VA-material Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-material 2013-2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-04-30"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI VA-material Sten Algotson 5833 Sista anbudsdag: :00 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen VA-material Anbudsinbjudan 1.1. Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Löpande information om vilka UM/UE som anmält sig för avrop från Ramavtalen kommer att lämnas till Ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Omfattning Upphandlingen avser ramavtal med leverantörer/grossister av VA-material. Upphandlande myndigheter har behov av att anskaffa materiel för löpande reparations- och underhållsarbeten samt även för anläggnings-/installationsarbeten. Avtal behövs därför som omfattar fullsortiment, d.v.s. ett sortiment med stor bredd och stort djup. Leverantörerna ska erbjuda hög kvalitet avseende bl. a. kundservice, tillgänglighet, beställningsrutiner, teknisk support/kompetens, logistik, leveranssäkerhet, Utskrivet: :16 Sida 1 av 17 Refnr.: 5833

2 leveransalternativ, lagerhållningslösningar och miljöhänsyn. Den materiel som avses är till exempel rör, ventiler, spolposter, brandposter, pumpar, gatugods - dagvattenbrunnar, tillsynsbrunnar, rensbrunnar, vattenmätare, specialverktyg och liknande varor som används vid anläggning och installationer samt service, underhåll och reparationer inom kommunernas VA-verksamhet (Rörnät, vattenrening, avloppsrening och dagvattenhantering). Geografiskt är upphandlingen indelad i 21 geografiska anbudsområden (län). Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga geografiska anbudsområden. Bolag, regioner, förbund och liknande sammanslutningar ska normalt anses tillhöra det geografiska område (län) som dess säte är bestämt till. Anbudsgivaren ska ange det/de geografiska områden som anbudet avser i Prisbilagan (Bilaga 4), fliken Anvisningar. SKI avser att teckna avtal med tre (3) leverantörer per geografiskt område (län). Detta under förutsättning att tillräckligt antal leverantörer uppfyller alla krav. Om endast en eller två anbudsgivare uppfyller alla krav innebär det att ramavtal då kan komma att tecknas med en respektive två leverantörer Volymer Ramavtalets årsvolym för denna upphandling uppskattas till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över Ramavtalsperioden (2,5 år). Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Ramavtalsperiod Ramavtalet träder ikraft från den dagen då det undertecknats av båda parter och löper därefter till och med den 31 maj SKI äger rätt att förlänga Ramavtalet med ytterligare tolv (12) månader Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091). I öppet förfarande tillåts inte förhandling varför det är av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar sitt bästa pris Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid Utskrivet: :16 Sida 2 av 17 Refnr.: 5833

3 anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Ett undantag från detta finns i denna upphandling avseende möjligheten att lämna in produktkatalog i pappersformat (se avsnitt 3.2). Papperskatalog kan i så fall skickas per post eller lämnas in I SKI:s reception på Hornsgatan 15 i Stockholm och ska vara inkommen senast sista anbudsdag, se avsnitt Receptionens öppettider är helgfria arbetsdagar kl Mindre försändelser kan läggas i brevlådan utanför entrén Krav på avlämnande av anbud Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Vid anbudslämnandet ska redovisningar/svar på frågor och ställda krav endast lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign. Observera att vissa uppgifter ska redovisas i särskilda bilagor (bilagorna 2, 4 och 5). Hänvisningar till information utanför anbudet, t ex. länkar till webbsidor, får endast förekomma i de fall detta uttryckligen tillåts/ anges. Anbudet ska vara författat på svenska. I tekniska beskrivningar såsom t. ex. produktblad kan även engelska accepteras. Anbudsgivaren ska i bilaga 4, Prisbilaga, ange vilken eller vilka geografiska delar (län) som anbudet avser. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 2, Anbudets underskrift. Bilagan ska skannas och bifogas med anbudet som elektronisk fil. Ifylld bilaga 5 "Kontaktuppgifter" ska bifogas anbudet. Här ska bilaga 2 "Anbudets underskrift" bifogas (Bifogat dokument) Här ska bilaga 5 "Kontaktuppgifter" bifogas (Bifogat dokument) 1.8. Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Reservationer och alternativa anbud Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras ej. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll Utskrivet: :16 Sida 3 av 17 Refnr.: 5833

4 eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer inte accepteras? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sista anbudsdag För sent inkommet anbud får inte prövas. Sista dag och tidpunkt för inlämning av anbud är : Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Öppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står i såfall själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning sker snarast möjligt men tidigast första arbetsdagen efter den sista anbudsdagen. För denna upphandling planeras öppning preliminärt till den Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t ex. namn på kontaktpersoner och e-postadresser som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändiga för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att kunna användas för att kunna föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Utskrivet: :16 Sida 4 av 17 Refnr.: 5833

5 Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras. Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Om sekretess inte begärs - svara NEJ på frågan nedan. Om sekretess begärs svara ja på frågan nedan. I fritextfältet intill preciseras för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och lämnas beskrivning om vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Begär anbudsgivaren sekretess på hela eller delar av sitt anbud? (Fritextsvar) Anbudsprövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg. 1. Kvalificering Vid det första steget kvalificering prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, d v s krav på Leverantören. Dessa är angivna som obligatoriska krav (ska-krav). Ett ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas. 2. Övriga obligatoriska krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga obligatoriska krav utöver kvalificeringskraven, d v s obligatoriska krav kopplade till upphandlingsföremålet. Anbudsgivaren ska också acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3, Ramavtalsutkast. Ett obligatoriskt krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyllt dessa obligatoriska krav går vidare till steg tre (3), övriga förkastas. 3. Utvärdering I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen ekonomisk mest fördelaktiga anbud. Utvärderingsmodellen beskrivs utförligt i avsnitt 4, Anbudsutvärdering nedan Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt Utskrivet: :16 Sida 5 av 17 Refnr.: 5833

6 organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte ett bindande ramavtal. Bindande ramavtal uppkommer för SKI först när SKI skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio (10) dagar förflutit räknat från det att underrättelse av tilldelning skickades ut till anbudsgivarna Avropsförfarande Vid avrop tilldelas kontrakt den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Avrop sker således utifrån en rangordning som fastställts utifrån upphandlingens resultat. Den leverantör som rankats som nr 1 ska alltid tillfrågas först. Vid uteblivet svar inom 24 timmar eller vid restnotering av hela eller delar av aktuell order äger avroparen rätt att fråga nästa leverantör i rangordningen avseende hela ordern. I det fall leverantören inte kan leverera inom angiven leveranstid ska nästa leverantör i rangordningen tillfrågas o.s.v Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information mm. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på leverantörens försäljning på ramavtalet. Se bilaga 3, Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3, Ramavtalsutkast. Accepterar anbudsgivaren de kommersiella villkor som är angivna i bilaga 3, Ramavtalsutkast? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Publicering av avtalsdokument Ramavtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner mm, kommer att publiceras i SKI:s avtalsdatabas och på SKI:s webbplats. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande UM/UE. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner mm, publiceras på internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Bilagor 1 Avropsberättigade parter 2 Anbudets underskrift 3 Ramavtalsutkast 4 Prisbilaga Utskrivet: :16 Sida 6 av 17 Refnr.: 5833

7 5 Kontaktuppgifter 2. Krav på leverantör 2.1. Obligatoriska uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Föreligger uteslutningsgrunder enligt ovan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja 2.2. Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta eller 5. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fria från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Föreligger uteslutningsgrunder enligt ovan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja 2.3. Skatter och socialförsäkringsavgifter Leverantören och eventuella underleverantörer som kan komma att träda in i leverantörens ställe enligt ramavtal ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav på skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt. För utländska Leverantörer och/eller utländska underleverantörer skall bevis som visar att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och socialförsäkringsavgifter i det egna landet, biläggas anbudet. SKI kommer som en del av leverantörsprövningen, att kontrollera att Leverantören och eventuella Utskrivet: :16 Sida 7 av 17 Refnr.: 5833

8 underleverantörer uppfyller i Sverige ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter genom hämtning av uppgifter från Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Leverantörer och utländska underleverantörer kommer SKI att kontrollera uppfyllelsen av ställda krav i det egna landet genom bilagt bevis. Om Leverantören inte uppfyller kravet förkastas anbudet. Om någon av angivna underleverantörer inte uppfyller dessa krav, kommer aktuell underleverantör att strykas från anbudet. Observera dock att en eventuell uteslutning av underleverantör kan komma att påverka anbudet i sin helhet. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under avtalsperioden. Observera att bevis enbart får vara på svenska alternativt en översatt styrkt kopia av originalet till engelska. Redovisa här eventuella bifogade bevis för utländska leverantörer/underleverantörer. (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren och eventuella underleverantörer krav om skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.4. Bolagsregistrering Anbudsgivare ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Denna skyldighet omfattar även underleverantörer. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagsoch liknande register för mervärdesskatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.5. Ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan Utskrivet: :16 Sida 8 av 17 Refnr.: 5833

9 garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultat och balansräkning eller revisorsintyg. Har anbudsgivaren sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.6. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att leverera järnhandelsvaror i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska därför redogöra för två (2) referenskunder i tidigare eller pågående uppdrag med liknande inriktning. Uppdragen ska ha utförts under de tre (3) senaste åren räknat från sista anbudsdag. Anbudsgivare styrker att kravet uppfylls genom att bifoga följande uppgifter: a) kort beskrivning av uppdragen, inriktning och omfattning b) under vilken tid uppdragen pågått c) kontaktperson och kontaktuppgifter hos kunden Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk kapacitet för uppdraget. Anbudsgivaren ska ha minst 5 anställda inom det aktuella verksamhetsområdet. Redovisning av referensuppdrag 1 enligt a - c ovan: (Fritextsvar) Redovisning av referensuppdrag 2 enligt a - c ovan: (Fritextsvar) Hur många anställda (helårsarbetskrafter) har anbudsgivarentill sitt förfogande inom verksamhetsområdet? (Fritextsvar) Uppfylls kraven och är det styrkt genom begärd redovisning? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.7. Underleverantör Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer för att utföra hela eller delar av uppdraget. Med underleverantörer avses här således annan leverantör som träder in i leverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till leverantören. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra hela eller delar av uppdraget ska dessa anges med uppgifter om och i vilken omfattning de kommer att anlitas. SKI ställer samma krav på underleverantörer som på anbudsgivaren. De krav och frågeställningar som är specificerade i kravspecifikationen, avsnitt , ska besvaras också för underleverantörerna. Ange respektive underleverantörs namn och organisationsnummer samt om uteslutningsgrunder föreligger enligt avsnitten 2.1 och 2.2 ovan. Om underleverantörer byts under avtalsperioden ska detta meddelas SKI som ska godkänna bytet. Om underleverantör inte uppfyller kraven kommer aktuell underleverantör att uteslutas från anbudet och utvärderingen ske mot bakgrund av aktuell situation. Uteslutning av underleverantör behöver inte innebära att anbudet förkastas. Kommer underleverantör att anlitas och i vilken omfattning kommer de i så fall att anlitas? (Fritextsvar) Utskrivet: :16 Sida 9 av 17 Refnr.: 5833

10 Om underleverantörer anlitas, ange då här vilka. Ange namn och organisationsnummer för respektive underleverantör samt vilket eller vilka geografiska områden (län) underleverantören ingår i. Denna information kan lämnas i fritextfältet nedan alternativt i bifogad (elektronisk) bilaga. Om informationen lämnas i bifogad (elektronisk) bilaga, ange då detta i fritextfältet med tydlig hänvisning (bilagans namn) (Fritextsvar) De krav och frågeställningar som är specificerade i kap ska också redovisas för angivna underleverantörer. Det kan göras här i löpande text alternativt i bifogad (elektronisk) bilaga. Om informationen lämnas i bifogad (elektronisk) bilaga, ange då detta i fritextfältet med tydlig hänvisning (bilagans namn). (Fritextsvar) Om underleverantör byts under avtalsperioden ska detta meddelas SKI, som ska godkänna bytet. Accepterar anbudsgivaren detta krav? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.8. Kvalitetsarbete Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget kvalitetssäkras. Anbudsgivaren ska antingen inneha en gällande tredjepartscertifiering eller ett eget dokumenterat kvalitetssystem. Som bevis för att kravet uppfylls ska anbudsgivaren bifoga antingen gällande intyg om certifiering eller en beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkring av sin verksamhet. Av beskrivning ska minst följande framgå: - Namn på kvalitetsansvarig, - Kvalitetspolicy (innehåll och övergripande beskrivning (rubriknivå)), - Hur det aktuella uppdraget kommer att kvalitetssäkras. Gällande intyg om tredjepartscertifiering bifogas (i förekommande fall). (Bifogat dokument) Anbudsgivare utan tredjepartscertifiering, ange namn på kvalitetsansvarig. (Fritextsvar) Anbudsgivare utan tredjepartscertifiering, beskriv kvalitetspolicyn (på rubriknivå). (Bifogat dokument) Anbudsgivare utan tredjepartscertifiering, beskriv hur det aktuella uppdraget kommer att kvalitetssäkras. (Fritextsvar) Har anbudsgivare ett godtagbart system för kvalitetsarbete? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3. Krav på varan/ tjänsten 3.1. Sortiment Upphandlingen avser löpande leveranser av VA-materiel för anläggnings-/ installationsarbeten, service-, reparations- och underhållsarbeten inom kommunal VA-verksamhet. Med kommunal VA-verksamhet avses här produktion och distribution av dricksvatten samt uppsamling, transport och rening av Utskrivet: :16 Sida 10 av 17 Refnr.: 5833

11 spill-/avloppsvatten samt hantering av dagvatten inom kommunernas ansvarsområde. Enskilda VA-anläggningar omfattas inte. Leverantör ska tillhandahålla ett komplett sortiment av VA-materiel. Sortimentet ska ha både stor bredd och stort djup avseende exempelvis produktkategorier, fabrikat, material och dimensioner. Sortimentet ska i hög omfattning erbjuda produkter av alternativa fabrikat/varumärken för att säkerställa tillgång till materiel som i så hög grad som möjligt är kompatibla med olika kommuners befintliga anläggningar och system. Beskriv konkret och kortfattat i fritextfältet nedan ert sortiment (lagerfört respektive beställningssortiment) vad gäller bredd och djup. Ange vilka produktkategorier/ produktgrupper som förs och antalet artiklar (lagerförda respektive beställningssortiment) inom respektive grupp/kategori. Hur väl täcker sortimentet in förekommande materielbehov inom olika kommuners VA-verksamhet? I vilken utsträckning erbjuder ni alternativa produkter av olika fabrikat/ varumärken? (Fritextsvar) Uppfyller anbudet kravet på sortiment? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.2. Katalog, priser och bruttoprislista Anbudsgivaren ska inkomma med gällande produktkatalog och bruttoprislista för sitt VA-sortiment. Bifogas som filer i PDF-, MS Excel-format eller kompatibelt format. Om katalog inte finns i elektroniskt format kan papperskatalog skickas till adressen SKL Kommentus AB, Att: Sten Algotson, Stockholm. OBS! även möjligheter och och tider för inlämning i SKI:s reception, se avsnitt 1.6. Prisuppgifter ska anges i bilaga 4, prisbilaga i enlighet med anvisningarna där. Samtliga priser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Angivna priser och eventuell angiven rabatt ska gälla vid tidpunkten för sista anbudsdag. Prislistan och eventuell rabatt ska under avtalstiden publiceras av antagen leverantör, lätt tillgänglig för SKI och de avropsberättigade myndigheterna och enheterna, på hemsida och i eventuell web-butik. priserna ska visas vid eventuella avrop/ beställningar i webbutik. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras ej. Här ska bilaga 4 "Prisbilaga" bifogas. (Bifogat dokument) Katalog bifogas anbudet: (Bifogat dokument) Bruttoprislista bifogas anbudet: (Bifogat dokument) Katalog och/ eller bruttoprislista inlämnas på annat sätt ( t. ex. i pappersformat via Posten) (Fritextsvar) Är katalog och prislista korrekt bifogade? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.3. Produktkvalitet Artiklarna i produktsortimentet ska i förekommande fall uppfylla standarder och krav som följer av lag och vara CE-märkta. Artiklar ska i förkommande fall uppfylla kraven för Nordic Poly Mark och vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartscertifierade till motsvarande nivå eller likvärdigt. Artiklarna i erbjudna sortiment ska i övrigt hålla en kvalitet avseende material och konstruktion som uppfyller de normer och den branschpraxis som råder inom den svenska VA-branschen. Utskrivet: :16 Sida 11 av 17 Refnr.: 5833

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-27 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Fordon 2012-2 Fredrik Björnström 10198 Sista anbudsdag: 2012-11-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer