Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Anbudsinbjudan Upphandlande myndighet är Stockholms stad genom utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen samordnar denna upphandling för att täcka in de behov av meriteringssystem för lärare som arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har. Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden (nedan kallad beställaren) inbjuder intresserade leverantörer att utifrån krav och villkor inkomma med anbud avseende meriteringssystem för lärare Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvalitén och statusen på läraryrket vill beställaren ge lärare inom grund-, gymnasie- och vuxenutbildning möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. En lärare som fått sin yrkesskicklighet bedömd kan använda denna merit när hen ska söka tjänst som utvecklingslärare, förstelärare, lektor eller annan tjänst där särskild yrkesskicklighet krävs. Meriteringssystemet ska garantera att likvärdiga bedömningar görs och ska vara en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Meriteringssystemet ska vara grundat i relevant forskning. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av ett meriteringssystem där lärare kan dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd mot meriteringskriterier av en oberoende instans. Denna upphandling med påföljande ramavtal ska tillgodose behovet av: 1. Meriteringskriterier, det vill säga kriterier för vad det innebär att vara en yrkesskicklig lärare 2. Stöd till lärare gällande vilken dokumentation en lärare bör ha för att kunna visa på yrkesskicklighet samt stöd för insamlande av dokumentationen. 3. Bedömningar av om lärare kunnat visa på yrkesskicklighet så som det definieras i meriteringskriterierna Utskrivet: :14 Sida 1 av 18

2 4. Möjlighet till ytterligare prövning för lärare som inte godkänts i meriteringssystemet Ramavtal planeras att tecknas för perioden t.o.m , med möjlighet att förlänga avtalet i tre år med ett år i taget. Avtal kan gälla som längst tom Omfattning Beställaren har som målsättning att lärare per år ska ha fått sin yrkesskicklighet bedömd under avtalsperioden. Beställaren lämnar inga garantier på volymer som ska avropas Organisation och ansvar Direktören vid utbildningsförvaltningen har fått en delegation att fatta tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal med antagen leverantör Allmänna anbudsförutsättningar Levarantören skall basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Alternativa utföranden accepteras inte. Underlaget är uppdelat i avsnitt enligt nedan. Anbudsinbjudan 1. Krav på utföraren 2. Krav på tjänsterna 3. Anbudsprövning och utvärdering 4. Kommersiella villkor Observera att för sent inkommet anbud ej får tas upp till prövning. Denna upphandling genomförs med tillämpning av upphandlingsformen öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Stadens möjligheter att begära förtydligande eller medge rättelse är begränsade. Det får bara göras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. För att staden skall ha möjlighet att pröva och utvär-dera anbudet är det där-för ytterst viktigt att detta innehåller samtliga be-gärda uppgifter. Ersättning utgår inte för inlämnat anbud. Anbud prövas i tre steg: 1. Kvalificering av utförare 2. Acceptans/uppfyllande av krav och avtal 3. Utvärdering 1.5. Sista anbudsdag Sista anbudsdag är Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt till I det fall upphandlingen blir föremål för överprövning Utskrivet: :14 Sida 2 av 18

3 förlängs giltighetstiden med 90 dagar Elektroniskt anbudsförfarande Stockholms stad använder sig av elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign för upphandlingen. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen skall lämna in elektroniskt anbud via systemet. Anbud via fax, mejl eller i pappersform accepteras ej. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på , öppettider för supporten 08:00-17:00. E-postadress: För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till TendSign genom att kontakta TendSigns support på Synpunkter och frågor på förfrågningsunderlaget Frågor på upphandlingsunderlaget skall ställas via Av frågeställningen ska klart framgå vilken punkt, bilaga eller krav frågeställningen avser. Det är viktigt att frågor ställs senast åtta dagar före anbudstidens utgång, så att de hinner besvaras och delges samtliga intressenter i god tid innan anbudstidens utgång. Samtliga svar på inkomna frågor och eventuell annan information om upphandlingen under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via VISMA TendSign. Anbudsgivare uppmanas att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. I det fall leverantör erhåller förfrågningsunderlaget från annan än från stadens ombud (TendSign) ankommer det på levarantören att före inlämnande av anbud kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast skriftliga svar lämnade i TendSign är bindande för staden Inlämnande av elektroniskt anbud Anbudet ska vara skrivet på svenska och lämnas elektroniskt via tendsign.com. Observera att den upphandlande myndigheten inte har möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent. Observera att om inte samtliga i förfrågningsunderlaget begärda uppgifter lämnas så kan detta medföra att den upphandlande myndigheten måste utesluta anbudet. Staden kommer bara att utvärdera och anta anbud som uppfyller samtliga krav i detta förfrågningsunderlag. Till det anbud som lämnas elektroniskt skall bilaga 2 "Ansökans underskrift" undertecknas av behörig företrädare och bifogas Tilldelningsbeslut, avslutande av upphandling och avtal Så snart beställaren fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare. Avtal träffas mellan staden och antagen utförare tidigast 11 dagar efter det att staden meddelat sitt tilldelningsbeslut Offentlighetsprincipen De upphandlande myndigheterna omfattas av offentlighetsprincipen. Den innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar som myndigheterna mottagit. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hållas hemlig, måste det finnas stöd för det i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess (OSL). Utskrivet: :14 Sida 3 av 18

4 Det är upphandlande myndighet som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller lämnas ut. Myndighetens skriftliga beslut i sekretessärende kan överklagas av den som begärt att få ut handlingarna. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 31 kap 16 OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör leverantörens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om uppgiften röjs. Eventuell begäran om att uppgifter i anbud ska sekretessbeläggas kan leverantören göra genom att i anbud dels noggrant precisera vilka uppgifter som avses, dels utförligt motivera på vilket sätt han skulle lida skada om uppgifterna lämnas ut. Önskar du som leverantör att något i ditt anbud ska beläggas med sekretess? (/ svar) Kravgräns Om du svarat ja på föregående fråga ska du här nogrant precisera vilka uppgifter som avses. (Fritextsvar) Om du svarat ja på första frågan ska du här utförligt motivera på vilket sätt du som leverantör skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. (Fritextsvar) 2. Krav på utföraren 2.1. Inledning Nedan anges de krav som ställs på utföraren Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Leverantör ska lämna svar på nedanstående frågor: Leverantör kommer, enligt 15 kap 13 LOU, att uteslutas från deltagande i upphandlingen om de omständigheter som räknas upp i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 1 LOU: Anbud förkastas om leverantören är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt och domen vunnit laga kraft. Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 2 LOU: Anbud får förkastas om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker (Sverige alternativt i det land där företaget är registrerat) 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap eller 11 kap LOU. (om förhållande som avses i punkterna 1-5.) Utskrivet: :14 Sida 4 av 18

5 Leverantören försäkrar att inga av de omständigheter under rubriken Omständigheter som ska leda till att ett anbud förkastas enligt 10 kap. 1 LOU i förfrågningsunderlaget, föreligger gällande det anbudslämnande företaget. (/ svar) Kravgräns Leverantören försäkrar att inga av de omständigheter under rubriken Omständigheter som får leda till att ett anbud förkastas enligt 10 kap. 2 LOU punkterna 1-5 i förfrågningsunderlaget, föreligger gällande det anbudslämnande företaget. (/ svar) Kravgräns Om svaret är nej på föregående fråga, beskriv dom bakomliggande omständigheterna. (Fritextsvar) Leverantören förbinder sig att inte anlita underleverantör för vilken någon av omständigheterna enligt 10 kap. 1-2 gäller. (/ svar) Kravgräns 2.3. Registreringsskyldighet mm Leverantör ska vara registrerad om registreringsskyldighet föreligger. Leverantör ska bifoga registreringsbevis från bolagsverket. Leverantör vars organisation inte är registrerad hos bolagsverket eller i motsvarande register ska till sitt anbud bifoga stadgar och protokoll som visar vilka personer som ingår i styrelsen. Beställaren kommer att via Skatteverket kontrollera om leverantören har betalat föreskrivna skatter, sociala avgifter, etc. Anbud kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolag ska vara bildat senast inför avtalstecknande. Aktiebolag under bildande ska till sitt anbud bifoga stiftelseurkund och senast inför avtalstecknandet lämna kopia på gällande registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). Leverantör uppmanas att namnge de bilagor som bifogas anbud på sådant sätt att det av namnet framgår vad de innehåller. Har bilaga enligt ovanstående krav bifogats: (/ svar) Kravgräns 2.4. Ekonomisk stabilitet Det är viktigt att leverantör har ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Upplysningscentralen (UC) har riskklass 3 eller högre. Upplysningar från UC kommer att inhämtas av den upphandlande myndigheten i anslutning till anbudsöppningen. Anbudsgivare bör själv kontrollera sin riskklassificering hos UC innan anbud lämnas för att utröna om uppfyllelse av krav på ekonomisk stabilitet behöver visas på annat sätt. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska utföraren ändå anses uppfylla dessa krav om 1) och 2) eller 1) och 3) nedan är uppfyllda. Utskrivet: :14 Sida 5 av 18

6 1.) Utföraren lämnar en sådan förklaring att det, tillsammans med punkt 2 eller 3 nedan, kan anses klarlagt att utföraren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. 2.) Garanti lämnas gällande utförarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven enligt ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). 3.) Nystartade företag ska redovisa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning genom bankgaranti eller revisorsintyg. Anbudsgivare som inte uppfyller kravet om lägst UC 3 och som åberopar omständigheter enligt punkt 1 och 2 ovan, alternativt punkt 1 och 3, ska till sitt anbud ladda upp och bifoga sådan förklaring som anges i punkt 1 och garanti/intyg enligt punkt 2 alternativt 3. För utländska företag gäller krav på motsvarande rating enligt likvärdigt kreditvärderingsinstitut. Eventuell kompletterande information från anbudsgivaren avseende den ekonomiska stabiliteten. (Fritextsvar) Angivna krav uppfylls? (/ svar) Kravgräns 2.5. Underleverantör Här nedan skall anges om underleverantörer ska användas. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller samma krav som de som enligt detta avtal ställs på leverantören själv när det gäller utförande av uppdrag, försäkringar, betalning av skatter, arbetsgivaravgifter, efterlevnad av lagar och andra bestämmelser, avtal, m.m. Om leverantören avser anlita underleverantör ska kopia på överenskommelse mellan leverantören och underleverantören gällande de tjänster/funktioner som avses bifogas anbudet. Avser leverantören anlita underleverantör? (/ svar) Kravgräns Om ja - ange underleverantörens/-ernas namn och organisationsnummer: (Fritextsvar) Om ja - har kopia på överenskommelse/-r med underleverantören/-rerna bifogats anbudet? (Fritextsvar) 2.6. Utförarens resurser, kompetens och erfarenhet Levarantören skall ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra uppdrag med utgångspunkt från förfrågningsunderlagets ställda krav. Levarantören skall med minst en referens kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag inom utbildningssektorn. Uppdraget skall ha omfattat minst 10 bedömningar av lärare Referens Här nedan lämnas uppgifter på referens enligt begäran i punkt 2.6. Utskrivet: :14 Sida 6 av 18

7 Beställande organisation (Fritextsvar) Kontaktperson (Fritextsvar) E-postadress till kontaktperson (Fritextsvar) Telefonnummer till kontaktperson (Fritextsvar) 2.8. Frågor till referens Följande frågor kommer att ställas till kontaktperson som angivits i referensobjekt. Uppdragets omfattning Har uppdragstagaren genomfört minst 10 bedömningar av lärare? Kompetens Hur värderar Du att bedömargruppens fackkompetens är/varit? Hur bedömer Du att företaget generellt uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet/-en? Hur bedömer Du att företagets ledning och organisation fungerar/-at? Hur bedömer Du att företagets administrativa rutiner (planering, uppföljning, fakturering, etc.) fungerar/-at? Pålitlighet Hur bedömer Du företagets förmåga att hålla överenskommelser? Hur bedömer Du företagets förmåga att uppnå uppsatta mål? Samarbete och agerande vid fel och brister Hur bedömer Du att samarbetet med företaget fungerar/-at? Hur bedömer Du att företaget agerar/-at för att undvika att fel och brister uppkommer? Hur bedömer Du att företaget lyckats rätta till fel eller brister som uppkommit? 3. Krav på tjänsterna 3.1. Meriteringskriterier Meriteringskriterierna skall synliggöra vilka kompetenser och förmågor en lärare ska besitta för att bidra till utveckling av professionen och skolan och till att elever når goda kunskapsresultat. Meriteringskriterierna skall ligga i linje med beställarens syn på vad läraruppdraget innebär(se bilaga 1) Meriteringskriterierna skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Beskriv era meriteringskriterier. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) 3.2. Stöd gällande dokumentation av yrkesskicklighet Leverantören skall ge stöd till läraren gällande vilken sorts dokumentation hen ska ha för att kunna visa på sin yrkesskicklighet och stöd i hur denna dokumentation kan samlas in. Det kan till exempel handla om mallar till elevenkäter, rekommendationsbrev från rektor eller observationsprotokoll. Dokumentationen skall vara relaterad till meriteringskriterierna och skall erbjuda lärare möjlighet att synliggöra sina kompetenser och erfarenheter. Dokumentationsprocessen skall också fungera som verktyg för reflektion Utskrivet: :14 Sida 7 av 18

8 över den egna kunskapen och praktiken. Stödet skall underlätta för läraren att dokumentera olika sorters evidens för sin yrkesskicklighet. Beskriv ert stöd till lärarna i dokumnetationsprocessen. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) 3.3. Meriteringssystemets bedömningsprocess Leverantören skall följa god bedömningspraxis i enlighet med ISO/IEC :2012 Conformity assesment general requirements for bodies operating certification of persons och SS/ISO 10667:2011 bedömningstjänster i arbetslivet eller motsvarande. Bedömningar av lärare som genomgår meriteringssystemet skall göras av flera personer i en bedömargrupp. Bedömargruppen ska bestå av minst tre personer. Alla i bedömargruppen skall ha yrkesmässiga kvalifikationer inom utbildningsområdet. Minst en person i bedömargruppen skall vara disputerad och minst en person skall arbeta som lärare. Dessa roller kan sammanfalla. Den lärare som underkänts på en del i meriteringssystemet skall ha möjlighet att få denna del prövad en gång till. Staden förväntar sig att processen tar cirka 3-6 månader från det att läraren påbörjar sin meriteringsprocess till att hen får återkoppling från bedömarinstans. Beskriv er bedömningsprocess inklusive rutiner för lärare som vill göra om del av meriteringsprocessen. (Kan beskrivas i bilaga) (Fritextsvar) I beskrivningen av meriteringssystemet ska en uppskattning för tidsåtgång göras, nedbrutet på timmar för helheten samt per moment. Kan också lämnas i bilaga. (Fritextsvar) 3.4. Möjlighet till en andra prövning Det skall finnas möjlighet för läraren att få beslut om meritering omprövat. Bedömningsunderlaget för lärare som inte godkänts i meriteringen skall tillställas beställaren. Beställaren prövar på basis av överlämnat underlag om ny prövning ska ske. Detta kan ske genom att: - hela meriteringsprocessen görs om - delar av processen görs om - endast beslutet gällande meritering blir föremål för ny prövning Accepteras krav enligt ovan? (/ svar) Kravgräns 3.5. Konfidentiella uppgifter Uppgifter som framkommer under lärarens meriteringsprocess ska vara konfidentiella. Uppgifter får inte lämnas ut utan lärarens medgivande. Underlaget ägs av beställaren. Krav enligt ovan accepteras (/ svar) Utskrivet: :14 Sida 8 av 18

9 Kravgräns 3.6. Kvalitetsarbete Leverantören skall redogöra för sitt kvalitetssäkringsarbete. Leverantören skall redogöra för vilka rutiner hen har som säkerställer att utförda uppdrag uppfyller avtalade kvalitetskrav. Beskrivningen skall, förutom redovisning av sitt kvalitetssystem, även innehålla redogörelse för: - hur meriteringssystemet utvecklas kontinuerligt efter politiska beslut om lärares uppdrag - hur meriteringssystemet utvecklas efter aktuellt forskningsläge - hur meriteringssystemet utvecklas i samråd med beställaren. Beskriv ert kvalitetsarbete (Fritextsvar) Redovisning hur företaget arbetar med kvalitetssäkring och vilka uppföljningsrutiner som används för att kvalitetssäkra vad som överenskommits i avtal (om svar lämnas i bilaga, uppge namn på bilaga i denna svarsruta) (Fritextsvar) 4. Anbudsprövning, utvärdering och antagande av anbud 4.1. Anbudsprövning Prövning och utvärdering av inkomna anbud påbörjas snarast efter anbudstidens utgång och beräknas vara avslutad i slutet av augusti Anbuden kommer att kontrolleras med avseende på om de innehåller alla begärda bilagor och följer anvisningarna i detta förfrågningsunderlag. Prövning av anbud kommer att göras enligt följande: - Prövning av om grund för uteslutning föreligger enligt 10 kap. LOU. - Prövning av anbudsgivarens lämplighet, d.v.s. om alla krav på anbudsgivaren/företaget inkl. referenser uppfylls. - Prövning av om alla krav inklusive alla avtalsbestämmelser har accepterats. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav i kvalificeringsfasen går vidare till utvärderingsfasen Referenser - kvalificering Det är anbudsgivarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna är korrekta. Referenspersonen ska besvara enkäten inom sju kalenderdagar, därefter stängs web-enkäten och kan ej längre besvaras. Om referenspersonen inte besvarat web-enkäten inom angiven svarstid kommer denne att kontaktas per telefon av beställarens ombud. Referensperson som inte svarat kommer att uppmanas kontakta beställarens ombud. Har referensperson inte besvarat frågorna efter tre uppringningar under sju kalenderdagar efter det att web-enkäten stängts får referensen noll (0) poäng. Leverantören är ansvarig för att referenspersoner är vidtalade och beredda att svara på enkät. Beställaren kommer att poängsätta referentens svar på de nio frågor som ingår i respektive Utskrivet: :14 Sida 9 av 18

10 referensformulär enligt följande: För omdömet Dålig/Dåligt/Vet ej, eller om frågan ej besvaras, ges noll poäng. För omdömet Mindre god/mindre bra ges en poäng. För omdömet God/Bra ges två poäng. För omdömet Utmärkt ges tre poäng. För att leverantörens anbud ska kvalificera sig ska den genomsnittliga poängsumman vara: - lägst åtta poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Kompetens, m.m., - lägst fyra poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Pålitlighet och - lägst sex poäng i genomsnitt för frågorna under rubriken Samarbete och agerande vid fel och brister. Har referensen en lägre poängsumma uppfylls inte alla ställda krav vilket i så fall innebär att anbudet kommer att förkastas Kvalitet Kvaliteten i meriteringssystemet kommer att bedömas efter följande två utvärderingskriterier: - meriteringssystemets vetenskapliga grund - leverantörens bedömningsprocess Meriteringssystemets vetenskapliga grund Leverantören skall visa att de gjort en bred forskningsgenomgång på området och utifrån denna motivera hur leverantören utformat meriteringssystemet och meriteringskriterierna så att det blir tydligt på vilka forskningsresultat leverantören stödjer sig. Med en bred genomgång av forskning på området avses här en genomgång som innefattar: svensk och internationell forskning, forskning från flera olika relevanta fält såsom skolutveckling, pedagogik och didaktik samt referenser till en mängd olika studier av olika forskare på området. Utvärderingskriteriet kommer att bedömas i en poängskola om 3 steg, 1-3, där varje poäng ger ett mervärde om kr i relation till anbudspriset för en bedömning av enskilds lärares i meriteringssystemet. Totalt mervärde som kan uppnås blir därmed kr för detta kriterium. Om inte anbudsgivarens genomförandebeskrivning når 1 poäng, kommer anbudet inte att utvärderas vidare med hänvisning till att tillräcklig kvalitet inte har uppnåtts. 1 poäng Inget utmärkande - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning bedöms tillföra tillräcklig kvalitet och säkerställa en tillräcklig solid vetenskaplig grund. Några brister kan uppfattas finnas, men det finns tillräcklig förståelse för det som efterfrågas. 2 poäng Bra - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning ger mervärden för beställaren och att beskrivningen på ett tydligt och strukturerat sätt visar en god förståelse för vikten av en vetenskaplig grund. 3 poäng Utmärkt - Den sammanlagda bedömningen visar att beskrivningen på ett utmärkt sätt ger stora mervärden för beställaren och visar på en djup förståelse för vikten av en vetenskaplig grund. Utskrivet: :14 Sida 10 av 18

11 Beskriv hur ovan ställda krav uppnås (Bifogat dokument) 4.5. Bedömningsprocessen En samlad bedömning kommer att göras utifrån följande frågor: Dokumenteras bedömningsprocessen för varje lärare med tydlig koppling till meriteringskriterierna? Finns en tydlig överensstämmelse mellan leverantörens meriteringskriterier, bedömningsprocess och dokumentationsstöd till läraren? Får lärare som inte godkänns en tydlig motivering med koppling till meriteringskriterierna? Utvärderingskriteriet kommer att bedömas i en poängskola om 3 steg, 1-3, där varje poäng ger ett mervärde om 3000 kr i relation till anbudspriset för en bedömning av enskild lärare i meriteringssystemet. Totalt mervärde som kan uppnås blir därmed kr för detta kriterium. Om inte anbudsgivarens genomförandebeskrivning når 1 poäng, kommer anbudet att diskvalificeras med hänvisning till att tillräcklig kvalitet inte har uppnåtts. 1 poäng Inget utmärkande - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning bedöms tillföra god kvalitet i bedömningsprocessen. Några brister kan uppfattas finnas, men det finns tillräcklig förståelse för det som efterfrågas. 2 poäng Bra - Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens beskrivning ger mervärden för beställaren och att beskrivningen på ett tydligt och strukturerat sätt visar en god förståelse för vikten av en bedömningsprocess med hög kvalitet. 3 poäng Utmärkt - Den sammanlagda bedömningen visar att beskrivningen på ett utmärkt sätt ger stora mervärden för beställaren och visar på en djup förståelse för vikten av en bedömningsprocess med hög kvalitet. Beskriv hur ovan ställda krav uppnås (svar kan ges i bilaga). (Fritextsvar) 4.6. Pris Det lämnade anbudet för att genomgå ett meriteringsprogram tillsammans med lämnad tidsuppskattning för genomförande skapar ett timpris. Om lärare genomför en omprövning av delar av programmet utgår ersättning i relation till ianspråkstagen tid (timpris). Anbudsgivare med lägst totalt jämförelsepris kommer att antas som leverantör. Beställaren gör en grov uppskattning innebärande att 1 lärare av 10 ej blir godkänd. Detta innebär att denne lärare kan komma att få genomgå programmet en gång till. Priserna kommer därmed att viktas enligt följande: Pris per lärare som genomgår meriteringsprogrammet: 90 % Pris när lärare gör om hela meriteringsprocessen: 10 % Utvärderingsexempel: Anbudsgivare A: Anbudsgivare B: Anbudspris: kr kr Mervärde: kr kr Jämförelsepris: kr kr Totalt jämförelsepris med 9 bedömningar: kr kr Utskrivet: :14 Sida 11 av 18

12 Anbudspris omprövning: kr kr Mervärde: kr kr Jämförelsepris: kr 500 kr Totalt jämförelsepris vid 1 bedömning: kr 500 kr Totalt jämförelsepris: kr kr Anbudsgivare B har lägst jämförelsepris och antas därmed som leverantör. Ange pris per lärare som genomgår meriteringsprogramet. (Prisruta) Ange pris när lärare gör om hela meriteringsprocessen (Prisruta) 5. Bilagor 5.1. Bilagor 1. Läraruppdrag_målformulering_lönekriterier 2. Ansökans underskrift 6. Kommerisella villkor 6.1. Inledning Förlagan till ramavtalet tillsammans med övriga kontraktshandlingar utgör underlag till det slutliga avtalet mellan den upphandlande myndigheten (utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen) och leverantören. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett orginalavtal att tas fram med samma utförande och innehåll som nedan men kompletterat med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, kontaktpersoner Avtalsparter Mellan Stockholms stad (org nr ) och... (leverantörens fullständiga namn), org nr... har följande ramavtal träffats avseendemeriteringssystem för lärare Tolkning av avtal Om innehållet i nedanstående handlingar visar sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet undertecknade av båda parter 2. Undertecknat ramavtal inklusive eventuella bilagor 3. Förfrågningsunderlaget med bilagor inkl kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlaget 4. Leverantörens anbud inkl. komplettering och eller förtydligande av leverantörens anbud 6.4. Kontaktpersoner för avtalet För utbildningsförvaltningen: Katarina Arkehag, tel: , e-post: Utskrivet: :14 Sida 12 av 18

13 Ange leveranatörens kontaktperson här: (Fritextsvar) Kontaktpersonens tel nr och e-postadress: (Fritextsvar) 6.5. Avtalstid Ramavtal tecknas för perioden t.o.m , med möjlighet att förlänga avtalet i tre år med ett år i taget. Avtal kan gälla som längst tom Om parterna senast sex månader före avtalstidens utgång kommer överens om förlängning ska avtalet förlängas på i övrigt oförändrade villkor med ett år i sänder. Förlängning ska vara skriftlig och undertecknas av båda parter. Om avtalet ej förlängs upphör det att gälla utan föregående skriftlig uppsägning Kvalitet och utförande Leverantören ska utföra alla delar av avtalat uppdrag i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg och det bemötande som beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag verksamt inom branschen. Vid genomförande av avtalade uppdrag ska leverantören tillvarata och företräda de upphandlande myndigheterna och deras intressen. Leverantören ska utföra uppdraget i full överensstämmelse med de krav som angivits i förfrågningunderlaget och i anbudet lämnade uppgifter Anlitande av underleverantör Inga andra underleverantörer än de som angivits i anbudet och som godkänts av den upphandlande myndigheten får användas. Vill leverantören anlita någon annan underleverantör under avtalsperioden ska även denne skriftligen godkännas av den upphandlande myndigheten innan den får anlitas. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller samma krav som de som enligt detta avtal ställs på leverantören själv när det gäller utförande av uppdrag, försäkringar, betalning av skatter, arbetsgivaravgifter, efterlevnad av lagar och andra bestämmelser, avtal, m.m. Vid avtalstecknande förs här uppgifter in om eventuella underleverantörer Avropsrutiner Vid varje enskilt avrop av meriteringstjänst skall en överenskommelse upprättas skriftlig som undertecknas av båda parter. Av överenskommelsen skall framgå vem/vilka lärare som ska genomgå meriteringsprogrammet med namn- och personuppgifter Beställare Beställare av meriteringstjänsterna sker av behörig tjänsteman på respektive deltagande förvaltning. Namn på beställare meddelas skriftligen vid avtalstecknandet med antagen leverantör. Dessutom skall enskild rektor inom stadens egenregiverksamhet kunna beställa tjänsten med stöd av detta avtal. Enskild rektor svarar då för kostnaden när en sådan beställning görs Sekretess Leverantören ansvarar för att personalen kontinuerligt ges utbildning och information om den lagstiftning som gäller för verksamheten ifråga i den omfattning som behövs för att varje Utskrivet: :14 Sida 13 av 18

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer