1. Administrativa Föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Administrativa Föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Administrativa Föreskrifter 1.1. Allmän orientering Utifrån Solna stads beslut om att tillämpa lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) har stadens socialnämnd beslutat att genomföra upphandling av familjerådgivning i enlighet med LOV för att kunna erbjuda Stadens invånare en sådan verksamhet from Familjerådgivningen i Solna drevs under perioden på entreprenad av AB Vårljus tillsammans med övriga nordvästkommuner. Sedan 2006 har familjerådgivningen i Solna efter en upphandling enligt LOU drivits enligt en kundvalsmodell av AB Vårljus, Acord HB och Attendo IOF varav ds tom Syftet med upphandlingen är att utifrån Socialtjänstlagens krav och Solna stads mål och riktlinjer kunna tillgodose olika behov och önskemål hos medborgarna och erbjuda en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Solna stads socialnämnd är huvudman för verksamheten och Solna stad är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den Referensnummer Stadens diarienummer för aktuell upphandling: SN/2012: Den upphandlande myndigheten Socialnämnden Solna stad Solna I förfrågningsunderlaget betecknas hädanefter Socialnämnden i Solna stad som Staden och anbudsgivaren som Leverantören. Mer information om Solna stad och dess verksamheter ges på Sida 1 av 21

2 Uppdraget och beräknad volym Leverantören ska för Stadens räkning utföra familjerådgivning. Enligt 5 kap 3 andra stycket, socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen, genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det. Med familjerådgivning avses samtal i syfte att bearbeta och i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivning vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade som frivilligt själva söker hjälp för att lösa olika typer av relationsproblem. Verksamheten som ska täckas genom upphandlingen utgår ifrån en beräknad volym på i nuläget totalt ca utförda timmar/år. Med ett samtalstillfälle avses 1,5 timmes samtal samt tid för förberedelser och efterarbete med 0,5 timmar, sammanlagt totalt 2 timmar Icke-valsalternativ De brukare som inte vill eller kan välja kommer att erbjudas familjerådgivning i ett rullande schema utifrån den tidsordning som godkända leverantörers ansökningar inkommer till Staden via Tendsign Godkännande av leverantör Leverantör blir godkänd efter att Staden granskat anbudet och fastställt att samtliga krav som ställts i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Om en leverantör inte godkänts kan leverantören ansöka om rättelse enligt 10 kap LOV. En leverantör som inte godkänts i ett valfrihetssytem kan återkomma med en ny ansökan Avbrytande av valfrihetssystem Även om Staden beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan staden besluta sig för att ändra beslutet eller att avbryta valfrihetssystemet. Om staden ännu inte godkänt sökanden kommer de sökande att få information om att systemet avbrutits. Om kontrakt tecknats mellan parterna kommer staden att häva kontrakten med befintliga leverantörer. Uppsägningstiden är 9 månader räknat från beslutsdatum Administrativa krav Ofullständiga anbud i vilka Leverantören inte accepterar angivna förutsättningar och krav, kommer inte att antas. Möjligheten att komplettera lämnade uppgifter i inlämnade anbud är mycket begränsad. Det är därför av stor vikt att anbudet innehåller alla begärda uppgifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen annonseras i Tendsign, Solna stads hemsida och på Kontaktpersoner aktuell upphandling Kontaktperson hos Staden: Håkan Jacobsson Upphandlingsenheten Solna stad Notera dock vad som sägs nedan under om att ställa frågor etc. Sida 2 av 21

3 Verksamhetsstart och handläggning av ansökningar För att Staden i enlighet med vad som stadgas i Socialtjänstlagen from ska kunna erbjuda familjerådgivning i tillräcklig omfattning ska leverantörer som önskar erjuda sina tjänster from detta datum inkomma med ansökan om att bedriva familjerådgivning senast Leverantörer som lämnar ansökningar senast förbinder sig att starta och kunna erbjuda efterfrågad verksamhet from 1 januari Ansökningar som inkommit senast kommer att bli behandlade så att kontrakt kan tecknas och börja löpa från den 1 januari Ansökningar som kommer in efter behandlas löpande. Handläggningstiden beräknas i normalfallet inte överstiga 3 månader från det att ansökan inlämnats till dess att kontrakt kan upprättas under förutsättning att ansökan är komplett. Leverantör som inkommit med ansökan efter förbinder sig att starta överenskommen verksamhet senast 6 månader efter att kontrakt tecknats med staden. Ansökan om att få bli godkänd som Leverantör är bindande i sex månader från det att ansökan inkommit till Staden. Sökande vars ansökan inte har blivit godkänd har möjlighet att lämna in en ny ansökan. Den nya ansökan ska vara utformad enligt det vid den aktuella tidpunkten gällande förfrågningsunderlaget Ansökans form, innehåll och språk Ansökan ska vara skriftlig och avfattad på svenska språket. Undantag får göras för enstaka fackuttryck och/eller tekniska beskrivningar Att lämna ansökan och ställa frågor Ansökan ska lämnas elektroniskt genom För tillgång till OPIC TendSign krävs en kostnadsfri inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom en enkel registrering via Om leverantören anser att förfrågningsunderlaget är ofullständigt eller otydligt i något avseende är det viktigt att frågor ställs i så god tid som möjligt innan ansökan lämnas in. Frågor om ansökan ställs via likaså ges här svar på inkomna frågor. Under pågående ansökningsperiod uppmanas deltagande Leverantörer som ej registrerat sig i systemet att regelbundet kontrollera om ny information tillkommit i form av: - Svar på ställda frågor - Förtydliganden eller kompletteringar till förfrågningsunderlaget För frågor om hanteringen av systemet kontakta OPIC TendSigns support telefon eller per e-post Rättelse av ansökan som uppfyller de formella kraven Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i ansökan får rättas. Staden får också medge att ansökan rättas, förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Prövning av ansökningar Prövning av ansökningar kommer att utföras av en grupp tjänstemän inom Staden. Sida 3 av 21

4 Prövningen sker, enligt följande. 1. Formell prövning av sökandens ekonomiska och tekniska möjlighet att genomföra uppdraget. 2. Kontroll av att alla krav på Leverantör och verksamhetens innehåll är uppfyllda. När det anges att ett visst dokument eller vissa uppgifter ska bifogas ansökan eller att Leverantör skriftligen ska redovisa/beskriva något måste detta ske. Ansökningar som inte innehåller samtliga begärda uppgifter kan komma att ges tillfälle till förtydligande eller komplettering. Därefter kan sökande komma att bjudas in till en intervju för att klargöra eventuella otydligheter i ansökningsdokumenten. Den skriftliga ansökan samt eventuella intervjuer utgör grund för bedömning av ansökan. Granskning utförs av en grupp sammansatt av tjänstemän inom Staden. Gruppen lämnar förslag till socialnämndens förvaltningschef som fattar beslut om godkännande av ansökan Tilldelningskriterier Samtliga ansökningar som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget tilldelas kontrakt. Om det under tiden mellan att tilldelningsbeslut och kontraktstecknande framkommer styrkt information om att antagen sökande inte fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser betalning av gällande skatter och avgifter, eller att förhållanden i ansökan på annat sätt har förändrats på kritiska områden, kommer Staden att diskvalificera den aktuella sökanden. Någon rätt till ekonomisk ersättning för den berörda sökanden uppkommer inte på grund av denna förändring Uteslutningsgrunder Den upphandlande myndigheten får enligt 7 kap LOV utesluta en sökande om: - sökande är försatt i konkurs eller likvidation - sökande är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande - sökande är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen som kan påvisas - sökande inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet - sökande har i sin ansökan i något väsentligt hänseende underlåtit att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar Uteslutning ur valfrihetssystemet kommer även att ske av sökande som dömts för brott som regleras inom EU-rätten med avseende på: - deltagande i kriminell organisation - bestickning enligt EU-reglerna om korruption inom den privata sektorn - bedrägeri enligt reglerna om skydd för EU:s finansiella intressen - penningtvätt Underättelse av godkännandebeslut Godkännandebeslutet ger upplysningar om skälen till beslut. Det skickas i första hand via vanlig post, men kan även komma att skickas elektroniskt, varför det är viktigt att de sökande även anger sin e-postadress som kontaktväg Kontrakt och start av verksamhet Kontraktsoriginal kommer att skickas för undertecknande till godkänd sökande som Staden avser att teckna kontrakt med, snarast efter Stadens beslut. Det skriftliga kontraktet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och godkänd Sida 4 av 21

5 ansökan. Kontraktet ska upprättas i två exemplar som utväxlas mellan parterna. Kontraktet blir giltigt först efter det att kontrakt har skrivits på av båda parter, förutsatt att upphandlingen inte har blivit föremål för överprövning av rättsinstanser. Kontraktets giltighet kan påverkas om upphandlingen blir föremål för domstolsprövning. Vare sig tidsförskjutningar eller andra konsekvenser som beror på domstols hantering av eller dom i upphandlingsärende, ska utgöra grund för skadestånd eller annan ersättning Förfarande om ansökan inte godkänts Om sökanden inte blivit godkänd kan denne ansöka om rättelse i förvaltningsdomstol. Ansökan om rättelse ska göras skriftligen till förvaltningsdomstolen inom tre veckor från det att staden lämnade underrättelse om beslutet till sökanden Begäran om sekretess Leverantör kan begära att uppgifter i ansökan ska omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, så kallad affärssekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Om Leverantören anser att någon uppgift i ansökan bör omfattas av affärssekretess enligt ovan ska han eller hon redovisa detta nedan. Enligt bestämmelserna i OSL måste den upphandlande myndigheten självständigt genomföra en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att Leverantörens begäran om sekretess inte är en garanti för att handlingarna slutligen omfattas av sekretess. Begärs sekretess för hela/delar av ansökan? (Ja/Nej svar) Nej Ja Ange vilka delar av ansökan som bör sekretessbeläggas och vilken skada som skulle kunna uppstå om uppgifterna offentliggörs. (Fritextsvar) 1.3. Krav på leverantören För att godkännas ska sökande godkänna och uppfylla samtliga nedan ställda krav samt lämna erforderliga uppgifter enligt vad som anges nedan Prövning av Leverantören Kvalificeringskraven ska uppfyllas av Leverantören vid utvärderingen av ansökan och under hela kontraktstiden. Om Leverantören inte uppfyller ställda krav vid prövningen kommer ansökan att diskvalificeras. Om Leverantören inte uppfyller kraven under hela kontraktstiden kan det utgöra grund för att häva kontraktet. I samband med undertecknande av kontrakt ska även en sanningsförsäkran undertecknas där Leverantören bl a försäkrar att han uppfyller samtliga i förfrågningsunderlaget angivna krav. Sida 5 av 21

6 Uppgifter om Leverantören Leverantören ska fylla i nedanstående uppgifter om företaget. Företagets namn (Fritextsvar) Firmatecknare (Fritextsvar) Organisationsnummer (Fritextsvar) Företagsform (Fritextsvar) Företagsadress (Fritextsvar) Telefonnummer (Fritextsvar) Fax (Fritextsvar) E-postadress (Fritextsvar) Webbadress (Fritextsvar) Övrigt (Fritextsvar) Kontaktperson för ansökan (Fritextsvar) Kontaktpersons telefonnummer (Fritextsvar) Kontaktpersons e-postadress (Fritextsvar) Uteslutningsgrunder enligt LOV Leverantören kan komma att uteslutas från upphandlingen om det föreligger grund för uteslutning enligt 7 kap LOV, se Ekonomisk ställning Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning i förhållande till de uppdrag som anbudet omfattar. För bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe inte får understiga 40 enligt värden redovisade vid utgången av det senast registrerade och avslutade räkenskapsåret (eller motsvarande hos likvärdigt affärs- och kreditupplysningsföretag). I det fall lägre riskklassificering erhålls från Creditsafe eller att Leverantören ej omfattas av ratingsystemet kan denne ändå anses uppfylla dessa krav om Leverantörens auktoriserade revisor kan lämna en sådan förklaring som klargör att Leverantören innehar ekonomisk stabilitet. Nystartade företag, eller företag under bildande som ännu inte omfattas av ratingsystemet ska bifoga en affärsplan inklusive en finansiell plan. Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Staden kommer att göra en bedömning om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att ansökanden har tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. Såsom bevis för att leverantörens ekonomiska resurser är tillräckliga kan denne på anmodan och före kontraktsskrivningen uppvisa ett styrkande aktiekapital, en bankgaranti eller en koncerngaranti. I de fall en garanti är aktuell ska omfattningen, giltighetstiden samt villkoren tydligt framgå. Det ska även framgå att garantin kommer att vara kopplad till det kontrakt som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnad ansökan. Staden kommer att genomföra en egen kreditupplysning via Creditsafe. Annan kreditupplysning ombesörjs och bekostas av Leverantören. Staden gör en självständig prövning av revisionsintyg och eventuella garantier/borgensförpliktelser. För att kvalificeras krävs en rating om minst 40 hos CreditSafe, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Sida 6 av 21

7 Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Notera: Dokument som styrker detta krav ska inte bifogas ansökan Yrkesmässig kapacitet och erfarenhet - referenser Leverantören ska lämna uppgifter från tre (3) referenter vilka under de senaste tio åren har varit beställare, med treårigt kontrakt eller längre, för aktuell verksamhet hos Leverantören, som kan intyga att Leverantören kan tillhandahålla efterfrågade tjänster. Var och en av referenterna ska bekräfta huruvida Leverantören uppyllt/uppfyller följande: 1. Leverantören har erbjudit en väl fungerande familjerådgivningsverksamhet utifrån upprättat kontrakt. 2. Leverantören har inom aktuell verksamhet givit brukarna ett gott bemötande. 3. Leverantörens personal har inom aktuell verksamhet haft tillräcklig kompetens för uppdragets genomförande. 4. Leverantören har följt upp och åtgärdat brister samt utvecklat avtalad verksamhet. 5. Leverantören har förmått att samarbeta med beställaren på ett tillfredställande vis och har hållit beställaren informerad om uppdragets genomförande inom aktuell verksamhet. För att kunna styrka erfarenhet och referenser ska Leverantören lämna uppgifter om bedriven verksamhet och referenser. Staden kan komma att kontrollera att Leverantören har utfört angivna uppdrag inkl intygade uppgifter. 1 a. Uppgifter om åberopad referent nr 1 (referentens namn och befattning, inkl. uppgift om ev. förändring): (Fritextsvar) 1 b. Referentens uppdragsgivare (kommun med kontrakt för verksamheten i fråga): (Fritextsvar) 1 c. Referentens aktuella kontaktuppgifter (kommun etc, telenr, e.mail): (Fritextsvar) 2 a. Uppgifter om åberopad referent nr 2 (referentens namn och befattning, inkl. uppgift om ev. förändring): (Fritextsvar) 2 b. Referentens uppdragsgivare (kommun med kontrakt för verksamheten i fråga): (Fritextsvar) 2 c. Referentens aktuella kontaktuppgifter (kommun etc, telenr, e.mail): (Fritextsvar) 3 a. Uppgifter om åberopad referent nr 3 (referentens namn och befattning, inkl. uppgift om ev. förändring): (Fritextsvar) 3 b. Referentens uppdragsgivare (kommun med kontrakt för verksamheten i fråga): (Fritextsvar) 3 c. Referentens aktuella kontaktuppgifter (kommun etc, telenr, e.mail): (Fritextsvar) Ny ansökan från leverantör där staden tidigare har sagt upp kontraktet Vid ny ansökan från leverantör där tidigare kontrakt har sagts upp av staden måste Leverantören för att åter bli godkänd påvisa att de brister som medförde hävningen är Sida 7 av 21

8 åtgärdade Acceptans av krav Accepteras samtliga krav i avsnitt 1.3? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sanningsförsäkran Underskriven sanningsförsäkran ska lämnas till Staden innan kontrakt undertecknas. Accepteras kravet om sanningsförsäkran? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.4. Krav på tjänsten Nedan anges innehållet i och omfattningen av den tjänst som Staden upphandlar. Samtliga de krav på tjänsten som redovisas, s.k. ska-krav, måste uppfyllas för att en Leverantör ska kunna tilldelas kontrakt. Leverantören måste både vid prövningen av ansökan och under hela kontraktstiden uppfylla samtliga i förfrågningsunderlaget angivna krav. Om Leverantören inte uppfyller ska-kraven under hela kontraktstiden kan det utgöra grund för att häva kontraktet Krav gällande verksamhetens innehåll och omfattning Leverantören ska tilhandahålla familjerådgivning med samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningens syfte är att i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter och leda till en positiv förändring i relationen. Familjerådgivningen ska vara en verksamhet som erbjuds till par och familjer som själva söker hjälp för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna som syskon eller föräldrar med vuxna barn. Leverantörens familjerådgivning ska tillhandahålla högst fem samtalstillfällen per par/familj. En ny samtalsomgång får påbörjas tidigast ett år efter tidigare avslutad samtalsomgång. Efter godkännande av Staden, dvs. av verksamhetsansvarig vid Solna stads socialförvaltning kan vid behov antalet samtalstillfällen utökas eller påbörjas tidigare än inom ett år efter att tidigare samtalsomgång avslutats. Med ett samtalstillfälle avses 1,5 timmes samtal samt tid för förberedelser och efterarbete med 0,5 timmar, sammanlagt totalt 2 timmar. lättförståeligt sätt informera om innehåll och omfattning i den famijerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande metoder och arbetssätt Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska kännetecknas av trygghet, kontinuitet, objektivitet, delaktighet, gott bemötande, respekt för den personliga integriteten och professionalitet. Sida 8 av 21

9 Leverantörens familjerådgivning ska ha ett barnperspektiv och bedrivas utifrån vad som sägs i barnkonventionen. Leverantörens familjerådgivning ska utgå ifrån en evidensbaserad praktik, dvs. de tjänster som erbjuds ska bygga på beprövad erfarenhet, bästa tillgängliga kunskap och utformas i nära samverkan med brukarna. Leverantörens familjerådgivning ska bedrivas med en tydlig metodik och struktur. Leverantörens familjerådgivning ska vara politiskt och religiöst obundet. lättförståeligt sätt informera om metoder och arbetssätt i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Särskild inriktning/profil på verksamheten Det är önskvärt att Leverantörens familjerådgivningsverksamhet kan erbjuda en särskild inriktning och profilerar sig. I det fall verksamheten har en särskild inriktning/profil ska det tydligt framgå vad som kan erbjudas utöver grundtjänsten. Särskild inriktning/profil på verksamheten kan t.ex. vara specialistkunskap inom sexologi, styvfamiljsproblematik, inriktning på HBT (homo-bi-och transsexuella personer). I upphandlingen ställs inga krav på att Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska ha en särskild inriktning/profil och detta kommer därmed inte heller att utvärderas. Ev. särskild inriktning/profil och dess omfattning kan också förändras under kontraktstiden. lättförståeligt sätt informera om ev. särskild inriktning/profil i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav om tillgång till tjänsten och byte av utförare Familjerådgivning ska vara en öppen verksamhet som inte är behovsprövad. För att få tillgång till familjerådgiving ska brukare kunna vända sig direkt till den leverantör av familjerådgivning som brukarna själva väljer. Leverantörens familjerådgivning ska kunna ta emot alla brukare som väljer verksamheten och får inte tacka nej till brukare. Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska kontrollera att minst en av de rådgivningssökande brukarna som tas emot är folkbokförda i Solna stad. Brukare har inom ramen för rådgivningens omfattning rätt att byta leverantör utan att ange orsak. lättförståeligt sätt informera om villkoren för tillgång till tjänsten i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande lokaler, tillgänglighet och väntetid Leverantören ska erbjuda familjerådgivning i lokaler belägna inom Stockholms län som är Sida 9 av 21

10 lättillgängliga för boende i Solna. Lokalerna ska vara ändamålsenliga för familjerådgivning, vara trivsamma, hålla en god standard och vara sådana att de garanterar brukarnas integritet samt att kraven på sekretess kan upprätthållas. Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska ha möjlighet att i ordinarie lokaler eller i annan för kunden lämplig lokal kunna ta emot brukare med funktionsnedsättning eller allergier. Leverantören ska erbjuda besökstider för familjerådgivning minst tre helgfria vardagar per vecka under dagtid. Besökstiderna ska vara flexibla och det ska även finnas möjlighet till besök på kvällstid. Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska minst tre helgfria vardagar per vecka ha telefontider som är regelbundna och varierade för information, tidsbeställning och rådgivning. Utöver telefontid ska telefonsvarare finnas. Leverantörens familjerådgivning ska kunna erbjuda information per telefon i samband med tidsbeställning och förfrågningar. Leverantörens väntetid för ett första familjerådgivningssamtal får inte överstiga tre veckor. Leverantören ska informera brukare om möjligheten till avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse via Staden. lättförståeligt sätt informera om lokaler, tillgänglighet inkl. fullständiga kontaktuppgifter, uppgifter om telefontider och om väntetider samt om om möjligheten till avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan. Leverantören ska i samband med att kontrakt upprättas lämna fullständiga och aktuella kontaktuppgifter, inkl. uppgifter om telefontider, för familjerådgivningsverksamheten via mejl till Stadens verksamhetsansvarige Krav gällande bemanning och kontinuitet Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska ha minst fyra familjerådgivare anställda. Både manliga och kvinnliga familjerådgivare ska finnas representerade i verksamheten. Leverantörens familjerådgivning ska ha särskilda rutiner för att kontinuitet i samtalskontakterna säkras. Leverantörens familjerådgivning ska ha en beredskap för att kunna bibehålla utlovad kvalitet trots medarbetares sjukdom, vakanser etc. Leverantörens familjerådgivning vid våldsärenden kan behöva använda två familjerådgivare dubbelbemanning. lättförståeligt sätt informera om sin bemanning och hur den säkrar kontinuiteten i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan. Sida 10 av 21

11 Krav gällande kompetens Enligt 3 kap. 3 SoL ska det för utförandet av socialnämndens uppgifter finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet vilket innebär att verksamhetens medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att utföra familjerådgivning i enlighet med avtalat uppdrag. Verksamhetens familjerådgivare ska minst ha följande kompetens: Minst en av familjerådgivarna ska uppfylla Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare, KFR:s krav på auktorisation. Samtliga familjerådgivare ska ha erfarenhet av att ha arbetat som familjerådgivare minst ett år med minst 50 procents tjänstgöringsgrad. Samtliga medarbetare ska ha socionomexamen eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning med vidareutbildning. Med lämpliga vidareutbildningar avses grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), familjeterapiutbildning (minst motsvarande tidigare 30 högskolepoäng) eller Socialhögskolans vidareutbildning i psykosocialt arbete (minst motsvarande tidigare 30 högskolepoäng). Samtliga medarbetar ska ha flerårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Leverantören ska inte vidta några förändringar av fastlagda kompetenskrav eller utlovad bemanning för verksamheten under kontraktstiden. Vid eventuell nyanställning gäller samma krav som i föreliggande förfrågningsunderlag. lättförståeligt sätt informera om sina medarbetares kompetens i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan. Leverantören ska utifrån de ställda kraven nedan lämna utförliga och tydliga uppgifter om kompetens för var och en av familjerådgivarna i aktuell verksamhet. Beskrivning på uppfyllande av krav för varje familjerådgivare: (Fritextsvar) Krav gällande medarbetarnas introduktion och kompetensutveckling Leverantören ska tillgodose att alla familjerådgivare inom aktuell verksamhet erhåller introduktion, handledning, kollegialt utbyte, kompetensutveckling, fortbildning samt information och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet. Nyanställda familjerådgivare inom verksamheten ska alltid erhålla introduktion som ska innefatta individuell introduktionshandledning av en erfaren kollega. Vederbörliga kontroller ska göras vid anställning av all personal. Leverantörens samtliga familjerådgivare inom verksamheten ska ha regelbunden extern handledning inriktad på uppdraget som familjerådgivare. Leverantörens familjerådgivare ska ha tillgång till relevant fortbildning inom området, t.ex. inom psykoterapi, familjeterapi, gruppterapi och psykosocialt behandlingsarbete Krav gällande kvalitetsarbete och Lex Sarah Kvalitetsarbetet inom Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska syfta till att avtalade Sida 11 av 21

12 tjänster systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. För att uppnå detta ska verksamheten uppfylla de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S). För verksamheten ska det utifrån dessa allmänna råd och föreskrifter finnas ett ledningssystem anpassat för verksamhetens inriktning och omfattning. Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska följa Socialtjäntslagens bestämmelser om Lex Sarah samt ha arbetssätt och rutiner som följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, SOSFS 2011:5 (S) Krav gällande information till Staden om verksamheten, samverkan och om anmälningsplikt Leverantören ska se till att Staden kontinuerligt informeras om eventuella väsentliga förändringar och avvikelser i upphandlad familjerådgivningsverksamhet, vid behov inbjuda till diskussion om verksamhetens utveckling och i samverkan med Staden verka för att verksamheten kontinuerligt utvecklas. Leverantören ska till Staden omgående förmedla tillsynsmyndigheters eventuella synpunkter på den upphandlade familjerådgivningsverksamheten. Leverantören ska ha skriftliga rutiner för verksamheten som säkerställer att familjerådgivarna har kunskaper om, iakttar och lämnar information till brukarna om den anmälningsplikt som enligt 14 kap. 1 SoL gäller för den som är verksam inom familjerådgivning. lättförståeligt sätt informera om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 SoL i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande dokumentation Leverantören ska inom familjerådgivningsverksamheten tillse att all dokumentation i ensklida ärenden sker enligt gällande lagar och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5). Leverantören ska tillse att brukarna inom familjerådgivningsverksamheten informeras om de villkor som gäller för dokumentation som rör enskilda brukare. Leverantören ska inom familjerådgivningsverksamheten tillse att handlingar som rör enskilda brukare förvaras på ett betryggande sätt. lättförståeligt sätt informera om villkoren för dokumentation i enskilda ärenden i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande tolk och språkkunskaper Leverantörens familjerådgivningsverksamhet ska ombesörja att vid behov anlita tolk för enskilda brukare. Leverantören kan debitera Staden skäliga kostnader för tolk. Medarbetarna inom familjerådgivningsverksamheten ska behärska svenska språket i tal och skrift på ett sådant sätt att brukarnas trygghet och säkerhet inte åsidosätts. Det är önskvärt att Leverantören kan erbjuda familjerådgivning på andra språk än svenska. Det finns dock inget krav på att verksamheten ska erbjuda familjerådgivning på andra språk Sida 12 av 21

13 än svenska och det kommer därmed inte heller att utvärderas. Förändringar vad avser medarbetarnas ev. ytterligare språkkunskaper utöver svenska kan också förändras under kontraktstiden. lättförståeligt sätt informera om möjligheterna till tolk och ev. språkunskaper hos medarbetarna i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande tystnadsplikt Leverantören ska svara för att verksamhetens medarbetare informeras om och efterlever gällande lagstiftning kring sekretess och tystnadsplikt. Familjerådgivare förbinder sig att iaktta den sekretess som krävs enligt 26 kap 3 1 stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). lättförståeligt sätt informera om tystnadspikten i den familjerådgivning som erbjuds, se även pkt nedan Krav gällande säkerhet Leverantören ska för aktuell verksamhet ha rutiner och tydliga arbetssätt för att hantera hot och våld och andra kritiska situationer som kan beröra verksamheten och i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Leverantören ansvarar för eventuellt införskaffande, drift och underhåll av trygghetslarm och personlarm för medarbetarna inom aktuell verksamhet Krav gällande statistik Leverantören ska för upphandlad verksamhet fortlöpande föra statistik över genomförda samtalstilfällen och antal timmar samt ev. samtalstillfällen (inkl antal timmar) utöver fem samt ev. samtalstillfällen (inkl timmar) med tolk för att månatligen till Staden lämna dessa uppgifter i samband med fakturering. Härutöver ska Leverantören kunna ta fram och till Staden överlämna den statistik som Staden och Socialstyrelsen kan efterfråga om Leverantörens familjerådgivning Krav gällande uppföljning Staden har det övergripande ansvaret för att följa upp att Leverantören utför vad som överenskommits med i upprättat kontrakt. Stadens socialnämnd har ansvaret för hur kontraktsuppföljningen genomförs vad avser upprättat kontrakt om familjerådgivning. Kontraktsuppföljningen kommer att genomföras i enlighet med socialförvaltningens rutiner. Kontraktsuppföljningen genomförs enligt följande: 1.Leverantörens verksamhet ska besvara frågor, t.ex. i form av särskilda frågeformulär, för uppföljning och kontroll av verksamheten från Stadens sida. 2.Leverantörens verksamhet ska medverka i och vara behjälpliga i att genomföra eventuella brukarundersökningar som genomförs av Staden. 3.Leverantörens verksamhet ska ta emot Stadens företrädare för såväl aviserade som oaviserade besök i verksamheten. Staden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. Leverantören och verksamheten förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. Sida 13 av 21

14 4. Staden kontrollerar återkommande Levarantörens finansiella ställning och lagenliga skyldigheter avseende skatter och avgifter. På begäran ska Leverantören inkomma med årsredovisning, andra ekonomiska underlag eller annan dokumentation som Staden efterfrågar för sin ekonomiska uppföljning. 5. Leverantören ska löpande och snarast inkomma med uppgifter om eventuella förändringar i aktuell verksamhet som kan ha betydelse för avtalat uppdrag likaså med resultatet av ev. egna uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Åtgärder vid om brister framkommit i samband med kontraktsuppföljning eller på annat sätt: 1. Leverantörens verksamhet ska efter samråd med Staden upprätta en åtgärdsplan inkl. tidplan för när av Staden ev. påpekade brister senast ska vara åtgärdade. 2. Leverantörens verksamhet ska i enlighet med ev. upprättad åtgärdsplan underrätta Staden om att påpekade brister är åtgärdade i tid. 3. Vid ev. mindre brister som inte åtgärdats i tid enligt tidigare upprättad åtgärdsplan och om Leverantörens verksamhet därefter inte omgående åtgärdat påpekade brister kan kontraktet hävas. 4. Vid allvarligare brister som inte åtgärdats i tid enl upprättad åtgärdsplan kan kontraktet omedelbart komma att hävas. 5. Om lagar eller föreskrifter för Leverantörens verksamhet eller upprättade kontraktsvillkor inte följs kan kontraktet hävas Krav gällande information om verksamheten till allmänhet och brukare Staden kommer via sin hemsida - solna.se - att informera allmänheten om kundvalssystemet samt de olika Leverantörer Staden tecknat kontrakt med för familjerådgivning. Informationen kommer att inkl. kontaktuppgifter för var och en av utförarna i enlighet med vad som ovan sagts. Leverantören ska i enlighet med vad som sagts ovan i föreliggande förfrågningunderlag på egen hemsida/webbsida på ett tydligt och lättförståeligt sätt tillhandahålla och ge egen information till allmänhet och brukare om den familjerådgivning som erbjuds. Härutöver står det Leverantören fritt att sprida egen information om verksamheten på olika sätt. Det är från Stadens sida önskvärt att Levarantören också kan erbjuda skriftlig information om verksamheten i broschyrform eller motsvarande. Leverantören ska i god tid innan upphandlad verksamhet startar underlätta för Staden och medverka till att Staden kan länka till Leverantörens hemsida med information om upphandlad familjerådgivingsverskamhet. Leverantören ska kontinuerligt under hela kontraktstiden uppdatera och hålla sin egen information om verksamheten aktuell samt informera Staden om ev. uppdateringar så att den information Staden ger om verksamheten kan hållas aktuell. Verksamhetens marknadsföring ska vara förenlig med gällande lagar och direktiv och utformas enligt god marknadsföringssed Acceptans av krav Accepteras samtliga krav i avsnitt 1.4? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sida 14 av 21

15 2. Kontraktsutkast 2.1. Inledande text Avtalet omfattar familjerådgivning inom Solna Stad. Leverantören förbinder sig att leverera familjerådgivning i enlighet med villkoren i detta avtal, förfrågningsunderlag och uppgifter i leverantörens anbud Parter Leverantör (nedan Leverantören) Socialnämnden Solna stad (nedan Staden) Solna 2.3. Kontraktstid Kontraktstiden börjar att gälla från och med att parterna undertecknat kontraktet. Kontraktstiden omfattar 3 år från avtalstecknande. Staden har möjlighet att förlänga avtalet med 24 månader i taget, max två gånger, mot oförändrade avtalsvillkor Kontraktets upphörande i vissa fall Om Leverantören saknar uppdrag under en period av 12 månader från det att kontrakt tecknats upphör kontraktet att gälla utan uppsägning. Leverantören har därefter möjlighet att göra en ny ansökan om godkännande som leverantör Kontaktpersoner Staden, verksamhetsansvarig: Maria Schollin, enhetschef Barnenheten Socialförvaltningen, Solna stad Tel: Leverantören, verksamhetsansvarig: 2.6. Kontraktshandlingar Om kontraktshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt 2. Kontrakt 3. Förfrågningsunderlaget med bilagor och kompletteringar 4. Leverantörens ansökan med bilagor och förtydliganden 2.7. Leverantörens åtagande Leverantören åtar sig att utföra uppdraget professionellt och med omsorg och i enlighet med villkoren i detta kontrakt, kraven som finns i förfrågningsunderlaget samt i enlighet med Leverantörens ansökan. Leverantören åtar sig att följa all för verksamheten gällande lagstiftning, socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, övriga för verksamheten relevanta bestämmelser samt i övrigt agera i enlighet med för verksamheten gällande etiska normer och god sed. Sida 15 av 21

16 Leverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar och återrapporteringar som de preciseras i förfrågningsunderlag och i föreliggande kontrakt. Leverantören åtar sig att om så blir aktuellt i samverkan med Staden ta fram kvalitetsdeklarerade tjänster med tydliga åtaganden gentemot brukarna för den upphandlade verksamheten Arbetsgivaransvar Leverantören ska i sin egenskap av arbetsgivare anställa och ansvara för personalen med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Leverantören får inte vidta åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av lagar eller annars strida mot vad som allmänt är godtaget inom arbetsgivarens ansvarsområde. I det fall Leverantören vidtar åtgärder eller agerar på ett sätt som uppenbart strider mot innehållet under denna punkt kan detta utgöra grund för hävning av kontraktet. Innebär hävningen en kostnad för staden ska Leverantören vara skyldig att hålla staden skadeslös fullt ut Meddelarfrihet Leverantörens anställda ska omfattas av meddelarfrihet jämställt med det skydd som offentligt anställda har. Den anställde har enligt detta skydd rätt att meddela till exempel media utan att leverantören har rätt att efterforska vem som lämnat uppgifter. Rätten gäller inte affärshemligheter, inte heller när tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller Ansvar och villkor för samarbete Leverantören och Staden ska lojalt och i skälig omfattning fortlöpande bistå varandra med de uppgifter, information, handlingar som behövs för att genomföra avtalat uppdrag. Leverantören är skyldig att, hos Staden, löpande och på eget initiativ efterfråga den information och de instruktioner som behövs för uppdragets genomförande Ansvar vid fel och brister Om någon part inte fullgör sina åtaganden enligt kontraktet och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse får drabbad part antingen avhjälpa bristen på motpartens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen eller motsvarande. Leverantören ska svara i förhållande till Staden för skadestånd, som Staden p.g.a. vållande hos Leverantören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man Ansvarsförsäkring Leverantören ska, på egen bekostnad, teckna och vidmakthålla sedvanliga försäkringar för sin verksamhet. Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för sak-, personoch ren förmögenhetsskada (ansvar), avbrott i verksamheten, rättsskydd samt i övrigt vad leverantören enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha Underleverantör Om leverantören har för avsikt att använda underleverantör för att utföra uppdraget eller någon del av uppdraget, ska detta anges i anbudet. Leverantören ansvarar för att säkerställa att underleverantör under hela avtalstiden uppfyller samtliga krav som angetts i detta Sida 16 av 21

17 förfrågningsunderlag. Leverantören är även i övrigt ansvarig för underleverantören i alla led såsom för sig själv Begränsning av publicering och marknadsföring Hänvisning till Staden i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Stadens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i god tid innan den publicerar och ger ut information om aktuell verksamhet tillställa Staden sådan information, alternativt underlag till sådan information, och vid behov samråda med Staden om innehållet i densamma Ersättning Den totala ersättningen 2014 blir per samtalstillfälle kr, dvs. totalt 775 kr/timme, inkl. egenavgiften beräknad på prisbasbeloppet för Staden har för 2014 fastställt att egenavgiften för familjerådgivning utgår med 1 procent av prisbas-beloppet, dvs. till 450 kr/ samtalstillfälle i 2013 års prisnivå. Staden informerar berörda Leverantörer och via solna.se om den slutliga avgiften för Leverantören tar ut egenavgiften direkt av brukaren. Ersättning utgår för utförda timmar utifrån överenskommet uppdrag, dvs. med ett samtalstillfälle avses 1,5 timmes samtal samt tid för förberedelser och efterarbete med 0,5 timmar, sammanlagt totalt 2 timmar. Leverantören kan erhålla ersättning för högst fem samtalstillfällen per par/familj. Härutöver kan ersättning i vissa fall utgå efter godkännande av verksamhetsansvarig inom Staden. I ersättningen ska samtliga kostnader ingå för att utföra uppdraget i enlighet med förfrågningsunderlaget, t.ex. kostnader avseende personalutbildning, administration, dokumentation, planeringstid, telefontid och kostnader som kan hänföras till andra krav i förfrågningsunderlaget. Ersättning för uteblivet eller för sent avbokat samtal utgår inte. Staden ersätter skäliga kostnader för tolk. Möjlighet till avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse kan ges efter godkännande av verksamhetsansvarig hos Staden utifrån en individuell prövning Prisjustering Ersättningen till Leverantör ska vara fast i ett år efter kontraktets undertecknande. Socialförvaltningen fastställer för varje nytt kalenderår ersättningen till Levarentörer av familjerådgivning. Den totala ersättningen, inkl egenavgiften, till Levarantörer kan som mest räknas upp med 1 % per kalenderår Betalning Fakturering ska ske månadsvis i efterskott och betalas 30 dagar efter fakturans ankomstregistrering. Betalning sker på första tillgängliga bankdag. Autogiro eller automatisk belastning av konto får endast ske enligt särskild överenskommelse. Krav på faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande kommer ej att godkännas. Fakturan ska innehålla fullständig information för att kunna utgöra underlag för godkännande och utbetalning. Fakturan får inte innehålla personuppgifter. Fakturorna ska vara fullständiga med följande information tydligt angiven: Bankgiro-/postgironummer Sida 17 av 21

18 Fakturabelopp Momsbelopp Fakturanummer Fakturadatum Referenskod Leverantörens referensperson (namn och telefonnummer) Stadens referensperson Organisationsnummer/F-skattenummer Ersättning enligt specifikation för antal utförda timmar och antal samtalstillfällen, ev. samtalstillfällen (inkl antal timmar) utöver fem samt ev. kostnader/timme och samtalstillfälle för tolk Erhållen egenavgift/samtalstillfälle Fakturaadressen är: Socialförvaltningen Solna stad Referenskod 53BEF Östersund Fakturaunderlaget ska göras enligt Stadens instruktion och vara Staden/socialförvaltningen tillhanda senast första vardagen i varje kalendermånad. Egenavgiften/samtalstillfälle ska särredovisas i Leverantörens räkenskaper på ett eget resultatkonto som möjliggör avstämning med Staden. Fakturering enligt detta kontrakt får inte överlåtas på annan betalningsmottagare utan skriftligt medgivande från staden. Staden accepterar inte order-, expeditions- eller faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning orsakad av Staden uppfylls dröjsmålsränta enligt räntelagen. Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr.o.m. - t.o.m.) då räntan beräknas som antalet räntedagar. Räntefaktura understigande 100 kronor betalas ej Allmänhetens insyn i Leverantörens verksamhet Leverantören ska utan dröjsmål efter det att Staden framställt begäran härom, till Staden lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19a kommunallagen (1991:900). Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur den verksamhet som omfattas av detta kontrakt sköts. Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Staden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas Stadens insyn i Leverantörens verksamhet Stadens revisorer ska äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera verksamheten. Utföraren ska aktivt medverka i och underlätta deras arbete. Staden kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering av den avtalade verksamheten. Leverantören ska vid revision ge den som utför revisionen tillträde till lokaler, utrustning och all dokumentation som är av betydelse för revisionen. Leverantören ska efter bästa förmåga underlätta revisionen Hävning Sida 18 av 21

19 Båda parterna har rätt att häva kontraktet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte rättat till kontraktsbrottet inom trettio dagar från mottagande av skriftligt meddelande från den hävande parten. Leverantören har rätt att häva kontraktet med 3 månaders uppsägningstid. Hävningen ska ske skriftligt och vara undertecknad av behörig företrädare. Staden har därutöver rätt att häva kontraktet, utan kompensation till Leverantören och omedelbart, enligt nedanstående: - Om uppdraget inte genomförs i enlighet med förfrågningsunderlagets kvalificeringskrav, ska-krav och i enlighet med Leverantörens anbud. - Om Leverantören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet. - Om uppdraget inte fullgörs och detta inte beror på Staden eller den enskilde. - Vid varje försök av Leverantören att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta kontrakt. - Om Leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att Staden får rimlig anledning att tro att Leverantören inte kan uppfylla åtaganden i kontraktet. - Om Leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknade förfarande. - Om Leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Kontraktet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Stadens skriftliga medgivande Omförhandling Staden eller Leverantören får påkalla omförhandling av bestämmelserna i detta kontrakt vid väsentligt förändrade förhållanden som påverkar de förutsättningar som kontraktet bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd kontraktsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse om ändring träffats Ändringar och tillägg till kontraktet Staden har rätt att under kontraktstiden ändra ersättning, krav på tjänst och krav på leverantörer. Ändringar och tillägg till detta kontrakt kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Staden och Leverantören Force majeure, ansvarsbegränsning Om någon av parterna på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta kontrakt ska han i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Sida 19 av 21

20 Föreligger någon av dessa omständigheter har staden rätt att så länge den behöver, själv utföra leverantörens åtaganden. Ersättningen till Leverantören minskas i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i någon av parternas brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Parterna ska informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse Tvistelösning, tillämplig lag Tvist mellan Staden och Leverantören i anledning av detta kontrakt ska avgöras av svensk allmän domstol på Stadens hemort med tillämpning av svensk rätt. Sida 20 av 21

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Familjerådgivning i Danderyd

Familjerådgivning i Danderyd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2010-11-17 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom familjerådgivningen i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2009/0162 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare inom kundval för familjerådgivning

Villkor för att bli godkänd anordnare inom kundval för familjerådgivning rev. 2014-07-01 1 (13) Villkor Villkor för att bli godkänd anordnare inom kundval för familjerådgivning Beskrivning av Nacka kommuns kundvalssystem Ett kundvalssystem består av 1. bestämmelser om rätten

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

1. Ansökan familjerådgivning

1. Ansökan familjerådgivning Förfrågningsunderlag 2012-01-17 Upphandlingsansvarig Upphandling Lidingö kommun Kerstin Thuresson 11/124 Familjerådgivning, LOV Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer