Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Verksamhet Viktiga händelser och verksamhetsinsatser i korthet Näringsliv och besöksnäring Strömstad fortsätter att utmärka sig nationellt när det gäller företagande. Strömstad klättrade från 10:e till 2:a plats i riket i utmärkelsen Årets nyföretagarkommun 1, samt erhöll en 1:a plats i VG-regionen och en 4:e plats i riket i utmärkelsen Årets företagarkommun 2. Sommaren bjöd på högtryck och många aktörer nådde rekordsiffror. En ny grupp besökare har ökat markant, främst vår och sensommar, utländska besökare med nationalparken och naturen som reseanledning. Naturums första säsong var mycket lyckad med besökare. Strömstad och Kosterhavet är ett prioriterat område i det nationella projektet för destinationsutveckling och Infocenter är samordnare låg fokus på produktutveckling i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat fortgår. I juli anordnades en välbesökt träff för företagare i Strömstad. Tjänstemän med företagskontakter ska delta i utbildningen Förenkla helt enkelt, i samarbete med SKL. Folkhälsa Ett samverkansavtal om förebyggande dopningsarbete slöts mellan kommun, polis och träningsanläggningar. Avtalet tar tydlig ställning mot dopning och målet är en dopningsfri träningsmiljö. Under året har dopningstester genomförts på slumpvis utvalda medlemmar. Folkhälsopriset 2013 gick till Ibrahim Cileson för att lyfta integrationens betydelse för folkhälsa. Ungdomar från elevråden på gymnasiet och högstadiet deltog i EU-projektet grenselös ungdom där man tillsammans med norska ungdomar diskuterade inflytandefrågor och miljöfrågor. I utvärderingen framkom att eleverna i Strömstad anser sig ha god kontakt med politiker samt att politikerna är engagerade och intresserade av att främja ungdomsinflytande. En drogvaneundersökning genomfördes som bland annat visade Strömstads ungdomar ligger lägst i hela Fyrbodal vad gäller rökning. 1 Utses av Nyföretagarcentrum och bygger på antal nya företag per 1000 invånare 2 Utses av Företagarna och UC och bygger på tillväxtmätning Sid 1 av 12

2 Kultur och Fritid Förberedelserna för orienterings-vm 2016 har påbörjats i samarbete med Bohusläns-Dals orienteringsförbund och Tanums kommun. Samarbetet mellan VG-regionens konstinstitutioner har utvecklats med konsthallen Lokstallet som en partner. Sommarens publika arrangemang inom kultur- och fritid blev mycket välbesökta, delvis beroende på det osedvanligt vackra vädret. Översiktsplanering Under 2013 har en ny kommuntäckande översiktsplan för Strömstad antagits, som speglar både politiska prioriteringar och de värden som kommunen hyser. Översiktsplanen anvisar lämpliga områden för olika ändamål, bland annat nya bostads- och verksamhetsområden. Under året har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Södra kustområdet antagits. Arbete pågår med FÖP Nordby-Svinesund, FÖP Norra Kustområdet och FÖP Centrum-Skee. Arbetet med Blå ÖP, för vattenområdet utanför kusten, påbörjades inom samarbetet Tillväxt norra Bohuslän. Information Kommunens nya grafiska profil har antagits under året och arbetet med den nya hemsidan har påbörjats. Syftet är att stärka varumärket Strömstad genom att tydliggöra kommunens gemensamma ansikte utåt samt att förbättra kommunikationen med invånarna och andra. Arbetsmiljö- och tillgänglighetsanpassning Ombyggnaden av Stadshuset fortskred med särskilt fokus på arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. Projektet beräknas minst pågå fram till år Verksamheten i siffror Kommunstyrelsen Verksamhet Invånarantal varav i Strömstads församling varav Skee-Tjärnö och Idefjorden Arbetslösa eller i program år 4,4% 4,6% 5,0% Arbetslösa eller i program år 8,4% 7,9% 7,9% Antal nystartade företag Antal leverantörsfakturor varav elektroniska andel elektroniska 21,5% 30,3% 40,3% Antal kundfakturor Antal upphandlingar varav samupphandlingar inom NoBo och TUV varav avrop Kommentus, VHS m fl Antal rapporterade försäkringsskador varav olycksfall barn varav fordon varav inbrott/stöld varav skadeståndskrav Källa: Sid 2 av 12

3 Kvalitet och prestationer Administrativ utveckling Arbetet med uppgradering till ny IT-plattform Microsoft kommundesign (MSKD) har pågått under hela året och beräknas pågå till En effektanalys genomfördes under våren med brett deltagande från förvaltningarna. Syftet var att påvisa hur kommunen kan effektivisera genom att lära sig arbeta med de moderna verktyg som den nya IT-plattformen möjliggör. Ekonomiavdelningens utveckling av processer och rutiner fortskrider. Fokus 2013 har varit på betalningar till och från kommunen, exploateringsredovisning samt förbättrade förutsättningar för uppföljning och analys, genom nya stödsystem och fortlöpande användarutbildning. Effekterna handlar främst om kvalitetsvinster tack vare förbättrad tillgång till information och förenklade rutiner. En direkt effekt är minskad kostnad för skanning då antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar. Årets viktigaste resultat i ett axplock: o Andelen elektroniska fakturor ökade från drygt 30 till drygt 40 procent. o Förberedelserna för införandet av e-faktura har dragit ut på tiden men från 2014 kan kommunens kunder erbjudas möjligheten inom samtliga verksamhetsområden. o Första delen av Hypergene stödsystem för chefers uppföljning, analys och planering är infört, med avseende på ekonomisk information. Införande av nästa del har inletts, för en bättre tillgång till personalinformation än vad som tidigare funnits. o Utvecklingen av kortfattad månadsrapportering till kommunstyrelsen har påbörjats, i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Hittills har det rört sig om årsprognoser på kommunnivå. Målsättningen är motsvarande rapport för den egna förvaltningen samt att även månadsutfallen ska rapporteras, vilket kräver förbättrade periodiseringsrutiner. Inför 2014 planeras sammanställd kommunrapport varannan månad och månatlig förvaltningsrapport utom i januari och juli. Förutom ekonomisk uppföljning förbereds för viss verksamhetsuppföljning. Arbetet med att förstärka rutinerna för uppföljning av politiska beslut har inletts 2013 och kommer att fortsätta Ett arbete inleddes med att kartlägga nuvarande och framtida statistikbehov. Syftet är att arbeta mer samordnat med statistikuppgifter för all slags mål- och verksamhetsstyrning i kommunen. Av resursskäl kunde inte arbetet slutföras under 2013 men bör tas upp igen 2014, då det finns ett stort behov av förenklad tillgång till statistik vid olika beslut. Sammantaget har det under året pågått ett omfattande utvecklingsarbete inom förvaltningen. En del aktiviteter i avdelningarnas verksamhetsplaner har dock inte kunnat genomföras i planerad omfattning på grund av vakanser på ekonomiavdelningen, personalavdelningen och administrativa avdelningen. I flertalet fall rör det sig om ett arbete som pågår in på Sid 3 av 12

4 Välfärdsredovisning Medverkan i nationella och regionala nätverk Kommunen har medverkat i nätverk för folkhälsa på nationell och regional nivå och får därmed vara remissinstans när nationella myndigheter har frågor som berör folkhälsoområdet. Under året har det gällt nationella undersökningar samt val av inriktning i den nya folkhälsomyndigheten. I nätverken ges också möjlighet till dialog med representanter från SKL samt folkhälsomyndigheten. Utöka och utveckla barns och ungdomars möjligheter till aktivitet. Stöd kan vara både ekonomiskt och arbetsinsatser, såsom stöd till kompetensutveckling för elevrådet på Strömstiernaskolan, projektarbete på gymnasiet kring jämställdhet, måleri och musikaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning och till familjecentralen för utelekplats Drogförebyggande arbete Genomfört och spridit resultatet av drogvaneundersökning, genomfört kompetensutveckling för personal inom missbruksenheten i ANDT-strategin samt i drogförebyggande metoder samt en informationsdag i kommunfullmäktige om alkohol och våld. Ett samhälle för alla integration, tillgänglighet, delaktighet och mötesplatser Stöd har gått till familjecentralen i utveckling av metoder för att samtala med barn, till trygghetsskapande arbete på gymnasiet och högstadieskolan, till insatser arrangerade av pensionärsorganisationer samt till projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning Minska andelen våldsbrott i nära relationer samt i utomhusmiljöer Medverkan på brottsofferjourens samverkansdag på kvinnofridstemat, på kvinnojourens jubileum samt i dag om hedersrelaterat våld ihop med kvinnojouren. Flera anställda har deltagit på utbildningsdag om våld/missbruk samt våld/förståndshandikapp. Föreläsningar på högstadiet och gymnasiet om jämställdhet och könsstympning. Skapa bra matvanor och en normal viktutveckling Deltagande i kommunens Fairtradearbete samt i arbetet med kostpolicy. Skapa miljöer som bidrar till fysisk aktivitet Stöd har gått till föreningars satsningar för att aktivera allmänheten till exempel Strömstadsmilens promenadklass, föreläsningar om kropp och hälsa samt kampanjen motion för alla. Miljöredovisning Miljöarbetet handlade främst om ökad digitalisering samt förändrade resvanor, båda bidrar till minskad miljöbelastning från transporter. Det fysiska resandet i tjänsten minskar och reskostnaderna minskade 17 procent sen Kostnadsandelen för buss- och tågresor minskade från 7 till 5 procent, andelen bilresor ökade från 78 till 80 procent och flygreseandelen ökade från 4 till 7 procent. Slutsatsen är att vi reser mindre, men vi väljer i högre grad bil och flyg för våra resor, vilket är sämre ur miljöhänseende. 4 De totala kostnaderna i kommunen för resor i tjänsten minskade från 6,6 Mkr 2012 till 5,5 Mkr Sid 4 av 12

5 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen Av kommunstyrelsens tre medborgarmål uppnås två helt och ett delvis. Ekonomimålet uppnås och medarbetarmålet uppnås delvis. NÄRINGSLIV KF-mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal Utfall Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Kommentar till måluppfyllelse Uppnå ett sammanlagt Nöjd- Kund-Index på minst 70 i SKL:s servicemätning Insikt 2013 Genomföra näringslivsseminarium Servicemätningen gav ett index på 64. Rikssnittet ligger på 66. Näringslivsseminarium i form av en sommarträff för företagare har genomförts Flera insatser för förbättrad service såsom ny webbsida och planering för utbildning Förenkla - helt enkelt, i syfte att höja servicenivån inom kommunens förvaltningar Fortsatt relationsbyggande åtgärder pågår, både mot enskilda och genom föreningar, organisationer m fl grupperingar. Ett exempel är sommarträffen som arrangerades i juli för företagare, både bofasta och delårsboende. En uppskattad kväll med drygt 75 deltagare, flertalet företagare men även politiker, tjänstemän och andra aktörer. Genom kontinuerlig utveckling av Turistbyrån förbättras servicen mot företag och enskilda, exempelvis genom nya webbtjänster. Flera företagsträffar har arrangerats i Infocenters regi framförallt riktat mot besöksnäringen. Förberedelserna för införandet av e-faktura till kund under året har slutförts och ett erbjudande går ut efter årsskiftet. Fortsatt krävs förbättrad information, effektivitet och bemötande ut mot våra kunder. Målet har delvis uppnåtts KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR KF-mål Förbättra kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Nämndsmål Styrtal Utfall Utbyggt stadsnät Under året uppnå fiberanslutningar Kommentar till måluppfyllelse Uppföljning antal fiberföreningar fiberanslutningar per Antal fiberföreningar uppgår oförändrat till fem. Kommunen har bidragit till utbyggt stadsnät, framförallt med finansiellt stöd genom aktieägartillskott och kommunal borgen. Kommunen deltog i ett Leaderprojket Fiber Ranrike tillsammans med de andra kommunerna i Norra Bohuslän, med uppgift att stödja fiberföreningar att komma igång att bygga fibernät på landsbygden. Projektet avslutades i början av Vad gäller kommunen som kund i Strömstanet så pågår nu förberedelser för att beställa fiberförbindelser till kommunala verksamheter utanför centralorten, såsom bygdeskolor och servicehus. I nuläget finns fem fiberföreningar, Rossö, Strömstad Södra, Hogdal, Näsinge/Lommeland, Flåghult. Målet har uppnåtts Sid 5 av 12

6 KULTUR OCH FRITID KF-mål Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Nämndsmål Styrtal Utfall Utöka och utveckla barn och ungdomars möjlighet till aktivitet Kommentar till måluppfyllelse Antal fritidsaktiviteter enl LOK 5 : Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Antal kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år: Minst 20 Ålder 7-12 : Ålder 13-16: Ålder 17-20: Summa: Ca 25 Antalet fritidsaktiviteter för barn och ungdom enligt LOK har ökat och överträffat budget. Antalet aktiviter för unga med stöd från KS har ökat. Samarbetet med BUN har utökats och förbättrats. Målet om kulturaktiviteter för barn/ungdom 7-20 år har uppnåtts med marginal, ca 25. Folkhälsorådet har gett stöd till ett flertal insatser som syftar till att stärka ungdomars möjlighet till fritidssysselsättning, se ovan. Målet har uppnåtts EKONOMIMÅL KF-mål Välskött kommunal ekonomi Nämndsmål Styrtal Utfall 1. Effektiv lokalanvändning 2. Effektiva verksamheter Kommentar till måluppfyllelse 1. Minska lokalyta extern/intern Sänka lokalkostnader 2. Digitaliseringsindex 30% 1. Uppsägningen av Klevgatan minskade lokalytan 800 m2 och sänkte lokalkostnaderna med 0,8 mkr/år exkl omställningskostnad 2,8 mkr. 2. Digitaliseringsindex 19 % Det omfattande lokalomflyttningsprojektet i samband med uppsägningen av externa lokaler på Klevgatan innebär lägre hyreskostnader med 800 tkr per år. Lokalanpassningarna och flyttkostnaderna uppgick till 2,8 mkr, vilket innebär att effekten från flyttprojektet kommer att kunna hämtas hem efter tre och ett halvt år. Digitaliseringsindex mäter andelen elektroniska ärenden; e-fakturor från leverantör och till kund, e-lönespecifikationer samt e-blanketter. Under året har index ökat från 13 till 19 procent. Målet 30 procent sattes utifrån bedömd effekt av införandet av e-kundfakturor. Införandet har dock försenats fram till årsskiftet 2013/2014. Därutöver sjönk andelen e- lönespecifikationer vid bankbytet inför år Tack vare en 33-procentig ökning av e-fakturor från leverantör stiger värdet rejält ändå. För övrigt har verksamheterna arbetat löpande med olika utvecklingsprojekt och effektiviseringsåtgärder, vilket beskrivs i texten i övrigt. Målet har uppnåtts 5 LOK står för Statligt lokalt aktivitetsstöd, som avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-20 år. Kommunen har beslutat att bidra med ytterligare 10 procent utöver det statliga stödet, som föreningar erhåller. Sid 6 av 12

7 MEDARBETARMÅL KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Nämndsmål Styrtal Utfall Engagerade och motiverade medarbetare Kommentar till måluppfyllelse Medarbetarindex har ökat marginellt. Höjt medarbetarindex Höjda hälsotal Ökat friskvårdsutnyttjande Förvaltningens index har ökat från 3,55 till 3,57 Sjukfrånvaron har ökat Antal besök per ansluten har ökat från 29 till 30 Det område som har störst negativ förändring är Fysisk arbetsmiljö, med delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med arbetet vi gör för att förbättra arbetsmiljön, som sjunkit med 0,37 till 2,72 samt delfrågan Det är viktigt att jag är nöjd med de lokaler jag arbetar i, som sjunkit med 0,21 till 2,79.. Även delfrågan Det är viktigt att att jag känner att jag oftast hinner med mina arbetsuppgifter har sjunkit, med -0,16 till 2,70. Området med störst positiv förändring är Delaktighet/handlingsutrymme, med delfrågan Det är viktigt att jag kan påverka innehållet i mina arbetsuppgifter, som ökat med 0,35 till 3,49 samt område Erkänsla med delfrågan Det är viktigt att min närmaste chef visar tillräcklig uppskattning för mina arbetsinsatser, som ökat med 0,30 till 3,67. Sjukfrånvaron har ökat och det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen. Det ligger i linje med rikstrenden samt i våra närmaste grannkommuner. Friskvårdsutnyttjandet har ökat i frekvens men inte i antalet medarbetare. De allra flesta är anslutna till Strömstads Badanstalt och där kan besöksfrekvensen mätas. Andelen medarbetare som är anslutna till Badanstalten är oförändrat 38 procent. Antalet anslutna till Friskis och Svettis är oförändrat ca 70 medarbetare. Däremot har antalet besök på Sjukgymnastikens träningslokal på sjukhuset minskat på grund av ändrade öppettider. Målet har delvis uppnåtts Sid 7 av 12

8 Ekonomi Kommunstyrelsen Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr*) Verksamhetens kostnader, tkr*) varav löner och sociala avgifter**) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr Nettoinvesteringar, tkr *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet **) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet och politiska arvoden Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna under året ökade motsvarande budget med 3,9 Mkr netto eller 8,3 procent. Huvuddelen handlar om projektkostnader på 2,7 Mkr avseende kommungemensam IT-utveckling, främst inom IT, men även inom ekonomi och webbutveckling. Exklusive projektkostnaderna ovan och kapitalkostnader så uppgick nettokostnadsutvecklingen mellan 2012 och 2013 till 3,7 procent. I det ligger en ökning med 3,4 procent för löner och sociala avgifter, vilket innefattar ordinarie lönerevision, personalomsättning samt budgeterat lönetillskott till bland annat en kvalitetscontroller på 50 procent. Exklusive det sistnämnda lönetillskottet har löner och sociala avgifter ökat med 2,4 procent jämfört med året innan. Under 2014 förväntas en fortsatt normal nettokostnadsutveckling enligt budget med viss reservation för möjligt akut behov av tillfällig resursförstärkning inom upphandlingsverksamheten. Engångskostnader i form av anslutningsavgifter för bredbandsutbyggnad till verksamheter utanför centralorten planeras om möjligt att kunna inrymmas inom budget. Inför 2015 bör medel reserveras för driftsmässiga anpassningskostnader i samband med renoveringen av stadshuset, hyra av svartfiber till verksamheter utanför centralorten samt höjd budget till friskvård. KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Samhällsutveckling Förvaltningsövergripande Administrativ avdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Kultur och Fritid Extern information IT och Växel Summa *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet Sid 8 av 12

9 Kommentarer till budgetavvikelser Semesterlöneskulden har ökat med 78 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre har totalt gett 140 tkr i minskade kostnader. Båda dessa kostnadsslag ingår i verksamhetsresultaten nedan. Politisk verksamhet redovisar ingen avvikelse netto. Underskott inom revisionen med 148 tkr då fördjupad granskning av omsorgsnämnden samt granskning av matorganisationen ej rymdes inom budget. Överskott på arvoden då sociala avgifter är lägre för unga och äldre. Samhällsutveckling. Större delen av underskottet, 488 tkr härrör från översiktsplaneringen och merparten är godkänt genom politiskt beslut. Orsaken är att konsultkostnaderna blev högre än budgeterat för FÖP Norra kustområdet, FÖP Södra Kustområdet och Detaljplan för bevarande centrum. 43 tkr beror på högre kostnader än budgeterat för Västtrafiks administration av busskort för 65+. Infocenter gör ett litet underskott på 24 tkr avseende högre behov av sommarpersonal. Förvaltningsövergripande verksamhet. Av överskottet avser 100 tkr ej nyttjade medel som disponeras av kommunstyrelsen och 835 tkr avser kapitalkostnader för ej driftsatta investeringar. Administrativa avdelningen. Överskottet beror på att vakans vid tjänstledighet inte ersatts fullt ut, att intäkter för vigslar inte har budgeterats samt att driftsprojektet för webbsidesutveckling bromsat in på grund av tjänstledighet. Personalavdelningen. Personalavdelningen redovisar 234 tkr i överskott till följd av långtidssjukfrånvaro utan möjlighet till vikarie. Däremot redovisar friskvården underskott med 181 tkr främst på grund av olika tolkning mellan kommunen och badbolaget. Ekonomiavdelningen. Överskottet avser en återbetalning av tidigare fakturerad kostnad för inköpssamarbetet inom norra Bohuslän då upphandlingschefen var tjänstledig en del av året. Kultur och fritidsverksamheten. Överskottet beror på framgångsrik extern finansiering av aktiviteter samt att vissa åtgärder inom kulturarvsområdet förskjutits till år IT-avdelningen och Växeln. Av överskottet avser knappt 500 tkr ej nyttjad budget för driftsprojektet Utbildning vid införande av ny IT-plattform och 484 tkr avser kapitalkostnader för försenade investeringar. Resterande överskott avser lägre kostnader för IT-plattformsbytet till följd av förseningar samt positivt utfall från nytt avtal inom växelverksamheten. Effektiviseringsåtgärder Effektiviseringsuppdraget 2013 uppgick budgetmässigt till 475 tkr, vilket fördelades på sänkt inköpsbudget, höjd egenavgift för friskvård och ökad andel e-fakturor. Verksamheterna arbetar med ständig utveckling för att minska kostnader och effektivisera handläggningen. Det sker genom olika aktiviteter och åtgärder, i stort och smått, såsom att definiera och minimera kvalitetsbrister och minska tidsåtgången för ren felhantering, utarbeta bättre rutiner, nyttja befintliga system på bättre sätt, införa ny och mer ändamålsenlig teknik samt främja ökad avtalstrohet. Arbetet är långsiktigt och effekterna av respektive åtgärd kan oftast inte särskiljas från varandra eller beräknas i ekonomiska termer. En del aktiviteter är större projekt som, oftast utan extra personalresurser, drivs vid sidan av det ordinarie arbetet, med visst konsultstöd. De större projekten under året har varit byte av ITplattform, byte av beslutsstöd för ekonomisk rapportering samt byte av grafisk profil och påbörjat projekt för byte av webbsida. Sid 9 av 12

10 Investeringsverksamhet Genomförda projekt Utfall i Tkr Systemutveckling Hypergene och W3D3 515 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset 3043 Ny IT-plattform MSKD 4, IT-investeringar 706 Konstnärlig utsmyckning 104 Summa 6290 Överförda projekt till Budget 2014, beslutade i KS Sid 10 av 12 Belopp i Tkr Systemutveckling centrala system 401 Investeringar i hyrda lokaler Stadshuset IT-investeringar 300 Integrationsmotor E-tjänster, E-strategi utveckling 800 Konstnärlig utsmyckning 96 Summa Av budgeterade tkr har tkr effektuerats år tkr har överförts till år Personal Kommunstyrelsen Personal Antal anställda *) varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 37,8 41,6 50,0 Medelålder 50,3 50,2 50,5 Andel heltidsanställda, % 87,5 88,6 89,4 varav kvinnor 78,3 82,1 83,3 varav män Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,58 2,12 2,52 varav kvinnor 3,06 2,53 3,41 varav män 1,91 1,48 1,10 varav korttidssjukfrånvaro i % 1,56 1,14 1,75 varav långtidsjukfrånvaro i % 1,02 0,98 0,77 Långtidssjukfrånvaro i % av total (avser andel >59 dgr) 39,61 46,03 30,43 *) innehåller även personal anställda vid Tillväxtsekreteriatet. Kommentarer till tabellen 1 november 2013 hade förvaltningen 55 månadsanställda. Av ökningen under året på 5 personer avser 2 projektanställda inom Tillväxtsekretariatet. Övriga som tillkommit avser 2 visstidsanställda vikarier för tjänstledigheter samt 1 överflyttad från annan förvaltning. Andelen män är fortsatt en tredjedel. Andelen heltidsanställda ökar något. Det är bara kvinnor som arbetar deltid. Det finns ingen plan för att öka andelen heltidsanställda men det finns heller inga kända önskemål om att få möjlighet att öka sin arbetstid bland dem som arbetar deltid.

11 Sjukfrånvaron har ökat, vilket avser korttid. Total sjukfrånvaro ligger dock fortfarande på en låg nivå. Andelen långtid är relativt hög och orsakerna är kända. Övrigt Det nationella intresset för kommunens resultat vad gäller sjukfrånvaro har fortsatt under året. Besök av olika tidningar samt intresseorganisationer har ägt rum och återigen beskrivs Strömstad som en frisk kommun trots att trenden på riksnivå är att den totala sjukfrånvaron ökar. EU-projektet om kompetenshöjning för administrativ personal har fortsatt under året. Kompetenssamverkan i Bohuslän-Dal har varit administratör för samtliga utbildningar. Projektet har även vänt sig till privata företag och till kommunen och det har skapat många nya kontaktytor. Projektet är inte avslutat utan kommer att fortsätta en bit in på Vissa genomförda utbildningsinsatser under året har direkt anknytning till den nya IT-plattformens införande. I övrigt har nödvändig utbildning som krävts för att drifta befintlig IT-plattform gjorts fortlöpande under året. I anslutning till implementering av det nya beslutsstödet för ekonomiska rapporter har några så kallade superanvändare och administratörer utbildats och därefter har runt 85 användare utbildats av egen personal. Framtiden på kort och lång sikt Kommunen är i stark tillväxt med ett stort tryck på kommunal service, vilket ställer extra höga krav på organisationens anpassningsbarhet och effektivitet. Kommunledningsförvaltningens ansvar är dels att tillgodose kommunens samlade behov av effektivt administrativt stöd, service och styrning, dels att främja en aktiv dialog med medborgare och andra intressenter inom näringsliv, turism, folkhälsa, föreningsliv, kollektivtrafik och information i allmänhet. Kommunikation, administrativ utveckling och analys En effektiv kommunal förvaltning förutsätter väl fungerande extern och intern kommunikation, i det senare omfattas även väl förberedda underlag till beslut och en effektiv ärendehantering. Fortsatt utveckling av och utbildning i ärendehanteringssystemet W3D3 planeras, liksom fortsatt webbsidesutveckling och utveckling av elektroniska blanketter. Kommunikationsgruppen med representanter från webb, information, infocenter och näringsliv arbetar samordnat för ökad service till och kommunikation med målgrupperna. En utbildning för förbättrade företagskontakter planeras i samarbete med SKL, Förenkla helt enkelt. Det administrativa utvecklingsarbetet med förbättrade processer och verktyg fortskrider. En förbättrad riskanalys inom ramen för internkontrollarbetet är nyckeln för att hitta de mest angelägna utvecklingsbehoven. Ett identifierat utvecklingsområde är en kommunövergripande modell för systematisk verksamhetsplanering och uppföljning. Detta kräver resurser för analys av omvärldsstatistik och verksamhetsresultat. Med en controllerfunktion som organiseras utifrån ett kommungemensamt och ett tvärfunktionellt behovsperspektiv kan uppdraget att stödja verksamhetens och politikens behov av väl underbyggda beslutsunderlag fullföljas. Den snabba tillväxten medför även ett ökat tryck på upphandlingsresursen. Befintliga resurser är otillräckliga för behovet i kommunens verksamheter. Olika alternativ för snabb lösning diskuteras. Medarbetarenkäten 2013 pekade bland annat på behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Lokalfrågan är den mest akuta då den påverkar andra arbetsmiljöområden. Fortsatt analys och åtgärder planeras för att avhjälpa bristerna. Sid 11 av 12

12 Det finns ett ökat behov av snabbare kommunikation till verksamhetslokaler utanför centrala Strömstad i form av fiberförbindelse. Planering pågår för ett avtal mellan AB Strömstanet och kommunen. Det finns även ett ökat behov av trådlösa nät inne i lokalerna för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt. Växeln måste uppgraderas år 2014 då leverantören slutar att ge support på befintlig version. Samhällsutveckling Det finns fortfarande ett stort behov av ett organiserat samarbete med näringslivet för att utveckla och marknadsföra destinationen Strömstad. I det ligger även behovet att stärka den traditionella turismen i Strömstad och inte vara för enbent. Kosterhavet har stor potential som besöksmål och det krävs ökad samverkan, paket- och produktutveckling med mera för att nå dit. Arbetet med att utveckla Strömstad och Kosterhavet i denna riktning, kommer att intensifieras under 2014 i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Arbetet med FÖP Norra Kustområdet och FÖP Strömstad-Skee pågår under 2014, med planerat färdigställande Arbetet med Blå ÖP fortsätter inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän. Folkhälsorådet kommer under år 2014 att fortsätta arbeta för att förbättra ansökningsprocessen samt medverka i effektivisering av mål- och budgetprocessen. Vidare kommer rådet att driva frågor som jämlika och jämställda livsvillkor, livslångt lärande och goda levnadsvanor med fokus på barn och unga samt drogförebyggande. Det lokala planeringsarbetet för VM i orientering 2016 i Strömstad och Tanum har inletts. I det ingår både infrastrukturell planering samt samordning av besöksnäringen, produktutveckling och marknadsföring. Den fortsatta projekteringen av en ny aktivitetshall förutsätter samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar. En breddning och förstärkning av barn- och fritidsverksamheten, inte minst genom förvaltningsövergripande samarbeten, blir en prioriterad uppgift. Kommunen ska i samarbete med föreningslivet öka kunskapen om Strömstads kulturarv och utveckla kulturarvsplatserna till viktiga besöksmål. Kosterhavets nationalpark och Sven Lovéns center är viktiga partners när det gäller att stärka kommunens möjlighet att erbjuda unika naturupplevelser. Sid 12 av 12

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-27 Kf 26 Ks 106 Au 146 Ks/2014-0218 Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer