Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping."

Transkript

1 Anbudsinbjudan Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping. Omfattning Uppdraget omfattar att ansvara för drift, skötsel och tillsyn, löpande underhåll och visst akut underhåll av kommunens campingplats, badanläggning (inomhus- och utomhusbad) samt driva turistinformation. I uppdraget ingår serviceuppgifter gentemot föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker anläggningarna. Anbudets innehåll Anbudet skall innehålla samtliga efterfrågade dokument och redovisningar enligt nedan. Anbudsgivaren uppmanas att begränsa svaren till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. 1. Samtliga bevis som krävs enligt avsnitt 1, krav på utföraren. 2. Bekräftelse att samtliga ställda krav på tjänsten, avsnitt 2, uppfylls. 3. Efterfrågade redovisningar och bevis 4. Bekräftelse att avtalsvillkoren godkänns. Bifogade kommersiella villkor försedda med anbudsgivarens underskrift skall bifogas anbudet som bekräftelse på att ställda kommersiella villkor accepteras. 5. Priser lämnade enligt anvisning i avtalet. 6. Bekräftelse att anbudet gäller till angivet datum enligt nedan. 7. Kontaktuppgifter till anbudsgivaren. Var vänlig och kontrollera att samtliga delar enligt ovan finns med i anbudet! Om någon del saknas kan det utgöra skäl till att utesluta en anbudsgivare. Anbudets giltighetstid Det lämnade anbudet skall vara bindande i tre månader efter anbudstidens utgång. Allmänna anbudsförutsättningar Anbud ska lämnas skriftligt på svenska. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt eftersom sekretessen då ej kan säkerställas. Avtalsperiod: med möjlighet till förlängning år. Kommunen förbehåller sig rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid (se mer information i förfrågningsunderlaget) Anbudet skall utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Alternativa anbud accepteras inte. Anbudet skall vara Essunga kommun tillhanda Kuvertet ska vara försett med texten Anbud bad och camping och adresseras: Essunga kommun, Nossebro. 1

2 Denna upphandling genomförs i enlighet med reglerna för förenklad upphandling i 15 kap. 3 LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Kontaktpersoner Om potentiella anbudsgivare har frågor om entreprenaden kan dessa ställas till: Bertil Arfvidsson, teknisk chef Tel: E-post: (semester vecka 30) Frågor om upphandlingen, anbudsgivning och liknande ställs till: Pia Jacobsson, administrativ chef Tel: E-post: (åter från semester den 18 augusti) Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras kommer dessa kompletteringar att lämnas skriftligt till alla som erhållit förfrågningsunderlaget. De nya underlagen skickas i såfall ut under vecka 34. Meddelande om tilldelningsbeslut Anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt meddelande om resultatet av upphandlingen så snart Essunga kommun har fattat tilldelningsbeslut. Antagen anbudsgivare skall vara beredd att underteckna avtalet tidigast elva dagar efter det att tilldelningsbeslutet meddelats. Välkommen med Ditt anbud. Bertil Arfvidsson Essunga kommun Bilagor: Förfrågningsunderlag och Kommersiella villkor (i detta dokument) 1. Anbudsformulär 2. Byggnadsritning 3. Karta 4. Beskrivning av övrig teknisk installation 5. Statistik och avgifter 6. Kvalitetsmål för drift av bad och camping 7. Maskin- och inventarieförteckning 8. Begreppsbestämningar 2

3 Förfrågningsunderlag 1.1 Kvalificeringskrav på utföraren Anbudsgivaren ska utforma sitt anbud i enlighet med föreskrivet anbudsformulär och bifogat de handlingar som begärts i förfrågningsunderlaget. En upphandlande myndighet skall utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 1 LOU En upphandlande myndighet kan utesluta utförare från deltagande i upphandlingen om han inte uppfyller villkoren i 10 kap. 2 LOU. 1.2 Skatter och sociala avgifter, krav på registrering mm Anbudsgivaren/utföraren skall uppfylla nedanstående grundläggande kvalificeringskrav/skallkrav. Granskning görs av den upphandlande myndigheten. Anbudsgivaren/utföraren skall: - vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret - vara registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt - innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter/ha fullgjort sina åligganden gällande socialförsäkringsavgifter och skatt - inneha F-skattsedel - ha tidigare erfarenhet av drift av friskvårdsanläggning eller motsvarande verksamhet. Då begäran om sådana uppgifter endast är tillämpbar i Sverige skall utländsk utförare uppfylla motsvarande krav i registreringslandet. Bevis från utländsk anbudsgivare skall inlämnas på begäran inom fem arbetsdagar. Kreditvärderingsintyg från UC eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut, ej äldre än tre månader från anbudsdatum, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst 3 (UC) eller motsvarande från annat kreditinstitut. För nystartade företag skall ekonomisk redovisning bifogas vilket skall visa en god kreditvärdighet. Uppdragsgivaren bedömer vad som är god kreditvärdighet. Företag som bildas, eller på väg att bildas för att genomföra uppdraget skall uppfylla kraven enligt denna punkt senast vid avtalsstart. 3

4 2. Upplysningar om och krav på tjänsten 2.1 Huvudmannaskap Kommunen är i egenskap av uppdragsuppgivare huvudman för de tjänster som omfattas av denna entreprenad. 2.2 Avtalsperiod Avtalsperioden Essunga kommun önskar teckna avtal för är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. 2.3 Orientering om entreprenadobjekten Fastighetsrättsliga uppgifter Adress: Nossebro Camping resp. Nossebrobadet Marknadsgatan Nossebro Fastighetsbeteckning: Essunga Stallaholm 1:311 Fastighetsägare: Essunga kommun Förvaltare: Tekniska kontoret Fastighetstekniska uppgifter Badanläggning Anläggningen består av en byggnad (Bilaga 2) samt två utomhusbassänger. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1973 och har en golvyta på 820 m² (inkl. bassäng). Byggnaden har delvis byggts om och renoverats ett flertal gånger sen det byggdes genomfördes en total nyinstallation av ventilationsanläggningen. Reningsanläggningen för bassängvattnet byggdes om Inom anläggningen finns även en motionshall, som nuvarande utförare idag nyttjar till gym. Camping Campingen har 4 st campingstugor om 17 m² vardera (byggår 1990), 24 uppställningsplatser för tält och husvagn, samtliga med el. Möjlighet att utöka antalet platser kan finnas. På campingen finns även en teamutvecklingsbana. I anslutning till banan finns en kåta med utrustning för grillning. 4

5 2.3.3 Aktuell statistik med fakta om antal besökare, nyttjandegrupper mm Redovisas i bilaga Uppgifter om sidoentreprenader Kommunen har träffat serviceavtal avseende befintligt inbrotts-/brandlarm. 2.4 Nossebro scen, (och andra anslutande ytor) I anslutning till campingen finns Nossebro scen belägen (ingår ej i entreprenaden). I dagsläget står en av campingstugorna (tillhörande entreprenaden) på området för Nossebro scen. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Utföraren är ansvarig för skötsel och städning av toaletterna. Inför det att aktiviteter skall äga rum på scenen, skall utföraren informeras i god tid. Utföraren äger ej rätt att ta entréavgift till publika arrangemang på scenen i Stallaholmsområdet. Utföraren äger ej rätt att servera mat och dryck inne på scenområdet i samband med publika arrangemang. Om utföraren önskar arrangera någon aktivitet, försäljning eller liknande i samband med att det är någon programverksamhet skall detta föregås av en dialog med arrangören. Andra frågor med anledning av detta regleras i separat avtal mellan utförare och kommunen Se bilaga 3 Karta 2.5 Allmänna förutsättningar Utföraren skall, före avgivande av anbud, ha skaffat sig kännedom om objektet och verksamheten, genom besök på platsen. Utföraren skall ta del av och följa lagar, författningar, anvisningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 2.6 Myndighetskrav Utföraren skall ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Utföraren skall ta prover på bassängvattnet enligt de myndighetskrav som finns. Utföraren skall teckna avtal med auktoriserat laboratorium för analys av proverna. Utföraren skall ombesörja myndighetskontakter och skall bekosta samtliga anmälningar till myndigheter, som erfordras för entreprenadens utförande. 5

6 2.7. Drift och underhåll - ansvarsfördelning Följande ansvarsfördelning gäller mellan Kommunen och Utföraren när det gäller drift och underhåll av anläggningen: Kommunen - är ansvarig för drift och skötsel av vattenreningen för badanläggningen. Detta görs i enlighet med beslutad årlig budget och definitioner - ansvarar för om- och tillbyggnader - bekostar el, VA och värme för anläggningen Utföraren - ansvarar för ventilationsaggregat inklusive filterbyte samt skötsel av badbassänger inklusive kemikalier - ansvarar för tillsyn och akut underhåll samt reparation av fast inredning, inventarier, maskiner och verksamhetsutrustningar (det som finns med i maskin- och inventarieförteckningen, bilaga 7) - rapporterar till kommunen behovet av större underhållsåtgärder - ansvarar för och utför städning samt snö- och halkbekämpning utanför entréer - utför gräsklippning inom området för anläggningen Det förutsätts att ovanstående sker på ett fackmannamässigt sätt, vilket bland annat innebär att skötselinstruktioner skall följas. Väsentliga avvikelser skall skriftligen godkännas av beställaren före utförande. Även i övrigt skall de av kommunen antagna kvalitetsmålen och kraven på utförande avseende tillgänglighet, personkontakt, inflytande och yrkeskompetens (bilaga 6) vara styrande för utförarens åtagande. Vid fullgörandet skall utföraren iaktta allas likhet inför lagen och saklighet och opartiskhet. Under öppethållandetid skall badanläggningen och campingen vara användbar för de aktiviteter som anläggningarna är till för. 2.8 Omfattning på åtagandena Akut underhåll i form av funktionsfel, så som stopp i avlopp, räcken som lossnat mm, skall åtgärdas omgående av utföraren Större akut underhåll till följd av inbrott, skadegörelse/vandalisering, glaskross, maskin- och motorhaveri och liknande skador som inte vållats av utföraren, skall omgående anmälas till kommunen samt kommunens försäkringsbolag. Städning skall utföras som lägsta nivå enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök. Beträffande skötseln av badvattnet skall denna utföras enligt Socialstyrelsens allmänna råd för bassängbad. Miljön skall som helhet vara ren, fräsch och trivsam och inbjuda till återbesök Dagliga vattenprover skall tas av utföraren. Resultat meddelas driftansvarig från kommunen. Skurning av utomhusbassängen ombesörjes av utföraren. 6

7 Snöröjning och halkbekämpning. Utföraren skall ansvara för snöröjning och halkbekämpning av campingområde och badanläggningen samt entréer till badanläggningen. Periodiskt underhåll/investeringar/reinvesteringar. Utföraren skall upprätta och delge beställaren, senast 1 april varje år, en årsvis uppdelad treårsplan för behovet av periodiskt underhåll, investeringar och reinvesteringar. Beställaren beslutar och ansvarar för genomförandet, i samråd med utföraren. Maskiner och inventarier. Utföraren skall ha tillgång till den utrustning som krävs för verksamheterna. Utföraren erbjuds att nyttja de av beställaren ägda maskinerna och inventarierna, fasta som lösa, som finns vid besiktningen av objektet. Dessa är förtecknade i en maskin- och inventarieförteckning (bilaga 7). Maskiner och inventarier tillhöriga beställaren skall väl underhållas och alltid minst hållas i det skick normal verksamhet kräver. Utföraren skall omedelbart rapportera till beställaren när något större fel eller dylikt, som kan äventyra driften av objektet, uppstår. Utföraren skall efter avtalstidens utgång till beställaren återlämna förtecknade maskiner och inventarier i gott skick. Gräsklippning: Utföraren skall hålla de gräsytor som ingår i entreprenaden (bilaga 3) välklippta och snygga. Utföraren sköter gräsklippningen med egen utrustning. 2.9 Verksamhet/nyttjande Campingen Campingen är klassad som 3-stjärnig av Svenska campingförbundet. Består av campingverksamhet med uppställningsplatser för tält, husvagnar, uthyrning av campingstugor med tillhörande servicefunktioner. Det finns en teamutvecklingsbana. En ideell ångbåtsförening bedriver sommartid trafik på Nossan med en ångbåt. Tilläggsplats (brygga) samt tillfartsväg till denna finns i anslutning till campingområdet. Turistinformation I anslutning till den övriga verksamheten finns en turistinformation som betjänar allmänheten med upplysningar om besöksmål och evenemang. Detta såväl till besökare som till de som fysiskt eller via telefon kontaktar turistinformationen. Utföraren ska tillse att den personal som bemannar badets reception håller sig ajour med aktuell besöksinformation om Essunga kommun i synnerhet, och Skaraborg och Västra Götaland i allmänhet. Detta sker bland annat genom ett nära samarbete med Essunga kommuns kommunutvecklare/turismansvarig. Ett utrymme för ett ställ för broschyrer och annan information skall upplåtas på en väl synlig plats i anslutning till entrén. Stället tillhandahålls av Essunga kommun, och foldrar tillhandahålls av Essunga kommun och andra intressenter inom besöksnäringen. Flytvästdepå På anläggningen finns en s k flytvästdepå som har flytvästar, vilka gratis lånas ut till allmänheten. 7

8 Badanläggning Badanläggningen består av kiosk, inomhusbassäng (6x12,5 m, djup 0,90-1,10 m försedd med rullstolsramp), bastu, omklädningsrum. Motionshall. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping. Utomhusbassäng 25x12,5 m med 3 meters hopptorn. Barnbassäng utomhus. Verksamheten består av bad för allmänheten inom- och utomhus, sommarsimskola, simskola för allmänhet och skolan under inomhussäsongen, uthyrning av anläggningen till företag och föreningar m fl, varma bad (förhöjd vattentemperatur i bassängen vid vissa tider) samt nyttjande av motionshall. Nuvarande utförare bedriver ett gym i motionshallen Krav öppettider och disposition av tid Entreprenaden skall ha följande minimiöppethållande: Campingen skall hållas öppen och bemannad under juni, juli och augusti. Under resten av året begränsat öppethållande. Utomhusbadet skall hållas öppet 2 veckor före skolans sommarlov till 2 veckor efter höstterminsstart. Måndag fredag , lördag-söndag Sommarsimskolan skall pågå under minst 2 veckor. Inomhusbadet skall vara öppet året runt. Betalande allmänhet skall ha tillgång till badet i minst samma utsträckning som idag, dvs 14 tim/vecka, där huvuddelen av tiden är förlagd till kvällstid och helger. Varma bad skall anordnas i samma utsträckning som idag. Utbildningsnämnden och socialnämnden skall under läsåret disponera baden ca 27 lektionstimmar à 45 minuter/vecka förlagda enligt särskild överenskommelse som träffas inför varje läsår. Utföraren skall ansvara för att simundervisning bedrivs för skolorna under minst 17 lektionstimmar/vecka av de timmar som kommunen disponerar enligt ovan. Det skall genomföras minst 5 kurser i simskola för allmänheten per inomhussäsong. Omklädningsrum, toaletter och duschar för camping skall vara öppna då campingen är öppen. En gång i månaden anordnas Nossebro marknad kl Marknadsdagarna skall badets toaletter fritt kunna nyttjas av marknadsbesökarna. I samband med programverksamhet på scenen skall utförarens campingtoaletter finnas öppna för den besökande publiken. Turistinformationen skall hålla öppet då bad och camping är öppet. 8

9 2.9.2 Krav på kompetens Personalen som ansvarar för simundervisningen i skolan, simskola för allmänheten samt för sommarsimskolan skall ha genomgått simlärarutbildning. Personalen skall ha utbildning och kunskap om ABC första hjälpen, för insatser vid personskador samt hjärt- och lungräddning. - Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för personalens kompetens inom de områden där kommunen har ett primärt intresse. Dessa är: -bad; skolbad och sommarsimskola -camping -turistinformation Eftersom anbudsgivaren själv förväntas sköta enklare drift- och underhållsuppgifter (t ex av lokaler, bassänger) skall också anbudet innehålla en redogörelse för den tekniska kompetens som finns. Kompetensen skall i så stor utsträckning som möjligt styrkas Övriga krav Bassängerna skall hålla följande temperaturer: Utomhusbassängen skall hålla en temp på grader c (den högre temperaturen endast i samband med simskoleverksamheten). Inomhusbassängen skall hålla en vattentemperatur på max 29 grader c (33 grader c i samband med varma bad) Service Beställaren fäster stor vikt vid den personliga servicen till nyttjare och besökare. Personalen skall, framför allt på kvällar och helger, rotera och visa sig och på så sätt vara tillgängliga för kundernas olika behov av stöd och hjälp. Utföraren skall hålla minst 1 timmes telefontid, dagtid, varje dag måndag-fredag, under angivet minimiöppethållande. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för hur man planerar att upprätthålla service för gäster/potentiella gäster för bad, camping och turistinformation utöver ovan angivet minimikrav. Av redogörelsen skall framgå på vilket sätt och när personal är nåbar. Om servicenivån skiljer sig mellan bad, camping och turistinformation ska även detta framgå. Likaså hur servicen skiljer sig under dygnets timmar respektive verksamhetsåret Tillsyn, övervakning, bemanning Vid öppethållande av badet skall detta vara bemannat. Detta gäller året runt. I övrigt avgör utföraren behovet av tillsyn, övervakning och bemanning, erforderlig för entreprenadens totala utförande. 9

10 2.9.6 Utveckling av verksamheterna Beställaren ser positivt på att utföraren utvecklar verksamheten. Då det i kommunen idag finns ett behov av övernattningsmöjligheter, ser beställaren positivt på att utföraren hittar möjligheter att kombinera bad- och campingverksamheten med annan besöksboendeverksamhet. Detta kan eventuellt ske i samverkan med kommunen. Anbudsgivaren ombeds att i anbudet redogöra för vilka idéer till verksamhetsutveckling som finns. Det är viktigt att det av anbudet framkommer vilka idéer som är kostnadsneutrala för kommunen och inom vilken tidsrymd man bedömer att det är möjligt att genomföra förändringarna Information, dokumentation, uppföljning och utvärdering Information till kommunen Utföraren skall då något extraordinärt inträffat omedelbart informera tekniska kontoret om detta (t ex skadegörelse, inbrott eller om skada på kommunens installationer/inventarier uppkommit). Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas senast den 15 mars varje år. I samband med detta skall också gällande registreringsbevis samt F-skattesedel bifogas. Dessutom skall årligen en plan med aktiviteter och tillhörande marknadsföring presenteras (se ) Marknadsföring Utöver den marknadsföring som kommun och föreningsliv gör för sina verksamhet, skall utföraren marknadsföra sin organisation, verksamhet och sina eventuella arrangemang, så att skola/fritid och allmänhet får kännedom om rutiner och händelser inom objekten. Utföraren skall marknadsföra och informera, bland annat i lokalpressen, om allmänhetens tider i badanläggningen. Utföraren skall inför varje verksamhetsår för kommunen presentera en dokumentation av kommande verksamhet och arrangemang med tillhörande marknadsföringsåtgärder Insyn Förutom att utföraren är skyldig att på eget initiativ informera kommunen om verksamheten, skall kommunen ges insyn i verksamheten. Kommunen skall: Ha oinskränkt tillträde till verksamhetslokalerna Ha tillgång till handlingar och uppgifter under entreprenadtiden, såsom kopior/scheman för fördelning av badtider, statistik rörande antal besökande, nyttjandegrad, andel vuxenverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet mm, förbrukningsstatistik för el, VA och värme Uppföljning Under avtalstiden genomför kommunen kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot kommunen. Utföraren skall biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. 10

11 2.11 Personalfrågor Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för - att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas - att anställa, avlöna och säga upp personal - att skatter och sociala avgifter inlevereras - att förebygga skador som kan drabba personal och gäster Arbetsmiljöansvar Utföraren har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren skall ha och kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på ett sådant sätt att erfarenhet kan återföras till verksamheten Lag och kollektivavtal Utföraren får inte vidtaga åtgärd som kan antas åsidosätta lagen eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i 1 kap. 17 eller kap lagen om offentlig upphandling. Utföraren skall kräva samma utfästelse av den som anlitas som underleverantör Personaltäthet Utföraren skall utföra sitt åtagande med den personalstyrka som utföraren finner erforderlig för uppgiften Personalutbildning och kompetensutveckling Utföraren svarar för att personalen har adekvat utbildning. Utföraren svarar även för att personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning Avgränsningar och övriga upplysningar Fördelning av tider Fördelning av tider avseende dels grundschema för säsongen, dels löpande avropsbokningar på strötider (i huvudsak dagtid vardagar), svarar utföraren för i samråd med skolaskolbarnsomsorg och övriga kommunala verksamheter Intäkter och avgifter Utföraren skall informera beställaren om prissättning för de olika aktiviteterna. Nuvarande taxor och avgifter redovisas i bilaga 5. Kommunen skall ersättas för kostnader för el-, värme- och vattenförbrukning som uppstår vid arrangemang och uthyrning utöver beställda verksamheter, t ex höjning av bassängtemperaturer utöver angivna maxtemperaturer. Samtliga intäkter tillfaller utföraren med följande undantag: Elavgifter på campingen tillfaller beställaren. 11

12 De marknadsknallar som har årsabonnemang på marknaden erlägger ingen campingavgift i samband med marknadsdagar Besiktning före och efter entreprenaden Besiktning av objektet skall parterna gemensamt förrätta före tillträdesdagen och efter avtalstidens slut. Protokoll över objektens skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Beställaren kallar till besiktning Elektricitet, vatten och avlopp, telefon Utföraren skall teckna abonnemang och bekosta badets och campingens försörjning med sophämtning och telefon. El, vatten och avlopp och värme bekostas av beställaren. 12

13 3. Kommersiella villkor Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med kravspecifikationen underlag till det slutliga avtalet mellan Essunga kommun och utföraren. I det fall anbudsgivarens anbud antas kommer ett originalavtal tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som nedan men då kompletterat med de uppgifter (företagsnamn, kontaktpersoner, prisvillkor mm) som saknas i denna version. Anbudsgivaren skall för hand fylla i de uppgifter som saknas. Observera att avtalet ska skrivas under av behörig firmatecknare hos anbudsgivande företag när anbudet lämnas in. Mellan Essunga kommun, org.nr och utföraren (nedan kallat utföraren), org.nr, med adress har följande avtal slutits. Utföraren förbinder sig att ansvara för drift och skötsel av camping och badanläggning åt Essunga kommun i den omfattning och på de villkor som anges nedan. Omfattning Uppdraget skall utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlagets krav på tjänsten. Avtalsperiod Avtalet gäller t o m , med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kommunen förbehåller sig dock rätten att, vid större förändringar i entreprenadens omfattning, med 6 månaders uppsägningstid, ha möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Med större förändringar avses ny- eller ombyggnation av bad, omklädningsrum eller övriga ytor som medför avsevärt ändrade förutsättningar gällande ytor och/eller driftsekonomi på anläggningen. Förlängning av avtalet skall överenskommas skriftligen senast 4 månader före avtalstidens utgång. Uppdragets utförande Utföraren skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Kontaktpersoner Essunga kommun Bertil Arfvidsson, tel Utföraren. 13

14 Ersättningar Essunga kommun ersätter utföraren med År År År 2017 (vid avtalsförlängning)... År 2018 (vid avtalsförlängning)... Ovan angivna kostnader skall inkludera utförarens samtliga kostnader för fullgörande av uppdraget. Alla ändrings- och tilläggstjänster skall offereras. Dessa tjänster ersätts mot löpande räkning endast efter särskild överenskommelse. Rese- och traktamentskostnader ingår i priset för entreprenaden. Prisjustering Överenskommen ersättning skall med början den 1 januari år 2016 årligen justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) enligt följande. 65 procent av basersättningen skall justeras. Jämförelse skall göras mellan KPI för oktober månad år 2014 (basmånad) och oktober månad närmast före den årliga justeringen. Justeringen skall motsvara ändringen av KPI. Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske månatligen och får ske i förskott, tidigast den första i den månad det faktureras för, eller om denna dag skulle vara en lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Kommunen erlägger ersättning inom 30 dagar efter det att faktura inkommit till kommunen. Essunga kommun Box Nossebro Fakturan skall märkas med referenskoden xx15000ba. Vid försenad betalning äger utföraren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor (t ex faktureringsavgift) är inte bindande för kommunen. Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. Underleverantör Utföraren får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande 14

15 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till kontrakt kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för fritidsutskottet och utföraren. Handlingars inbördes rangordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till kontrakt 2. Kontrakt 3. Förfrågningsunderlag med bilagor 4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 5. Anbud Ansvar Skadeståndsskyldighet Utföraren svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen pga vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man. Avtalspart skall erlägga skadestånd till motparten om denne inte fullgör sina åtaganden men kontraktsbrottet ej är väsentligt. Försäkringar Utföraren skall teckna och vidmakthålla a) ansvarsförsäkring b) egendomsförsäkring (omfattande egendom som inte omfattas av kommunens försäkring) c) självrisk får uppgå till högst ett basbelopp Hävning Kommunen eller utförare får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller annars befinns vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Stilleståndsersättning Vid avbrott i verksamheten förorsakat av om- och tillbyggnationer av anläggningen, eller större reparationer och som i större omfattning påverkar anläggningens driftsekonomi har utföraren rätt att förhandla med kommunen om ersättning. Tvist Tvist mellan kommunen och en utförare i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 15

16 Force Majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört uteblivning av avtalad prestation med mer än tre månader. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 16

17 4. Anbudsutvärdering Prövningen av inkomna anbud sker i tre steg. Först provas att anbuden uppfyller de krav som ställts på utföraren (avsnitt 1). De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten inklusive kommersiella villkor är uppfyllda (avsnitt 2 och 3). Samtliga anbudsgivare som gått vidare från de två första kvalificeringsfaserna kommer att bjudas in till kommunen för att muntligen redogöra för sina anbud. Då kommer anbudsgivarna att ges möjligheten att tydliggöra och förklara sina anbud. Dock får inte nya faktorer, av väsentligt värde, framkomma, som ej tidigare presenterats i det skriftliga anbudet. Om kommunen har frågor kring de presentationer som gjorts i anbudet angående kompetens, service och utveckling kommer dessa att ställas så att en rättvis bedömning sedan kan ske. Bedömningen av utvärderingskriterium 2 och 3 och framför allt 4 kommer att bedömas utifrån anbudet och utvärderingsgruppens bedömning av den muntliga presentationen. Dessa utvärderingskriterier kommer att användas: 1. Entreprenadsersättning 2. Kompetens 3. Service 4. Utveckling Essunga kommun kommer därefter att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kompetens En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse som anbudsgivaren lämnar avseende kompetens för de av kommunen primära verksamheterna (se kap 2.9.2). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar minimikrav 2 p Motsvarar minimikrav plus viss erfarenhet 3 p Bra kompetensnivå och erfarenhet inom minst ett av kommunens primära intresseområden 4 p Dokumenterad kompetensnivå och erfarenhet inom minst simundervisningsdelen. 5 p Dokumenterad kompetensnivå och god erfarenhet inom samtliga områden. Service En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse för vilken servicenivå anbudsgivaren planerar (kap 2.9.4). Värderingen görs enligt följande: 1 p Motsvarar miniminivå 2 p Service över miniminivå inom ett eller flera delområden 3 p Bra servicenivå 4 p Mycket bra servicenivå inom ett eller flera delområden 5 p Utmärkt servicenivå inom samtliga delområden 17

18 Utveckling En värdering kommer att göras utifrån den redogörelse anbudsgivaren enligt kapitel skall göra för vilka utvecklingsidéer som finns. Värderingen görs enligt följande: 1 p Få/inga realiserbara idéer 2 p Någon/några idéer som på längre sikt kan utveckla kommunen 3 p Någon/några idéer som på kort sikt kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 4 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras och medför positiva effekter för kommunen. 5 p Flera idéer som omedelbart kan realiseras, är kostnadsneutrala för kommunen och utvecklar verksamheten i en positiv riktning. Angivet pris kommer att justeras utifrån den poängbedömning som erhålls enligt nedan. Det anbudet som erhåller lägsta slutliga priset kommer sedan att antas. Poäng Kompetens Service Utveckling tkr -100 tkr -200 tkr tkr -50 tkr -100 tkr tkr +50 tkr +100 tkr tkr +100 tkr +200 tkr Observera att justering av priset endast används för att utvärdera inkomna anbud och påverkar inte det offererade priset vid eventuellt kommande avtal 18

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg Datum Tel 044-309 38 41 2007-05-25 1 (5) kai.sjoberg@skane.se Diarienr MA/060285 AVTAL Avseende Städning av produktionslokaler, kontorsutrymmen, hygienutrymmen, matsalar,

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Företagshälsovård vid Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Torshälla Fastighets AB Parken Zoo i Eskilstuna AB 1. ALLMÄNT 1.1 Konkurrensneutralitet 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader

Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader Definitioner Området Lokalerna Anläggningarna Drift Underhåll

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer