Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Datum (22) Dnr Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan

2 LÄNSSTYRELSEN 2 (22) Innehållsförteckning 1. ANBUDSINBJUDAN Upphandlingens syfte Upphandlande myndighet Länsstyrelsen i Hallands län Kontaktperson för upphandlingen Förfrågningsunderlagets innehåll Annonsering och tidplan 5 2. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH KRAV Upphandlingsförfarande Helt eller delat anbud Anbudets innehåll och form Kommersiella villkor Reservationer Alternativa anbud Anbudets giltighetstid Antagande av anbud Antagande av leverantör Kostnader för anbud Checklista Inlämnande av anbud Frågor om förfrågningsunderlaget Förtydliganden och kompletteringar Öppning av anbud Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Civilrättsligt bindande avtal Sekretess 8 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Uteslutning från upphandlingen Juridisk ställning Ekonomisk ställning Kreditupplysning Ansvarsförsäkring Teknisk förmåga och kapacitet Miljö 9 4. KRAV PÅ TJÄNSTEN/VARAN PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD Anbudsutvärdering Lika anbud efter utvärdering 11 BILAGOR Bilaga Bilaga 2 17 Bilaga 3 18 Bilaga Bilaga

3 LÄNSSTYRELSEN 3 (22) 1. Anbudsinbjudan 1.1 Upphandlingens syfte Uppdraget innebär byggande av en tillgänglighetsanpassad brygga och en utsiktsplattform En tillgänglighetsanpassad brygga skall platsbyggas vid Kroksjön och en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform skall platsbyggas vid entrevägen till Naturreservat Biskopstorp på en höjd (se kartbilaga och idéskisser). 1.2 Upphandlande myndighet Myndighet: Länsstyrelsen i Hallands län, Postadress: Halmstad Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad Telefon: Telefax: E-post: Webbadress: Inom länsstyrelsen svarar enheten för naturvård och miljöövervakning för upphandlingen. 1.3 Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län (länsstyrelsen) är en statlig myndighet. Länsstyrelsens uppgift är bland annat att se till att de nationella målen - som är fastställda av riksdag och regering - får genomslag i Hallands län. 1.4 Kontaktperson för upphandlingen Frågor rörande upphandlingen eller detta dokument ställs till (företrädesvis via e-post): Johan Hamringe Fax: Tfn: Förfrågningsunderlagets innehåll Det är viktigt att anbudsgivaren noga läser igenom hela förfrågningsunderlaget. Detta förfrågningsunderlag är indelat i följande avsnitt: 1. Anbudsinbjudan 2. Administrativa bestämmelser och krav 3. Krav på anbudsgivare 4. Krav på varorna 5. Prövning och utvärdering av anbud

4 LÄNSSTYRELSEN 4 (22) Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor. 1. Kommersiella villkor 2. Checklista Anbudsgivaren är skyldig att själv kontrollera att fullständig anbudsförfrågan enligt förteckning ovan erhållits. 1.6 Annonsering och tidplan Underlaget för denna upphandling har sänts till Visma TendSign för publicering i databas samt på länsstyrelsens hemsida under Upphandlingar Upphandlingen kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan (reservationer för oförutsedda förseningar) Denna anbudsförfrågan tillgänglig samt annonsering Sista dag för anbudslämnaren att komma in med frågor Frågor besvaras senast Sista dag att komma in med anbud Anbudsöppning Tilldelningsbeslut skickas ut 2. Administrativa bestämmelser och krav 2.1 Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som inte är kompletta kan komma att förkastas. 2.2 Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas helt och kan inte delas. 2.3 Anbudets innehåll och form Av anbudet ska framgå: Att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget, och i förekommande fall tillhörande bilagor, samt att hänsyn tagit till eventuella tilläggsskrivelser. Uppgifter om företagets namn, adress, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress.

5 LÄNSSTYRELSEN 5 (22) Anbud, inklusive bilagor, ska avges skriftligen på svenska. Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket eller motsvarande ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. Om anbudet inte är undertecknat av behörig firmatecknare är det inte giltigt. Komplett anbud ska lämnas i original. Notera att meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas till anbudsgivarna med e-post till den e-postadress som anbudsgivaren kommer att ange enligt ovan. 2.4 Kommersiella villkor De kommersiella villkoren (bilaga 1) ska accepteras i sin helhet. Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. 2.5 Reservationer Reservationer accepteras inte. 2.6 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte. 2.7 Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt (bindande) till och med Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått ett tilldelningsbesked. Bundenheten upphör antingen sedan upphandlingskontrakt tecknats med annan eller giltighetstiden har gått ut. 2.8 Antagande av anbud Anbud kommer att antas odelat. 2.9 Antagande av leverantör Anbud kommer att antas från en leverantör Kostnader för anbud Anbudsgivaren står själv för alla kostnader i samband med anbudsgivningen Checklista Bilaga 2 innehåller en checklista om kravuppfyllelse som finns i förfrågningsunderlaget. Länsstyrelsen ser gärna att checklistan ifylls och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta för anbudsgivaren och länsstyrelsens kontroll av anbudet. Notera att användandet av checklistan ökar möjligheterna att lämna ett fullständigt anbud eftersom detta, korrekt ifyllt, säkerställer att allt som efterfrågas kommer med

6 LÄNSSTYRELSEN 6 (22) i anbudet. Notera vidare att bilaga 2 enbart är en checklista. Finns motstridiga uppgifter mellan checklistan och anbudet, gäller det skriftliga undertecknade anbudet Inlämnande av anbud Anbud lämnas i förseglat omslag och omslaget bör inte märkas på sådant sätt att det anbudsgivande företagets identitet framgår. Anbud och ytterkuvert märks tydligt med ANBUD, Bygge av brygga och utsiktsplattform Biskopstorp, dnr Anbud ska ha inkommit till länsstyrelsen senast Anbud som inkommer efter detta datum beaktas inte. Anbud som skickas som brev sändes till postadress: Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad För anbud som lämnas till länsstyrelsen gäller följande adress: Reception Skansgatan 1C Halmstad Receptionen har normalt öppet vardagar mellan klockan Övrig tid hänvisas till brevinkast. Observera att brevinkastet är begränsat till storlek. Anbudsgivaren svarar i samtliga ovan nämnda fall för att försändelsen inkommit till myndigheten i rätt tid. Anbud översänt med telefax eller e-post, eller annat elektroniskt medium, accepteras inte Frågor om förfrågningsunderlaget Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för myndigheten att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget eller tillhörande dokument i något avseende är oklart eller har något att anföra mot dess innehåll, ska detta omedelbart och under anbudstiden skriftligen, per e-post, riktas till Frågor om varför ett visst krav ställs besvaras inte. Fråga ställs genom att tydligt uppge vilket avsnitt som frågan gäller, rubrik samt i förekommande fall bilagenummer. Frågor angående upphandlingen måste ställas senast fem (5) dagar före anbudstidens slut dvs och kommer att besvaras snarast och senast två (2) dagar före

7 LÄNSSTYRELSEN 7 (22) anbudstidens slut eller i detta fall Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras. Frågor kommer att besvaras genom publicering på länsstyrelsens hemsida Vänligen observera att länsstyrelsen inte kommer att skicka frågor och svar till anbudsgivarna utan endast redogöra för dessa på länsstyrelsens hemsida. Anbudsgivaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad Förtydliganden och kompletteringar Anbudsgivare har att se till att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Länsstyrelsen har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. Länsstyrelsen har heller ingen rätt att begära detta annat än i undantagsfall, under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivare kan få rätta uppenbara felskrivningar, felräkningar eller annat fel i anbudet om länsstyrelsen så tillåter Öppning av anbud Öppning av anbud kommer att ske på länsstyrelsen Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Beslut om vilka anbud som har antagits fattas genom ett skriftligt tilldelningsbeslut. Så fort länsstyrelsen fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare som deltagit i upphandlingen via e-post. Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas till anbudsgivarna med e-post till den e-postadress som ska ha angetts i anbudet enligt avsnitt 2.3 Anbudets innehåll och form. Det är anbudsgivarens ansvar att angiven e-post bevakas för inkommande meddelande Civilrättsligt bindande avtal Observera att varken upphandlingsprocessen eller tilldelningsbeslutet innebär att bindande avtal har uppstått. Civilrättsligt bindande avtal (så kallat upphandlingskontrakt) föreligger först när skriftligt avtalsdokument i original undertecknats av parterna. Avtal tecknas först när tiden för avtalsspärren har passerat Sekretess Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess tills dess att beslut om tilldelning av kontrakt fattats eller ärendet slutförts på annat sätt.

8 LÄNSSTYRELSEN 8 (22) Uppgifter i anbud kan därefter sekretessbeläggas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgifterna röjs eller om det av särskild anledning kan anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Anbudsgivare som önskar att anbudet eller delar av anbudet sekretessbeläggs, anger i sitt anbud dels vilket eller vilka avsnitt eller delar som önskas sekretessbelagt, dels vilken skada ett offentliggörande av de aktuella uppgifterna skulle orsaka. Länsstyrelsen har, trots anbudsgivarens begäran om sekretess, alltid en skyldighet att göra en självständig prövning av sekretessen vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas lämnas därför inte. 3. Krav på anbudsgivare För att säkerställa att anbudsgivaren är lämplig som leverantör gäller nedanstående för anbudsgivaren. 3.1 Uteslutning från upphandlingen Anbudsgivaren kommer att uteslutas om länsstyrelsen får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som stadgas 10 kap. 1 LOU. I de fall anbudsgivaren är en juridisk person kommer anbudsgivaren att uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Anbudsgivare kommer också att uteslutas från upphandlingen om denne enligt 10 kap. 2 LOU; är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord- eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Anbudsgivare intygar genom att anbud undertecknas av behörig firmatecknare, att förhållanden under denna punkt inte föreligger vid anbudslämnandet. Notera att länsstyrelsen kan komma att kontrollera att anbudsgivaren inte har gjort sig skyldig till under denna punkt angivna omständigheter. Innan anbudsgivare erbjuds att teckna avtal kontrollerar länsstyrelsen om svensk anbudsgivare betalat föreskrivna skatter och avgifter. Utländsk anbudsgivare ska på begäran från länsstyrelsen lämna ett intyg från relevant myndighet att denne betalat föreskrivna skatter och avgifter. Intyget ska vara länsstyrelsen tillhanda senast fyra dagar

9 LÄNSSTYRELSEN 9 (22) efter det att länsstyrelsen skickat begäran. Uppgifterna på intyget får inte vara äldre än tre månader (utfärdarens datering avses) räknat från sista dag att lämna anbud. 3.2 Juridisk ställning Till anbudet ska bifogas en kopia av registreringsbevis från Bolagsverket. Anbudsgivare som är registrerad hos annan än Bolagsverket ska bifoga en kopia på bevis eller intyg gällande registrering från relevant myndighet eller motsvarande. Beviset ska inte vara äldre än 30 dagar räknat från sista dag att lämna anbud. 3.3 Ekonomisk ställning Kreditupplysning Kreditvärdighet måste uppfyllas. Utdrag från kreditupplysningsföretag t.ex. Upplysningscentralen (UC) eller motsvarande som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet ska bifogas anbudet Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren ska inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 3.4 Teknisk förmåga och kapacitet Organisation Anbudsgivaren ska inneha sådan teknisk förmåga och kapacitet som krävs för att genomföra uppdraget enligt de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska ge en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose länsstyrelsens behov enligt förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. Av beskrivningen ska framgå hur uppdraget ska organiseras avseende bemanning och eventuella underleverantörer. 3.5 Miljö Anbudsgivaren ska ha någon form av miljöledningssystem, miljöpolicy eller liknande, dokument som styrker detta ska biläggas anbudet.

10 LÄNSSTYRELSEN 10 (22) Krav på tjänsterna Brygga 1. Hydraul vätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard (SS ) skall användas i maskiner. 2. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för vatten skadliga ämnen inklusive avfall skall ske med största aktsamhet så att risken för skador till följd av spill/läckage elimineras. Cisterner skall vara utrustade med påkörningsskydd samt vara invallade till hela sin volym. 3. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage skall finnas lätt tillgängligt. God beredskap skall finnas för att ta hand om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota vattenmiljön. 4. Tankning av fordon eller cisterner ska utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras. Inga reparationer av maskiner som kan innebära tömning eller spill av vätskor ska göras i området, detta gäller dock ej akuta reparationsåtgärder. 5. Markytor som påverkas av maskiner ska återställas vid avetablering. 6. Eventuella konstruktionsritningar och belastningsberäkningar står entreprenör för. 7. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för att nödvändiga dispenser och lov söks. Utsiktsplattform 1. Hydraul vätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard (SS ) skall användas i maskiner. 2. Markytor som påverkas av maskiner ska återställas vid avetablering. 3. Eventuella konstruktionsritningar och belastningsberäkningar står entreprenör för. 4. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för att nödvändiga dispenser och lov söks.

11 LÄNSSTYRELSEN 11 (22) 5. Prövning och utvärdering av anbud 5.1 Anbudsutvärdering Prövningen av inkomna anbud sker i fyra steg enligt följande. 1. Inledningsvis genomförs en granskning/kontroll av att anbudet lämnats i enlighet med i avsnitt 2 (Administrativa bestämmelser och krav) redovisade förutsättningar och krav. Alla anbudsgivare som uppfyller kraven är godkända som presumtiva leverantörer till länsstyrelsen. Övriga anbud förkastas. 2. Därefter kontrolleras att kvarvarande anbudsgivare uppfyller de krav som ställs på denne enligt avsnitt 3 Krav på anbudsgivare. Eventuella anbud som inte uppfyller alla ska-krav förkastas. 3. Sedan prövas återstående anbud för att klarlägga att de ställda kraven enligt avsnitt 4 uppfylls. Eventuella anbud som inte uppfyller alla ska-krav förkastas. 4. De anbud som återstår efter detta anbudsutvärderas och utvärderingen genomförs enligt principen lägst pris, vilket innebär att det anbud som har angett lägsta pris för entreprenaden vinner. 5.2 Lika anbud efter utvärdering Om situationen att två eller flera anbud avgivit samma lägsta pris, kommer lottning att genomföras för att utse det vinnande anbudet. Lottningen kommer att genomföras med minst tre (3) personer närvarande för att säkerställa förfarandets opartiskhet.

12 LÄNSSTYRELSEN 12 (22) Bilagor Bilaga 1 Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad Org.nr: Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören Leverantörsadress Leverantörens org,nr Nedan kallad Leverantören 2 Omfattning Avtalet har tillkommit genom en direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtalet omfattar bygge av utsiktsplattform och brygga. 3 Avtalstid Avtalet gäller från ( ) till och med ( ) (med möjlighet till förlängning 4 månader). Vid eventuell förlängning av avtalet ska Länsstyrelsen skriftligen anmäla förlängningen till Leverantören senast tre månader innan avtalsperiodens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt vid avtalstidens slut. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. 4 Pris Pris i SEK enligt anbudet daterat 2014-XX-XX. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lag. 5 Prisjustering 6 Förbehåll Länsstyrelsen garanterar ingen volym. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

13 LÄNSSTYRELSEN 13 (22) 7 Krav på tjänsten Samtliga krav på tjänsten enligt förfrågningsunderlagets krav ska uppfyllas under hela avtalsperioden. 8 Garanti I enlighet med ABT06, 4 kap 7. 9 Leveransvillkor I enlighet med förfrågningsunderlag ska samtliga krav uppfyllas under avtalsperioden. 10 Leveranstid I enlighet med avtalsperioden. 11 Leverantörsförsening och vite Om leverans inte levereras på överenskommen/avtalad tid och sådan försening inte beror på Länsstyrelsen, har Länsstyrelsen rätt till vite. Löpande vite om 1 % räknat på anbudets totalpris per försenad vecka i enlighet med ABT06, 5 kap Betalnings- och faktureringsvillkor Fakturering ska ske efter slutfört uppdrag och Länsstyrelsens slutbesiktning och godkännande. Besiktning ska ske senast 14 dagar efter färdigställande. Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får ej tas ut. Av fakturan ska framgå: - godsmottagare, beställare samt Länsstyrelsens referenskod - leverantörens organisations- och momsregistreringsnummer eller motsvarande - information om att F-skatt eller motsvarande innehas - leverantörens plusgirokonto, bankgirokonto eller betaladress - att omvänd skattskyldiget för byggtjänster gäller Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter, är inte giltig som faktura och får återsändas. Vid försenad betalning orsakad av Länsstyrelsen har Leverantören rätt att ta dröjsmålsränta enligt räntelagen. 13 Faktureringsadress Fakturan sänds till adress: Länsstyrelsen i Hallands län FE Strömsund Referens: NJOHHAM

14 LÄNSSTYRELSEN 14 (22) 14 Överlåtelse Ingånget avtal får inte överlåtas utan Länsstyrelsens godkännande. Om överlåtelse sker utan länsstyrelsens godkännande, äger länsstyrelsen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan 15 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet vara skriftligt godkända av båda parter. 16 Standardavtal Entreprenören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen. För åtagandet gäller, utöver vad som framgår av detta avtal, entreprenadkontrakt ABT Överlåtelse av avtal Avtal får ej överlåtas på annan utan Länsstyrelsens skriftliga medgivande. 18 Leverantörens rätt att häva avtalet Leverantören har rätt att häva avtalet till upphörande 30 dagar efter avsändande av skriftlig förklaring att denne önskar häva avtalet om; 1. Länsstyrelsen bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet). 2. Länsstyrelsen åberopar befrielsegrund enligt force majeure och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Hävning ska ske skriftligen genom rekommenderat brev till Länsstyrelsen under den i avtalet angivna adressen. Leverantören ska därvid uppge grunden för hävningen. 19 Länsstyrelsens rätt att häva avtalet Länsstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Leverantören efter avtalets ingående; 1. Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelse som utgör en del av avtalet mellan parterna, och Leverantören, efter skriftlig erinran, fortfarande inte uppfyller sina åtaganden. 2. Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller erhållit näringsförbud. 3. Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förhållande. 4. Dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 5. Inte fullgjorts sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.

15 LÄNSSTYRELSEN 15 (22) 6. Vid genomförd Prevision inte uppfyller de krav som ställdes vid upphandlingen. Länsstyrelsen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Leverantören före eller efter avtalstecknandet underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/ eller dess fortsatta giltighet. Hävs avtalet enligt ovan är Leverantören ersättningsskyldig för den skada (kostnadsökning) som avtalsbrottet förorsakar. 20 Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständighet ska anses krig, krigs-liknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regeringen eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. 21 Handlingars inbördes ordning Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget med bilagor samt eventuella frågor och svar 4. Anbud 5. ABT06 22 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens inom en (1) månad, räknat från den dag då förhandling påkallats, äger vardera parten rätt att hänskjuta den tvistiga frågan till svensk domstol med tillämpning av svensk rätt för avgörande. Halmstads tingsrätt ska vara ensam behörig i första instans.

16 LÄNSSTYRELSEN 16 (22) 23 Bindande avtal För bindande avtal krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit var sitt. Ort, datum. Ort, datum Länsstyrelsen i Hallands län (Leverantören).. Underskrift Underskrift. Namnförtydligande Namnförtydligande

17 LÄNSSTYRELSEN 17 (22) Checklista Bilaga 2 Checklistan är uppbyggt enligt förfrågningsunderlagets struktur. Att checklistan fylls i och skickas med anbudet är en kvalitetssäkring för anbudsgivare och för länsstyrelsen. Krav Uppfylls Bilaga/sida Avsnitt 2. Administrativa bestämmelser och krav 2.3 Av anbudet ska framgå att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget, och i förekommande fall tillhörande bilagor, samt att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskivelser. Anbud ska innehålla företagets namn, adress, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress. Anbud, inklusive bilagor, ska avges skriftligen på svenska. Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket eller motsvarande ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Komplett anbud ska lämnas i original. Ja Nej 2.4 De kommersiella villkoren (bilaga 1) ska accepteras i sin helhet. Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Ja Nej 2.7 Anbudet ska vara giltigt (bindande) till och med Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Ja Nej

18 LÄNSSTYRELSEN 18 (22) Bilaga 3

19 LÄNSSTYRELSEN 19 (22) Bilaga 4 Brygga Förslag till utformning: 16 kvm plattform med 4 x 1,5 meter landgång. Tillgänglighetsanpassad anslutning till brygga (grusad gång) samt att brygga är anpassad för rörelsehindrade. Bryggan ska vara anpassad för fiske från rullstol. Ej badbrygga (så badstegen på idébilden nedan skall inte vara med, helt räcke hela vägen runt)!

20 LÄNSSTYRELSEN 20 (22) Utsiktsplattform Bilaga 5 Förslag till utformning enligt skissbilder. Konstruktionsritningar tas fram av entreprenör. Idébild!

21 LÄNSSTYRELSEN 21 (22)

22 LÄNSSTYRELSEN 22 (22)

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer