Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping."

Transkript

1 Anbudsinbjudan Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping. Omfattning Uppdraget omfattar att ansvara för drift, skötsel och tillsyn, löpande underhåll och visst akut underhåll av kommunens campingplats, badanläggning (inomhus- och utomhusbad) samt driva turistinformation. I uppdraget ingår serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker anläggningarna. Anbudets innehåll Anbudet skall innehålla samtliga efterfrågade dokument och redovisningar enligt nedan. Anbudsgivaren uppmanas att begränsa svaren till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. 1. Samtliga bevis som krävs enligt avsnitt 1, krav på utföraren. 2. Bekräftelse att samtliga ställda krav på tjänsten, avsnitt 2, uppfylls. 3. Efterfrågade redovisningar och bevis 4. Bekräftelse att avtalsvillkoren godkänns. Bifogade kommersiella villkor försedda med anbudsgivarens underskrift skall bifogas anbudet som bekräftelse på att ställda kommersiella villkor accepteras. 5. Priser lämnade enligt anvisning i avtalet. 6. Bekräftelse att anbudet gäller till angivet datum enligt nedan. 7. Kontaktuppgifter till anbudsgivaren. Var vänlig och kontrollera att samtliga delar enligt ovan finns med i anbudet! Om någon del saknas kan det utgöra skäl till att utesluta en anbudsgivare. Anbudets giltighetstid Det lämnade anbudet skall vara bindande i tre månader efter anbudstidens utgång. Allmänna anbudsförutsättningar Anbud ska lämnas skriftligt på svenska. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt eftersom sekretessen då ej kan säkerställas. Avtalsperiod: med möjlighet till förlängning år. Kommunen förbehåller sig rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid (se mer information i förfrågningsunderlaget) Anbudet skall utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Alternativa anbud accepteras inte. Anbudet skall vara Essunga kommun tillhanda Kuvertet ska vara försett med texten Anbud bad och camping och adresseras: Essunga kommun, Nossebro. 1

2 Denna upphandling genomförs i enlighet med reglerna för förenklad upphandling i 15 kap. 3 LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kontaktpersoner Om potentiella anbudsgivare har frågor om entreprenaden kan dessa ställas till: Bertil Arfvidsson, teknisk chef Tel: E-post: (semester vecka 30) Frågor om upphandlingen, anbudsgivning och liknande ställs till: Pia Jacobsson, administrativ chef Tel: E-post: (åter från semester den 18 augusti) Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras kommer dessa kompletteringar att lämnas skriftligt till alla som erhållit förfrågningsunderlaget. De nya underlagen skickas i såfall ut under vecka 34. Meddelande om tilldelningsbeslut Anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt meddelande om resultatet av upphandlingen så snart Essunga kommun har fattat tilldelningsbeslut. Antagen anbudsgivare skall vara beredd att underteckna avtalet tidigast elva dagar efter det att tilldelningsbeslutet meddelats. Välkommen med Ditt anbud. Bertil Arfvidsson Essunga kommun Bilagor: Förfrågningsunderlag och Kommersiella villkor (i detta dokument) 1. Anbudsformulär 2. Byggnadsritning 3. Karta 4. Beskrivning av övrig teknisk installation 5. Statistik och avgifter 6. Kvalitetsmål för drift av bad och camping 7. Maskin- och inventarieförteckning 8. Begreppsbestämningar 2

3 Förfrågningsunderlag 1.1 Kvalificeringskrav på utföraren Anbudsgivaren ska utforma sitt anbud i enlighet med föreskrivet anbudsformulär och bifogat de handlingar som begärts i förfrågningsunderlaget. En upphandlande myndighet skall utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 1 LOU En upphandlande myndighet kan utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 2 LOU. 1.2 Skatter och sociala avgifter, krav på registrering mm Anbudsgivaren/utföraren skall uppfylla nedanstående grundläggande kvalificeringskrav/skallkrav. Granskning görs av den upphandlande myndigheten. Anbudsgivaren/utföraren skall: - vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret - vara registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt - innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter/ha fullgjort sina åligganden gällande socialförsäkringsavgifter och skatt - inneha F-skattsedel - ha tidigare erfarenhet av drift av friskvårdsanläggning eller motsvarande verksamhet. Då begäran om sådana uppgifter endast är tillämpbar i Sverige skall utländsk utförare uppfylla motsvarande krav i registreringslandet. Bevis från utländsk anbudsgivare skall inlämnas på begäran inom fem arbetsdagar. Kreditvärderingsintyg från UC eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut, ej äldre än tre månader från anbudsdatum, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst 3 (UC) eller motsvarande från annat kreditinstitut. För nystartade företag skall ekonomisk redovisning bifogas vilket skall visa en god kreditvärdighet. Uppdragsgivaren bedömer vad som är god kreditvärdighet. Företag som bildas, eller på väg att bildas för att genomföra uppdraget skall uppfylla kraven enligt denna punkt senast vid avtalsstart. 3

4 2. Upplysningar om och krav på tjänsten 2.1 Huvudmannaskap Kommunen är i egenskap av uppdragsuppgivare huvudman för de tjänster som omfattas av denna entreprenad. 2.2 Avtalsperiod Avtalsperioden Essunga kommun önskar teckna avtal för är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. 2.3 Orientering om entreprenadobjekten Fastighetsrättsliga uppgifter Adress: Nossebro Camping resp. Nossebrobadet Marknadsgatan Nossebro Fastighetsbeteckning: Essunga Stallaholm 1:311 Fastighetsägare: Essunga kommun Förvaltare: Tekniska kontoret Fastighetstekniska uppgifter Badanläggning Anläggningen består av en byggnad (Bilaga 2) samt två utomhusbassänger. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1973 och har en golvyta på 820 m² (inkl. bassäng). Byggnaden har delvis byggts om och renoverats ett flertal gånger sen det byggdes genomfördes en total nyinstallation av ventilationsanläggningen. Reningsanläggningen för bassängvattnet byggdes om Inom anläggningen finns även en motionshall, som nuvarande utförare idag nyttjar till gym. Camping Campingen har 4 st campingstugor om 17 m² vardera (byggår 1990), 24 uppställningsplatser för tält och husvagn, samtliga med el. Möjlighet att utöka antalet platser kan finnas. På campingen finns även en teamutvecklingsbana. I anslutning till banan finns en kåta med utrustning för grillning. 4

5 2.3.3 Aktuell statistik med fakta om antal besökare, nyttjandegrupper mm Redovisas i bilaga Uppgifter om sidoentreprenader Kommunen har träffat serviceavtal avseende befintligt inbrotts-/brandlarm. 2.4 Nossebro scen, (och andra anslutande ytor) I anslutning till campingen finns Nossebro scen belägen (ingår ej i entreprenaden). I dagsläget står en av campingstugorna (tillhörande entreprenaden) på området för Nossebro scen. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Utföraren är ansvarig för skötsel och städning av toaletterna. Inför det att aktiviteter skall äga rum på scenen, skall utföraren informeras i god tid. Utföraren äger ej rätt att ta entréavgift till publika arrangemang på scenen i Stallaholmsområdet. Utföraren äger ej rätt att servera mat och dryck inne på scenområdet i samband med publika arrangemang. Om utföraren önskar arrangera någon aktivitet, försäljning eller liknande i samband med att det är någon programverksamhet skall detta föregås av en dialog med arrangören. Andra frågor med anledning av detta regleras i separat avtal mellan utförare och kommunen Se bilaga 3 Karta 2.5 Allmänna förutsättningar Utföraren skall, före avgivande av anbud, ha skaffat sig kännedom om objektet och verksamheten, genom besök på platsen. Utföraren skall ta del av och följa lagar, författningar, anvisningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 2.6 Myndighetskrav Utföraren skall ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Utföraren skall ta prover på bassängvattnet enligt de myndighetskrav som finns. Utföraren skall teckna avtal med auktoriserat laboratorium för analys av proverna. Utföraren skall ombesörja myndighetskontakter och skall bekosta samtliga anmälningar till myndigheter, som erfordras för entreprenadens utförande. 5

6 2.7. Drift och underhåll - ansvarsfördelning Följande ansvarsfördelning gäller mellan Kommunen och Utföraren när det gäller drift och underhåll av anläggningen: Kommunen - är ansvarig för drift och skötsel av vattenreningen för badanläggningen. Detta görs i enlighet med beslutad årlig budget och definitioner - ansvarar för om- och tillbyggnader - bekostar el, VA och värme för anläggningen Utföraren - ansvarar för ventilationsaggregat inklusive filterbyte samt skötsel av badbassänger inklusive kemikalier - ansvarar för tillsyn och akut underhåll samt reparation av fast inredning, inventarier, maskiner och verksamhetsutrustningar (det som finns med i maskin- och inventarieförteckningen, bilaga 7) - rapporterar till kommunen behovet av större underhållsåtgärder - ansvarar för och utför städning samt snö- och halkbekämpning utanför entréer - utför gräsklippning inom området för anläggningen Det förutsätts att ovanstående sker på ett fackmannamässigt sätt, vilket bland annat innebär att skötselinstruktioner skall följas. Väsentliga avvikelser skall skriftligen godkännas av beställaren före utförande. Även i övrigt skall de av kommunen antagna kvalitetsmålen och kraven på utförande avseende tillgänglighet, personkontakt, inflytande och yrkeskompetens (bilaga 6) vara styrande för utförarens åtagande. Vid fullgörandet skall utföraren iaktta allas likhet inför lagen och saklighet och opartiskhet. Under öppethållandetid skall badanläggningen och campingen vara användbar för de aktiviteter som anläggningarna är till för. 2.8 Omfattning på åtagandena Akut underhåll i form av funktionsfel, så som stopp i avlopp, räcken som lossnat mm, skall åtgärdas omgående av utföraren Större akut underhåll till följd av inbrott, skadegörelse/vandalisering, glaskross, maskin- och motorhaveri och liknande skador som inte vållats av utföraren, skall omgående anmälas till kommunen samt kommunens försäkringsbolag. Städning skall utföras som lägsta nivå enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök. Beträffande skötseln av badvattnet skall denna utföras enligt Socialstyrelsens allmänna råd för bassängbad. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök Dagliga vattenprover skall tas av utföraren. Resultat meddelas driftansvarig från kommunen. Skurning av utomhusbassängen ombesörjes av utföraren. 6

7 Snöröjning och halkbekämpning. Utföraren skall ansvara för snöröjning och halkbekämpning av campingområde och badanläggningen samt entréer till badanläggningen. Periodiskt underhåll/investeringar/reinvesteringar. Utföraren skall upprätta och delge beställaren, senast 1 april varje år, en årsvis uppdelad treårsplan för behovet av periodiskt underhåll, investeringar och reinvesteringar. Beställaren beslutar och ansvarar för genomförandet, i samråd med utföraren. Maskiner och inventarier. Utföraren skall ha tillgång till den utrustning som krävs för verksamheterna. Utföraren erbjuds att nyttja de av beställaren ägda maskinerna och inventarierna, fasta som lösa, som finns vid besiktningen av objektet. Dessa är förtecknade i en maskin- och inventarieförteckning (bilaga 7). Maskiner och inventarier tillhöriga beställaren skall väl underhållas och alltid minst hållas i det skick normal verksamhet kräver. Utföraren skall omedelbart rapportera till beställaren när något större fel eller dylikt, som kan äventyra driften av objektet, uppstår. Utföraren skall efter avtalstidens utgång till beställaren återlämna förtecknade maskiner och inventarier i gott skick. Gräsklippning: Utföraren skall hålla de gräsytor som ingår i entreprenaden (bilaga 3) välklippta och snygga. Utföraren sköter gräsklippningen med egen utrustning. 2.9 Verksamhet/nyttjande Campingen Campingen är klassad som 3-stjärnig av Svenska campingförbundet. Består av campingverksamhet med uppställningsplatser för tält, husvagnar, uthyrning av campingstugor med tillhörande servicefunktioner. Det finns en teamutvecklingsbana. En ideell ångbåtsförening bedriver sommartid trafik på Nossan med en ångbåt. Tilläggsplats (brygga) samt tillfartsväg till denna finns i anslutning till campingområdet. Turistinformation I anslutning till den övriga verksamheten finns en turistinformation som betjänar allmänheten med upplysningar om besöksmål och evenemang. Detta såväl till besökare som till de som fysiskt eller via telefon kontaktar turistinformationen. Utföraren ska tillse att den personal som bemannar badets reception håller sig ajour med aktuell besöksinformation om Essunga kommun i synnerhet, och Skaraborg och Västra Götaland i allmänhet. Detta sker bland annat genom ett nära samarbete med Essunga kommuns kommunutvecklare/turismansvarig. Ett utrymme för ett ställ för broschyrer och annan information skall upplåtas på en väl synlig plats i anslutning till entrén. Stället tillhandahålls av Essunga kommun, och foldrar tillhandahålls av Essunga kommun och andra intressenter inom besöksnäringen. Flytvästdepå På anläggningen finns en s k flytvästdepå som har flytvästar, vilka gratis lånas ut till allmänheten. 7

8 Badanläggning Badanläggningen består av kiosk, inomhusbassäng (6x12,5 m, djup 0,90-1,10 m försedd med rullstolsramp), bastu, omklädningsrum. Motionshall. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping. Utomhusbassäng 25x12,5 m med 3 meters hopptorn. Barnbassäng utomhus. Verksamheten består av bad för allmänheten inom- och utomhus, sommarsimskola, simskola för allmänhet och skolan under inomhussäsongen, uthyrning av anläggningen till företag och föreningar m fl, varma bad (förhöjd vattentemperatur i bassängen vid vissa tider) samt nyttjande av motionshall. Nuvarande utförare bedriver ett gym i motionshallen Krav öppettider och disposition av tid Entreprenaden skall ha följande minimiöppethållande: Campingen skall hållas öppen och bemannad under juni, juli och augusti. Under resten av året begränsat öppethållande. Utomhusbadet skall hållas öppet 2 veckor före skolans sommarlov till 2 veckor efter höstterminsstart. Måndag fredag , lördag-söndag Sommarsimskolan skall pågå under minst 2 veckor. Inomhusbadet skall vara öppet året runt. Betalande allmänhet skall ha tillgång till badet i minst samma utsträckning som idag, dvs 14 tim/vecka, där huvuddelen av tiden är förlagd till kvällstid och helger. Varma bad skall anordnas i samma utsträckning som idag. Utbildningsnämnden och socialnämnden skall under läsåret disponera baden ca 27 lektionstimmar à 45 minuter/vecka förlagda enligt särskild överenskommelse som träffas inför varje läsår. Utföraren skall ansvara för att simundervisning bedrivs för skolorna under minst 17 lektionstimmar/vecka av de timmar som kommunen disponerar enligt ovan. Det skall genomföras minst 5 kurser i simskola för allmänheten per inomhussäsong. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping skall vara öppna då campingen är öppen. En gång i månaden anordnas Nossebro marknad kl Marknadsdagarna skall badets toaletter fritt kunna nyttjas av marknadsbesökarna. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Turistinformationen skall hålla öppet då bad och camping är öppet. 8

9 2.9.2 Krav på kompetens Personalen som ansvarar för simundervisningen i skolan, simskola för allmänheten samt för sommarsimskolan skall ha genomgått simlärarutbildning. Personalen skall ha utbildning och kunskap om ABC första hjälpen, för insatser vid personskador samt hjärt- och lungräddning. - Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för personalens kompetens inom de områden där kommunen har ett primärt intresse. Dessa är: -bad; skolbad och sommarsimskola -camping -turistinformation Eftersom anbudsgivaren själv förväntas sköta enklare drift- och underhållsuppgifter (t ex av lokaler, bassänger) skall också anbudet innehålla en redogörelse för den tekniska kompetens som finns. Kompetensen skall i så stor utsträckning som möjligt styrkas Övriga krav Bassängerna skall hålla följande temperaturer: Utomhusbassängen skall hålla en temp på grader c (den högre temperaturen endast i samband med simskoleverksamheten). Inomhusbassängen skall hålla en vattentemperatur på max 29 grader c (33 grader c i samband med varma bad) Service Beställaren fäster stor vikt vid den personliga servicen till nyttjare och besökare. Personalen skall, framför allt på kvällar och helger, rotera och visa sig och på så sätt vara tillgängliga för kundernas olika behov av stöd och hjälp. Utföraren skall hålla minst 1 timmes telefontid, dagtid, varje dag måndag-fredag, under angivet minimiöppethållande. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för hur man planerar att upprätthålla service för gäster/potentiella gäster för bad, camping och turistinformation utöver ovan angivet minimikrav. Av redogörelsen skall framgå på vilket sätt och när personal är nåbar. Om servicenivån skiljer sig mellan bad, camping och turistinformation ska även detta framgå. Likaså hur servicen skiljer sig under dygnets timmar respektive verksamhetsåret Tillsyn, övervakning, bemanning Vid öppethållande av badet skall detta vara bemannat. Detta gäller året runt. I övrigt avgör utföraren behovet av tillsyn, övervakning och bemanning, erforderlig för entreprenadens totala utförande. 9

10 2.9.6 Utveckling av verksamheterna Beställaren ser positivt på att utföraren utvecklar verksamheten. Då det i kommunen idag finns ett behov av övernattningsmöjligheter, ser beställaren positivt på att utföraren hittar möjligheter att kombinera bad- och campingverksamheten med annan besöksboendeverksamhet. Detta kan eventuellt ske i samverkan med kommunen. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för vilka idéer till verksamhetsutveckling som finns. Det är viktigt att det av anbudet framkommer vilka idéer som är kostnadsneutrala för kommunen och inom vilken tidsrymd man bedömer att det är möjligt att genomföra förändringarna Information, dokumentation, uppföljning och utvärdering Information till kommunen Utföraren skall då något extraordinärt inträffat omedelbart informera tekniska kontoret om detta (t ex skadegörelse, inbrott eller om skada på kommunens installationer/inventarier uppkommit). Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas senast den 15 mars varje år. I samband med detta skall också gällande registreringsbevis samt F-skattesedel bifogas. Dessutom skall årligen en plan med aktiviteter och tillhörande marknadsföring presenteras (se ) Marknadsföring Utöver den marknadsföring som kommun och föreningsliv gör för sina verksamhet, skall utföraren marknadsföra sin organisation, verksamhet och sina eventuella arrangemang, så att skola/fritid och allmänhet får kännedom om rutiner och händelser inom objekten. Utföraren skall marknadsföra och informera, bland annat i lokalpressen, om allmänhetens tider i badanläggningen. Utföraren skall inför varje verksamhetsår för kommunen presentera en dokumentation av kommande verksamhet och arrangemang med tillhörande marknadsföringsåtgärder Insyn Förutom att utföraren är skyldig att på eget initiativ informera kommunen om verksamheten, skall kommunen ges insyn i verksamheten. Kommunen skall: Ha oinskränkt tillträde till verksamhetslokalerna Ha tillgång till handlingar och uppgifter under entreprenadtiden, såsom kopior/scheman för fördelning av badtider, statistik rörande antal besökande, nyttjandegrad, andel vuxenverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet mm, förbrukningsstatistik för el, VA och värme Uppföljning Under avtalstiden genomför kommunen kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot kommunen. Utföraren skall biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. 10

11 2.11 Personalfrågor Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för - att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas - att anställa, avlöna och säga upp personal - att skatter och sociala avgifter inlevereras - att förebygga skador som kan drabba personal och gäster Arbetsmiljöansvar Utföraren har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren skall ha och kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett sådant sätt att erfarenhet kan återföras till verksamheten Lag och kollektivavtal Utföraren får inte vidtaga åtgärd som kan antas åsidosätta lagen eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i 1 kap. 17 eller kap lagen om offentlig upphandling. Utföraren skall kräva samma utfästelse av den som anlitas som underleverantör Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften Personalutbildning och kompetensutveckling Utföraren svarar för att personalen har adekvat utbildning. Utföraren svarar även för att personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning Avgränsningar och övriga upplysningar Fördelning av tider Fördelning av tider avseende dels grundschema för säsongen, dels löpande avropsbokningar på strötider (i huvudsak dagtid vardagar), svarar utföraren för i samråd med skolaskolbarnsomsorg och övriga kommunala verksamheter Intäkter och avgifter Utföraren skall informera beställaren om prissättning för de olika aktiviteterna. Nuvarande taxor och avgifter redovisas i bilaga 5. Kommunen skall ersättas för kostnader för el-, värme- och vattenförbrukning som uppstår vid arrangemang och uthyrning utöver beställda verksamheter, t ex höjning av bassängtemperaturer utöver angivna maxtemperaturer. Samtliga intäkter tillfaller utföraren med följande undantag: Elavgifter på campingen tillfaller beställaren. 11

12 De marknadsknallar som har årsabonnemang på marknaden erlägger ingen campingavgift i samband med marknadsdagar Besiktning före och efter entreprenaden Besiktning av objektet skall parterna gemensamt förrätta före tillträdesdagen och efter avtalstidens slut. Protokoll över objektens skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Beställaren kallar till besiktning Elektricitet, vatten och avlopp, telefon Utföraren skall teckna abonnemang och bekosta badets och campingens försörjning med sophämtning och telefon. El, vatten och avlopp och värme bekostas av beställaren. 12

13 3. Kommersiella villkor Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med kravspecifikationen underlag till det slutliga avtalet mellan Essunga kommun och utföraren. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan men då kompletterat med de uppgifter (företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm) som saknas i denna version. Anbudsgivaren skall för hand fylla i de uppgifter som saknas. Observera att avtalet ska skrivas under av behörig firmatecknare hos anbudsgivande företag när anbudet lämnas in. Mellan Essunga kommun, org.nr och utföraren (nedan kallat utföraren), org.nr, med adress har följande avtal slutits. Utföraren förbinder sig att ansvara för drift och skötsel av camping och badanläggning åt Essunga kommun i den omfattning och på de villkor som anges nedan. Omfattning Uppdraget skall utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlagets krav på tjänsten. Avtalsperiod Avtalet gäller t o m , med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. Uppdragets utförande Utföraren skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Kontaktpersoner Essunga kommun Bertil Arfvidsson, tel Utföraren. 13

14 Ersättningar Essunga kommun ersätter utföraren med År År År 2017 (vid avtalsförlängning)... År 2018 (vid avtalsförlängning)... Ovan angivna kostnader skall inkludera utförarens samtliga kostnader för fullgörande av uppdraget. Alla ändrings- och tilläggstjänster skall offereras. Dessa tjänster ersätts mot löpande räkning endast efter särskild överenskommelse. Rese- och traktamentskostnader ingår i priset för entreprenaden. Prisjustering Överenskommen ersättning skall med början den 1 januari år 2016 årligen justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) enligt följande. 65 procent av basersättningen skall justeras. Jämförelse skall göras mellan KPI för oktober månad år 2014 (basmånad) och oktober månad närmast före den årliga justeringen. Justeringen skall motsvara ändringen av KPI. Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske månatligen och får ske i förskott, tidigast den första i den månad det faktureras för, eller om denna dag skulle vara en lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Kommunen erlägger ersättning inom 30 dagar efter det att faktura inkommit till kommunen. Essunga kommun Box Nossebro Fakturan skall märkas med referenskoden xx15000ba. Vid försenad betalning äger utföraren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor (t ex faktureringsavgift) är inte bindande för kommunen. Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. Underleverantör Utföraren får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande 14

15 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till kontrakt kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för fritidsutskottet och utföraren. Handlingars inbördes rangordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till kontrakt 2. Kontrakt 3. Förfrågningsunderlag med bilagor 4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 5. Anbud Ansvar Skadeståndsskyldighet Utföraren svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen pga vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man. Avtalspart skall erlägga skadestånd till motparten om denne inte fullgör sina åtaganden men kontraktsbrottet ej är väsentligt. Försäkringar Utföraren skall teckna och vidmakthålla a) ansvarsförsäkring b) egendomsförsäkring (omfattande egendom som inte omfattas av kommunens försäkring) c) självrisk får uppgå till högst ett basbelopp Hävning Kommunen eller utförare får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller annars befinns vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Stilleståndsersättning Vid avbrott i verksamheten förorsakat av om- och tillbyggnationer av anläggningen, eller större reparationer och som i större omfattning påverkar anläggningens driftsekonomi har utföraren rätt att förhandla med kommunen om ersättning. Tvist Tvist mellan kommunen och en utförare i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 15

16 Force Majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört uteblivning av avtalad prestation med mer än tre månader. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 16

17 4. Anbudsutvärdering Prövningen av inkomna anbud sker i tre steg. Först provas att anbuden uppfyller de krav som ställts på utföraren (avsnitt 1). De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten inklusive kommersiella villkor är uppfyllda (avsnitt 2 och 3). Samtliga anbudsgivare som gått vidare från de två första kvalificeringsfaserna kommer att bjudas in till kommunen för att muntligen redogöra för sina anbud. Då kommer anbudsgivarna att ges möjligheten att tydliggöra och förklara sina anbud. Dock får inte nya faktorer, av väsentligt värde, framkomma, som ej tidigare presenterats i det skriftliga anbudet. Om kommunen har frågor kring de presentationer som gjorts i anbudet angående kompetens, service och utveckling kommer dessa att ställas så att en rättvis bedömning sedan kan ske. Bedömningen av utvärderingskriterium 2 och 3 och framför allt 4 kommer att bedömas utifrån anbudet och utvärderingsgruppens bedömning av den muntliga presentationen. Dessa utvärderingskriterier kommer att användas: 1. Entreprenadsersättning 2. Kompetens 3. Service 4. Utveckling Essunga kommun kommer därefter att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kompetens En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse som anbudsgivaren lämnar avseende kompetens för de av kommunen primära verksamheterna (se kap 2.9.2). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar minimikrav 2 p Motsvarar minimikrav plus viss erfarenhet 3 p Bra kompetensnivå och erfarenhet inom minst ett av kommunens primära intresseområden 4 p Dokumenterad kompetensnivå och erfarenhet inom minst simundervisningsdelen. 5 p Dokumenterad kompetensnivå och god erfarenhet inom samtliga områden. Service En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse för vilken servicenivå anbudsgivaren planerar (kap 2.9.4). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar miniminivå 2 p Service över miniminivå inom ett eller flera delområden 3 p Bra servicenivå 4 p Mycket bra servicenivå inom ett eller flera delområden 5 p Utmärkt servicenivå inom samtliga delområden 17

18 Utveckling En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse anbudsgivaren enligt kapitel skall göra för vilka utvecklingsidéer som finns. Värderingen görs enligt följande: 1 p Få/inga realiserbara idéer 2 p Någon/några idéer som på längre sikt kan utveckla kommunen 3 p Någon/några idéer som på kort sikt kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 4 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 5 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras, är kostnadsneutrala för kommunen och utvecklar verksamheten i en positiv riktning. Angivet pris kommer att justeras utifrån den poängbedömning som erhålls enligt nedan. Det anbudet som erhåller lägsta slutliga priset kommer sedan att antas. Poäng Kompetens Service Utveckling tkr -100 tkr -200 tkr tkr -50 tkr -100 tkr tkr +50 tkr +100 tkr tkr +100 tkr +200 tkr Observera att justering av priset endast används för att utvärdera inkomna anbud och påverkar inte det offererade priset vid eventuellt kommande avtal 18

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer