Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Datum (22) Dnr Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan

2 LÄNSSTYRELSEN 2 (22) Innehållsförteckning 1. ANBUDSINBJUDAN Upphandlingens syfte Upphandlande myndighet Länsstyrelsen i Hallands län Kontaktperson för upphandlingen Förfrågningsunderlagets innehåll Annonsering och tidplan 5 2. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH KRAV Upphandlingsförfarande Helt eller delat anbud Anbudets innehåll och form Kommersiella villkor Reservationer Alternativa anbud Anbudets giltighetstid Antagande av anbud Antagande av leverantör Kostnader för anbud Checklista Inlämnande av anbud Frågor om förfrågningsunderlaget Förtydliganden och kompletteringar Öppning av anbud Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Civilrättsligt bindande avtal Sekretess 8 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVARE Uteslutning från upphandlingen Juridisk ställning Ekonomisk ställning Kreditupplysning Ansvarsförsäkring Teknisk förmåga och kapacitet Miljö 9 4. KRAV PÅ TJÄNSTEN/VARAN PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD Anbudsutvärdering Lika anbud efter utvärdering 11 BILAGOR Bilaga Bilaga 2 17 Bilaga 3 18 Bilaga Bilaga

3 LÄNSSTYRELSEN 3 (22) 1. Anbudsinbjudan 1.1 Upphandlingens syfte Uppdraget innebär byggande av en tillgänglighetsanpassad brygga och en utsiktsplattform En tillgänglighetsanpassad brygga skall platsbyggas vid Kroksjön och en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform skall platsbyggas vid entrevägen till Naturreservat Biskopstorp på en höjd (se kartbilaga och idéskisser). 1.2 Upphandlande myndighet Myndighet: Länsstyrelsen i Hallands län, Postadress: Halmstad Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad Telefon: Telefax: E-post: Webbadress: Inom länsstyrelsen svarar enheten för naturvård och miljöövervakning för upphandlingen. 1.3 Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län (länsstyrelsen) är en statlig myndighet. Länsstyrelsens uppgift är bland annat att se till att de nationella målen - som är fastställda av riksdag och regering - får genomslag i Hallands län. 1.4 Kontaktperson för upphandlingen Frågor rörande upphandlingen eller detta dokument ställs till (företrädesvis via e-post): Johan Hamringe Fax: Tfn: Förfrågningsunderlagets innehåll Det är viktigt att anbudsgivaren noga läser igenom hela förfrågningsunderlaget. Detta förfrågningsunderlag är indelat i följande avsnitt: 1. Anbudsinbjudan 2. Administrativa bestämmelser och krav 3. Krav på anbudsgivare 4. Krav på varorna 5. Prövning och utvärdering av anbud

4 LÄNSSTYRELSEN 4 (22) Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor. 1. Kommersiella villkor 2. Checklista Anbudsgivaren är skyldig att själv kontrollera att fullständig anbudsförfrågan enligt förteckning ovan erhållits. 1.6 Annonsering och tidplan Underlaget för denna upphandling har sänts till Visma TendSign för publicering i databas samt på länsstyrelsens hemsida under Upphandlingar Upphandlingen kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan (reservationer för oförutsedda förseningar) Denna anbudsförfrågan tillgänglig samt annonsering Sista dag för anbudslämnaren att komma in med frågor Frågor besvaras senast Sista dag att komma in med anbud Anbudsöppning Tilldelningsbeslut skickas ut 2. Administrativa bestämmelser och krav 2.1 Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som inte är kompletta kan komma att förkastas. 2.2 Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas helt och kan inte delas. 2.3 Anbudets innehåll och form Av anbudet ska framgå: Att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget, och i förekommande fall tillhörande bilagor, samt att hänsyn tagit till eventuella tilläggsskrivelser. Uppgifter om företagets namn, adress, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress.

5 LÄNSSTYRELSEN 5 (22) Anbud, inklusive bilagor, ska avges skriftligen på svenska. Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket eller motsvarande ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. Om anbudet inte är undertecknat av behörig firmatecknare är det inte giltigt. Komplett anbud ska lämnas i original. Notera att meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas till anbudsgivarna med e-post till den e-postadress som anbudsgivaren kommer att ange enligt ovan. 2.4 Kommersiella villkor De kommersiella villkoren (bilaga 1) ska accepteras i sin helhet. Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. 2.5 Reservationer Reservationer accepteras inte. 2.6 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte. 2.7 Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt (bindande) till och med Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått ett tilldelningsbesked. Bundenheten upphör antingen sedan upphandlingskontrakt tecknats med annan eller giltighetstiden har gått ut. 2.8 Antagande av anbud Anbud kommer att antas odelat. 2.9 Antagande av leverantör Anbud kommer att antas från en leverantör Kostnader för anbud Anbudsgivaren står själv för alla kostnader i samband med anbudsgivningen Checklista Bilaga 2 innehåller en checklista om kravuppfyllelse som finns i förfrågningsunderlaget. Länsstyrelsen ser gärna att checklistan ifylls och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta för anbudsgivaren och länsstyrelsens kontroll av anbudet. Notera att användandet av checklistan ökar möjligheterna att lämna ett fullständigt anbud eftersom detta, korrekt ifyllt, säkerställer att allt som efterfrågas kommer med

6 LÄNSSTYRELSEN 6 (22) i anbudet. Notera vidare att bilaga 2 enbart är en checklista. Finns motstridiga uppgifter mellan checklistan och anbudet, gäller det skriftliga undertecknade anbudet Inlämnande av anbud Anbud lämnas i förseglat omslag och omslaget bör inte märkas på sådant sätt att det anbudsgivande företagets identitet framgår. Anbud och ytterkuvert märks tydligt med ANBUD, Bygge av brygga och utsiktsplattform Biskopstorp, dnr Anbud ska ha inkommit till länsstyrelsen senast Anbud som inkommer efter detta datum beaktas inte. Anbud som skickas som brev sändes till postadress: Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad För anbud som lämnas till länsstyrelsen gäller följande adress: Reception Skansgatan 1C Halmstad Receptionen har normalt öppet vardagar mellan klockan Övrig tid hänvisas till brevinkast. Observera att brevinkastet är begränsat till storlek. Anbudsgivaren svarar i samtliga ovan nämnda fall för att försändelsen inkommit till myndigheten i rätt tid. Anbud översänt med telefax eller e-post, eller annat elektroniskt medium, accepteras inte Frågor om förfrågningsunderlaget Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för myndigheten att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget eller tillhörande dokument i något avseende är oklart eller har något att anföra mot dess innehåll, ska detta omedelbart och under anbudstiden skriftligen, per e-post, riktas till Frågor om varför ett visst krav ställs besvaras inte. Fråga ställs genom att tydligt uppge vilket avsnitt som frågan gäller, rubrik samt i förekommande fall bilagenummer. Frågor angående upphandlingen måste ställas senast fem (5) dagar före anbudstidens slut dvs och kommer att besvaras snarast och senast två (2) dagar före

7 LÄNSSTYRELSEN 7 (22) anbudstidens slut eller i detta fall Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras. Frågor kommer att besvaras genom publicering på länsstyrelsens hemsida Vänligen observera att länsstyrelsen inte kommer att skicka frågor och svar till anbudsgivarna utan endast redogöra för dessa på länsstyrelsens hemsida. Anbudsgivaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad Förtydliganden och kompletteringar Anbudsgivare har att se till att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Länsstyrelsen har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. Länsstyrelsen har heller ingen rätt att begära detta annat än i undantagsfall, under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivare kan få rätta uppenbara felskrivningar, felräkningar eller annat fel i anbudet om länsstyrelsen så tillåter Öppning av anbud Öppning av anbud kommer att ske på länsstyrelsen Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling Beslut om vilka anbud som har antagits fattas genom ett skriftligt tilldelningsbeslut. Så fort länsstyrelsen fattat tilldelningsbeslut kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare som deltagit i upphandlingen via e-post. Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas till anbudsgivarna med e-post till den e-postadress som ska ha angetts i anbudet enligt avsnitt 2.3 Anbudets innehåll och form. Det är anbudsgivarens ansvar att angiven e-post bevakas för inkommande meddelande Civilrättsligt bindande avtal Observera att varken upphandlingsprocessen eller tilldelningsbeslutet innebär att bindande avtal har uppstått. Civilrättsligt bindande avtal (så kallat upphandlingskontrakt) föreligger först när skriftligt avtalsdokument i original undertecknats av parterna. Avtal tecknas först när tiden för avtalsspärren har passerat Sekretess Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess tills dess att beslut om tilldelning av kontrakt fattats eller ärendet slutförts på annat sätt.

8 LÄNSSTYRELSEN 8 (22) Uppgifter i anbud kan därefter sekretessbeläggas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgifterna röjs eller om det av särskild anledning kan anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Anbudsgivare som önskar att anbudet eller delar av anbudet sekretessbeläggs, anger i sitt anbud dels vilket eller vilka avsnitt eller delar som önskas sekretessbelagt, dels vilken skada ett offentliggörande av de aktuella uppgifterna skulle orsaka. Länsstyrelsen har, trots anbudsgivarens begäran om sekretess, alltid en skyldighet att göra en självständig prövning av sekretessen vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas lämnas därför inte. 3. Krav på anbudsgivare För att säkerställa att anbudsgivaren är lämplig som leverantör gäller nedanstående för anbudsgivaren. 3.1 Uteslutning från upphandlingen Anbudsgivaren kommer att uteslutas om länsstyrelsen får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som stadgas 10 kap. 1 LOU. I de fall anbudsgivaren är en juridisk person kommer anbudsgivaren att uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Anbudsgivare kommer också att uteslutas från upphandlingen om denne enligt 10 kap. 2 LOU; är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord- eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Anbudsgivare intygar genom att anbud undertecknas av behörig firmatecknare, att förhållanden under denna punkt inte föreligger vid anbudslämnandet. Notera att länsstyrelsen kan komma att kontrollera att anbudsgivaren inte har gjort sig skyldig till under denna punkt angivna omständigheter. Innan anbudsgivare erbjuds att teckna avtal kontrollerar länsstyrelsen om svensk anbudsgivare betalat föreskrivna skatter och avgifter. Utländsk anbudsgivare ska på begäran från länsstyrelsen lämna ett intyg från relevant myndighet att denne betalat föreskrivna skatter och avgifter. Intyget ska vara länsstyrelsen tillhanda senast fyra dagar

9 LÄNSSTYRELSEN 9 (22) efter det att länsstyrelsen skickat begäran. Uppgifterna på intyget får inte vara äldre än tre månader (utfärdarens datering avses) räknat från sista dag att lämna anbud. 3.2 Juridisk ställning Till anbudet ska bifogas en kopia av registreringsbevis från Bolagsverket. Anbudsgivare som är registrerad hos annan än Bolagsverket ska bifoga en kopia på bevis eller intyg gällande registrering från relevant myndighet eller motsvarande. Beviset ska inte vara äldre än 30 dagar räknat från sista dag att lämna anbud. 3.3 Ekonomisk ställning Kreditupplysning Kreditvärdighet måste uppfyllas. Utdrag från kreditupplysningsföretag t.ex. Upplysningscentralen (UC) eller motsvarande som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet ska bifogas anbudet Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren ska inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 3.4 Teknisk förmåga och kapacitet Organisation Anbudsgivaren ska inneha sådan teknisk förmåga och kapacitet som krävs för att genomföra uppdraget enligt de förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska ge en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose länsstyrelsens behov enligt förutsättningar som framgår av detta förfrågningsunderlag. Av beskrivningen ska framgå hur uppdraget ska organiseras avseende bemanning och eventuella underleverantörer. 3.5 Miljö Anbudsgivaren ska ha någon form av miljöledningssystem, miljöpolicy eller liknande, dokument som styrker detta ska biläggas anbudet.

10 LÄNSSTYRELSEN 10 (22) Krav på tjänsterna Brygga 1. Hydraul vätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard (SS ) skall användas i maskiner. 2. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för vatten skadliga ämnen inklusive avfall skall ske med största aktsamhet så att risken för skador till följd av spill/läckage elimineras. Cisterner skall vara utrustade med påkörningsskydd samt vara invallade till hela sin volym. 3. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage skall finnas lätt tillgängligt. God beredskap skall finnas för att ta hand om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota vattenmiljön. 4. Tankning av fordon eller cisterner ska utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras. Inga reparationer av maskiner som kan innebära tömning eller spill av vätskor ska göras i området, detta gäller dock ej akuta reparationsåtgärder. 5. Markytor som påverkas av maskiner ska återställas vid avetablering. 6. Eventuella konstruktionsritningar och belastningsberäkningar står entreprenör för. 7. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för att nödvändiga dispenser och lov söks. Utsiktsplattform 1. Hydraul vätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard (SS ) skall användas i maskiner. 2. Markytor som påverkas av maskiner ska återställas vid avetablering. 3. Eventuella konstruktionsritningar och belastningsberäkningar står entreprenör för. 4. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för att nödvändiga dispenser och lov söks.

11 LÄNSSTYRELSEN 11 (22) 5. Prövning och utvärdering av anbud 5.1 Anbudsutvärdering Prövningen av inkomna anbud sker i fyra steg enligt följande. 1. Inledningsvis genomförs en granskning/kontroll av att anbudet lämnats i enlighet med i avsnitt 2 (Administrativa bestämmelser och krav) redovisade förutsättningar och krav. Alla anbudsgivare som uppfyller kraven är godkända som presumtiva leverantörer till länsstyrelsen. Övriga anbud förkastas. 2. Därefter kontrolleras att kvarvarande anbudsgivare uppfyller de krav som ställs på denne enligt avsnitt 3 Krav på anbudsgivare. Eventuella anbud som inte uppfyller alla ska-krav förkastas. 3. Sedan prövas återstående anbud för att klarlägga att de ställda kraven enligt avsnitt 4 uppfylls. Eventuella anbud som inte uppfyller alla ska-krav förkastas. 4. De anbud som återstår efter detta anbudsutvärderas och utvärderingen genomförs enligt principen lägst pris, vilket innebär att det anbud som har angett lägsta pris för entreprenaden vinner. 5.2 Lika anbud efter utvärdering Om situationen att två eller flera anbud avgivit samma lägsta pris, kommer lottning att genomföras för att utse det vinnande anbudet. Lottningen kommer att genomföras med minst tre (3) personer närvarande för att säkerställa förfarandets opartiskhet.

12 LÄNSSTYRELSEN 12 (22) Bilagor Bilaga 1 Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad Org.nr: Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören Leverantörsadress Leverantörens org,nr Nedan kallad Leverantören 2 Omfattning Avtalet har tillkommit genom en direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Avtalet omfattar bygge av utsiktsplattform och brygga. 3 Avtalstid Avtalet gäller från ( ) till och med ( ) (med möjlighet till förlängning 4 månader). Vid eventuell förlängning av avtalet ska Länsstyrelsen skriftligen anmäla förlängningen till Leverantören senast tre månader innan avtalsperiodens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt vid avtalstidens slut. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. 4 Pris Pris i SEK enligt anbudet daterat 2014-XX-XX. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lag. 5 Prisjustering 6 Förbehåll Länsstyrelsen garanterar ingen volym. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

13 LÄNSSTYRELSEN 13 (22) 7 Krav på tjänsten Samtliga krav på tjänsten enligt förfrågningsunderlagets krav ska uppfyllas under hela avtalsperioden. 8 Garanti I enlighet med ABT06, 4 kap 7. 9 Leveransvillkor I enlighet med förfrågningsunderlag ska samtliga krav uppfyllas under avtalsperioden. 10 Leveranstid I enlighet med avtalsperioden. 11 Leverantörsförsening och vite Om leverans inte levereras på överenskommen/avtalad tid och sådan försening inte beror på Länsstyrelsen, har Länsstyrelsen rätt till vite. Löpande vite om 1 % räknat på anbudets totalpris per försenad vecka i enlighet med ABT06, 5 kap Betalnings- och faktureringsvillkor Fakturering ska ske efter slutfört uppdrag och Länsstyrelsens slutbesiktning och godkännande. Besiktning ska ske senast 14 dagar efter färdigställande. Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får ej tas ut. Av fakturan ska framgå: - godsmottagare, beställare samt Länsstyrelsens referenskod - leverantörens organisations- och momsregistreringsnummer eller motsvarande - information om att F-skatt eller motsvarande innehas - leverantörens plusgirokonto, bankgirokonto eller betaladress - att omvänd skattskyldiget för byggtjänster gäller Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter, är inte giltig som faktura och får återsändas. Vid försenad betalning orsakad av Länsstyrelsen har Leverantören rätt att ta dröjsmålsränta enligt räntelagen. 13 Faktureringsadress Fakturan sänds till adress: Länsstyrelsen i Hallands län FE Strömsund Referens: NJOHHAM

14 LÄNSSTYRELSEN 14 (22) 14 Överlåtelse Ingånget avtal får inte överlåtas utan Länsstyrelsens godkännande. Om överlåtelse sker utan länsstyrelsens godkännande, äger länsstyrelsen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan 15 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet vara skriftligt godkända av båda parter. 16 Standardavtal Entreprenören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen. För åtagandet gäller, utöver vad som framgår av detta avtal, entreprenadkontrakt ABT Överlåtelse av avtal Avtal får ej överlåtas på annan utan Länsstyrelsens skriftliga medgivande. 18 Leverantörens rätt att häva avtalet Leverantören har rätt att häva avtalet till upphörande 30 dagar efter avsändande av skriftlig förklaring att denne önskar häva avtalet om; 1. Länsstyrelsen bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet). 2. Länsstyrelsen åberopar befrielsegrund enligt force majeure och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Hävning ska ske skriftligen genom rekommenderat brev till Länsstyrelsen under den i avtalet angivna adressen. Leverantören ska därvid uppge grunden för hävningen. 19 Länsstyrelsens rätt att häva avtalet Länsstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Leverantören efter avtalets ingående; 1. Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelse som utgör en del av avtalet mellan parterna, och Leverantören, efter skriftlig erinran, fortfarande inte uppfyller sina åtaganden. 2. Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller erhållit näringsförbud. 3. Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förhållande. 4. Dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 5. Inte fullgjorts sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.

15 LÄNSSTYRELSEN 15 (22) 6. Vid genomförd Prevision inte uppfyller de krav som ställdes vid upphandlingen. Länsstyrelsen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Leverantören före eller efter avtalstecknandet underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/ eller dess fortsatta giltighet. Hävs avtalet enligt ovan är Leverantören ersättningsskyldig för den skada (kostnadsökning) som avtalsbrottet förorsakar. 20 Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständighet ska anses krig, krigs-liknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regeringen eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. 21 Handlingars inbördes ordning Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget med bilagor samt eventuella frågor och svar 4. Anbud 5. ABT06 22 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens inom en (1) månad, räknat från den dag då förhandling påkallats, äger vardera parten rätt att hänskjuta den tvistiga frågan till svensk domstol med tillämpning av svensk rätt för avgörande. Halmstads tingsrätt ska vara ensam behörig i första instans.

16 LÄNSSTYRELSEN 16 (22) 23 Bindande avtal För bindande avtal krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit var sitt. Ort, datum. Ort, datum Länsstyrelsen i Hallands län (Leverantören).. Underskrift Underskrift. Namnförtydligande Namnförtydligande

17 LÄNSSTYRELSEN 17 (22) Checklista Bilaga 2 Checklistan är uppbyggt enligt förfrågningsunderlagets struktur. Att checklistan fylls i och skickas med anbudet är en kvalitetssäkring för anbudsgivare och för länsstyrelsen. Krav Uppfylls Bilaga/sida Avsnitt 2. Administrativa bestämmelser och krav 2.3 Av anbudet ska framgå att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget, och i förekommande fall tillhörande bilagor, samt att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskivelser. Anbud ska innehålla företagets namn, adress, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer, e-postadress. Anbud, inklusive bilagor, ska avges skriftligen på svenska. Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket eller motsvarande ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Komplett anbud ska lämnas i original. Ja Nej 2.4 De kommersiella villkoren (bilaga 1) ska accepteras i sin helhet. Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Ja Nej 2.7 Anbudet ska vara giltigt (bindande) till och med Bekräftelse av detta ska lämnas i anbudet. Ja Nej

18 LÄNSSTYRELSEN 18 (22) Bilaga 3

19 LÄNSSTYRELSEN 19 (22) Bilaga 4 Brygga Förslag till utformning: 16 kvm plattform med 4 x 1,5 meter landgång. Tillgänglighetsanpassad anslutning till brygga (grusad gång) samt att brygga är anpassad för rörelsehindrade. Bryggan ska vara anpassad för fiske från rullstol. Ej badbrygga (så badstegen på idébilden nedan skall inte vara med, helt räcke hela vägen runt)!

20 LÄNSSTYRELSEN 20 (22) Utsiktsplattform Bilaga 5 Förslag till utformning enligt skissbilder. Konstruktionsritningar tas fram av entreprenör. Idébild!

21 LÄNSSTYRELSEN 21 (22)

22 LÄNSSTYRELSEN 22 (22)

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer