a sound investment Prislista Lastbils- & Bussdäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a sound investment Prislista 2011.06.01 Lastbils- & Bussdäck"

Transkript

1 a sound investment Prislista Lastbils- & Bussdäck

2 Innehållsförteckning Information om U:s nya däckmärkningslag... sida Sortimentöversikt...sida 4-5 Prislista...sida 6-7 Teknisk information... sida 8 Miljödeklaration... sida 9 Allmänna Villkor olmec AB...sida 0- Kontaktinformation... sida Kundservice: Fax: 0-6 -post:

3 a s o u n d i n v e s t m e n t. Information om U-märkning av däck För att kunna ge standardiserad information om bränsleeffektivitet, våtgrepp och utvändigt däcksbuller har U beslutat införa en obligatorisk varudeklaration av däck. Från och med november 0 måste alla, av reglerna omfattade däck, säljas tillsammans med information om respektive däcks värden. Syftet med den här märkningen är att öka säkerheten och minska miljöpåverkan från vägtransporter. Bränsleeffektivitet/ rullmotstånd. äckets rullmotstånd har en påverkan på fordonets totala bränsleförbrukning och är därför en viktig parameter för att minska kostnader och koldioxidutsläpp. Betyg från A (låg bränsleförbrukning) till F (högre). G används inte. Bränslebesparing på upp till,5 l / 00 km är möjlig mellan två klasser. (x. mellan B och ) en faktiska besparingen beror dock på en lång rad andra faktorer. xempelvis fordonstyp, hastighet och topografi. Grepp/bromsförmåga på vått väglag. Stoppsträcka på vått underlag är en extremt viktig säkerhetsparameter. tt bra värde innebär effektiv och säker bromsprestanda för däcket. Betyg från A (kort stoppsträcka) till F (längre). G används inte. n förbättring med en bokstavsklass innebär en minskning av fordonets stoppsträcka med mellan 5 och 0 meter. I en paniksituation är varje meter ytterst viktig och kan vara en avgörande faktor för att undvika en olycka. Bullernivå/ externt buller. äckets utvändiga buller redovisas i db på U-märkningen. I tillägg används, eller ifyllda ljudvågsmarkeringar. äckets utvändiga buller har bara en viss påverkan på den upplevda bullernivån i fordonshytten. Vilket ansvar har däckhandlaren? äckhandlaren har som störst ansvar vid försäljningstillfället och köptillfället. e är skyldiga att säkerställa att kunderna informeras ordentligt under försäljningstillfällets tre huvudsteg (se nedan). Om de inte gör det kan de åläggas med åtgärder och böter. äckhandlaren måste säkerställa att däckprodukterna är tydligt märkta. äckhandlaren måste informera kunderna vid försäljningstillfället. äckhandlaren måste tillhandahålla en bekräftelse på, eller med, kundens kvitto/faktura. Gäller från

4 M44 R.5 M50/M50 F 95/60 R.5 95/80 R.5 5/60 R.5 5/80 R.5 M50 5/ R.5 85/65 R.5 M4 75/ R.5 95/80 R.5 5/ R.5 5/80 R.5 M4 95/60 R.5 5/60 R.5 M 65/ R /65 R.5 M T 85/55 R.5 M49 75/ R.5 M AF R.5 R.5 4 Kundservice: Fax: 0-6 -post:

5 a s o u n d i n v e s t m e n t. M AF 5/80 R.5 M47 A R.5 R.5 5/80 R.5 M77 85/65 R.5 M440/M /80 R.5 5/80 R.5 M4 95/80 R.5 5/80 R.5 FJÄRR/RGIONALKÖRNING ON/OFF KÖRNING VINTRKÖRNING Gäller från

6 FJÄRR/RGIONALKÖRNING STYR imension Mönster LI / SI Anmärkning Pris SK M44 48/45 L /60 R.5 M50 F 50/47 L /80 R.5 M50 5/48 M /60 R.5 M50 F 5/48 L 6 5 5/ R.5 M50 5/48 M (54/50 L) 5 0 5/80 R.5 M50 54/50 M (56/50 L) /65 R.5 M50 58 L (60 K) 5 9 R.5 FJÄRR/RGIONALKÖRNING RIV 75/ R.5 M4 48/45 L /60 R.5 M4 50/47 L /80 R.5 M4 5/48 M /60 R.5 M4 5/48 L / R.5 M4 5/48 M (54/50 L) /80 R.5 M4 54/50 M 6 FJÄRR/RGIONALKÖRNING SLÄP 65/ R 9.5 M 4/4 J 4 75/ R.5 M49 48/45 L K (58 L) K /55 R.5 M T 85/65 R.5 M 6 Kundservice: Fax: 0-6 -post:

7 a sound investment. ON/OFF KÖRNING STYR imension Mönster LI / SI Anmärkning Pris SK R.5 M AF 5/48 K R.5 M AF 54/50 K (56/50 G) /50 K /80 R.5 M AF ON/OFF KÖRNING RIV R.5 M47 A 5/48 K R.5 M47 A 54/50 K /80 R.5 M47 A 56/50 K ON/OFF KÖRNING SLÄP 85/65 R.5 M77 60 K VINTRKÖRNING STYR imension Mönster 95/80 R.5 M440 5/80 R.5 M440+ LI / SI Anmärkning Pris SK 5/48 M /50 M (56/50 L) VINTRKÖRNING RIV 95/80 R.5 M4 5/48 M /80 R.5 M4 54/50 M (56/50 L) 6 5 Gäller från

8 Belastningsindex Index Kg/däck Hastighetsindex Index Hastighet km/h Hastighet mph F G J K L M N P Q R S T U H V Rekommenderade däckdimensioner för LV-fälgar Fälg 6.75X X X9.5.75X9.5.00X X X X X.5 8.5X X.5.75X.5.00X X.5 äckdimension , 45-65/ , 85-05/ /55-9.5, 85/ / /55-9.5, 45/50-9.5, 445/45-9.5, 445/ , 55/ , 75/-.5, 75/80-.5, 85/ , 95/60-.5, 95-5/-.5, 95-5/75-.5, 95-5/ , 50/75-.5, 65/-.5, 85/55-.5, 85/65-.5, 6.5/-.5 impl , 45/ /65-.5 xempel på markering däcksida 5/R.5 5/48 L tbls M50 50 K 5 äckets bredd i millimeter Profil (höjd är % av bredden) r symbol för radial däck.5 äckets storlek i tum 5 Belastningsindex för singelmontage, 550 kg (standardindex) 48 Belastningsindex för dubbelmontage, 50 kg (standardindex) L Hastighetsindex 0 km/h, 74 mph (standardindex) 54 Belastningsindex för singelmontage, 750 kg (tilläggsindex) 50 Belastningsindex för dubbelmontage, 550 kg (tilläggsindex) K Hastighetsindex, 0 km/h, 68 mph (tilläggsindex) Serienummer tbls slanglöst M50 Mönsterbenämning 8 Kundservice: Fax: 0-6 -post:

9 a s o u n d i n v e s t m e n t. Miljöfrågorna är en integrerad del av och har en framträdande roll i företagets övergripande policy. Semperit ser inte miljön som ett väsen skilt från frågor om kvalitet, säkerhet, humankapital eller affärs- och vinstintressen. Vårt mål är att harmonisera ekonomi och ekologi. Semperit LV ingår i ontinentalgruppen. Miljöcertifiering/Tillverkning Samtliga fabriker som tillverkar LV-däck är certifierade enligt ISO 400. Först med co-revision Vi var den första tillverkaren av gummiprodukter i uropa som erhöll ett co- Audit ertifikat. n co-audit innefattar ett permanent, ständigt förbättringsprogram. Inom Semperit finns en långtgående lista som bl a innehåller minskning av skrot/skräp och att undvika skadliga kemikalier och substanser i produkterna, liksom också att så långt som möjligt reducera mark- och luftföroreningar. Vi tar ansvar för däckets hela livscykel Semperits åtgärder för miljön sträcker sig längre än till enbart fabrikerna och produktionen i dessa. Vi tar också ett ansvar för produkterna genom hela livscykeln. Från val av råmaterial och tillverkningsprocessen till vad som händer med och genom våra produkter sedan dessa lämnat oss, inklusive deposition och återvinning. en högaromatiska oljan (HA-olja) Samtliga lastbilsdäck i 9,5 och större, som tillverkas i någon av Semperits fabriker, är sedan våren 995 fria från HA-olja i slitbanan (PAH halt <%). Sedan våren 998 är även däckets övriga delar fria från HA-olja. Kemikalier Kadmium < 0 ppm. Zinkoxid < %. Åldringsskydd IPP ingår ej som antiozonant. Lägre rullmotstånd ger stor miljövinst 90% av den totala energikonsumtionen under däckets livstid åtgår för att övervinna däckets rullmotstånd, medan bara 0% åtgår för att producera däcket. etta förhållande ligger till grund för den koncentration på utveckling av däck med lågt rullmotstånd, som sker inom Semperit. Kvalitetscertifiering Alla våra lastbilsdäcksfabriker är certifierade enligt 900/900. Gäller från

10 ALLMÄNNA VILLKOR OLM AB för leverans av produkter från olmec AB (AB) till kunden (Kunden) - Inledning essa Allmänna Villkor finns tillgängliga och går att ladda ner på och gäller för samtliga beställningar från Kunden. Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängligt av AB. AB och Kunden äger dock rätt att träffa särskilt skriftlig överenskommelse om avvikelser från gällande villkor. AB reserverar sig för felskrivningar på såväl hemsidan som i tryckta kataloger. - Priser, bonus, rabatter Order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av AB och är gällande vid leveransdatumet. AB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor. Alla priser är angivna exklusive moms och eventuella miljö- och tullavgifter. - Leveranser AB skall ansvara för transporten till Kundens angivna leveransadress inom U. För leveranser utanför U ansvarar AB för transporten till respektive landsgräns. AB skall göra skäliga ansträngningar för att leverera produkterna i enlighet med önskade leveranstider, men skall inte vara ansvarig gentemot Kunden om leverans inte sker inom önskade leveranstider. Alla leveranser inom ABs ansvar sker med ABs egna distributionsresurser. Övriga leveranssätt ansvarar och bekostar Kunden själv. 4 - Betalningsvillkor Om inget annat överenskommits, skall betalning vara AB tillhanda inom trettio (0) dagar från fakturadatum. Varken en växel, skuldsedel, betalningsförbindelse eller annan utfästelse att betala skall anses utgöra fullgjord betalning. Om Kunden inte erlägger betalning i tid skall AB äga rätt att kräva Kunden på ränta på fordran från förfallodagen till dess full betalning erlagts. För närvarande utgår ränta med tjugotvå () procent per år. 5 - Äganderättsförbehåll I den utsträckning sådant förbehåll är giltigt i enlighet med tillämplig lag, skall AB ha äganderätt till de levererade produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med detta avtal. 6 - Ansvar vid fel i produkter som förelegat före leverans till Kunden I enlighet med vad som föreskrivs nedan och enbart enligt detta, skall AB endast vara ansvarigt för avhjälpande av fel i produkter, som förelåg före leverans till Kunden genom att byta ut de felaktiga produkterna mot felfria produkter, varvid AB skall äga rätt att, efter undersökning i varje enskilt fall och bedömning av slitaget av de felaktiga produkterna, kräva betalning av Kunden för de nya, felfria produkterna. Vid Kundens mottagande av produkterna skall Kunden kontrollera huruvida leverans skett i enlighet med följesedel samt kontrollera huruvida det föreligger materialfel, tillverkningsfel, fel i gods, fel i emballage och/eller fel i kvantitet har levererats. Krav i anledning av dessa fel skall framställas omgående till AB efter det att Kunden mottagit produkterna och i vart fall senast ha mottagits skriftligen av AB två () veckor efter det att produkterna eller delar av produkterna mottagits av Kunden. Påtalar Kunden inte fel i enlighet med vad som ovan föreskrivits skall AB vara fri från ansvar gällande produktens utseende, förpackning och kvantitet. ABs ansvar för felaktiga produkter skall enbart gälla sådana fel som utgör ursprungliga fel, d v s fel som förelåg innan leverans skett till Kunden. ndast fel i material och tillverkning skall anses utgöra fel. Felaktiga produkter som byts ut skall stå till ABs förfogande och skall utgöra ABs egendom så länge AB inte meddelar annat Ansvar vid fel i produkter som uppkommit efter leverans till Kunden ABs ansvar skall inte omfatta fel, vilka uppstått på grund av omständigheter som uppkom efter det att risken för produkterna övergått till Kunden. ABs ansvar omfattar t ex inte fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering av Kunden. Vidare, skall AB inte vara ansvarig för fel som uppkommer till följd av onormal användning av ABs produkter. Kunden åtar sig att följa de riktlinjer som uppställs av AB, särskilt avseende förvaring, installation, pumpning, tryck och användning. Kunden är skyldig att i sin tur informera användare och sina kunder om de villkor som uppställs av AB. et är förbjudet att ändra och/eller förvanska hela eller delar av kännetecken och/eller nummer anbringade på ABs produkter eller sälja sådana utan ABs godkännande konomisk skada AB skall inte vara ansvarig för att kompensera Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller indirekt skada. 0 Kundservice: Fax: 0-6 -post:

11 7 - Befrielsegrunder Parterna är befriade från ansvar under den tid och i den utsträckning som fullgörelse av åtagande i enlighet med dessa villkor hindras på grund av omständigheter utanför sådan parts kontroll eller omständigheter som sådan part inte rimligen kunnat råda över, såsom men inte begränsat till krig, terrorism, tumult, strejk, lockout, arbetsmarknadskonflikt, allmän knapphet på transporter, brand, översvämning, torka, extrema väderförhållanden, uppfyllelse av lag eller föreskrift, regel, förordning, anvisning eller andra omständigheter som parterna inte rimligen kunnat råda över ( Force Majeure ). etta gäller under förutsättning att sådan part inte rimligen hade kunnat undvika hindret och dess följder. Part som önskar åberopa Force Majeure i enlighet med dessa villkor skall omedelbart underrätta den andra parten när sådant hinder uppkommer och när det upphör. Underlåter part detta kan Force Majeure händelse inte åberopas som befrielsegrund. Båda parter skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och mildra följderna av en bristande fullgörelse av dessa villkor, som har orsakats av Force Majeure. 8 - Kopierade och förfalskade produkter AB kommer att inleda rättsprocesser mot alla juridiska och fysiska personer som kopierar eller förfalskar ABs varumärken eller gör intrång i ABs immateriella rättigheter. 9 - Ändring av Allmänna Villkor AB skall ha rätt att, när som helst utan varsel, ändra gällande villkor. Ändrade villkor gäller så snart de är tillgängliga för Kunderna, oavsett kommunikationssättet. Gällande Allmänna Villkor finns att ladda ner på eller tillhandhålls av oss vid förfrågan i elektroniskform eller pappersform. 0 - Lösning av tvistemål Tvist i anledning av dessa villkor skall lösas av Stockholms tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt. RTIFIRINGAR OLM AB dessa certifieringar finns att ladda ner från vår hemsida eller tillhandahålls av oss vid förfrågan Kvalité och miljö olmec AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-N ISO 900:008 vad gäller tillverkning av regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya lastbils- och bussdäck. olmec AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-N ISO 400:004 vad gäller tillverkning av regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya lastbils- och bussdäck. R 09 olmec AB tillämpar och uppfyller kvalitétsnormerna enligt det internationella reglementet R 09 vid produktion av regummerade däck. etta gäller även olmec-gruppens produktionsanläggning i Rudno, Polen. Kreditvärdighet olmec AB är väldigt stolta och glada över att från nordens ledande kreditbedömningsföretag, U AB och AAA Soliditet AB, erhålla kreditbedömningen, Högsta kreditvärdighet. olmec AB med organisationsnummer Postadress: Box 675, 60 5 Norrköping Leveransadress: Hanholmsvägen 6, 60 8 Norrköping : Fax: 0-6 -post: Hemsida: Gäller från

12 Besök gärna vår hemsida, colmec.se Rikstäckande. Vi är den rikstäckande och marknadsledande aktören för distribution av lastvagns- och bussdäck i Sverige. Varje vecka, året om, trafikerar vi Sverige från Kiruna i norr till Ystad i söder med våra egna distributionsresurser, men hjälper gärna våra kunder med brådskande leveranser från något av våra jourlager. Kontakt olmec AB. Produktion & Huvudlager, Norrköping, Sverige Adress Hanholmsvägen Norrköping Växel -post post Kundservice, Norrköping, Sverige Jourlager, Umeå, Sverige Jourlager, Kalmar, Sverige Jourlager, Sandviken, Sverige Jourlager, Vellinge, Sverige Jourlager, Karlstad, Sverige Jourlager, Laholm, Sverige Jourlager, Stockholm, Sverige Jourlager, Göteborg, Sverige Jourlager, Jönköping, Sverige Produktion & Huvudlager, Rudno, Polen Adress ul. Przemysłowa 5 8- Rudno Växel -post Tryck: AB An-Jo Tryck, Finspång

MICHELIN prislista. LASTBILS- OCH BUSSDäCK 1 JAnUARI 2014. www.michelintransport.com

MICHELIN prislista. LASTBILS- OCH BUSSDäCK 1 JAnUARI 2014. www.michelintransport.com MICHELIN prislista LASTBILS- OCH BUSSDäCK 1 JAnUARI 2014 www.michelintransport.com MICHELIN X LINE ENERGY SpaR bränsle till den SISta MILLIMEtERN De nya MICHELIN X LINE ENErgy däcken sätter en ny standard

Läs mer

PrisLisTa sommardäck. Michelin 2013. Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

PrisLisTa sommardäck. Michelin 2013. Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. PrisLisTa sommardäck Michelin 2013 Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 PrOdukTkaTaLOG sommardäck 2013 innehåll: Kundservice.................................. Sida 3 Däcketikett

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Affärsvillkor Januari 2014

Affärsvillkor Januari 2014 Affärsvillkor Januari 2014 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan laborma interiör AB, org. nr. 556282-0273, nedan kallat laborma, och labormas kunder,

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan Expedit i Sverige, (Expedit Retail Solutions AB, org. nr. 556696-0646 och Expedit

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer