Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Verksamhet Viktiga händelser och verksamhetsinsatser i korthet Näringsliv och besöksnäring Strömstad fortsätter att utmärka sig nationellt när det gäller företagande. Strömstad klättrade från 10:e till 2:a plats i riket i utmärkelsen Årets nyföretagarkommun 1, samt erhöll en 1:a plats i VG-regionen och en 4:e plats i riket i utmärkelsen Årets företagarkommun 2. Sommaren bjöd på högtryck och många aktörer nådde rekordsiffror. En ny grupp besökare har ökat markant, främst vår och sensommar, utländska besökare med nationalparken och naturen som reseanledning. Naturums första säsong var mycket lyckad med besökare. Strömstad och Kosterhavet är ett prioriterat område i det nationella projektet för destinationsutveckling och Infocenter är samordnare låg fokus på produktutveckling i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat fortgår. I juli anordnades en välbesökt träff för företagare i Strömstad. Tjänstemän med företagskontakter ska delta i utbildningen Förenkla helt enkelt, i samarbete med SKL. Folkhälsa Ett samverkansavtal om förebyggande dopningsarbete slöts mellan kommun, polis och träningsanläggningar. Avtalet tar tydlig ställning mot dopning och målet är en dopningsfri träningsmiljö. Under året har dopningstester genomförts på slumpvis utvalda medlemmar. Folkhälsopriset 2013 gick till Ibrahim Cileson för att lyfta integrationens betydelse för folkhälsa. Ungdomar från elevråden på gymnasiet och högstadiet deltog i EU-projektet grenselös ungdom där man tillsammans med norska ungdomar diskuterade inflytandefrågor och miljöfrågor. I utvärderingen framkom att eleverna i Strömstad anser sig ha god kontakt med politiker samt att politikerna är engagerade och intresserade av att främja ungdomsinflytande. En drogvaneundersökning genomfördes som bland annat visade Strömstads ungdomar ligger lägst i hela Fyrbodal vad gäller rökning. 1 Utses av Nyföretagarcentrum och bygger på antal nya företag per 1000 invånare 2 Utses av Företagarna och UC och bygger på tillväxtmätning Sid 1 av 12

2 Kultur och Fritid Förberedelserna för orienterings-vm 2016 har påbörjats i samarbete med Bohusläns-Dals orienteringsförbund och Tanums kommun. Samarbetet mellan VG-regionens konstinstitutioner har utvecklats med konsthallen Lokstallet som en partner. Sommarens publika arrangemang inom kultur- och fritid blev mycket välbesökta, delvis beroende på det osedvanligt vackra vädret. Översiktsplanering Under 2013 har en ny kommuntäckande översiktsplan för Strömstad antagits, som speglar både politiska prioriteringar och de värden som kommunen hyser. Översiktsplanen anvisar lämpliga områden för olika ändamål, bland annat nya bostads- och verksamhetsområden. Under året har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra kustområdet antagits. Arbete pågår med FÖP Nordby-Svinesund, FÖP Norra Kustområdet och FÖP Centrum-Skee. Arbetet med Blå ÖP, för vattenområdet utanför kusten, påbörjades inom samarbetet Tillväxt norra Bohuslän. Information Kommunens nya grafiska profil har antagits under året och arbetet med den nya hemsidan har påbörjats. Syftet är att stärka varumärket Strömstad genom att tydliggöra kommunens gemensamma ansikte utåt samt att förbättra kommunikationen med invånarna och andra. Arbetsmiljö- och tillgänglighetsanpassning Ombyggnaden av Stadshuset fortskred med särskilt fokus på arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. Projektet beräknas minst pågå fram till år Verksamheten i siffror Kommunstyrelsen Verksamhet Invånarantal varav i Strömstads församling varav Skee-Tjärnö och Idefjorden Arbetslösa eller i program år 4,4% 4,6% 5,0% Arbetslösa eller i program år 8,4% 7,9% 7,9% Antal nystartade företag Antal leverantörsfakturor varav elektroniska andel elektroniska 21,5% 30,3% 40,3% Antal kundfakturor Antal upphandlingar varav samupphandlingar inom NoBo och TUV varav avrop Kommentus, VHS m fl Antal rapporterade försäkringsskador varav olycksfall barn varav fordon varav inbrott/stöld varav skadeståndskrav Källa: Sid 2 av 12

3 Kvalitet och prestationer Administrativ utveckling Arbetet med uppgradering till ny IT-plattform Microsoft kommundesign (MSKD) har pågått under hela året och beräknas pågå till En effektanalys genomfördes under våren med brett deltagande från förvaltningarna. Syftet var att påvisa hur kommunen kan effektivisera genom att lära sig arbeta med de moderna verktyg som den nya IT-plattformen möjliggör. Ekonomiavdelningens utveckling av processer och rutiner fortskrider. Fokus 2013 har varit på betalningar till och från kommunen, exploateringsredovisning samt förbättrade förutsättningar för uppföljning och analys, genom nya stödsystem och fortlöpande användarutbildning. Effekterna handlar främst om kvalitetsvinster tack vare förbättrad tillgång till information och förenklade rutiner. En direkt effekt är minskad kostnad för skanning då antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar. Årets viktigaste resultat i ett axplock: o Andelen elektroniska fakturor ökade från drygt 30 till drygt 40 procent. o Förberedelserna för införandet av e-faktura har dragit ut på tiden men från 2014 kan kommunens kunder erbjudas möjligheten inom samtliga verksamhetsområden. o Första delen av Hypergene stödsystem för chefers uppföljning, analys och planering är infört, med avseende på ekonomisk information. Införande av nästa del har inletts, för en bättre tillgång till personalinformation än vad som tidigare funnits. o Utvecklingen av kortfattad månadsrapportering till kommunstyrelsen har påbörjats, i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Hittills har det rört sig om årsprognoser på kommunnivå. Målsättningen är motsvarande rapport för den egna förvaltningen samt att även månadsutfallen ska rapporteras, vilket kräver förbättrade periodiseringsrutiner. Inför 2014 planeras sammanställd kommunrapport varannan månad och månatlig förvaltningsrapport utom i januari och juli. Förutom ekonomisk uppföljning förbereds för viss verksamhetsuppföljning. Arbetet med att förstärka rutinerna för uppföljning av politiska beslut har inletts 2013 och kommer att fortsätta Ett arbete inleddes med att kartlägga nuvarande och framtida statistikbehov. Syftet är att arbeta mer samordnat med statistikuppgifter för all slags mål- och verksamhetsstyrning i kommunen. Av resursskäl kunde inte arbetet slutföras under 2013 men bör tas upp igen 2014, då det finns ett stort behov av förenklad tillgång till statistik vid olika beslut. Sammantaget har det under året pågått ett omfattande utvecklingsarbete inom förvaltningen. En del aktiviteter i avdelningarnas verksamhetsplaner har dock inte kunnat genomföras i planerad omfattning på grund av vakanser på ekonomiavdelningen, personalavdelningen och administrativa avdelningen. I flertalet fall rör det sig om ett arbete som pågår in på Sid 3 av 12

4 Välfärdsredovisning Medverkan i nationella och regionala nätverk Kommunen har medverkat i nätverk för folkhälsa på nationell och regional nivå och får därmed vara remissinstans när nationella myndigheter har frågor som berör folkhälsoområdet. Under året har det gällt nationella undersökningar samt val av inriktning i den nya folkhälsomyndigheten. I nätverken ges också möjlighet till dialog med representanter från SKL samt folkhälsomyndigheten. Utöka och utveckla barns och ungdomars möjligheter till aktivitet. Stöd kan vara både ekonomiskt och arbetsinsatser, såsom stöd till kompetensutveckling för elevrådet på Strömstiernaskolan, projektarbete på gymnasiet kring jämställdhet, måleri och musikaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning och till familjecentralen för utelekplats Drogförebyggande arbete Genomfört och spridit resultatet av drogvaneundersökning, genomfört kompetensutveckling för personal inom missbruksenheten i ANDT-strategin samt i drogförebyggande metoder samt en informationsdag i kommunfullmäktige om alkohol och våld. Ett samhälle för alla integration, tillgänglighet, delaktighet och mötesplatser Stöd har gått till familjecentralen i utveckling av metoder för att samtala med barn, till trygghetsskapande arbete på gymnasiet och högstadieskolan, till insatser arrangerade av pensionärsorganisationer samt till projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning Minska andelen våldsbrott i nära relationer samt i utomhusmiljöer Medverkan på brottsofferjourens samverkansdag på kvinnofridstemat, på kvinnojourens jubileum samt i dag om hedersrelaterat våld ihop med kvinnojouren. Flera anställda har deltagit på utbildningsdag om våld/missbruk samt våld/förståndshandikapp. Föreläsningar på högstadiet och gymnasiet om jämställdhet och könsstympning. Skapa bra matvanor och en normal viktutveckling Deltagande i kommunens Fairtradearbete samt i arbetet med kostpolicy. Skapa miljöer som bidrar till fysisk aktivitet Stöd har gått till föreningars satsningar för att aktivera allmänheten till exempel Strömstadsmilens promenadklass, föreläsningar om kropp och hälsa samt kampanjen motion för alla. Miljöredovisning Miljöarbetet handlade främst om ökad digitalisering samt förändrade resvanor, båda bidrar till minskad miljöbelastning från transporter. Det fysiska resandet i tjänsten minskar och reskostnaderna minskade 17 procent sen Kostnadsandelen för buss- och tågresor minskade från 7 till 5 procent, andelen bilresor ökade från 78 till 80 procent och flygreseandelen ökade från 4 till 7 procent. Slutsatsen är att vi reser mindre, men vi väljer i högre grad bil och flyg för våra resor, vilket är sämre ur miljöhänseende. 4 De totala kostnaderna i kommunen för resor i tjänsten minskade från 6,6 Mkr 2012 till 5,5 Mkr Sid 4 av 12

5 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen Av kommunstyrelsens tre medborgarmål uppnås två helt och ett delvis. Ekonomimålet uppnås och medarbetarmålet uppnås delvis. NÄRINGSLIV KF-mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal Utfall Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Kommentar till måluppfyllelse Uppnå ett sammanlagt Nöjd- Kund-Index på minst 70 i SKL:s servicemätning Insikt 2013 Genomföra näringslivsseminarium Servicemätningen gav ett index på 64. Rikssnittet ligger på 66. Näringslivsseminarium i form av en sommarträff för företagare har genomförts Flera insatser för förbättrad service såsom ny webbsida och planering för utbildning Förenkla - helt enkelt, i syfte att höja servicenivån inom kommunens förvaltningar Fortsatt relationsbyggande åtgärder pågår, både mot enskilda och genom föreningar, organisationer m fl grupperingar. Ett exempel är sommarträffen som arrangerades i juli för företagare, både bofasta och delårsboende. En uppskattad kväll med drygt 75 deltagare, flertalet företagare men även politiker, tjänstemän och andra aktörer. Genom kontinuerlig utveckling av Turistbyrån förbättras servicen mot företag och enskilda, exempelvis genom nya webbtjänster. Flera företagsträffar har arrangerats i Infocenters regi framförallt riktat mot besöksnäringen. Förberedelserna för införandet av e-faktura till kund under året har slutförts och ett erbjudande går ut efter årsskiftet. Fortsatt krävs förbättrad information, effektivitet och bemötande ut mot våra kunder. Målet har delvis uppnåtts KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR KF-mål Förbättra kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Nämndsmål Styrtal Utfall Utbyggt stadsnät Under året uppnå fiberanslutningar Kommentar till måluppfyllelse Uppföljning antal fiberföreningar fiberanslutningar per Antal fiberföreningar uppgår oförändrat till fem. Kommunen har bidragit till utbyggt stadsnät, framförallt med finansiellt stöd genom aktieägartillskott och kommunal borgen. Kommunen deltog i ett Leaderprojket Fiber Ranrike tillsammans med de andra kommunerna i Norra Bohuslän, med uppgift att stödja fiberföreningar att komma igång att bygga fibernät på landsbygden. Projektet avslutades i början av Vad gäller kommunen som kund i Strömstanet så pågår nu förberedelser för att beställa fiberförbindelser till kommunala verksamheter utanför centralorten, såsom bygdeskolor och servicehus. I nuläget finns fem fiberföreningar, Rossö, Strömstad Södra, Hogdal, Näsinge/Lommeland, Flåghult. Målet har uppnåtts Sid 5 av 12

6 KULTUR OCH FRITID KF-mål Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Nämndsmål Styrtal Utfall Utöka och utveckla barn och ungdomars möjlighet till aktivitet Kommentar till måluppfyllelse Antal fritidsaktiviteter enl LOK 5 : Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Antal kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år: Minst 20 Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Ca 25 Antalet fritidsaktiviteter för barn och ungdom enligt LOK har ökat och överträffat budget. Antalet aktiviter för unga med stöd från KS har ökat. Samarbetet med BUN har utökats och förbättrats. Målet om kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år har uppnåtts med marginal, ca 25. Folkhälsorådet har gett stöd till ett flertal insatser som syftar till att stärka ungdomars möjlighet till fritidssysselsättning, se ovan. Målet har uppnåtts EKONOMIMÅL KF-mål Välskött kommunal ekonomi Nämndsmål Styrtal Utfall 1. Effektiv lokalanvändning 2. Effektiva verksamheter Kommentar till måluppfyllelse 1. Minska lokalyta extern/intern Sänka lokalkostnader 2. Digitaliseringsindex 30% 1. Uppsägningen av Klevgatan minskade lokalytan 800 m2 och sänkte lokalkostnaderna med 0,8 mkr/år exkl omställningskostnad 2,8 mkr. 2. Digitaliseringsindex 19 % Det omfattande lokalomflyttningsprojektet i samband med uppsägningen av externa lokaler på Klevgatan innebär lägre hyreskostnader med 800 tkr per år. Lokalanpassningarna och flyttkostnaderna uppgick till 2,8 mkr, vilket innebär att effekten från flyttprojektet kommer att kunna hämtas hem efter tre och ett halvt år. Digitaliseringsindex mäter andelen elektroniska ärenden; e-fakturor från leverantör och till kund, e-lönespecifikationer samt e-blanketter. Under året har index ökat från 13 till 19 procent. Målet 30 procent sattes utifrån bedömd effekt av införandet av e-kundfakturor. Införandet har dock försenats fram till årsskiftet 2013/2014. Därutöver sjönk andelen e- lönespecifikationer vid bankbytet inför år Tack vare en 33-procentig ökning av e-fakturor från leverantör stiger värdet rejält ändå. För övrigt har verksamheterna arbetat löpande med olika utvecklingsprojekt och effektiviseringsåtgärder, vilket beskrivs i texten i övrigt. Målet har uppnåtts 5 LOK står för Statligt lokalt aktivitetsstöd, som avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-20 år. Kommunen har beslutat att bidra med ytterligare 10 procent utöver det statliga stödet, som föreningar erhåller. Sid 6 av 12

7 MEDARBETARMÅL KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Nämndsmål Styrtal Utfall Engagerade och motiverade medarbetare Kommentar till måluppfyllelse Medarbetarindex har ökat marginellt. Höjt medarbetarindex Höjda hälsotal Ökat friskvårdsutnyttjande Förvaltningens index har ökat från 3,55 till 3,57 Sjukfrånvaron har ökat Antal besök per ansluten har ökat från 29 till 30 Det område som har störst negativ förändring är Fysisk arbetsmiljö, med delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med arbetet vi gör för att förbättra arbetsmiljön, som sjunkit med 0,37 till 2,72 samt delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med de lokaler jag arbetar i, som sjunkit med 0,21 till 2,79.. Även delfrågan Det är viktigt att att jag känner att jag oftast hinner med mina arbetsuppgifter har sjunkit, med -0,16 till 2,70. Området med störst positiv förändring är Delaktighet/handlingsutrymme, med delfrågan Det är viktigt att jag kan påverka innehållet i mina arbetsuppgifter, som ökat med 0,35 till 3,49 samt område Erkänsla med delfrågan Det är viktigt att min närmaste chef visar tillräcklig uppskattning för mina arbetsinsatser, som ökat med 0,30 till 3,67. Sjukfrånvaron har ökat och det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen. Det ligger i linje med rikstrenden samt i våra närmaste grannkommuner. Friskvårdsutnyttjandet har ökat i frekvens men inte i antalet medarbetare. De allra flesta är anslutna till Strömstads Badanstalt och där kan besöksfrekvensen mätas. Andelen medarbetare som är anslutna till Badanstalten är oförändrat 38 procent. Antalet anslutna till Friskis och Svettis är oförändrat ca 70 medarbetare. Däremot har antalet besök på Sjukgymnastikens träningslokal på sjukhuset minskat på grund av ändrade öppettider. Målet har delvis uppnåtts Sid 7 av 12

8 Ekonomi Kommunstyrelsen Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr*) Verksamhetens kostnader, tkr*) varav löner och sociala avgifter**) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr Nettoinvesteringar, tkr *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet **) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet och politiska arvoden Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna under året ökade motsvarande budget med 3,9 Mkr netto eller 8,3 procent. Huvuddelen handlar om projektkostnader på 2,7 Mkr avseende kommungemensam IT-utveckling, främst inom IT, men även inom ekonomi och webbutveckling. Exklusive projektkostnaderna ovan och kapitalkostnader så uppgick nettokostnadsutvecklingen mellan 2012 och 2013 till 3,7 procent. I det ligger en ökning med 3,4 procent för löner och sociala avgifter, vilket innefattar ordinarie lönerevision, personalomsättning samt budgeterat lönetillskott till bland annat en kvalitetscontroller på 50 procent. Exklusive det sistnämnda lönetillskottet har löner och sociala avgifter ökat med 2,4 procent jämfört med året innan. Under 2014 förväntas en fortsatt normal nettokostnadsutveckling enligt budget med viss reservation för möjligt akut behov av tillfällig resursförstärkning inom upphandlingsverksamheten. Engångskostnader i form av anslutningsavgifter för bredbandsutbyggnad till verksamheter utanför centralorten planeras om möjligt att kunna inrymmas inom budget. Inför 2015 bör medel reserveras för driftsmässiga anpassningskostnader i samband med renoveringen av stadshuset, hyra av svartfiber till verksamheter utanför centralorten samt höjd budget till friskvård. KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Samhällsutveckling Förvaltningsövergripande Administrativ avdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Kultur och Fritid Extern information IT och Växel Summa *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet Sid 8 av 12

9 Kommentarer till budgetavvikelser Semesterlöneskulden har ökat med 78 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre har totalt gett 140 tkr i minskade kostnader. Båda dessa kostnadsslag ingår i verksamhetsresultaten nedan. Politisk verksamhet redovisar ingen avvikelse netto. Underskott inom revisionen med 148 tkr då fördjupad granskning av omsorgsnämnden samt granskning av matorganisationen ej rymdes inom budget. Överskott på arvoden då sociala avgifter är lägre för unga och äldre. Samhällsutveckling. Större delen av underskottet, 488 tkr härrör från översiktsplaneringen och merparten är godkänt genom politiskt beslut. Orsaken är att konsultkostnaderna blev högre än budgeterat för FÖP Norra kustområdet, FÖP Södra Kustområdet och Detaljplan för bevarande centrum. 43 tkr beror på högre kostnader än budgeterat för Västtrafiks administration av busskort för 65+. Infocenter gör ett litet underskott på 24 tkr avseende högre behov av sommarpersonal. Förvaltningsövergripande verksamhet. Av överskottet avser 100 tkr ej nyttjade medel som disponeras av kommunstyrelsen och 835 tkr avser kapitalkostnader för ej driftsatta investeringar. Administrativa avdelningen. Överskottet beror på att vakans vid tjänstledighet inte ersatts fullt ut, att intäkter för vigslar inte har budgeterats samt att driftsprojektet för webbsidesutveckling bromsat in på grund av tjänstledighet. Personalavdelningen. Personalavdelningen redovisar 234 tkr i överskott till följd av långtidssjukfrånvaro utan möjlighet till vikarie. Däremot redovisar friskvården underskott med 181 tkr främst på grund av olika tolkning mellan kommunen och badbolaget. Ekonomiavdelningen. Överskottet avser en återbetalning av tidigare fakturerad kostnad för inköpssamarbetet inom norra Bohuslän då upphandlingschefen var tjänstledig en del av året. Kultur och fritidsverksamheten. Överskottet beror på framgångsrik extern finansiering av aktiviteter samt att vissa åtgärder inom kulturarvsområdet förskjutits till år IT-avdelningen och Växeln. Av överskottet avser knappt 500 tkr ej nyttjad budget för driftsprojektet Utbildning vid införande av ny IT-plattform och 484 tkr avser kapitalkostnader för försenade investeringar. Resterande överskott avser lägre kostnader för IT-plattformsbytet till följd av förseningar samt positivt utfall från nytt avtal inom växelverksamheten. Effektiviseringsåtgärder Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick budgetmässigt till 475 tkr, vilket fördelades på sänkt inköpsbudget, höjd egenavgift för friskvård och ökad andel e-fakturor. Verksamheterna arbetar med ständig utveckling för att minska kostnader och effektivisera handläggningen. Det sker genom olika aktiviteter och åtgärder, i stort och smått, såsom att definiera och minimera kvalitetsbrister och minska tidsåtgången för ren felhantering, utarbeta bättre rutiner, nyttja befintliga system på bättre sätt, införa ny och mer ändamålsenlig teknik samt främja ökad avtalstrohet. Arbetet är långsiktigt och effekterna av respektive åtgärd kan oftast inte särskiljas från varandra eller beräknas i ekonomiska termer. En del aktiviteter är större projekt som, oftast utan extra personalresurser, drivs vid sidan av det ordinarie arbetet, med visst konsultstöd. De större projekten under året har varit byte av ITplattform, byte av beslutsstöd för ekonomisk rapportering samt byte av grafisk profil och påbörjat projekt för byte av webbsida. Sid 9 av 12

10 Investeringsverksamhet Genomförda projekt Utfall i Tkr Systemutveckling Hypergene och W3D3 515 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset 3043 Ny IT-plattform MSKD 4, IT-investeringar 706 Konstnärlig utsmyckning 104 Summa 6290 Överförda projekt till Budget 2014, beslutade i KS Sid 10 av 12 Belopp i Tkr Systemutveckling centrala system 401 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset IT-investeringar 300 Integrationsmotor E-tjänster, E-strategi utveckling 800 Konstnärlig utsmyckning 96 Summa Av budgeterade tkr har tkr effektuerats år tkr har överförts till år Personal Kommunstyrelsen Personal Antal anställda *) varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 37,8 41,6 50,0 Medelålder 50,3 50,2 50,5 Andel heltidsanställda, % 87,5 88,6 89,4 varav kvinnor 78,3 82,1 83,3 varav män Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,58 2,12 2,52 varav kvinnor 3,06 2,53 3,41 varav män 1,91 1,48 1,10 varav korttidssjukfrånvaro i % 1,56 1,14 1,75 varav långtidsjukfrånvaro i % 1,02 0,98 0,77 Långtidssjukfrånvaro i % av total (avser andel >59 dgr) 39,61 46,03 30,43 *) innehåller även personal anställda vid Tillväxtsekreteriatet. Kommentarer till tabellen 1 november 2013 hade förvaltningen 55 månadsanställda. Av ökningen under året på 5 personer avser 2 projektanställda inom Tillväxtsekretariatet. Övriga som tillkommit avser 2 visstidsanställda vikarier för tjänstledigheter samt 1 överflyttad från annan förvaltning. Andelen män är fortsatt en tredjedel. Andelen heltidsanställda ökar något. Det är bara kvinnor som arbetar deltid. Det finns ingen plan för att öka andelen heltidsanställda men det finns heller inga kända önskemål om att få möjlighet att öka sin arbetstid bland dem som arbetar deltid.

11 Sjukfrånvaron har ökat, vilket avser korttid. Total sjukfrånvaro ligger dock fortfarande på en låg nivå. Andelen långtid är relativt hög och orsakerna är kända. Övrigt Det nationella intresset för kommunens resultat vad gäller sjukfrånvaro har fortsatt under året. Besök av olika tidningar samt intresseorganisationer har ägt rum och återigen beskrivs Strömstad som en frisk kommun trots att trenden på riksnivå är att den totala sjukfrånvaron ökar. EU-projektet om kompetenshöjning för administrativ personal har fortsatt under året. Kompetenssamverkan i Bohuslän-Dal har varit administratör för samtliga utbildningar. Projektet har även vänt sig till privata företag och till kommunen och det har skapat många nya kontaktytor. Projektet är inte avslutat utan kommer att fortsätta en bit in på Vissa genomförda utbildningsinsatser under året har direkt anknytning till den nya IT-plattformens införande. I övrigt har nödvändig utbildning som krävts för att drifta befintlig IT-plattform gjorts fortlöpande under året. I anslutning till implementering av det nya beslutsstödet för ekonomiska rapporter har några så kallade superanvändare och administratörer utbildats och därefter har runt 85 användare utbildats av egen personal. Framtiden på kort och lång sikt Kommunen är i stark tillväxt med ett stort tryck på kommunal service, vilket ställer extra höga krav på organisationens anpassningsbarhet och effektivitet. Kommunledningsförvaltningens ansvar är dels att tillgodose kommunens samlade behov av effektivt administrativt stöd, service och styrning, dels att främja en aktiv dialog med medborgare och andra intressenter inom näringsliv, turism, folkhälsa, föreningsliv, kollektivtrafik och information i allmänhet. Kommunikation, administrativ utveckling och analys En effektiv kommunal förvaltning förutsätter väl fungerande extern och intern kommunikation, i det senare omfattas även väl förberedda underlag till beslut och en effektiv ärendehantering. Fortsatt utveckling av och utbildning i ärendehanteringssystemet W3D3 planeras, liksom fortsatt webbsidesutveckling och utveckling av elektroniska blanketter. Kommunikationsgruppen med representanter från webb, information, infocenter och näringsliv arbetar samordnat för ökad service till och kommunikation med målgrupperna. En utbildning för förbättrade företagskontakter planeras i samarbete med SKL, Förenkla helt enkelt. Det administrativa utvecklingsarbetet med förbättrade processer och verktyg fortskrider. En förbättrad riskanalys inom ramen för internkontrollarbetet är nyckeln för att hitta de mest angelägna utvecklingsbehoven. Ett identifierat utvecklingsområde är en kommunövergripande modell för systematisk verksamhetsplanering och uppföljning. Detta kräver resurser för analys av omvärldsstatistik och verksamhetsresultat. Med en controllerfunktion som organiseras utifrån ett kommungemensamt och ett tvärfunktionellt behovsperspektiv kan uppdraget att stödja verksamhetens och politikens behov av väl underbyggda beslutsunderlag fullföljas. Den snabba tillväxten medför även ett ökat tryck på upphandlingsresursen. Befintliga resurser är otillräckliga för behovet i kommunens verksamheter. Olika alternativ för snabb lösning diskuteras. Medarbetarenkäten 2013 pekade bland annat på behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Lokalfrågan är den mest akuta då den påverkar andra arbetsmiljöområden. Fortsatt analys och åtgärder planeras för att avhjälpa bristerna. Sid 11 av 12

12 Det finns ett ökat behov av snabbare kommunikation till verksamhetslokaler utanför centrala Strömstad i form av fiberförbindelse. Planering pågår för ett avtal mellan AB Strömstanet och kommunen. Det finns även ett ökat behov av trådlösa nät inne i lokalerna för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt. Växeln måste uppgraderas år 2014 då leverantören slutar att ge support på befintlig version. Samhällsutveckling Det finns fortfarande ett stort behov av ett organiserat samarbete med näringslivet för att utveckla och marknadsföra destinationen Strömstad. I det ligger även behovet att stärka den traditionella turismen i Strömstad och inte vara för enbent. Kosterhavet har stor potential som besöksmål och det krävs ökad samverkan, paket- och produktutveckling med mera för att nå dit. Arbetet med att utveckla Strömstad och Kosterhavet i denna riktning, kommer att intensifieras under 2014 i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet med FÖP Norra Kustområdet och FÖP Strömstad-Skee pågår under 2014, med planerat färdigställande Arbetet med Blå ÖP fortsätter inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän. Folkhälsorådet kommer under år 2014 att fortsätta arbeta för att förbättra ansökningsprocessen samt medverka i effektivisering av mål- och budgetprocessen. Vidare kommer rådet att driva frågor som jämlika och jämställda livsvillkor, livslångt lärande och goda levnadsvanor med fokus på barn och unga samt drogförebyggande. Det lokala planeringsarbetet för VM i orientering 2016 i Strömstad och Tanum har inletts. I det ingår både infrastrukturell planering samt samordning av besöksnäringen, produktutveckling och marknadsföring. Den fortsatta projekteringen av en ny aktivitetshall förutsätter samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar. En breddning och förstärkning av barn- och fritidsverksamheten, inte minst genom förvaltningsövergripande samarbeten, blir en prioriterad uppgift. Kommunen ska i samarbete med föreningslivet öka kunskapen om Strömstads kulturarv och utveckla kulturarvsplatserna till viktiga besöksmål. Kosterhavets nationalpark och Sven Lovéns center är viktiga partners när det gäller att stärka kommunens möjlighet att erbjuda unika naturupplevelser. Sid 12 av 12

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument 2013-2016 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-24 82 Dnr KS/2012-0216 Vers 3 1 Vision, övergripande mål, verksamhetsidé och värderingar Visionen är en bild av

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti 1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Året präglades av valen och förändringar i ledningen, såväl den politiska som tjänstemannaledningen. Kommunchefstjänsten var delvis vakant fram till augusti,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer