Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping."

Transkript

1 Anbudsinbjudan Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping. Omfattning Uppdraget omfattar att ansvara för drift, skötsel och tillsyn, löpande underhåll och visst akut underhåll av kommunens campingplats, badanläggning (inomhus- och utomhusbad) samt driva turistinformation. I uppdraget ingår serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker anläggningarna. Anbudets innehåll Anbudet skall innehålla samtliga efterfrågade dokument och redovisningar enligt nedan. Anbudsgivaren uppmanas att begränsa svaren till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. 1. Samtliga bevis som krävs enligt avsnitt 1, krav på utföraren. 2. Bekräftelse att samtliga ställda krav på tjänsten, avsnitt 2, uppfylls. 3. Efterfrågade redovisningar och bevis 4. Bekräftelse att avtalsvillkoren godkänns. Bifogade kommersiella villkor försedda med anbudsgivarens underskrift skall bifogas anbudet som bekräftelse på att ställda kommersiella villkor accepteras. 5. Priser lämnade enligt anvisning i avtalet. 6. Bekräftelse att anbudet gäller till angivet datum enligt nedan. 7. Kontaktuppgifter till anbudsgivaren. Var vänlig och kontrollera att samtliga delar enligt ovan finns med i anbudet! Om någon del saknas kan det utgöra skäl till att utesluta en anbudsgivare. Anbudets giltighetstid Det lämnade anbudet skall vara bindande i tre månader efter anbudstidens utgång. Allmänna anbudsförutsättningar Anbud ska lämnas skriftligt på svenska. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt eftersom sekretessen då ej kan säkerställas. Avtalsperiod: med möjlighet till förlängning år. Kommunen förbehåller sig rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid (se mer information i förfrågningsunderlaget) Anbudet skall utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Alternativa anbud accepteras inte. Anbudet skall vara Essunga kommun tillhanda Kuvertet ska vara försett med texten Anbud bad och camping och adresseras: Essunga kommun, Nossebro. 1

2 Denna upphandling genomförs i enlighet med reglerna för förenklad upphandling i 15 kap. 3 LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kontaktpersoner Om potentiella anbudsgivare har frågor om entreprenaden kan dessa ställas till: Bertil Arfvidsson, teknisk chef Tel: E-post: (semester vecka 30) Frågor om upphandlingen, anbudsgivning och liknande ställs till: Pia Jacobsson, administrativ chef Tel: E-post: (åter från semester den 18 augusti) Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras kommer dessa kompletteringar att lämnas skriftligt till alla som erhållit förfrågningsunderlaget. De nya underlagen skickas i såfall ut under vecka 34. Meddelande om tilldelningsbeslut Anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt meddelande om resultatet av upphandlingen så snart Essunga kommun har fattat tilldelningsbeslut. Antagen anbudsgivare skall vara beredd att underteckna avtalet tidigast elva dagar efter det att tilldelningsbeslutet meddelats. Välkommen med Ditt anbud. Bertil Arfvidsson Essunga kommun Bilagor: Förfrågningsunderlag och Kommersiella villkor (i detta dokument) 1. Anbudsformulär 2. Byggnadsritning 3. Karta 4. Beskrivning av övrig teknisk installation 5. Statistik och avgifter 6. Kvalitetsmål för drift av bad och camping 7. Maskin- och inventarieförteckning 8. Begreppsbestämningar 2

3 Förfrågningsunderlag 1.1 Kvalificeringskrav på utföraren Anbudsgivaren ska utforma sitt anbud i enlighet med föreskrivet anbudsformulär och bifogat de handlingar som begärts i förfrågningsunderlaget. En upphandlande myndighet skall utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 1 LOU En upphandlande myndighet kan utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 2 LOU. 1.2 Skatter och sociala avgifter, krav på registrering mm Anbudsgivaren/utföraren skall uppfylla nedanstående grundläggande kvalificeringskrav/skallkrav. Granskning görs av den upphandlande myndigheten. Anbudsgivaren/utföraren skall: - vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret - vara registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt - innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter/ha fullgjort sina åligganden gällande socialförsäkringsavgifter och skatt - inneha F-skattsedel - ha tidigare erfarenhet av drift av friskvårdsanläggning eller motsvarande verksamhet. Då begäran om sådana uppgifter endast är tillämpbar i Sverige skall utländsk utförare uppfylla motsvarande krav i registreringslandet. Bevis från utländsk anbudsgivare skall inlämnas på begäran inom fem arbetsdagar. Kreditvärderingsintyg från UC eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut, ej äldre än tre månader från anbudsdatum, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst 3 (UC) eller motsvarande från annat kreditinstitut. För nystartade företag skall ekonomisk redovisning bifogas vilket skall visa en god kreditvärdighet. Uppdragsgivaren bedömer vad som är god kreditvärdighet. Företag som bildas, eller på väg att bildas för att genomföra uppdraget skall uppfylla kraven enligt denna punkt senast vid avtalsstart. 3

4 2. Upplysningar om och krav på tjänsten 2.1 Huvudmannaskap Kommunen är i egenskap av uppdragsuppgivare huvudman för de tjänster som omfattas av denna entreprenad. 2.2 Avtalsperiod Avtalsperioden Essunga kommun önskar teckna avtal för är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. 2.3 Orientering om entreprenadobjekten Fastighetsrättsliga uppgifter Adress: Nossebro Camping resp. Nossebrobadet Marknadsgatan Nossebro Fastighetsbeteckning: Essunga Stallaholm 1:311 Fastighetsägare: Essunga kommun Förvaltare: Tekniska kontoret Fastighetstekniska uppgifter Badanläggning Anläggningen består av en byggnad (Bilaga 2) samt två utomhusbassänger. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1973 och har en golvyta på 820 m² (inkl. bassäng). Byggnaden har delvis byggts om och renoverats ett flertal gånger sen det byggdes genomfördes en total nyinstallation av ventilationsanläggningen. Reningsanläggningen för bassängvattnet byggdes om Inom anläggningen finns även en motionshall, som nuvarande utförare idag nyttjar till gym. Camping Campingen har 4 st campingstugor om 17 m² vardera (byggår 1990), 24 uppställningsplatser för tält och husvagn, samtliga med el. Möjlighet att utöka antalet platser kan finnas. På campingen finns även en teamutvecklingsbana. I anslutning till banan finns en kåta med utrustning för grillning. 4

5 2.3.3 Aktuell statistik med fakta om antal besökare, nyttjandegrupper mm Redovisas i bilaga Uppgifter om sidoentreprenader Kommunen har träffat serviceavtal avseende befintligt inbrotts-/brandlarm. 2.4 Nossebro scen, (och andra anslutande ytor) I anslutning till campingen finns Nossebro scen belägen (ingår ej i entreprenaden). I dagsläget står en av campingstugorna (tillhörande entreprenaden) på området för Nossebro scen. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Utföraren är ansvarig för skötsel och städning av toaletterna. Inför det att aktiviteter skall äga rum på scenen, skall utföraren informeras i god tid. Utföraren äger ej rätt att ta entréavgift till publika arrangemang på scenen i Stallaholmsområdet. Utföraren äger ej rätt att servera mat och dryck inne på scenområdet i samband med publika arrangemang. Om utföraren önskar arrangera någon aktivitet, försäljning eller liknande i samband med att det är någon programverksamhet skall detta föregås av en dialog med arrangören. Andra frågor med anledning av detta regleras i separat avtal mellan utförare och kommunen Se bilaga 3 Karta 2.5 Allmänna förutsättningar Utföraren skall, före avgivande av anbud, ha skaffat sig kännedom om objektet och verksamheten, genom besök på platsen. Utföraren skall ta del av och följa lagar, författningar, anvisningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 2.6 Myndighetskrav Utföraren skall ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Utföraren skall ta prover på bassängvattnet enligt de myndighetskrav som finns. Utföraren skall teckna avtal med auktoriserat laboratorium för analys av proverna. Utföraren skall ombesörja myndighetskontakter och skall bekosta samtliga anmälningar till myndigheter, som erfordras för entreprenadens utförande. 5

6 2.7. Drift och underhåll - ansvarsfördelning Följande ansvarsfördelning gäller mellan Kommunen och Utföraren när det gäller drift och underhåll av anläggningen: Kommunen - är ansvarig för drift och skötsel av vattenreningen för badanläggningen. Detta görs i enlighet med beslutad årlig budget och definitioner - ansvarar för om- och tillbyggnader - bekostar el, VA och värme för anläggningen Utföraren - ansvarar för ventilationsaggregat inklusive filterbyte samt skötsel av badbassänger inklusive kemikalier - ansvarar för tillsyn och akut underhåll samt reparation av fast inredning, inventarier, maskiner och verksamhetsutrustningar (det som finns med i maskin- och inventarieförteckningen, bilaga 7) - rapporterar till kommunen behovet av större underhållsåtgärder - ansvarar för och utför städning samt snö- och halkbekämpning utanför entréer - utför gräsklippning inom området för anläggningen Det förutsätts att ovanstående sker på ett fackmannamässigt sätt, vilket bland annat innebär att skötselinstruktioner skall följas. Väsentliga avvikelser skall skriftligen godkännas av beställaren före utförande. Även i övrigt skall de av kommunen antagna kvalitetsmålen och kraven på utförande avseende tillgänglighet, personkontakt, inflytande och yrkeskompetens (bilaga 6) vara styrande för utförarens åtagande. Vid fullgörandet skall utföraren iaktta allas likhet inför lagen och saklighet och opartiskhet. Under öppethållandetid skall badanläggningen och campingen vara användbar för de aktiviteter som anläggningarna är till för. 2.8 Omfattning på åtagandena Akut underhåll i form av funktionsfel, så som stopp i avlopp, räcken som lossnat mm, skall åtgärdas omgående av utföraren Större akut underhåll till följd av inbrott, skadegörelse/vandalisering, glaskross, maskin- och motorhaveri och liknande skador som inte vållats av utföraren, skall omgående anmälas till kommunen samt kommunens försäkringsbolag. Städning skall utföras som lägsta nivå enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök. Beträffande skötseln av badvattnet skall denna utföras enligt Socialstyrelsens allmänna råd för bassängbad. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök Dagliga vattenprover skall tas av utföraren. Resultat meddelas driftansvarig från kommunen. Skurning av utomhusbassängen ombesörjes av utföraren. 6

7 Snöröjning och halkbekämpning. Utföraren skall ansvara för snöröjning och halkbekämpning av campingområde och badanläggningen samt entréer till badanläggningen. Periodiskt underhåll/investeringar/reinvesteringar. Utföraren skall upprätta och delge beställaren, senast 1 april varje år, en årsvis uppdelad treårsplan för behovet av periodiskt underhåll, investeringar och reinvesteringar. Beställaren beslutar och ansvarar för genomförandet, i samråd med utföraren. Maskiner och inventarier. Utföraren skall ha tillgång till den utrustning som krävs för verksamheterna. Utföraren erbjuds att nyttja de av beställaren ägda maskinerna och inventarierna, fasta som lösa, som finns vid besiktningen av objektet. Dessa är förtecknade i en maskin- och inventarieförteckning (bilaga 7). Maskiner och inventarier tillhöriga beställaren skall väl underhållas och alltid minst hållas i det skick normal verksamhet kräver. Utföraren skall omedelbart rapportera till beställaren när något större fel eller dylikt, som kan äventyra driften av objektet, uppstår. Utföraren skall efter avtalstidens utgång till beställaren återlämna förtecknade maskiner och inventarier i gott skick. Gräsklippning: Utföraren skall hålla de gräsytor som ingår i entreprenaden (bilaga 3) välklippta och snygga. Utföraren sköter gräsklippningen med egen utrustning. 2.9 Verksamhet/nyttjande Campingen Campingen är klassad som 3-stjärnig av Svenska campingförbundet. Består av campingverksamhet med uppställningsplatser för tält, husvagnar, uthyrning av campingstugor med tillhörande servicefunktioner. Det finns en teamutvecklingsbana. En ideell ångbåtsförening bedriver sommartid trafik på Nossan med en ångbåt. Tilläggsplats (brygga) samt tillfartsväg till denna finns i anslutning till campingområdet. Turistinformation I anslutning till den övriga verksamheten finns en turistinformation som betjänar allmänheten med upplysningar om besöksmål och evenemang. Detta såväl till besökare som till de som fysiskt eller via telefon kontaktar turistinformationen. Utföraren ska tillse att den personal som bemannar badets reception håller sig ajour med aktuell besöksinformation om Essunga kommun i synnerhet, och Skaraborg och Västra Götaland i allmänhet. Detta sker bland annat genom ett nära samarbete med Essunga kommuns kommunutvecklare/turismansvarig. Ett utrymme för ett ställ för broschyrer och annan information skall upplåtas på en väl synlig plats i anslutning till entrén. Stället tillhandahålls av Essunga kommun, och foldrar tillhandahålls av Essunga kommun och andra intressenter inom besöksnäringen. Flytvästdepå På anläggningen finns en s k flytvästdepå som har flytvästar, vilka gratis lånas ut till allmänheten. 7

8 Badanläggning Badanläggningen består av kiosk, inomhusbassäng (6x12,5 m, djup 0,90-1,10 m försedd med rullstolsramp), bastu, omklädningsrum. Motionshall. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping. Utomhusbassäng 25x12,5 m med 3 meters hopptorn. Barnbassäng utomhus. Verksamheten består av bad för allmänheten inom- och utomhus, sommarsimskola, simskola för allmänhet och skolan under inomhussäsongen, uthyrning av anläggningen till företag och föreningar m fl, varma bad (förhöjd vattentemperatur i bassängen vid vissa tider) samt nyttjande av motionshall. Nuvarande utförare bedriver ett gym i motionshallen Krav öppettider och disposition av tid Entreprenaden skall ha följande minimiöppethållande: Campingen skall hållas öppen och bemannad under juni, juli och augusti. Under resten av året begränsat öppethållande. Utomhusbadet skall hållas öppet 2 veckor före skolans sommarlov till 2 veckor efter höstterminsstart. Måndag fredag , lördag-söndag Sommarsimskolan skall pågå under minst 2 veckor. Inomhusbadet skall vara öppet året runt. Betalande allmänhet skall ha tillgång till badet i minst samma utsträckning som idag, dvs 14 tim/vecka, där huvuddelen av tiden är förlagd till kvällstid och helger. Varma bad skall anordnas i samma utsträckning som idag. Utbildningsnämnden och socialnämnden skall under läsåret disponera baden ca 27 lektionstimmar à 45 minuter/vecka förlagda enligt särskild överenskommelse som träffas inför varje läsår. Utföraren skall ansvara för att simundervisning bedrivs för skolorna under minst 17 lektionstimmar/vecka av de timmar som kommunen disponerar enligt ovan. Det skall genomföras minst 5 kurser i simskola för allmänheten per inomhussäsong. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping skall vara öppna då campingen är öppen. En gång i månaden anordnas Nossebro marknad kl Marknadsdagarna skall badets toaletter fritt kunna nyttjas av marknadsbesökarna. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Turistinformationen skall hålla öppet då bad och camping är öppet. 8

9 2.9.2 Krav på kompetens Personalen som ansvarar för simundervisningen i skolan, simskola för allmänheten samt för sommarsimskolan skall ha genomgått simlärarutbildning. Personalen skall ha utbildning och kunskap om ABC första hjälpen, för insatser vid personskador samt hjärt- och lungräddning. - Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för personalens kompetens inom de områden där kommunen har ett primärt intresse. Dessa är: -bad; skolbad och sommarsimskola -camping -turistinformation Eftersom anbudsgivaren själv förväntas sköta enklare drift- och underhållsuppgifter (t ex av lokaler, bassänger) skall också anbudet innehålla en redogörelse för den tekniska kompetens som finns. Kompetensen skall i så stor utsträckning som möjligt styrkas Övriga krav Bassängerna skall hålla följande temperaturer: Utomhusbassängen skall hålla en temp på grader c (den högre temperaturen endast i samband med simskoleverksamheten). Inomhusbassängen skall hålla en vattentemperatur på max 29 grader c (33 grader c i samband med varma bad) Service Beställaren fäster stor vikt vid den personliga servicen till nyttjare och besökare. Personalen skall, framför allt på kvällar och helger, rotera och visa sig och på så sätt vara tillgängliga för kundernas olika behov av stöd och hjälp. Utföraren skall hålla minst 1 timmes telefontid, dagtid, varje dag måndag-fredag, under angivet minimiöppethållande. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för hur man planerar att upprätthålla service för gäster/potentiella gäster för bad, camping och turistinformation utöver ovan angivet minimikrav. Av redogörelsen skall framgå på vilket sätt och när personal är nåbar. Om servicenivån skiljer sig mellan bad, camping och turistinformation ska även detta framgå. Likaså hur servicen skiljer sig under dygnets timmar respektive verksamhetsåret Tillsyn, övervakning, bemanning Vid öppethållande av badet skall detta vara bemannat. Detta gäller året runt. I övrigt avgör utföraren behovet av tillsyn, övervakning och bemanning, erforderlig för entreprenadens totala utförande. 9

10 2.9.6 Utveckling av verksamheterna Beställaren ser positivt på att utföraren utvecklar verksamheten. Då det i kommunen idag finns ett behov av övernattningsmöjligheter, ser beställaren positivt på att utföraren hittar möjligheter att kombinera bad- och campingverksamheten med annan besöksboendeverksamhet. Detta kan eventuellt ske i samverkan med kommunen. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för vilka idéer till verksamhetsutveckling som finns. Det är viktigt att det av anbudet framkommer vilka idéer som är kostnadsneutrala för kommunen och inom vilken tidsrymd man bedömer att det är möjligt att genomföra förändringarna Information, dokumentation, uppföljning och utvärdering Information till kommunen Utföraren skall då något extraordinärt inträffat omedelbart informera tekniska kontoret om detta (t ex skadegörelse, inbrott eller om skada på kommunens installationer/inventarier uppkommit). Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas senast den 15 mars varje år. I samband med detta skall också gällande registreringsbevis samt F-skattesedel bifogas. Dessutom skall årligen en plan med aktiviteter och tillhörande marknadsföring presenteras (se ) Marknadsföring Utöver den marknadsföring som kommun och föreningsliv gör för sina verksamhet, skall utföraren marknadsföra sin organisation, verksamhet och sina eventuella arrangemang, så att skola/fritid och allmänhet får kännedom om rutiner och händelser inom objekten. Utföraren skall marknadsföra och informera, bland annat i lokalpressen, om allmänhetens tider i badanläggningen. Utföraren skall inför varje verksamhetsår för kommunen presentera en dokumentation av kommande verksamhet och arrangemang med tillhörande marknadsföringsåtgärder Insyn Förutom att utföraren är skyldig att på eget initiativ informera kommunen om verksamheten, skall kommunen ges insyn i verksamheten. Kommunen skall: Ha oinskränkt tillträde till verksamhetslokalerna Ha tillgång till handlingar och uppgifter under entreprenadtiden, såsom kopior/scheman för fördelning av badtider, statistik rörande antal besökande, nyttjandegrad, andel vuxenverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet mm, förbrukningsstatistik för el, VA och värme Uppföljning Under avtalstiden genomför kommunen kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot kommunen. Utföraren skall biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. 10

11 2.11 Personalfrågor Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för - att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas - att anställa, avlöna och säga upp personal - att skatter och sociala avgifter inlevereras - att förebygga skador som kan drabba personal och gäster Arbetsmiljöansvar Utföraren har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren skall ha och kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett sådant sätt att erfarenhet kan återföras till verksamheten Lag och kollektivavtal Utföraren får inte vidtaga åtgärd som kan antas åsidosätta lagen eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i 1 kap. 17 eller kap lagen om offentlig upphandling. Utföraren skall kräva samma utfästelse av den som anlitas som underleverantör Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften Personalutbildning och kompetensutveckling Utföraren svarar för att personalen har adekvat utbildning. Utföraren svarar även för att personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning Avgränsningar och övriga upplysningar Fördelning av tider Fördelning av tider avseende dels grundschema för säsongen, dels löpande avropsbokningar på strötider (i huvudsak dagtid vardagar), svarar utföraren för i samråd med skolaskolbarnsomsorg och övriga kommunala verksamheter Intäkter och avgifter Utföraren skall informera beställaren om prissättning för de olika aktiviteterna. Nuvarande taxor och avgifter redovisas i bilaga 5. Kommunen skall ersättas för kostnader för el-, värme- och vattenförbrukning som uppstår vid arrangemang och uthyrning utöver beställda verksamheter, t ex höjning av bassängtemperaturer utöver angivna maxtemperaturer. Samtliga intäkter tillfaller utföraren med följande undantag: Elavgifter på campingen tillfaller beställaren. 11

12 De marknadsknallar som har årsabonnemang på marknaden erlägger ingen campingavgift i samband med marknadsdagar Besiktning före och efter entreprenaden Besiktning av objektet skall parterna gemensamt förrätta före tillträdesdagen och efter avtalstidens slut. Protokoll över objektens skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Beställaren kallar till besiktning Elektricitet, vatten och avlopp, telefon Utföraren skall teckna abonnemang och bekosta badets och campingens försörjning med sophämtning och telefon. El, vatten och avlopp och värme bekostas av beställaren. 12

13 3. Kommersiella villkor Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med kravspecifikationen underlag till det slutliga avtalet mellan Essunga kommun och utföraren. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan men då kompletterat med de uppgifter (företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm) som saknas i denna version. Anbudsgivaren skall för hand fylla i de uppgifter som saknas. Observera att avtalet ska skrivas under av behörig firmatecknare hos anbudsgivande företag när anbudet lämnas in. Mellan Essunga kommun, org.nr och utföraren (nedan kallat utföraren), org.nr, med adress har följande avtal slutits. Utföraren förbinder sig att ansvara för drift och skötsel av camping och badanläggning åt Essunga kommun i den omfattning och på de villkor som anges nedan. Omfattning Uppdraget skall utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlagets krav på tjänsten. Avtalsperiod Avtalet gäller t o m , med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. Uppdragets utförande Utföraren skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Kontaktpersoner Essunga kommun Bertil Arfvidsson, tel Utföraren. 13

14 Ersättningar Essunga kommun ersätter utföraren med År År År 2017 (vid avtalsförlängning)... År 2018 (vid avtalsförlängning)... Ovan angivna kostnader skall inkludera utförarens samtliga kostnader för fullgörande av uppdraget. Alla ändrings- och tilläggstjänster skall offereras. Dessa tjänster ersätts mot löpande räkning endast efter särskild överenskommelse. Rese- och traktamentskostnader ingår i priset för entreprenaden. Prisjustering Överenskommen ersättning skall med början den 1 januari år 2016 årligen justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) enligt följande. 65 procent av basersättningen skall justeras. Jämförelse skall göras mellan KPI för oktober månad år 2014 (basmånad) och oktober månad närmast före den årliga justeringen. Justeringen skall motsvara ändringen av KPI. Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske månatligen och får ske i förskott, tidigast den första i den månad det faktureras för, eller om denna dag skulle vara en lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Kommunen erlägger ersättning inom 30 dagar efter det att faktura inkommit till kommunen. Essunga kommun Box Nossebro Fakturan skall märkas med referenskoden xx15000ba. Vid försenad betalning äger utföraren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor (t ex faktureringsavgift) är inte bindande för kommunen. Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. Underleverantör Utföraren får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande 14

15 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till kontrakt kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för fritidsutskottet och utföraren. Handlingars inbördes rangordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till kontrakt 2. Kontrakt 3. Förfrågningsunderlag med bilagor 4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 5. Anbud Ansvar Skadeståndsskyldighet Utföraren svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen pga vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man. Avtalspart skall erlägga skadestånd till motparten om denne inte fullgör sina åtaganden men kontraktsbrottet ej är väsentligt. Försäkringar Utföraren skall teckna och vidmakthålla a) ansvarsförsäkring b) egendomsförsäkring (omfattande egendom som inte omfattas av kommunens försäkring) c) självrisk får uppgå till högst ett basbelopp Hävning Kommunen eller utförare får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller annars befinns vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Stilleståndsersättning Vid avbrott i verksamheten förorsakat av om- och tillbyggnationer av anläggningen, eller större reparationer och som i större omfattning påverkar anläggningens driftsekonomi har utföraren rätt att förhandla med kommunen om ersättning. Tvist Tvist mellan kommunen och en utförare i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 15

16 Force Majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört uteblivning av avtalad prestation med mer än tre månader. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 16

17 4. Anbudsutvärdering Prövningen av inkomna anbud sker i tre steg. Först provas att anbuden uppfyller de krav som ställts på utföraren (avsnitt 1). De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten inklusive kommersiella villkor är uppfyllda (avsnitt 2 och 3). Samtliga anbudsgivare som gått vidare från de två första kvalificeringsfaserna kommer att bjudas in till kommunen för att muntligen redogöra för sina anbud. Då kommer anbudsgivarna att ges möjligheten att tydliggöra och förklara sina anbud. Dock får inte nya faktorer, av väsentligt värde, framkomma, som ej tidigare presenterats i det skriftliga anbudet. Om kommunen har frågor kring de presentationer som gjorts i anbudet angående kompetens, service och utveckling kommer dessa att ställas så att en rättvis bedömning sedan kan ske. Bedömningen av utvärderingskriterium 2 och 3 och framför allt 4 kommer att bedömas utifrån anbudet och utvärderingsgruppens bedömning av den muntliga presentationen. Dessa utvärderingskriterier kommer att användas: 1. Entreprenadsersättning 2. Kompetens 3. Service 4. Utveckling Essunga kommun kommer därefter att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kompetens En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse som anbudsgivaren lämnar avseende kompetens för de av kommunen primära verksamheterna (se kap 2.9.2). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar minimikrav 2 p Motsvarar minimikrav plus viss erfarenhet 3 p Bra kompetensnivå och erfarenhet inom minst ett av kommunens primära intresseområden 4 p Dokumenterad kompetensnivå och erfarenhet inom minst simundervisningsdelen. 5 p Dokumenterad kompetensnivå och god erfarenhet inom samtliga områden. Service En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse för vilken servicenivå anbudsgivaren planerar (kap 2.9.4). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar miniminivå 2 p Service över miniminivå inom ett eller flera delområden 3 p Bra servicenivå 4 p Mycket bra servicenivå inom ett eller flera delområden 5 p Utmärkt servicenivå inom samtliga delområden 17

18 Utveckling En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse anbudsgivaren enligt kapitel skall göra för vilka utvecklingsidéer som finns. Värderingen görs enligt följande: 1 p Få/inga realiserbara idéer 2 p Någon/några idéer som på längre sikt kan utveckla kommunen 3 p Någon/några idéer som på kort sikt kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 4 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 5 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras, är kostnadsneutrala för kommunen och utvecklar verksamheten i en positiv riktning. Angivet pris kommer att justeras utifrån den poängbedömning som erhålls enligt nedan. Det anbudet som erhåller lägsta slutliga priset kommer sedan att antas. Poäng Kompetens Service Utveckling tkr -100 tkr -200 tkr tkr -50 tkr -100 tkr tkr +50 tkr +100 tkr tkr +100 tkr +200 tkr Observera att justering av priset endast används för att utvärdera inkomna anbud och påverkar inte det offererade priset vid eventuellt kommande avtal 18

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

UPPHANDLING AV TURISTBYRÅ

UPPHANDLING AV TURISTBYRÅ UPPHANDLING AV TURISTBYRÅ / Skurup, 2017-02-01 Enheten för information, näringsliv och arbetsmarknad 1/7 Administrativa föreskrifter Allmän orientering Skurups kommun inbjuder lokala företag inom besöksnäringen

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

5. Övriga uppgifter enligt anvisning i anbudsformulär.

5. Övriga uppgifter enligt anvisning i anbudsformulär. 1(6) Anbudsinbjudan - Extern utvärderare i projekt Eksjö är ett mecka för behandlingshem. Eksjö kommun, Eksjö Högskolecenter, inbjuder Er till att lämna anbud på en tjänst som Extern utvärderare i ett

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN AVTAL SID 1 (6) 2012-11-22 SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA Mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Upphandlingsansvarig Thomas Ekh Projektnamn Värdskap i Valdemarsvik Upphandling Upphandling av utbildning i affärsmannaskap samt analys av utbildningsbehov m.m. i Valdemarsviks kommun. Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal 1 (6) AVTALSFÖRSLAG Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och NN, nedan kallad Leverantören (organisations-nummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

AVTAL Diarienummer: Son 2016/309

AVTAL Diarienummer: Son 2016/309 Diarienummer: Son 2016/309 Son 2016/309 AVTALSPARTER I upphandlingen LOV daglig verksamhet och korttidsvistelse har nedanstående parter, beställaren och leverantören, träffat följande avtal: BESTÄLLAREN

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer