Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Verksamhet Viktiga händelser och verksamhetsinsatser i korthet Näringsliv och besöksnäring Strömstad fortsätter att utmärka sig nationellt när det gäller företagande. Strömstad klättrade från 10:e till 2:a plats i riket i utmärkelsen Årets nyföretagarkommun 1, samt erhöll en 1:a plats i VG-regionen och en 4:e plats i riket i utmärkelsen Årets företagarkommun 2. Sommaren bjöd på högtryck och många aktörer nådde rekordsiffror. En ny grupp besökare har ökat markant, främst vår och sensommar, utländska besökare med nationalparken och naturen som reseanledning. Naturums första säsong var mycket lyckad med besökare. Strömstad och Kosterhavet är ett prioriterat område i det nationella projektet för destinationsutveckling och Infocenter är samordnare låg fokus på produktutveckling i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat fortgår. I juli anordnades en välbesökt träff för företagare i Strömstad. Tjänstemän med företagskontakter ska delta i utbildningen Förenkla helt enkelt, i samarbete med SKL. Folkhälsa Ett samverkansavtal om förebyggande dopningsarbete slöts mellan kommun, polis och träningsanläggningar. Avtalet tar tydlig ställning mot dopning och målet är en dopningsfri träningsmiljö. Under året har dopningstester genomförts på slumpvis utvalda medlemmar. Folkhälsopriset 2013 gick till Ibrahim Cileson för att lyfta integrationens betydelse för folkhälsa. Ungdomar från elevråden på gymnasiet och högstadiet deltog i EU-projektet grenselös ungdom där man tillsammans med norska ungdomar diskuterade inflytandefrågor och miljöfrågor. I utvärderingen framkom att eleverna i Strömstad anser sig ha god kontakt med politiker samt att politikerna är engagerade och intresserade av att främja ungdomsinflytande. En drogvaneundersökning genomfördes som bland annat visade Strömstads ungdomar ligger lägst i hela Fyrbodal vad gäller rökning. 1 Utses av Nyföretagarcentrum och bygger på antal nya företag per 1000 invånare 2 Utses av Företagarna och UC och bygger på tillväxtmätning Sid 1 av 12

2 Kultur och Fritid Förberedelserna för orienterings-vm 2016 har påbörjats i samarbete med Bohusläns-Dals orienteringsförbund och Tanums kommun. Samarbetet mellan VG-regionens konstinstitutioner har utvecklats med konsthallen Lokstallet som en partner. Sommarens publika arrangemang inom kultur- och fritid blev mycket välbesökta, delvis beroende på det osedvanligt vackra vädret. Översiktsplanering Under 2013 har en ny kommuntäckande översiktsplan för Strömstad antagits, som speglar både politiska prioriteringar och de värden som kommunen hyser. Översiktsplanen anvisar lämpliga områden för olika ändamål, bland annat nya bostads- och verksamhetsområden. Under året har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra kustområdet antagits. Arbete pågår med FÖP Nordby-Svinesund, FÖP Norra Kustområdet och FÖP Centrum-Skee. Arbetet med Blå ÖP, för vattenområdet utanför kusten, påbörjades inom samarbetet Tillväxt norra Bohuslän. Information Kommunens nya grafiska profil har antagits under året och arbetet med den nya hemsidan har påbörjats. Syftet är att stärka varumärket Strömstad genom att tydliggöra kommunens gemensamma ansikte utåt samt att förbättra kommunikationen med invånarna och andra. Arbetsmiljö- och tillgänglighetsanpassning Ombyggnaden av Stadshuset fortskred med särskilt fokus på arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. Projektet beräknas minst pågå fram till år Verksamheten i siffror Kommunstyrelsen Verksamhet Invånarantal varav i Strömstads församling varav Skee-Tjärnö och Idefjorden Arbetslösa eller i program år 4,4% 4,6% 5,0% Arbetslösa eller i program år 8,4% 7,9% 7,9% Antal nystartade företag Antal leverantörsfakturor varav elektroniska andel elektroniska 21,5% 30,3% 40,3% Antal kundfakturor Antal upphandlingar varav samupphandlingar inom NoBo och TUV varav avrop Kommentus, VHS m fl Antal rapporterade försäkringsskador varav olycksfall barn varav fordon varav inbrott/stöld varav skadeståndskrav Källa: Sid 2 av 12

3 Kvalitet och prestationer Administrativ utveckling Arbetet med uppgradering till ny IT-plattform Microsoft kommundesign (MSKD) har pågått under hela året och beräknas pågå till En effektanalys genomfördes under våren med brett deltagande från förvaltningarna. Syftet var att påvisa hur kommunen kan effektivisera genom att lära sig arbeta med de moderna verktyg som den nya IT-plattformen möjliggör. Ekonomiavdelningens utveckling av processer och rutiner fortskrider. Fokus 2013 har varit på betalningar till och från kommunen, exploateringsredovisning samt förbättrade förutsättningar för uppföljning och analys, genom nya stödsystem och fortlöpande användarutbildning. Effekterna handlar främst om kvalitetsvinster tack vare förbättrad tillgång till information och förenklade rutiner. En direkt effekt är minskad kostnad för skanning då antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar. Årets viktigaste resultat i ett axplock: o Andelen elektroniska fakturor ökade från drygt 30 till drygt 40 procent. o Förberedelserna för införandet av e-faktura har dragit ut på tiden men från 2014 kan kommunens kunder erbjudas möjligheten inom samtliga verksamhetsområden. o Första delen av Hypergene stödsystem för chefers uppföljning, analys och planering är infört, med avseende på ekonomisk information. Införande av nästa del har inletts, för en bättre tillgång till personalinformation än vad som tidigare funnits. o Utvecklingen av kortfattad månadsrapportering till kommunstyrelsen har påbörjats, i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Hittills har det rört sig om årsprognoser på kommunnivå. Målsättningen är motsvarande rapport för den egna förvaltningen samt att även månadsutfallen ska rapporteras, vilket kräver förbättrade periodiseringsrutiner. Inför 2014 planeras sammanställd kommunrapport varannan månad och månatlig förvaltningsrapport utom i januari och juli. Förutom ekonomisk uppföljning förbereds för viss verksamhetsuppföljning. Arbetet med att förstärka rutinerna för uppföljning av politiska beslut har inletts 2013 och kommer att fortsätta Ett arbete inleddes med att kartlägga nuvarande och framtida statistikbehov. Syftet är att arbeta mer samordnat med statistikuppgifter för all slags mål- och verksamhetsstyrning i kommunen. Av resursskäl kunde inte arbetet slutföras under 2013 men bör tas upp igen 2014, då det finns ett stort behov av förenklad tillgång till statistik vid olika beslut. Sammantaget har det under året pågått ett omfattande utvecklingsarbete inom förvaltningen. En del aktiviteter i avdelningarnas verksamhetsplaner har dock inte kunnat genomföras i planerad omfattning på grund av vakanser på ekonomiavdelningen, personalavdelningen och administrativa avdelningen. I flertalet fall rör det sig om ett arbete som pågår in på Sid 3 av 12

4 Välfärdsredovisning Medverkan i nationella och regionala nätverk Kommunen har medverkat i nätverk för folkhälsa på nationell och regional nivå och får därmed vara remissinstans när nationella myndigheter har frågor som berör folkhälsoområdet. Under året har det gällt nationella undersökningar samt val av inriktning i den nya folkhälsomyndigheten. I nätverken ges också möjlighet till dialog med representanter från SKL samt folkhälsomyndigheten. Utöka och utveckla barns och ungdomars möjligheter till aktivitet. Stöd kan vara både ekonomiskt och arbetsinsatser, såsom stöd till kompetensutveckling för elevrådet på Strömstiernaskolan, projektarbete på gymnasiet kring jämställdhet, måleri och musikaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning och till familjecentralen för utelekplats Drogförebyggande arbete Genomfört och spridit resultatet av drogvaneundersökning, genomfört kompetensutveckling för personal inom missbruksenheten i ANDT-strategin samt i drogförebyggande metoder samt en informationsdag i kommunfullmäktige om alkohol och våld. Ett samhälle för alla integration, tillgänglighet, delaktighet och mötesplatser Stöd har gått till familjecentralen i utveckling av metoder för att samtala med barn, till trygghetsskapande arbete på gymnasiet och högstadieskolan, till insatser arrangerade av pensionärsorganisationer samt till projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning Minska andelen våldsbrott i nära relationer samt i utomhusmiljöer Medverkan på brottsofferjourens samverkansdag på kvinnofridstemat, på kvinnojourens jubileum samt i dag om hedersrelaterat våld ihop med kvinnojouren. Flera anställda har deltagit på utbildningsdag om våld/missbruk samt våld/förståndshandikapp. Föreläsningar på högstadiet och gymnasiet om jämställdhet och könsstympning. Skapa bra matvanor och en normal viktutveckling Deltagande i kommunens Fairtradearbete samt i arbetet med kostpolicy. Skapa miljöer som bidrar till fysisk aktivitet Stöd har gått till föreningars satsningar för att aktivera allmänheten till exempel Strömstadsmilens promenadklass, föreläsningar om kropp och hälsa samt kampanjen motion för alla. Miljöredovisning Miljöarbetet handlade främst om ökad digitalisering samt förändrade resvanor, båda bidrar till minskad miljöbelastning från transporter. Det fysiska resandet i tjänsten minskar och reskostnaderna minskade 17 procent sen Kostnadsandelen för buss- och tågresor minskade från 7 till 5 procent, andelen bilresor ökade från 78 till 80 procent och flygreseandelen ökade från 4 till 7 procent. Slutsatsen är att vi reser mindre, men vi väljer i högre grad bil och flyg för våra resor, vilket är sämre ur miljöhänseende. 4 De totala kostnaderna i kommunen för resor i tjänsten minskade från 6,6 Mkr 2012 till 5,5 Mkr Sid 4 av 12

5 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen Av kommunstyrelsens tre medborgarmål uppnås två helt och ett delvis. Ekonomimålet uppnås och medarbetarmålet uppnås delvis. NÄRINGSLIV KF-mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal Utfall Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Kommentar till måluppfyllelse Uppnå ett sammanlagt Nöjd- Kund-Index på minst 70 i SKL:s servicemätning Insikt 2013 Genomföra näringslivsseminarium Servicemätningen gav ett index på 64. Rikssnittet ligger på 66. Näringslivsseminarium i form av en sommarträff för företagare har genomförts Flera insatser för förbättrad service såsom ny webbsida och planering för utbildning Förenkla - helt enkelt, i syfte att höja servicenivån inom kommunens förvaltningar Fortsatt relationsbyggande åtgärder pågår, både mot enskilda och genom föreningar, organisationer m fl grupperingar. Ett exempel är sommarträffen som arrangerades i juli för företagare, både bofasta och delårsboende. En uppskattad kväll med drygt 75 deltagare, flertalet företagare men även politiker, tjänstemän och andra aktörer. Genom kontinuerlig utveckling av Turistbyrån förbättras servicen mot företag och enskilda, exempelvis genom nya webbtjänster. Flera företagsträffar har arrangerats i Infocenters regi framförallt riktat mot besöksnäringen. Förberedelserna för införandet av e-faktura till kund under året har slutförts och ett erbjudande går ut efter årsskiftet. Fortsatt krävs förbättrad information, effektivitet och bemötande ut mot våra kunder. Målet har delvis uppnåtts KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR KF-mål Förbättra kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Nämndsmål Styrtal Utfall Utbyggt stadsnät Under året uppnå fiberanslutningar Kommentar till måluppfyllelse Uppföljning antal fiberföreningar fiberanslutningar per Antal fiberföreningar uppgår oförändrat till fem. Kommunen har bidragit till utbyggt stadsnät, framförallt med finansiellt stöd genom aktieägartillskott och kommunal borgen. Kommunen deltog i ett Leaderprojket Fiber Ranrike tillsammans med de andra kommunerna i Norra Bohuslän, med uppgift att stödja fiberföreningar att komma igång att bygga fibernät på landsbygden. Projektet avslutades i början av Vad gäller kommunen som kund i Strömstanet så pågår nu förberedelser för att beställa fiberförbindelser till kommunala verksamheter utanför centralorten, såsom bygdeskolor och servicehus. I nuläget finns fem fiberföreningar, Rossö, Strömstad Södra, Hogdal, Näsinge/Lommeland, Flåghult. Målet har uppnåtts Sid 5 av 12

6 KULTUR OCH FRITID KF-mål Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Nämndsmål Styrtal Utfall Utöka och utveckla barn och ungdomars möjlighet till aktivitet Kommentar till måluppfyllelse Antal fritidsaktiviteter enl LOK 5 : Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Antal kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år: Minst 20 Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Ca 25 Antalet fritidsaktiviteter för barn och ungdom enligt LOK har ökat och överträffat budget. Antalet aktiviter för unga med stöd från KS har ökat. Samarbetet med BUN har utökats och förbättrats. Målet om kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år har uppnåtts med marginal, ca 25. Folkhälsorådet har gett stöd till ett flertal insatser som syftar till att stärka ungdomars möjlighet till fritidssysselsättning, se ovan. Målet har uppnåtts EKONOMIMÅL KF-mål Välskött kommunal ekonomi Nämndsmål Styrtal Utfall 1. Effektiv lokalanvändning 2. Effektiva verksamheter Kommentar till måluppfyllelse 1. Minska lokalyta extern/intern Sänka lokalkostnader 2. Digitaliseringsindex 30% 1. Uppsägningen av Klevgatan minskade lokalytan 800 m2 och sänkte lokalkostnaderna med 0,8 mkr/år exkl omställningskostnad 2,8 mkr. 2. Digitaliseringsindex 19 % Det omfattande lokalomflyttningsprojektet i samband med uppsägningen av externa lokaler på Klevgatan innebär lägre hyreskostnader med 800 tkr per år. Lokalanpassningarna och flyttkostnaderna uppgick till 2,8 mkr, vilket innebär att effekten från flyttprojektet kommer att kunna hämtas hem efter tre och ett halvt år. Digitaliseringsindex mäter andelen elektroniska ärenden; e-fakturor från leverantör och till kund, e-lönespecifikationer samt e-blanketter. Under året har index ökat från 13 till 19 procent. Målet 30 procent sattes utifrån bedömd effekt av införandet av e-kundfakturor. Införandet har dock försenats fram till årsskiftet 2013/2014. Därutöver sjönk andelen e- lönespecifikationer vid bankbytet inför år Tack vare en 33-procentig ökning av e-fakturor från leverantör stiger värdet rejält ändå. För övrigt har verksamheterna arbetat löpande med olika utvecklingsprojekt och effektiviseringsåtgärder, vilket beskrivs i texten i övrigt. Målet har uppnåtts 5 LOK står för Statligt lokalt aktivitetsstöd, som avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-20 år. Kommunen har beslutat att bidra med ytterligare 10 procent utöver det statliga stödet, som föreningar erhåller. Sid 6 av 12

7 MEDARBETARMÅL KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Nämndsmål Styrtal Utfall Engagerade och motiverade medarbetare Kommentar till måluppfyllelse Medarbetarindex har ökat marginellt. Höjt medarbetarindex Höjda hälsotal Ökat friskvårdsutnyttjande Förvaltningens index har ökat från 3,55 till 3,57 Sjukfrånvaron har ökat Antal besök per ansluten har ökat från 29 till 30 Det område som har störst negativ förändring är Fysisk arbetsmiljö, med delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med arbetet vi gör för att förbättra arbetsmiljön, som sjunkit med 0,37 till 2,72 samt delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med de lokaler jag arbetar i, som sjunkit med 0,21 till 2,79.. Även delfrågan Det är viktigt att att jag känner att jag oftast hinner med mina arbetsuppgifter har sjunkit, med -0,16 till 2,70. Området med störst positiv förändring är Delaktighet/handlingsutrymme, med delfrågan Det är viktigt att jag kan påverka innehållet i mina arbetsuppgifter, som ökat med 0,35 till 3,49 samt område Erkänsla med delfrågan Det är viktigt att min närmaste chef visar tillräcklig uppskattning för mina arbetsinsatser, som ökat med 0,30 till 3,67. Sjukfrånvaron har ökat och det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen. Det ligger i linje med rikstrenden samt i våra närmaste grannkommuner. Friskvårdsutnyttjandet har ökat i frekvens men inte i antalet medarbetare. De allra flesta är anslutna till Strömstads Badanstalt och där kan besöksfrekvensen mätas. Andelen medarbetare som är anslutna till Badanstalten är oförändrat 38 procent. Antalet anslutna till Friskis och Svettis är oförändrat ca 70 medarbetare. Däremot har antalet besök på Sjukgymnastikens träningslokal på sjukhuset minskat på grund av ändrade öppettider. Målet har delvis uppnåtts Sid 7 av 12

8 Ekonomi Kommunstyrelsen Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr*) Verksamhetens kostnader, tkr*) varav löner och sociala avgifter**) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr Nettoinvesteringar, tkr *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet **) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet och politiska arvoden Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna under året ökade motsvarande budget med 3,9 Mkr netto eller 8,3 procent. Huvuddelen handlar om projektkostnader på 2,7 Mkr avseende kommungemensam IT-utveckling, främst inom IT, men även inom ekonomi och webbutveckling. Exklusive projektkostnaderna ovan och kapitalkostnader så uppgick nettokostnadsutvecklingen mellan 2012 och 2013 till 3,7 procent. I det ligger en ökning med 3,4 procent för löner och sociala avgifter, vilket innefattar ordinarie lönerevision, personalomsättning samt budgeterat lönetillskott till bland annat en kvalitetscontroller på 50 procent. Exklusive det sistnämnda lönetillskottet har löner och sociala avgifter ökat med 2,4 procent jämfört med året innan. Under 2014 förväntas en fortsatt normal nettokostnadsutveckling enligt budget med viss reservation för möjligt akut behov av tillfällig resursförstärkning inom upphandlingsverksamheten. Engångskostnader i form av anslutningsavgifter för bredbandsutbyggnad till verksamheter utanför centralorten planeras om möjligt att kunna inrymmas inom budget. Inför 2015 bör medel reserveras för driftsmässiga anpassningskostnader i samband med renoveringen av stadshuset, hyra av svartfiber till verksamheter utanför centralorten samt höjd budget till friskvård. KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Samhällsutveckling Förvaltningsövergripande Administrativ avdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Kultur och Fritid Extern information IT och Växel Summa *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet Sid 8 av 12

9 Kommentarer till budgetavvikelser Semesterlöneskulden har ökat med 78 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre har totalt gett 140 tkr i minskade kostnader. Båda dessa kostnadsslag ingår i verksamhetsresultaten nedan. Politisk verksamhet redovisar ingen avvikelse netto. Underskott inom revisionen med 148 tkr då fördjupad granskning av omsorgsnämnden samt granskning av matorganisationen ej rymdes inom budget. Överskott på arvoden då sociala avgifter är lägre för unga och äldre. Samhällsutveckling. Större delen av underskottet, 488 tkr härrör från översiktsplaneringen och merparten är godkänt genom politiskt beslut. Orsaken är att konsultkostnaderna blev högre än budgeterat för FÖP Norra kustområdet, FÖP Södra Kustområdet och Detaljplan för bevarande centrum. 43 tkr beror på högre kostnader än budgeterat för Västtrafiks administration av busskort för 65+. Infocenter gör ett litet underskott på 24 tkr avseende högre behov av sommarpersonal. Förvaltningsövergripande verksamhet. Av överskottet avser 100 tkr ej nyttjade medel som disponeras av kommunstyrelsen och 835 tkr avser kapitalkostnader för ej driftsatta investeringar. Administrativa avdelningen. Överskottet beror på att vakans vid tjänstledighet inte ersatts fullt ut, att intäkter för vigslar inte har budgeterats samt att driftsprojektet för webbsidesutveckling bromsat in på grund av tjänstledighet. Personalavdelningen. Personalavdelningen redovisar 234 tkr i överskott till följd av långtidssjukfrånvaro utan möjlighet till vikarie. Däremot redovisar friskvården underskott med 181 tkr främst på grund av olika tolkning mellan kommunen och badbolaget. Ekonomiavdelningen. Överskottet avser en återbetalning av tidigare fakturerad kostnad för inköpssamarbetet inom norra Bohuslän då upphandlingschefen var tjänstledig en del av året. Kultur och fritidsverksamheten. Överskottet beror på framgångsrik extern finansiering av aktiviteter samt att vissa åtgärder inom kulturarvsområdet förskjutits till år IT-avdelningen och Växeln. Av överskottet avser knappt 500 tkr ej nyttjad budget för driftsprojektet Utbildning vid införande av ny IT-plattform och 484 tkr avser kapitalkostnader för försenade investeringar. Resterande överskott avser lägre kostnader för IT-plattformsbytet till följd av förseningar samt positivt utfall från nytt avtal inom växelverksamheten. Effektiviseringsåtgärder Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick budgetmässigt till 475 tkr, vilket fördelades på sänkt inköpsbudget, höjd egenavgift för friskvård och ökad andel e-fakturor. Verksamheterna arbetar med ständig utveckling för att minska kostnader och effektivisera handläggningen. Det sker genom olika aktiviteter och åtgärder, i stort och smått, såsom att definiera och minimera kvalitetsbrister och minska tidsåtgången för ren felhantering, utarbeta bättre rutiner, nyttja befintliga system på bättre sätt, införa ny och mer ändamålsenlig teknik samt främja ökad avtalstrohet. Arbetet är långsiktigt och effekterna av respektive åtgärd kan oftast inte särskiljas från varandra eller beräknas i ekonomiska termer. En del aktiviteter är större projekt som, oftast utan extra personalresurser, drivs vid sidan av det ordinarie arbetet, med visst konsultstöd. De större projekten under året har varit byte av ITplattform, byte av beslutsstöd för ekonomisk rapportering samt byte av grafisk profil och påbörjat projekt för byte av webbsida. Sid 9 av 12

10 Investeringsverksamhet Genomförda projekt Utfall i Tkr Systemutveckling Hypergene och W3D3 515 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset 3043 Ny IT-plattform MSKD 4, IT-investeringar 706 Konstnärlig utsmyckning 104 Summa 6290 Överförda projekt till Budget 2014, beslutade i KS Sid 10 av 12 Belopp i Tkr Systemutveckling centrala system 401 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset IT-investeringar 300 Integrationsmotor E-tjänster, E-strategi utveckling 800 Konstnärlig utsmyckning 96 Summa Av budgeterade tkr har tkr effektuerats år tkr har överförts till år Personal Kommunstyrelsen Personal Antal anställda *) varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 37,8 41,6 50,0 Medelålder 50,3 50,2 50,5 Andel heltidsanställda, % 87,5 88,6 89,4 varav kvinnor 78,3 82,1 83,3 varav män Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,58 2,12 2,52 varav kvinnor 3,06 2,53 3,41 varav män 1,91 1,48 1,10 varav korttidssjukfrånvaro i % 1,56 1,14 1,75 varav långtidsjukfrånvaro i % 1,02 0,98 0,77 Långtidssjukfrånvaro i % av total (avser andel >59 dgr) 39,61 46,03 30,43 *) innehåller även personal anställda vid Tillväxtsekreteriatet. Kommentarer till tabellen 1 november 2013 hade förvaltningen 55 månadsanställda. Av ökningen under året på 5 personer avser 2 projektanställda inom Tillväxtsekretariatet. Övriga som tillkommit avser 2 visstidsanställda vikarier för tjänstledigheter samt 1 överflyttad från annan förvaltning. Andelen män är fortsatt en tredjedel. Andelen heltidsanställda ökar något. Det är bara kvinnor som arbetar deltid. Det finns ingen plan för att öka andelen heltidsanställda men det finns heller inga kända önskemål om att få möjlighet att öka sin arbetstid bland dem som arbetar deltid.

11 Sjukfrånvaron har ökat, vilket avser korttid. Total sjukfrånvaro ligger dock fortfarande på en låg nivå. Andelen långtid är relativt hög och orsakerna är kända. Övrigt Det nationella intresset för kommunens resultat vad gäller sjukfrånvaro har fortsatt under året. Besök av olika tidningar samt intresseorganisationer har ägt rum och återigen beskrivs Strömstad som en frisk kommun trots att trenden på riksnivå är att den totala sjukfrånvaron ökar. EU-projektet om kompetenshöjning för administrativ personal har fortsatt under året. Kompetenssamverkan i Bohuslän-Dal har varit administratör för samtliga utbildningar. Projektet har även vänt sig till privata företag och till kommunen och det har skapat många nya kontaktytor. Projektet är inte avslutat utan kommer att fortsätta en bit in på Vissa genomförda utbildningsinsatser under året har direkt anknytning till den nya IT-plattformens införande. I övrigt har nödvändig utbildning som krävts för att drifta befintlig IT-plattform gjorts fortlöpande under året. I anslutning till implementering av det nya beslutsstödet för ekonomiska rapporter har några så kallade superanvändare och administratörer utbildats och därefter har runt 85 användare utbildats av egen personal. Framtiden på kort och lång sikt Kommunen är i stark tillväxt med ett stort tryck på kommunal service, vilket ställer extra höga krav på organisationens anpassningsbarhet och effektivitet. Kommunledningsförvaltningens ansvar är dels att tillgodose kommunens samlade behov av effektivt administrativt stöd, service och styrning, dels att främja en aktiv dialog med medborgare och andra intressenter inom näringsliv, turism, folkhälsa, föreningsliv, kollektivtrafik och information i allmänhet. Kommunikation, administrativ utveckling och analys En effektiv kommunal förvaltning förutsätter väl fungerande extern och intern kommunikation, i det senare omfattas även väl förberedda underlag till beslut och en effektiv ärendehantering. Fortsatt utveckling av och utbildning i ärendehanteringssystemet W3D3 planeras, liksom fortsatt webbsidesutveckling och utveckling av elektroniska blanketter. Kommunikationsgruppen med representanter från webb, information, infocenter och näringsliv arbetar samordnat för ökad service till och kommunikation med målgrupperna. En utbildning för förbättrade företagskontakter planeras i samarbete med SKL, Förenkla helt enkelt. Det administrativa utvecklingsarbetet med förbättrade processer och verktyg fortskrider. En förbättrad riskanalys inom ramen för internkontrollarbetet är nyckeln för att hitta de mest angelägna utvecklingsbehoven. Ett identifierat utvecklingsområde är en kommunövergripande modell för systematisk verksamhetsplanering och uppföljning. Detta kräver resurser för analys av omvärldsstatistik och verksamhetsresultat. Med en controllerfunktion som organiseras utifrån ett kommungemensamt och ett tvärfunktionellt behovsperspektiv kan uppdraget att stödja verksamhetens och politikens behov av väl underbyggda beslutsunderlag fullföljas. Den snabba tillväxten medför även ett ökat tryck på upphandlingsresursen. Befintliga resurser är otillräckliga för behovet i kommunens verksamheter. Olika alternativ för snabb lösning diskuteras. Medarbetarenkäten 2013 pekade bland annat på behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Lokalfrågan är den mest akuta då den påverkar andra arbetsmiljöområden. Fortsatt analys och åtgärder planeras för att avhjälpa bristerna. Sid 11 av 12

12 Det finns ett ökat behov av snabbare kommunikation till verksamhetslokaler utanför centrala Strömstad i form av fiberförbindelse. Planering pågår för ett avtal mellan AB Strömstanet och kommunen. Det finns även ett ökat behov av trådlösa nät inne i lokalerna för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt. Växeln måste uppgraderas år 2014 då leverantören slutar att ge support på befintlig version. Samhällsutveckling Det finns fortfarande ett stort behov av ett organiserat samarbete med näringslivet för att utveckla och marknadsföra destinationen Strömstad. I det ligger även behovet att stärka den traditionella turismen i Strömstad och inte vara för enbent. Kosterhavet har stor potential som besöksmål och det krävs ökad samverkan, paket- och produktutveckling med mera för att nå dit. Arbetet med att utveckla Strömstad och Kosterhavet i denna riktning, kommer att intensifieras under 2014 i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet med FÖP Norra Kustområdet och FÖP Strömstad-Skee pågår under 2014, med planerat färdigställande Arbetet med Blå ÖP fortsätter inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän. Folkhälsorådet kommer under år 2014 att fortsätta arbeta för att förbättra ansökningsprocessen samt medverka i effektivisering av mål- och budgetprocessen. Vidare kommer rådet att driva frågor som jämlika och jämställda livsvillkor, livslångt lärande och goda levnadsvanor med fokus på barn och unga samt drogförebyggande. Det lokala planeringsarbetet för VM i orientering 2016 i Strömstad och Tanum har inletts. I det ingår både infrastrukturell planering samt samordning av besöksnäringen, produktutveckling och marknadsföring. Den fortsatta projekteringen av en ny aktivitetshall förutsätter samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar. En breddning och förstärkning av barn- och fritidsverksamheten, inte minst genom förvaltningsövergripande samarbeten, blir en prioriterad uppgift. Kommunen ska i samarbete med föreningslivet öka kunskapen om Strömstads kulturarv och utveckla kulturarvsplatserna till viktiga besöksmål. Kosterhavets nationalpark och Sven Lovéns center är viktiga partners när det gäller att stärka kommunens möjlighet att erbjuda unika naturupplevelser. Sid 12 av 12

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer