4. Kommersiella villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Kommersiella villkor"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 4. Kommersiella villkor 4.1. Avtalets parter och handlingar Kontaktpersoner Köparens kontaktperson/er: Medicinskt/tekniskt: XXXXX E-post: XXXXX Telefon: XXXXX Kommersiellt: XXXXX E-post: XXXXX Telefon: XXXXX Säljarens kontaktperson: Namn: XXXXX E-post: XXXXX Telefon: XXXXX Handlingar Detta avtal utgör ett upphandlingskontrakt. Följande handlingar utgör en integrerad del av detta avtal. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i den ordning de anges nedan: 1. Skriftliga ändringar till detta avtal 2. Avtal, inklusive bilagor 3. Förfrågningsunderlag med eventuella kompletteringar 4a. ALOS 05 - vid leverans av varor och utrustning 4b. Montage 85 - vid leverans av utrustning Sida 1 av 10

2 4c. BMU 93 - vid leverans av medicinskteknisk utrustning (MTU) 5. Anbud / förtydligande av anbud Säljarens eventuella tillkommande standardvillkor gäller endast i undantagsfall och efter uttrycklig överenskommelse härom. De kommersiella villkoren kommer att justeras med text från anbud, övrigt förfrågningsunderlag och/eller resultat av eventuella förhandlingar (om tillämpligt) innan avtalsundertecknande. Anbudsgivare medger i och med anbudslämnande att Köparen inför avtalstecknande lyfter upp valfria delar ur förfrågningsunderlag/ anbud till avtalstexten Avtalsform Avtal tecknat efter upphandling utgör ramavtal med tre (3) Säljare per tilldelningsgrupp. Avrop kommer vid behov att ske utifrån särskild fördelningsnyckel innebärande att valet av leverantör bestäms i samråd mellan ansvarig tandläkare och patient utifrån den senares önskemål och individuella förutsättningar, till exempel rehabiliteringsbehovets omfattning och komplexitet, anatomi, estetik etc. Upphandlingen består av följande tilldelningsgrupper: * Rätt att avropa avtal Entreprenör som på uppdrag av Köparen utför arbete som ingår i Köparens kärnverksamhet har rätt att på samma villkor som Köparen göra avrop från detta avtal, i den omfattning som avser uppdraget hos Köparen. Varje entreprenör svarar för sina egna kostnader och åtaganden hänförliga till avrop från detta avtal. En entreprenör som utnyttjar sin rätt att göra avrop från detta avtal blir inte en part i avtalet Förutsättningar och omfattning Avtal tecknat efter genomförd upphandling reglerar det övergripande förhållandet mellan Köpare och Säljare vid leverans av rubricerad produkt/tjänst. Upphandlad kvantitet framgår i förekommande fall av förfrågningsunderlag eller bilaga. Angiven omfattning utgör beräknat behov och kan komma att förändras under avtalstiden. Upphandlad kvantitet avropas successivt under avtalsperioden om inget annat avtalats. Köparen förbehåller sig rätten att inte avropa upphandlad kvantitet vid metodförändringar och myndighetsbeslut, samt vid produktförändring förorsakad av Säljaren. Detta avtal förhindrar inte heller att Köparen genomför förnyad upphandling vid exempelvis utrustningsbyte som medför att förutsättningarna för detta avtal förändras Underleverantör Om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör för utförande av viss del av uppdraget skall detta specificeras med angivande av vilken underleverantör som avses och hur stor del av uppdraget som omfattas. Det åligger anbudsgivaren att tillse att underleverantör uppfyller de krav och villkor som gäller för anbudsgivaren Priser och prisjusteringar Priser Säljarens ersättning framgår av bilaga till avtal. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter Sida 2 av 10

3 godkänns ej. Nedan angivna pris- och valutaklausuler, avseende prisförändringar påkallade av ändrade produktions- eller anskaffningskostnader respektive valutaförändringar, verkar oberoende av varandra efter ställda kriterier Prisförändring Priserna skall om inte annat anges i kravspecifikationen vara fasta under tolv (12) månader räknat från avtalets början. Vid begäran om prisförändring därefter, har Part att tillstyrka eller avslå begäran inom trettio (30) dagar. Det nya priset skall börja gälla trettio (30) dagar efter överenskommelse om justering och skall därefter gälla under minst tolv (12) månader. Prisjustering gäller ej retroaktivt. Prisjusteringar skall endast göras i den mån Säljaren fått förändrade produktions- eller anskaffningskostnader vad gäller avtalade produkter. Part som begär prisjustering skall således redovisa en dokumenterad kostnadsförändring motsvarande begärd justering. Accepterar inte Part begärd prisjustering, trots en dokumenterad kostnadsförändring, upphör avtalet att gälla med sex (6) månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller de ursprungliga priserna. Prisförändringar under avtalstiden p.g.a. Säljarens utveckling av avtalad produkt/tjänst accepteras normalt inte av Köparen. Om indexjustering av priser avtalats gäller detta som ersättning för ovanstående prisjusteringsklausul. Om avtalat index upphör under avtalstiden förbehåller sig Köparen rätten att ersätta detta med annat, likvärdigt index Valutaförändring Om priserna baseras på annan valuta än svenska kronor (SEK) framgår valuta och hur stor andel som är valutaberoende av anbudet. Oavsett hur stor andel av pris som i anbud angivits som valutaberoende, medges justering om maximalt nittio (90) procent av pris till följd av valutaförändring. Som valutadatabas tillämpas Nedanstående tabell anger aktuella valutor, baskurs och i anbudet angiven andel av priset som är valutaberoende. Valutaförändringar som innebär att genomsnittskurs för tre (3) hela kalendermånader, i enlighet med FX History vid Oanda, avviker mot baskurs mer än +/-5 % ger Parterna rätt att påkalla prisjustering. Om Part inte motsatt sig begärd prisjustering tillämpas de nya priserna trettio (30) dagar efter inkommen begäran. Exempel: Sista anbudsdag: Valutabasdag: Baskurs (FX History, Average): 1 USD = 6,04490 Begäran om prisjustering: Genomsnittlig kurs (FX History, Average) : 1 USD = 7,64945 Skillnad genomsnittlig kurs mot baskurs: 26,544 % Den genomsnittliga kursen under tre (3) kalendermånader har avvikit mer än 5% från baskursen, vilket ger rätt till valutajustering enligt nedan. Valutajustering skall ske till den genomsnittliga kursen som valutan förändrats dag för begäran om justering jämfört med tidpunkt 14 dagar dessförinnan, i enlighet med FX History vid Oanda. Genomsnittlig kurs (FX History, Average) 7/12-20/12: 1 USD = 8,04680 Sida 3 av 10

4 Ny avtalskurs: 1 USD = 8,04680 Förändring av kurs: 33,117 % Valutaberoende andel av pris: 80 % Avtalat pris (ex. per styck): 10 SEK Pris (ex. per styck) efter valutaförändring: (1+(0,33117 x 0,8)) x 10 = 12,65 SEK Vid första begäran om prisjustering är valutabasdag 10:e dagen före sista anbudsdag. För prisjustering därefter är ny valutabaskurs den senast fastställda avtalskursen Valuta Nedan anges om anbudspriser är valutaberoende eller ej. Om ja, ange valuta och kurs enligt oanda.com (FX History, median bid). Kursdatum är 10 dagar före sista anbudsdatum som är Pris är valutaberoende, om JA ange valuta/valutor, kurs och valutaandel i vidstående textfält. (Fasta svarsalternativ) Ja, flera valutor. Ange valuta och valutaandel i vidstående fritextfält. Om valutaberoende skiljer inom anbudet anges detta för respektive anbudsgrupp. Ja, en valuta. Ange valuta och valutaandel i vidstående fritextfält. Nej 4.3. Leverans Beställningar Beställningar skickas till angiven e-postadress. Ange här e-postadress för beställningar (Fritextsvar) Utförande Säljaren får inte utan Köparens skriftliga godkännande ändra offererat utförande Leveransförsening, ersättningsleverans och vite Parterna förbinder sig att ofördröjligen skriftligt meddela varandra om risk för försening, samt vilka åtgärder de avser att vidta för att eliminera uppkommen risk/minimera konsekvenserna av eventuell försening. Kan Säljaren ej leverera enligt anbud skall av någon av parterna föreslagen och av Köparen skriftligt godkänd modifierad (avseende utförande, leveranstid, etc.) leverans utföras. Köparens kostnad för ersättningsleverans, även från annan än Säljaren, skall ej överstiga gällande avtalspris. Eventuella merkostnader föranledda av ersättningsleveransen skall bekostas/ersättas av Säljaren. Vid leveransförsening där godkänd ersättningsleverans genom Säljarens eller Köparens försorg ej skett inom avtalad leveranstid äger Köparen rätt till vite för varje påbörjad sjudagarsperiod med två procent (2 %) av värdet för den del av avtalad leverans som till följd av leveransförseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Godkännande av modifierad leverans innebär ej att rätt till vite enligt ovan upphör. Vite utgår dock högst under tio (10) veckor. När denna tid har löpt ut föreligger rätt för Köparen att säga upp hela eller delar av berört uppdrag. Säger Köparen upp uppdraget p.g.a. försening är Köparen även berättigad till skadestånd. Vid debitering av vite utgår även 1000 SEK i administrationsavgift. Sida 4 av 10

5 Ytterligare ersättning utöver vad som tidigare erlagts skall ej utgå till Säljaren för nedlagt arbete. Vite eller skadestånd utgår ej för leveransförsening förorsakad av Köparen Reklamation Säljaren har ansvar för leveransen enligt gällande direktiv och ansvarar för samtliga kostnader förknippade med fel i leveransen. Säljaren skall omgående underrätta beställare och Köparens Upphandlingscentrum om uppkomna eller misstänka fel och brister i leveransen såvida inte annat avtalats Fakturering och betalning Fakturering Slutfakturering skall ske senast tre (3) månader efter fullgjord och, om tillämpligt, godkänd leverans/uppdrag och i förekommande fall slutbesiktning. Om senareläggning av fakturering ej överenskommits mellan Säljaren och Köparen eller om inte särskild betalningsplan annat stadgar, äger Köparen rätt att göra avdrag om fem (5) procent av fakturerat belopp, dock minst femhundra (500) kr, som fakturerats för sent. Fakturering skall ske per beställning. Samfakturering av beställningar får ej ske. Faktura skall endast omfatta den del av leverans som utförts/kan tas i bruk. Vid arbete på löpande räkning eller vid periodisk leverans skall fakturering ske månadsvis i efterskott om annat ej avtalats. Vid arbete på löpande räkning skall det med fakturan bifogas ett komplett fakturaunderlag såsom verifierade omkostnader som Säljaren äger rätt att debitera enligt avtal. I mån fakturaunderlag inte kan eller bör levereras elektroniskt (ex. färdbiljetter, sekretessunderlag etc.) insändes dessa enligt överenskommelse. Vid fast pris sker fakturering enligt avtalad betalningsplan med specificerade acceptanskriterier Fakturaadress och märkning Fakturor tillställes Landstinget i Östergötland med angivande av fakturamärke enligt beställning. Om ej annat anges skall faktura märkas med beställande enhets produktionsenhetsnummer (PE nr) samt organisationsenhetsnummer (OE nr) enligt följande: Landstinget i Östergötland Scanningenheten Linköping Märkning: xxxxxxxx (PEOE) Om ordernummer finns skall även detta anges på fakturan Elektronisk fakturering Säljaren skall fakturera Köparen elektroniskt. Nedanstående format motsv. hanteras: - Inmatning av faktura i Köparens kostnadsfria fakturaportal - Svefaktura Sida 5 av 10

6 - SFTI scenario 6 - SFTI scenario 9 Mer information om e-faktura hos Köparen finns att läsa på Betalningsvillkor Betalning skall ske trettio (30) dagar efter avtalad leverans och erhållen korrekt faktura. Vid leverans före begärd leveransdag erlägges betalning trettio (30) dagar efter på beställningen angiven leveransdag, förutsatt att leveransen godkänts och att korrekt faktura erhållits. Köparen äger av betalning för leverans varom tvist råder innehålla ett belopp motsvarande kostnaden för att avhjälpa fel eller brister, samt i förekommande fall belopp motsvarande försuttet vite och ersättningsgill skada. Vid förskottsbetalning för vilken säkerhet saknas krävs förskottsgaranti. Denna skall utställas av svensk bank alternativt svenskt försäkringsbolag och godkännas av Köparen samt bekostas av Säljaren (underlag erhålles från Köparen). Vid användning av bankgaranti gäller Köparens rutiner för detta. Denna återlämnas då leveransen fullgjorts och godkänts. Betalning innebär inte godkännande av leveransen Dröjsmål med betalning Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635) Övrigt Ansvar Säljaren svarar för den skada som han genom avtalsbrott vållar Köparen. Säljaren svarar vidare för direkta skador som kan drabba Köparen, patienter eller tredje man p.g.a. fel eller försummelse hänförlig till Säljaren, dess personal eller av Säljaren anlitad underleverantör. Som skada definieras även avsaknad av F-skattsedel eller skattemyndighetens bedömning att sådan inte är giltig Ansvarsfördelning Leverantören ska bedriva sin verksamhet enligt vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för sin tandtekniska verksamhet och inneha erforderliga tillstånd utfärdade av läkemedelsverket m.fl. myndigheter samt ska förbinda sig att tillämpa ett etiskt och socialt ansvarstagande i sin verksamhet för sin personal. Detta gäller även för underleverantör Kvalitetssäkring Säljaren skall tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsfrämjande rutiner som säkerställer att utfört uppdrag sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Säljaren skall på begäran visa hur man avser att arbeta med sitt kvalitetsuppföljningssystem för det aktuella uppdraget Statistik På anmodan av Köparen skall Säljaren lämna statistik över utförda leveranser samt värdet av desamma. Statistiken skall delas upp på beställningar gjorda av Köparen och beställningar från entreprenörer som avropat produkter på Köparens avtal. Av statistiken skall framgå: Sida 6 av 10

7 - Mottagare av respektive leverans - Levererade varor/tjänster med pris, antal och ev. artikelnummer - Leveransdatum Om Köparen så begär skall statistik levereras i datafil kompatibel med Microsoft Excel. För tjänster skall dessutom uppgift om upparbetad tid samt total kostnad under den efterfrågade tiden kunna lämnas Produktinformation Säljaren skall på anmodan av Köparen fylla i av Köparen tillhandahållen Excelmall för produktinformation enligt de anvisningar som ges. Information som då kan komma att efterfrågas är uppgifter om pris, produktnummer, ev. vikt/volym, produktgrupp, länk till bildfil och/eller produktbeskrivning m.m Marknadsföring Säljaren äger ej rätt att utan Köparens medgivande använda sig av avtalat uppdrag i sin marknadsföring. Information eller marknadsföring till verksamheter hos Köparen skall godkännas av Köparens Upphandlingscentrum innan sådant utskick görs Lagstiftning m.m. Säljaren svarar vid var tid för att samtliga för driften nödvändiga myndighetstillstånd finns och att gällande lagar, säkerhets- och miljöförfattningar följs. Landstinget har antagit en miljöpolicy som stadgar att miljöanpassade kemikalier, material och produkter skall väljas, och att enheterna skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material. Vid bedömning av kostnader för miljöförbättrande åtgärder skall värdering även ske med hänsyn till de långsiktiga miljöeffekterna Garantier Garanti på utfört arbete ska gälla 1 år för avtagbar protetik och i 2 år för fast protetik. Felaktigt tandtekniskt arbete ska ersättas med fullgott, antingen genom av beställande tandläkare godkänd reparation, eller genom omgörning. Garantin ska innebära att, när den tas i anspråk, Leverantören ska stå för laboratoriets kostnader och Landstinget för Folktandvårdens kostnader oberoende av orsaken till reparationen eller omgörningen Tillgänglighet Leverantören ska vara anträffbar för tandläkare via telefon, mail och fax under vardagar, må-to 8-17, fre För att säkerställa nödvändig leverans till köparen under dennes ordinarie arbetsdagar skall säljaren specificera avbrott i den egna verksamheten, i förhållande till köparens, om sådana avbrott förekommer. Vid avbrott som specificerats i förväg kommer köparen direkt att välja annan leverantör Tystnadsplikt Personal som arbetar för Säljaren omfattas i viss utsträckning av samma regler som landstingets egen personal avseende tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslagen 2:1). I de fall försäkran om tystnadsplikt för Säljarens personal krävs, tecknas separat avtal om detta. Sida 7 av 10

8 Omförhandling Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras, exempelvis genom myndighetsbeslut, allmänt förändrad prisbild på marknaden eller liknande händelse som parterna ej kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående, äger endera parten rätt att påkalla omförhandling av gällande priser. Om Köparens förutsättningar för ingående av detta avtal väsentligen ändras, har Köparen rätt att omförhandla eller säga upp avtalet. Vid uppsägning gäller en uppsägningstid om sex (6) månader. Köparen skall vid uppsägning ersätta Säljaren för nedlagt arbete, dock ej för utebliven vinst eller dyl. Vid uppsägning enligt denna klausul utgår inget skadestånd Överlåtelse av avtal Säljaren äger ej rätt att överlåta någon del av avtalet med Köparen utan dennes skriftliga godkännande. Det är normalt inte tillåtet att överlåta ett, genom en offentlig upphandling, tilldelat kontrakt Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till ingånget avtal skall för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknas av parterna eller bekräftas av mottagande part. Det skall framgå av överenskommelsen huruvida ersättningen ändras och hur denna regleras. Förändringar och/eller tillägg som har en ekonomisk påverkan på avtalet ska godkännas av Upphandlingscentrum hos Köparen för att äga giltighet. Nyheter eller förändringar inom det upphandlade området som lanseras av Säljaren kan efter Köparens val ingå i avtalet. Efter eventuella förhandlingar om priser och andra villkor meddelar Köparen skriftligen Säljaren om föreslagna förändringar skall ingå i avtalet. Säljaren förbinder sig att föreslå sådana ändringar i uppdraget, som Säljaren bedömer förbättrar uppdragsresultatet för Köparen; tekniskt, kostnadsmässigt eller i annat avseende Ogiltig bestämmelse i avtalet Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Parts underlåtenhet att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt detta avtal eller påtala visst förhållande hänförligt till detta avtal innebär inte att part avstått från rätten att vid senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet eller förhållande av ifrågavarande slag, såvida inte uttryckligt avstående skett i av part undertecknad handling Förtida upphörande Om någon av parterna bryter mot väsentlig del i avtalet och underlåter att vidta rättelse utan dröjsmål och senast inom trettio (30) kalenderdagar från erhållande av skriftlig anmodan därom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet), äger andra parten rätt att säga upp ingånget avtal. Avtalet upphör då att gälla trettio (30) dagar efter uppsägning. Vid uppsåt eller grov vårdslöshet från Säljarens sida har Köparen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Brott mot för verksamheten gällande lagar och förordningar anses alltid som grov vårdslöshet. Vidare gäller rätten till förtida uppsägning med omedelbar verkan om Sida 8 av 10

9 det framkommer att Säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbud eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtal. Vidare äger Köparen rätt att frånträda avtalet om Skatteverket varaktigt eller vid upprepade tillfällen återkallar Säljarens F-skattsedel. Säger Köparen upp avtalet på någon av ovanstående grunder har Köparen även rätt till skadestånd. Köparen har rätt att frånträda avtalet helt eller delvis om Säljaren blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller om fara för obestånd föreligger. Om avtalad produkt/tjänst efter utveckling befinns vara mindre lämplig för ursprungligt ändamål har Köparen rätt att frånträda avtalet och ersätta denna med annan via tilläggsupphandling. Vid sådan uppsägning utgår ingen ersättning till Säljaren. Oavsett om Köparen återtar eller Säljaren frånträder uppdraget, skall endast ersättning utgå för utfört arbete och för styrkta nödvändiga kostnader. Säljaren är således inte berättigad till någon ersättning för förlust som denne åsamkas. Resultatet av utfört arbete skall vid uppsägning eller avbeställning redovisas och överlämnas till Köparen. Köparen har alltid rätt att nyttja Säljarens arbetsresultat utan särskild gottgörelse Force majeure Om fullgörandet av någon av parternas åtagande enligt avtalet förhindras av omständigheter som ej kunde förutses vid avtalets ingående, och som parterna ej kunnat råda över, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från vite och andra påföljder. Som befrielsegrund räknas arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi eller liknande omständighet av samma exceptionella karaktär, samt fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Förbehållet om arbetskonflikt skall inte anses befrielsegrundande om Säljaren själv vidtar sådan konflikt. Ej heller föreligger grund för ansvarsbefrielse om förhinder för avtalsenligt utförande av uppdraget uppstår och detta hänför sig till Säljarens bristande fullgörande av åtagande gentemot personal. Om uppdragets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tio (10) veckor på grund av viss ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet. Det åligger part, som önskar åberopa force majeure att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomst därav liksom dess upphörande Tvist Eventuell tvist, som parterna ej kan lösa på egen hand, skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag. Linköpings Tingsrätt skall vara första instans och alla förhandlingar skall ske på svenska. Även om tvist föreligger mellan parterna skall Parterna fullgöra sina avtalsenliga åtaganden till dess Köparen annat angivit eller domstol annat meddelat. Sida 9 av 10

10 Förlängning av avtal Köparen har rätt till förlängning av hela eller delar av avtalet med maximalt i avtalshuvudet angivna förlängningsperioder Kontraktets startdatum Köparen förbehåller sig rätten att till Säljaren sända kontraktet för underskrift under den i LOU stadgade tiden för överklagande av val av leverantör. Säljarens underskrift är således ingen garanti för att kontraktet verkligen skall komma att undertecknas av Köparen. Köparens underskrift äger giltighet först när avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat intermistiskt beslut, upphävt det beslutet. Kontraktet träder ikraft efter båda parters undertecknande, förutsatt att de kommersiella villkoren uppfylls, Acceptans av villkor Samtliga i förfrågningsunderlaget uppställda skall-krav och villkor skall accepteras. Samtliga i förfrågningsunderlaget uppställda skall-krav och villkor accepteras. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Sida 10 av 10

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

3. Kommersiella villkor

3. Kommersiella villkor Extern remiss Staplingprodukter, clipstänger och portar ER-2013-256 3. Kommersiella villkor 3.1 Avtalets parter och handlingar 3.1.1 Kontaktpersoner Korrespondens i anslutning till detta avtal skall sändas

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar AVTAL Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar Parter Mellan Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av VA teknisk utrustning

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av VA teknisk utrustning Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Ahlsell AB, (556012-9206), Liljeholmsvägen 30, 117 98 Stockholm, nedan kallat leverantören, å andra

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar

AVTAL. Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar AVTAL Ramavtal, 17-22, Laboratorieartiklar Parter Mellan HemoCue AB, Box 1204, 262 23 ÄNGELHOLM, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av industrigas i flaskor samt hyresavtal

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av industrigas i flaskor samt hyresavtal Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, AGA Gas AB, (556069-8119), Rissneleden 14, 172 82 Sundbyberg, nedan kallat leverantören, å andra sidan,

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Kanyler, sprutor och narkosmateriel

AVTAL. Ramavtal, , Kanyler, sprutor och narkosmateriel AVTAL Ramavtal, 377-01, Kanyler, sprutor och narkosmateriel Parter Mellan Codan Triplus AB, Smörhålevägen 11, 434 43 KUNGSBACKA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden,

Läs mer

3. Mall för upphandlingskontrakt

3. Mall för upphandlingskontrakt Förfrågningsunderlag 2012-07-04 Upphandlingsansvarig Örebro läns landsting Jeanette Andersson Upphandling Utbildnining till ackrediterad IPT-terapeut 12OLL3207 Sista anbudsdag: 2012-08-22 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 Bilaga 2 1(9) AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 AVTALSNR: LTS 2012/0174-(NR) AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr:

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp.

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp. 1 TILLÄMPLIGHET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa allmänna kommersiella villkor skall tillämpas vid köp av vara till universitetet. Av leverantörens anbud angivna särskilda villkor gäller endast om de bekräftats

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

3. AVTAL. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 3.1 Avtalsvillkor HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn

3. AVTAL. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 3.1 Avtalsvillkor HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Förfrågningsunderlag 2015-09-25 Upphandlande organisation Mora kommun Upphandling HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn Jane Ahlström 2015/00068 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-23 Texten/frågan

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

4 Mall för upphandlingskontrakt

4 Mall för upphandlingskontrakt 4 Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Behandlingshem, Öppenvård och Upphandling dnr 1645-11 Ansvarig: Theresa Hägglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 3 1.1 AVTALSPARTER 3 1.2

Läs mer

4 Mall för upphandlingskontrakt

4 Mall för upphandlingskontrakt 4 Mall för upphandlingskontrakt 2012 Upphandling av konsulttjänster för kartläggning av Upphandling dnr 527-11 Ansvarig: Theresa Hägglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 3 1.1 AVTALSPARTER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer