Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster"

Transkript

1 Handläggare Helena Hassel FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster 1. Allmän orientering 1.1. Inbjudan till anbudsgivning på kommunikations- och marknadsföringstjänster Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på kommunikations- och marknadsföringstjänster (nedan kallat kommunikationstjänster) till Region Dalarna, nedan kallad Beställaren. Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen Upphandlingsobjekt Denna upphandling avser ramavtal på kommunikationstjänster för successiva avrop. Vi har för avsikt att teckna avtal med flera leverantörer med olika inriktning, se punkt 2.13 Utvärdering av anbud Information Region Dalarna är ett kommunalförbund bildat av länets samtliga kommuner och Landstinget Dalarna och leds av en styrelse med länets ledande politiker. Vår uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Däribland att besluta om finansiering av regionala projekt. I uppgiften ingår kompetensförsörjning, ökad inflyttning, besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar och internationella kontakter. Arbetet handlar också om att i samspel med andra aktörer i Dalarna främja näringslivets utveckling och tillväxt. Antagningen till gymnasieskolan och utlåning av läromedel i form av film, ljud och digitala verktyg är ytterligare arbetsområden. Region Dalarna är även länets Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) pg org nr

2 2(16) kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för Färdtjänsten Dalarna. Ytterligare upplysningar om Region Dalarna finns på Avtalstid Avtalet gäller två (2) år från tecknande av avtal med option för Region Dalarna på förlängning i 12 + ytterligare 12 månader. Vid utnyttjande av denna option meddelar beställaren senast sex (6) månader före avtalets utgång om sin avsikt att utnyttja optionen samt den aktuella tidsperioden Upplysningar under anbudstiden Ansvarig handläggare för denna upphandling är: Helena Hassel, kommunikationsstrateg, Region Dalarna e-post: 1.6. Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Ansvarig handläggare hos beställaren besvarar frågor via e-post. Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende, är det viktigt att beställaren kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Anbudsgivare ska påtala eventuella fel och oklarheter i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Frågor och synpunkter på förfrågningsunderlaget ska ställas till ansvarig handläggare senast tio (10) dagar före anbudstidens slut. Svar på frågor lämnas senast sex (6) arbetsdagar före angiven sista anbudsdag genom publicering på 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1. Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs som en förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU kapitel 4, SFS 2007:1091. Upphandlingsformen tillåter inte förhandling med anbudsgivare, varför det är av största vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet Obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller kraven kommer att förkastas. Kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingsbeslut fattats om leverantör eller upphandlingen på annat sätt avslutats.

3 3(16) 2.4. Helt eller delat anbud Anbud kan lämnas för en eller båda nedanstående delområden. Se även under punkt 2.14 Utvärdering av anbud. Upphandlingens delområden: 1. Fullservice inkl. strategiska kommunikationstjänster 2. Enklare produktioner 2.5. Avlämnande av anbud Anbudsgivare lämnar anbud genom att fylla i bifogad svarsblankett. Blanketten skickas via e-post: Denna e-postlåda är låst av tredje part och inte tillgänglig för Region Dalarnas upphandlingsansvariga förrän efter anbudstidens utgång. Ange RD 2015/120 Upphandling av kommunikationstjänster i ämnesraden. Endast anbud genom ifylld svarsblankett lämnade via e-post kommer att utvärderas. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Region Dalarna ser helst att arbetsprover lämnas digitalt, som pdf, och bifogas med anbudet via e-post. Om formen på arbetsproverna omöjliggör digital inlämning kan arbetsprover i undantagsfall lämnas som fysiska exemplar och översändas per post till adressen nedan. Anbudsgivaren märker insända arbetsprover med namn och så att det framgår vilken del av upphandlingen som avses. Arbetsproverna ska ligga i ett förslutet omslag/kuvert och vara märkt med RD 2015/120 Upphandling av kommunikationstjänster. Skickas med post till: Region Dalarna Myntgatan FALUN Arbetsproverna kommer inte att returneras till anbudsgivaren Anbudstidens utgång Anbud ska vara angiven adress tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att ramavtal kan tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid Plats och tid för anbudsöppning Region Dalarna Myntgatan FALUN Vid anbudsöppningen deltar minst två tjänstemän från Region Dalarna. Datum för anbudsöppning

4 4(16) 2.9. Anbudsprövning Efter anbudsöppning sker prövning av anbuden. Anbudsprövning sker i två (2) steg: 1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster. 2. Anbudsutvärdering Kvalificering Prövning av ställda krav på anbudsgivaren: Anbudsgivarens förmåga prövas mot de krav som ställs på anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets punkt 2.11 Uteslutning av leverantör och punkt 2.12 Registrering, skatter och avgifter. Prövning av obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster. Kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster Uteslutning av leverantör Beställaren ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om man får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt LOU 10 kap 1. (Deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt.) En anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om denne enligt LOU 10 kap 2 inte uppfyller kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och professionalitet. Endast anbudsgivare som uppfyller uteslutningsfasens krav får delta i kvalificeringsfasen Registrering, skatter och avgifter Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Till anbudet ska även bifogas en handling som visar att anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret enligt Bolagsverkets register. Anbudsgivarens senaste årsredovisning bifogas också anbudet. Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda. Leverantör av tjänster till beställaren ska inneha F-skattsedel. I det fall anbudsgivaren avser att använda sig av underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska även dessa företag uppfylla dessa krav Utvärdering av anbud Upphandlingen är uppdelad i två delar: Del 1 - Fullservice inkl. strategiska kommunikationstjänster Del 2 - Enklare produktioner

5 5(16) Utvärdering av anbuden kommer att göras för en del i taget, i nummerordning enligt ovan. Målet är att skriva avtal med max tre rangordnade leverantörer per del, men beställaren förbehåller sig rätten att teckna avtal med färre än tre leverantörer per del i det fall så motiveras av kvalitets- eller prisskillnad eller om antalet kvalificerade anbud understiger tre Utvärderingskriterier Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller de kvalificerande kraven kommer de anbud att antas som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till följande: Generell bedömning av anbudsgivaren 20% vikt Arbetsprover 20% vikt Referenser 30% vikt Pris 30% vikt Vid utvärderingen kommer beställaren att utse en arbetsgrupp som har att individuellt bedöma och poängsätta respektive anbudsgivare enligt ovan nämnda utvärderingskategorier med 1-5 poäng per kategori. Därefter räknas poängen om utifrån den procentuella vikt varje kategori tilldelats. Den totala erhållna poängen summeras därefter. Om flera anbud bland de tre med högst poäng får samma totalpoäng prioriteras anbudet med lägst pris Rättelse och förtydligande av anbud Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Avbrytande av upphandlingen Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden innefattar oacceptabla priser eller på annat sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta Underrättelse om beslut Underrättelse om vilken anbudsgivare som tilldelats uppdraget kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till alla andra som begär det. Tilldelningsbeslut skickas via e-post till angiven kontaktperson hos leverantören. Från det att underrättelse lämnats ut löper en tidsfrist om minst tio (10) dagar innan upphandlingskontrakt kan tecknas Upphandlingskontrakt Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal med antagen leverantör, som undertecknas av parterna. Avtalet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud. Avtalet förutsätter för sin giltighet att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap 2 LOU.

6 6(16) Fördelningsnyckel Före varje avrop görs en bedömning av vilket delområde som respektive uppdrag ligger inom. Beställaren förbehåller sig rätten att utifrån respektive uppdrags karaktär göra denna bedömning Ersättning för nedlagda kostnader Beställaren utger ingen ersättning för nedlagda kostnader i samband med upprättande av anbud Tilldelning enligt rangordning Avtalen är rangordnade i fallande ordning. Region Dalarna ska, när avrop ska göras, vända sig till den leverantör som rangordnats först alternativt annonsera en förnyad konkurrensutsättning (se 2.22 Tilldelning enligt förnyad konkurrensutsättning). Den leverantör som rangordnats som nummer ett (1) får förfrågan om uppdrag under förutsättning att: - svar på förfrågan lämnas inom fem (5) arbetsdagar. Med svar avses offert enligt nedan - aktuell kommunikationsåtgärd kan erbjudas enligt beställarens tidplan - beställare och leverantör kommer överens om antal timmar enligt uppskattad tidsåtgång som lämnas i offert enligt nedan Leverantören ska inom fem (5) arbetsdagar besvara en förfrågan med en offert. Med offert avses svar där det tydligt framgår: 1. Beskrivning av uppdraget. 2. Uppskattad tidsåtgång (maximalt antal timmar). 3. Avisering av eventuella tillkommande kostnader (exempelvis inköp av bilder), inklusive uppskattning av dessa kostnader. 4. Tidplan inklusive eventuell utvärdering av åtgärden. 5. Avstämningstider. 6. Offerten måste omfatta minst två korrektur. 7. I offerten får inga övriga villkor som står i strid med ramavtalet finnas med. Beställaren har att ta ställning till offerten så snart som möjligt. Vid varje beställning ska parterna komma överens om en tidplan och en avtalad leveransdag. Sker leverans senare är beställaren berättigad till vite. För varje femdagars försening utgår ett vite om 10% av värdet av den del av tjänsten/varan som till följd av förseningen inte har utförts/levererats. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga 50% av sagda värde Tilldelning enligt förnyad konkurrensutsättning Vid större uppdrag (över :-) kan nya anbud komma att infordras av de rangordnade leverantörerna genom så kallad förnyad konkurrensutsättning,

7 7(16) LOU 5 kap 7. Ett förenklat förfrågningsunderlag tillställs de leverantörer som ramavtal tecknats med. Den förnyade konkurrensutsättningen kommer att ske enligt samma kriterier som beskrivits ovan (2.21). 3. Kravspecifikation 3.1. Beskrivning av uppdraget Uppdraget avser utförande av olika typer av kommunikationstjänster, av idag okänd omfattning och art, under avtalstiden. Region Dalarnas kommunikationsarbete syftar till stor del att tydliggöra regionens verksamhet, visioner, strategier och operativa mål. Som offentlig organisation strävar beställaren efter att alltid använda klarspråk i sin kommunikation. Kommunikationen ska vara öppen, lättillgänglig, korrekt och målgruppsanpassad. Den primära målgruppen för kommunikationen är beslutsfattare, tjänstemän, medier och allmänheten. Målgrupperna kan skifta över tid eller för olika verksamheter eller projekt. Typen av kommunikationsuppdrag kan även de skifta då verksamheten är bred och föränderlig Anbudsgivarens organisation, tekniska förmåga och kapacitet Anbudsgivare ska ha erforderliga personella och tekniska resurser samt kompetens för uppdragens genomförande. Anbudsgivaren ska också ha en sådan organisation, kapacitet och erfarenhet att denne kan genomföra uppdragen. För att styrka detta ska anbudsgivaren beskriva sin organisation och de kompetenser som finns inom företaget, samt bifoga arbetsprover tillsammans med referenser för arbetsproverna. Läs mer under rubriken 4. Utvärderingsuppgifter. För leverantör av fullservice inkl. strategisk kommunikation avser vi: Leverantören ska ha kompetens och kapacitet att hantera stora uppdrag/produktioner eller del av stora uppdrag/produktioner såsom ta fram varumärkesplattform, utveckla visuell identitet/grafisk profil, bistå beställaren vid framtagning av kommunikationsstrategier och -planer, agera bollplank vid strategiska vägval, hantera större produktioner såsom årsredovisningar, strategidokument et c. Leverantören ska kunna hantera flera parallella uppdrag. Verksamheten ska kännetecknas av problemlösning, strategi och kreativitet. Uppdragen ska genomsyras av kommunikativ kvalitet och kreativ höjd. Leverantören ska, för varje enskilt uppdrag, kunna tillhandahålla erforderlig kompetens såsom kommunikationsstrateg, varumärkesstrateg, digital strateg, projektledare, produktionsledare, grafisk formgivare, copywriter, fotograf, webbdesigner, illustratör och originalare. Hantering av tryckförfarande och inköp av tryck ska kunna hanteras av leverantören, då beställaren inte har ramavtal med eget tryckeri. För leverantör av enklare produktioner avser vi: Leverantör av enklare produktioner ska kunna hantera enklare produktioner, inklusive uppdateringar av befintligt material, med korta leveranstider.

8 8(16) Leverantören ska kunna fungera som beställarens förlängda arm vid produktionsuppdrag. Leverantören ska kunna hantera flera parallella uppdrag. Uppdragen har ofta redan satta ramar med mål och syfte, och målgrupp. Det kan också finnas färdig text och/eller bild att utgå ifrån. Leverantör av enklare produktioner ska, för varje enskilt uppdrag, kunna tillhandahålla erforderlig kompetens såsom projektledare, produktionsledare, grafisk formgivare, copywriter, fotograf, webbdesigner, illustratör och originalare. Hantering av tryckförfarande och inköp av tryck ska kunna hanteras av leverantören, då beställaren inte har ramavtal med eget tryckeri. För båda delområdena gäller att respektive kompetens kan finnas anställd hos leverantören eller anskaffas via underleverantör. Beskriv kortfattat i anbudet att ovanstående kunskaper finns att tillgå. Dokumentation som styrker detta kan komma att begäras in efter anmodan. Förlust av enskild anställd får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Anbudsgivaren har rätt att anlita underleverantör för uppfyllande av kravet. Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantör så som för sig själv. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Leverantören ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet Företagspresentation Anbudsgivaren ska beskriva sin organisation och verksamhet, där följande ska framgå: - Anbudsgivarens organisation. - Anbudsgivarens verksamhet Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas. Senast fastställda årsredovisning, med uppgift om årsomsättning, ska bifogas anbudet. Aktuell riskklass får ej understiga riskklass 3 i UC:s (Upplysningscentralen) riskbedömning. Anbudsgivare skas bifoga intyg om detta från UC. Utländska anbudsgivare kan lämna in intyg från motsvarande institut i hemlandet. Nystartade företag kan lämna in intyg från bank eller verifiera sin ställning genom intyg från revisor. Beställaren förbehåller sig rätten att själva kontrollera dessa uppgifter och göra en egen bedömning Underleverantör Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantör så som för sig själv. För underleverantör gäller samma villkor och krav som för leverantören. Det är leverantörens skyldighet att upplysa/informera underleverantören om vilka villkor som gäller.

9 9(16) 3.6. Miljöarbete I sitt arbete ska leverantören sträva efter att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser. Eventuella resor i samband med uppdraget ska ske miljömedvetet och kostnadseffektivt Antidiskrimineringsklausul Leverantören ska vid utförande av den avtalade tjänsten i Sverige följa gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är - Lag om Diskrimineringsombudsmannen SFS 2008:568 och Diskrimineringslagen SFS 2008: Godkännande av kravspecifikationen Anbudsgivaren ska acceptera samtliga krav och villkor i kravspecifikationen. 4. Utvärderingsuppgifter 4.1 Utvärdering Varje utvärderingskategori kommer att poängsättas individuellt av den grupp hos beställaren som utsetts att delta i upphandlingsarbetet. Varje kategori utvärderas för sig för att sedan viktas procentuellt. Samtliga kategorier sammanställs sedan Generell bedömning av anbudsgivaren Beställaren gör en bedömning av anbudsgivarens organisation, verksamhet, erfarenhet och kompetens utifrån beskrivningar i anbudet samt allmänt tillgängligt material, till exempel webbsida, omnämnanden i media et c Arbetsprover Anbud för respektive delområde ska innehålla arbetsprover från två (2) olika referensuppdrag. Minst ett av uppdragen ska vara utfört åt organisation som är jämförbar med beställaren genom att antingen vara en kommunal/regional verksamhet eller annan jämförbar offentlig organisation. Varje enskilt arbetsprov ska redovisas på lämpligt vis, exempelvis trycksak, på pannå, pdf, filmsekvens, ljudupptagning eller liknande. Ett referensuppdrag som används i anbud för ett delområde kan inte användas som referensuppdrag även för det andra delområdet. Anbudsgivaren ska ange aktuell arbetsgrupp och kontaktuppgifter till en referens kopplad till varje referensuppdrag. Det ska, i båda referensuppdragen, tydligt framgå hur uppdragsbeskrivningen från uppdragsgivaren såg ut, tänkt målgrupp och en kort redovisning om vilket resonemang som ledde fram till medieval, uttryck, utförande osv. Dessa uppgifter redovisas i materialet för respektive uppdrag. De arbetsprover som skickas in får inte vara framställda på uppdrag av beställaren och inte vara äldre än två (2) år.

10 10(16) Bedömningskriterier för arbetsprover full service Nytänkande och kreativitet: med avseende på hur budskapet presenteras. Här bedöms om okonventionella lösningar har använts, om kanaler med en stor genomslagskraft har utnyttjats samt om presentationen är överraskande för referensgruppen. Grafisk form och manér: Återspeglas avsändarens visuella identitet i grafisk form och uttryck? Bidrar bild- och formspråket till att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet? Kvalitetssäkring: med avseende på noggrannhet, språkbruk, bildkvalitet, korrekthet. Överensstämmelse med uppdraget: Är resultatet i nivå med beställarens intentioner för slutresultatet utifrån den uppdragsbeskrivning som anbudsgivaren skickat med arbetsproverna? Hur når budskapet fram? Hur väl målgruppsanpassat är budskapet? Bedömningskriterier för arbetsprover enklare produktion Grafisk form och manér: Återspeglas avsändarens identitet av grafisk form och uttryck? Bidrar bild- och formspråket till att underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet? Kvalitetssäkring: med avseende på noggrannhet, språkbruk, bildkvalitet, korrekthet. Överensstämmelse med uppdraget: Är resultatet i nivå med beställarens intentioner för slutresultatet utifrån den uppdragsbeskrivning som anbudsgivaren skickat med arbetsproverna? Hur når budskapet fram? Hur väl målgruppsanpassat är budskapet? 4.4. Referenser Angivna referenter ska vara kopplade till de referensuppdrag som lämnas i anbudet. Referenternas svar är kvalificerande för anbudsgivaren. Anbudsgivaren ansvarar för att referenterna är tillfrågade, går att nå och har godkänt att uppdraget används vid referenstagning. Region Dalarna förbehåller sig rätten av även ta in referenser från andra uppdragsgivare än de som anbudsgivaren uppgivit i sitt anbud. Efter kontakt med referenterna poängsätts denna kategori. Följande uppgifter om referenterna ska finnas med: uppdragsgivarens namn, kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress Anbudspris Anbudsgivaren ska ange pris per timme. Timpriset ska vara ett enhetspris oberoende av uppdragets art, kompetens som krävs för uppdraget et c. Alla arbetskostnader för uppdragets genomförande, ska ingå i timpriset. Restid ska inte ingå i timpriset. Anbudsgivare som lämnar anbud på båda arbetsområdena kan lämna olika pris inom respektive område.

11 11(16) 4.6. Godkännande av utvärderingsuppgifter Anbudsgivaren ska acceptera samtliga krav och villkor i 4. Utvärderingsuppgifter. 5. Kommersiella villkor 5.1. Uppgifter om anbudsgivaren Följande uppgifter om anbudsgivaren ska finnas med i anbudet: Anbudsgivarens namn, organisationsnummer, postadress, webbsida, kontaktperson för anbudet med namn, telefonnummer och e-postadress Avtalsform Detta ramavtal reglerar samtliga villkor för kommunikationstjänster under avtalsperioden. Undantaget är dock tjänster inom webbsupport som regleras genom annat ramavtal Avtalsomfattning Leverantören åtar sig att till beställaren leverera kommunikationstjänster i enlighet med allmän orientering, upphandlingsföreskrifter, kravspecifikation, specifikation och kommersiella villkor i det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt villkor som framgår av antaget anbud Avtalspris För leveranser enligt detta avtal gäller de priser, som framgår av detta avtal. Priset är fast under hela avtalsperioden. Samtliga priser ska vara angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. Eventuella resor som företas mellan leverantörens arbetsplats och beställaren bekostas av leverantören Byte av personal Leverantören får under pågående uppdrag byta ut personal mot annan med motsvarande erfarenhet/kompetens, under förutsättning att detta inte medför merkostnad eller tidsförlust för beställaren. Leverantören ska informera beställaren om en sådan förändring i god tid. Beställaren har rätt att begära utbyte av personal om önskad kvalitet inte uppfylls eller om samarbetssvårigheter uppstår mellan beställaren och personal hos leverantören. Förlust av enskild anställd får inte medföra att leverantörens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Leverantören har rätt att anlita underleverantör för uppfyllande av kravet Kvalitet Avtalad tjänst ska tillhandahållas med den kompetens och med den kvalitet som beställaren har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen. Tjänsten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och utföras på en

12 12(16) hög nivå. Leverantören ska på ett aktivt sätt bidra till att tjänsten utnyttjas på ett optimalt sätt Förfoganderätt Beställaren ska inneha äganderätten till allt färdigt material och exklusivt och obegränsat i tid inneha nyttjanderätten till alla skisser som tas fram inom ramen för avtalet. Originalfiler ska, efter varje uppdrag, kostnadsfritt och skyndsamt levereras till beställaren på lämpligt media. Detta gäller även i de fall leverantören anlitar underleverantör. För bilder som använts i produktioner ska efter varje uppdrag lämnas en lista där det tydligt framgår vilka rättigheter beställaren har avseende vidare användning av dessa bilder, d.v.s. ägande och användningsrätt. Beställaren har full nyttjanderätt till resultatet av uppdraget. Med full nyttjanderätt avser att beställaren har rätt att för sin verksamhet framställa och fritt nyttja exemplar av arbetsresultaten i såväl ursprungligt som av beställaren ändrat skick utan ersättning till leverantör Tillstånd att publicera bild Leverantören ansvarar för att personer, som med namn eller bild förekommer i det material som beställaren beställt och betalat, givit tillstånd enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Om beställaren tillhandahåller material svarar denne för att motsvarande tillstånd erhållits. Samma sak gäller för personuppgiftslagen (SFS 1998:204) Kännedom om beställarens organisation mm Leverantören ska tillägna sig och efterleva gällande planer, strategier, policies och riktlinjer såsom exempelvis beställarens grafiska profil. Den grafiska manualen finns att hämta på Om ett enskilt uppdrag bedöms komma i konflikt med den grafiska profilen ska beställaren uppmärksammas på detta. Leverantören ska vidare känna till och beakta beställarens samtliga verksamheter och skilda uppdrag Sekretess Leverantören ska behandla alla uppgifter om beställarens verksamhet med sekretess såväl under som efter uppdragets upphörande Beställning Beställare av efterfrågade tjänster kan på Region Dalarna vara både medarbetare ur kommunikationsgruppen samt enskilda projekt och verksamheter Godkänt slutkorrektur Produktion får inte påbörjas förrän godkännande av slutkorrektur har skett av beställaren. Leverantören ansvarar därefter för att produktionen sker i enlighet

13 13(16) med godkänt slutkorrektur och i enlighet med övriga eventuella överenskommelser med beställaren Utvärdering - uppföljning av uppdrag Leverantören ska, efter beställarens begäran och mot avtalad timersättning, genomföra utvärdering och uppföljning av respektive uppdrag/ marknadsföringsåtgärd. Detta kan bestå av marknadsundersökning i målgruppen eller liknande. Leverantören ska kunna avlämna en uppföljningsrapport efter att utvärdering genomförts Tillgänglighet Leverantören ska vara tillgänglig via e-post och telefon under kontorstid på vardagar. Leverantör ska kunna delta vid möten och genomgångar av arbeten i Falun eller annan plats i Dalarna. Ersättning för reseomkostnader utbetalas inte Fakturerings- och betalningsvillkor Faktura ska ställas till fakturaadressen som angetts i beställningen. Eventuella påminnelser och krav ska sändas till samma adress. Om anledning till anmärkning på faktura eller leverans inte föreligger, erläggs betalning 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Motsvarande bestämmelser ska gälla avtalad delleverans. Om inget annat avtalats sker fakturering efter avslutat uppdrag. Beställaren och leverantören kan komma överens om fakturering efter delmål i uppdraget. Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte Uppgifter på faktura Fakturan ska innehålla: - fakturadatum, faktura- eller OCR-nummer, i klartext vad fakturan avser med tydlig koppling till uppgifterna i offerten, offertreferens, antal timmar nedlagda av respektive kompetens/yrkesgrupp och à-pris, brutto samt momsbelopp. - leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om leverantören innehar F- skattsedel. - beställarens juridiska namn, projekt/verksamhet, adress samt referensperson Dröjsmålsränta Om beställaren inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser, dock ej räntebelopp understigande 100 kr per för sent betald faktura. Om eventuell försenad betalning kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet mellan parterna gälla även då.

14 14(16) Garanti Fel i tjänsten som beror på bristfälligheter i funktion/kvalitet eller som består i att tjänsten inte i övrigt uppfyller avtalade egenskaper ska avhjälpas av leverantören utan kostnad för beställaren Försäkring Antagen leverantör ska, under hela avtalstiden, vidmakthålla gällande företagsförsäkring och ansvarsförsäkring Sociala och etiska krav Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkterna som levereras till beställaren ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 och 182. FN:s barnkonvention, artikel 32. Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet Lagar och förordningar Antagen leverantör ska garantera att utfört uppdrag fyller de krav som regleras genom lagstiftning för aktuella tjänster. Leverantören får inte vidta någon åtgärd som kan åsidosätta lag eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som uppdraget avser. Om leverantören bryter mot vad som ovan sagts får beställaren häva avtalet Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för beställaren och berörd leverantör Handlingars inbördes ordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till avtal 2. avtal inklusive bilagor 3. anbud 4. eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 5. förfrågningsunderlag med bilagor 6. allmänna bestämmelser

15 15(16) Överlåtelse av avtal - ägarskifte Part får inte utan motpartens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på annan fysisk eller juridisk person utan Region Dalarnas skriftliga medgivande Hävning Vardera parten ska ha rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och det inte är ringa, om motparten sätts i konkurs varvid betalningsinställelse och inledande av ackordsförhandlingar jämställs med konkurs, eller vid händelser av force majeure karaktär. Leverantören ska vara registrerad för mervärdesskatt och arbetsgivaravgift, inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter. Om det under avtalstiden uppstår brister i detta avseende utgör det grund för hävning. Beställaren har också rätt att häva avtalet till nästa månadsskifte om kvalitetsbrister trots påpekande inte åtgärdas eller om arbetet utförs på sådant sätt att samma kvalitetsbrister trots påpekande upprepade gånger återkommer och dessa brister inte är ringa Befrielsegrund (force majeure) Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid uppdragets start och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra uppdraget är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en underleverantör som leverantören har anlitat eller någon annan i tidigare led. För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser, som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska avgöras av svensk allmän domstol vid beställarens säte med tillämpning av svensk rätt.

16 Bilagor Bilaga 1 - Svarsblankett 16(16)

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 1.1 Upphandlande organisation PÅ Limhamns Ekonomiska förening. Bakgrund På Limhamn är ett samarbete mellan Malmö

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN SEMINARIUM ATT LEDA OCH UTVECKLA EN IDEELL FÖRENING FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0

ANBUDSINBJUDAN SEMINARIUM ATT LEDA OCH UTVECKLA EN IDEELL FÖRENING FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 ANBUDSINBJUDAN SEMINARIUM ATT LEDA OCH UTVECKLA EN IDEELL FÖRENING FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 1.1 Upphandlande organisation PÅ Limhamns Ekonomiska förening. Bakgrund På Limhamn är

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN MARKNADSFÖRING I DIGITALA OCH SOCIALA KANALERFÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0

ANBUDSINBJUDAN MARKNADSFÖRING I DIGITALA OCH SOCIALA KANALERFÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 ANBUDSINBJUDAN MARKNADSFÖRING I DIGITALA OCH SOCIALA KANALERFÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 1.1 Upphandlande organisation PÅ Limhamns Ekonomiska förening. Bakgrund På Limhamn är ett samarbete

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Förfrågningsunderlag Regelverk för Private human suborbital flights

Förfrågningsunderlag Regelverk för Private human suborbital flights 1. Information 1.1 Upphandlande organisation och upphandlare / kontaktpersoner Progressum i Kiruna AB, Hjalmar Lundbohmsvägen 48, 981 31 Kiruna Karin Nilsdotter, 070 226 88 01, karin@spaceportsweden.com

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer