Bolagsstyrningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Innehåll 32 Inledning 32 Valberedning 32 Allmänt om bolagets ledning 32 Styrelsen 36 Verkställande direktör och koncernchef 36 Bolagets revisor 37 Riktlinjer för ersättning till koncernledning 37 Finansiell rapportering 37 Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2008

2 Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseenden uppträder som ett ansvarsfullt företag. De av SKF tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt NASDAQ OMX Stockholm ABs ( Stockholmsbörsen ) regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning I december 2004 presenterades en svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). En revidering av Koden trädde i kraft den 1 juli Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. SKF tillämpar Koden och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Koden. Vidare har SKF tillhandahållit information på bolagets webbplats i enlighet med Kodens krav. Årsstämman 2008 genomfördes också i enlighet med Kodens föreskrifter. Bolagets revisor har granskat denna bolagsstyrningsrapport inklusive det avsnitt som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen ska enligt Koden årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Beskrivningen behöver inte innehålla någon bedömning av hur väl den interna kontrollen har fungerat. Med Koden som utgångspunkt, lämnas en beskrivning av SKFs system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen i den interna kontrollrapporten som bifogas som ett särskilt avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport på sidan 37. Valberedning AB SKFs årsstämma våren 2008 beslöt att bolaget skulle ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen skulle ägarförhållandena per sista bankdagen i augusti 2008 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna skulle offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I ett pressmeddelande daterat den 26 oktober 2008 meddelades att en valberedning bestående av följande aktieägarrepresentanter jämte styrelseordföranden utsetts inför årsstämman 2009: Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder Tomas Nicolin, Alecta Valberedningens uppgifter är att arbeta fram förslag i följande frågor, vilka ska föreläggas årsstämman 2009 för beslut: förslag till stämmoordförande förslag till styrelse förslag till styrelseordförande förslag till styrelsearvode förslag till revisor förslag till revisorsarvode förslag rörande valberedning inför årsstämman 2010 Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman Allmänt om bolagets ledning Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete och skrivna instruktioner, vilka redovisas mer i detalj nedan under rubriken Styrelsens arbete. Bolagets verkställande direktör och tillika koncernchef sköter den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bland annat förutsätter investeringar och förvärv över vissa beloppsnivåer, liksom utnämnanden av vissa ledande befattningshavare, styrelsens godkännande. Styrelsen Styrelsens sammansättning Förutom de särskilt tillsatta ledamöterna och suppleanterna ska, enligt SKFs bolagsordning, styrelsen bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt maximalt fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för perioden till och med följande årsstämma. Information om den av årsstämma beslutade ersättningen till styrelsens ledamöter finns i not 26 i Noter till koncernens bokslut. AB SKFs årsstämma, som hölls våren 2008, valde tio styrelseledamöter samt bland dem styrelsens ordförande. Därutöver har två ledamöter och två suppleanter utsetts av de anställda. Med undantag för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i bolagets ledning. 32

3 Styrelsens ledamöter Leif Östling Ordförande, ledamot sedan 2005 Född 1945 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg, verkställande direktör och koncernchef i Scania AB sedan Uppdrag: Vice ordförande ISS A/S, styrelseledamot i Scania AB, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Ulla Litzén Ledamot sedan 1998 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Massachusetts Institute of Technology, Direktör och medlem i ledningsgruppen i Investor AB , verkställande direktör W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna) Uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Alfa Laval AB, NCC AB och Rezidor Hotel Group AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Vito H Baumgartner Ledamot sedan 1998 Född 1940 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Swiss School of Commerce, MIT-programmet för högre chefer, f.d. koncernchef i Caterpillar Inc. Uppdrag: Styrelseledamot i PartnerRe Ltd and Northern Trust Global Services Ltd. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Clas Åke Hedström Ledamot sedan 2000 Född 1939 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, KTH Stockholm, f.d. verkställande direktör och koncernchef Sandvik AB. Uppdrag: Styrelseordförande i Sandvik AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B 33

4 Tom Johnstone Ledamot sedan 2003 Född 1955 Verkställande direktör och koncernchef i AB SKF. För ytterligare information se sidan 36. Lena Treschow Torell Ledamot sedan 2007 Född 1946 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ph.D. Göteborgs universitet och docent i fysik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Professor vid Uppsala universitet och sedan vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vicerektor för Chalmers tekniska högskola, Göteborg, , forskningschef vid Joint Research Centre, EUkommissionen i Bryssel, Verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Uppdrag: Styrelseledamot Micronic Laser Systems AB, Saab AB, AB ÅF, Investor AB, Dagens Industri AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Ordförande European Council of Applied Sciences and Engineering, ordförande MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning samt ledamot i Regeringens Globaliseringsråd. Winnie Kin Wah Fok Ledamot sedan 2004 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Commerce, Universitetet i New South Wales, Australien, verkställande direktör EQT Partners Asia Limited, Hong Kong. Uppdrag: Styrelseledamot i Global Beauty International Limited Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A Hans-Olov Olsson Ledamot sedan 2007 Född 1941 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Göteborgs universitet, Ekonomie hedersdoktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, verkställande direktör och styrelseordförande i Volvo Cars samt ledamot i Ford Management Board Uppdrag: Ordförande i Teknikföretagen, vice ordförande i Svenskt Näringsliv och Vattenfall AB, styrelseledamot i Lindab International AB and Elanders AB samt ledamot i Rotschild European Advisory Board. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Peter Grafoner Ledamot sedan 2008 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknisk doktorsexamen, Dortmunds universitet. Brown Boveri & Cie, flertalet chefspositioner inom AEG, verkställande direktör för Mannesmann VDO AG och vice verkställande direktör för Linde AG , Senior Vice President Vercammen & Cie. Uppdrag: Styrelseledamot i Symrise AG, styrelseordförande i VTI Technologies Oy och vice styrelseordförande i MASA AG. 34

5 Lars Wedenborn Ledamot sedan 2008 Född 1958 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Vice verkställande direktör och finansdirektör för Alfred Berg , vice verkställande direktör och finansdirektör för Investor AB För närvarande verkställande direktör för FAM (Foundation Asset Management) ägt av Wallenbergstiftelserna. Uppdrag: Styrelseledamot i NASDAQ OMX Group och Grand Hotel. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A, SKF B Jeanette Stenborg Suppleant sedan 2005 Född 1967 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i AB SKF sedan Uppdrag: Styrelseledamot Unionen vid SKF i Göteborg. Arbetstagarrepresentanter Marie Petersson Suppleant sedan 2008 Född 1971 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i AB SKF sedan Uppdrag: Styrelseledamot i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg. Lennart Larsson Ledamot sedan 2004 Född 1948 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i AB SKF sedan Uppdrag: Ordförande i Unionen vid SKF i Göteborg. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 8 SKF B Kennet Carlsson Ledamot sedan 2008 och suppleant Född 1962 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i AB SKF sedan Uppdrag: Ordförande i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg och SKFs Världsråd, Göteborg. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 100 SKF B Revisor Thomas Thiel Auktoriserad revisor KPMG AB Krav på oberoende Styrelsen har bedömts uppfylla Stockholmsbörsens och Kodens krav på oberoende. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöternas oberoende bedömt utifrån Koden i förhållande till (i) bolaget och (ii) större aktieägare. Bolagsstämmovalda ledamotens namn Oberoende i förhållande till bolaget / bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Leif Östling Vito H Baumgartner Ulla Litzén Clas Åke Hedström Tom Johnstone Winnie Kin Wah Fok Hans-Olov Olsson Lena Treschow Torell Peter Grafoner Lars Wedenborn 35

6 Styrelsens arbete Styrelsen höll sju möten under Styrelsens ledamöter har deltagit i mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 7/7 Anders Scharp (utträde 16 april 2008) 2/7 Vito H Baumgartner 7/7 Ulla Litzén 7/7 Clas Åke Hedström 7/7 Tom Johnstone 7/7 Winnie Kin Wah Fok 4/7 Eckhard Cordes (utträde 16 april 2008) 0/7 Hans-Olov Olsson 5/7 Lena Treschow Torell 7/7 Peter Grafoner (invald 16 april 2008) 4/7 Lars Wedenborn (invald 16 april 2008) 4/7 Göran Johansson (utträde arbetstagarrepr. april 2008) 0/7 Lennart Larsson 7/7 Kennet Carlsson 5/7 Jeanette Stenborg 7/7 Marie Petersson (arbetstagarrepr. april 2008) 3/7 Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete. Denna arbetsordning föreskriver bland annat: antal styrelsemöten och när dessa ska hållas, frågor som normalt ska ingå i styrelsens dagordning, vilka externa revisionsrapporter som läggs fram för styrelsen. Styrelsen har också utfärdat skrivna instruktioner gällande: när och hur information som krävs för styrelsens utvärdering av bolagets och koncernens finansiella ställning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. Frågor som styrelsen handlagt under 2008 omfattar bland annat marknadsutsikter, finansiell rapportering, kapitalstruktur, förvärv och avyttringar av företag, koncernens strategiska inriktning och affärsplan samt ledningsfrågor. Ersättningskommitté AB SKFs styrelse har tillsatt en ersättningskommitté som består av styrelseordföranden Leif Östling samt styrelsemedlemmarna Vito H Baumgartner och Hans-Olov Olsson. Ersättningskommittén bereder ärenden gällande ersättningsprinciper till koncernledningen och anställningsvillkor för verkställande direktören. Principer för ersättning till koncernledningen ska tillställas styrelsen som ska lämna förslag på sådana ersättningsprinciper till årsstämman för godkännande. Anställningsvillkoren för verkställande direktören ska godkännas av styrelsen. Ersättningskommittén har under 2008 sammanträtt tre gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Närvaro/totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 3/3 Anders Scharp (utträde i april 2008) 2/3 Vito H Baumgartner 3/3 Hans-Olov Olsson (invald i april 2008) 1/3 Revisionskommitté AB SKFs styrelse har tillsatt en revisionskommitté. Revisionskommittén består av Clas Åke Hedström, ordförande, samt av styrelsemedlemmarna Leif Östling, Ulla Litzén och Winnie Fok. Revisionskommitténs uppgifter omfattar bland annat att förbereda nominering av externa revisorer, granska omfattningen av den externa revisionen, utvärdera de externa revisorernas arbete, översiktligt granska den finansiella informationen och den interna finansiella kontrollen. Revisionskommittén har under 2008 sammanträtt fyra gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Ledamotens namn Närvaro/ totala antalet möten Leif Östling (invald i april 2008) 2/4 Anders Scharp (utträde i april 2008) 2/4 Ulla Litzén 4/4 Clas Åke Hedström 4/4 Winnie Kin Wah Fok 2/4 Utvärdering Styrelseledamöterna utvärderar kvaliteten på styrelsens arbete genom att ett frågeformulär fylls i. Resultatet diskuteras därefter på ett styrelsemöte. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen. Verkställande direktör och koncernchef Tom Johnstone Ledamot i AB SKFs styrelse sedan 2003 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Arts degree, Universitetet i Glasgow, Honorary Doctors degree in Business Administration, Universitetet i South Carolina, USA. Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast vice verkställande direktör AB SKF och divisionschef Automotive Division. Uppdrag: Styrelseledamot i Husqvarna AB och Teknikföretagen. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes) i bolaget: SKF B och personaloptioner som ger honom möjlighet att förvärva SKF B. Väsentliga aktieinnehav eller delägarskap (eget och/eller närståendes) i företag som bolaget har betydande affärsförbindelse med: ABB Ltd, Volvo B, Electrolux B, Husqvarna B och 660 Husqvarna A. Bolagets revisor Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorer utses av årsstämman vart fjärde år. AB SKFs ordinarie bolagsstämma våren 2005 beslöt att välja KPMG till revisor för tiden intill den årsstämma som hålls KPMG var närvarande vid bolagsstämman 2005, 2006, 2007 och Thomas Thiel är huvudsansvarig revisor. Utöver revisionen i SKF är Thomas Thiel ansvarig för revisionen i ett antal noterade bolag, till exempel Atlas Copco, Ratos och Swedish Match. SKF har en process där samtliga uppdrag som avses utföras av de valda revisorerna utvärderas mot oberoendereglerna och godkänns eller i förekommande fall avstyrks enligt regler fastställda av revisionskommittén. KPMG har en motsvarande process och avger dessutom varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållandet till SKF. 36

7 KPMG har de senaste två åren haft begränsade uppdrag utöver revisionen för Dessa uppdrag har främst avsett skatterådgivning och utfärdande av intyg. Det sammanlagda arvodet för KPMGs tjänster utöver revision har under 2008 uppgått till 6 Mkr och under 2007 till 2 Mkr. Riktlinjer för ersättning till koncernledning De riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning som antogs vid årsstämman i april 2008 återges i not 26 i Noter till koncernens bokslut. Finansiell rapportering Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs och hur bolaget kommunicerar med bolagets revisor. Revisionskommittén bistår styrelsen genom att bereda arbetet med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Det görs bland annat genom att revisionskommittén granskar den finansiella informationen och bolagets interna finansiella kontroller. Styrelsen har sammanträffat med bolagets revisor en gång under 2008 och har tagit del av revisionen och dess resultat. Vidare har revisionskommittén, inom ramen för sitt arbete med att bland annat granska omfattningen av, och utvärdera, de externa revisorernas arbete, träffat revisorerna i samband med tre revisionskommittémöten. Härutöver har revisorerna tillställt både styrelsen och revisionskommittén skriftlig information om bland annat revisionens planering och genomförande samt bedömning av bolagets risksituation. Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2008 Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) för den interna kontrollen. Denna rapport om intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen har upprättats i enlighet med avsnitt 10.5 i Koden. Hur den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad SKF tillämpar ramverket Internal Control - Integrated Framework, lanserat 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Inom området IT-säkerhet tillämpar SKF delar av CobiT-standarden. COSO består av fem komponenter som är relaterade till varandra och ett antal mål måste uppfyllas för varje komponent: Uppföljning Information och kommunikation Kontrollstrukturer Riskbedömning Kontrollmiljö Kontrollmiljön är den komponent som utgör grunden för de övriga komponenterna. SKF har genom policies, instruktioner och organisationsstruktur dokumenterat uppdelningen av ansvar inom hela SKForganisationen. Detta reflekteras i att policies och instruktioner, när så är tillämpligt, är baserade på internationellt accepterade standarder och/eller bästa arbetssätt. Policies och instruktioner utvärderas årligen. SKF är ett processorienterat bolag och har integrerat riskbedömningen med affärsprocesserna såsom till exempel affärsplanering. Separata funktioner eller tvärfunktionella ledningsorgan övervakar samtliga väsentliga riskområden. Inom området kontrollstrukturer har SKF tidigare i detalj dokumenterat alla kritiska finansiella processer och kontroller för moderbolaget och alla väsentliga dotterbolag vilket omfattar över 70% av koncernens omsättning och nettotillgångar. Under 2008 inledde SKF en implementering av dessa krav såsom koncernstandard omfattande även mindre dotterbolag. Dokumentationsstandarden kräver en utförlig riskbedömning på koncern- och dotterbolagsnivå inom området finansiell rapportering. När en väsentlig risk identifieras vidtas åtgärder för att eliminera risken eller reducera den till en acceptabel nivå. Den finansiella process- och kontrolldokumentationen granskas årligen. SKF har informations- och kommunikationssystem och processer i syfte att säkerställa en komplett och korrekt finansiell rapportering. Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner uppdateras vid behov och utvärderas minst en gång per år. Dessa instruktioner har gjorts tillgängliga till alla berörda anställda samt kompletterats med utbildning och en kontinuerlig information om ändringar i redovisningsoch/eller rapporteringskraven. Dokumentation av finansiella processer och kontroller, dokumentation rörande COSO-komponenterna uppföljning, information och kommunikation, finansiell riskbedömning, kontrollmiljö samt testoch granskningsprotokoll lagras i ett därför avsett IT-system. Detta möjliggör en realtidsuppföljning och granskning online av SKFs kontrollsystem avseende den finansiella rapporteringen. Implementeringen av COSO-ramverket genomfördes under Detta arbete har i huvudsak bestått i en anpassning av processer och kontrollbeskrivningar till en gemensam standard i enlighet med kraven i COSO. Vidare har arbetet bestått i att implementera ett omfattande system för företagsledningens test av kontrollerna. Efter SKFs avregistrering från Securities & Exchange Commission (SEC) 2007 beslutades att SKF skulle vidareutveckla det interna kontrollsystemet för finansiell rapportering. Det interna kontrollsystemet har uppdaterats med beaktande av de erfarenheter som erhållits i samband med SOX 404. För närvarande pågår en avslutande process att inrätta det omarbetade kontrollsystemet som koncernstandard, vilket kommer innebära att även de bolag som tidigare inte omfattades av SOX 404-projektet nu kommer att omfattas av kontrollsystemet. SKF har implementerat ett riskbaserat årligt testprogram för kritiska kontroller. Testprogrammet omprövas varje år. SKF har en internrevisionsfunktion vars främsta uppgift är att genom årliga tester tillse att ramverket för intern kontroll efterlevs. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till koncernens finansdirektör och tillhandahåller regelbundet rapporter till styrelsens revisionskommitté. Styrelsen erhåller regelbundna finansiella rapporter och koncernens finansiella ställning och utveckling diskuteras på varje möte. Styrelsens revisionskommitté granskar alla kvartals- och årsbokslut innan dessa publiceras externt. 37

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport»se sidorna 198 199, SKFs globala kampanj 2012 178 Innehåll 180 Inledning 180 Valberedning 181 Allmänt om bolagets ledning 182 Styrelsens ledamöter 186 Verkställande direktör och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrning och kontroll av verksamheten i Avanza Bank Holding AB (publ), nedan Avanza, kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Valberedning Årsstämma Aktieägare Externa revisorer PricewaterhouseCoopers Hans Jönsson Externa regler Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Feelgood utgår från svensk lagstiftning såsom årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL) samt svenska börsregler, rekommendationer

Läs mer

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 Denna rapport om BillerudKorsnäs-koncernens bolagsstyrning 2013 är utformad enligt reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. BillerudKorsnäs

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Cybercom Group Europe AB (publ) (nedan Cybercom ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företaget tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Cybercoms

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ), ( Avanza Bank ), sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551),

Läs mer

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010 ÅRSSTÄMMAN 2010 Tid och plats Årsstämman i Eniro AB (publ) kommer att hållas den 4 maj 2010 kl 15:00 i Kammarsalen på Berns Salonger, Berzelii Park i Stockholm. Deltagande Aktieägare i Eniro AB (publ)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSORDNING ÅRSSTÄMMA 2006

Bolagsstyrning BOLAGSORDNING ÅRSSTÄMMA 2006 Bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att beslutssystemen

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer