Mall för upphandling av avfallskärl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för upphandling av avfallskärl"

Transkript

1 Mall för upphandling av avfallskärl

2 Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp inköp av avfallskärl. Texterna har tagits fram av Tyréns AB, Under arbetets gång har en referensgrupp bestående av representanter från kommuner med erfarenhet av upphandling av avfallskärl samt leverantörer av kärl kommit med synpunkter. 2. Hur mallen ska användas Anvisningarna till mallen innehåller allmän information om offentlig upphandling, med inriktning på upphandling av avfallskärl. De gör inte anspråk på att vara heltäckande utan ska bara ge en viss nödvändig kunskap samt information om var mer fakta finns att hämta. Mallen ger förslag till texter att använda direkt vid utarbetning av förfrågningsunderlag. Stora delar av texterna bör kunna användas i alla kommuner. Eftersom användningen av typer och storlekar på avfallskärl varierar mellan olika kommuner går det emellertid inte att ha exakt samma text överallt. Mallen visar därför ibland på flera olika alternativ. Ibland ger den bara viss information om vilka lokala uppgifter som bör tas med eller lämnar råd och anvisningar. De senare är skrivna med avvikande färg i kursiv stil. Till Mall för upphandling av avfallshämtning finns fördjupningstexter, där speciella frågor har lyfts fram särskilt. En av fördjupningstexterna omfattar anbudsprövning och kan användas som komplement även till denna mall. Det finns förslag på bilagor till förfrågningsunderlaget, bland annat anbudsformulär och À- prislista. Använd mallen med förnuft! Alla texter kanske inte ska tas med i din kommuns upphandling. Lägg till och dra ifrån så att det passar förhållandena hos dig. De flesta kommuner har egna upphandlingsregler eller policys som komplement till lagen om offentlig upphandling. Dessa måste följas. Vissa kommuner har också en standardmall för förfrågningsunderlag som alla som handlar upp bör använda. Strukturen i denna mall kanske inte passar in i kommunens mall. Om kommunens mall ska användas blir det lite mer arbete med att ta fram förfrågningsunderlaget. En del kommuner har också administrativa datasystem som hjälpmedel vid upphandling. De ska naturligtvis användas. Många kommuner har särskilt sakkunnig personal som arbetar med upphandlingar eller med juridiska frågor. Ett lokalt samarbete i upphandlingsfrågor är självklart. Arbetet kan kanske fördelas så att den som är avfallskunnig skriver kravspecifikationen och den som är kunnig inom upphandlingsområdet tar ansvar för de formella delarna. Se mallen som ett hjälpmedel för att förenkla upphandlingen. Använd mallen som en förlaga när ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram, i stället för att uppdatera kommunens gamla 1

3 förfrågningsunderlag. Tänk på att det i allmänhet har gått några år sedan den senaste upphandlingen gjordes och mycket har hänt sedan dess. Prata med kollegor i andra kommuner för att få del av deras erfarenheter av upphandling, i synnerhet om deras upphandling har gjorts nyligen. Sök information från olika myndigheter, organisationer m.fl. om du vill veta mera. Några exempel på sådana finns sist i anvisningarna. Mallen finns bara i digital form och kommer fortlöpande att uppdateras när det finns anledning till det. Datum för uppdatering kommer att anges så att du kan kontrollera att du har den senaste versionen, om du själv har sparat en omgång. 3. Offentlig upphandling Regler för offentlig upphandling inom avfallsområdet finns främst i lag (2007:1091) om offentlig upphandling, som gäller från den 1 januari Vid tillämpningen av LOU avses med myndighet beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa andra offentligt styrda organ (t.ex. kommunala bolag) samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter. Inköp av avfallskärl ingår i den s.k. klassiska sektorn och därför ska lag 2007:1091 (klassiska lagen) tillämpas. En annan lag, försörjningslagen, lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster omfattar upphandling inom de s.k. försörjningssektorerna. Dessa båda lagar ingick före 2008 i samma lag (gamla LOU). 3.1 De gemensamrättsliga principerna Utgångspunkten för den offentliga upphandlingen är att den ska ske i konkurrens. Bestämmelserna i LOU bygger huvudsakligen på EG-direktiv. Det finns vissa principer, de s.k. gemensamrättsliga principerna, som måste följas: Likabehandlingsprincipen: Alla leverantörer ska behandlas lika Principen om ickediskriminering: Ingen leverantör får diskrimineras. Transparensprincipen: Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Proportionalitetsprincipen: Kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg och certifikat från behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i övriga EU-länder. 3.2 Tröskelvärde och annonsering Reglerna i LOU är olika beroende på om kontraktsvärdet är över eller under vissa tröskelvärden. För inköp av kärl är tröskelvärdet för närvarande (2012) EURO (motsvarar drygt 1,9 miljoner svenska kronor) för hela avtalstiden, inkl. eventuell förlängning och optioner. Tröskelvärdena beslutas av EU och beloppen ändras ibland. Uppgifter om det aktuella tröskelvärdet kan hämtas bl.a. på Konkurrensverkets hemsida, och i SFS, Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. Upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i Tillägg till Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT) och läggas in i databasen Tenders Electronic Daily (TED). TED finns tillgänglig för alla på Vid annonsering i TED ska särskilda CPV- 2

4 koder anges. CPV står för Common Procurement Vocabulary och är en europeisk standard för att klassificera varor och tjänster. Varje kod har nio siffror. Ofta kan mer än en kod behöva användas för att ange rätt upphandlingsobjekt vid annonsering. Anbudsgivare använder koderna för att söka upphandlingar som motsvarar deras kompetens. Information om CPVkoder och om annonsering finns på SIMAP:s hemsida, SIMAP (Système d`information pour les marchés publics européens) är ett informationssystem om offentlig upphandling inom EU. CPV-koderna finns även på 3.3 Upphandlingsförfaranden Vid upphandling av tjänster över tröskelvärdena ska öppet eller selektivt förfarande användas. Endast i undantagsfall får förhandlat förfarande användas. Öppet förfarande är den vanligaste formen och den innebär att alla leverantörer får lämna anbud. Mallen utgår huvudsakligen från denna upphandlingsform. Selektivt förfarande innebär att den upphandlade enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Då görs först en annonsering där intresset för att lämna in anbud efterfrågas. Ett bestämt antal av de intresserade anbudsgivarna, som uppfyller vissa ställda krav, får sedan vara med i upphandlingen. Selektiv upphandling tillämpas främst då antalet anbudsgivare behöver begränsas. Eftersom antalet leverantörer av avfallskärl inte är så stort i Sverige tillämpas sällan selektivt förfarande. Öppet förfarande används normalt vid upphandling av avfallskärl eftersom varan kan preciseras i förfrågningsunderlaget och det sällan finns några andra särskilda skäl som medger att förhandlad upphandling kan göras. I vissa fall kan ett öppet eller selektivt förfarande övergå till ett förhandlat. Det kan t.ex. gälla om det inte har kommit in några lämpliga anbud. Regler om förhandlat förfarande finns i lagtexten för den som vill veta mera om det. För upphandling under tröskelvärdena tillämpas förenklat upphandlingsförfarande eller urvalsförfarande enligt 15 kap. i LOU. Direktupphandling får bara tillämpas om kontraktssumman är låg, högst ca kronor, eller om det finns synnerliga skäl. Vid beräkning av kontraktssumman ska options- och förlängningsklausuler beaktas och även direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. 3.4 Otillåten direktupphandling Om en upphandlande myndighet, t.ex. en kommunal förvaltning, tecknar ett avtal direkt med en leverantör utan konkurrensutsättning, trots att kontraktssumman är över kronor, kallas detta en otillåten direktupphandling. I så fall kan avtalet ogiltigförklaras och den upphandlande myndigheten kan bli skyldig att betala en s.k. upphandlingsskadeavgift, en sanktionsavgift som tillfaller staten. Även leverantörerna bör vara vaksamma och inte godta tveksamma direktupphandlingar eftersom de kan bli tvungna att betala tillbaka ersättning de fått om ett avtal ogiltigförklaras. Det är det sammanlagda värdet av alla direktupphandlingar inom ett visst område som räknas. En upphandlande myndighet får inte göra upprepade direktupphandlingar för att på så sätt slippa konkurrensutsättning, om det sammanlagda beloppet överstiger kronor. 3

5 3.5 Tidsfrister Det vanliga idag vid öppet förfarande är en anbudstid på 40 dagar men då gäller att annonsering och tillgång till förfrågningsunderlag sker direkt och elektroniskt. Grundregeln annars är att anbudstiden vid öppet förfarande är minst 52 dagar från den dag annons om upphandlingen sänds iväg för publicering. Om annonsen om upphandlingen utarbetas och skickas elektroniskt kan anbudstiden förkortas med 7 dagar. Om den upphandlande myndigheten ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget elektroniskt från den dag annonsen skickas, kan anbudstiden förkortas med ytterligare 5 dagar. I så fall måste den internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt anges i annonsen = 40 dagar, som bedöms vara en rimlig tid för att anbudsgivarna ska hinna förbereda sig och lämna anbud. I de fall anbudstiden infaller under sommaren eller under jul- och nyårshelgen rekommenderas att anbudstiden förlängs. Det bästa är dock om man kan planera så att dessa perioder undviks. Vid selektiv upphandling gäller andra tidsfrister. Mer om tidsfrister finns i 8 kap. i LOU. Förfrågningsunderlag ska skickas ut senast sex arbetsdagar efter beställning. 3.6 Skall-krav, minimikrav, särskilda kontraktsvillkor Samtliga krav som ställs på det som ska upphandlas måste finnas med i förfrågningsunderlaget. Begreppet skall-krav brukar användas för sådana krav som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna antas men det är inte en juridisk term. I mallen har ordet ska konsekvent använts i stället för skall. Det finns ingen betydelseskillnad mellan ska och skall och därför kan också begreppet ska-krav användas men det är enklast att bara använda ordet krav, eller obligatoriska krav. Ibland används ordet minimikrav. Ett anbud som inte uppfyller samtliga krav får inte antas. De krav som ställs på anbudsgivaren kan och ska kontrolleras när kvalificeringen av anbudsgivare görs. Anbudsgivaren bör också intyga i anbudet att alla krav som ställs kommer att uppfyllas när avtalet träder i kraft eller under avtalsperioden, t.ex. genom att kryssa i en ruta i anbudet och skriva under att kraven accepteras. Sedan är det upp till beställaren att följa upp avtalet när det väl har trätt i kraft. Ju fler krav en beställare ställer, desto viktigare att ha beredskap för att följa upp alla krav. Det bör tydligt framgå av förfrågningsunderlaget hur beställaren avser att följa upp kraven och sedan göra det också! Krav som inte följs upp bör inte ställas. Genom uppföljningen visar beställaren anbudsgivarna att alla krav som ställs har betydelse. Särskilda kontraktsvillkor är ett begrepp som brukar användas när man ska beskriva krav eller villkor för att främja jämställdhet, motverka arbetslöshet och skydda miljön och som inte direkt har med övriga krav eller kriterier i upphandlingen att göra. Sådana särskilda kontraktsvillkor kan formuleras så att de inte behöver vara uppfyllda av leverantören vid anbudets ingivande utan ska införas vid avtalsstart eller efter viss angiven tid. Begreppet har myntats av EG-domstolen och är infört i 6 kap. 13 LOU ( En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. ). Villkoren måste vara proportionella i förhållande till kontraktet i övrigt. Ett särskilt kontraktsvillkor bör vara mindre ingripande än ett obligatoriskt krav eftersom leverantörer fasas in till bättre miljöprestanda och konkurrensen upprätthålls. 4

6 3.7 Anbudsprövning Närmare beskrivning av anbudsprövning finns i en särskild fördjupningstext, Anbudsprövning, till Mall för upphandling av avfallshämtning. 3.8 Sekretess Under en upphandling råder sekretess. Anbudsansökningar, anbud och utvärderingsprotokoll omfattas av absolut sekretess fram till dess att den upphandlande enheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör. Det innebär i praktiken att ingen information om anbud får lämnas till någon. Den absoluta sekretessen för uppgifterna i anbuden upphör när tilldelningsbeslutet har fattats och uppgifterna blir då offentliga. Det medför inte automatiskt att de får lämnas ut. Den upphandlande enheten är alltid skyldig att göra en sekretessprövning innan handlingar lämnas ut. Förfrågningsunderlaget är ingen allmän handling, och därmed inte heller en offentlig handling, förrän det har expedierats (skickats ut), efter det att annonsen har sänts till TED. Om förfrågningsunderlaget först ska godkännas av behörig nämnd innan det expedieras får det hanteras med viss försiktighet. Det är inte lämpligt att hantera det som övriga nämndhandlingar, som ofta offentliggörs, bl.a. på kommunens hemsida, långt innan beslut fattas. 4. Andra lagar och föreskrifter För att undvika tolkningstvister är det viktigt att använda ett klart och entydigt språkbruk när förfrågningsunderlaget utarbetas. Använd om möjligt definitioner, termer och begrepp som finns i författningar inom avfallsområdet, främst i miljöbalken, avfallsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter. 5. Tidplan för en upphandling Innan upphandlingen påbörjas bör man undersöka om avtalet ska förlängas. Kan det förlängas? Kanske har den möjligheten redan utnyttjats. Om avtalet upphör vid en olämplig tidpunkt kan det eventuellt förlängas några månader för att det nya avtalet ska träda i kraft vid ett lämpligare tillfälle. Olämplig tidpunkt kan vara årsskifte, mitt i semesterperioden eller på långfredagen. Det kan vara lämpligare att skiftet sker under en period utan några särskilda helger eller händelser. Att ordna informella möten med tänkbara anbudsgivare för att få kunskap om den lokala marknaden för entreprenörer är ofta mycket värdefullt. Till en leverantörs- eller marknadsträff bör alla tänkbara anbudsgivare bjudas in samtidigt så att alla får samma information. Träffen bör äga rum innan förfrågningsunderlaget skrivs. Tala om att ni är på väg att göra en upphandling. Diskutera vilka krav som är rimliga att ställa. Fråga leverantörerna om det finns något särskilt ni bör tänka på. Leverantörerna brukar uppskatta att de får möjlighet att tycka till innan en upphandling ska göras. Det tar lång tid att göra en upphandling. För att beräkna tidsåtgången kan man börja bakifrån. När ska ett nytt avtal träda i kraft? Starten på den nya entreprenaden blir avsevärt bättre om det finns tillräckligt med tid för förberedelser. 5

7 Det tar ofta minst tre månader att färdigställa ett förfrågningsunderlag. Tidsåtgången beror på vilka personella resurser som finns att tillgå, hur lätt man kan få fram mängduppgifter, om förfrågningsunderlaget ska godkännas av behörig nämnd m.m. Eftersom många upphandlingar blir överprövade idag kan det vara bra att det finns en marginal för detta i tidplanen. Överprövningsärenden tas med förtur i förvaltningsrätten men det tar ändå viss tid innan beslut kommer. Förvaltningsrättens beslut kan överprövas till kammarrätten. Sista instans är högsta förvaltningsdomstolen. Både kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen kräver prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp. Om upphandlingen överprövas så långt kan den fördröjas flera månader. Avtal får inte tecknas innan den s.k. avtalsspärren har löpt ut. 6. Länkar till användbara hemsidor Mera fakta, råd och anvisningar om upphandling kan man få från olika myndigheter och organisationer. Det finns också olika företag som har publikationer, kurser och andra hjälpmedel som kan användas vid upphandling. Här redovisas några av dem. EU-organ: SIMAP, Tenders Electronic Daily, TED Svenska myndigheter: Bolagsverket, Konkurrensverket, Naturvårdsverket, Skatteverket, Företag, organisationer m.m. som har annonser, information, utbildning och hjälpmedel m.m. (ett urval): Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, (numera Visma) (numera Visma) Andra organisationerna som också har mer information om upphandling: Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting, 6

8 UPPHANDLING AV Inköp och leverans av avfallskärl Förfrågningsunderlag ÅÅÅÅ-MM-DD Sista anbudsdag ÅÅÅÅ-MM-DD Svart normal text = förslag till text. Ta med det som passar i aktuell upphandling. Blå normal text = byt ut mot aktuell uppgift Röd kursiv text = råd och anvisningar. Tas bort när förfrågningsunderlaget färdigställs. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 1

9 1. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens kontaktperson Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning Uppdragets längd, avtalstid ADMINISTRATIVA VILLKOR Upphandlingsförfarande Förfrågningsunderlagets omfattning Kompletterande upplysningar Anbudsgivning Allmänt Inlämning och märkning av anbud Varuprover Anbudets giltighetstid Anbudsöppning KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Skatter, avgifter, brott m.m Ekonomisk ställning Teknisk och yrkesmässig kapacitet PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD Allmänt Kvalificering av anbudsgivare Prövning av utrustning Utvärdering och antagande av anbud Avtal - upphandlingskontrakt KRAVSPECIFIKATION Allmänna krav Kvalitet och miljö Avrop och leverans Krav på avfallskärlen Återtagning och återvinning av begagnade kärl LEVERANSVILLKOR-AVTALSVILLKOR Leverans- och ersättningsvillkor Leverantörsersättning Indexreglering Faktureringsvillkor Betalningsvillkor Övriga villkor Avtalstid Garantitid Kontaktperson under avtalstiden Viten BILAGOR 16 Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 2

10 1. ALLMÄN ORIENTERING 1.1. Beställare Beställare är: Kommun Nämnd I vissa fall är det ett kommunalt bolag som svarar för upphandlingen. Ange då bolagets namn i stället för nämnd Beställarens kontaktperson Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Namn Förvaltning E-post Telefon Mobil Fax Postadress Kontaktpersonen bör vara väl insatt i fackområdet och vara tillgänglig under hela anbudstiden. Se till att ha en back-up på e-postadressen om kontaktpersonen blir sjuk. För att markera att kontakter enbart bör ske skriftligt kan man eventuellt låta bli att ange telefonnummer. Om man använder vissa elektroniska upphandlingssystem utelämnar man uppgift om kontaktperson helt Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning Uppdraget omfattar: Inköp av avfallskärl i storlekarna X, Y Z liter. Ange aktuella varor som ingår i upphandlingen Uppdragets längd, avtalstid Uppdraget omfattar tiden från ååååmmdd till ååååmmdd med möjlighet till förlängning i XX månader, se punkt Beskriv om avtalet är ett avropsavtal som ska gälla under avtalstiden eller om det är inköp av kärl vid ett tillfälle. Om avtalet är ett avropsavtal är det att betrakta som ett ramavtal. För ramavtal är den maximala avtalstiden 4 år inklusive förlängning. Rekommenderad avtalstid är därför 3+1 år för sådana avtal. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 3

11 2. ADMINISTRATIVA VILLKOR 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt 4 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Om det beräknade inköpsvärdet under hela anbudstiden ligger över tröskelvärdet används lämpligen öppet förfarande. Ligger det beräknade inköpsvärdet under tröskelvärdet, kan förenklad upphandling enligt 15 kap. LOU användas. Tröskelvärdet är för närvarande (2012) Euro eller drygt 1,9 miljoner svenska kronor. Exakt belopp kan lättast hittas på Konkurrensverkets webbplats eller i SFS, Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. För beräkning av upphandlingens värde ska ersättningen för hela avtalstiden, inklusive möjlig förlängning och andra optioner, men utan moms, räknas in. Främsta skillnaden mellan de två upphandlingsförfarandena är att annonseringen för en öppen upphandling ska annonseras i EUT/TED. En förenklad upphandling ska ske i en allmänt tillgänglig elektronisk databas, vilket innebär att det inte är tillräckligt att endast annonsera på den egna hemsidan. Anbudstiden för en förenklad upphandling ska vara skälig, medan anbudstiden för en öppen upphandling är 40 dagar om annonsering och distribution sker elektroniskt. Ytterligare en skillnad är att förenklad upphandling ger viss möjlighet till förhandling Förfrågningsunderlagets omfattning Anbudsgivaren bör försäkra sig om att denne tagit del av alla handlingar som hör till förfrågningsunderlaget enligt innehålls- och bilageförteckningen. Informationen kan vara lämplig att ha med om förfrågningsunderlaget kan hämtas från kommunens hemsida eller liknande. Det går ofta att beställa samtliga handlingar som hör till upphandlingen genom att registrera sig elektroniskt. Det innebär i så fall att man får tillgång till kompletteringar och svar på frågor från alla anbudsgivare automatiskt via e-post Kompletterande upplysningar Anbudsgivare uppmanas att snarast meddela beställaren om det finns felaktigheter eller oklarheter i förfrågningsunderlaget. Begäran om ytterligare information ska skriftligen skickas med e-post till beställarens kontaktperson under anbudstiden, se punkt 1.2. Svar på frågor och eventuella kompletteringar gjorda av beställaren kommer att skickas med e- post till alla som har begärt att få förfrågningsunderlaget eller anmält sig till beställarens kontaktperson. Frågor om innehållet i förfrågningsunderlaget ska ställas i så god tid att samtliga anbudsgivare ska kunna delges motsvarande upplysningar senast 6 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Detta gäller under förutsättning att frågorna ställts senast 10 arbetsdagar före sista anbudsdag. För frågor som ställs senare garanterar inte beställaren att svar kan ges. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställaren under anbudstiden är bindande för både beställaren och anbudsgivaren. Beskriv hur svar på frågor eller kompletteringar av förfrågningsunderlaget kommer att distribueras till anbudsgivarna, t.ex. via e-post (läskvitto rekommenderas) eller via någon hemsida. Ett bra tillvägagångssätt är att anbudsgivaren kan följa en viss länk för att få del av kompletteringar/svar på frågor. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 4

12 Många kommuner anlitar företag som tillhandahåller datasystem/verktyg för distribution av förfrågningsunderlag inkl. frågor och svar, kompletteringar samt ibland även för inlämning av anbud. I så fall måste texten beskriva hur processen går till. Vissa anbudsgivare får del av förfrågningsunderlag via särskilda företag som själva begär in underlaget och sedan distribuerar det till dem som abonnerar på en sådan tjänst, alternativt abonnerar på andra typer av bevakningstjänster för att få kännedom om upphandlingar. En del anbudsgivare frågar efter nuvarande entreprenadavtal med À-priser. Avtalet är en offentlig handling så det bör normalt lämnas ut. Sekretessprövning ska dock alltid göras först Anbudsgivning Allmänt Anbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär ( Kvalificering, bilaga X) och prislista där samtliga efterfrågade uppgifter ska lämnas. Anbudet ska vara skriftligt, avges på svenska och överensstämma med förfrågningsunderlaget. Anbudsformulär, À-prislista och de handlingar som bifogas anbudet ska lämnas in som ett (1) original. Hela anbudet ska även lämnas in digitalt, på USB-minne eller motsvarande. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Reservationer (så kallade sidoanbud) accepteras inte. Det blir allt vanligare med elektroniska system för anbudsgivning. Använder man sig av något av dessa styr det hur anbuden ska lämnas in. Om elektronisk anbudsgivning tillämpas ska inte uppgifterna om original, kopior m.m. tas med. Originalet inkl. digitalt lagringsmedia ska låsas in i arkiv. Kopior måste också förvaras på betryggande sätt när ingen arbetar med dem. Om det inte står att anbudet ska avges på svenska måste alla EU-språk accepteras. Certifikat, intyg, säkerhetsdatablad osv. måste accepteras på EU-språk om dessa inte finns på svenska, men man kan kräva att de ska vara översatta. Anbudsgivaren är ansvarig för vem hos denne som är behörig att skriva under anbud och avtal Inlämning och märkning av anbud Anbud ska ha kommit in till beställaren senast ååååmmdd. Anbud som inkommer för sent kommer inte att prövas. Regler för anbudstid, se förklaringar under punkt 2.1. Mer information om olika upphandlingsförfaranden och anbudstider finns i Anvisningarna till mallen. Välj ett av alternativen 1-2 nedan: Alternativ 1 Elektronisk anbudsgivning Kommunen använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget X. Mer information om verktyget finns på Alternativ 2 Anbud i pappersform Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 5

13 Anbud ska läggas i ett förseglat neutralt ytteremballage, utan någon form av firmabeteckning och märkas ANBUD INKÖP AVFALLSKÄRL diarienummer XX. Anbudet ska adresseras till Namn på förvaltning eller motsvarande Postadress Om anbudet lämnas på plats är besöksadressen adress. Receptionen är öppen kl. xx:xx xx:xx på vardagar. Officiell brevlåda finns vid plats och har inkastöppning i storlek a x b cm. Anbud ska ha kommit in senast kl. 24:00 på sista anbudsdag för att tas upp till prövning. Vid elektronisk anbudsgivning är det lätt att avgöra om anbuden har kommit in i rätt tid. Anbud avlämnat i beställarens brevlåda och som påträffas dagen efter sista anbudsdag anses ha inkommit i rätt tid. Det gör även anbud som skickats med vanlig post om postförsändelsen, eller en avi om denna, har avskilts på postanstalt den dagen och postförsändelsen kommer behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. Regler om inkommande handlingar finns i förvaltningslagen (1986:223) Varuprover Varuprover skickas till: Namn Adress Postadress Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud t.o.m. ååååmmdd. Det kan vara lämpligt att anbudet är giltigt till minst ca 3 månader efter sista anbudsdag när giltighetstiden automatiskt förlängs vid eventuell överprövning Anbudsöppning Planerad dag för anbudsöppning är ååååmmdd då minst två personer utsedda av beställaren kommer att delta. Lämplig tidpunkt för anbudsöppning är tidigast två dagar efter anbudstidens utgång. Då hinner beställaren kontrollera alla receptioner och brevlådor (om det finns flera) och hämta ut eventuella postförsändelser, så att alla anbud finns på plats vid anbudsöppningen. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 6

14 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 3.1. Skatter, avgifter, brott m.m. Anbudsgivaren kommer uteslutas från att delta i upphandling om denne inte uppfyller kraven enligt 10 kap 1 LOU. Anbudsgivaren kan uteslutas från att delta i upphandling om denne inte uppfyller kraven enligt 10 kap 2 kap LOU. Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav som avser registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga X.) Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svenskt registreringsbevis från Bolagsverket och Skatteverkets blankett SKV Enligt 10 kap. 4 och 15 kap. 13a ska den upphandlande myndigheten själv ansvara för att hämta in uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om att en leverantör sköter sina skatter och socialförsäkringsavgifter, i stället för att leverantören själv ska lämna in dessa uppgifter. Detta inkluderar även registreringsbevis från Bolagsverket. Enligt 10 kap. 1 LOU ska anbudsgivaren (juridiska personer och individer i inflytande ställning) uteslutas från upphandlingen om denne enligt lagakraftvunnen dom har dömts för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Enligt 10 kap. 2 har den upphandlande myndigheten rätt att utesluta en leverantör om denne bl.a. är försatt i konkurs. Det kan emellertid vara svårt för en upphandlande myndighet att få kännedom om sådant Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en kreditvärdighet vid anbudstillfället motsvarande lägst riskklass 3 enligt UC:s riskklasser, eller annan motsvarande kreditvärdighetsbedömning. Beställaren kommer på egen hand begära in uppgifterna. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomisk stabilitet, t.ex. via bankgaranti. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga X.) Nystartade företag ska lämna förhandsbesked från bank eller någon annan form av bevis på att anbudsgivaren klarar de ställda kraven. Intyg m.m. får inte vara äldre än två månader. Ovanstående är exempel på hur krav kan ställas. Man bör noga tänka igenom vilket krav på kreditvärdighet som är lämpligt. Om man ställer för höga krav finns det risk för att ingen eller endast få anbudsgivare uppfyller kraven. Om man ställer för låga krav finns det risk för att den anbudsgivare som får uppdraget inte har förmåga att fullgöra det. Många kommuner har avtal med ratingföretag eller upplysningsföretag, t.ex. UC eller Soliditet, som kan lämna uppgift om ett företags ekonomiska ställning. UC levererar kreditupplysningar på företag och personer i världens alla länder. Det går även att begära in och granska företagens senaste årsredovisning för att bilda sig en uppfattning om anbudsgivarens ekonomiska ställning. Ta hjälp av ekonom om inte kompetensen finns i de egna leden. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 7

15 3.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha minst tre års erfarenhet av att leverera utrustning av det slag som anbudet avser och minst två leveranser till två olika uppdragsgivare ska ha utförts under de senaste tre åren. Nystartade företag ska ha en nyckelperson i ledande ställning med ovanstående erfarenhet. Det senare gäller även för etablerade företag som saknar erfarenhet av uppdrag enligt denna förfrågan. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kraven på god kvalitet, service och miljö uppfylls. Nystartade företag ska redovisa hur sådana system ska upprättas så att de kan tillämpas om avtal tecknas mellan beställaren och anbudsgivaren. Delar av uppdraget kan utföras av underentreprenör. Vilka delar och hur stor andel av uppdraget som berörs ska anges i anbudet. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga X.) Referensförteckning över liknande uppdrag som har utförts av anbudsgivaren under de senaste tre åren. Förteckningen ska innehålla uppgifter om uppdragsgivare, kontaktperson och tidpunkt. Beskrivning av anbudsgivarens kvalitets- och miljöledningssystem. Certifikat enligt ISO 9000 och/eller serien eller motsvarande ska i förekommande fall bifogas. Certifikatet ska tydligt visa vilken del av företaget som är certifierad. Nystartade företag ska som bevis redovisa en plan för hur kvalitets- och miljöledningssystem ska kunna upprättas. Beskrivning av företagets organisation och resurser att utföra uppdraget. Ytterligare ett kvalificeringskrav är att leverantören ska kunna tillhandahålla utrustning som uppfyller kraven i standarden SS EN och SS EN Certifikat eller dokument från ackrediterat test/provtagningsinstitut som intygar att avfallskärlen uppfyller kraven ska bifogas anbudet, se punkt 5.4. I LOU:s kap 11, särskilt i 11, 14 och 15 finns beskrivet vilka uppgifter beställaren har rätt att begära in. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 8

16 4. PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD 4.1. Allmänt Prövning görs i tre steg. Dels genom kvalificering av anbudsgivare, dels genom att pröva om kraven på utrustningen uppfylls och dels genom utvärdering av anbud Kvalificering av anbudsgivare Vid kvalificeringen görs en kontroll av anbudsgivarens lämplighet och om kraven på anbudsgivaren uppfylls. Beställaren kommer att granska de redovisningar anbudsgivaren har lämnat om sig och sin verksamhet samt de uppgifter som framkommit vid kontroll enligt punkt För att bli kvalificerad gäller att Anbudet ska innehålla begärda och kompletta uppgifter enligt punkt 2.4. och Anbudsgivaren ska ha uppfyllt sina skyldigheter m.m. enligt punkt 3.1. Anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga enligt punkt 3.2. Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet som efterfrågas, se punkt 3.3. Observera möjligheten att begränsa kontrollen som beskrivs i 11 kap. 17 LOU. Den innebär att beställaren ges möjlighet att endast begära in och kontrollera handlingar som rör den eller de anbudsgivare som man avser tilldela kontrakt Prövning av utrustning Att utrustningen uppfyller förfrågningsunderlagets krav kommer att prövas genom granskning av anbudsgivarens lämnade uppgifter. Som en ytterligare åtgärd för att säkerställa att rätt utrustning offereras ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla två stycken kärl av varje i förfrågningsunderlaget förekommande storlek. Det kan vara en fördel för beställaren att se produkten och också att ha referensexemplar under entreprenadtiden för att säkerställa att produkten inte ändras under entreprenadtiden Utvärdering och antagande av anbud För att kunna tilldela kontrakt gör beställaren en utvärdering av anbuden. Ett anbud utvärderas om anbudsgivaren har blivit kvalificerad kraven på tjänsten och varan bedöms kunna uppfyllas Beställaren kommer att pröva om kraven på tjänsten uppfylls genom att granska anbuden. Det anbud som har det lägsta priset kommer att antas. Formellt beslut om tilldelning fattas av X. Planerat datum för beslut är ååååmmdd eller senast i månad. Underrättelse om beslutet kommer att innehålla skälen för beslutet och den period under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr). Om man inte väljer att enbart lägsta pris ska vara utslagsgivande så kan man lägga in bedömning av olika kvalitetsparametrar som del av utvärderingen. Då anger man att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det som antas. Exempel på kvalitetskrav som kan bedömas är kortare leveranstider än angivet krav, högre andel återvunnet/förnybart material i Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 9

17 kärlen, miljöaspekter vid tillverkning m.m. Det kan vara bra att göra en marknadsundersökning för att få fram lämpliga och rimliga utvärderingskriterier. Ange eventuellt vem som beslutar och när beslut kan förväntas. Tilldelningsbeslutet ska skickas till samtliga anbudsgivare så snart det är praktiskt möjligt. Om beslut tas i nämnd eller styrelse kan det vara lämpligt med omedelbar justering av protokollet. Då kan korrekta handlingar, t.ex. protokollsutdrag, skickas ut direkt efter beslutet. I beslutet ska avtalsspärrens längd anges med datum i enlighet med kraven i 9 kap. 9 LOU Avtal - upphandlingskontrakt Bindande avtal med antagen anbudsgivare kommer att slutas genom skriftligt upphandlingskontrakt undertecknat av båda parter tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslutet har skickats ut elektroniskt till samtliga anbudsgivare. Koncept till upphandlingskontrakt finns bilagt, se bilaga X. Avtal ska inte tecknas innan den s.k. avtalsspärren har löpt ut. Spärren gäller i minst tio dagar om tilldelningsbeslutet skickas ut elektroniskt (t.ex. med e-post). Om det meddelas på annat sätt (t.ex. med traditionellt brev), eller både elektroniskt och på annat sätt, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar. Denna ger andra anbudsgivare än den som vunnit möjlighet att granska upphandlingen och begära en överprövning om något fel upptäcks. Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Om en leverantör begär överprövning innan den gällande avtalsspärren löpt ut, börjar en förlängd avtalsspärr att gälla automatiskt. Den förlängda avtalsspärren gäller under målets handläggning och upphör att gälla tio dagar efter att domstolen avgjort målet. När ett upphandlingskontrakt är tecknat av båda parter är upphandlingen avslutad. Efter den tidpunkten kan förvaltningsrätten inte längre pröva en ansökan om överprövning och en anbudsgivare som anser sig ha lidit skada kan endast föra talan om skadestånd mot den upphandlande myndigheten vid tingsrätt. Talan ska väckas inom ett år från den tidpunkt då upphandlingskontrakt slöts. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 10

18 5. KRAVSPECIFIKATION 5.1. Allmänna krav Vid avtalets start ska alla krav under kapitel 5 vara uppfyllda eller kunna uppfyllas. Samtliga krav som specificeras nedan ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen för ersättningar enligt À-prislistan, om inte annat anges. Leverantören är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som beställaren anger. Beställaren har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av leverantören utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet Kvalitet och miljö Leverantören ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Uppföljningen ska årligen redovisas skriftligt till beställaren Avrop och leverans Leverans ska ske senast x veckor efter avropad beställning till av beställaren angiven mottagningsplats inom kommunen. Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vid mottagningsplatsen. Lossning kan ske vardagar mellan kl XX-XX. Leverantören ska senast dagen innan föranmäla leveransen hos ansvarig person hos beställaren. Det är viktigt att tänka på att leveratören behöver några veckor från avtalsskrivning till första leverans. Detta gäller särskilt om kärlens lock ska vara präglade. Kraven på leveranstiden kan sättas olika beroende på om leveransen är omfattande eller endast ett mindre antal. Finns inte möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin på lossningsplatsen kan man ställa krav på att leverantören ska tillhandahålla bakgavellyft och palltruck för lossning. Det är viktigt att inse att ett sådant krav fördyrar inköpet. Leveranskostnaden ska ingå i lämnade À-priser för kärl och tillbehör om beställningen minst motsvarar en kostnad om kronor exklusive moms. För leveranser under kronor exklusive moms har leverantören rätt att ta ut en ersättning motsvarande hälften av den faktiska transportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska leverantören senast en vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om gjort avrop innebär att kravet för fri leverans inte uppfylls. Understa kärlet i varje stapel ska levereras monterat med hjul. Kärlen ska levereras så att vatten inte kan ansamlas i det översta kärlet vid förvaring utomhus. Beräknad årlig volym för avrop framgår av À-prislistan. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 11

19 5.4. Krav på avfallskärlen Följande kärl med åtföljande krav gäller i denna förfrågan: Kärlstorlek Antal Minsta storlek på hjul Färg Övrigt hjul Cirka 140 l 2 Diameter 250 mm Gröna/grå Cirka 140 l 2 Diameter 250 mm Bruna För matavfallsinsamling Cirka 190 l 2 Diameter 250 mm Gröna/grå Cirka 240 l 2 Diameter 250 mm Gröna/grå Cirka 370 l 3 eller 4 Vid 3 hjul ska bakre hjulen Gröna/grå vara minst 300 mm i diameter. 4 hjul ska diametern vara minst 200 mm på samtliga hjul. Cirka 660 l 4 Diameter minst 200 mm Gröna/grå Ange vilka kärlstorlekar som är aktuella. Ange om matavfallskärlen ska ha mellanbotten, vara ventilerade etc. Krav kan ställas på exempelvis lock-i-lock, delade 370 l kärl och fyrfackskärl. Det går även att ställa krav på om hjulen ska vara gummerade, för bättre hållbarhet. Kärl med stora hjul är lättare att rulla och är därför en viktig arbetsmiljöaspekt. Ovanstående diametrar är minimikrav för att kärlen ska rulla bra. Samtliga kärl ska levereras med standardlock om inte annat beställs. Locken ska vara präglade enligt beställarens anvisning. Kärlen, inklusive lock, ska uppfylla högt ställda krav på hanterbarhet, stabilitet, hållbarhet och adekvata ergonomiska krav för transport och automatlyft i samband med insamlingsarbete. Kärlen ska vara tillverkade av färgstabil, UV-stabiliserad högdensitetspolyeten och uppfylla kraven i standarden enligt SS EN samt SS EN Kärl ska vara anpassade för standardkärllyftar på den svenska marknaden (AFNOR), oavsett vad som sägs i standarden. Certifikat ska bifogas anbudet, se punkt 3.3. De ska minst innehålla X % återvunnet material/icke oljebaserad plast. Utrymme för att montera transponder (chipnest) ska finnas under sargkanten. Standarden SS EN samt SS EN kommer att ändras. Kärlen kommer då att anpassas till en annan lyftkam (DIN) än vad som är standard på den svenska marknaden. Det innebär att de kärllyftar som används idag inte fungerar att använda till tömning av de nya kärlen. Det ska finnas möjlighet att få transpondrar monterade på kärlen. Ersättning för detta (exklusive transponder) utges enligt À-prislista. Reservdelar ska finnas tillgängliga minst fem år efter sista leveransen enligt detta avtal. Leverantören ska informera beställaren om produkter kommer att utgå ur sortimentet. Vid krav på vissa speciella produkter kan en upphandling leda till att endast en eller ett fåtal leverantörer kan lämna anbud. Det ger sämre konkurrens och kan resultera i högre priser. Att lägga sådana produkter i en separat upphandlingen kan då vara ett alternativ. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 12

20 5.5. Återtagning och återvinning av begagnade kärl Leverantören ska kunna ta emot och materialåtervinna begagnade kärl, oavsett vem som har tillverkat kärlet. Ersättning för detta enligt À-prislistan. Beställaren lagrar kärl som ska gå till återvinning. Leverantören ska kunna transportera bort lagrade kärl när det finns kärl i en mängd som minst motsvarar en halv 13,6 meters trailer. Beställaren kan förbehålla sig rätten att sälja begagnade kärl till en annan aktör än leverantören enligt detta avtal. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallskärl i xx kommun 13

Mall för upphandling av drift av återvinningscentral

Mall för upphandling av drift av återvinningscentral Mall för upphandling av drift av återvinningscentral Anvisningar för användning av mall för upphandling av drift av återvinningscentral 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Mall för upphandling av avfallshämtning

Mall för upphandling av avfallshämtning Mall för upphandling av avfallshämtning December 2011 Avfall Sverige Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Åkeriföretag Innehållsförteckning Sid Anvisningar 1-9 Mallförslag 1-51 Bilagor 1-6 Á-prislista

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag 2009-04-15 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte...3 Omfattning...3 Vad är offentlig upphandling?...3 Principer vid offentlig upphandling...4

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING UPPHANDLINGSPOLICY För Upplandsstiftelsen, 817000-7093 Antagen av styrelsen den 16 september 2010 1 Syfte Upplandsstiftelsen upphandlar varje år

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer