Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet 2014-06-13"

Transkript

1 4,7% 1,9% 1,0% Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet Sammanfattning Bakgrund till studien är en omfattande analys av klimatpåverkan av Sollentuna kommuns inköp. Miljöstyrningsrådet vill utnyttja potentialen i det arbetet ytterligare genom att ta tillvara på vilka typer av inköp som det är effektivt att rikta åtgärder mot. Mål har varit att ha ett underlag om de mest betydande typerna av inköp. Genom att fördjupa analysen av de tidigare bedömda som mest potentiella grupperna av inköp och att utvidga listan till att omfatta fler relevanta grupper. Resultatet visar att de grupperade typerna av inköp totalt omfattar 1/3 av Sollentunas klimatpåverkan av inköp. Ordningen har ändrats och utökats något. GRUPPERADE KONTON 31 % AV TOTAL CO2 EKV. FÖR KOMMUN Bygg Livsmedel Elektricitet och värme Datorer och IT Transporter Maskiner Säkerhet 11,5% 6,5% 5,4% 0,3% 1/24

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Syfte och mål 4 Tillvägagångssätt 4 Miljöbedömning av ekonomisk aktivitet 4 Fördjupning av resultat 5 Resultat 7 Livsmedel 8 Bygg 9 Transporter 10 Elektricitet och värme 11 Datorer och IT 12 Maskiner 13 Säkerhet 14 Referenser 14 Bilagor 15 Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt Figur 1: Uppdelning av resultatet för Sollentuna Kommun Figur 2: Bedömning av potential bland inköp för Sollentuna Figur 3: Grupperade konton, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 4: Livsmedel, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 5: Bygg, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 6: Transporter, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 7: Elektricitet och värme, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 8: Datorer och IT, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 9: Maskiner, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 10: Säkerhet, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Tabell 1: Specifika inköp som är hot spots för Sollentuna Kommun Tabell 2: Grupperade inköp som är hot spots i LCA av inköp för Sollentuna Kommun Tabell 3: Resultat, hot spots av grupperade konton Tabell 4: Resultat av hot spots för grupperade konton för livsmedel /24

3 Tabell 5: Resultat av hot spots för grupperade konton för bygg Tabell 6: Resultat av hot spots för grupperade konton för transport Tabell 7: Resultat av hot spots för grupperade konton för elektricitet och värme Tabell 8: Resultat av hot spots för grupperade konton för datorer och IT Tabell 9: Resultat av hot spots för grupperade konton för maskiner Tabell 10: Resultat av hot spots för grupperade konton för säkerhet Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt /24

4 Syfte och mål Miljöstyrningsrådet (MSR) utvecklar stöd för hållbar upphandling. Flera studier har visat att miljöaspekter av inköp och konsumtion ofta förbises och underskattas i samband med utredningar av miljöpåverkan. En anledning till det är svårigheten att omfatta miljöaspekter hos leverantörer av t ex tillverkning och råvaror. En annan anledning är att inköpen är så många att det tar för lång tid att identifiera miljöaspekterna för dom. En tredje anledning är att många inköp är tjänster som det hittills har saknats vedertagen metodik att bedöma miljöpåverkan för. Målet med denna studie har varit att visa på i vilka typer av inköp man har som störst potential att minska miljöpåverkan. Tillvägagångssätt Koucky och Miljögiraff har tidigare gjort en studie av inköp i Sollentuna kommun. Tillvägagångssättet i denna studie har varit att fördjupa analysen av resultaten som tagits fram för Sollentuna kommun. För en fördjupande beskrivning av metodiken så hänvisas till den rapporten (Wendin, 2014). Nedan redogörs för hur arbetet med fördjupningen gått till. Men först en förenklad förklaring metodiken. Miljöbedömning av ekonomisk aktivitet Life Cycle Assessment (LCA) är en vedertagen metod för att bedöma miljöpåverkan för produkter i ett livscykelperspektiv. Den kan användas för att hantera komplexiteten av information om miljöaspekter i hela livscykeln. En förutsättning är då att man förlitar sig på generella data för aktiviteter (t ex produktion av elektricitet) och material (utvinning av olja). För varje produkt krävs då att man identifierar hur dess livscykel ser ut i detalj. När man har väldigt många inköp att bedöma med LCA så använder man därför ytterligare en förenkling som utgår ifrån miljödata per ekonomisk aktivitet. Den varianten av LCA kallas Input/output. Lite förenklat kan man säga att alla ekonomiska sektorer konsumerar energi och material. Detta samlas in på samma sätt som nationalräkenskaper och sammanställs i en korsmatris. Alla sektorer använder mer eller mindre av andra sektorer (för att erbjuda transporttjänster så krävs även finansiella tjänster). Det som vi är vana vid är att alla miljöaspekter (förbrukning av bränsle, el och värme, utsläpp etc.) hamnar på produkten vi säljer. T ex Ett företag använder kwh el per år för att tillverka 100 datorer. Då blir det 100 kwh/dator * miljöbelastningen för att tillverka varje kwh. Om vi istället räknar om det på omsättning, säg att samma företag omsätter sek, så får vi ut deras miljöbelastning per sek. Detta rapporteras in som miljödata i nationalräkenskaperna. På det sättet skapas en databas med alla sektorers typer av produkter per omsatt valuta. Om det är en vara eller tjänst gör ingen större skillnad. Men fördelen ligger i att vi kan ta hänsyn till nästan alla aktiviteter som ett företag i en viss ekonomisk sektor har. Nackdelen är att informationen blir mindre specifik eftersom den är sektorsvis och inte per företag. 4/24

5 Räkenskaperna för en organisation kan kombineras med sådana data (Input/output) för att ge miljöpåverkan per vara eller tjänst. Inköpen måste då först sorteras upp på de kategorier av ekonomisk aktivitet som finns i databasen. Man behöver även justera för handelsmarginaler. Säg att man köper en T-shirt. En del av det man då betalar är kostnaden för att tillverka T- shirten, men mycket är för att driva butiken. Det är två helt olika ekonomiska sektorer som vi då behöver dela upp den kostnaden på. Fördjupning av resultat Räkenskaperna för Sollentuna kommun har utvärderats med input/output LCA. Nedan redogörs för hur arbetet med fördjupningen av resultat för Sollentuna gått till. Resultatet som bearbetats är uppdelat på samma sätt som räkenskaperna per nämnd och ekonomisk aktivitet. Specifika konton för inköp har också lyfts efter betydelse för det totala resultatet. Fördjupningen handlar om att gruppera konton för inköp, tvärs alla nämnder, som är av samma typ eller representerar en specifik miljöaspekt som skall identifieras. Figur 1: Uppdelning av resultatet för Sollentuna Kommun. ton CO2 ekv. Total av enskilda aktiviteter andel Förskolepeng % Platsköp äldreomsorg % Gatu- och väg-entreprenad % Lokalhyror ( 64% förskola) % Gymnasiepeng % Tabell 1: Specifika inköp som är hot spots för Sollentuna Kommun. 5/24

6 ton CO2 e andel Sammanräknade miljöaspekter Livsmedel % Transporter % Förbrukningsavgifter, el % Datorer ,70% Förbrukningsavgifter, värme 999 1,65% Tabell 2: Grupperade inköp som är hot spots i LCA av inköp för Sollentuna Kommun. För Sollentuna gjordes an samlad bedömning av var potentialen en ligger i att minska klimatpåverkan av inköp. BESPARING, % AV TOTAL CO 2 Datorer El och värme Mat Transporter Bygg Figur 2: Bedömning av potential bland inköp för Sollentuna. Nästa steg har varit att identifiera ytterligare möjligheter att gruppera konton för inköp, tvärs alla nämnder, som är av samma typ eller representerar en specifik miljöaspekt som skall identifieras. Resultat för varje nämnd har analyserats genom att sortera upp efter storlek med diagram och identifiera liknande konton. Sollentunas ekonom (Enges, 2014) har varit behjälplig i detta. Konton som återkommer i fler nämnder har också varit ett av kriterierna för relevans. 6/24

7 Resultat Totalen för Sollentuna kommun är indelad i grupperingar av konton för typer av kostnader. Varje grupp presenteras i detalj längre fram i rapporten. Resultatet för grupperna sammanfattas nedan i Tabell 3 och Figur 3. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Totalt % Bygg ,5% Livsmedel ,5% Elektricitet och värme ,4% Datorer och IT ,7% Transporter ,9% Maskiner ,0% Säkerhet ,3% Tabell 3: Resultat, hot spots av grupperade konton. Grupperade konton 31 % av total CO 2 ekv. för kommun Bygg Livsmedel Elektricitet och värme Datorer och IT Transporter Maskiner Säkerhet Figur 3: Grupperade konton, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 7/24

8 Livsmedel Livsmedel, består av posterna i Tabell 4. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Livsmedel ,5% ' 'Köp av skolmåltider' % 47099' 'Övriga livsmedel' % '47010' 'Matlådor t pensionärer' % 47012' 'Livsmedel för ,2% elevaktiviteter' 47003' 'Mjölk, grädde' ,1% 5181' 'Lunchförmån' ,08% ' 'Restaurangbesök' ,0434% 5531' 'Pers måltider ej skattpl' ,0364% 5802' 'Förtäring i samb ,037% sammanträde' 5804' 'Personalmåltider' ,014% 5180' 'Kostförmån' ,001% Tabell 4: Resultat av hot spots för grupperade konton för livsmedel. Livsmedel 6,5 % av total CO 2 ekv. för kommun ' 'Köp av skolmåltider' 47099' 'Övriga livsmedel' '47010' 'Matlådor t pensionärer' 47012' 'Livsmedel för elevaktiviteter' 47003' 'Mjölk, grädde' 5181' 'Lunchförmån' ' 'Restaurangbesök' 5531' 'Pers måltider ej skattpl' 5802' 'Förtäring i samb sammanträde' 5804' 'Personalmåltider' Figur 4: Livsmedel, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 8/24

9 Bygg Bygg består av posterna i Tabell 5. Förbrukning av material såsom asfalt och betong hamnar framförallt på entreprenad. Löpande underhåll ingår inte i bygg. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Bygg ,5% '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' ,2% 6500' 'Byggnadsentreprenad' ,0% '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' ,6% 4521' 'Trävaror' ,23% '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' ,22% '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' ,20% '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' ,05% Tabell 5: Resultat av hot spots för grupperade konton för bygg. Byggnation 11,5 % av total CO 2 ekv. för kommun. '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' 6500' 'Byggnadsentreprenad' 4521' 'Trävaror' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' Figur 5: Bygg, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 9/24

10 Transporter Transporter består av posterna i Tabell 6. Vid en fördjupande analys visar sig resultatet vara lägre än den övergripande. Det beror framförallt på att endast direkta transporter har inkluderats. Tidigare var även indirekta transporter med. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Transporter ,9% 4400' 'Bensin och dieselolja' ,70% 6215' 'Turbundna resor' ,65% 6031' 'Transportmedel, hyra' ,4% '6096' 'Sophämtning' ,33% '6232' 'Resekostnader' ,27% '5117' 'Milersättn. ö 18:50/mil ' ,07% '6209' 'Övriga transporter' ,05% 6213' 'Färdtjänst' ,05% '6200' 'Varutransporter' ,04% '6216' 'Persontransporter buss' ,89 0,03% 6210' 'Taxi ej anställda/anst se 6232' ,86 0,02% '5183' 'Parkeringsförmån' ,01% '5225' 'Reseersättning flyg, tåg mm' ,01% 5221' 'Bilersättning km-taxa' ,47 0,000001% Tabell 6: Resultat av hot spots för grupperade konton för transport. Transporter 1,9 % av total CO 2 ekv. för kommun 6215' 'Turbundna resor' 6031' 'Transportmedel, hyra' '6096' 'Sophämtning' '6232' 'Resekostnader' '5117' 'Milersättn. ö 18:50/mil ' '6209' 'Övriga transporter' 6213' 'Färdtjänst' '6200' 'Varutransporter' '6216' 'Persontransporter buss' 6210' 'Taxi ej anställda/anst se 6232' '5183' 'Parkeringsförmån' '5225' 'Reseersättning flyg, tåg mm' 5221' 'Bilersättning km-taxa' Figur 6: Transporter, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 10/24

11 Elektricitet och värme Elektricitet och värme består av posterna i Tabell 7. Sek 2012 Kg CO2 andel av total ekv. Elektricitet och värme ,4% 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' ,1% 6115' 'Förbrukningsavgifter, ,6% värme' 6110' 'Media ,8% (fastighetskostnader)' 48010' 'E-media' ,014% Tabell 7: Resultat av hot spots för grupperade konton för elektricitet och värme. Elektricitet och värme 5,4 % av total CO 2 ekv. för kommun 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' 6110' 'Media (fastighetskostnader)' 48010' 'E-media' Figur 7: Elektricitet och värme, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 11/24

12 Datorer och IT Datorer och IT består av posterna i Tabell 8. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Datorer och IT ,7% 42222' 'IT-infrastruktur' ,8% '4222' 'Datorer' ,6% 4223' 'Kringutrustning t datorer' ,3% 6413' 'Datakonsulter' ,82% 63105' 'IT-tjänster licenser' ,22% 63119' 'IT-tjänster, övrigt' ,19% 63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' ,17% 63104' 'IT-tjänster system' ,14% 63117' 'IT-tjänster, service och support' ,36 0,09% 6504' 'IT-installationer' ,08% 63218' 'Internet-abonemang' ,90 0,05% 63116' 'IT-tjänster, databaser' ,03 0,06% ' 'IT-tjänster applikationsdrift ' ,03% 42221' 'Serverutrustning' ,01% Tabell 8: Resultat av hot spots för grupperade konton för datorer och IT.. Datorer och IT 4,7 % av total CO 2 ekv. för kommun 42222' 'IT-infrastruktur' '4222' 'Datorer' 4223' 'Kringutrustning t datorer' 6413' 'Datakonsulter' 63105' 'IT-tjänster licenser' 63119' 'IT-tjänster, övrigt' 63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' 63104' 'IT-tjänster system' 63117' 'IT-tjänster, service och support' 6504' 'IT-installationer' 63218' 'Internet-abonemang' 63116' 'IT-tjänster, databaser' ' 'IT-tjänster applikationsdrift ' 42221' 'Serverutrustning' Figur 8: Datorer och IT, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 12/24

13 Maskiner Maskiner består av posterna i Tabell 9. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Maskiner % 4220' 'Kopieringsmaskiner' ,602% 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' ,25% ' 'Mobiltelefoner' ,09% 4210' 'Maskiner för kök' ,019% ' 'Teleinventarier eget bruk' ,018% 4219' 'Övriga maskiner' ,009% Tabell 9: Resultat av hot spots för grupperade konton för maskiner. Maskiner 1 % av total CO 2 ekv. för kommun 4220' 'Kopieringsmaskiner' 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' ' 'Mobiltelefoner' 4210' 'Maskiner för kök' ' 'Teleinventarier eget bruk' 4219' 'Övriga maskiner' Figur 9: Maskiner, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 13/24

14 Säkerhet Säkerhet består av posterna i Tabell 10. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Säkerhet ,27% 48411' 'Larmutrustning' ,16% 4590' 'Lås och nycklar' ,05% 48409' 'Övrig skyddsutrustning' ,027% 48404' 'Brand- och släckutrustning' ,020% 48400' 'Terminalglasögon mm' ,01% 48408' 'Personlig skyddsutrustning' ,004% Tabell 10: Resultat av hot spots för grupperade konton för säkerhet. Säkerhet 0,3 % av total CO 2 ekv. för kommun 48411' 'Larmutrustning' 4590' 'Lås och nycklar' 48409' 'Övrig skyddsutrustning' 48404' 'Brand- och släckutrustning' 48400' 'Terminalglasögon mm' 48408' 'Personlig skyddsutrustning' Figur 10: Säkerhet, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. Referenser Enges, C. (den ). Ekonom. (M. Wendin, Intervjuare) Sollentuna: Sollentuna Kommun. Wendin, M. (2014). Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun. Göteborg: Miljögiraff AB. 14/24

15 Bilagor Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Barn och Ungdomsnämnd 31 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '68602' 'BO-check heltid 3-5 år ' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '681285' 'Köp av skolmåltider' '68601' 'BO-check heltid 1-2 år ' '68749' 'Skolpeng år 1-5' '42222' 'IT-infrastruktur' '68750' 'Skolpeng år 6-9' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 47099' 'Övriga livsmedel' '6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '68622' 'BO-check år 1-3 fritidshem' '42399' 'Övriga inventarier' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '68603' 'BO-check deltid 15 tim 1-5 år' 15/24

16 Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Trafik och Fastighetsnämnden 19% av total CO2 ekv. Sollentuna inköp 6515' 'Gatu- och vägentreprenad' 6500' 'Byggnadsentreprenad' '6506' 'Planerat underhåll' '6503' 'Löpande underhåll' '6507' 'Fastighetsskötsel' '6523' 'Parkentreprenader' 6110' 'Media (fastighetskostnader)' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '6409' 'Övriga tekniska konsulter' '6520' 'Mark-, renhålln o trädgårdsarb' '65285' 'Övr skador fastigheter' '65283' 'Vattenskador' '6416' 'Projektledare' 4521' 'Trävaror' '6541' 'Förvaltningsavtal ' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6000' 'Tillf lokalhyror' '6412' 'Org.- och ledningskonsulter' '4509' 'Övriga jordbruks- o trädgårdsp' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '4400' 'Bensin och dieselolja' '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' '6405' 'Parkkonsulter' '4592' 'Skyltar, trafikmärken o avstängn anordn' '42399' 'Övriga inventarier' '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '6401' 'Trafikplanering' '6031' 'Transportmedel, hyra' 16/24

17 Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Vård- och omsorgsnämnden 17% av total CO2 ekv. Sollentuna inköp 68231' 'Platsköp äldreomsorg ospec' '68234' 'Platsköp LSS externa (se kursiv stödtext till köp av instiutionsvård och öppenvård)' '7628' 'Assistansersättning' '47099' 'Övriga livsmedel' 6215' 'Turbundna resor' '47010' 'Matlådor t pensionärer' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' 4400' 'Bensin och dieselolja' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' 6031' 'Transportmedel, hyra' 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '681283' 'Restaurang entreprenad' '7011' 'Bostadsanpassningsbidrag' '6080' 'Larm, hyra' '6009' 'Övriga bostads- o lokalhyror' 17/24

18 Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 10 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '7625' 'Ersättning för räddningstjänst' '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' '4222' 'Datorer' '6413' 'Datakonsulter' 4220' 'Kopieringsmaskiner' '6500' 'Byggnadsentreprenad' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '63108 ' 'IT-tjänster serverdrift ' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '681282' 'Personalmåltider' 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' '63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' '63105' 'IT-tjänster licenser' '7622' 'Partistöd' '42222' 'IT-infrastruktur' '63106' 'IT-tjänster arbetsplats' '63104' 'IT-tjänster system' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6121' 'Medlems- föreningsavgifter' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '6400' 'Plan- och MBK-konsulter' '63119' 'IT-tjänster, övrigt' '6536' 'Underhåll/rep. Datorer/kringutr' '42315' 'Tv, radio, video mm' '6094' 'Vakthållning, larmtj.' '6416' 'Projektledare' '4817' 'Programvara till datorer' '63117' 'IT-tjänster, service och support' '6232' 'Resekostnader' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '61500' 'Premier, kommunförsäkring' '6119' 'Övriga energiavgifter' 18/24

19 Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad. Utbildnings- o arbetsm.nämnd 9 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6878' 'Gymnasiepeng' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '4222' 'Datorer' ' 'Köp av skolmåltider' '6214' 'Skolskjutsar inkl terminskort' 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' 4223' 'Kringutrustning t datorer' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '42399' 'Övriga inventarier' '6870' 'Svenska för invandrare' '48000' 'Böcker' '6879' 'Övr köp av utbildning' '4400' 'Bensin och dieselolja' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6090' 'Städning' 19/24

20 Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Kultur och Fritidsnämnd 6 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '6519' 'Övrig anläggningsentreprenad' '6899' 'Övriga ersättningar' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '4227' 'Idrottsutrustning' '6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' '42302' 'Belysningsarmatur' '4509' 'Övriga jordbruks- o trädgårdsp' '76109' 'Bidr t ungd organisationer' '42310' 'Tekniska hjälpmedel' '6502' 'Elinstallation' '4222' 'Datorer' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' 20/24

21 Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Socialnämnd 5 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '7000' 'Försörjningsstöd, klient' '6841' 'Inst.placeringar, avgifter' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6842' 'Öppenvårdsinsatser, avgifter' '70002' 'Bidrag boende, fakturerat SOK' '6843' 'Familjehemsvård, avgifter' '68509' 'Övriga köp av annan social omsorg' '68199' 'Övriga köp av momsfri stödverksamhet' '47099' 'Övriga livsmedel' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6500' 'Byggnadsentreprenad' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '48411' 'Larmutrustning' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '7002' 'Bidrag boende, fakturerat klient' 21/24

22 Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Rösjöstyrelsen 2 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '47099' 'Övriga livsmedel' '6119' 'Övriga energiavgifter' '42306' 'Kommunikationsanläggningar' '47003' 'Mjölk, grädde' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '48013' 'Läromedel' '6421' 'Psykologkonsult' '6424' 'Sköterska' '6096' 'Sophämtning' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '6120' 'Inträdes- anmälningsavgifter' '4719' 'Övrigt rengöringsmaterial mm' '6425' 'Läkare' '4229' 'Övriga maskiner' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '42399' 'Övriga inventarier' '42222' 'IT-infrastruktur' '4222' 'Datorer' '6090' 'Städning' '6098' 'Övr fastighetsservice' '4711' 'Tvätt, städ o rengöringsmtrl' '4850' 'Idrott- och lekmaterial' '6239' 'Övriga rese- och logikostnader' '6062' 'Datorer, leasing' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '58035' 'Personalrepresentation' '64181' 'Inhyrda pedagoger skolan' '4605' 'Kopierings- och fotomateriel' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '63219' 'Övriga tele- och posttjänster' 22/24

23 Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Miljö- och Byggnadsnämnd 0,3 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '63105' 'IT-tjänster licenser' 42309' 'Mätapparater/instrument' '6413' 'Datakonsulter' '6061' 'Transportmedel, leasing' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '6121' 'Medlems- föreningsavgifter' '47099' 'Övriga livsmedel' '5805' 'Konferenser, föreläsningar' '6231' 'Hotellkostnader' '6302' 'Platsannonser o övriga annonser' '4600' 'Skrivmateriel' '681221' 'Kemiska och bakteriella analyser' '63119' 'IT-tjänster, övrigt' '5181' 'Lunchförmån' '4409' 'Övriga driv- och smörjmedel' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6090' 'Städning' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '6239' 'Övriga rese- och logikostnader' '4608' 'Trycksaker' '58035' 'Personalrepresentation' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '4220' 'Kopieringsmaskiner' '63207' 'Porton mm' '5803' 'Uppvaktningar' '681211' 'Artistgager, föreläsningsarvoden' '63106' 'IT-tjänster arbetsplats' '5802' 'Förtäring i samb sammanträde' '48008' 'Facklitteratur' '6232' 'Resekostnader' 23/24

24 Kommunstyrelsen Utbildnings- o arbetsm.nämnd; Kultur och Fritidsnämnd Socialnämnd; Rösjöstyrelsen; Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt TON CO2 EKV. PER NÄMND Barn och Ungdomsnämnd Trafik och Fastihetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden /24

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun

Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun Datum: 2014-04-28 Rapporten är tillgänglig för spridning till: öppen Rapport nummer: 55 Framtagen av: Marcus Wendin, Miljögiraff, Södra Larmgatan 6, 411 16

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Datum: 14/10-2014 Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Author Statistics Denmark: Peter Rørmose Author Statistics Sweden: Anders Wadeskog 1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll Namn på

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter Rosersbergs Slottshotel AB (www.rosersbergsslott.se) Kontaktperson är Joakim Landén Denna rapport täcker

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer