Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Anbudsinbjudan Upphandlande myndighet är Stockholms stad genom utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen samordnar denna upphandling för att täcka in de behov av meriteringssystem för lärare som arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har. Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden (nedan kallad beställaren) inbjuder intresserade leverantörer att utifrån krav och villkor inkomma med anbud avseende meriteringssystem för lärare Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvalitén och statusen på läraryrket vill beställaren ge lärare inom grund-, gymnasie- och vuxenutbildning möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. En lärare som fått sin yrkesskicklighet bedömd kan använda denna merit när hen ska söka tjänst som utvecklingslärare, förstelärare, lektor eller annan tjänst där särskild yrkesskicklighet krävs. Meriteringssystemet ska garantera att likvärdiga bedömningar görs och ska vara en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Meriteringssystemet ska vara grundat i relevant forskning. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av ett meriteringssystem där lärare kan dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd mot meriteringskriterier av en oberoende instans. Denna upphandling med påföljande ramavtal ska tillgodose behovet av: 1. Meriteringskriterier, det vill säga kriterier för vad det innebär att vara en yrkesskicklig lärare 2. Stöd till lärare gällande vilken dokumentation en lärare bör ha för att kunna visa på yrkesskicklighet samt stöd för insamlande av dokumentationen. 3. Bedömningar av om lärare kunnat visa på yrkesskicklighet så som det definieras i meriteringskriterierna Utskrivet: :14 Sida 1 av 18

2 4. Möjlighet till ytterligare prövning för lärare som inte godkänts i meriteringssystemet Ramavtal planeras att tecknas för perioden t.o.m , med möjlighet att förlänga avtalet i tre år med ett år i taget. Avtal kan gälla som längst tom Omfattning Beställaren har som målsättning att lärare per år ska ha fått sin yrkesskicklighet bedömd under avtalsperioden. Beställaren lämnar inga garantier på volymer som ska avropas Organisation och ansvar Direktören vid utbildningsförvaltningen har fått en delegation att fatta tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal med antagen leverantör Allmänna anbudsförutsättningar Levarantören skall basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Alternativa utföranden accepteras inte. Underlaget är uppdelat i avsnitt enligt nedan. Anbudsinbjudan 1. Krav på utföraren 2. Krav på tjänsterna 3. Anbudsprövning och utvärdering 4. Kommersiella villkor Observera att för sent inkommet anbud ej får tas upp till prövning. Denna upphandling genomförs med tillämpning av upphandlingsformen öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Stadens möjligheter att begära förtydligande eller medge rättelse är begränsade. Det får bara göras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. För att staden skall ha möjlighet att pröva och utvär-dera anbudet är det där-för ytterst viktigt att detta innehåller samtliga be-gärda uppgifter. Ersättning utgår inte för inlämnat anbud. Anbud prövas i tre steg: 1. Kvalificering av utförare 2. Acceptans/uppfyllande av krav och avtal 3. Utvärdering 1.5. Sista anbudsdag Sista anbudsdag är Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt till I det fall upphandlingen blir föremål för överprövning Utskrivet: :14 Sida 2 av 18

3 förlängs giltighetstiden med 90 dagar Elektroniskt anbudsförfarande Stockholms stad använder sig av elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign för upphandlingen. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen skall lämna in elektroniskt anbud via systemet. Anbud via fax, mejl eller i pappersform accepteras ej. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på , öppettider för supporten 08:00-17:00. E-postadress: För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till TendSign genom att kontakta TendSigns support på Synpunkter och frågor på förfrågningsunderlaget Frågor på upphandlingsunderlaget skall ställas via Av frågeställningen ska klart framgå vilken punkt, bilaga eller krav frågeställningen avser. Det är viktigt att frågor ställs senast åtta dagar före anbudstidens utgång, så att de hinner besvaras och delges samtliga intressenter i god tid innan anbudstidens utgång. Samtliga svar på inkomna frågor och eventuell annan information om upphandlingen under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via VISMA TendSign. Anbudsgivare uppmanas att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. I det fall leverantör erhåller förfrågningsunderlaget från annan än från stadens ombud (TendSign) ankommer det på levarantören att före inlämnande av anbud kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast skriftliga svar lämnade i TendSign är bindande för staden Inlämnande av elektroniskt anbud Anbudet ska vara skrivet på svenska och lämnas elektroniskt via tendsign.com. Observera att den upphandlande myndigheten inte har möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent. Observera att om inte samtliga i förfrågningsunderlaget begärda uppgifter lämnas så kan detta medföra att den upphandlande myndigheten måste utesluta anbudet. Staden kommer bara att utvärdera och anta anbud som uppfyller samtliga krav i detta förfrågningsunderlag. Till det anbud som lämnas elektroniskt skall bilaga 2 "Ansökans underskrift" undertecknas av behörig företrädare och bifogas Tilldelningsbeslut, avslutande av upphandling och avtal Så snart beställaren fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare. Avtal träffas mellan staden och antagen utförare tidigast 11 dagar efter det att staden meddelat sitt tilldelningsbeslut Offentlighetsprincipen De upphandlande myndigheterna omfattas av offentlighetsprincipen. Den innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar som myndigheterna mottagit. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hållas hemlig, måste det finnas stöd för det i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess (OSL). Utskrivet: :14 Sida 3 av 18

4 Det är upphandlande myndighet som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller lämnas ut. Myndighetens skriftliga beslut i sekretessärende kan överklagas av den som begärt att få ut handlingarna. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 31 kap 16 OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör leverantörens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om uppgiften röjs. Eventuell begäran om att uppgifter i anbud ska sekretessbeläggas kan leverantören göra genom att i anbud dels noggrant precisera vilka uppgifter som avses, dels utförligt motivera på vilket sätt han skulle lida skada om uppgifterna lämnas ut. Önskar du som leverantör att något i ditt anbud ska beläggas med sekretess? (/ svar) Kravgräns Om du svarat ja på föregående fråga ska du här nogrant precisera vilka uppgifter som avses. (Fritextsvar) Om du svarat ja på första frågan ska du här utförligt motivera på vilket sätt du som leverantör skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. (Fritextsvar) 2. Krav på utföraren 2.1. Inledning Nedan anges de krav som ställs på utföraren Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Leverantör ska lämna svar på nedanstående frågor: Leverantör kommer, enligt 15 kap 13 LOU, att uteslutas från deltagande i upphandlingen om de omständigheter som räknas upp i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 1 LOU: Anbud förkastas om leverantören är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt och domen vunnit laga kraft. Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 2 LOU: Anbud får förkastas om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker (Sverige alternativt i det land där företaget är registrerat) 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap eller 11 kap LOU. (om förhållande som avses i punkterna 1-5.) Utskrivet: :14 Sida 4 av 18

5 Leverantören försäkrar att inga av de omständigheter under rubriken Omständigheter som ska leda till att ett anbud förkastas enligt 10 kap. 1 LOU i förfrågningsunderlaget, föreligger gällande det anbudslämnande företaget. (/ svar) Kravgräns Leverantören försäkrar att inga av de omständigheter under rubriken Omständigheter som får leda till att ett anbud förkastas enligt 10 kap. 2 LOU punkterna 1-5 i förfrågningsunderlaget, föreligger gällande det anbudslämnande företaget. (/ svar) Kravgräns Om svaret är nej på föregående fråga, beskriv dom bakomliggande omständigheterna. (Fritextsvar) Leverantören förbinder sig att inte anlita underleverantör för vilken någon av omständigheterna enligt 10 kap. 1-2 gäller. (/ svar) Kravgräns 2.3. Registreringsskyldighet mm Leverantör ska vara registrerad om registreringsskyldighet föreligger. Leverantör ska bifoga registreringsbevis från bolagsverket. Leverantör vars organisation inte är registrerad hos bolagsverket eller i motsvarande register ska till sitt anbud bifoga stadgar och protokoll som visar vilka personer som ingår i styrelsen. Beställaren kommer att via Skatteverket kontrollera om leverantören har betalat föreskrivna skatter, sociala avgifter, etc. Anbud kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolag ska vara bildat senast inför avtalstecknande. Aktiebolag under bildande ska till sitt anbud bifoga stiftelseurkund och senast inför avtalstecknandet lämna kopia på gällande registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). Leverantör uppmanas att namnge de bilagor som bifogas anbud på sådant sätt att det av namnet framgår vad de innehåller. Har bilaga enligt ovanstående krav bifogats: (/ svar) Kravgräns 2.4. Ekonomisk stabilitet Det är viktigt att leverantör har ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Upplysningscentralen (UC) har riskklass 3 eller högre. Upplysningar från UC kommer att inhämtas av den upphandlande myndigheten i anslutning till anbudsöppningen. Anbudsgivare bör själv kontrollera sin riskklassificering hos UC innan anbud lämnas för att utröna om uppfyllelse av krav på ekonomisk stabilitet behöver visas på annat sätt. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska utföraren ändå anses uppfylla dessa krav om 1) och 2) eller 1) och 3) nedan är uppfyllda. Utskrivet: :14 Sida 5 av 18

6 1.) Utföraren lämnar en sådan förklaring att det, tillsammans med punkt 2 eller 3 nedan, kan anses klarlagt att utföraren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. 2.) Garanti lämnas gällande utförarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven enligt ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). 3.) Nystartade företag ska redovisa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning genom bankgaranti eller revisorsintyg. Anbudsgivare som inte uppfyller kravet om lägst UC 3 och som åberopar omständigheter enligt punkt 1 och 2 ovan, alternativt punkt 1 och 3, ska till sitt anbud ladda upp och bifoga sådan förklaring som anges i punkt 1 och garanti/intyg enligt punkt 2 alternativt 3. För utländska företag gäller krav på motsvarande rating enligt likvärdigt kreditvärderingsinstitut. Eventuell kompletterande information från anbudsgivaren avseende den ekonomiska stabiliteten. (Fritextsvar) Angivna krav uppfylls? (/ svar) Kravgräns 2.5. Underleverantör Här nedan skall anges om underleverantörer ska användas. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller samma krav som de som enligt detta avtal ställs på leverantören själv när det gäller utförande av uppdrag, försäkringar, betalning av skatter, arbetsgivaravgifter, efterlevnad av lagar och andra bestämmelser, avtal, m.m. Om leverantören avser anlita underleverantör ska kopia på överenskommelse mellan leverantören och underleverantören gällande de tjänster/funktioner som avses bifogas anbudet. Avser leverantören anlita underleverantör? (/ svar) Kravgräns Om ja - ange underleverantörens/-ernas namn och organisationsnummer: (Fritextsvar) Om ja - har kopia på överenskommelse/-r med underleverantören/-rerna bifogats anbudet? (Fritextsvar) 2.6. Utförarens resurser, kompetens och erfarenhet Levarantören skall ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra uppdrag med utgångspunkt från förfrågningsunderlagets ställda krav. Levarantören skall med minst en referens kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag inom utbildningssektorn. Uppdraget skall ha omfattat minst 10 bedömningar av lärare Referens Här nedan lämnas uppgifter på referens enligt begäran i punkt 2.6. Utskrivet: :14 Sida 6 av 18

7 Beställande organisation (Fritextsvar) Kontaktperson (Fritextsvar) E-postadress till kontaktperson (Fritextsvar) Telefonnummer till kontaktperson (Fritextsvar) 2.8. Frågor till referens Följande frågor kommer att ställas till kontaktperson som angivits i referensobjekt. Uppdragets omfattning Har uppdragstagaren genomfört minst 10 bedömningar av lärare? Kompetens Hur värderar Du att bedömargruppens fackkompetens är/varit? Hur bedömer Du att företaget generellt uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet/-en? Hur bedömer Du att företagets ledning och organisation fungerar/-at? Hur bedömer Du att företagets administrativa rutiner (planering, uppföljning, fakturering, etc.) fungerar/-at? Pålitlighet Hur bedömer Du företagets förmåga att hålla överenskommelser? Hur bedömer Du företagets förmåga att uppnå uppsatta mål? Samarbete och agerande vid fel och brister Hur bedömer Du att samarbetet med företaget fungerar/-at? Hur bedömer Du att företaget agerar/-at för att undvika att fel och brister uppkommer? Hur bedömer Du att företaget lyckats rätta till fel eller brister som uppkommit? 3. Krav på tjänsterna 3.1. Meriteringskriterier Meriteringskriterierna skall synliggöra vilka kompetenser och förmågor en lärare ska besitta för att bidra till utveckling av professionen och skolan och till att elever når goda kunskapsresultat. Meriteringskriterierna skall ligga i linje med beställarens syn på vad läraruppdraget innebär(se bilaga 1) Meriteringskriterierna skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Beskriv era meriteringskriterier. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) 3.2. Stöd gällande dokumentation av yrkesskicklighet Leverantören skall ge stöd till läraren gällande vilken sorts dokumentation hen ska ha för att kunna visa på sin yrkesskicklighet och stöd i hur denna dokumentation kan samlas in. Det kan till exempel handla om mallar till elevenkäter, rekommendationsbrev från rektor eller observationsprotokoll. Dokumentationen skall vara relaterad till meriteringskriterierna och skall erbjuda lärare möjlighet att synliggöra sina kompetenser och erfarenheter. Dokumentationsprocessen skall också fungera som verktyg för reflektion Utskrivet: :14 Sida 7 av 18

8 över den egna kunskapen och praktiken. Stödet skall underlätta för läraren att dokumentera olika sorters evidens för sin yrkesskicklighet. Beskriv ert stöd till lärarna i dokumnetationsprocessen. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) 3.3. Meriteringssystemets bedömningsprocess Leverantören skall följa god bedömningspraxis i enlighet med ISO/IEC :2012 Conformity assesment general requirements for bodies operating certification of persons och SS/ISO 10667:2011 bedömningstjänster i arbetslivet eller motsvarande. Bedömningar av lärare som genomgår meriteringssystemet skall göras av flera personer i en bedömargrupp. Bedömargruppen ska bestå av minst tre personer. Alla i bedömargruppen skall ha yrkesmässiga kvalifikationer inom utbildningsområdet. Minst en person i bedömargruppen skall vara disputerad och minst en person skall arbeta som lärare. Dessa roller kan sammanfalla. Den lärare som underkänts på en del i meriteringssystemet skall ha möjlighet att få denna del prövad en gång till. Staden förväntar sig att processen tar cirka 3-6 månader från det att läraren påbörjar sin meriteringsprocess till att hen får återkoppling från bedömarinstans. Beskriv er bedömningsprocess inklusive rutiner för lärare som vill göra om del av meriteringsprocessen. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) I beskrivningen av meriteringssystemet ska en uppskattning för tidsåtgång göras, nedbrutet på timmar för helheten samt per moment. Kan också lämnas i bilaga. (Fritextsvar) 3.4. Möjlighet till en andra prövning Det skall finnas möjlighet för läraren att få beslut om meritering omprövat. Bedömningsunderlaget för lärare som inte godkänts i meriteringen skall tillställas beställaren. Beställaren prövar på basis av överlämnat underlag om ny prövning ska ske. Detta kan ske genom att: - hela meriteringsprocessen görs om - delar av processen görs om - endast beslutet gällande meritering blir föremål för ny prövning Accepteras krav enligt ovan? (/ svar) Kravgräns 3.5. Konfidentiella uppgifter Uppgifter som framkommer under lärarens meriteringsprocess ska vara konfidentiella. Uppgifter får inte lämnas ut utan lärarens medgivande. Underlaget ägs av beställaren. Krav enligt ovan accepteras (/ svar) Utskrivet: :14 Sida 8 av 18

9 Kravgräns 3.6. Kvalitetsarbete Leverantören skall redogöra för sitt kvalitetssäkringsarbete. Leverantören skall redogöra för vilka rutiner hen har som säkerställer att utförda uppdrag uppfyller avtalade kvalitetskrav. Beskrivningen skall, förutom redovisning av sitt kvalitetssystem, även innehålla redogörelse för: - hur meriteringssystemet utvecklas kontinuerligt efter politiska beslut om lärares uppdrag - hur meriteringssystemet utvecklas efter aktuellt forskningsläge - hur meriteringssystemet utvecklas i samråd med beställaren. Beskriv ert kvalitetsarbete (Fritextsvar) Redovisning hur företaget arbetar med kvalitetssäkring och vilka uppföljningsrutiner som används för att kvalitetssäkra vad som överenskommits i avtal (om svar lämnas i bilaga, uppge namn på bilaga i denna svarsruta) (Fritextsvar) 4. Anbudsprövning, utvärdering och antagande av anbud 4.1. Anbudsprövning Prövning och utvärdering av inkomna anbud påbörjas snarast efter anbudstidens utgång och beräknas vara avslutad i slutet av augusti Anbuden kommer att kontrolleras med avseende på om de innehåller alla begärda bilagor och följer anvisningarna i detta förfrågningsunderlag. Prövning av anbud kommer att göras enligt följande: - Prövning av om grund för uteslutning föreligger enligt 10 kap. LOU. - Prövning av anbudsgivarens lämplighet, d.v.s. om alla krav på anbudsgivaren/företaget inkl. referenser uppfylls. - Prövning av om alla krav inklusive alla avtalsbestämmelser har accepterats. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav i kvalificeringsfasen går vidare till utvärderingsfasen Referenser - kvalificering Det är anbudsgivarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna är korrekta. Referenspersonen ska besvara enkäten inom sju kalenderdagar, därefter stängs web-enkäten och kan ej längre besvaras. Om referenspersonen inte besvarat web-enkäten inom angiven svarstid kommer denne att kontaktas per telefon av beställarens ombud. Referensperson som inte svarat kommer att uppmanas kontakta beställarens ombud. Har referensperson inte besvarat frågorna efter tre uppringningar under sju kalenderdagar efter det att web-enkäten stängts får referensen noll (0) poäng. Leverantören är ansvarig för att referenspersoner är vidtalade och beredda att svara på enkät. Beställaren kommer att poängsätta referentens svar på de nio frågor som ingår i respektive Utskrivet: :14 Sida 9 av 18

10 referensformulär enligt följande: För omdömet Dålig/Dåligt/Vet ej, eller om frågan ej besvaras, ges noll poäng. För omdömet Mindre god/mindre bra ges en poäng. För omdömet God/Bra ges två poäng. För omdömet Utmärkt ges tre poäng. För att leverantörens anbud ska kvalificera sig ska den genomsnittliga poängsumman vara: - lägst åtta poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Kompetens, m.m., - lägst fyra poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Pålitlighet och - lägst sex poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Samarbete och agerande vid fel och brister. Har referensen en lägre poängsumma uppfylls inte alla ställda krav vilket i så fall innebär att anbudet kommer att förkastas Kvalitet Kvaliteten i meriteringssystemet kommer att bedömas efter följande två utvärderingskriterier: - meriteringssystemets vetenskapliga grund - leverantörens bedömningsprocess Meriteringssystemets vetenskapliga grund Leverantören skall visa att de gjort en bred forskningsgenomgång på området och utifrån denna motivera hur leverantören utformat meriteringssystemet och meriteringskriterierna så att det blir tydligt på vilka forskningsresultat leverantören stödjer sig. Med en bred genomgång av forskning på området avses här en genomgång som innefattar: svensk och internationell forskning, forskning från flera olika relevanta fält såsom skolutveckling, pedagogik och didaktik samt referenser till en mängd olika studier av olika forskare på området. Utvärderingskriteriet kommer att bedömas i en poängskola om 3 steg, 1-3, där varje poäng ger ett mervärde om kr i relation till anbudspriset för en bedömning av enskilds lärares i meriteringssystemet. Totalt mervärde som kan uppnås blir därmed kr för detta kriterium. Om inte anbudsgivarens genomförandebeskrivning når 1 poäng, kommer anbudet inte att utvärderas vidare med hänvisning till att tillräcklig kvalitet inte har uppnåtts. 1 poäng Inget utmärkande - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning bedöms tillföra tillräcklig kvalitet och säkerställa en tillräcklig solid vetenskaplig grund. Några brister kan uppfattas finnas, men det finns tillräcklig förståelse för det som efterfrågas. 2 poäng Bra - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning ger mervärden för beställaren och att beskrivningen på ett tydligt och strukturerat sätt visar en god förståelse för vikten av en vetenskaplig grund. 3 poäng Utmärkt - Den sammanlagda bedömningen visar att beskrivningen på ett utmärkt sätt ger stora mervärden för beställaren och visar på en djup förståelse för vikten av en vetenskaplig grund. Utskrivet: :14 Sida 10 av 18

11 Beskriv hur ovan ställda krav uppnås (Bifogat dokument) 4.5. Bedömningsprocessen En samlad bedömning kommer att göras utifrån följande frågor: Dokumenteras bedömningsprocessen för varje lärare med tydlig koppling till meriteringskriterierna? Finns en tydlig överensstämmelse mellan leverantörens meriteringskriterier, bedömningsprocess och dokumentationsstöd till läraren? Får lärare som inte godkänns en tydlig motivering med koppling till meriteringskriterierna? Utvärderingskriteriet kommer att bedömas i en poängskola om 3 steg, 1-3, där varje poäng ger ett mervärde om 3000 kr i relation till anbudspriset för en bedömning av enskild lärare i meriteringssystemet. Totalt mervärde som kan uppnås blir därmed kr för detta kriterium. Om inte anbudsgivarens genomförandebeskrivning når 1 poäng, kommer anbudet att diskvalificeras med hänvisning till att tillräcklig kvalitet inte har uppnåtts. 1 poäng Inget utmärkande - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning bedöms tillföra god kvalitet i bedömningsprocessen. Några brister kan uppfattas finnas, men det finns tillräcklig förståelse för det som efterfrågas. 2 poäng Bra - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning ger mervärden för beställaren och att beskrivningen på ett tydligt och strukturerat sätt visar en god förståelse för vikten av en bedömningsprocess med hög kvalitet. 3 poäng Utmärkt - Den sammanlagda bedömningen visar att beskrivningen på ett utmärkt sätt ger stora mervärden för beställaren och visar på en djup förståelse för vikten av en bedömningsprocess med hög kvalitet. Beskriv hur ovan ställda krav uppnås (svar kan ges i bilaga). (Fritextsvar) 4.6. Pris Det lämnade anbudet för att genomgå ett meriteringsprogram tillsammans med lämnad tidsuppskattning för genomförande skapar ett timpris. Om lärare genomför en omprövning av delar av programmet utgår ersättning i relation till ianspråkstagen tid (timpris). Anbudsgivare med lägst totalt jämförelsepris kommer att antas som leverantör. Beställaren gör en grov uppskattning innebärande att 1 lärare av 10 ej blir godkänd. Detta innebär att denne lärare kan komma att få genomgå programmet en gång till. Priserna kommer därmed att viktas enligt följande: Pris per lärare som genomgår meriteringsprogrammet: 90 % Pris när lärare gör om hela meriteringsprocessen: 10 % Utvärderingsexempel: Anbudsgivare A: Anbudsgivare B: Anbudspris: kr kr Mervärde: kr kr Jämförelsepris: kr kr Totalt jämförelsepris med 9 bedömningar: kr kr Utskrivet: :14 Sida 11 av 18

12 Anbudspris omprövning: kr kr Mervärde: kr kr Jämförelsepris: kr 500 kr Totalt jämförelsepris vid 1 bedömning: kr 500 kr Totalt jämförelsepris: kr kr Anbudsgivare B har lägst jämförelsepris och antas därmed som leverantör. Ange pris per lärare som genomgår meriteringsprogramet. (Prisruta) Ange pris när lärare gör om hela meriteringsprocessen (Prisruta) 5. Bilagor 5.1. Bilagor 1. Läraruppdrag_målformulering_lönekriterier 2. Ansökans underskrift 6. Kommerisella villkor 6.1. Inledning Förlagan till ramavtalet tillsammans med övriga kontraktshandlingar utgör underlag till det slutliga avtalet mellan den upphandlande myndigheten (utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen) och leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett orginalavtal att tas fram med samma utförande och innehåll som nedan men kompletterat med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, kontaktpersoner Avtalsparter Mellan Stockholms stad (org nr ) och... (leverantörens fullständiga namn), org nr... har följande ramavtal träffats avseendemeriteringssystem för lärare Tolkning av avtal Om innehållet i nedanstående handlingar visar sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet undertecknade av båda parter 2. Undertecknat ramavtal inklusive eventuella bilagor 3. Förfrågningsunderlaget med bilagor inkl kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlaget 4. Leverantörens anbud inkl. komplettering och eller förtydligande av leverantörens anbud 6.4. Kontaktpersoner för avtalet För utbildningsförvaltningen: Katarina Arkehag, tel: , e-post: Utskrivet: :14 Sida 12 av 18

13 Ange leveranatörens kontaktperson här: (Fritextsvar) Kontaktpersonens tel nr och e-postadress: (Fritextsvar) 6.5. Avtalstid Ramavtal tecknas för perioden t.o.m , med möjlighet att förlänga avtalet i tre år med ett år i taget. Avtal kan gälla som längst tom Om parterna senast sex månader före avtalstidens utgång kommer överens om förlängning ska avtalet förlängas på i övrigt oförändrade villkor med ett år i sänder. Förlängning ska vara skriftlig och undertecknas av båda parter. Om avtalet ej förlängs upphör det att gälla utan föregående skriftlig uppsägning Kvalitet och utförande Leverantören ska utföra alla delar av avtalat uppdrag i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg och det bemötande som beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag verksamt inom branschen. Vid genomförande av avtalade uppdrag ska leverantören tillvarata och företräda de upphandlande myndigheterna och deras intressen. Leverantören ska utföra uppdraget i full överensstämmelse med de krav som angivits i förfrågningunderlaget och i anbudet lämnade uppgifter Anlitande av underleverantör Inga andra underleverantörer än de som angivits i anbudet och som godkänts av den upphandlande myndigheten får användas. Vill leverantören anlita någon annan underleverantör under avtalsperioden ska även denne skriftligen godkännas av den upphandlande myndigheten innan den får anlitas. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller samma krav som de som enligt detta avtal ställs på leverantören själv när det gäller utförande av uppdrag, försäkringar, betalning av skatter, arbetsgivaravgifter, efterlevnad av lagar och andra bestämmelser, avtal, m.m. Vid avtalstecknande förs här uppgifter in om eventuella underleverantörer Avropsrutiner Vid varje enskilt avrop av meriteringstjänst skall en överenskommelse upprättas skriftlig som undertecknas av båda parter. Av överenskommelsen skall framgå vem/vilka lärare som ska genomgå meriteringsprogrammet med namn- och personuppgifter Beställare Beställare av meriteringstjänsterna sker av behörig tjänsteman på respektive deltagande förvaltning. Namn på beställare meddelas skriftligen vid avtalstecknandet med antagen leverantör. Dessutom skall enskild rektor inom stadens egenregiverksamhet kunna beställa tjänsten med stöd av detta avtal. Enskild rektor svarar då för kostnaden när en sådan beställning görs Sekretess Leverantören ansvarar för att personalen kontinuerligt ges utbildning och information om den lagstiftning som gäller för verksamheten ifråga i den omfattning som behövs för att varje Utskrivet: :14 Sida 13 av 18

14 personal ska vara lämpad att utföra sina arbetsuppgifter. Beställaren har rätt att kräva att leverantörens personal undertecknar en sekretessförbindelse när den påbörjar sitt uppdrag för beställaren Ersättning, fakturering och betalningsvillkor Avtalade priser exklusive moms framgår av bilaga till ramavtalet. Tid för resor till och från uppdraget/arbetsplatsen ska inte ingå i arbetstiden. Fakturering ska ske efter genomförd leverans. Betalningstiden är 30 dagar efter fakturadatum och efter godkänd faktura. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande avgifter accepteras inte. Villkor som anges i fakturan men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för staden. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exkl. moms per försent betald faktura accepteras ej. Påminnelser ska adresseras på samma sätt som huvudfakturan. Fakturor som skickas via någon annan part än avtalad leverantör, till exempel factoringbolag eller motsvarande företag, accepteras inte. Om indrivning av skuld ska överlåtas till ett factoringbolag ska detta meddelas till ramavtalets avtalsansvariga i god tid innan överlåtelsen. En sådan begäran om överlåtelse ska godkännas av den upphandlande myndigheten innan fakturering kan ske. Det ska tydligt framgå av fakturan att den är överlåten till ett factoringbolag. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning, om inte leverantören inom nämnda tid anmält att till beloppet då okänd fordran kan föranleda ytterligare krav eller kan visa att kravet grundas på fordran, som då var för honom okänd. Förvaltningar organisationsnummer är För att fakturor ska kunna hanteras rationellt via skanning måste de adresseras korrektenligt nedanstående anvisningar. Fakturaadress: Namnet på den avropande förvaltningen Ref XXXX c/o BGC, STH XXX Stockholm Ref XXXX är referensnummer för den enhet inom förvaltningen som är mottagare av fakturan. Referensnumret meddelas av beställande enhet. STH XXX är förvaltningskod och ska alltid anges efter STH i adressen för att fakturan ska komma till rätt förvaltning. Förvaltningskoden består av tre siffor och meddelas av beställande enhet. Fakturan ska innehålla följande uppgifter: Fakturadatum Utskrivet: :14 Sida 14 av 18

15 Unikt fakturanummer Beställarens namn och fakturaadress (förvaltningens namn och fakturaadress enligt beskrivning ovan) Beställarens referens (beställarens referensnummer enligt beskrivning ovan) Leverantörens namn och adress Leverantörens organisationsnummer Leverantörens momsregistreringsnummer Uppgift om leverantören har F-skattebevis Datum för när uppdraget eller uppdragen har genomförts (år, månad och dag) Tid i timmar för respektive uppdrag Namn på den person eller de personer som genomfört respektive uppdrag Betalningsvillkor Förfallodatum Bank- och/eller plusgiro Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Momssats. Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning från staden. Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält Beställare förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående krav. Leverantören ska snarast rätta felaktiga debiteringar genom att skicka en ny faktura. Kraven på fakturans innehåll kan komma att förändras och kommer då att meddelas leverantören Elektroniska affärsmeddelanden Staden inför successivt elektroniska affärsmeddelanden och elektroniska fakturor (e-faktura) ingår i detta system. Standardiserade och på marknaden förekommande format ska användas och leverantören förbinder sig att leverera e-fakturor enligt den av staden tillämpade standarden för EDI-fakturor EDIFACT SFTI 2.0 (och senare). Leverantören ska då medverka till att detta genomförs inom 3 månader från det att stadens centrala organisation begärt att få fakturorna elektroniskt. Ett särskilt avtal gällande elektroniska affärsmeddelanden tecknas i samband med genomförandet Prisjustering Priserna är fasta under avtalets första år tom Därefter kan priserna vid förlängning av avtalet, efter skriftlig framställan från endera part, justeras enligt nedanstående villkor. Beräkningen av det justerade priset ska presenteras för den andra parten senast den 31 maj det år som justeringen ska göras. Den part som begär justering av priset ska beräkna förändringen enligt följande: Justeringen görs utifrån Labour Cost Index (LCI) serie med basår 2008 och näringsgrensindelning enligt SNI Vid justering av priserna används LCI:s preliminära siffror för arbetare inom privat sektor inom kolumn P (Utbildning). LCI publiceras kvartalsvis. Som utgångspunkt för prisjusteringarna används LCI för kvartal tre (3) år Den första justeringen kan göras för tiden till och med med 100 procent av förändringen av LCI mellan kvartal tre (3) 2014 och kvartal tre (3) De nya priserna avrundas till jämnt antal kronor. Därefter kan priserna justeras på samma sätt med ett års förskjutning av jämförelseåren. Utskrivet: :14 Sida 15 av 18

16 6.14. Avtalsuppföljning Beställare och leverantör träffas, minst en gång i kvartalet, för att stämma av hur löpande verksamhet fungerar och utvecklas. Beställaren kallar till samråd. Beställare och leverantör informerar varandra om eventuella förändringar av verksamheten. Överenskommelser om justeringar och förändringar skall skriftligen godkännas av båda parter Seriositetskontroll Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Staden kommer löpande att kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Leverantören ska försäkra sig om att dess eventuella underleverantörer fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter Olaglig arbetskraft Leverantörer får inte anlita olaglig så kallad svart arbetskraft. Med olaglig arbetskraft avses här personer, som arbetar för eller är anställd hos leverantören, för vilka leverantören inte betalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag. Normalt sett är arbete som utförs i osjälvständiga former att anse som utfört av arbetstagare även om det sker av så kallad uppdragstagare som har F-skattesedel. Leverantören förbinder sig att inte anlita arbetskraft med F-skattesedel som uppdragstagare i de fall denne är att anse som arbetstagare Uppgifter inför förnyad upphandling Vid en förnyad upphandling förbinder sig leverantören att till den upphandlande myndigheten lämna uppgifter i statistikform per förvaltning och personalkategori beträffande genomförda uppdrag och kvalitetsuppföljningar under avtalsperioden Överlåtelse av avtal Leverantören får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan fysisk eller juridisk person utan den upphandlande myndighetens skriftliga godkännande Omförhandling Den upphandlande myndigheten eller leverantören får påkalla omförhandling av avtalsvillkoren under avtalstiden om förhållanden och förutsättningar förändras som leder till att villkoren väsentligen motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats Ansvar Leverantören svarar för skada som Leverantören orsakat Beställaren genom vårdslöshet eller försummelse från Leverantören sida. Vid hävning av avtal på grund av väsentligt avtalsbrott från Leverantören sida är Beställaren berättigad till skadestånd. Utskrivet: :14 Sida 16 av 18

17 Leverantören ska under ansvarstiden hålla en ansvarsförsäkring till betryggande belopp eller ställa säkerhet enligt gällande rätt. Leverantören ska på begäran till Beställaren överlämna försäkringsbrev eller annat bevis om att försäkring eller säkerhet finns Antidiskrimineringsklausul 1. Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567). 2. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den upphandlande myndigheten skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt punkt 1. Tiden för redovisning ska vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits. 3. Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt punkt 2 eller om leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i punkt 1 äger den upphandlande myndigheten rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 4. Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i punkt 1-3 i enligthet med de av NOU uppställda kraven i enlighet med följande: - för det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. - för det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet. - för det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsklausul i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande myndigheten att dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i punkt 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott Tvist Tvist mellan den upphandlande myndigheten och leverantören med anledning av ingånget avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans. Leverantören är skyldig att fullfölja sina påbörjade åtaganden och i övrigt följa avtalsvillkoren under det att tvisteförfarande påkallats eller pågår. ' Leverantören är skyldig att fullfölja sina åtaganden och enligt avtalet oaktat att tvisteförfarande påkallats eller pågår Force majeure Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över eller kunnat förutse och därmed är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, ska han, i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Föreligger ovannämnda omständigheter har beställaren rätt att så länge de består, själv utföra leverantörens åtaganden. Ersättningen till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina åtaganden. Utskrivet: :14 Sida 17 av 18

18 Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Parterna ska skriftligen informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation Avtalsbrott och hävning av avtal Om leverantören inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse har beställaren rätt att avhjälpa bristen på leverantörens bekostnad. Den upphandlande myndigheten har rätt att häva avtalet om leverantören inte fullgör sina skyldigheter när det gäller socialförsäkringsavgifter och skatter, anlitar olaglig arbetskraft, försätts i konkurs eller är på sådant obestånd att leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden eller anlitar underleverantörer utan tillstånd. Uppfyller inte leverantören sina åtaganden vad gäller till exempel personalens kvalifikationer och kompetens, eller vid ett flertal tillfällen inte tillhandahåller personal vid avtalad tid eller i avtalad omfattning ska avtalsbrottet betraktas som väsentligt och utgör därmed grund för den upphandlande myndigheten att häva avtalet. Part är skyldig att utan dröjsmål informera den andra parten om avvikelser som leder eller kan leda till att avtalade villkor inte uppfylls Bilagor - Förfrågningsunderlaget med bilagor inkl kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlaget - Leverantörens anbud inkl. komplettering och eller förtydligande av leverantörens anbud Accept av kommersiella villkor Härmed bekräftas att samtliga ovanstående kommersiella villkor accepteras (punkt ) (/ svar) Kravgräns Utskrivet: :14 Sida 18 av 18

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Upphandlingsansvarig Thomas Ekh Projektnamn Värdskap i Valdemarsvik Upphandling Upphandling av utbildning i affärsmannaskap samt analys av utbildningsbehov m.m. i Valdemarsviks kommun. Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN AVTAL SID 1 (6) 2012-11-22 SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA Mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

2.1 Begrepp Med innovationsrådgivare menas den de fysiska person/personer som ska arbeta med uppdraget.

2.1 Begrepp Med innovationsrådgivare menas den de fysiska person/personer som ska arbeta med uppdraget. KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL Innovationsrådgivare Expandum AB Ref. 2016:1031 1.0 AVTALSPARTER Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Expandum AB nedan kallad Beställaren Org.nr. 556252-3281 Adress:

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer