att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag"

Transkript

1 LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg Ingalill. Förskaleplatser i Hjärup Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören, att enligt tillämpliga bestämmelser i lagen om offentlig upphandlin~, inhämta anbud i ärendet enligt föreliggande upphandlingsföreskrifter och övrigt förfrågningsunderlag, och efter utvärdering av inkomna anbud för kommunstyrelsens redovisa förslag till tilldelning av kontrakt och hyresavtal samt, att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag att föreslå Kommunfullmäktige besluta att vid antagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen tecknar hyresavtal för ny förskola i Hjärup i enlighet med de principer som tillämpats vid tidigare nybyggnation av lokaler. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde beslutat att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av ny förskola i Hjärup. Projektbeskrivning ska återredovisas inklusive hyreskalkyl Beslutet grundar sig på "Förskola i Hjärup - planeringsunderlag" som visar ett behov av ett ökat antal förskoleplatser, samt ett behov av att ersätta Åkervindans förskola med nya lokaler. I anslutning till Uppåkraskolan finns en tomt som i detaljplanen för" del av Stora Uppåkra 12:2" anges som lämplig för byggnation av bostäder och/eller skola. Placeringen av förskola här ger möjlighet till att organisera en större enhet gemensamt med Uppåkraskolan. I Kommunstyrelsens beslut från anges volymen i förskolan till ca 70 barn, vilket motsvarar 4 avdelningar. Vid beslutet diskuterades även att en utbyggnad till 6 avdelningar med ca 120 barn i ett senare skede skulle vara möjlig. Planeringen av förskolan medger 6 avdelningar men med förslaget att alla avdelningarna byggs samtidigt för att undvika att byggnation sker under pågående verksamhet. För att ge bästa utrymme för utemiljö kommer förskolan att byggas i två plan.

2 LEDNING 2(2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-495 DATUM: Beslutsunderlag Administrativa föreskrifter- Nybyggnation av förskola del av Stora Uppåkra 12:2, Staffanstorp Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till

3 .. ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Totalentreprenad avseende Nybyggnation förskola Hjärup (del av Stora Uppåkra 12:2), statfanstorp statfanstorps kommun Del av förfrågningsunderlag

4 AF AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.15 ALLMÄN INFORMATION Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter i AMA AF 12 har inte återgivits utan gäller genom angivande av kod och rubrik. l de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med text i AMA AF 12 under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text. Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt entreprenadkontraktet kommer direkt efter dess undertecknande att överlåtas till Hemsö skolfastigheter AB, som därigenom kommer att ikläda sig rollen som beställare/byggherre. Entreprenören förbinder sig att acceptera sådan överlåtelse. Se även AFD.11. Byggherre statfanstorps kommun, org.nr Rådhuset, Torget statfanstorp Sedan upphandlingskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till: Hemsö Skolfastigheter AB, org.nr Neptuniplan Malmö Beställare statfanstorps kommun, org.nr Rådhuset, Torget statfanstorp Sedan upphandlingskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till: Hemsö skolfastigheter AB, org.nr Neptuniplan Malmö Beställarens kontaktperson under anbudstiden Ingalill Hellberg, statfanstorps kommun E-post: ingaiii l. se Telefonnummer: Beställarens kontaktperson för visning av objekt Olle Ryfelt, statfanstorps kommun Telefonnummer: Nätägare El: Kraftringen AB Gas: E. ON Gas Sverige AB VA: statfanstorps kommun 2

5 Fiberkabel: statfanstorps Fibernät AB AFA.2 AFA.21 AFA.22 AFA.3 Orientering Översiktlig information om objektet Objektet avser nybyggnation av förskola inklusive markarbeten. Byggnationen ska ske genom så kallade moduler som ska monteras på plats. Förskolan ska ligga på del av fastigheten Stora Uppåkra 12:2 i statfanstorp och inrymma ca 120 förskolebarn på sex avdelningar samt personal med personalutrymmen. BTA beräknas uppgå till ca 1200 kvm. Med hänsyn till att beställaren planerar att förskolan ska vara redo att tas i bruk den 1 december 2015 är projekttiden kort och det är av stor vikt att denna hålls. Arbetena kan påbörjas så snart upphandlingskontrakt har undertecknats. Byggnadernas placering framgår av handlingen Disposition av gård samt yttre miljö, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 2 och utformningen av yttre miljö framgår av handlingen Material- och rumsbeskrivning för de delar som B har särskilda krav på, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 3. Objektets läge Fastigheten: Stora Uppåkra 12:2 (del av) Förkortningar BH B TE SE UE PL KA Byggherre Beställaren Totalentreprenören sideentreprenör Underentreprenör Projektledare Kontrollansvarig enligt PBL 3

6 AFB AFB.12 AFB.13 AFB.14 AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingen genomförs i enlighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling ("LOU") och de regler som gäller för upphandling under tillämpligt tröskelvärde. Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande. Entreprenadform Upphandlingen genomförs som totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning utgår inte. Förutsättningar för upphandlingens genomförande B har rätt att avbryta upphandlingen om det föreligger sakliga skäl för avbrytande. Sakliga skäl kan exempelvis vara att inkomna anbud överstiger budget eller att erforderliga myndighetstillstånd, så som bygglov, inte erhålls. Om B avbryter upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget publiceras via upphandlingsverktyget TendSign (se Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar. 02. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning administrativa föreskrifter. 03. ABT 06 (bifogas ej) 06. Förfrågningsunderlag.1 Administrativa Föreskrifter (detta dokument)' Beskrivningar.1 Material- och rumsbeskrivning för de delar som B har särskilda krav på.2 PM Markåtgärder för förskola i Hjärup.3 Disposition av gård samt yttre miljö.4 Mottagningskök.5 Detaljplan 4

7 AFB.23 AF8.25 AF8.3 AF8.31 AFB Anbudsformulär.8 Utvärderingsmall 07. övriga handlingar.1 Geotekniska utredning.2 Nybyggnadskarta (bifogas ej).4 Kontrollplan enligt PBL.5 Översiktlig gatu- och parkeringsdisposition Kompletterande förfrågningsunderlag All information och kommunikation i samband med denna upphandling hanteras och besvaras skriftligt genom TendSign. Frågor under anbudstiden Frågor avseende upphandlingen och/eller förfrågningsunderlagen ställs endast via TendSign och senast tio dagar innan sista dag för avgivande av anbud. Svar på frågeställningarna (avidentifierade) skickas, via TendSign, till samtliga som laddat ner förfrågningsunderlaget Anbudsgivare som tagit del av förfrågningsunderlaget på annat sätt ansvarar själv för att ta del av kompletteringar i form av frågor och svar. Observera att av B lämnade svar avseende upphandlingen och/eller förfrågningsunderlaget endast är bindande om svaren lämnats via TendSign. B besvarar inkomna frågor senast sex dagar innan sista dag för avgivande av anbud. Endast skriftliga svar är bindande för B. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign. Anbud ska vara baserat på de i AFB.22 upptagna handlingarna. Anbud ska utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga de uppgifter och handlingar som efterfrågas. Anbud får inte innehålla reservationer. Anbud ska innehålla information om anbudsgivare med angivande av företagsnamn, organisationsnummer, adress och ombud samt e-postadress till vilken tilldelningsbeslut ska skickas. Anbud ska vara skriftligt och avgivet på svenska. Anbud ska undertecknas av anbudsgivarens firmatecknare, eller av annan, genom fullmakt, behörig person. Undertecknande av anbud sker genom att undertecknat anbudsformulär scannas in och skickas in elektroniskt via TendSign. Huvudanbud Huvudanbud ska lämnas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget 5

8 AFB.313 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 Alternativa utföranden Alternativa utföranden är inte tillåtna. Kompletteringar till anbud Möjligheten för B att begära kompletterande uppgifter avseende lämnat anbud efter sista anbudsdag är ytterst begränsad. För att B ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter. B kan, inom ramen för LOU, medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. B får vidare begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Eventuell begäran om förtydligande eller komplettering ska besvaras skriftligt. Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast den [anges datum] Anbud som är B tillhanda efter den nu angivna tiden kommer att förkastas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång (ursprunglig giltighetstid för anbud). Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens ursprungliga giltighetstid per automatik till dess upphandlingskontrakt tecknats, dock längst 90 dagar utöver ursprunglig giltighetstid för anbud. B kan komma att begära ytterligare förlängning av anbudens giltighetstid. Adressering Anbud skickas in elektroniskt via TendSign, se vidare AFB.31. Anbudsöppning De anbud som inkommit i rätt tid öppnas vid ett protokollfört slutet sammanträde i B:s lokaler. Anbudsgivare har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppning. Anbudsgivare kan begära att en representant från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren närvarar vid anbudsöppningen. Anbudsgivare som begär sådan närvaro svarar för kostnad för representanten. Prövning av anbudsgivare och anbud De anbud som uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav på anbudet kommer att prövas i två steg. l det första steget (kvalificeringsfasen enligt AFB.52) granskas anbudsgivares uppfyllande av krav på anbudsgivare. l det andra steget (utvärderingsfasen enligt AFB.53) prövas kvalificerade anbudsgivares anbud. Tekniska krav m m Entreprenaden ska utföras i överensstämmelse med gällande myndighetskrav. Utformning och gestaltning av byggnaden enligt nedan 6

9 ska redovisas genom att anbudsgivare till anbudet bifogar nedan angivna handlingar. 1. Kontraktsarbetena ska utföras i enlighet med gällande detaljplan och i enlighet med myndighetskrav avseende tillgänglighet. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud bifoga situationsplan i skala 1 :400 utvisande väderstreck och inplacering av byggnaden. Av situationsplanen ska framgå att krav om tillgänglighet och krav i gällande detaljplan efterlevs. 2. Byggnadens energianvändning för uppvärmning ska vara lägre än 60 kwh/m 2 Atemp. Till styrkande av att kravet är uppfyllt ska anbudsgivare till sitt anbud bifoga energiberäkning utvisande att byggnadens energianvändning för uppvärmning ej överstiger nu angiven nivå, samt ska förbrukning av hushållsel och fastighetsel framgå. AFB.51 AFB Samtliga tekniska lösningar ska vara kvalitetssäkrade och fuktsäkerhet ska vara minst enligt krav i Hus-AMA eller motsvarande. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud ge in byggbeskrivning som visar att tekniska lösningar är kvalitetssäkrade och att fuktsäkerhet är tillgodosedd motsvarande krav i Hus-AMA. 4. Samtliga tekniska lösningar ska minst motsvara krav i gällande AMA. Till styrkande av att kraven är uppfyllda ska anbudsgivare till sitt anbud ge in installationsteknisk beskrivning utvisande att tekniska lösningar motsvarar krav i gällande AMA. Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivare som inte uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 LOU med hänvisning till 1 O kap. 1-2 LOU kommer att uteslutas. Anbudsgivare intygar genom undertecknande av anbud att uteslutningsgrund enligt 1 O kap. 1 och 2 LOU inte föreligger. Om anbudsgivare inte kan intyga att uteslutningsgrund enligt 1 O kap. 2 LOU inte föreligger ska anbudsgivare till anbudet foga en styrkt förklaring till varför kravet i 1 O kap. 2 LOU inte är uppfyllt, så att det står klart för B att anbudet kan antas utan någon ökad risk för B. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten Fast text i AMA AF 12 stryks och utgår och ersätts med följande. Anbudsgivare ska vara registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, F-skatt och arbetsgivaravgift. Anbud kan inte antas från anbudsgivare som inte är registrerad trots att skyldighet härtill föreligger. Motsvarande krav gäller för eventuell av anbudsgivare anlitad underentreprenör. Till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt kommer B att inhämta av Skatteverket ifylld blankett SKV 4820 för anbudsgivare och för angivna underentreprenörer. För underentreprenörer som ännu inte är utsedda är det anbudsgivares skyldighet att motsvarande kontroll görs innan sådan 7

10 AF B. 52 underentreprenör utses. Utländsk anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt ge in intyg från behörig myndighet. Prövning av anbudsgivares lämplighet Aberopande av annans kapacitet Entreprenör kan i enlighet med LOU åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för uppfyllande av krav. Anbudsgivare ska i förekommande fall till sitt anbud bifoga intyg som visar att anbudsgivare kommer att förfoga över nödvändiga resurser för att entreprenaden ska kunna utföras. Juridisk ställning och registrering Anbudsgivare ska vara registrerad i aktiebolags-, handelsbolagsregister eller motsvarande register (Bolagsverket). För utländska anbudsgivare gäller motsvarande krav avseende registrering i det egna landet. B kontrollerar att kravet avseende registrering är uppfyllt genom kontroll hos Upplysningscentralen (UC). Utländsk anbudsgivare ska till anbud bifoga bevis avseende registrering. Krav på finansiell förmåga och ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en tillräcklig finansiell förmåga och ekonomisk ställning för genomförande av kontraktsarbetena. Anbudsgivare som uppfyller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralens (UC) kreditvärdighetskontroll eller motsvarande kreditvärdighet enligt annat likvärdigt kreditvärderingsinstitut anses uppfylla kravet på en tillräcklig finansiell förmåga och ekonomisk ställning. Anbudsgivare ska till styrkande av att kravet enligt ovan är uppfyllt, till anbud bifoga intyg från Upply~ningscentralen (UC) eller motsvarande intyg från annat kreditvärderingsinstitut eller annan dokumentation som styrker att kravet är uppfyllt. Krav på kvalitets- och miljöledningssystem Anbudsgivare ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete som minst uppfyller kraven enligt ISO :2004 (se även AFD.222) eller motsvarande respektive ISO 9001 :2008 (se även AFD.221) eller motsvarande. Anbudsgivare ska till styrkande av att kravet är uppfyllt till sitt anbud bifoga en beskrivning av sitt kvalitets- och miljöarbete alternativt inge bevis om tredje parts certifiering som styrker att kravet är uppfyllt. Krav på teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet för utförande av kontraktsarbetena. Anbudsgivare ska ha tidigare erfarenhet av liknande entreprenader. Anbudgivare ska till styrkande av att kravet är uppfyllt lämna uppgift om tre referensprojekt som avser en likvärdig entreprenad, varmed avses 8

11 uppförande av förskola eller skola i modul med minst fyra avdelningar, med uppgift om beställare, beställarens kontraktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av entreprenaden, samt tid för entreprenadens utförande. Platsorganisation AF B. 53 Anbudsgivare ska ha för entreprenaden erforderlig personal med erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet samt ska ha en erforderlig platsorganisation. Till styrkande av kravet på tillräcklig platsorganisation ska anbudsgivare i anbudet lämna uppgift om offererad projektchef och platschef. Projektchef Till styrkande av att kravet på erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet är uppfyllt avseende offererad projektchef ska anbudsgivare i anbudet lämna (i) ev/meritförteckning av vilken ska framgå relevant erfarenhet och utbildning och (ii) uppgift om tre referensprojekt av motsvarande karaktär, varmed ska förstås arbete som projektchef vid färskoleprojekt eller modulbyggnadsprojekt för en kontraktssumma om minst fem miljoner ( ) kronor (minst ett av de tre referensprojekten ska vara ett modulbyggnadsprojekt), med uppgift om beställare, beställarens kontaktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av uppdrag och angivande av kontraktssumma. Platschef Till styrkande av att kravet på erforderlig utbildning, yrkeskunnande och erfarenhet är uppfyllt avseende offererad platschef ska anbudsgivare i anbudet lämna (i) ev/meritförteckning av vilken ska framgå relevant erfarenhet och utbildning och (ii) uppgift om tre referensprojekt av motsvarande karaktär, varmed ska förstås arbete som platschef vid färskoleprojekt eller modulbyggnadsprojekt för en kontraktssumma om minst fem miljoner ( ) kronor (minst ett av de tre referensprojekten ska vara ett modulbyggnadsprojekt), med uppgift om beställare, beställarens kontaktperson med kontaktuppgifter, kort beskrivning av uppdrag och angivande av kontraktssumma. Prövning av anbud Endast de anbud som innehåller samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter och dokument samt som uppfyller krav på anbudsgivare och krav på upphandlingsföremålet enligt ovan kommer att utvärderas. Utvärdering sker enligt principen om lägsta pris. Anbudsgivare ska i anbud lämna följande priser. 1. Anbudssumma som anges i SEK exklusive mervärdesskatt. 2. Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap. 6 g m om 8a uttryckt i procent. 3. limpriser för följande kategorier. limpriserna ska vara fasta utan indexreglering. Timpris ska vara komplett enligt ABT 06 kap. 6 g g

12 punkt 2, 3, 4, 6 och 7 samt, såvitt avser sådana kostnader, punkt 8a. Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt. a) Byggnadsarbetare b) Elektriker c) Rörläggare d) Ventilationstekniker e) Målare 4. Optionspris för följande arbeten. Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt. a) Option ytterväggar med beklädnad av fasadtegel b) Option aluminiumklädda träfönster Vid utvärderingen kommer anbudssumman att adderas med fiktiva beräkningar för Ä TA-arbeten enligt nedan. Utvärderingsmall redovisas i handlingen Utvärderingsmall, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 8. AF8.54 AF B. 55 B kommer vid utvärderingen räkna med en fiktivt verifierad självkostnad för Ä TA-arbete avseende ett fiktivt belopp om 100 timmar för medeltimkostnaden för ovanstående personalkategorier i punkterna 3 a) - e), samt lämnat entreprenörarvode på ett fiktivt belopp om kronor avseende material ("Fiktivt ÄTA"). Vid utvärderingen kommer således de av anbudsgivaren lämnade timpriserna för punkterna 3 a) -e) adderas och divideras med fem, varefter denna summa multipliceras med 100. Vidare kommer påslag med det av anbudsgivaren lämnade entreprenörarvodet (punkten 2 ovan) göras på kronor avseende material. Därefter kommer summorna för timpriser och materialkostnad att adderas till ett Fiktivt Ä T A. Fiktivt Ä TA kommer därefter att adderas till den av anbudsgivaren lämnade anbudssumman (punkten 1 ovan) och lämnade optionspriser (punkten 4 ovan) ("Utvärderingspris"). Det anbud som erhåller lägst Utvärderingspris har lämnat lägsta pris i upphandlingen och kommer att tilldelas kontrakt. Om två eller flera anbudsgivare erhåller samma Utvärderingspris avgörs deras inbördes rangordning i första hand genom anbudssumman (punkten 1 ovan) (lägre pris rangordnas högre). Om anbuden fortfarande inte är möjliga att skilja åt avgörs deras inbördes rangordning genom lottning. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Efter genomförd upphandling fattar B tilldelningsbeslut vilket skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare till de e-postadresser som angivits i anbud. sekretess för anbudshandlingar B lyder under offentlighetsprincipen och de regler som gäller avseende handlingsoffentlighet och sekretess i offentlighets- och sekretesslagen ("OSL"). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till B inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna 10

13 hemlighållas måste stöd finnas i OSL. Under anbudstiden råder så kallad absolut sekretess. Den absoluta sekretessen upphör när tilldelningsbeslut skickas ut eller när upphandlingen på annat sätt avslutas. sekretess kan även efter denna tidpunkt fortsatt gälla för uppgifter i anbud. En anbudsgivare ska ange för vilka uppgifter (avseende affärs- eller driftsförhållande) denne anser att sekretess råder. En anbudsgivare ska även ange av vilka skäl denne anser att sekretess råder för dessa uppgifter. Om möjligt ska anbudsgivaren även ange under hur lång tid anbudsgivaren bedömer att ett röjande av uppgifterna kan vara till skada för anbudsgivaren. AFB.56 Oavsett en anbudsgivares begäran är det B som när en handling eller uppgift begärs utlämnad, i enlighet med OSL, beslutar om en uppgift ska vara sekretessbelagd eller inte. Kontraktstecknande Tilldelningsbeslut innebär inte accept av anbudet. Bindande avtal uppkommer först vid båda parters undertecknande av kontrakt. Avtal kan tecknas tidigast tio (1 O) dagar efter att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickades ut till anbudsgivare (avtalsspärr). 11

14 AFD AFD.1 AFD.11 AFD.111 AFD.12 AFD.121 ENTREPRENADFÖREsKRIFTER VIDTOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06. Omfattning Kontraktsarbetena innefattar alla erforderliga arbeten och leveranser för objektets projektering, uppförande och iordningställande av i fullt färdigt och driftsdugligt skick så att objektet kan användas för det avsedda ändamålet, inklusive erforderliga markarbeten. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingar Efter genomförd upphandling upprättas uppgörelseprotokoll som gäller som entreprenadkontrakt Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt entreprenadkontraktet kommer direkt efter dess undertecknande att överlåtas till Hemsö skolfastigheter AB, som därigenom kommer att ikläda sig rollen som beställare/byggherre. TE förbinder sig att acceptera sådan överlåtelse. Med ändring av ABT 06 kap. 1 3 st. 1 föreskrivs följande. Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingar gäller de i följande ordning: 1. Kontrakt 2. Administrativa föreskrifter med de ändringar i ABT 06 som är upptagna i AFD.111, sammanställning över ändringar. 3. ABT 06 (Bifogas ej) 4. Förfrågningsunderlag Bestämmelsens andra och tredje stycken gäller oförändrade. Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändringar av så kallade fasta bestämmelser i ABT 06 förekommer under följande koder och rubriker. Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 finns under följande koder och rubriker: AFD.11 AFD.23 AFD.611 Arbetsområde Kontraktshandlingar Ä T A-arbeten Ersättning för Ä TA-arbeten Arbetsområdets gränser Följande kapitel och paragrafer i ABT 06 har ändrats: Kap. 1 3 Kap Kap. 6 6 Arbetsområdets gränser framgår av handlingen Disposition av gård samt yttre miljö, se AFB.22, Beskrivningar, punkten 8. 12

15 AFD.122 AFD.13 AFD.131 AFD.135 AFD.14 AFD.142 Syn före påbörjande av arbete Före etablering av arbetsplatsen påbörjas ska syn inom och i anslutning till arbetsområdet genomföras. TE kallar till syn. Respektive part ska stå för sina kostnader i samband med syn. Protokoll ska upprättas av B eller av B utsedd syneförrättare och TE ska justera protokollet. Om syn uteblir betraktas arbetsområdet som felfritt vid entreprenadens början. Syn ska samordnas med syn av närliggande område, se AFD.531. Förutsättningar Kommunikations- och kontraktsspråk för såväl upphandling som för entreprenaden ska vara svenska. Rökning och skvalmusik får ej förekomma inom arbetsområdet. Erforderliga tekniska åtgärder så som provisorier, bullerdämpning, avskärmning, inhängander, dammbindning och dylikt ska ingå i entreprenaden. Tillgång till bygge! sker genom längre kabeldragning då bygge! inte finns i omedelbar närhet till arbetsområdet, se även AFG.14. Containeruppställning får ej ske med öppen container utan ska vara täckt och låst container med luckor. Minsta avstånd till befintlig byggnad ska vara 6 meter. Under entreprenadtiden ska varje dag, efter arbetstidens slut, noggrant kontrolleras att fönster, dörrar och andra öppningar är väl stängda och låsta i byggnaden. Uppgifter om sidaentreprenader och andra arbeten TE ska göra det möjligt för B att under entreprenadtiden låta utföra sidoentreprenader. Under entreprenadtiden kommer följande sideentreprenader genom B:s försorg att utföras inom och i närheten av arbetsområdet. l anslutning till förskolan pågår entreprenad för skola. Samordning sker kring parkering och infarter, se handlingen översiktlig gatu- och parkeringsdisposition, AFB.22, övriga handlingar, punkten Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Varningsskyltar, avstängningar och varningsljus ska uppsättas där så erfordras. För orten gällande bestämmelser ska följas. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg TE ska vid anläggning av byggväg säkerställa att erforderlig säkerhet uppnås om den passerar allmän gång- och/eller cykelväg. Om byggtransporter påverkar närliggande gator ska TE vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa trafiksituationen. 13

16 AFD.15 AFD.151 AFD.157 AFD.16 AFD.161 AFD.162 AFD.171 AFD.172 AFD.181 AFD.1811 AFD.1812 Varor m m Varor från entreprenören Utbildning och support Innan slutbesiktning ska godkänd driftsinstruktion föreligga. TE ska ha genomgångar med B:s personal före slutbesiktning och överlämnande av entreprenaden, samt i samband med avtalade servicebesök under garantitiden. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov har inte sökts för byggnationen. Ansökan ska ske så snart upphandling skett. Ansökan inlämnas av B. Med ändring av ABT 06 kap ska TE ansöka om och bekosta eventuella tillstånd och avgifter vid etablering av bodar, byggplatsskyltning, erforderliga åtgärder utanför arbetsområdet etc, samt övriga tillstånd som erfordras för entreprenadarbetenas bedrivande. Bygglov för byggskylt söks och bekostas av TE. Myndighetsbesiktning Med ändring av ABT 06 kap ska TE kalla berörda myndigheter till erforderliga besiktningar. Myndighetens eventuella besiktningskostnad betalas av B. TE ska lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket Anmälningar till myndigheter Det åligger TE att till berörda myndigheter och instanser föra för arbetenas genomförande erforderliga anmälningar och söka erforderliga tillstånd. TE svarar för kostnader. För avstängning av och/eller inkoppling till befintliga ledningar ska TE anmäla och samordna dessa samt inhämta tillstånd från berörd huvudman. Anmälningar till beställaren Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll ska B underrättas så att förbesiktning kan ske. TE ska i god tid anmäla till KA och sakkunniga om besiktningar och kontroller enligt kontrollplaner, kontrollplan-pbl och provningar. Tillsyn och kontroll enligt PBL Kontrollplan enligt PBL TE ska utföra dokumenterad egenkontroll enligt kontrollplan enligt PBL. Kontrollansvarig enligt PBL Till KA har B utsett: PG Ohlsson Byggadministration Harald Olsson AB 14

17 AFD.183 AFD.1831 AFD.1832 AFD.1833 AFD.185 AFD.2 AFD.21 AFD.22 AFD.221 Östergatan Malmö Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: Ansvar för byggarbetsmiljö B överlåter i dess helhet, och TE övertar i dess helhet, det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 kap. 6 ) samt enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete. TE utses således att vara en sådan särskild uppdragstagare som avses i arbetsmiljölagen kap. 3 7 c. Arbetsmiljöplan TE ska upprätta arbetsmiljöplan. Planen ska vara upprättad innan etablering på arbetsområdet påbörjas. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 7 a arbetsmiljölagen samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 7 b och f arbetsmiljölagen samt i anslutande föreskrifter. CE-märkning Endast CE-märkta maskiner/produkter får användas ingående maskinanläggningar, alternativt får maskin/produkt användas som har tillverkardeklaration enligt maskindirektivet 2006/42/EG i bilaga 2b. GEmärkningen ska omfatta nybyggnaden och ska vara slutförd senast till slutbesiktningen. Utförande Kvalitetsangivelser Senaste utgåva av Swedish standards Institute (SIS) och AMA AF 12 ska gälla för arbetena. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning TE ska ha ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 :2008 eller motsvarande. Se även AFB.52. TE ska före arbetsmoment kunna visa genomförd arbetsberedning samt planerad egenkontroll och efter arbetsmoment kunna uppvisa genomförd egenkontroll TE:s UE ska upprätta kvalitetsplan med tillhörande egenkontrollplan som ska anpassas så att den kompletterar TE:s kvalitetssystem och för entreprenaden utformad kvalitetsplan samt kontrollplan enligt PBL. 15

18 AFD.222 AFD.224 Miljöledning TE:s ska ha ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO :2004 eller motsvarande. Se även AFB.52. TE:s UE ska upprätta miljöplan som ska anpassas så att den kompletterar TE:s miljöledningssystem och för entreprenaden utformad miljöplan. Entreprenörens kvalitets- och miljöplan TE ska upprätta miljöplan och kvalitetsplan. Miljöplanen ska beakta följande punkter, vara baserad på riskbedömning, och även omfatta projektering. Identifiering av relevanta miljöaspekter och miljökrav. Atgärder för att hantera miljöaspekter och miljökrav. Egenkontroll redovisad i kontrollprogram (kontrollplanen). Farligt och miljöskadligt avfall ska omhändertas och lämnas till miljöriktig behandling. Plan för källsortering av bygg- och rivningsavfall ska finnas. Lämpligt avfall ska återanvändas eller återvinnas. Inbyggt material och produkter ska dokumenteras med avseende på innehåll och lokalisering. Vid val av byggmaterial ska miljö- och arbetsmiljövänliga material väljas. Plan för att åstadkomma fuktsäkert byggande och fuktsäker byggnad. Kvalitetsplanen ska innehålla följande punkter. Projektorganisation med ansvarsområden. Rutiner för projektgenomgångar. Rutiner för riskanalys. Rutiner för hantering av handlingar. Rutiner för inköp/upphandling av UE inklusive styrning och uppföljning. Rutiner för projektstyrning. Rutiner för produktionsstyrning Rutiner för arbetsberedning. Rutiner för egenkontroll och provning. Rutiner för slutkontroi l. Förslag till vilka entreprenaddelar som ska bli föremål för "särskild" besiktning beträffande normerande delar eller referensdelar. Förslag till rutin för uppföljning och revision av kvalitetsplan. 16

19 AFD.2251 AFD.23 AFD.242 Service under garantitiden utvisande services omfattning och dokumentering samt vid hur många tillfällen. Av kvalitetsplanen ska framgå hur slutkontroll kommer att genomföras. Dokumenterad slutkontroll ska föreligga senast tio arbetsdagar före slutbesiktning. TE ska upprätta sådant kontrollprogram för egenkontroll att samtliga i avvikelserapporter angivna fel är avhjälpta med undantag av eventuella årstidsberoende arbeten och provningar varvid redovisning sker i samband med slutbesiktning. Part ska ombesörja åtgärd som han åtagit sig enligt kvalitetsplan och därtill hörande kvalitetssystem. Det åligger TE att fortlöpande skriftligen dokumentera resultaten av utförd egenkontroll Beställarens kvalitets- och miljörevision ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 och 7 gäller att bestämmelserna stryks och ersätts av följande. ÄTA-arbete enligt 3 eller 4 i detta kapitel ska beställas skriftligen innan det påbörjas. TE får inte påbörja utförande av Ä TA-arbete innan han har erhållit en skriftlig beställning. Med ändring av ABT 06 kap 2 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande. ÄTA-arbete enligt 3 eller 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning berättigar inte till särskild ersättning utöver kontraktssumman eller rätt till förlängd tid för entreprenadens utförande enigt kap 4 2. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara oskälig. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Administrativa handlingar TE ska tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast två veckor efter beställning. Projekteringsplan Uppdaterad arbetsmiljöplan för utförande av entreprenaden Kvalitets- och miljöplaner enligt AFD.224 Organisation enligt AFD.34 samt ansvarig för brandskyddet enligt AFD.55 och AFD.551. Tidplan enligt AFD.41 Försäkringsbrev enligt AFD.54 Betalningsplan enligt AFD.622 Säkerhet enligt AFD

20 Placeringsritning enligt AFG.111 Tekniska handlingar B:s ombud, PL, tekniska rådgivare och kvalitetsansvarig ska beredas tillfälle att kontinuerligt följa TE:s projektering, produktutformning och produktframställning. Det åligger TE att upprätta kompletta bygghandlingar omfattande bl.a. följande. Byggnads- och markbeskrivning Rumsbeskrivning Färgsättning Installationsbeskrivningar Huvudritningar Måttritningar Konstruktionsritningar jämte statistiska beräkningar lnstallationsritningar, specifikationer, scheman m.m. över WS-, el- och teleanläggningar Erforderliga detaljritningar För att handling ska få ligga till grund för arbetets utförande ska den vara godkänd av B och handlingen ska vara märkt "bygghandling". Samtliga ritningar, beskrivningar och specifikationer m.m. ska senast fem arbetsdagar före respektive arbetes påbörjande översändas till av B utsedd person(er) (en omgång) för granskning. B:s granskningstid är fem arbetsdagar. Samtliga handlingar avseende drift och underhåll upprättas i två exemplar samt lagras på ett USB-minne. TE ska upprätta samtliga handlingar som behövs för att slutbesked enligt plan- och bygglagen ska erhållas. överlämnande av kompletta handlingar för erhållande av slutbesked är ett krav för att entreprenaden ska anses färdigställd och kunna godkännas vid slutbesiktning. Dokumenterad provning och intyg TE ska efter slutbesiktning tillhandahålla följande handlingar. Intyg enligt kontrollplan (PBL) Sammanfattning av tidigare översänd dokumenterad egenkontroll enligt AFD.221 och AFD.222 Intyg på att tätningar av genomföringar för rör, kablar och kanaler etc. är utförda på ett godkänt sätt så att byggdelens funktion ej försämras (ljud och brandtätningar) Intyg och protokoll på injustering av värmeinstallation Intyg och protokoll för kontroll av varmvattentemperaturen 18

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer