att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag"

Transkript

1 LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg Ingalill. Förskaleplatser i Hjärup Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören, att enligt tillämpliga bestämmelser i lagen om offentlig upphandlin~, inhämta anbud i ärendet enligt föreliggande upphandlingsföreskrifter och övrigt förfrågningsunderlag, och efter utvärdering av inkomna anbud för kommunstyrelsens redovisa förslag till tilldelning av kontrakt och hyresavtal samt, att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag att föreslå Kommunfullmäktige besluta att vid antagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen tecknar hyresavtal för ny förskola i Hjärup i enlighet med de principer som tillämpats vid tidigare nybyggnation av lokaler. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde beslutat att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av ny förskola i Hjärup. Projektbeskrivning ska återredovisas inklusive hyreskalkyl Beslutet grundar sig på "Förskola i Hjärup - planeringsunderlag" som visar ett behov av ett ökat antal förskoleplatser, samt ett behov av att ersätta Åkervindans förskola med nya lokaler. I anslutning till Uppåkraskolan finns en tomt som i detaljplanen för" del av Stora Uppåkra 12:2" anges som lämplig för byggnation av bostäder och/eller skola. Placeringen av förskola här ger möjlighet till att organisera en större enhet gemensamt med Uppåkraskolan. I Kommunstyrelsens beslut från anges volymen i förskolan till ca 70 barn, vilket motsvarar 4 avdelningar. Vid beslutet diskuterades även att en utbyggnad till 6 avdelningar med ca 120 barn i ett senare skede skulle vara möjlig. Planeringen av förskolan medger 6 avdelningar men med förslaget att alla avdelningarna byggs samtidigt för att undvika att byggnation sker under pågående verksamhet. För att ge bästa utrymme för utemiljö kommer förskolan att byggas i två plan.

2 LEDNING 2(2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-495 DATUM: Beslutsunderlag Administrativa föreskrifter- Nybyggnation av förskola del av Stora Uppåkra 12:2, Staffanstorp Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

3 .. ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Totalentreprenad avseende Nybyggnation förskola Hjärup (del av Stora Uppåkra 12:2), statfanstorp statfanstorps kommun Del av förfrågningsunderlag

4 AF AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.15 ALLMÄN INFORMATION Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter i AMA AF 12 har inte återgivits utan gäller genom angivande av kod och rubrik. l de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med text i AMA AF 12 under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text. Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt entreprenadkontraktet kommer direkt efter dess undertecknande att överlåtas till Hemsö skolfastigheter AB, som därigenom kommer att ikläda sig rollen som beställare/byggherre. Entreprenören förbinder sig att acceptera sådan överlåtelse. Se även AFD.11. Byggherre statfanstorps kommun, org.nr Rådhuset, Torget statfanstorp Sedan upphandlingskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till: Hemsö Skolfastigheter AB, org.nr Neptuniplan Malmö Beställare statfanstorps kommun, org.nr Rådhuset, Torget statfanstorp Sedan upphandlingskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till: Hemsö skolfastigheter AB, org.nr Neptuniplan Malmö Beställarens kontaktperson under anbudstiden Ingalill Hellberg, statfanstorps kommun E-post: ingaiii l. se Telefonnummer: Beställarens kontaktperson för visning av objekt Olle Ryfelt, statfanstorps kommun Telefonnummer: Nätägare El: Kraftringen AB Gas: E. ON Gas Sverige AB VA: statfanstorps kommun 2

5 Fiberkabel: statfanstorps Fibernät AB AFA.2 AFA.21 AFA.22 AFA.3 Orientering Översiktlig information om objektet Objektet avser nybyggnation av förskola inklusive markarbeten. Byggnationen ska ske genom så kallade moduler som ska monteras på plats. Förskolan ska ligga på del av fastigheten Stora Uppåkra 12:2 i statfanstorp och inrymma ca 120 förskolebarn på sex avdelningar samt personal med personalutrymmen. BTA beräknas uppgå till ca 1200 kvm. Med hänsyn till att beställaren planerar att förskolan ska vara redo att tas i bruk den 1 december 2015 är projekttiden kort och det är av stor vikt att denna hålls. Arbetena kan påbörjas så snart upphandlingskontrakt har undertecknats. Byggnadernas placering framgår av handlingen Disposition av gård samt yttre miljö, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 2 och utformningen av yttre miljö framgår av handlingen Material- och rumsbeskrivning för de delar som B har särskilda krav på, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 3. Objektets läge Fastigheten: Stora Uppåkra 12:2 (del av) Förkortningar BH B TE SE UE PL KA Byggherre Beställaren Totalentreprenören sideentreprenör Underentreprenör Projektledare Kontrollansvarig enligt PBL 3

6 AFB AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingen genomförs i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling ("LOU") och de regler som gäller för upphandling under tillämpligt tröskelvärde. Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande. Entreprenadform Upphandlingen genomförs som totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning utgår inte. Förutsättningar för upphandlingens genomförande B har rätt att avbryta upphandlingen om det föreligger sakliga skäl för avbrytande. Sakliga skäl kan exempelvis vara att inkomna anbud överstiger budget eller att erforderliga myndighetstillstånd, så som bygglov, inte erhålls. Om B avbryter upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget publiceras via upphandlingsverktyget TendSign (se Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar. 02. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning administrativa föreskrifter. 03. ABT 06 (bifogas ej) 06. Förfrågningsunderlag.1 Administrativa Föreskrifter (detta dokument)' Beskrivningar.1 Material- och rumsbeskrivning för de delar som B har särskilda krav på.2 PM Markåtgärder för förskola i Hjärup.3 Disposition av gård samt yttre miljö.4 Mottagningskök.5 Detaljplan 4

7 AFB.23 AF8.25 AF8.3 AF8.31 AFB Anbudsformulär.8 Utvärderingsmall 07. övriga handlingar.1 Geotekniska utredning.2 Nybyggnadskarta (bifogas ej).4 Kontrollplan enligt PBL.5 Översiktlig gatu- och parkeringsdisposition Kompletterande förfrågningsunderlag All information och kommunikation i samband med denna upphandling hanteras och besvaras skriftligt genom TendSign. Frågor under anbudstiden Frågor avseende upphandlingen och/eller förfrågningsunderlagen ställs endast via TendSign och senast tio dagar innan sista dag för avgivande av anbud. Svar på frågeställningarna (avidentifierade) skickas, via TendSign, till samtliga som laddat ner förfrågningsunderlaget Anbudsgivare som tagit del av förfrågningsunderlaget på annat sätt ansvarar själv för att ta del av kompletteringar i form av frågor och svar. Observera att av B lämnade svar avseende upphandlingen och/eller förfrågningsunderlaget endast är bindande om svaren lämnats via TendSign. B besvarar inkomna frågor senast sex dagar innan sista dag för avgivande av anbud. Endast skriftliga svar är bindande för B. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign. Anbud ska vara baserat på de i AFB.22 upptagna handlingarna. Anbud ska utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga de uppgifter och handlingar som efterfrågas. Anbud får inte innehålla reservationer. Anbud ska innehålla information om anbudsgivare med angivande av företagsnamn, organisationsnummer, adress och ombud samt e-postadress till vilken tilldelningsbeslut ska skickas. Anbud ska vara skriftligt och avgivet på svenska. Anbud ska undertecknas av anbudsgivarens firmatecknare, eller av annan, genom fullmakt, behörig person. Undertecknande av anbud sker genom att undertecknat anbudsformulär scannas in och skickas in elektroniskt via TendSign. Huvudanbud Huvudanbud ska lämnas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget 5

8 AFB.313 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 Alternativa utföranden Alternativa utföranden är inte tillåtna. Kompletteringar till anbud Möjligheten för B att begära kompletterande uppgifter avseende lämnat anbud efter sista anbudsdag är ytterst begränsad. För att B ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter. B kan, inom ramen för LOU, medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. B får vidare begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Eventuell begäran om förtydligande eller komplettering ska besvaras skriftligt. Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast den [anges datum] Anbud som är B tillhanda efter den nu angivna tiden kommer att förkastas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång (ursprunglig giltighetstid för anbud). Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens ursprungliga giltighetstid per automatik till dess upphandlingskontrakt tecknats, dock längst 90 dagar utöver ursprunglig giltighetstid för anbud. B kan komma att begära ytterligare förlängning av anbudens giltighetstid. Adressering Anbud skickas in elektroniskt via TendSign, se vidare AFB.31. Anbudsöppning De anbud som inkommit i rätt tid öppnas vid ett protokollfört slutet sammanträde i B:s lokaler. Anbudsgivare har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppning. Anbudsgivare kan begära att en representant från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren närvarar vid anbudsöppningen. Anbudsgivare som begär sådan närvaro svarar för kostnad för representanten. Prövning av anbudsgivare och anbud De anbud som uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav på anbudet kommer att prövas i två steg. l det första steget (kvalificeringsfasen enligt AFB.52) granskas anbudsgivares uppfyllande av krav på anbudsgivare. l det andra steget (utvärderingsfasen enligt AFB.53) prövas kvalificerade anbudsgivares anbud. Tekniska krav m m Entreprenaden ska utföras i överensstämmelse med gällande myndighetskrav. Utformning och gestaltning av byggnaden enligt nedan 6

9 ska redovisas genom att anbudsgivare till anbudet bifogar nedan angivna handlingar. 1. Kontraktsarbetena ska utföras i enlighet med gällande detaljplan och i enlighet med myndighetskrav avseende tillgänglighet. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud bifoga situationsplan i skala 1 :400 utvisande väderstreck och inplacering av byggnaden. Av situationsplanen ska framgå att krav om tillgänglighet och krav i gällande detaljplan efterlevs. 2. Byggnadens energianvändning för uppvärmning ska vara lägre än 60 kwh/m 2 Atemp. Till styrkande av att kravet är uppfyllt ska anbudsgivare till sitt anbud bifoga energiberäkning utvisande att byggnadens energianvändning för uppvärmning ej överstiger nu angiven nivå, samt ska förbrukning av hushållsel och fastighetsel framgå. AFB.51 AFB Samtliga tekniska lösningar ska vara kvalitetssäkrade och fuktsäkerhet ska vara minst enligt krav i Hus-AMA eller motsvarande. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud ge in byggbeskrivning som visar att tekniska lösningar är kvalitetssäkrade och att fuktsäkerhet är tillgodosedd motsvarande krav i Hus-AMA. 4. Samtliga tekniska lösningar ska minst motsvara krav i gällande AMA. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud ge in installationsteknisk beskrivning utvisande att tekniska lösningar motsvarar krav i gällande AMA. Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivare som inte uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 LOU med hänvisning till 1 O kap. 1-2 LOU kommer att uteslutas. Anbudsgivare intygar genom undertecknande av anbud att uteslutningsgrund enligt 1 O kap. 1 och 2 LOU inte föreligger. Om anbudsgivare inte kan intyga att uteslutningsgrund enligt 1 O kap. 2 LOU inte föreligger ska anbudsgivare till anbudet foga en styrkt förklaring till varför kravet i 1 O kap. 2 LOU inte är uppfyllt, så att det står klart för B att anbudet kan antas utan någon ökad risk för B. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten Fast text i AMA AF 12 stryks och utgår och ersätts med följande. Anbudsgivare ska vara registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, F-skatt och arbetsgivaravgift. Anbud kan inte antas från anbudsgivare som inte är registrerad trots att skyldighet härtill föreligger. Motsvarande krav gäller för eventuell av anbudsgivare anlitad underentreprenör. Till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt kommer B att inhämta av Skatteverket ifylld blankett SKV 4820 för anbudsgivare och för angivna underentreprenörer. För underentreprenörer som ännu inte är utsedda är det anbudsgivares skyldighet att motsvarande kontroll görs innan sådan 7

10 AF B. 52 underentreprenör utses. Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt ge in intyg från behörig myndighet. Prövning av anbudsgivares lämplighet Aberopande av annans kapacitet Entreprenör kan i enlighet med LOU åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för uppfyllande av krav. Anbudsgivare ska i förekommande fall till sitt anbud bifoga intyg som visar att anbudsgivare kommer att förfoga över nödvändiga resurser för att entreprenaden ska kunna utföras. Juridisk ställning och registrering Anbudsgivare ska vara registrerad i aktiebolags-, handelsbolagsregister eller motsvarande register (Bolagsverket). För utländska anbudsgivare gäller motsvarande krav avseende registrering i det egna landet. B kontrollerar att kravet avseende registrering är uppfyllt genom kontroll hos Upplysningscentralen (UC). Utländsk anbudsgivare ska till anbud bifoga bevis avseende registrering. Krav på finansiell förmåga och ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en tillräcklig finansiell förmåga och ekonomisk ställning för genomförande av kontraktsarbetena. Anbudsgivare som uppfyller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralens (UC) kreditvärdighetskontroll eller motsvarande kreditvärdighet enligt annat likvärdigt kreditvärderingsinstitut anses uppfylla kravet på en tillräcklig finansiell förmåga och ekonomisk ställning. Anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt, till anbud bifoga intyg från Upply~ningscentralen (UC) eller motsvarande intyg från annat kreditvärderingsinstitut eller annan dokumentation som styrker att kravet är uppfyllt. Krav på kvalitets- och miljöledningssystem Anbudsgivare ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete som minst uppfyller kraven enligt ISO :2004 (se även AFD.222) eller motsvarande respektive ISO 9001 :2008 (se även AFD.221) eller motsvarande. Anbudsgivare ska till styrkande av att kravet är uppfyllt till sitt anbud bifoga en beskrivning av sitt kvalitets- och miljöarbete alternativt inge bevis om tredje parts certifiering som styrker att kravet är uppfyllt. Krav på teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet för utförande av kontraktsarbetena. Anbudsgivare ska ha tidigare erfarenhet av liknande entreprenader. Anbudgivare ska till styrkande av att kravet är uppfyllt lämna uppgift om tre referensprojekt som avser en likvärdig entreprenad, varmed avses 8

11 uppförande av förskola eller skola i modul med minst fyra avdelningar, med uppgift om beställare, beställarens kontraktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av entreprenaden, samt tid för entreprenadens utförande. Platsorganisation AF B. 53 Anbudsgivare ska ha för entreprenaden erforderlig personal med erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet samt ska ha en erforderlig platsorganisation. Till styrkande av kravet på tillräcklig platsorganisation ska anbudsgivare i anbudet lämna uppgift om offererad projektchef och platschef. Projektchef Till styrkande av att kravet på erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet är uppfyllt avseende offererad projektchef ska anbudsgivare i anbudet lämna (i) ev/meritförteckning av vilken ska framgå relevant erfarenhet och utbildning och (ii) uppgift om tre referensprojekt av motsvarande karaktär, varmed ska förstås arbete som projektchef vid färskoleprojekt eller modulbyggnadsprojekt för en kontraktssumma om minst fem miljoner ( ) kronor (minst ett av de tre referensprojekten ska vara ett modulbyggnadsprojekt), med uppgift om beställare, beställarens kontaktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av uppdrag och angivande av kontraktssumma. Platschef Till styrkande av att kravet på erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet är uppfyllt avseende offererad platschef ska anbudsgivare i anbudet lämna (i) ev/meritförteckning av vilken ska framgå relevant erfarenhet och utbildning och (ii) uppgift om tre referensprojekt av motsvarande karaktär, varmed ska förstås arbete som platschef vid färskoleprojekt eller modulbyggnadsprojekt för en kontraktssumma om minst fem miljoner ( ) kronor (minst ett av de tre referensprojekten ska vara ett modulbyggnadsprojekt), med uppgift om beställare, beställarens kontaktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av uppdrag och angivande av kontraktssumma. Prövning av anbud Endast de anbud som innehåller samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter och dokument samt som uppfyller krav på anbudsgivare och krav på upphandlingsföremålet enligt ovan kommer att utvärderas. Utvärdering sker enligt principen om lägsta pris. Anbudsgivare ska i anbud lämna följande priser. 1. Anbudssumma som anges i SEK exklusive mervärdesskatt. 2. Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 g m om 8a uttryckt i procent. 3. limpriser för följande kategorier. limpriserna ska vara fasta utan indexreglering. Timpris ska vara komplett enligt ABT 06 kap. 6 g g

12 punkt 2, 3, 4, 6 och 7 samt, såvitt avser sådana kostnader, punkt 8a. Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt. a) Byggnadsarbetare b) Elektriker c) Rörläggare d) Ventilationstekniker e) Målare 4. Optionspris för följande arbeten. Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt. a) Option ytterväggar med beklädnad av fasadtegel b) Option aluminiumklädda träfönster Vid utvärderingen kommer anbudssumman att adderas med fiktiva beräkningar för Ä TA-arbeten enligt nedan. Utvärderingsmall redovisas i handlingen Utvärderingsmall, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 8. AF8.54 AF B. 55 B kommer vid utvärderingen räkna med en fiktivt verifierad självkostnad för Ä TA-arbete avseende ett fiktivt belopp om 100 timmar för medeltimkostnaden för ovanstående personalkategorier i punkterna 3 a) - e), samt lämnat entreprenörarvode på ett fiktivt belopp om kronor avseende material ("Fiktivt ÄTA"). Vid utvärderingen kommer således de av anbudsgivaren lämnade timpriserna för punkterna 3 a) -e) adderas och divideras med fem, varefter denna summa multipliceras med 100. Vidare kommer påslag med det av anbudsgivaren lämnade entreprenörarvodet (punkten 2 ovan) göras på kronor avseende material. Därefter kommer summorna för timpriser och materialkostnad att adderas till ett Fiktivt Ä T A. Fiktivt Ä TA kommer därefter att adderas till den av anbudsgivaren lämnade anbudssumman (punkten 1 ovan) och lämnade optionspriser (punkten 4 ovan) ("Utvärderingspris"). Det anbud som erhåller lägst Utvärderingspris har lämnat lägsta pris i upphandlingen och kommer att tilldelas kontrakt. Om två eller flera anbudsgivare erhåller samma Utvärderingspris avgörs deras inbördes rangordning i första hand genom anbudssumman (punkten 1 ovan) (lägre pris rangordnas högre). Om anbuden fortfarande inte är möjliga att skilja åt avgörs deras inbördes rangordning genom lottning. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Efter genomförd upphandling fattar B tilldelningsbeslut vilket skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare till de e-postadresser som angivits i anbud. sekretess för anbudshandlingar B lyder under offentlighetsprincipen och de regler som gäller avseende handlingsoffentlighet och sekretess i offentlighets- och sekretesslagen ("OSL"). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till B inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna 10

13 hemlighållas måste stöd finnas i OSL. Under anbudstiden råder så kallad absolut sekretess. Den absoluta sekretessen upphör när tilldelningsbeslut skickas ut eller när upphandlingen på annat sätt avslutas. sekretess kan även efter denna tidpunkt fortsatt gälla för uppgifter i anbud. En anbudsgivare ska ange för vilka uppgifter (avseende affärs- eller driftsförhållande) denne anser att sekretess råder. En anbudsgivare ska även ange av vilka skäl denne anser att sekretess råder för dessa uppgifter. Om möjligt ska anbudsgivaren även ange under hur lång tid anbudsgivaren bedömer att ett röjande av uppgifterna kan vara till skada för anbudsgivaren. AFB.56 Oavsett en anbudsgivares begäran är det B som när en handling eller uppgift begärs utlämnad, i enlighet med OSL, beslutar om en uppgift ska vara sekretessbelagd eller inte. Kontraktstecknande Tilldelningsbeslut innebär inte accept av anbudet. Bindande avtal uppkommer först vid båda parters undertecknande av kontrakt. Avtal kan tecknas tidigast tio (1 O) dagar efter att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickades ut till anbudsgivare (avtalsspärr). 11

14 AFD AFD.1 AFD.11 AFD.111 AFD.12 AFD.121 ENTREPRENADFÖREsKRIFTER VIDTOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. Omfattning Kontraktsarbetena innefattar alla erforderliga arbeten och leveranser för objektets projektering, uppförande och iordningställande av i fullt färdigt och driftsdugligt skick så att objektet kan användas för det avsedda ändamålet, inklusive erforderliga markarbeten. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingar Efter genomförd upphandling upprättas uppgörelseprotokoll som gäller som entreprenadkontrakt Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt entreprenadkontraktet kommer direkt efter dess undertecknande att överlåtas till Hemsö skolfastigheter AB, som därigenom kommer att ikläda sig rollen som beställare/byggherre. TE förbinder sig att acceptera sådan överlåtelse. Med ändring av ABT 06 kap. 1 3 st. 1 föreskrivs följande. Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingar gäller de i följande ordning: 1. Kontrakt 2. Administrativa föreskrifter med de ändringar i ABT 06 som är upptagna i AFD.111, sammanställning över ändringar. 3. ABT 06 (Bifogas ej) 4. Förfrågningsunderlag Bestämmelsens andra och tredje stycken gäller oförändrade. Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändringar av så kallade fasta bestämmelser i ABT 06 förekommer under följande koder och rubriker. Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 finns under följande koder och rubriker: AFD.11 AFD.23 AFD.611 Arbetsområde Kontraktshandlingar Ä T A-arbeten Ersättning för Ä TA-arbeten Arbetsområdets gränser Följande kapitel och paragrafer i ABT 06 har ändrats: Kap. 1 3 Kap Kap. 6 6 Arbetsområdets gränser framgår av handlingen Disposition av gård samt yttre miljö, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 8. 12

15 AFD.122 AFD.13 AFD.131 AFD.135 AFD.14 AFD.142 Syn före påbörjande av arbete Före etablering av arbetsplatsen påbörjas ska syn inom och i anslutning till arbetsområdet genomföras. TE kallar till syn. Respektive part ska stå för sina kostnader i samband med syn. Protokoll ska upprättas av B eller av B utsedd syneförrättare och TE ska justera protokollet. Om syn uteblir betraktas arbetsområdet som felfritt vid entreprenadens början. Syn ska samordnas med syn av närliggande område, se AFD.531. Förutsättningar Kommunikations- och kontraktsspråk för såväl upphandling som för entreprenaden ska vara svenska. Rökning och skvalmusik får ej förekomma inom arbetsområdet. Erforderliga tekniska åtgärder så som provisorier, bullerdämpning, avskärmning, inhängander, dammbindning och dylikt ska ingå i entreprenaden. Tillgång till bygge! sker genom längre kabeldragning då bygge! inte finns i omedelbar närhet till arbetsområdet, se även AFG.14. Containeruppställning får ej ske med öppen container utan ska vara täckt och låst container med luckor. Minsta avstånd till befintlig byggnad ska vara 6 meter. Under entreprenadtiden ska varje dag, efter arbetstidens slut, noggrant kontrolleras att fönster, dörrar och andra öppningar är väl stängda och låsta i byggnaden. Uppgifter om sidaentreprenader och andra arbeten TE ska göra det möjligt för B att under entreprenadtiden låta utföra sidoentreprenader. Under entreprenadtiden kommer följande sideentreprenader genom B:s försorg att utföras inom och i närheten av arbetsområdet. l anslutning till förskolan pågår entreprenad för skola. Samordning sker kring parkering och infarter, se handlingen översiktlig gatu- och parkeringsdisposition, AFB.22, övriga handlingar, punkten Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Varningsskyltar, avstängningar och varningsljus ska uppsättas där så erfordras. För orten gällande bestämmelser ska följas. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg TE ska vid anläggning av byggväg säkerställa att erforderlig säkerhet uppnås om den passerar allmän gång- och/eller cykelväg. Om byggtransporter påverkar närliggande gator ska TE vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa trafiksituationen. 13

16 AFD.15 AFD.151 AFD.157 AFD.16 AFD.161 AFD.162 AFD.171 AFD.172 AFD.181 AFD.1811 AFD.1812 Varor m m Varor från entreprenören Utbildning och support Innan slutbesiktning ska godkänd driftsinstruktion föreligga. TE ska ha genomgångar med B:s personal före slutbesiktning och överlämnande av entreprenaden, samt i samband med avtalade servicebesök under garantitiden. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov har inte sökts för byggnationen. Ansökan ska ske så snart upphandling skett. Ansökan inlämnas av B. Med ändring av ABT 06 kap ska TE ansöka om och bekosta eventuella tillstånd och avgifter vid etablering av bodar, byggplatsskyltning, erforderliga åtgärder utanför arbetsområdet etc, samt övriga tillstånd som erfordras för entreprenadarbetenas bedrivande. Bygglov för byggskylt söks och bekostas av TE. Myndighetsbesiktning Med ändring av ABT 06 kap ska TE kalla berörda myndigheter till erforderliga besiktningar. Myndighetens eventuella besiktningskostnad betalas av B. TE ska lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket Anmälningar till myndigheter Det åligger TE att till berörda myndigheter och instanser föra för arbetenas genomförande erforderliga anmälningar och söka erforderliga tillstånd. TE svarar för kostnader. För avstängning av och/eller inkoppling till befintliga ledningar ska TE anmäla och samordna dessa samt inhämta tillstånd från berörd huvudman. Anmälningar till beställaren Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll ska B underrättas så att förbesiktning kan ske. TE ska i god tid anmäla till KA och sakkunniga om besiktningar och kontroller enligt kontrollplaner, kontrollplan-pbl och provningar. Tillsyn och kontroll enligt PBL Kontrollplan enligt PBL TE ska utföra dokumenterad egenkontroll enligt kontrollplan enligt PBL. Kontrollansvarig enligt PBL Till KA har B utsett: PG Ohlsson Byggadministration Harald Olsson AB 14

17 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.185 AFD.2 AFD.21 AFD.22 AFD.221 Östergatan Malmö Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: Ansvar för byggarbetsmiljö B överlåter i dess helhet, och TE övertar i dess helhet, det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 kap. 6 ) samt enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete. TE utses således att vara en sådan särskild uppdragstagare som avses i arbetsmiljölagen kap. 3 7 c. Arbetsmiljöplan TE ska upprätta arbetsmiljöplan. Planen ska vara upprättad innan etablering på arbetsområdet påbörjas. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 7 a arbetsmiljölagen samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 7 b och f arbetsmiljölagen samt i anslutande föreskrifter. CE-märkning Endast CE-märkta maskiner/produkter får användas ingående maskinanläggningar, alternativt får maskin/produkt användas som har tillverkardeklaration enligt maskindirektivet 2006/42/EG i bilaga 2b. GEmärkningen ska omfatta nybyggnaden och ska vara slutförd senast till slutbesiktningen. Utförande Kvalitetsangivelser Senaste utgåva av Swedish standards Institute (SIS) och AMA AF 12 ska gälla för arbetena. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning TE ska ha ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 :2008 eller motsvarande. Se även AFB.52. TE ska före arbetsmoment kunna visa genomförd arbetsberedning samt planerad egenkontroll och efter arbetsmoment kunna uppvisa genomförd egenkontroll TE:s UE ska upprätta kvalitetsplan med tillhörande egenkontrollplan som ska anpassas så att den kompletterar TE:s kvalitetssystem och för entreprenaden utformad kvalitetsplan samt kontrollplan enligt PBL. 15

18 AFD.222 AFD.224 Miljöledning TE:s ska ha ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO :2004 eller motsvarande. Se även AFB.52. TE:s UE ska upprätta miljöplan som ska anpassas så att den kompletterar TE:s miljöledningssystem och för entreprenaden utformad miljöplan. Entreprenörens kvalitets- och miljöplan TE ska upprätta miljöplan och kvalitetsplan. Miljöplanen ska beakta följande punkter, vara baserad på riskbedömning, och även omfatta projektering. Identifiering av relevanta miljöaspekter och miljökrav. Atgärder för att hantera miljöaspekter och miljökrav. Egenkontroll redovisad i kontrollprogram (kontrollplanen). Farligt och miljöskadligt avfall ska omhändertas och lämnas till miljöriktig behandling. Plan för källsortering av bygg- och rivningsavfall ska finnas. Lämpligt avfall ska återanvändas eller återvinnas. Inbyggt material och produkter ska dokumenteras med avseende på innehåll och lokalisering. Vid val av byggmaterial ska miljö- och arbetsmiljövänliga material väljas. Plan för att åstadkomma fuktsäkert byggande och fuktsäker byggnad. Kvalitetsplanen ska innehålla följande punkter. Projektorganisation med ansvarsområden. Rutiner för projektgenomgångar. Rutiner för riskanalys. Rutiner för hantering av handlingar. Rutiner för inköp/upphandling av UE inklusive styrning och uppföljning. Rutiner för projektstyrning. Rutiner för produktionsstyrning Rutiner för arbetsberedning. Rutiner för egenkontroll och provning. Rutiner för slutkontroi l. Förslag till vilka entreprenaddelar som ska bli föremål för "särskild" besiktning beträffande normerande delar eller referensdelar. Förslag till rutin för uppföljning och revision av kvalitetsplan. 16

19 AFD.2251 AFD.23 AFD.242 Service under garantitiden utvisande services omfattning och dokumentering samt vid hur många tillfällen. Av kvalitetsplanen ska framgå hur slutkontroll kommer att genomföras. Dokumenterad slutkontroll ska föreligga senast tio arbetsdagar före slutbesiktning. TE ska upprätta sådant kontrollprogram för egenkontroll att samtliga i avvikelserapporter angivna fel är avhjälpta med undantag av eventuella årstidsberoende arbeten och provningar varvid redovisning sker i samband med slutbesiktning. Part ska ombesörja åtgärd som han åtagit sig enligt kvalitetsplan och därtill hörande kvalitetssystem. Det åligger TE att fortlöpande skriftligen dokumentera resultaten av utförd egenkontroll Beställarens kvalitets- och miljörevision ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 och 7 gäller att bestämmelserna stryks och ersätts av följande. ÄTA-arbete enligt 3 eller 4 i detta kapitel ska beställas skriftligen innan det påbörjas. TE får inte påbörja utförande av Ä TA-arbete innan han har erhållit en skriftlig beställning. Med ändring av ABT 06 kap 2 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande. ÄTA-arbete enligt 3 eller 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning berättigar inte till särskild ersättning utöver kontraktssumman eller rätt till förlängd tid för entreprenadens utförande enigt kap 4 2. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara oskälig. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Administrativa handlingar TE ska tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast två veckor efter beställning. Projekteringsplan Uppdaterad arbetsmiljöplan för utförande av entreprenaden Kvalitets- och miljöplaner enligt AFD.224 Organisation enligt AFD.34 samt ansvarig för brandskyddet enligt AFD.55 och AFD.551. Tidplan enligt AFD.41 Försäkringsbrev enligt AFD.54 Betalningsplan enligt AFD.622 Säkerhet enligt AFD

20 Placeringsritning enligt AFG.111 Tekniska handlingar B:s ombud, PL, tekniska rådgivare och kvalitetsansvarig ska beredas tillfälle att kontinuerligt följa TE:s projektering, produktutformning och produktframställning. Det åligger TE att upprätta kompletta bygghandlingar omfattande bl.a. följande. Byggnads- och markbeskrivning Rumsbeskrivning Färgsättning Installationsbeskrivningar Huvudritningar Måttritningar Konstruktionsritningar jämte statistiska beräkningar lnstallationsritningar, specifikationer, scheman m.m. över WS-, el- och teleanläggningar Erforderliga detaljritningar För att handling ska få ligga till grund för arbetets utförande ska den vara godkänd av B och handlingen ska vara märkt "bygghandling". Samtliga ritningar, beskrivningar och specifikationer m.m. ska senast fem arbetsdagar före respektive arbetes påbörjande översändas till av B utsedd person(er) (en omgång) för granskning. B:s granskningstid är fem arbetsdagar. Samtliga handlingar avseende drift och underhåll upprättas i två exemplar samt lagras på ett USB-minne. TE ska upprätta samtliga handlingar som behövs för att slutbesked enligt plan- och bygglagen ska erhållas. överlämnande av kompletta handlingar för erhållande av slutbesked är ett krav för att entreprenaden ska anses färdigställd och kunna godkännas vid slutbesiktning. Dokumenterad provning och intyg TE ska efter slutbesiktning tillhandahålla följande handlingar. Intyg enligt kontrollplan (PBL) Sammanfattning av tidigare översänd dokumenterad egenkontroll enligt AFD.221 och AFD.222 Intyg på att tätningar av genomföringar för rör, kablar och kanaler etc. är utförda på ett godkänt sätt så att byggdelens funktion ej försämras (ljud och brandtätningar) Intyg och protokoll på injustering av värmeinstallation Intyg och protokoll för kontroll av varmvattentemperaturen 18

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Reservkraftprocessen

Reservkraftprocessen UTGÅVA 1.0 141205 för Reservkraftprocessen VERKTYGSLÅDA FÖR RESERVKRAFTPROCESSEN Här följer en sammanställning av mallar och checklistor kopplat till processbeskrivningen i block 3 i huvuddokumentet. Dessa

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer