Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version"

Transkript

1 Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering

2 Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter... 4 Val av utskriftsenheter och antal... 5 Upphandling... 6 Slutsats... 6 Intervjuer... 10

3 Norrbottens Läns Landsting 3 av 15 Strategisk Utskriftshantering Strategisk utskriftshantering är ett nytt begrepp. Olika organisationer, landsting, kommuner etc. har infört eller är på väg att införa en helhetslösning när det gäller utskriftsfunktioner, allt från analys, strategi och design till effektiv förvaltning. Där målet är en komplett centraliserad utskriftslösning som en del av en större it-funktion. Varför behövs en översyn av hur landstingen/organisationerna hanterar utskriftsenheter? Sammanfattning av respondenternas svar Skrivarhanteringen är en administrationsmardröm, ett lappverk av avtal, oklar ansvarsfördelning och ett ekonomiskt svart hål som är omöjligt att budgetera, Problemen hopar sig.. Ett ansvarsområde utan goda möjligheter att påverka situationen., Slutanvändarna ser en del av it-miljön som trilskas, och förväntar sig att den som har hand om datorn och nätverket löser alla problem, Det blir värre och värre för varje år både när det gäller kostnader samt driftstörningar. Syftet med strategisk utskriftshantering är följande enligt respondenterna Ekonomi, Kostnadseffektivitet samt ekonomisk kontroll Positiva miljöeffekter Öka verksamhetsnyttan De flesta respondenterna har startat förändringsprojekt för att uppnå ovanstående. Projekten har innehållit Nulägesanalys Printpolicy Standardisering och optimering av utskriftsfunktionen Avtal med en leverantör Uppföljning, löpande kontroll och förbättring Av Sveriges 21 landsting eller regioner har 7 landsting har någon form av FollowMe lösning 1 landsting håller på med upphandling 2 landsting testar i liten skala, inkl. Norrbotten 1 landsting blandat lösning (Stockholm)

4 Norrbottens Läns Landsting 4 av landsting har inte påbörjat. Lösningsförslag Respondenterna har valt skilda lösningar när det gäller lösningsförslag 1. Köp av licenser och programvara, hyra av maskinerna men fast klickpris på utskrifterna. 2. Köp av hela funktionen driftar detta själva, hyr ut maskiner till verksamheten. 3. Fullfunktions, levarantör tar hand om allt, användarna fyller på papper 4. Delfunktions leverantör tillhandhåller skrivare, mjukvara, utbildning. Men It enheten driftar näten, servrar. Motiv till outsourcing enligt respondenterna är kostnad, kapacitet, flexibilitet, kompetens/kvalitet. Vem som ansvarar för driften av utskriftsfunktionen varierar också, alla respondenter som jag har talat med har valt en lösning med en s.k single point of contact spot dvs. en supportkontakt som tar hand om ärendet oberoende bakomliggande felorsaker antigen tar organisationens egna Helpdesk hand om ärendet och lägger upp ett ärende hos leverantören om inte felet är internt eller så ringer användarna direkt till leverantören av utskriftsfunktionen. Införande av nya utskriftsenheter Här skiljer det också mellan respondenterna Alt 1: byta alla maskiner lösa alla befintliga avtal kostnaden kan vara svår att beräkna för beroende på att alla avtal måste vara kända. Fördel: kunna förändra utskriftshanteringen i ett svep och ta hem de beräknade effekterna. Nackdel är att kostnaderna kan bli höga beroende på hur avtalen ser ut. Alt 2: är att göra en successiv förändring, med en planerad och kommunicerad modell för byte av enheter. Oftast har en inventering av avtal på kopierings maskiner gjorts och där även verksamhetens arbetsplatsenheter har kategoriserats. Med det som grund kan en omlokalisering av enheter göras och planeras. Utifrån detta kan då en tidsplan göras över utrullningen av den nya tjänsten och som är baserad på befintliga avtal. Nackdel med alternativ 2 är att effekthemtagning är svårare att beräkna och att den sprids över en längre tid samt att gamla problem kvarstår.

5 Norrbottens Läns Landsting 5 av 15 Val av utskriftsenheter och antal Verksamheterna erbjuds oftast att välja mellan 3 6 typfunktioner av utskriftsenheter, där de olika typfunktionerna har bland annat olika storlek, funktionalitet. Alt 1: Verksamheten bestämmer själva Bestämmer själva typ av utskriftsenhet samt vilka funktioner som ska finnas, betalar för detta själva. Alt 2: Centralt styrda val Leverantör och IT avdelning har genomfört en inventering och därefter gjort en bedömning av behovet på enheten i dialog med verksamheten. Efter den första inventeringen och utplaceringen så är det oftast ganska statiskt, några större förändringar görs sällan. Alt 3: Centralt styrda val för Bastjänst med lokala Tilläggstjänster Användarna har möjlighet att påverka delar av utskriftsmiljön. Detta alternativ är svårare att genomföra och kräver en mer genomarbetad struktur, viktigt är att här klart redogöra vad som ingår i basutbudet och vilka premisser som gäller för utplaceringen. Exempelvis hur långt det skall vara till tjänsten. Fördelen med detta är att kunden kan själv styra vilka extra tjänster som behövs för att verksamheten skall kunna utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt. Extra tjänsterna har en prislapp, detta innebär att verksamheten då behöver värdera tjänsten, vilket också är positivt. Möjligheten att själv kunna påverka utskriftsmiljön behöver vara så utformad så att det klart och tydligt framgår om och hur de egna extravalen påverkar kostnaden för tjänsten. I alternativ 3 är det om möjligt ännu viktigare än det andra alternativet att kunna redovisa hur mycket den tidigare utskriftshanteringen kostat. Fördelarna med tjänsterna är att kostnaderna är synliga och lätta att förstå för användaren i båda alternativen. Två möjliga negativa konsekvenser av detta är att användaren uppfattar tjänsten som dyrare eftersom tidigare dolda kostnader blir synliga och att man tidigare har haft större möjlighet att påverka valet av utskriftsenhet. De flesta respondenterna har valt det alternativ 3 som ger användaren möjlighet att välja tilläggs tjänster. Ibland så gör användaren en annan värdering än vad policyn säger och har då möjlighet att komplettera med de tjänster som de anses behöva. Det ger även tjänsteleverantören möjlighet att utveckla utskriftshanteringen med nya tjänster mot mindre grupper samtidigt som prisstrukturen bibehålls för övriga användare.

6 Norrbottens Läns Landsting 6 av 15 Upphandling De flesta har gjort egna upphandlingar men det finns alternativ Ramavtal Statens inköpscentral ramavtal (Dokumenthantering 2012) blev klart 2013, Dnr :002 Statens inköpscentral ansvarar för att samordna upphandling inom informationsteknik för offentlig förvaltning så att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av informationsteknik. Föregående ramavtal inom detta område var från 2009 och upphörde 31/ Omsättningen på detta avtal var t.o.m. det andra kvartalet 2012 på drygt SEK. Vissa Landsting som har lämnat fullmakt får använda sig av detta avtal däribland Norrbottens Läns Landsting. Ramavtalet omfattar utrustning, programvaror och tillhörande tjänster som ska kunna anskaffas separat eller som sammanhållna lösningar. Norrbottens Läns Landsting kan utan att själv genomföra upphandling göra avrop från ramavtalet. Genom ramavtalet ska ramavtalsleverantör (Canon, Konica, Kyocera, Ricoh, Toshiba samt Xerox) till kund tillhandahålla den produkt och tjänst som omfattas av ramavtalet enligt de villkor som följer av ramavtalet. Statens inköpscentral kommer att tillhandahålla en mall som kan användas för Kontrakt Avrop från detta ramavtal sker genom en förnyad konkurrensutsättning. enligt 5 kap. 7 LOU, och ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som kund gör för att värdera vilken ramavtalsleverantör som ska tilldelas det specifika kontraktet enligt grunden ekonomiskt mest fördelaktiga. Alla leverantörer ska tillfrågas. Slutsats Kostnader för utskriftshantering ökar hela tiden och majoriteten av de intervjuade angav att en av anledningarna till detta är att över tid har verksamheten fyllt på med allt för många och allt för varierade maskiner till den grad att man tappat kontrollen på vad som står där ute och hur de olika enheterna används detta är den största orsaken till kostnadsökningen. Andra faktorer påverkar bl.a. avsaknad av strategi för utskriftshantering, bristande övervakning av utskriftsfunktionen, bristande kännedom om användarnas utskriftsbeteende. Det finns stort utrymmer för effektivisering och reducering av utskriftsvolymerna. Men kanske viktigaste av allt att hitta vägar för att ge användarna en effektiv och säker utskriftshantering som stödjer de arbetsuppgifter som användarna utför. Vinsterna med att genomföra ny utskriftshantering är många. Först och främst att införa en central kontroll över utskriftshanteringen, ger de olika respondenterna en möjlighet att ha kontroll över utskriftskostnaden och rela-

7 Norrbottens Läns Landsting 7 av 15 terade tjänster samt att analysera åtgärder så att användarna får en bättre utskriftsfunktion. En av de viktigaste faktorerna för en förändrad utskriftshantering är att få ordning på ägande frågan, Det krävs ett kraftfullt och otvetydigt beslut om att it-avdelningen får budget och beslutanderätt, inköpsrätt samt fullt stöd från alla avdelningar ledning, ekonomi, personal och så vidare för att genomföra kraftfulla förändringar En annan lärdom från respondenterna är det ska finnas möjlighet att justera i en införd lösning för att uppnå maximal kostnadseffektivitet. Oberoende om man väljer att köpa hela utskriftsfunktionen som tjänst eller köper delar eller köper och driftar allting själva, så måste organisationen inse att det kommer krävas resurser internt, vid projekt stor insats men även i förvaltningen. Internkompetens kan inte köpas från leverantör. Det svåra med att dela på ansvaret ex. Leverantören driftar mjukvara samt printserver, landstinget hårdvara, klienter, nät etc. är att kunna särskilja och vara överens om vem som äger problemet så att inte kraft och energi går åt att definiera detta varje gång. Få koll på nuläget För att kunna förändra räcker det inte med att ha ett mål, man måste också veta var man befinner sig. Annars vet man inte i vilken riktning man ska bege sig. En bra analys och kartläggning av nuläget är det viktigaste att göra innan man börjar fundera på hur förändringar ska genomföras. Hur mycket skrivs det ut i dag och vilka är kostnaderna för papper, toner och underhåll? Hur ser uppsättningen av skrivare och kopiatorer ut? Vilka anställda använder vilka maskiner och hur bra (eller dåligt) fungerar de? Övervaka nätverkstrafiken en tid Kostnaderna för utskriftshantering kan idag delas i 3 delar, direkta kostnader, indirekta kostnader och en svårvärderad kostnad som är svår att mäta och är därför beskriven istället för att vara värderad i pengar nedanstående är en sammanfattning från respondenterna. Kostnader Direkta kostnader : Papper Kostnaderna för toner, papper, fotoenheter och annat förbrukningsmaterial. MFP maskiner Nätverksskrivare Lokala skrivare Olika avtal på multifunktions maskiner Indirekta kostnader: Olika service/ helpdesk ärenden antal timmar: Energikostnad

8 Norrbottens Läns Landsting 8 av 15 Svårvärderad kostnad CO2 utsläpp beroende på hög grad av enkelsidiga utskrifter och pappersåtgång CO2 utsläpp beroende på energikonsumtion, Osäkerhet gällande kopiatorer och dess nyttjande sett ur ett funktionperspektiv Skanningsmöjligheter saknas för många användare Lokal hantering av avtal och inköp, görs av personer som inte alltid har den kompetens som behövs. Flera kontaktytor gällande hantering av skrivare och kopiatorer Syftet med strategisk utskriftshantering samt kostnadsminskningar uppnås med följande åtgärder Direkta kostnader Möjligheterna att sänka kostnaderna på framförallt färgutskrifter och svart/vita utskrifter från skrivare. Konsolidering av enheter Pappersbesparing genom att öka mängden dubbelsidigt, minimera onödiga utskrifter Mindre antal enheter ger minskad energiförbrukning Reducera antalet fakturor radikalt. Indirekta kostnader Med fullt genomfört strategisk utskriftshantering Antalet ärenden kommer med största sannolikhet att minska eftersom delar av ärenden som gått direkt till helpdesk kommer att gå till funktions leverantör istället samt de kommer att minska pga. En stabilare miljö. Energibesparing med hjälp energisnålare och färre enheter Svårvärderad kostnad Lägre CO2 pga minskad pappersåtgång Säkra utskrifter ökar patientsäkerheten Effektivare utskriftenheter till användarna Bättre utbildning av användare som resulterar i effektivare utskrifthantering för användarna Tillgång till bättre funktionalitet ex skanning Möjlighet att enkelt addera tilläggs tjänster. Plattform för att kunna tillföra nya printtjänster En väl genomarbetad tjänstebeskrivning ger för verksamheten en tydlighet i vilka regler som gäller för tjänsten, vilka krav som ställs och vad som förväntas av användarna och som följd en tydlighet gentemot mottagaren av tjänsten. Kontroll av utskriftshantering ger möjlighet att följa upp och kontrollera kostnader, med en tydlig kostnadsbild för tjänsten så blir det även enklare att kommunicera detta till slutanvändarna. Detta leder

9 Norrbottens Läns Landsting 9 av 15 Risker ofta till en effektivare konsumtion av utskrifttjänsterna och i slutändan en minskning av utskriftsvolymen Central förhandling och administration av avtal, vilket ger möjlighet till bättre avtal samt effektivare administration av avtal Minimerat antal personlig skrivare minskar hälsorisker Ökad flexibilitet samt minskad sårbarhet genom användandet av FollowMe Uppnå ekonomiskt mätbarhet Frigör lokalytor, nätverksuttag Frigör resurser i nätverksutrustning Konsolideringar av enheter kan uppfattas som en försämring En annan debiteringsmodell kan uppfattas som dyrt eftersom dolda kostnader tydliggörs Dålig kommunikationsplan till användarna, ger inte den effektivitetsvinst som kan tas hem Problem med befintliga leverantörer och deras avtal Att många av multifunktionsmaskinerna sitter fast i avtal som kostar mycket att lösa och försvårar utrullningen av tjänsten Hur ska specialbehov tas till vara. Tex gemensamhetsdatorer, utskrifter direkt från applikationer, biblioteksdatorer, MT-program, färdigtryckta papper. Med som optioner/teknisk utveckling eller liknande? Vid outsourcing så har inte tjänsteleverantören den kunskap angående verksamhetens specialbehov utan den kunskapen finns inom organisationen, hur säkerställer man vid en upphandling att dessa behov tas tillvara så att inte detta blir en hög kostnad vid anpassningar? Risker om inloggning med kort används i journalsystem. Hur ska sjukvårdspersonal med patienter på rummet hantera utskrifter. Säkerställ resurser internt för projektet. Internkompetens kan ej köpas från leverantör. Tänk igenom hur förvaltningen bör ske redan vid upphandlingen. Flytt, nedläggning/sammanslagningar, nya behov. Vems är ansvaret och hur ska det hanteras. Även hur det ska internfaktureras är bra att veta när kartläggning av nya behov sker.

10 Norrbottens Läns Landsting 10 av 15 Intervjuer Luleå tekniska universitet (LTU) intervju med Lars-Göran Söderberg systemansvarig IT Service. LTU har studenter, 1600 anställda beslutades att utskriftsfunktionen skulle outsourcas. Dokus fick detta uppdrag fungerade aldrig tillfredställande. Ny upphandling klar i april 2010, Koneo ny leverantör. Införandet påbörjades med att Koneo besökte alla verksamheter och gjorde en bedömning av behovet tillsammans med ansvariga. Detta dokumenterades. Generellt så ansåg Lars-Göran att de implementerades en överkapacitet från början. Lösningen bredd infördes med nya skrivare, LTU använder i princip tre modeller av skrivare, MFP A3, Laser S/V, personlig skrivare. Skrivarna är standardkonfigurerade. Ytterligare funktionalitet får avropas på särskilda optioner som verksamheterna får betala själva. Men det är ytterst ovanligt att detta händer. 85% av alla utskrifter är svartvita. De använder en drivrutin för alla skrivare. Konica/Minolta levererar hårdvaran, Cirrato är mjukvaran. LTU har både push samt pull köer. Viktigast för LTU var att det var en som har ansvaret för hela kedjan och i detta fall är det Koneo. Det enda användarna av skrivarna behöver göra är att fylla på papper resten sköter Koneos personal. LTU har ett klickavtal gentemot Koneo och betalar 36 öre på sida, (Linköping universitet betalar öre). LTU har även inskrivet i avtalet att 10% av maskinerna kan tas bort eller utökas utan att klickpriset påverkas. LTU och Koneo har ett bra samarbete, driftsmöten var tredje månad samt bra dialog kontinuerligt. 3-4 personer på LTU är involverade i förvaltningen av utskriftshanteringen. Var tredje månad får LTU utskriftsrapporter. LTU har 1:a line support gentemot användarna resten går till Koneo. IT services supportpersonal har tillgång till Koneos ärendehanteringssystem. LTU gör 10 miljoner utskrifter de betalar 36 öre per svartvit totalkostnad blir då 3,6 miljoner

11 Norrbottens Läns Landsting 11 av 15 Luleå Kommun Luleå kommun har 6000 anställda innan den nya utskriftshanteringen så hade de 1600 utskriftsenheter och det skrevs ut ca: miljoner sidor per år. De hade 450 avtal på olika MFP maskiner. Genomförde en upphandling 2010 som Ricoh vann, Införandet påbörjades med att Ricoh besökte alla verksamheter och gjorde en bedömning av behovet tillsammans med ansvariga. Verksamheten har fått beställa utskriftsenheter, de har fått välja mellan 5 modeller 3 olika MFP maskiner, samt S/V laser, och färg laser % av alla utskrifter är svartvita. De använder en drivrutin för alla skrivare. Ricoh levererar hårdvaran, Cirrato är mjukvaran. Luleå kommun har både push samt pull köer. Kommunens medarbetare ringer direkt till Ricoh vid supportärenden, om problemet visar sig vara på servernivå så kontakter Ricoh kommunens tekniker. Kommunen har ett klickavtal gentemot Ricoh och betalar 34 öre på sida S/V, 54 öre per förgutskrift. Kommunen betalar även en fast kostnad per maskin som ligger mellan kr, de betalar även för tillbehören såsom häftning, extra magasin osv. en månadskostnad. I slutändan innebär detta att en MFP kan bli ganska kostsam. Kommunen och Ricoh har ett bra samarbete, driftsmöten var tredje månad samt bra dialog kontinuerligt. 2-3personer på kommunen är involverade i förvaltningen av utskriftshanteringen. Var tredje månad får kommunen utskriftsrapporter. Ricoh ska rekommendera förändringar i maskinparken. Sla:er är tecknade. Kommunen kan följa upp utskriftskostnaden per användare. Idag så har Luleå Kommun 630 maskiner en besparing på 60%, de skriver ut ca sidor en besparing på 25%. Landstinget Blekinge Intervju med Bo Sjöholm projektledare, Blekinge lämnar in kravspecifikationen veckan efter midsommar. De ämnar att hyresköpa hårdvaran i fem år som sen övergår i egen regi. Blekinge kommer att köpa in licenser, programvara. De kommer hyra utskrift som funktion verksamheten betalar klick kostnad och månadskostnad. De har samarbetet mycket med Dalarna. Landstinget har 760 nätverksanslutna skrivare varav 185 MFP samt fristående kopiatorer, de har 930 personliga skrivare. De skriver ut ca 12 miljoner sidor per år. Landstinget Blekinge ambition är att sänka sina utskriftskostnader genom denna upphandling. Detta ska ske genom konsolidering och standardisering. Antalet personlig skrivare ska minimeras och endast

12 Norrbottens Läns Landsting 12 av 15 finnas där produktiviteten eller patientsäkerheten kan komma att äventyras vid användandet av en gemensam utskriftsutrustning. Genom införandet av mjukvara innehållande bland annat statistikfunktioner ska förutsättningar för uppföljning skapas. Detta för att få fram bättre beslutsunderlag för att styra och effektivisera utskriftshanteringen både ekonomiskt och funktionsmässigt. Landstinget kommer att ansvara för applikationsdriften avseende mjukvara samt tillhandhålla erforderlig serverplattform, leverantören ansvarar för administration, support och underhåll avseende mjukvaran samt utbildningar, leverantören kommer även att ansvara för servicen som omfattar helpdesk, service av utskriftsenheterna och mjukvaran samt förebyggande underhåll av utskriftsenheterna. Landstinget Dalarna Intervju med Johanna Dahlkvist förvaltningsledare. Strategisk utskrifthantering införd klart i februari Tjänsteleverantör är CGI/Ricoh. Innan det nya infördes så hade Landstinget Dalarna 220 MFP skrivare, 1300 nätanslutna gemensamma laserskrivare för s/v alt. färg A4 samt 2800 lokalt anslutna laserskrivare. Totalt 4320 utskriftsenheter idag har de ca 2000 enheter. Innan kostade utskriftshanteringen 20 miljoner idag kostar det under 14 miljoner. Målsättningen med att införa det nya var att standardisera och konsolidera utskriftsparken. Landstinget köper utskrift som tjänst verksamheten betalar en grundhyra för utskriftsenheterna samt per utskrift. Kostnaden för nätverksskrivare/ mfp beräknas på antalet datorer inom verksamheten. Personliga skrivare kostar en fast summa varje månad. Landstinget äger inga skrivare utan köper detta som tjänst, leverantören åkte runt i verksamheten och bestämde behovet av utskriftsenheter i dialog med verksamheten. Landstinget har sparat in mellan 3-4 heltidstjänster som har jobbat med skrivare.

13 Norrbottens Läns Landsting 13 av 15 Lärdomar av projektet. Tar mer resurser än vad man tror totalt jobbade 5 personer heltid med detta under projektet, nu ungefär 2 heltider. Se till att antalet utskriftsenheter kan öka/minska utifrån behovet se till att det finns i avtalet Avropa en billig bordsskrivare som kan användas av de som har behov alla som vill får en lokal skrivare men denna bekostas av verksamheten ca: 500 kr/ mån. Vi planerar ej att ta bort lokala skrivare Gör så mycket som möjligt själva, köp det som ni inte kan eller vill hantera idag kostar det pengar vid förflyttningar av skrivare. Idag så ringer verksamheten direkt till servicedesken när det gäller skrivarärenden, det borde ha varit direkt till leverantör. Försök inte få med allt till det nya, de finns så många specialare inom ett landsting MT utrustning etc. Se till att det finns möjlighet att det finns möjighet att skriva ut utan kort förutom till rumsskrivarna möjlighet att inom säkrat område kunna skriva ut direkt utan kort, främst expeditionsansvariga med kallelser samt inskrivningar. Vid projektets start Göteborgs stad Utskriftsmiljön omfattade 87 maskiner totalt, varav 22 var nätverksanslutna Produkterna kom från 8 olika tillverkare, omfattade 39 olika modeller och 128 förbrukningsartiklar 3,6 användare delade på en skrivare Kostnad per användare SEK När projektet gick i mål Utskriftsmiljön omfattade 20 maskiner totalt,varav 20 är nätverksanslutna Produkterna kom från en tillverkare, omfattade5 modeller och 12 förbrukningsartiklar 21,3 användare delade på en skrivare Kostnad per användare SEK Miljö- och säkerhetspolicy togs fram för samtliga maskiner Total kontroll över hela skrivarmiljön Besparing Årlig besparing om cirka SEK Minskad pappersförbrukning med 44 % (motsvarande 800 st träd) Total besparing hos Göteborgs stad på cirka 40 %.

14 Norrbottens Läns Landsting 14 av 15 Landstinget Östergötland Intervju med Mikael Ljungberg Ca invånare Specialistsjukvård på sjukhus i Norrköping, Linköping och Motala 42 vårdcentraler Folktandvården har 41 kliniker i länet Landstinget i Östergötland är länets största arbetsgivare med ca medarbetare Landstinget är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet De har en funktionsgrupp som jobbar med print, 3 personer är placerade i Norrköping. Gruppen tar emot ärenden, -de tar beslut om åtgärd som sedan delegeras ut till respektive ort och till IT Hantverkarna som utför ev. byten av utskriftsenheter It avdelningen köper in skrivarna, programvaran hyr ut dessa till verksamheten, verksamheten betalar för förbrukningsvaror. Verksamheten bestämmer själva vilka skrivare de ska ha detta är inte optimalt enligt Mikael. Printergruppen håller på att ta fram en policy hur skrivare ska vara placerade ex. en MFP per våning. För som det är nu kan en stark individ beställa en MFP för att ha på sitt rum och det är ju inte särskild kostnadseffektivt. Printergruppen håller på med att arbete med att uppnå ekonomisk mätbarhet vad den nya lösningen kostar detta ska vara klart hösten Vid serviceärenden skickas ärendet till Kontorsmaskinservice i Linköping. Utskriftsfunktionen fodrar ett ständigt underhåll som bland annat innefattar omvärldsbevakning och vad som kommer och hur saker och ting fungerar ute i verksamheten. De arbetar med HP WebJetAdmin (Övervakningsprogramvara). Funktionsgruppen certifierar ny hårdvara (nya modeller), de testar nya produkter vid förfrågningar eller om vi ser något som kan intressera Landstinget och dess verksamhet. Övervakning av vissa maskiner. Landstinget använder Safecom för pullprint/follow me. Safecom är ett kritiskt system som kräver sin uppmärksamhet då det ökar kraven från alla håll. Gruppen handhar utveckling, planering kortsiktigt och långsiktigt. Kravfångst från verksamhet, vilka möjligheter finns, avancerade problem osv. Kontakter med leverantörer, Utvärdering av DPT/Cirrato. Prisstrategier och printpolicy. Statistik och gammal data via Siteaudit. Finns fler alternativ. Upphandling, vi är kravställare och UC gör upphandlingen på vårat uppdrag.

15 Norrbottens Läns Landsting 15 av 15 Landstinget skrivare har generellt varit överdimensionerade när det gäller skrivare, ärenden in till helpdesk har minskat där en av anledningarna är att skrivarparken är standardiserad så kan numera kan användarna sina skrivare

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim Atea Sverige AB Svenska landslaget i it-infrastruktur Johan Edeheim Atea Omsätter 5 miljarder SEK i Sverige och 17 miljarder SEK i Norden och Baltikum Finns i 8 länder i Norden och Baltikum Börsnoterade

Läs mer

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur

Atea Sverige AB. Svenska landslaget i it-infrastruktur Atea Sverige AB Svenska landslaget i it-infrastruktur Atea Omsätter 5 miljarder SEK i Sverige och 17 miljarder SEK i Norden och Baltikum Finns i 8 länder i Norden och Baltikum Börsnoterade i Oslo 1 400

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

It-frågors hantering vid Stockholms universitet

It-frågors hantering vid Stockholms universitet It-frågors hantering vid Stockholms universitet En rapport som en del i Översynsprojektet Bakgrund Institutioner startade IT-verksamhet under 90- talet egen och/eller med extern leverantör IT och media

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Kommits vårkonferens, 25 april 2013 Erika Hersaeus Post- och telestyrelsen Innehåll Bakgrund Kort om varför behövs adresser på internet?

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

HP Pull Print-lösningar

HP Pull Print-lösningar HP Pull Print-lösningar Vilken pull print-lösning är rätt för ditt företag? HP förstår att ditt företag är unikt. Detta är orsaken till att vi erbjuder flera lösningar för att använda pull printing. Besvara

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Rickard Fredriksson, Upphandlingsbyrån Umeå kommun Tel

Rickard Fredriksson, Upphandlingsbyrån Umeå kommun Tel NYTT RAMAVTAL MULTIFUNKTIONSMASKINER MFP = EN MASKIN SOM KAN SKANNA, KOPIERA OCH SKRIVA UT DOKUMENT. SÄLJARE SHARP BUSINESS SYSTEMS AB AVTALSTID 2017 11 01 TILL 2019 10 31 MED MÖJLIGHET TILL 2 ÅRS FÖRLÄNGNING

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin Sid 1 Datacenter Daniel Melin Nya ramavtal Datacenter ersätter Servrar & Lagring samt Nätverksprodukter Utökar dessa ramavtal med kundunik tjänsteleverans och molntjänst Förhoppningsvis blir avtalsstart

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Bilaga Pris och specifikation

Bilaga Pris och specifikation Bilaga Pris och specifikation Dokumenthantering 2012 skrivare, MFP, programvaror och tjänster Ricoh Sverige AB Ramavtal nr 96-16-2012-004 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Innehåll Bilaga Pris och specifikation...

Läs mer

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015

Varbergs kommun. Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport. Audit KPMG AB 13 april 2015 ABCD Varbergs kommun Kommunens IT-verksamhet Granskningsrapport Audit KPMG AB 13 april 2015 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund och syfte 4 3. Ansvarig nämnd/styrelse 5 4. Metod 5 5. Projektorganisation

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Presentation IT i Staden

Presentation IT i Staden Presentation IT i Staden Aktuellt från projektet nytt ekonomikoncept i Göteborgs Stad 2012-11-21 Tillbakablick från introduktionsstudie till idag Övergripande vision Behov framtida ekonomikoncept Konkretiserad

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Så lika m en ändå så olika

Så lika m en ändå så olika Så lika m en ändå så olika Samverkan mellan tre kommuner genom att standardisera Peter Blom, IT-strateg Skara kommun Håkan Kalmermo, senior rådgivare ASP Sverige Standard, standardisering? Syftet med standardisering

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-10.40 Beslutande Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s),

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer