt område. Har Anbudsgivaren angivit priser i bilaga 04 och bifogat bilagan/bilagorna till anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Porto till frankeringsmaskin Om Anbudsgivare kan offerera försäljning av porto till frankeringsmaskin ska de offererade priserna innefatta även frankering med frankeringsmaskin. Kan Anbudsgivaren offerera försäljning av porto till frankeringsmaskiner? (Ja/Nej svar) Ja Nej Utskrivet: :36 Sida 19 av 48 Refnr.: 5823

20 4. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 4.1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Anbudsgivare ska i bilaga 03 Tjänsteområden och geografiska områden, ange om anbud läggs för tjänsteområdet. Offererar Anbudsgivaren tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post? (Ja/Nej svar) Ja Nej Prislistor - tjänster utöver efterfrågade Övriga tjänster med nära anknytning till tjänsteområdet såsom t.ex. distribution av brev utrikes, inrikes och utrikes Expressbrev, Värdebrev, Rekommenderade brev, inrikes svarspost frisvar samt inrikes sändningar m.m. som Anbudsgivaren kan tillhandahålla men som inte efterfrågas i denna upphandling skall kunna utnyttjas av UM/UE. Anbudsgivaren ska, om sådan finns, bifoga gällande prislista för dessa tjänster samt ange eventuell rabattsats, eller bifoga förteckning med priser samt eventuell rabatt. Har prislista eller förteckning med priser över Anbudsgivarens tjänster utöver efterfrågade bifogats anbudet? (Fritextsvar) Om rabatt lämnas på Anbudsgivarens prislista/förteckning anges procentsatsen i fältet. (Prisruta) Allmänt tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Anbudsgivare som lämnar anbud avseende tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post, ska utföra tjänsterna enligt förutsättningar och krav i detta förfrågningsunderlag inkl. bilagor och ev. rättelser och förtydliganden som publicerats under anbudstiden. Utskrivet: :36 Sida 20 av 48 Refnr.: 5823

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag Bemanningstjänster sjuksköterskor m.fl.2012

Förfrågningsunderlag Bemanningstjänster sjuksköterskor m.fl.2012 Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster Sjuksköterskor mfl. SKÅNE 2012 Martina Weische 10157 Sista anbudsdag: 2012-03-30 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

1. Administrativa villkor

1. Administrativa villkor Förfrågningsunderlag 2012-10-08 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Trygghetslarm och larmmottaging 2012 Ida Engberg 10102 Sista anbudsdag: 2012-11-19 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-07 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Pensionsadministration 2012-2 Maria Lilja 10177 Sista anbudsdag: 2012-10-18 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag juridiska tjänster Skåne 2012

Förfrågningsunderlag juridiska tjänster Skåne 2012 Förfrågningsunderlag 2012-01-20 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Juridiska tjänster SKÅNE 2012 Fredrik Waldemarsson 11/53 Sista anbudsdag: 2012-02-24 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50 1(32) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Brevförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND 1.1 Tillägg till tidigare tilldelningsbeslut Den 24 mars 2011 skickade Skatteverket ut ett tilldelningsbeslut

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer