1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inledande krav 1.1. Inbjudan Upphandlande myndighet SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Ramavtalsleverantörerna kommer löpande att få information om UM/UE som anmäler sig till SKI för avrop från Ramavtalen. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Inbjudan att lämna anbud SKI inbjuder nu Leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av Postförmedlingstjänster Syftet med upphandlingen är att teckna Ramavtal med Leverantörer som under Ramavtalstiden kan tillgodose UM/UEs behov av postförmedlingstjänster inom olika tjänsteområden. Utskrivet: :36 Sida 1 av 48 Refnr.: 5823

2 Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar följande tjänsteområden: 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 2. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Upphandlingen omfattar inte förmedling av information via filer/datorsystem/internet till Leverantör för utskrift- och kuvertering. Upphandlingen omfattar inte köp eller hyra av frankeringsmaskin Geografiska områden Upphandlingen omfattar hela Sverige och är indelad i olika geografiska områden enligt följande nivåer: - Sverige (kan nyttjas av samtliga UM/UE för försändelser utanför egna verksamhetsområdet) - Landsting/Region (kan nyttjas av de UM/UE som har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom aktuell landsting/region) - Kommun (kan nyttjas av de UM/UE som har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom aktuell kommun) Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Sverige, ska kunna dela ut brev inom hela landet. Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Landsting/Region, ska kunna dela ut brev inom de postnummerområden som finns inom det aktuella landstinget/regionen. Anbudsgivare som lämnar anbud för nivå Kommun, ska kunna dela ut brev inom de postnummerområden som finns inom den aktuella kommunen Möjlighet att lämna på hela eller delar av upphandlingen Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga geografiska områden. Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga tjänsteområden. Utvärdering sker separat för varje geografiskt område och tjänsteområde. Anbudslämnare ska i bilaga 03, Tjänsteområde och geografiska område, ange vilka geografiska områden anbudet avser samt vilka tjänsteområden som anbudet avser. Har Anbudsgivare fyllt i och till anbudet bifogat bilaga 03, Tjänsteområden och geografiska områden? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Utskrivet: :36 Sida 2 av 48 Refnr.: 5823

3 Nej Antal Ramavtalsleverantörer Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 1 och 2 avseende hela Sverige. Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 3- per landsting/region. Ramavtal kommer att tecknas med en Leverantör för respektive tjänsteområde 3- per kommun. De försändelser som leverantören för respektive tjänsteområde inte kan leverera ska denna lämna till den Ramavtalsleverantör som är antagen för hela Sverige. UM/UE som har sin huvudsakliga verksamhet i en viss kommun ska för respektive tjänsteområde använda den Ramavtalsleverantör som har Ramavtal för denna kommun. UM/UE som har sin verksamhet/sitt säte i ett visst landsting/region ska använda den Ramavtalsleverantör som har Ramavtal för detta landsting/region Geografiskt område Sverige Till det geografiska området Sverige upphandlas följande tjänsteområden: 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 2. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post Geografiskt område Landsting/Region Till de geografiska områdena Landsting/Region upphandlas följande tjänsteområden: 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Geografiskt område Kommun Till de geografiska områdena Kommun upphandlas följande tjänsteområden: 3. Brevförsändelser, lokalt, A-post 4. Brevförsändelser, lokalt, B-post 5. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 6. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 7. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 8. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post 9. Posttidning B, sorterad, B-post 10. Posttidning B, osorterad, B-post 11. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution Utskrivet: :36 Sida 3 av 48 Refnr.: 5823

4 Volymer 2013 års omsättning uppgick till ca SEK. Ramavtalets årsvolym för denna upphandling uppskattas till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över Ramavtalsperioden. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Ramavtalstid Ramavtalet träder ikraft från den dagen då det undertecknats av båda parter. Ramavtalet gäller för en inledande period om två (2) år. Om SKI inte säger upp Ramavtalet till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger. Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig. När Ramavtalet har löpt i fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning. Avropsberättigade UM/UE kan börja använda Ramavtalet vid olika tidpunkter under Ramavtalsperioden Avtalsstart Avtalsstart är beräknad till tidigast: Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Avrop Avrop Avrop görs av UM/UE till den Ramavtalsleverantör som erhållit Ramavtal för efterfrågat tjänsteområde inom aktuellt geografiskt område. Avropets innehåll regleras i ett Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören Avropsavtal SKI har framställt en mall som kan användas som Avropsavtal vid avrop. Se kapitel 17. Mall för Avropsavtal i detta förfrågningsunderlag Övergripande gällande avrop Avropsavtal Avropsavtal som tecknas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör ska vara underskrivet av båda parter senast sista dag för Ramavtalets giltighetstid. Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör kan löpa under Ramavtalstiden, dvs maximalt fyra (4) år. Dock kan avropsavtal löpa i ytterligare maximalt månader efter det att Ramavtalets giltighetstid, inklusive förlängningsperioden, har löpt Utskrivet: :36 Sida 4 av 48 Refnr.: 5823

5 ut Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter SKI kan under upphandlingens genomförande komma att ställa frågor till Anbudsgivaren. SKI kommer att skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för Anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma TendSign. Kontakt kan ske genom e-post och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter Anbudsgivaren anger vid registrering i upphandlingssystemet VismaTendSign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Anbudsgivaren ska även uppge namn på kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd. Ange Anbudsgivarens företagsnamn: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens organisationsnummer: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd: (Fritextsvar) Övriga kontaktuppgifter SKI vill att Anbudsgivaren anger kontaktuppgifter för miljöansvarig, avtalsansvarig och ordermottagare i syfte att underlätta för eventuellt kommande Ramavtalstecknande. Kontaktuppgifterna ska anges med namn, e-post och telefonnummer. Ange kontaktuppgifter för miljöansvarig hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) Ange kontaktuppgifter för avtalsansvarig hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) Ange kontaktuppgifter för ordermottagare hos Anbudsgivaren (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) 1.5. Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget består av följande strukturerade dokument: 1. Inledande krav 2. Krav på Anbudsgivaren 3. Kravspecifikation 4. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 5. Brevförsändelser, rikstäckande, B-post 6. Brevförsändelser, lokalt, A-post 7. Brevförsändelser, lokalt, B-post 8. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 9. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post Utskrivet: :36 Sida 5 av 48 Refnr.: 5823

6 10. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post 11. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post. Posttidning B, sorterad, B-post 13. Posttidning B, osorterad, B-post. Utkörning av brevförsändelser från postbox till UM/UE 15. Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution 16. Ramavtalsutkast 17. Mall för Avropsavtal Till förfrågningsunderlaget hör även följande bilagor: - Bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter - Bilaga 02 Anbudsgivarens underskrift - Bilaga 03 Tjänsteområden och geografiska områden - Bilaga 04 Priser Tjänsteområden 1.6. Administrativa krav Inlämning av elektroniska anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlagets strukturerade dokument är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en Anbudsgivare inte registrerar sig på Visma TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer Anbudsgivaren tillhanda Förtydligande eller kompletteringar av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är 9 dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Utskrivet: :36 Sida 6 av 48 Refnr.: 5823

7 Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget. Sista dag att ställa frågor är: Förutsättning för anbudslämning Anbudets form och innehåll Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI har ingen skyldighet att begära kompletteringar och/eller förtydliganden från anbudsgivare och möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade och beror på bristens karaktär. Det är därför önskvärt att anbudsgivare tillser att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i anbudet. Kompletteringar och/eller förtydliganden av anbud kommer endast att begäras under förutsättning att SKI bedömer det möjligt enligt gällande rätt. Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska beskrivningar får även vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska på SKI:s begäran ombesörja och bekosta översättning om inte annat anges i anslutning till visst krav i detta förfrågningsunderlag. Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger annat. Svarsformulären och samtliga bevis ska bifogas som filer i anbudet. Observera att svarsformulären ska lämnas i samma format som de erhållits. Vid anbudslämnandet ska lämnas efterfrågade svar på frågor och ställda krav på anvisade platser i Visma Tendsign Reservation och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Undertecknande av anbud Bilaga 02, Anbudets underskrift, ska efter undertecknande skannas in och skickas med som bifogad fil till anbudet i upphandlingssystemet. Bilagan ska undertecknas av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Har Anbudsgivaren undertecknat, skannat in och till anbudet bifogat Bilaga 02 Anbudsgivarens underskrift? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sista anbudsdag För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Sista anbudsdag och tidpunkt för inlämning av anbud är: Utskrivet: :36 Sida 7 av 48 Refnr.: 5823

8 Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med: Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om Anbudsgivaren begär, kommer en representant utsedd av Stockholms Handelskammare att på Anbudsgivarens bekostnad närvara vid anbudsöppningen. Anbudsöppning är planerad till: Tilldelning Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Tilldelningsbeslut utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande Ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat Ramavtal. Upphandlingen är avslutad först när Ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal tecknas efter att 10 dagar gått från det att tilldelningsbeslut skickats till Anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess Utskrivet: :36 Sida 8 av 48 Refnr.: 5823

9 Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för Anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ nedan. Om sekretess begärs - svara JA nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i fritextfältet nedan. Begär Anbudsgivaren sekretess i någon del av inlämnade uppgifter i anbudet? (Fritextsvar) Om sekretess begärs, ska Anbudsgivaren precisera för vilka delar av anbudet som sekretess begärs för samt vilken skada som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Publicering av avtalsdokument Ramavtalet med prisbilagor, uppgiften om kontaktpersoner mm kommer att publiceras på internet (www.sklkommentus.se). Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, mm publiceras på internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.. Kommersiella villkor Ramavtal Ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt Anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat Ramavtal. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 1,5 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på Ramavtalsleverantörens försäljning på Ramavtalet, se kapitel 16, Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i kapitel 16, Ramavtalsutkast. Utskrivet: :36 Sida 9 av 48 Refnr.: 5823

10 Accepterar Anbudsgivaren de kommersiella villkoren i kapitel 16, Ramavtalsutkast? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudet är korrekt inlämnat och uppfyller förfrågningsunderlagets administrativa krav samt ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. De Anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas Övriga krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga krav utöver de administrativa kraven och kvalificeringskraven, dvs. krav kopplade till efterfrågade tjänster. De anbud som uppfyllt dessa krav går vidare till steg tre (3), övriga förkastas Utvärdering I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen ''lägsta pris''. Efterfrågade tjänster är viktade enligt procentsatser som är angivna i bilaga 04 Priser Tjänsteområden. Den Anbudsgivare som erhåller lägst totalt utvärderingspris antas som Ramavtalsleverantör. Varje tjänsteområde och geografiskt område utvärderas var för sig. Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller samtliga krav kommer ett (1) anbud per tjänsteområde och geografiskt område att antas. Om flera Anbudsgivare erhållit samma totala utvärderingspris kommer de att skiljas åt genom lottning. Denna genomförs av tredje part utsedd av SKI. Utskrivet: :36 Sida 10 av 48 Refnr.: 5823

11 2. Krav på Anbudsgivaren 2.1. Uteslutning av leverantör Uteslutningsgrunder - Omständigheter som ska medföra Enligt 10 kap. 1 LOU ska en Anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om SKI får kännedom om att Anbudsgivaren enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Anbudsgivaren äger heller inte rätt att anlita underleverantör som inte uppfyller kraven enligt ovan. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av Utskrivet: :36 Sida 11 av 48 Refnr.: 5823

12 socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfyller Anbudsgivaren och ev. underleverantörer krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.2. Juridisk ställning Krav på registrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där Anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Denna skyldighet omfattar även underleverantörer. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget är registrerat i aktiebolags-eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan får konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags eller liknande registrering? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :36 Sida av 48 Refnr.: 5823

13 Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0 - Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag och företag för vilka rating inte kan erhållas enligt ovan ska efter anmodan redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan t.ex. utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet för Anbudsgivaren genom "kreditvärdig" enligt Creditsafe? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Har tillfredsställande förklaring avseende skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.3. Underleverantör Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska organisationsnummer på underleverantör/er lämnas i fritextfältet nedan för respektive geografiskt område. Utskrivet: :36 Sida 13 av 48 Refnr.: 5823

14 Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören när bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har dock ingen möjlighet att ta emot avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat Ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. De svar som lämnas i fritextfält i strukturerade dokument i TendSign kan extraheras till Excel för vidare hantering. För att underlätta granskningen önskar SKI att Anbudsgivaren kommaseparerar mellan uppgifter vid uppräkningar utan mellanslag. Organisationsnummer ska anges med bindestreck, t.ex Exempel: , Ange organisationsnummer på samtliga underleverantörer kommaseparera, mellan, organisationsnumren: (Fritextsvar) Underleverantörer och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en Anbudsgivare, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett samarbetsförhållande med underleverantören som gäller under hela Ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningsperioder. Om Anbudsgivaren inte kan påvisa ett samarbetsförhållande kommer underleverantören att uteslutas, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Anbudsgivaren kan på begäran av SKI påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantör/er. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :36 Sida av 48 Refnr.: 5823

15 3. Kravspecifikation 3.1. Generella krav Definitioner A-post Med A-post brev avses inrikes brevförsändelse som normalt delas ut första (1) vardagen efter dag för postinlämning. B-post Med B-post brev avses inrikes brevförsändelse som normalt delas ut senast tredje (3) vardagen efter dag för postinlämning. Tjänsteområde Med tjänsteområde avses respektive tjänsteområde som anges i punkt ovan. Geografiskt område Med geografiskt område avses Sverige, Landsting/Region och Kommun. Landstings-/Regionstäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela landstingets/regionens område samt omfatta samtliga postnummer som finns inom landstingets/regionens område. Kommuntäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela kommunen samt omfatta samtliga postnummer som finns inom kommungränsen. Rikstäckande Innebär att utdelning ska ske inom hela riket. UM/UE De upphandlande myndigheter/enheter som är angivna i bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter och som har rätt att avropa från tecknade Ramavtal. Brevförsändelser Med brevförsändelse avses adresserad och försluten försändelse som väger högst 2 kg enligt definitionen i postlagen. Vykort, brevkort och liknande försändelser jämställs med brevförsändelse. Brevsändningar Med brevsändningar avses distribution av minst 500 st A-post brevförsändelser eller minst 500 st B-post brevförsändelser. Vikt och format behöver inte vara lika i sändningen. En brevsändning kan lämnas för distribution antingen osorterad eller sorterad i postnummerordning. Adresserad direktreklam (ADR) Med Adresserad direktreklam (ADR) avses inrikes brevsändning med B-post ekonomibrev som innehåller reklam. Frankeringsservice Med frankeringsservice avses taxering av försändelser efter vikt och försändelseslag samt bokföring av försändelser manuellt eller elektroniskt. Anbudsgivare ska utanför UM/UE:s lokal i egen frankeringsmaskin frankera de försändelser som UM/UE lämnar för frankering. Frankerad post lämnas därefter vidare till annan postoperatör för postutdelning dagen efter. Utskrivet: :36 Sida 15 av 48 Refnr.: 5823

16 Posttidning B Med Posttidning B avses inrikes, enligt Anbudsgivarens anvisningar, sorterade eller osorterade tidningar eller tidskrifter som väger högst 2 kg - med utdelning normalt första vardagen resp. tredje (3) vardagen efter dag för postinlämning. Utrikesbrev Med utrikes avses brevförsändelse som distribueras och delas ut enligt vid var tid gällande leveransbestämmelser till och i mottagarlandet. REK brev Med REK inrikes och REK utrikes avses inrikes respektive utrikes brevförsändelser som endast lämnas ut mot kvittens av mottagaren och för vilka Ramavtalsleverantören har ett särskilt ansvar. Expressbrev Med expressbrev inrikes och expressbrev utrikes avses brevförsändelse som delas ut senast kl vardagen efter inlämningsdagen (inrikes) och enligt vid var tid gällande leveransbestämmelser till och i mottagarlandet (utrikes). Värdeförsändelse Med värdeförsändelse avses inrikes värdeförsändelser som väger max 2 kg och som endast lämnas ut mot kvittens av mottagaren och för vilka Ramavtalsleverantören har ett särskilt ansvar. Svarspost - frisvar Med svarspost frisvar avses inrikes brevförsändelse för vilken avsändaren betalar portot. Med svarspost avses ett/en i försändelsen medskickat kort, kuvert eller kupong med tryckt svarspostlayout som mottagaren kostnadsfritt kan använda för att svara på den mottagna försändelsen. Med frisvar skall förstås att mottagaren, genom att märka valfritt kuvert med "Frisvar", kostnadsfritt skall kunna svara på UM/UEs försändelse Geografiska områden Distribution av försändelser ska kunna ske inom hela det geografiska område som anbudet omfattar. De geografiska områdena är kommun, landsting/region samt hela Sverige. Kan Anbudsgivaren distribuera försändelser inom hela de geografiska områden som Anbudsgivaren offererat? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.2. Tillstånd Tillstånd att bedriva postverksamhet Antagen Anbudsgivare ska senast den dag då Ramavtal tecknas, inneha tillstånd att bedriva postverksamhet för de tjänster där sådant tillstånd krävs. Tillståndet ska vara utfärdat av Post och Telestyrelsen (PTS), UM/UE som avropar från Ramavtalet ska vid behov kunna begära in intyg om tillståndet. Utskrivet: :36 Sida 16 av 48 Refnr.: 5823

17 Uppfyller Anbudsgivaren krav avseende tillstånd att bedriva postverksamhet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.3. Krav på utförande Personal Anbudsgivarens personal skall kunna styrka sin anställningstillhörighet med identitetshandlingar. För fast anställd personal skall personliga behörighetskort med fotografi finnas och medföras när arbete utförs hos avropande myndigheten. Övriga anställd personal skall förses med numrerade entreprenörskort. Anbudsgivaren förbinder sig att vid genomförandet av sina åtaganden använda personal med för ändamålet erforderlig adekvat kompetens. Personalen skall vara kunnig, punktlig och drogfri. Anbudsgivaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål ersätta sådan personal, vilken saknar erforderlig kompetens. En förutsättning för uppdragets genomförande är att UM/UE och Anbudsgivarens personal kan samarbeta. Om samarbetssvårigheter påtalas ska utbyte av Anbudsgivarens personal ske om UM/UE så begär. Personal som utför uppdraget skall kunna förstå, tala och läsa samt göra sig förstådd i det svenska språket i den omfattning som krävs för att utföra avtalat åtagande. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om personal? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Fordon Fordon som används ska vara lämpade och godkända för transport av efterfrågad tjänst och vara besiktade enligt svensk lag. Anbudsgivaren ansvarar för att fordon och övrig berörd utrustning samt förare har de tillstånd och utrustning som uppgiften kräver samt den kunskap som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas. Ovan krav omfattar även fordon som tillhandahålls av underleverantör. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om fordon? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Trafiksäkerhet Transporterna med motorfordon ska utföras så att gällande hastighetsgränser inte överskrids. Det är önskvärt men inte ett krav att motorfordonen har utrustats med ISA - Intelligent stöd för anpassning av hastighet. Lista över rekommenderade system finns på Vägverkets hemsida: Ange om och i förekommande fall vilken omfattning som fordonen utrustats med ISA. (Fritextsvar) Alkohol-och droganvändning Anbudsgivaren ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga alkohol- och droganvändning. Anbudsgivaren ska beskriva hur denne förebygger alkohol-och droganvändande. Utskrivet: :36 Sida 17 av 48 Refnr.: 5823

18 Uppfyller Anbudsgivaren kravet om förebyggande av alkohol-och användande? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska beskriva hur denne förebygger alkohol/droganvändande. (Fritextsvar) Sekretess och säkerhet Anbudsgivaren förbinder sig att följa de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) samt att tillse att anlitad personal och eventuella underleverantörer gör motsvarande åtagande. Anbudsgivaren är skyldig att informera sig om innebörden av bestämmelserna om handlingssekretess och tystnadsplikt i OSL. Sekretessen gäller även efter det att Ramavtalet har upphört. Om UM/UE så kräver skall Anbudsgivaren och berörd personal som kan komma i beröring med uppgifter som omfattas av OSL:s bestämmelser underteckna sekretessförbindelse. Anbudsgivaren skall efterfölja de säkerhetsbestämmelser som gäller hos UM/UE. Anbudsgivaren ska om så påfordras inge en förteckning över personal med fullständiga personuppgifter som kommer att anlitas för uppdragen till UM/UE. Personal som UM/UE finner olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt skall omedelbart fråntas sitt uppdrag. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om sekretess och säkerhet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.4. Miljökrav Miljö Anbudsgivaren ska arbeta efter en strukturerad miljöplan i sin egen verksamhet. Anbudsgivaren ska styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet med en redovisning av hur de jobbar med miljöfrågor i verksamheten. Följande ska framgå: a) ansvarig person b) att Anbudsgivaren har identifierat sina miljöpåverkande aktiviteter och tagit fram en åtgärdsplan för att minimera miljöpåverkan (en miljöpolicy) Uppfyller Anbudsgivaren kravet om miljöplan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska redogöra för ovan efterfrågade uppgifter om hur Anbudgivaren jobbar med miljöfrågor: (Fritextsvar) Miljöledningssystem Anbudsgivaren ska senast inom sex (6) månader efter Ramavtalets påbörjan ha ett miljöledningssystem som kan användas för att minska miljöpåverkan för de utförda tjänsterna. Systemet ska minst omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar: - En införd miljöpolicy - Rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs - Rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda Utskrivet: :36 Sida 18 av 48 Refnr.: 5823

19 - Rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med Ramavtalet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser. SKI eller UM/UE ska på begäran kunna erhålla dokumentation om Miljöledningssystemet från Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden. Uppfyller Anbudsgivaren kraven om miljöledningssystem? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Miljökrav för tunga fordon (> 3,5 ton) Om Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden utför transporter i områden där det finns risk att miljökvalitetsnormer för luftmiljön inte följs (inom t.ex. miljözon), ska alltid fordon användas som lägst uppfyller kraven för Euro IV. Om Anbudsgivaren under Ramavtalsperioden nyanskaffar fordon till uppdraget ska dessa uppfylla Euro V. Uppfyller Anbudsgivaren miljökrav för tunga fordon (> 3,5 ton)? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.5. Pris Priser Anbudsgivare ska lämna offererade priser i bilaga 04 Priser Tjänsteområden för det/de tjänsteområde/en som anbudet avser. Priserna ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Samtliga kostnader ska ingå i priset. Offererade priser ska lämnas enligt förutsättningar och krav i detta förfrågningsunderlag inkl. bilagor och ev. rättelser och förtydliganden som publicerats under anbudstiden. Om Anbudsgivare lämnar olika priser för olika tjänsteområden och geografiska områden kan prisbilagan kopieras. Offererad prisbilaga anges i sådana fall med beteckning för offererat geografiskt område. Ex Priser Blekinge läns landsting. Utvärdering sker separat för varje tjänsteområde och geografiskt område. Har Anbudsgivaren angivit priser i bilaga 04 och bifogat bilagan/bilagorna till anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Porto till frankeringsmaskin Om Anbudsgivare kan offerera försäljning av porto till frankeringsmaskin ska de offererade priserna innefatta även frankering med frankeringsmaskin. Kan Anbudsgivaren offerera försäljning av porto till frankeringsmaskiner? (Ja/Nej svar) Ja Nej Utskrivet: :36 Sida 19 av 48 Refnr.: 5823

20 4. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post 4.1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Anbudsgivare ska i bilaga 03 Tjänsteområden och geografiska områden, ange om anbud läggs för tjänsteområdet. Offererar Anbudsgivaren tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post? (Ja/Nej svar) Ja Nej Prislistor - tjänster utöver efterfrågade Övriga tjänster med nära anknytning till tjänsteområdet såsom t.ex. distribution av brev utrikes, inrikes och utrikes Expressbrev, Värdebrev, Rekommenderade brev, inrikes svarspost frisvar samt inrikes sändningar m.m. som Anbudsgivaren kan tillhandahålla men som inte efterfrågas i denna upphandling skall kunna utnyttjas av UM/UE. Anbudsgivaren ska, om sådan finns, bifoga gällande prislista för dessa tjänster samt ange eventuell rabattsats, eller bifoga förteckning med priser samt eventuell rabatt. Har prislista eller förteckning med priser över Anbudsgivarens tjänster utöver efterfrågade bifogats anbudet? (Fritextsvar) Om rabatt lämnas på Anbudsgivarens prislista/förteckning anges procentsatsen i fältet. (Prisruta) Allmänt tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post Anbudsgivare som lämnar anbud avseende tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post, ska utföra tjänsterna enligt förutsättningar och krav i detta förfrågningsunderlag inkl. bilagor och ev. rättelser och förtydliganden som publicerats under anbudstiden. Utskrivet: :36 Sida 20 av 48 Refnr.: 5823

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013-2

Vägledning Postförmedling 2013-2 Vägledning Postförmedling 2013-2 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 Tjänsteområden... 6 Hur använder du tjänsterna?... 6 Sida 1 av 6 Allmänt om Postförmedlingstjänster

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster Anbudsansökningsinbjudan 2011-09-09 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista ansökansdag: 2011-10-10 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN ANBUDSINBJUDAN. Uppsala kommun inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling. Omfattning och villkor beskrivs i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. ANBUDETS FORM Anbud ska vara skriftliga och

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer