PVS /12 Upphandlingssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen"

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica Östlund E-post Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande Anbud senast Diarienr (åberopas vid korresp) Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, Stockholm Anbudssökanden skall vara bunden till sitt anbud t o m Avtalsform Ramavtal Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalstecknande Förfrågan avser Arrestantbevakning Två år från avtalstecknande Totalt 24 mån 1 INLEDNING 1.1 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen, som är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen, genomför rubricerad upphandling för Polismyndigheten i Södermanlands län. I Polisens organisation ingår förutom Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och 21 polismyndigheter. 1.2 Annonsering Annonsering sker i databasen Mercell, 1.3 Förfrågningsunderlag Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlarprofil; Postadress Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon Telefax E-post

2 Relevant information för upphandlingen publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 20 maj Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag, i enlighet med bilageförteckning, frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil. 1.4 Frågor och svar Frågor angående upphandlingen upprättas skriftligen på svenska och skickas med e-post till ansvarig upphandlare. Annica Östlund: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till Rikspolisstyrelsen senast den 16 maj Svaren publiceras på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 20 maj Endast publicerade svar från Rikspolisstyrelsen ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 2.1 Karaktär Denna upphandling avser tillhandahållande av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Södermanlands län (hädanefter benämnd Polismyndigheten). Med arrestantbevakning avses sedvanliga arbetsuppgifter i arresten, såsom att bevaka personer förvarade i arresten, biträda polispersonal vid avvisitering och verkställande av frigivning samt vid utförande av delgivningsverksamheten. Det kan även bli aktuellt att biträda poliser vid transporter eller genomföra transporter självständigt, exempelvis till häktesförhandling och i förekommande fall vidare transport till häkte samt i vissa fall även längre transporter. Dessutom avses bevakningsuppdrag på annan plats, exempelvis sjukhus. Polismyndigheten avgör från fall till fall vilken tillsyn och insats som krävs. Vid transporter används Polismyndighetens bilar. Uppdragets karaktär förutsätter att antagen anbudsgivare tar ansvar för verksamheten samt självständigt genomför uppdraget och löser de problem och frågeställningar som uppkommer. Detaljerad utformning av löpande rutiner fastställs av ansvarigt distrikt/område/avdelning inom Polismyndigheten och kommer att hålla sig inom ramen för vad som anges i detta Förfrågningsunderlag. Det är i första hand fråga om muntliga instruktioner från Polismyndigheten. Polismyndigheten eller berörda distrikt/ områden/avdelningar kommer dock inte att detaljreglera frågor där antagen anbudsgivare har att följa riktlinjer eller föreskrifter som utfärdats av annan myndighet (t.ex. arbetsmiljöfrågor). 2.2 Omfattning Uppdraget omfattar regelbunden arrestantbevakning vid polishuset i Eskilstuna. Behov finns även att vid längre frånvaro och semester kunna avropa tjänsten. Utöver detta kan Arrestantbevakning Sida 2 av 9 Anbudsförfrågan

3 tillfällig bevakning förekomma vid hastigt uppkomna behov, exempelvis bevakning på sjukhus eller transporter Fasta bevakningstider Uppdraget innefattar fasta bevakningstider enligt nedanstående: Tider 23:00 08:00 söndag till torsdag med en arrestantvakt (nattpass). 16:00 23:00 måndag till torsdag med två arrestantvakter (kvällspass). Fredag 17:00 t.o.m. söndag 23:00 med två arrestantvakter. 15:00-16:00 måndag till fredag en arrestantvakt. Under tid då en person tjänstgör sker detta i samarbete med polis/civilanställd Tillgänglighet Leverantören ska hålla dygnstäckande jour och är skyldig att ta emot avrop dygnet runt årets alla dagar via telefon. Avrop ska ställas till Leverantören alternativt till en larmcentral eller annan beställningsmottagare som Leverantören är ansluten till och som är bemannad dygnet runt. Det är viktigt att det finns ett telefonnummer dit Polismyndigheten kan vända sig för att avropa tjänsten Inställelsetid Leverantören ska kunna tillhandahålla personal, en person, till polisarrest/bevakningsställe inom en (1) timme från mottaget avrop utöver de fasta bevakningstiderna. 2.3 Avtal Polismyndigheten har för avsikt att teckna avtal med en anbudsgivare. 2.4 Avtalstid Ramavtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter, och gäller i två (2) år. Polismyndigheten äger rätt men har inte skyldighet att förlänga ramavtalet med upp till tolv (12) månader i taget i maximalt två (2) år. 2.5 Avrop Rätt att avropa från avtalet tillkommer Polismyndigheten i Södermanlands län. 2.6 Volym Polismyndigheten uppskattar att tjänsten, utöver de fasta bevakningstiderna, kommer att avropas under ca timmar under hela avtalsperioden inklusive optionsår. Polismyndigheten garanterar dock inte några avropade volymer. Avrop utöver de schemalagda tiderna kommer att ske efter behov. De fasta bevakningstiderna enligt punkten utgår från dagens behov och kan komma att ändras under avtalsperioden. Arrestantbevakning Sida 3 av 9 Anbudsförfrågan

4 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN De krav som ställs på anbudsgivaren och eventuella underleverantörer som ska utföra det aktuella åtagandet samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. 3.1 Företagsuppgifter Anbudsgivaren lämnar sina företagsuppgifter, förslagsvis i bilaga 1, Formulär för anbudsgivare, och fogar det till anbudet. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av kontraktet lämnas även underleverantörernas företagsuppgifter, förslagsvis i bilaga 2, Formulär för underleverantör, och bifogas anbudet. 3.2 Uteslutningsgrunder/Registrering Anbudsgivaren och underleverantörer skall vara fria från hinder för deltagande enligt 10 kap. 1-2 LOU. Anbudsgivaren och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivarens/underleverantörernas verksamhet är etablerad, under förutsättning att anbudsgivaren/underleverantörerna är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det land där anbudsgivarens/underleverantörernas verksamhet är etablerad. Anbudsgivaren och underleverantörer skall underteckna respektive formulär, bilaga1 och 2, och foga det till anbudet för att intyga de är fria från hinder samt är registrerade enligt ovanstående stycke. Formulären skall vara undertecknade av behörig företrädare för anbudsgivaren/underleverantörer. I det fall anbudsgivaren anlitar fler än en underleverantör får anbudsgivaren mångfaldiga bilaga 2, Formulär för underleverantör, till antalet underleverantörer. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina skatte-, avgifts- och registreringsskyldigheter i Sverige. 3.3 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningsår. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning, i syfte att utröna huruvida anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela. Rikspolisstyrelsen kommer att begära en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget UC AB och prövningen sker med utgångspunkt från att anbudsgivarens riskklass inte är lägre än tre (3) baserat på uppgifter från det senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret i enlighet med UC AB:s skala. I det fall UC AB inte riskklassificerar anbudsgivaren (gäller exempelvis utländska företag) eller i det fall anbudsgivarens riskklass inte är baserad på uppgifter från det senaste avslutade räkenskapsåret eller i övrigt inte är baserat på ekonomiska värden (gäller exempelvis ekonomiska föreningar) kan anbudsgivaren visa sin ekonomiska ställning genom att bifoga anbudet sin årsredovisning från det senast registrerade och Arrestantbevakning Sida 4 av 9 Anbudsförfrågan

5 avslutade verksamhetsåret eller annan lämplig handling, såsom kreditupplysning från ett annat kreditupplysningsföretag, exempelvis Dun & Bradstreet. Dokument som lämnas in av anbudsgivaren för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumentationen. Årsredovisningar får dock vara äldre. 3.4 Tillstånd Anbudsgivaren skall inneha tillstånd för att bedriva bevakningsverksamhet i Sverige (vara auktoriserat bevakningsföretag). Detta krav gäller även eventuell underleverantör som ska bedriva bevakningsverksamhet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare är auktoriserade att bedriva bevakningsverksamhet i Sverige genom kontroll mot Länsstyrelsen. 3.5 Tidigare åtaganden Anbudsgivaren skall ha utfört efterfrågade tjänster, alternativt andra bevakningstjänster för minst tre (3) uppdragsgivare under de tre (3) senaste åren räknat från sista dag att lämna anbud. Som bevis på ovanstående skall anbudsgivaren ange, förslagsvis i bilaga 1, en förteckning över de tre (3) viktigaste uppdragsgivarna, för vilka anbudsgivaren har utfört bevakningstjänster under de tre (3) senaste åren räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling med uppgift om namn, organisationsnummer och kontaktperson samt en kort beskrivning av uppdragets omfattning och karaktär. Rikspolisstyrelsen kan komma att bekräfta att uppdragen utförts genom att ta kontakt med uppdragsgivaren. 3.6 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Utbildning Personalen som offereras som arrestantvakter skall ha kompetens i form av: komplett grundväktarutbildning (del 1 och 2) godkännande av Länsstyrelsen för arbete som väktare B-körkort Som bevis på bevakningspersonalens grundväktarutbildning skall intyg på utbildning bifogas över den personal som kommer att arbeta som arrestantvakter. Det är önskvärt att en personallista bifogas samt kopia på körkort. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera mot Länsstyrelsen att personal är godkända att arbeta som väktare. Har anbudsgivare namngivit personal som inte är godkända enligt denna punkt innebär det inte att anbudsgivaren utesluts under förutsättning att anbudsgivaren även uppgivit annan personal som uppfyller kraven. Arrestantbevakning Sida 5 av 9 Anbudsförfrågan

6 Observera All personal som ska arbeta som arrestantvakt måste, utöver kraven på utbildning och godkännande ovan, även inneha ett arrestantvaktsförordnande från Polismyndigheten i Södermanlands län för att arbeta i arresten Personal som inte redan har, eller nyligen haft, sådant förordnande kommer att utbildas av Polismyndigheten, se bilaga 4, Utbildningsplan, för att erhålla ett förordnande. Polismyndigheten avgör ifall arrestantvakt vars förordnande har gått ut behöver utbildas på nytt eller inte. Leverantören står för lönekostnader under samtliga utbildningar. 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN De krav som ställs på föremålet för upphandlingen samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 4.1 Tillgänglighet Antagen leverantör skall ta emot avrop dygnet runt årets alla dagar via telefon, hålla dygnstäckande jour årets alla dagar samt ha en inställelsetid till bevakningsstället på maximalt en (1) timme från mottaget avrop med antal tillgängliga personer enligt nedan (utöver den fasta bevakningstiden). Inställelsetid 1 tim (60 min) 1 Tillgängliga personer Anbudsgivaren skall beskriva hur verksamheten kommer att organiseras för att uppfylla kraven på tillgänglighet, förslagsvis i bilaga 1. Det är viktigt för Rikspolisstyrelsen att veta var anbudsgivaren utgår ifrån, d.v.s. var personalen finns, hur resurserna disponeras såväl geografiskt som tidsmässigt samt hur leverantören avser att gå tillväga för att ta emot avrop via telefon dygnet runt. 5 KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 5.1 Pris Anbudsgivaren skall ange priser i SEK i enlighet med bilaga 3, exklusive mervärdesskatt. Priserna lämna förslagsvis i Prisbilagan (bilaga 3). Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i de åtaganden som anges i Förfrågningsunderlaget samt bilagt Avtalsunderlag. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Arrestantbevakning Sida 6 av 9 Anbudsförfrågan

7 5.2 Beställningsuppgifter Anbudsgivaren uppmanas att i anbudet ange de uppgifter som är nödvändiga för att kunna göra avrop eller lägga beställningar, såsom telefonnummer, faxnummer, adress m.m. 5.3 Avtalsunderlag I bilagt Avtalsunderlag, jämte bilagor, anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polismyndigheten och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigt undertecknande av bilaga 1, Formulär för anbudsgivare, godtas som accept av samtliga kommersiella villkor. 5.4 Särskilda kontraktsvillkor Anbudsgivare uppmanas att särskilt studera punkterna 5 Leverantörens åtaganden och 18 Säkerhetsprövning i Avtalsunderlaget, bilaga 5. 6 UTVÄRDERINGSFÖRFARANDE 6.1 Grund för tilldelning av kontrakt Rikspolisstyrelsen kommer att utvärdera samtliga i tid inkomna anbud i två (2) på varandra följande faser i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa utvärderingsgrunden lägsta pris för tilldelning av kontrakt. 6.2 Uteslutnings- och kvalificeringsfasen Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudsgivaren uppfyller de ställda kraven i punkten 3, Krav på anbudsgivare, samt om anbud är korrekt inlämnade och innehåller all den dokumentation avseende de uppgifter som infordrats. Enbart de anbud som uppfyller kraven och är korrekt inlämnade har kvalificerat sig till fas 2, Utvärderingsfasen. 6.3 Utvärderingsfasen I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på tjänsten enligt punkt 4 Krav på tjänsten och de kommersiella kraven i punkt 5. Därefter kommer en prövning ske av vilken anbudsgivare som lämnat anbudet med det lägsta priset. För att få fram lägsta pris är varje efterfrågad prispost i bilaga 3 multiplicerad med det uppskattade antalet timmar som tjänsten beräknas behövas under hela avtalsperioden inkl. optioner. Månadstaxan är multiplicerad med det avtalsperiodens antal månader. Det anbud som får den lägsta anbudssumman är det anbud som kommer att antas. Arrestantbevakning Sida 7 av 9 Anbudsförfrågan

8 7 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER De administrativa bestämmelser som gäller för denna upphandling framgår nedan. 7.1 Anbudets form Anbud, inklusive bilagor, upprättas skriftligen på svenska i ett (1) komplett exemplar. Det är önskvärt att pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande undviks. 7.2 Anbudets disposition Det är önskvärt att anbudet disponeras på så vis att efterfrågade bilagor läggs i nummerordning, i enlighet med dispositionen i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga anbudet placeras sist i anbudet som särskild bilaga. 7.3 Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med den 28 februari 2014, om inte annat överenskommes på initiativ av Rikspolisstyrelsen. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud trots att upplysning om beslut om val av leverantör och anbud har meddelats enligt LOU. Behörigt undertecknande av bilaga 1, Formulär för anbudsgivare, godtas som accept av anbudets giltighetstid. 7.4 Anbudets undertecknande Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare eller motsvarande för anbudsgivaren. Behörigt undertecknande av bilaga 1, Formulär för anbudsgivare, godtas som undertecknande av anbud. 7.5 Anbudsförsändelse Anbud lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. Elektroniska anbud kommer inte att beaktas. ANBUD Arrestantbevakning 7.6 Anbudets avlämnande Anbud skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den 27 maj Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista dag att lämna anbud kommer inte att beaktas. Anbud adresseras till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Anbud kan även lämnas till Rikspolisstyrelsen på Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Arrestantbevakning Sida 8 av 9 Anbudsförfrågan

9 7.7 Upphandlingsförfarande Vid denna upphandling tillämpas ett förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Eventuell förhandling påkallas av Rikspolisstyrelsen. 7.8 Anbudskostnader Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. 7.9 Kontrakt Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i denna upphandling sluts genom ett kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur Offentlighetsprincipen Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 offentlighetsoch sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på Rikspolisstyrelsen att pröva en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta eventuell sekretessprövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet skriftligen: a) begära att viss uppgift ska hållas hemlig; b) ange vilken/-a uppgift/-er som ska gälla som skyddsvärda; samt c) ange vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjdes. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. Annica Östlund Upphandlare Bilagor 1. Formulär för anbudsgivare 2. Formulär för underleverantör 3. Prisbilaga 4. Utbildningsplan 5. Avtalsunderlag, jämte bilagor Arrestantbevakning Sida 9 av 9 Anbudsförfrågan

10 Bilaga 4 SCHEMA ARRESTANTVAKTSUTBILDNING Utbildningen kommer att genomföras med teori samt praktik. Avslutningsvis kontrolleras kompetensen genom ett prov därefter godkännes deltagarna. Utbildningen delas upp i två block. Block 1: Teori samt konflikthantering måndag-torsdag. Block 2: Bilkörning. Block 3: Praktik 2 ggr 8 timmar tillsammans med ordinarie arrestvakt. Syftet samt specificerat innehåll presenteras separat. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Introduktion, presentation av utbildningen samt praktiska frågor Samhällsorientering, polisens organisation m.m Juridik Brand Konflikthantering Körutbildning Kaffe Kaffe Kaffe Juridik, nöd, nödvärn Yrkesetik Juridik Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Konflikthantering/ självskydd Konflikthantering/ självskydd Konflikthantering/ självskydd Droger Skrivning Körutbildning

11 AVTALSUNDERLAG Bilaga 5 Datum Rikspolisstyrelsen Diarienr (åberopas vid korresp) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen RAMAVTAL ARRESTANTBEVAKNING POLISMYNDIGHETEN I SÖDERMANLANDS LÄN

12 Innehållsförteckning 1. PARTER BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA POLISEN HANDLINGAR AVTALSTID Implementeringstid för Avtalet LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Tjänstens utförande Tillgänglighet Inställelsetider Fasta bevakningstider Tjänstgöringsschema för fasta bevakningstider Personal Dygnsvila Yrkes- och utbildningskvalifikationer Utbildning tillhandahållen av Polisen Bibehållande av kompetens Klädsel POLISENS ÅTAGANDEN PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN AVROPSVILLKOR Avropsberättigade Avrop Bekräftelse av avrop Avbeställning av avrop FÖRSENING, PÅFÖLJDER FEL, PÅFÖLJDER Ersättning för direkta kostnader Vite PRIS, BETALNING M.M INDEXREGLERING FAKTURERING M.M BEFRIELSEGRUNDER HÄVNING ANSVAR FÖR TREDJE PART SKADA SKADESTÅND ANSVARSFÖRSÄKRING SÄKERHET OCH SEKRETESS Arrestantbevakning Sida 2 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

13 20. SÄKERHETSPRÖVNING PERSONALKOSTNADER VERKSAMHET MARKNADSFÖRING UNDERLEVERANTÖR STATISTIK UPPSÄGNING MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE AV AVTALET ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILLÄMPLIG LAG TVIST AVTALSBILAGOR Arrestantbevakning Sida 3 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

14 1. PARTER Mellan Polismyndigheten i Södermanlands län ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Leverantören ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet utföra arrestantbevakning, ( Tjänsten ), för Polisen. Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2. BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA POLISEN Behörighet att företräda Polisen vad gäller Avtalet och andra rättshandlingar i anslutning till Avtalet samt tvist angående tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden tillkommer Polismyndigheten i Södermanlands län. 3. HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1. Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet 2. Detta avtal, Avtalet, daterat 200å-mm-dd 3. Förfrågningsunderlaget, daterat 200å-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar 4. Leverantörens anbud, daterat 200å-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantören eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för Polisen. 4. AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då det undertecknas av båda parter, dock tidigast den 1 augusti 2013, och gäller två år framåt i tiden. Polisen äger rätt men har ej skyldighet att förlänga Avtalet med upp till tolv (12) månader i taget upp till två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. 4.1 Implementeringstid för Avtalet Implementeringstiden för avtalet är en (1) månad från då avtalet träder i kraft, när en (1) månad har passerat ska Leverantören leverera enligt Avtalet fullt ut. Polisen ska under implementeringstiden tillhandahålla avtalad utbildning. Arrestantbevakning Sida 4 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

15 5. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Tjänsten enligt detta Avtal avser arrestantbevakning. Med arrestantbevakning avses sedvanliga arbetsuppgifter i arresten såsom att bevaka personer förvarade i arresten eller på annan plats, exempelvis sjukhus, att biträda polispersonal vid avvisitering och verkställande av frigivning. I tjänsten ingår även att med polisens fordon transportera arrestanter, med eller utan biträde från polis. Polisen avgör från fall till fall vilken tillsyn och insats som krävs. 5.1 Tjänstens utförande Leverantören förbinder sig att utföra Tjänsterna professionellt, med omsorg och i enlighet med de instruktioner som kan meddelas av Polisen. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 5.2 Tillgänglighet Leverantören åtar sig att hålla dygnstäckande jour och är skyldig att ta emot avrop dygnet runt årets alla dagar via telefon. Avrop ska ställas till Leverantören alternativt till en larmcentral eller annan beställningsmottagare som Leverantören är ansluten till och som är bemannad dygnet runt. Det ska endast finns ett telefonnummer dit Polisen kan vända sig för att avropa Tjänsten. 5.3 Inställelsetider Leverantören ska kunna tillhandahålla personal, en person, till polisarrest/bevakningsställe inom en (1) timme från mottaget avrop utöver de fasta bevakningstiderna. Polisen kan träffa överenskommelse med leverantören om andra inställelsetider än vad som anges ovan. Sådan överenskommelse sker separat vid varje tillfälle. Beställaren kan, när omständigheterna så kräver, ställa önskemål om kortare inställelsetid. Leverantören ska när det är praktiskt möjligt tillmötesgå en sådan begäran. 5.4 Fasta bevakningstider Uppdraget innefattar fasta bevakningstider enligt nedan: Tider 23:00 08:00 söndag till torsdag med en arrestantvakt (nattpass). 16:00 23:00 måndag till torsdag med två arrestantvakter (kvällspass). Fredag 17:00 t.o.m. söndag 23:00 med två arrestantvakter. 15:00-16:00 måndag till fredag en arrestantvakt Under tid då en person tjänstgör sker detta i samarbete med polis/civilanställd. De fasta bevakningstiderna ska planeras i förväg i sexveckorsintervaller. Arrestantbevakning Sida 5 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

16 5.4.1 Tjänstgöringsschema för fasta bevakningstider Ett tjänstgöringsschema över den personal som är planerad att arbeta under de fasta bevakningstiderna ska vara Polisen, Servicechefen Polisområde Norr Eskilstuna, tillhanda senast en (1) vecka innan sexveckorsperioden påbörjas. 5.5 Personal Leverantören ansvarar för att Tjänsterna utförs av personer med för ändamålet erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet. Leverantören är därvid skyldig att endast anlita de personer som anges i personalförteckning i avtalsbilaga 3 eller de personer som Polisen godkänt vid byte. För de fall någon av personerna i personalförteckningen blir otillgänglig för Tjänsternas utförande eller om Polisen anser att någon av dessa saknar tillräckliga kvalifikationer eller av andra skäl inte är lämplig för samarbetet mellan parterna ska Leverantören omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristen. Leverantören ska därvid ersätta personen med annan person med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet förutsatt att det kan ske utan påverkan på Tjänsternas kvalité. Polisen ska godkänna ett sådant byte. Polisen behöver därvid inte motivera varför personen inte längre är önskvärd. Förändring i personalstyrkan berättigar inte Leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor Dygnsvila Leverantören ska tillse att personalen som ska tjänstgöra vid Polisen erhållit erforderlig dygnsvila enligt arbetstidslagen innan arbetspasset påbörjats Yrkes- och utbildningskvalifikationer Leverantören är skyldig att tillhandahålla personal med nedan angivna kompetens: - Arrestantvakterna ska ha erforderlig kompetens i form av komplett grundväktarutbildning (del 1 och 2); - Innehar gällande arrestantvaktsförordnande vid Polismyndigheten i Södermanland samt; - Innehar B-körkort Utbildning tillhandahållen av Polisen Personal som inte har något arrestantvaktsförordnande ska med godkänt resultat genomgå en av Polisen anordnad utbildning (utbildningsplan, bilaga 2) för att erhålla ett arrestantvaktsförordnande. För personal som tidigare innehaft arrestantvaktsförordnande kommer Polisen göra en bedömning huruvida dessa behöver utbildas på nytt eller inte. Polisen avser att utbilda Leverantörens personal att transportera frihetsberövade. För personal som genomgår utbildning för att erhålla arrestantvaktsförordnande ingår utbildning i att transportera frihetsberövade. Arrestantbevakning Sida 6 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

17 Personal som redan innehar arrestantvaktsförordnande från Polismyndigheten i Södermanlands län men som inte har utbildats i transport ska genomgå transportutbildning. Utbildningen beräknas till två (2) dagar och utbildningstillfälle planeras in tillsammans med Leverantör i samband med att avtal har tecknats. Vid transporter tjänstgör minst två (2) personer. Polisen avser att årligen fortbilda Leverantörens personal. Leverantören ska tillse att berörd personal bereds tillfälle att delta i de årliga fortbildningarna (2 dagar) som anordnas av Polisen. Leverantören ansvarar för lönekostnader under ovan angivna utbildningar Bibehållande av kompetens För att säkerställa att personalen bibehåller sin kompetens ska varje arrestantvakt som Leverantören tillhandahåller fullgöra minst två (2) arbetspass per månad som arrestantvakt för Polismyndigheten i Södermanlands län. I det fallet att arrestantvakt, som under en period inte fullgjort två (2) arbetspass per månad för Polisen, ska återintroduceras är Leverantören skyldig att utöver den arrestantvakt som ska återintroduceras tillhandahålla ytterligare en, enligt detta avtal godkänd arrestantvakt, utan kostnad för Polisen som stöd för den som ska återintroduceras Klädsel Leverantör ska tillhandahålla all klädsel som är nödvändig för utförandet av efterfrågade tjänster ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv, detta inkluderar bl.a. knivkyddshandskar och skyddsskor. Personal som ska utföra Tjänsten ska ha enhetlig och diskret klädsel. 6. POLISENS ÅTAGANDEN Polisen åtar sig att avropa Tjänsterna från Leverantören under hela avtalstiden med följande inskränkningar och undantag: i. Polisen lämnar ingen volymgaranti under avtalstiden. ii. Avtalet inskränker inte Polisens rätt att låta utföra Tjänsterna med egen personal iii. Avtalet inskränker inte Polisens rätt att låta utföra tjänsterna med anlitande av tredje part i de fall omständigheterna påfordrar skyndsam åtgärd eller i de fall antalet uppdrag överskrider eller förväntas överskrida Leverantörens kapacitet; Polisen åtar sig vidare att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till i Avtalet överenskommet pris för utförd och av Polisen godkänd Tjänst samt att bereda Leverantörens personal tillträde till de lokaler/platser där Tjänsten ska utföras. 7. PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. Arrestantbevakning Sida 7 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

18 8. AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsberättigade Rätt att göra avrop från Avtalet tillkommer Polismyndigheten i Södermanlands län, ( Beställare ). 8.2 Avrop Polisen äger rätt att avropa Tjänsterna enligt Avtalet under hela avtalstiden. Tjänsterna ska kunna avropas via telefon och innehålla följande: i. Hänvisning till Avtalet. ii. Beställarens namn och kontaktuppgifter. iii. Specificering och omfattning av de Tjänster som avropas. iv. Tidpunkt då inställelse ska ske. Om ingen inställelsetid anges är inställelsetiden en timme från mottaget avrop (Avtalad inställelsetid). v. Plats där tjänsterna ska utföras. vi. E-postadress för bekräftelse av mottaget avrop. Avrop ska ställas till Leverantören dygnet runt på nedan angivna telefonnummer: Telefon: 8.3 Bekräftelse av avrop Samtliga, av Polisen, genomförda avrop ska bekräftas skriftligen av Leverantören via e-post inom nedan angiven tid. - Avrop enligt timtaxa 1 i prisbilagan ska bekräftas av leverantören senast 7 dagar efter mottaget avrop. - Avrop enligt timtaxa 2 i prisbilagan ska bekräftas omedelbart, dock senast 24 timmar efter mottaget avrop. - Avrop enligt timtaxa 3 i prisbilagan ska bekräftas omedelbart, dock senast 10 minuter efter mottaget avrop. Bekräftelsen ska som minst innehålla inställelsetid samt antal arrestantvakter som avropats. 8.4 Avbeställning av avrop Polisen äger rätt att avbeställa avropade tjänster som ej har påbörjats. Vid avbeställning som sker samma dag som tjänsten ska utföras äger Leverantören rätt att debitera för två (2) timmar. Vid avbeställning dagen innan tjänsten ska utföras eller tidigare äger Leverantören inte rätt till någon ersättning. Avbeställning ska ske skriftligen av Polisen och bekräftas skriftligen av Leverantören. Arrestantbevakning Sida 8 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

19 9. FÖRSENING, PÅFÖLJDER Försening föreligger när Faktisk Inställelsetid inträder efter Avtalad Inställelsetid, d.v.s. när personal inte inställer sig på den tid som anges i avropet eller enligt det fasta tjänstgöringsschemat. Om dröjsmålet överstiger 30 minuter från Avtalad Inställelsetid är det att anse som ett fel enligt punkten 10 Fel, påföljder. Finner Leverantören att Leverantören inte kan hålla Avtalad Inställelsetid eller framstår detta som sannolikt är Leverantören skyldig att utan dröjsmål meddela Polisen om förseningen. Därvid ska orsaken till förseningen anges samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Avtalad Inställelsetid kan, efter anmälan enligt ovan samt om möjligt med hänsyn till verksamheten, flyttas fram till en enligt omständigheterna motiverad tidpunkt. Om försening föreligger som inte är att anse som ett fel äger Polisen rätt till vite om kronor per tillfälle och person. Rätten till vite är oaktat att Leverantören meddelat förseningen till Polisen. Beror förseningen på något förhållande på Polisens sida eller på omständighet enligt punkten 13 Befrielsegrunder äger Polisen inte rätt till vite. Om Tjänsten inte utförts på Avtalad Inställelsetid och det inte är möjligt att flytta fram Avtalad Inställelsetid äger Polisen rätt att häva avropet och använda sig av annan leverantör. Polisen äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid betalningen för den försenade Tjänsten göra avdrag på priset eller genom att till Leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställs. 10. FEL, PÅFÖLJDER 10.1 Ersättning för direkta kostnader Fel anses särskilt föreligga om Leverantören bryter mot villkoren i punkten 5.5 och samtliga underrubriker till punkten samt om Faktisk Inställelsetid överstiger 30 minuter i förhållande till Avtalad Inställelsetid. Föreligger fel enligt stycket ovan är detta av väsentlig betydelse för Polisen och Polisen äger rätt att omedelbart häva avropet utan ersättning till Leverantören. Polisen äger därvid rätt att begära ersättning för direkta kostnader, exempelvis Polisens kostnad för att kalla in extra polispersonal på övertid. Fel anses även föreligga om Tjänsten inte utförts enligt vedertagen branschpraxis, Polisens instruktioner, villkoren i avtalet eller om tjänsten på annat sätt avviker från avropet eller vad som särskilt överenskommits. Arrestantbevakning Sida 9 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

20 Föreligger fel och detta är av väsentlig betydelse för Polisen äger Polisen rätt att häva avropet utan ersättning till Leverantören och, för det fall Tjänsten inte har blivit till fullo utförd, vända sig till annan leverantör för att få tjänsten utförd. Häver Polisen avropet på grund av Leverantörens fel äger Polisen rätt till ersättning för direkta kostnader Vite I det fallet att Leverantören bryter mot nedanstående villkor har Polisen rätt att begära vite. a) Inte svarar på och bekräftar avrop enligt villkoren i punkterna 5.2 och 8.3; b) Inte skickar tjänstgöringsschema i den tid som anges i avtalet i punkten I det fallet att Leverantören vid upprepade tillfällen bryter mot nedanstående villkor har Polisen rätt att, utöver ersättning enligt punkten 10.1, begära vite. c) Skickar personal som ej tjänstgjort minst två gånger per månad och inte samtidigt tillhandahåller ytterligare en godkänd arrestantvakt enligt punkten 5.5.4; d) Skickar personal som inte fått tillräcklig dygnsvila enligt punkten 5.5.1; Är Polisen berättigad till vite enligt punkterna a), c) och d) ska detta utgå med kr per tillfälle och punkt. Är Polisen berättigad till vite enligt punkten b) ska detta utgå med kr per tillfälle. Polisen äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid betalningen för den försenade Tjänsten göra avdrag på priset eller genom att till Leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställs. 11. PRIS, BETALNING M.M. Leverantörens ersättning för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet regleras i denna bestämmelse samt Avtalsbilaga 1 Prislista. Ändras behovet av de fasta bevakningstiderna ska månadstaxan justeras upp eller ned beroende på om behovet ökar eller minskar. Vid justeringen ska det i prislistan angivna priset för timtaxa 1 användas. För tider som avser tjänstgöring kväll och helg ska dessa beräknas med ett påslag på timtaxa 1 om 30 % av skillnaden mellan timtaxa 1 och priset för timtaxa 1 storhelg. Polisen ska till Leverantören erlägga betalning för levererad och av Polisen godkänd Tjänst, senast trettio (30) dagar efter dagen då faktura som uppfyller villkoren i punkten 13 Fakturering mm har inkommit till Polisen. Arrestantbevakning Sida 10 av 17 Bilaga 5 - Avtalsunderlag

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4b Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL. avseende Kursgårdar

Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL. avseende Kursgårdar AVTALSUNDERLAG Bilaga 3 Datum Rikspolisstyrelsen 20åå-mm-dd Diarienr (åberopas vid korresp) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL avseende Kursgårdar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas)

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas) Datum 2015-06-05 Diarienr (åberopas) A213.913/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se BILAGA 5 AVTALSUNDERLAG (2

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

102 26 Stockholm 2014-08-300. (se p. 2.5) myndighet. nationelll. 1.2 Annonsering. Affärsenheten. Anbud senast 2014-03-17. Avtalsform Ramavtal

102 26 Stockholm 2014-08-300. (se p. 2.5) myndighet. nationelll. 1.2 Annonsering. Affärsenheten. Anbud senast 2014-03-17. Avtalsform Ramavtal ANBUDSFÖRFRÅGAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionenn 2014-02-18 (åberopas vid korresp) 253-A310.968/2013 Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen FÖRETAGSUPPGIFTER Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1015 Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Anbudsgivaren skall vara bunden till sitt anbud t o m 2011-03-31.

Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Anbudsgivaren skall vara bunden till sitt anbud t o m 2011-03-31. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götalands län Ansvarig upphandlare Gunnel Fransson Telefon 08-401 95 78 E-post gunnel.fransson@polisen.se

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-12-21 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

BILAGA 5 RUBRIK. Linda Johansson 2015-01-16

BILAGA 5 RUBRIK. Linda Johansson 2015-01-16 BILAGA 5 Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se RUBRIK Saknr och diarienummer A120.033/2014 1 PARTER... 2 2 HANDLINGAR... 2 3 AVTALSTID... 2 4 AVTALETS OMFATTNING...

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2011-01-01 2012-12-31 2 år (1 år + 1 år)

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2011-01-01 2012-12-31 2 år (1 år + 1 år) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Mattias Berger Telefon 08-4019726 eller 0727-360250 E-post mattias.berger@polisen.se

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer