IT-universitetet i Göteborg Chalmers Göteborgs Universitet. Framgång med Enterprise Architecture

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-universitetet i Göteborg Chalmers Göteborgs Universitet. Framgång med Enterprise Architecture"

Transkript

1 IT-universitetet i Göteborg Chalmers Göteborgs Universitet IT Management - TIA005 Arkitekturdesign Framgång med Enterprise Architecture -Skillnader i förutsättningar mellan offentlig och privat verksamhet Författare: Karl-Magnus Bengtsson Victor Vågman Handledare: Aida Hadzic Kalevi Pessi

2 Sammanfattning Enterprise Architecture (EA) är ett samlat angreppssätt för att hantera komplexiteten i de systemarv som dagens verksamheter allt oftare befinner sig i. Problematiken finns både inom privat och offentlig verksamhet och likväl finns det exempel på genomförda EA-satsningar inom bägge sektorna. Den här rapporten ämnar att undersöka om det finns avsevärda skillnader mellan privat och offentlig verksamhets förmåga att etablera EA. Den gör det genom att kortfattat beskriva vad EA är, vad en Enterprise Arkitekt har för ansvarsområden, etablera vad det finns för organisatoriska förmågor som är kritiska för lyckade implementationer av EA och lista väsentliga skillnader mellan privat och offentlig verksamhet. Tre intervjuer har sedan genomförts med enterprisearkitekter, en från offentlig verksamhet, en från privat verksamhet och en med erfarenhet från bägge typerna av verksamhet. Rapporten påvisar att det både finns relevanta skillnader som påverkar de olika verksamhetstypernas förmåga att etablera EA men också att det finns likheter i de utmaningar som verksamheterna ställs inför. Två exempel på de slutsatser som dras är: Att hantera systemarvet i takt med struktur ella förändringar är särskilt utmanande för privat verksamhet och Både privat och offentlig verksamhet har utmaningar med att motivera värdet av EA, speciellt de kvalitativa aspekterna som är svåra att kvantifiera.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Problembakgrund Problemdiskussion Syfte och problemformulering Förväntade slutsatser Litteraturstudie Enterprise Architecture Vad är Enterprise Architecture? Vad är en Enterprise Arkitekt? Kritiska förmågor för att etablera Enterprise Arkitektur Affärsstrategisk förmåga Teknisk förmåga Mätförmåga Kommunikativ förmåga Politisk förmåga Innovativ förmåga Förmåga att styra Metodologisk förmåga Skillnader mellan offentlig och privat verksamhet Skillnad i organisationens syfte Skillnader i organisationens styrning och beslutsmakt Skillnad i möjligheter till finansiering Skillnad i förutsättning för kompetensförsörjning Skillnader i krav på dokumentation Skillnader i organisationskultur Hypotetiska skillnader mellan privat och offentlig verksamhets förmåga att etablera EA Metod Intervjuguide Empiri och Analys Information om intervjupersonerna och deras organisationer Skillnader i teknisk förmåga Skillnader i affärsstrategisk förmåga Skillnader i mätförmåga Skillnader i kommunikativ förmåga Skillnader i politisk förmåga Skillnader i innovativ förmåga Skillnader i förmåga att styra Skillnader i metodologisk förmåga Resultat Reviderad hypotes efter genomförd empiri och analys Gradering av förmågors och skillnaders betydelse Diskussion Slutsatser...43 Referenser...

4 Tabell och figurförteckning Tabell 1: Representativ maktfördelning i privat respektive offentlig verksamhet...10 Tabell 2: Gradering av förmågor och skillnader...39 Figur 1: Modell över EAs komponenter... 3 Figur 2: Olika arkitektroller och deras ansvarsområden i förhållande till EA (IASA, 2012)... 4 Figur 3: Ramverk över konkurrerande kulturtyper inom en organisation (Parker & Bradley, 2000)...12 Figur 4: Hypotetiska relationer mellan förmågor och skillnader...14 Figur 5: Processen för studiens arbetsmetod...16 Figur 6: Reviderad hypotes, teknisk förmåga...23 Figur 7: Reviderad hypotes, affärsstrategisk förmåga...25 Figur 8: Reviderad hypotes, mätförmåga...27 Figur 9: Reviderad hypotes, kommunikativ förmåga...29 Figur 10: Reviderad hypotes, politisk förmåga...31 Figur 11: Reviderad hypotes, innovativ förmåga...33 Figur 12: Reviderad hypotes, förmåga att styra...35 Figur 13: Reviderad hypotes, metodologisk förmåga...36 Figur 14: Reviderade hypoteser över relationerna mellan kritiska förmågor och skillnader...38

5 1. Inledning Under detta avsnitt argumenterar vi för att undersöka hur etablerandet av Enterprise Architecture (EA) skiljer sig mellan privat och offentlig verksamhet. 1.1 Problembakgrund Under de senaste åren har IT fått en allt mer central och strategisk roll i verksamheters förändringsarbeten. IT förväntas idag både bidra med affärsvärde och med konkurrensfördelar åt verksamheten. Att lyckas leva upp till dessa höga förväntningar gör dock IT-arbetet mer utmanande och komplicerat, inte minst behöver man hantera motstridiga krav och önslemål (Bricknall et al., 2006). Att hantera motstridiga krav för IT, att uppnå en mer konkurrenskraftig IT-verksamhet eller att öka verksamhetens flexibilitet är exempel på orsaker till att införa så kallade Enterprise Architecture. Enterprise Architecture definieras som processen att översätta affärsvisioner och strategier till effektiv förändring av verksamheten. Att etablera Enterprise Architecture ställer dock höga krav på den etablerande organisationen. Det visar sig att 66% av alla organisationer som gör ett försök att etablera Enterprise Architecture misslyckas (Roeleven & Broer, 2008). Att etablera Enterprise Architecture innebär att vi behöver brottas med utmaningar som innefattar flertalet av en organistions olika dimensioner. Arkitekturbegreppet var först endast begränsat till att innefatta verksamhetens tekniska arkitektur då det antogs av Zachman Det användes då ur ett strikt tekniskt och ingenjörsmannamässigt perspektiv som främst syftade till att automatisera och effektivisera verksamhetens processer. Sedan dess har begreppet utvecklats till att beakta hela verksamheten. Idag behöver vi ta hänsyn till organisationens kulturella, humanistiska, tekniska, strukturella och procedurella dimensioner av organisationen för att lyckas. Det nya, mer nyanserade synsättet har gjort allt svårare och ställer högre krav på organisationens förmåga att hantera komplexitet (Jahani et al., 2010; Magoulas et al., 2012). Tidigare forskning har undersökt vilken organisatorisk förmåga som krävs för att lyckas etablera Enterprise Architecture (Boster, Liu & Thomas, 2000; Tehkopf & Wybolt, 2003; Tenkasi et al., 1997; Jahani et al., 2010; Roeleven & Broer, 2008; Luftman, 2000; Weill & Woodham, 2002). 1.2 Problemdiskussion De flesta artikler vi funnit om att etablera Enterprise Architecture har varit generaliserade till alla typer av organisationer. Vi tror dock att etablerandet av Enterprise Architecture kan skilja sig mellan olika organisationstyper. Två typer av organisationer som kan upplevas ha tydliga skillnader i organisatorisk förmåga är organisationer från privat- respektive offentlig sektor. De båda verksamhetstyperna fyller olika funktioner i samhället och har följdaktligen också utvecklat stora skillnader i organisatoriskt utseende och förmåga till förändring (Sundberg & Sandberg, 2006). Pallot (1998) påvisar bland annat skillnader i verksamheternas omfattning, ledning, komplexitet i måluppsättning och beslutskriterier, marknadskänslighet och juridiska begränsningar. Att arbeta med Enterprise Architecture handlar om att skapa strukturer för organisationell förändring som tillåter utveckling med harmoni mellan verksamhetsmål och IT (Covington & Jahangir, 2009), något som är eftersträvansvärt både inom offentlig och privat verksamhet. Det finns flera exempel på hur Enterprise Architecture etablerats både inom privat och offentlig sektor. T.ex. har den privata verksamheten AstraZeneca arbetat med EA sedan bolagen Astra och Zeneca gick tillsammans 1999 (Bricknall et.al, 2006). Ett exempel på offentlig verksamhet kan tas från Amerikanska federala myndigheter som efter Clinger-Cohen lagen 1996 arbetat med att implementera EA i sina verksamheter (GAO, 2001). Eftersom vi tror att organisationstypernas förmågor skiljer sig och att förutsättningarna för att etablera en Enterprise Architecture på ett framgångsrikt sätt därmed också skiljer sig åt formulerar vi följande syfte: 1.2 Syfte och problemformulering Skapa medvetenhet för hur förmågorna för att etablera en Enterprise Architecture på ett framgångsrikt sätt skiljer sig åt mellan privat och offentlig sektor och belysa vilka förmågor som är särskilt utmanande i respektive verksamhet. Utifrån ovanstående syfte har vi valt att belysa frågan: Huvudfråga Hur skiljer sig privat och offentlig verksamhets förmåga att etablera Enterprise Architecture? 1

6 Bakgrundsfrågor 1. Vad är Enterprise Architecture? 2. Vilka förmågor påverkar en organisations möjligheter att arbeta med Enterprise Architecture? 3. Hur skiljer sig karaktärsdragen mellan offentlig och privat verksamhet? 1.3 Förväntade slutsatser Att ta fram en lista på konkreta skillnader i privat och offentlig verksamhets förmåga att etablera Enterprise Architecture. 2

7 2. Litteraturstudie För att belysa den vetenskapliga bakgrunden inom ämnet har en litteraturstudie genomförts. Studien tar sin grund i delfrågorna från problemformuleringen och är uppdelad i tre kapitel. 2.1 Enterprise Architecture Detta avsnitt avser att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad Enterprise Architecture är och vad det krävs av den som avser att arbeta med Enterprise Architecture-relaterade frågeställningar Vad är Enterprise Architecture? Enterprise Architecture är ett komplicerat och diffust begrepp som innehåller flera infallsvinklar. Figur 1: Modell över EAs komponenter EA är dels en samling artefakter (se figur 1 ovan). Arkitekturbegreppet härstammar från byggindustrin. När vi talar om verksamhet är ordet arkitektur en metafor som jämför ritningarna av en verksamhet med ritningarna av ett hus. EA är därav en samling av designartefakter som syftar till att beskriva arkitekturen. Exempel på designartefakter är modeller, listor, scheman, planer, och definitioner (Zachman, 1996). Enterprise Architecture är också en process (se figur 1 ovan). Enligt The Open Group (2007) är EA en detaljerad plan för hur ett system kan vägleda sin egen implementation. EA är med andra ord processen att skapa ordning i verksamhetens IT- och verksamhetsutveckling. Processen för EA inkluderar t.ex. design och utveckling av verksamhetens processer och aktiviteter. Övergripande steg för EA är planering/kravinsamling, design/utveckling och implementation/etablerande, vilket också inkluderar omfattande förändringsledning (The Open Group, 2007). Ett sista viktigt steg i processen för EA är uppföljning och drift av EA som syftar till att både upprätthålla och fortsätta kamma hem nyttan av EA-investeringen. Att tillägga är att processen för EA inte nödvändigtvis behöver ske sekventiellt. EA-processen kan likväl ske iterativt vilket t.ex. medför att design/utvecklingsaktiviteter behöver omrevideras vid implementationen/etablerandet av EA (Iyamu, 2009). En stor utmaning med EA-arbetet är att det inte finns några givna sätt för hur verksamheten bör gå till väga. Det är upp till var verksamhet att välja eller kombinera olika ramverk för EA eller kanske t.o.m. designa sitt egna ramverk. Att sedan etablera det tilltänkta ramverket är en utmaning som ställer stora krav på den etablerande organisationen (Sessions, 2007). Enterprise Architecture har också en stor omfattning, EA sträcker sig över hela verksamheten (se figur 1 ovan) och all den komplexitet det innefattar. Ett viktigt syfte med EA är att skapa överblick och en större förståelse för verksamheten (Sessions, 2007 & Strano, 2007). Utöver verksamhetens tekniska komplexitet innefattar EA också komplexitet rörande andra domäner såsom dess domäner för 3

8 processer och aktiviteter, befogenheter och ansvar, affärsidéer och värderingar samt intressenter och kunskap. En stor utmaning är att skapa alignment (harmoni) mellan dessa olika domäner. Vi talar då om strukturell, funktionell, sociokulturell och infologisk alignment (Magoulas et al., 2012). Enterprise Architectures omfattning sträcker sig också över tiden (se figur 1 ovan). EA syftar till att bidra till verksamhetens utveckling både idag och i framtiden (The Open Group, 2007; Land et al., 2009). Exempel på hur EA kan bidra till en verksamhets utveckling idag och i framtiden är genom högre grad av agilitet/flexibilitet, alignment mellan IT och affärer, bättre moral hos anställda och genom lägre grad av misslyckade IT-system (Session, 2007) Vad är en Enterprise Arkitekt? Kraven som ställs på en enterprise arkitekt är om man ska tro litteraturen mycket omfattande. Det ställs höga krav på både professionel och personlig förmåga. Arkitekten förutsätts att förstå och ha kunskap inom fyra områden - affär, information, informationssystem och infrastruktur och behöver vara expert inom minst ett utav dem. Utöver det bör arkitekten både besitta goda ledaregenskaper men också djupgående kunskap om programmering (Steghuis & Proper, 2008). Eftersom EA har som syfte att både arbeta med ett helhetsperspektiv och ett detaljperspektiv samt att de frågeställningar som kommer fram i arbetet rör sig från verksamhetens processer till dess tekniska infrastruktur blir kompetenskraven på Enterprise Arkitekten snabbt enorma. Till följd av det delar många författare upp Enterprise Arkitektens arbete på flera roller (The Open Group, 2011; Steghuis & Proper, 2008; Strano 2007). IASA - föreningen för Sveriges IT-arkitekter, går steget längre och lyfter upp Enterprise Architecture från en roll till en funktion som deras olika arkitekttyper har ett gemensamt ansvar för. Deras arkitektroller och hur de förhåller sig till Enterprise Arkitektur-funktionen visas i figur 2 nedan (IASA, 2012). Figur 2: Olika arkitektroller och deras ansvarsområden i förhållande till EA (IASA, 2012) 4

9 2.2 Kritiska förmågor för att etablera Enterprise Arkitektur Detta avsnitt syftar till att besvara delfrågan: Vilken organisatorisk förmåga är kritisk för att etablera Enterprise Architecture?. Studien har identifierat åtta organisatoriska förmågor som vi utifrån granskad litteratur förstått som kritiska och centrala. De åtta organisatoriska förmågorna presenteras nedan Affärsstrategisk förmåga Det affärsstrategiska perspektivet är oerhört viktigt för att lyckas med Enterprise Architecture (EA). Bill Gates lämnade t.ex. sin roll som VD för microsoft för att istället ta rollen som chefsarkitekt (Luftman, 2000). Enligt Roeleven och Broer (2008) är en bristfällig koppling mellan EA och verksamhetens affärsstrategi den största orsaken till att EA-projekt misslyckas. Den affärsstrategiska sidan av EA benämns strategisk- /marknadsarkitektur. Strategi-/marknadsarkitekturen inkluderar marknadsstrategi, finansiella modeller samt kund- och leverantörsförhållanden. Att arbeta och upprätta nära förhållanden till kunder och leverantörer kan vara viktigt för det affärsstrategiska perspektivet. Tillväxten av den egna verksamheten är vanligtvis starkt beroende av både kunder och leverantörer. Att beakta outsourcing av icke strategiska delar av verksamheten är också ett populärt vägval i samband med EA-projekt. (Tenkasi et al., 1997). En annan benämning för den affärsstrategiska delen av EA är domänen för verksamhetens syfte, mål och värderingar. Denna domän inkluderar också svårigheter rörande organisationskultur och normer (Magoulas et al., 2012). För att EA-arbetet ska relatera till affärsstrategin krävs det att beslutsfattare har en förståelse för hur verksamheten ska arbeta strategiskt i framtiden (Jahani et al., 2010). En av de kritiska faktorerna för att lyckas med EA-projekt är att EA-arbetet är i linje (aligned) med verksamhetens affärsstrategier. Hur ser verksamhetens värdeerbjudande (value proposition) ut och hur tänker verksamheten bli bäst på marknaden? Det är också viktigt att man har en förståelse för hur verksamhetens organisationskultur och målsättningar påverkar realiserandet av affärstrategierna (Tehkopf och Wybolt, 2003). Det är viktigt att Enterprise arkitekten har en analytisk förmåga i arbetet med EA. Arkitekten bör kunna identifiera och konceptualisera problem och organisera information för att sedan kunna arbeta strukturerat med beslutsfattande. För att kunna ta bra beslut rörande EA-arbetet behöver arkitekten också en förståelse för verksamhetens syfte och sammanhang (Steghuis & Proper, 2008). För att lyckas med större förändringsarbeten är det viktigt att man formulerar en tydlig vision. Visionen syftar till att locka alla som ska förändras till ett attraktivt,framtida skede. Många större förändringsprojekt misslyckas för att de saknar en tydlig vision (Kotter, 2007) Teknisk förmåga En effektiv EA är starkt beroende av kompetens för att arbeta i EA-processen. Utöver chefsarkitekt, EA-råd och olika domänansvariga krävs till exempel också de som arbetar med att adminstrera EA-arbetet och tillämpa EAarbetet inom sina egna arbetsområden såsom projektledare, infrastrukturs-ingenjörer och applikationsutvecklare (Jahani et al., 2010). EA-insatser misslyckas ofta för att arkitekten inte har tillräcklig kompetens och verksamheten i stort saknar den kompetens som krävs för att etablera EA. De flesta arkitekter väljs utifrån sin tjänstetid i organisationen. Enterprise arkitekterna saknar ofta kunskap och erfarenhet av grundläggande designmönster för de domän som de tilldelats. Den bristande kunskapen bidrar till många olika tolkningar och definitioner av EA och oförenliga åsikter om vad som måste vara göras (Iyamu, 2009). Enterprise Architecture har en teknisk sida som benämns teknisk arkitektur. Teknisk arkitektur innefattar tekniskt knowhow, verktyg, metoder, processer, rutiner och artefakter som ska tas fram i samband med transformeringingen mot en ny EA. Den tekniska arkitekturen bygger på att beskriva olika datorbaserade system såsom programvara, groupware, nätverk och delade databaser (Tenkasi et al., 1997). Det är viktigt att ha en förståelse för svårigheterna med att etablera IT i affärsverksamheten. Det är dock viktigt att inte införa tekniken för teknikens skull utan att den också ska bidra till affärsnytta (Tehkopf och Wibolt, 2003). Det gäller att ha ett lagom fokus på teknik och ett lagom fokus på affärer då man utvecklar sin EA. Att fördjupa sig för mycket i affärer utan teknisk förankring medför inte något större värde och detsamma gäller tvärtom. Värdet av verksamhetsarkitekturen är produkten av teknikperspektiv och affärsperspektiv multiplicerat med varandra (Boster, Lie & Thomas, 2000). 5

10 2.2.3 Mätförmåga Många IT-organisationer har svårt att redovisa hur IT bidrar med värde för affärsverksamheten. Ofta skiljer sig IT- och affärsverksamhetens mått och kriterier för hur man mäter värdet av IT. För att IT- och affärsverksamhet ska kunna diskutera IT behöver de gemensamma sätt att utvärdera IT (Luftman, 2000). För att man ska kunna ta bra beslut rörande EA är det också viktigt att det framgår vilka mått och kriterier som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Man bör arbeta med att ta fram de viktigaste måtten för IT-nytta och sedan beakta dem i beslutsfattande (Weill & Woodham, 2002). EA innebär omfattande förändring utöver hela organisationen och nyttan med EA-arbetet kan ta lång tid att realisera. Detta medför att EA-projekt kräver stora och riskfyllda investeringar ekonomiskt. Den stora ekonomiska investeringen ställer stora krav på att påvisa värdet av EA. Att påvisa värdet av EA kan dock vara svårt, utöver att nyttan är indirekt (tar lång tid att realisera) är den dessutom ofta kvalitativ (svår att sätta pengar på) (Iyamu, 2009). Att mäta efter att projektet är klart är också viktigt. Ofta inleder man större IT-projekt med att ta fram ROI-kalkyler (Return on investment). För att försäkra sig om att man fortsätter kamma hem nytta med EAarbetet kan det dock vara viktigt att fortsätta mäta även efter att projektet är avslutat (Luftman, 2000) Kommunikativ förmåga Ett av arkitektens olika ansvar är att kommunicera och sprida viktig information rörande EA-projektet till alla relevanta intressenter. Arkitekten bör ha en didaktisk förmåga vilket innebär att arkitekten ska kunna förklara komplexa företeelser för andra. Utöver en didaktisk förmåga bör arkitekten också ha en förmåga att lyssna, skriva och uttrycka sig verbalt (Steghuis & Proper, 2008). Kommunikation är kritiskt för att uppnå alignment i den nya EA:n. Kommunikation möjliggör spridning av kunskap och därmed en ökad förståelse för affärsverksamhetens strategier eller för IT:s komplexitet (Luftman, 2000). För att lyckas med förändringsarbete är det kritiskt att inleda förändringsprojektet med att nå ut med förändringens grundläggande syfte och vision. Helst bör förändringsarbetet börja i en kris eller ett starkt behov av förändring. Kommunikation är kritiskt för att nå ut och fånga intresset hos alla viktiga aktörer för förändringen. Ifall förändringen inte underbyggs av en kraftig, guidande koalition som har makt att driva på förändringen kommer den med högsta sannolikhet att misslyckas (Kotter, 2007). En av EA:s delarkitekturer benämns domänen för intressenter och kunskap. Svårigheterna inom den delarkitekturen kretsar kring att förändringens olika intressenter ska få uppleva förändringen som meningsfull. Meningsfullhet uppnås genom att bygga förståelse och att brygga olika individers skillnader i bland annat bakgrund, kontext, språk, intressen och kognitiva kapacitet (Magoulas et al., 2012). En av de största orsakerna till att EA-projekt misslyckas är att medvetenheten för EA är för låg hos viktiga intressenter och att ledningen inte är tillräckligt engagerad i arbetet (Roeleven & Broer, 2008). Att kommunicera tydligt och att kommunicera tidigt och ofta i projektet är två av Tehkopf och Wybolts (2003) högst rankade faktorer för att lyckas med EA-projekt Politisk förmåga Att identifiera den politiska aspekterna av information och att hantera dem på ett konstruktivt sätt kan vara en komplex och tidskrävande uppgift. Att ha tillgång till information innebär makt vilket gör att folk inte delar med sig av information hur som helst. Att information flödar fritt är dock kritiskt för att man ska uppnå den informations-baserade, kunskapsbaserade eller lärande organisationen. Det går att klassificera organisationer som olika typer av politiska styren då det kommer till information: teknokratisk utopism, anarki, feudalism, monarki och federalism. Inom den teknokratiska utopismen är det de tekniska experterna som styr informationshanteringen och de eftersträvar ofta stark ordning och reda i informationsstrukturen. Inom anarkin styr envar om sin egen information och det finns en stark avsaknad av informationshantering. Inom feudalismen styr varje avdelning hårt över sin avdelnings informationshantering. Inom monarkin har vi en stark, central styrning av organisationens informationshantering. Inom federalismen diskuteras informationshanteringen med hjälp av förhandling och strävande mot konsensus mellan organiastionens olika aktörer (Davenport et.al, 1992). Både anställda från IT-avdelningen och anställda från olika affärsenheter brukar betrakta rollen Enterprise arkitekt med misstänksamhet. Detta beror på att de inte längre har befogenhet att ta beslut rörande den viktigaste tekniken. De ser också Enterprise arkitekten som ett hot mot deras anställningstrygghet och deras kontroll över verksamhetens resurser. Bristen på förtroende mellan de olika ledande aktörerna leder till ett sämre samarbete och en arkitektur med lägre grad av alignment mellan teknik och affärer (Iyamu, 2009). Att hantera förväntningar och politiska svårigheter är två av Roeleven och Broers (2008) kritiska orsaker till att EA- 6

11 projekt misslyckas. Det finns tyvärr ofta de som inte alls är intresserade av EA. Ibland är det bäst att lämna de mest negativa personerna i fred för att låta de som är mer engagerade och motiverade arbeta i EA-projektet. Förhoppningsvis smittar de involverades motivation och engagemang av sig (Tehkopf & Wybolt, 2003). Steghuis och Proper (2008) skriver att det är viktigt att Enterprise-arkitekten är diplomatisk, det vill säga har en förmåga att tala om känsliga ämnen utan att väcka fientliga känslor. Det är också viktigt att Enterprise arkitekten har en förmåga att förhandla, hålla ett öppet perspektiv, att kunna vara en teamplayer och vara empatisk mot olika intressen Innovativ förmåga Det huvudsakliga syftet med kontinuerliga innovationer är konkurrensfördelarna för verksamhetens affärsområden, aktiviteter och processer. Enterprise arkitekten konstruerar innovationer genom verksamhetens processer och aktiviteter. Varje definierad EA-domän bidrar med sitt unika värde i förhållande till innovationerna (Iyamu, 2009). Aerts (et al., 2003) ger exempel på hur de olika EA-domänerna turats om att driva innovation och utveckling historiskt sett. Ibland har EA:s tekniska domäner drivit på utvecklingen med hjälp av nya tekniska genombrott medan EA:s affärsdomän drivit på utvecklingen vid andra tillfällen med genombrott i nya affärskoncept (ibid). Det kan dock vara utmanande att ständigt ta vara på nya innovationer och utmaningar. För att ta vara på nya innovationer kan verksamheten behöva en process som aktivt bearbetar och underbygger nya möjligheter i verksamhetens omgivning. Det är viktigt att nya möjligheter diskuteras och tas upp som tänkbara förslag för verksamhetens utveckling, både positiva och negativa sidor av möjligheterna bör diskuteras (Weill & Woodham, 2002). Magoulas et al. (2012) beskriver kontextuell alignment. Kontextuell alignment är graden av harmoni mellan verksamhetens EA och dess omgivning och dess konkurrenter. En av Enterprise arkitektens kärnkompetenser är hans/hennes abstraktionskapacitet, det vill säga förmågan att lära från nya situationer och utnyttja insamlad kunskap, fakta, regler och principer. Det är också viktigt att arkitekten genererar nya, kreativa idéer och lösningar och uppfinner nya sätt att driva affärer. Arkitekten bör också kunna ta vara på nya möjligheter då de uppkommer (Steghuis & Proper, 2008). Design, utveckling och införande av EA kräver en djup förståelse för tekniska behov, affärsvisioner och krav. Det kan vara svårt att upprätta denna förståelse då affärsprocesser förändras och teknik växer. För att uppnå en mer innovativ miljö bör man beakta organisationens kulturella och sociala miljö. Är organisationen redo för förändring i sin dynamiska miljö? Känner sig de anställda ansvariga för företagets innovation? Har de anställda och organisationen en förmåga att lära sig från sina erfarenheter? Uppmuntrar organisationen entreprenörsskap och nytänkande t.ex. med hjälp av incitamentsystem? (Luftman, 2000). Det kan skilja sig i vilken grad en organisation är redo för att anamma och ta till sig en ny ordning. För att förebygga motstånd mot förändring och innovation bör man eftersträva kortsiktiga mål för att demonstrera att förändringsarbetet leder till något. Det är dock viktigt att inte ta ut segern i förskott. Det är först när arbetet blivit en naturlig del av organisationens normer och rutiner som förändringen verkligen är införd. Man brukar tala om att institutionalisera förändringen i verksamhetens organisationskultur (Kotter, 2007). Tehkopf och Wybolt (2003) förespråkar att aldrig uttala arkitekturarbetet som fulländat. En verksamhets teknik- och affärsmiljö förändras ständigt vilket kräver ett evigt förändringsarbete med EA Förmåga att styra En av Luftmans (2000) kriterier för IT-mognad är dess förmåga att styra och administrera IT. Det är viktigt att definiera vem som har vilken auktoritet att ta vilka beslut då man diskuterar styrning av IT och affärer (ibid). Ofta lägger företag ett för stort fokus på investering i kapital och ett för litet fokus personal och administration. Detta resulterar i ett alltför kortsiktigt fokus för arbetet med EA. Total Cost of Ownership för EA består till största delen av personal- och administrationskostnader snarare än kostnaden att installera ny teknik (Tehkopf & Wybolt, 2003). En enterprise arkitekt bör ha en förmåga att planera och organisera, det vill säga att förtydliga målsättningar och vidta åtgärder för att nå dessa mål på ett effektivt sätt (Steghuis & Proper, 2008). En av EAs delarkitekturer benämns social arkitektur vilket innefattar verksamhetens olika enheter, nivåer, samordningsmekanismer, auktoritetsstrukturer och metoder för verksamhetsstyrning (t.ex. incitamentsystem). Magoulas et al. (2012) benämner en liknande delarkitektur domänen av befogenheter och ansvar. Delarkitekturen innefattar maktstrukturer och tydliga ansvarsområden som syftar till att minska konflikter, frånvaro och utanförskap i organisationen (ibid). Det kan dock vara svårt att anpassa EA till en verksamhets organisationsstruktur då det kan vara svårt att få överblick över EAn. EA är föränderligt och kan vara svårt att kartlägga då den vanligtvis sträcker sig över flera avdelningar (Iyamu, 2009). En kritisk faktor för att lyckas med EA är att utse en högsta ansvarig för EA-arbetet (Roeleven & Broer, 2008). Iyamu (2009) poängterar dock att huvudarkitekten bör samarbeta med andra arkitekter som ansvarar för mindre delar av den totala 7

12 verksamheten för att uppnå överblick över den totala arkitekturen. Ett av Kotters (2007) åtta steg för att lyckas med transformativ förändring är att bemyndiga de anställda. De anställda bör ha ansvaret och inte minst befogenheterna att genomföra de förändringar som behöver genomföras. De anställda använder därefter sin fördelade makt till att förändra aktiviteter och processer i den befintliga organisationsstrukturen (ibid). Det är dock viktigt att ha i åtanke att de anställda också kan använda sin makt för att skydda sina egna intressen snarare än verksamhetens intressen (Luftman, 2000) Metodologisk förmåga En kritisk faktor för att lyckas med EA-arbete är att välja ett lämpligt ramverk för EA (Jahani et al. 2010; Bricknall et.al, 2006; Boster, Lie & Thomas, 2000). Ett ramverk innefattar metod, verktyg och sätt att dokumentera processen (Jahani et al., 2010). Ramverket bör väljas med slutprodukten i åtanke och den bör eftersträva alignment mellan IT och affärer. Att inte välja eller arbeta efter något tydligt ramverk kan leda till ineffektivitet, otydliga målsättningar och bristande förmåga att uppnå alignment mellan IT och affärer. För att lyckas med sitt metodologiska arbete bör man börja på låg nivå och först dokumentera arkitekturen as-is. Därefter behövs också en övergripande strategi, en målarkitektur och en sekvensplan för att nå målarkitekturen. En annan viktig förmåga är att välja och arbeta efter relevanta artefakter som är lätta att förstå både av teknik- och affärspersonal. Man bör hellre eftersträva en överdrivet grafisk dokumentation i t.ex. Unified Modeling Language (UML) än en överdrivet textbaserad (Bricknall et.al, 2006). Ett vanligt problem är att man dokumenterar EA-arbetet på en allt för teknisk detaljnivå. Boster, Lie och Thomas (2000) skriver om ett projekt som efter en miljon dollar och sex månader levererade nio kg projektdokumentation. Orsaken till att projektet sedan gick dåligt var att få personer (utöver teknikspecialisterna) förstod sig på dokumentationen. Den metodologiska förmågan hänger därmed ihop med den kommunikativa förmågan som handlar om att förmedla meningsfullhet i EA-arbetet till alla berörda intressenter. Användare bör få delta i processen att planera och dokumentera EA-arbetet. Användare kan både bidra med användbar feedback och får dessutom bättre inblick och förståelse för EA-arbetet ifall de får delta (Jahani et al., 2010). Som EA-designer bör man ha ett övergripande perspektiv. Det kan vara svårt att veta var man ska börja då man ska modellera en verksamhet och det är lätt att hamna i analys-paralys, d.v.s. att verksamhetens komplexitet blir överväldigande och att arbetet med EA därmed kör fast (Armour, Kaisler & Liu, 1999). 8

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Kreatören som strategisk resurs

Kreatören som strategisk resurs Kreatören som strategisk resurs En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning Magisteruppsats Ekonomistyrning Vårterminen 2010, 15 hp Författare: Charlotte Ekström 850627 Frida Sundberg

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Affärssystem i små och medelstora företag

Affärssystem i små och medelstora företag Institutionen för Informatik Affärssystem i små och medelstora företag Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd : juni,

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Frida Johansson och Sara Westermark

Frida Johansson och Sara Westermark MITTUNIVERSITETET Institutionen för Utbildningsvetenskap Examinator: Anders Olofsson, anders.olofsson@miun.se Handledare: Jan Perselli, jan.perselli@miun.se Författarnas e-postadress: frjo0806@student.miun.se

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 HUMAN RESOURCE FUNKTIONENS ROLL OCH ARBETSSÄTT I en

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer