Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet 2014-06-13"

Transkript

1 4,7% 1,9% 1,0% Miljöbedömning av kommunala inköp. På uppdrag av Miljöstyrningsrådet Sammanfattning Bakgrund till studien är en omfattande analys av klimatpåverkan av Sollentuna kommuns inköp. Miljöstyrningsrådet vill utnyttja potentialen i det arbetet ytterligare genom att ta tillvara på vilka typer av inköp som det är effektivt att rikta åtgärder mot. Mål har varit att ha ett underlag om de mest betydande typerna av inköp. Genom att fördjupa analysen av de tidigare bedömda som mest potentiella grupperna av inköp och att utvidga listan till att omfatta fler relevanta grupper. Resultatet visar att de grupperade typerna av inköp totalt omfattar 1/3 av Sollentunas klimatpåverkan av inköp. Ordningen har ändrats och utökats något. GRUPPERADE KONTON 31 % AV TOTAL CO2 EKV. FÖR KOMMUN Bygg Livsmedel Elektricitet och värme Datorer och IT Transporter Maskiner Säkerhet 11,5% 6,5% 5,4% 0,3% 1/24

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Syfte och mål 4 Tillvägagångssätt 4 Miljöbedömning av ekonomisk aktivitet 4 Fördjupning av resultat 5 Resultat 7 Livsmedel 8 Bygg 9 Transporter 10 Elektricitet och värme 11 Datorer och IT 12 Maskiner 13 Säkerhet 14 Referenser 14 Bilagor 15 Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt Figur 1: Uppdelning av resultatet för Sollentuna Kommun Figur 2: Bedömning av potential bland inköp för Sollentuna Figur 3: Grupperade konton, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 4: Livsmedel, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 5: Bygg, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 6: Transporter, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 7: Elektricitet och värme, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 8: Datorer och IT, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 9: Maskiner, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Figur 10: Säkerhet, presentation av Hot spots för klimatpåverkan Tabell 1: Specifika inköp som är hot spots för Sollentuna Kommun Tabell 2: Grupperade inköp som är hot spots i LCA av inköp för Sollentuna Kommun Tabell 3: Resultat, hot spots av grupperade konton Tabell 4: Resultat av hot spots för grupperade konton för livsmedel /24

3 Tabell 5: Resultat av hot spots för grupperade konton för bygg Tabell 6: Resultat av hot spots för grupperade konton för transport Tabell 7: Resultat av hot spots för grupperade konton för elektricitet och värme Tabell 8: Resultat av hot spots för grupperade konton för datorer och IT Tabell 9: Resultat av hot spots för grupperade konton för maskiner Tabell 10: Resultat av hot spots för grupperade konton för säkerhet Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt /24

4 Syfte och mål Miljöstyrningsrådet (MSR) utvecklar stöd för hållbar upphandling. Flera studier har visat att miljöaspekter av inköp och konsumtion ofta förbises och underskattas i samband med utredningar av miljöpåverkan. En anledning till det är svårigheten att omfatta miljöaspekter hos leverantörer av t ex tillverkning och råvaror. En annan anledning är att inköpen är så många att det tar för lång tid att identifiera miljöaspekterna för dom. En tredje anledning är att många inköp är tjänster som det hittills har saknats vedertagen metodik att bedöma miljöpåverkan för. Målet med denna studie har varit att visa på i vilka typer av inköp man har som störst potential att minska miljöpåverkan. Tillvägagångssätt Koucky och Miljögiraff har tidigare gjort en studie av inköp i Sollentuna kommun. Tillvägagångssättet i denna studie har varit att fördjupa analysen av resultaten som tagits fram för Sollentuna kommun. För en fördjupande beskrivning av metodiken så hänvisas till den rapporten (Wendin, 2014). Nedan redogörs för hur arbetet med fördjupningen gått till. Men först en förenklad förklaring metodiken. Miljöbedömning av ekonomisk aktivitet Life Cycle Assessment (LCA) är en vedertagen metod för att bedöma miljöpåverkan för produkter i ett livscykelperspektiv. Den kan användas för att hantera komplexiteten av information om miljöaspekter i hela livscykeln. En förutsättning är då att man förlitar sig på generella data för aktiviteter (t ex produktion av elektricitet) och material (utvinning av olja). För varje produkt krävs då att man identifierar hur dess livscykel ser ut i detalj. När man har väldigt många inköp att bedöma med LCA så använder man därför ytterligare en förenkling som utgår ifrån miljödata per ekonomisk aktivitet. Den varianten av LCA kallas Input/output. Lite förenklat kan man säga att alla ekonomiska sektorer konsumerar energi och material. Detta samlas in på samma sätt som nationalräkenskaper och sammanställs i en korsmatris. Alla sektorer använder mer eller mindre av andra sektorer (för att erbjuda transporttjänster så krävs även finansiella tjänster). Det som vi är vana vid är att alla miljöaspekter (förbrukning av bränsle, el och värme, utsläpp etc.) hamnar på produkten vi säljer. T ex Ett företag använder kwh el per år för att tillverka 100 datorer. Då blir det 100 kwh/dator * miljöbelastningen för att tillverka varje kwh. Om vi istället räknar om det på omsättning, säg att samma företag omsätter sek, så får vi ut deras miljöbelastning per sek. Detta rapporteras in som miljödata i nationalräkenskaperna. På det sättet skapas en databas med alla sektorers typer av produkter per omsatt valuta. Om det är en vara eller tjänst gör ingen större skillnad. Men fördelen ligger i att vi kan ta hänsyn till nästan alla aktiviteter som ett företag i en viss ekonomisk sektor har. Nackdelen är att informationen blir mindre specifik eftersom den är sektorsvis och inte per företag. 4/24

5 Räkenskaperna för en organisation kan kombineras med sådana data (Input/output) för att ge miljöpåverkan per vara eller tjänst. Inköpen måste då först sorteras upp på de kategorier av ekonomisk aktivitet som finns i databasen. Man behöver även justera för handelsmarginaler. Säg att man köper en T-shirt. En del av det man då betalar är kostnaden för att tillverka T- shirten, men mycket är för att driva butiken. Det är två helt olika ekonomiska sektorer som vi då behöver dela upp den kostnaden på. Fördjupning av resultat Räkenskaperna för Sollentuna kommun har utvärderats med input/output LCA. Nedan redogörs för hur arbetet med fördjupningen av resultat för Sollentuna gått till. Resultatet som bearbetats är uppdelat på samma sätt som räkenskaperna per nämnd och ekonomisk aktivitet. Specifika konton för inköp har också lyfts efter betydelse för det totala resultatet. Fördjupningen handlar om att gruppera konton för inköp, tvärs alla nämnder, som är av samma typ eller representerar en specifik miljöaspekt som skall identifieras. Figur 1: Uppdelning av resultatet för Sollentuna Kommun. ton CO2 ekv. Total av enskilda aktiviteter andel Förskolepeng % Platsköp äldreomsorg % Gatu- och väg-entreprenad % Lokalhyror ( 64% förskola) % Gymnasiepeng % Tabell 1: Specifika inköp som är hot spots för Sollentuna Kommun. 5/24

6 ton CO2 e andel Sammanräknade miljöaspekter Livsmedel % Transporter % Förbrukningsavgifter, el % Datorer ,70% Förbrukningsavgifter, värme 999 1,65% Tabell 2: Grupperade inköp som är hot spots i LCA av inköp för Sollentuna Kommun. För Sollentuna gjordes an samlad bedömning av var potentialen en ligger i att minska klimatpåverkan av inköp. BESPARING, % AV TOTAL CO 2 Datorer El och värme Mat Transporter Bygg Figur 2: Bedömning av potential bland inköp för Sollentuna. Nästa steg har varit att identifiera ytterligare möjligheter att gruppera konton för inköp, tvärs alla nämnder, som är av samma typ eller representerar en specifik miljöaspekt som skall identifieras. Resultat för varje nämnd har analyserats genom att sortera upp efter storlek med diagram och identifiera liknande konton. Sollentunas ekonom (Enges, 2014) har varit behjälplig i detta. Konton som återkommer i fler nämnder har också varit ett av kriterierna för relevans. 6/24

7 Resultat Totalen för Sollentuna kommun är indelad i grupperingar av konton för typer av kostnader. Varje grupp presenteras i detalj längre fram i rapporten. Resultatet för grupperna sammanfattas nedan i Tabell 3 och Figur 3. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Totalt % Bygg ,5% Livsmedel ,5% Elektricitet och värme ,4% Datorer och IT ,7% Transporter ,9% Maskiner ,0% Säkerhet ,3% Tabell 3: Resultat, hot spots av grupperade konton. Grupperade konton 31 % av total CO 2 ekv. för kommun Bygg Livsmedel Elektricitet och värme Datorer och IT Transporter Maskiner Säkerhet Figur 3: Grupperade konton, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 7/24

8 Livsmedel Livsmedel, består av posterna i Tabell 4. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Livsmedel ,5% ' 'Köp av skolmåltider' % 47099' 'Övriga livsmedel' % '47010' 'Matlådor t pensionärer' % 47012' 'Livsmedel för ,2% elevaktiviteter' 47003' 'Mjölk, grädde' ,1% 5181' 'Lunchförmån' ,08% ' 'Restaurangbesök' ,0434% 5531' 'Pers måltider ej skattpl' ,0364% 5802' 'Förtäring i samb ,037% sammanträde' 5804' 'Personalmåltider' ,014% 5180' 'Kostförmån' ,001% Tabell 4: Resultat av hot spots för grupperade konton för livsmedel. Livsmedel 6,5 % av total CO 2 ekv. för kommun ' 'Köp av skolmåltider' 47099' 'Övriga livsmedel' '47010' 'Matlådor t pensionärer' 47012' 'Livsmedel för elevaktiviteter' 47003' 'Mjölk, grädde' 5181' 'Lunchförmån' ' 'Restaurangbesök' 5531' 'Pers måltider ej skattpl' 5802' 'Förtäring i samb sammanträde' 5804' 'Personalmåltider' Figur 4: Livsmedel, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 8/24

9 Bygg Bygg består av posterna i Tabell 5. Förbrukning av material såsom asfalt och betong hamnar framförallt på entreprenad. Löpande underhåll ingår inte i bygg. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Bygg ,5% '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' ,2% 6500' 'Byggnadsentreprenad' ,0% '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' ,6% 4521' 'Trävaror' ,23% '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' ,22% '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' ,20% '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' ,05% Tabell 5: Resultat av hot spots för grupperade konton för bygg. Byggnation 11,5 % av total CO 2 ekv. för kommun. '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' 6500' 'Byggnadsentreprenad' 4521' 'Trävaror' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' Figur 5: Bygg, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 9/24

10 Transporter Transporter består av posterna i Tabell 6. Vid en fördjupande analys visar sig resultatet vara lägre än den övergripande. Det beror framförallt på att endast direkta transporter har inkluderats. Tidigare var även indirekta transporter med. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Transporter ,9% 4400' 'Bensin och dieselolja' ,70% 6215' 'Turbundna resor' ,65% 6031' 'Transportmedel, hyra' ,4% '6096' 'Sophämtning' ,33% '6232' 'Resekostnader' ,27% '5117' 'Milersättn. ö 18:50/mil ' ,07% '6209' 'Övriga transporter' ,05% 6213' 'Färdtjänst' ,05% '6200' 'Varutransporter' ,04% '6216' 'Persontransporter buss' ,89 0,03% 6210' 'Taxi ej anställda/anst se 6232' ,86 0,02% '5183' 'Parkeringsförmån' ,01% '5225' 'Reseersättning flyg, tåg mm' ,01% 5221' 'Bilersättning km-taxa' ,47 0,000001% Tabell 6: Resultat av hot spots för grupperade konton för transport. Transporter 1,9 % av total CO 2 ekv. för kommun 6215' 'Turbundna resor' 6031' 'Transportmedel, hyra' '6096' 'Sophämtning' '6232' 'Resekostnader' '5117' 'Milersättn. ö 18:50/mil ' '6209' 'Övriga transporter' 6213' 'Färdtjänst' '6200' 'Varutransporter' '6216' 'Persontransporter buss' 6210' 'Taxi ej anställda/anst se 6232' '5183' 'Parkeringsförmån' '5225' 'Reseersättning flyg, tåg mm' 5221' 'Bilersättning km-taxa' Figur 6: Transporter, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 10/24

11 Elektricitet och värme Elektricitet och värme består av posterna i Tabell 7. Sek 2012 Kg CO2 andel av total ekv. Elektricitet och värme ,4% 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' ,1% 6115' 'Förbrukningsavgifter, ,6% värme' 6110' 'Media ,8% (fastighetskostnader)' 48010' 'E-media' ,014% Tabell 7: Resultat av hot spots för grupperade konton för elektricitet och värme. Elektricitet och värme 5,4 % av total CO 2 ekv. för kommun 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' 6110' 'Media (fastighetskostnader)' 48010' 'E-media' Figur 7: Elektricitet och värme, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 11/24

12 Datorer och IT Datorer och IT består av posterna i Tabell 8. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Datorer och IT ,7% 42222' 'IT-infrastruktur' ,8% '4222' 'Datorer' ,6% 4223' 'Kringutrustning t datorer' ,3% 6413' 'Datakonsulter' ,82% 63105' 'IT-tjänster licenser' ,22% 63119' 'IT-tjänster, övrigt' ,19% 63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' ,17% 63104' 'IT-tjänster system' ,14% 63117' 'IT-tjänster, service och support' ,36 0,09% 6504' 'IT-installationer' ,08% 63218' 'Internet-abonemang' ,90 0,05% 63116' 'IT-tjänster, databaser' ,03 0,06% ' 'IT-tjänster applikationsdrift ' ,03% 42221' 'Serverutrustning' ,01% Tabell 8: Resultat av hot spots för grupperade konton för datorer och IT.. Datorer och IT 4,7 % av total CO 2 ekv. för kommun 42222' 'IT-infrastruktur' '4222' 'Datorer' 4223' 'Kringutrustning t datorer' 6413' 'Datakonsulter' 63105' 'IT-tjänster licenser' 63119' 'IT-tjänster, övrigt' 63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' 63104' 'IT-tjänster system' 63117' 'IT-tjänster, service och support' 6504' 'IT-installationer' 63218' 'Internet-abonemang' 63116' 'IT-tjänster, databaser' ' 'IT-tjänster applikationsdrift ' 42221' 'Serverutrustning' Figur 8: Datorer och IT, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 12/24

13 Maskiner Maskiner består av posterna i Tabell 9. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Maskiner % 4220' 'Kopieringsmaskiner' ,602% 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' ,25% ' 'Mobiltelefoner' ,09% 4210' 'Maskiner för kök' ,019% ' 'Teleinventarier eget bruk' ,018% 4219' 'Övriga maskiner' ,009% Tabell 9: Resultat av hot spots för grupperade konton för maskiner. Maskiner 1 % av total CO 2 ekv. för kommun 4220' 'Kopieringsmaskiner' 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' ' 'Mobiltelefoner' 4210' 'Maskiner för kök' ' 'Teleinventarier eget bruk' 4219' 'Övriga maskiner' Figur 9: Maskiner, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. 13/24

14 Säkerhet Säkerhet består av posterna i Tabell 10. Sek 2012 Kg CO2 ekv. andel av total Säkerhet ,27% 48411' 'Larmutrustning' ,16% 4590' 'Lås och nycklar' ,05% 48409' 'Övrig skyddsutrustning' ,027% 48404' 'Brand- och släckutrustning' ,020% 48400' 'Terminalglasögon mm' ,01% 48408' 'Personlig skyddsutrustning' ,004% Tabell 10: Resultat av hot spots för grupperade konton för säkerhet. Säkerhet 0,3 % av total CO 2 ekv. för kommun 48411' 'Larmutrustning' 4590' 'Lås och nycklar' 48409' 'Övrig skyddsutrustning' 48404' 'Brand- och släckutrustning' 48400' 'Terminalglasögon mm' 48408' 'Personlig skyddsutrustning' Figur 10: Säkerhet, presentation av Hot spots för klimatpåverkan. Referenser Enges, C. (den ). Ekonom. (M. Wendin, Intervjuare) Sollentuna: Sollentuna Kommun. Wendin, M. (2014). Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun. Göteborg: Miljögiraff AB. 14/24

15 Bilagor Bilaga 1: Resultat Sollentuna, nämnd Barn och Ungdom Barn och Ungdomsnämnd 31 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '68602' 'BO-check heltid 3-5 år ' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '681285' 'Köp av skolmåltider' '68601' 'BO-check heltid 1-2 år ' '68749' 'Skolpeng år 1-5' '42222' 'IT-infrastruktur' '68750' 'Skolpeng år 6-9' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 47099' 'Övriga livsmedel' '6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '68622' 'BO-check år 1-3 fritidshem' '42399' 'Övriga inventarier' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '68603' 'BO-check deltid 15 tim 1-5 år' 15/24

16 Bilaga 2: Resultat Sollentuna, nämnd Trafik och fastighet Trafik och Fastighetsnämnden 19% av total CO2 ekv. Sollentuna inköp 6515' 'Gatu- och vägentreprenad' 6500' 'Byggnadsentreprenad' '6506' 'Planerat underhåll' '6503' 'Löpande underhåll' '6507' 'Fastighetsskötsel' '6523' 'Parkentreprenader' 6110' 'Media (fastighetskostnader)' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '6409' 'Övriga tekniska konsulter' '6520' 'Mark-, renhålln o trädgårdsarb' '65285' 'Övr skador fastigheter' '65283' 'Vattenskador' '6416' 'Projektledare' 4521' 'Trävaror' '6541' 'Förvaltningsavtal ' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6000' 'Tillf lokalhyror' '6412' 'Org.- och ledningskonsulter' '4509' 'Övriga jordbruks- o trädgårdsp' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '4400' 'Bensin och dieselolja' '4519' 'Övrigt anläggningsmaterial' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' '6405' 'Parkkonsulter' '4592' 'Skyltar, trafikmärken o avstängn anordn' '42399' 'Övriga inventarier' '6039' 'Övriga arbetsmaskiner, hyra' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '6401' 'Trafikplanering' '6031' 'Transportmedel, hyra' 16/24

17 Bilaga 3: Resultat Sollentuna, nämnd Vård och omsorg Vård- och omsorgsnämnden 17% av total CO2 ekv. Sollentuna inköp 68231' 'Platsköp äldreomsorg ospec' '68234' 'Platsköp LSS externa (se kursiv stödtext till köp av instiutionsvård och öppenvård)' '7628' 'Assistansersättning' '47099' 'Övriga livsmedel' 6215' 'Turbundna resor' '47010' 'Matlådor t pensionärer' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' 4400' 'Bensin och dieselolja' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' 6031' 'Transportmedel, hyra' 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '681283' 'Restaurang entreprenad' '7011' 'Bostadsanpassningsbidrag' '6080' 'Larm, hyra' '6009' 'Övriga bostads- o lokalhyror' 17/24

18 Bilaga 4: Resultat Sollentuna, nämnd Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 10 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '7625' 'Ersättning för räddningstjänst' '6515' 'Gatu- och vägentreprenad' '4222' 'Datorer' '6413' 'Datakonsulter' 4220' 'Kopieringsmaskiner' '6500' 'Byggnadsentreprenad' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '63108 ' 'IT-tjänster serverdrift ' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '681282' 'Personalmåltider' 42311' 'Teleinvent. vidareförsäljning' '63115' 'IT-tjänster, datakommunikation' '63105' 'IT-tjänster licenser' '7622' 'Partistöd' '42222' 'IT-infrastruktur' '63106' 'IT-tjänster arbetsplats' '63104' 'IT-tjänster system' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6121' 'Medlems- föreningsavgifter' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '6400' 'Plan- och MBK-konsulter' '63119' 'IT-tjänster, övrigt' '6536' 'Underhåll/rep. Datorer/kringutr' '42315' 'Tv, radio, video mm' '6094' 'Vakthållning, larmtj.' '6416' 'Projektledare' '4817' 'Programvara till datorer' '63117' 'IT-tjänster, service och support' '6232' 'Resekostnader' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '61500' 'Premier, kommunförsäkring' '6119' 'Övriga energiavgifter' 18/24

19 Bilaga 5: Resultat Sollentuna, nämnd Utbildnings- o arbetsmarknad. Utbildnings- o arbetsm.nämnd 9 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6878' 'Gymnasiepeng' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '4222' 'Datorer' ' 'Köp av skolmåltider' '6214' 'Skolskjutsar inkl terminskort' 6114' 'Förbrukningsavgifter, el' 6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' 4223' 'Kringutrustning t datorer' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '42399' 'Övriga inventarier' '6870' 'Svenska för invandrare' '48000' 'Böcker' '6879' 'Övr köp av utbildning' '4400' 'Bensin och dieselolja' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6090' 'Städning' 19/24

20 Bilaga 6 Resultat Sollentuna, Kultur och Fritidsnämnd Kultur och Fritidsnämnd 6 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '6519' 'Övrig anläggningsentreprenad' '6899' 'Övriga ersättningar' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '4227' 'Idrottsutrustning' '6115' 'Förbrukningsavgifter, värme' '42302' 'Belysningsarmatur' '4509' 'Övriga jordbruks- o trädgårdsp' '76109' 'Bidr t ungd organisationer' '42310' 'Tekniska hjälpmedel' '6502' 'Elinstallation' '4222' 'Datorer' '6509' 'Övriga husbyggnadsentrepr.' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' 20/24

21 Bilaga 7: Resultat Sollentuna, Socialnämnd Socialnämnd 5 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '7000' 'Försörjningsstöd, klient' '6841' 'Inst.placeringar, avgifter' '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '6842' 'Öppenvårdsinsatser, avgifter' '70002' 'Bidrag boende, fakturerat SOK' '6843' 'Familjehemsvård, avgifter' '68509' 'Övriga köp av annan social omsorg' '68199' 'Övriga köp av momsfri stödverksamhet' '47099' 'Övriga livsmedel' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6500' 'Byggnadsentreprenad' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '48411' 'Larmutrustning' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '6114' 'Förbrukningsavgifter, el' '7002' 'Bidrag boende, fakturerat klient' 21/24

22 Bilaga 8: Resultat Sollentuna, Rösjöstyrelsen Rösjöstyrelsen 2 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '47099' 'Övriga livsmedel' '6119' 'Övriga energiavgifter' '42306' 'Kommunikationsanläggningar' '47003' 'Mjölk, grädde' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '4223' 'Kringutrustning t datorer' '48013' 'Läromedel' '6421' 'Psykologkonsult' '6424' 'Sköterska' '6096' 'Sophämtning' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '6120' 'Inträdes- anmälningsavgifter' '4719' 'Övrigt rengöringsmaterial mm' '6425' 'Läkare' '4229' 'Övriga maskiner' '6001' 'Lokalhyror, kallhyra' '42399' 'Övriga inventarier' '42222' 'IT-infrastruktur' '4222' 'Datorer' '6090' 'Städning' '6098' 'Övr fastighetsservice' '4711' 'Tvätt, städ o rengöringsmtrl' '4850' 'Idrott- och lekmaterial' '6239' 'Övriga rese- och logikostnader' '6062' 'Datorer, leasing' '4529' 'Övrigt bygg- o anläggn material' '58035' 'Personalrepresentation' '64181' 'Inhyrda pedagoger skolan' '4605' 'Kopierings- och fotomateriel' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '63219' 'Övriga tele- och posttjänster' 22/24

23 Bilaga 9: Resultat Sollentuna, Miljö- och Byggnadsnämnd Miljö- och Byggnadsnämnd 0,3 % av total CO2 ekv. Sollentuna inköp '6002' 'Lokalhyror, varmhyra' '63105' 'IT-tjänster licenser' 42309' 'Mätapparater/instrument' '6413' 'Datakonsulter' '6061' 'Transportmedel, leasing' '48599' 'Övrigt förbrukn material' '4609' 'Övrigt skriv- o kontorsmater.' '6121' 'Medlems- föreningsavgifter' '47099' 'Övriga livsmedel' '5805' 'Konferenser, föreläsningar' '6231' 'Hotellkostnader' '6302' 'Platsannonser o övriga annonser' '4600' 'Skrivmateriel' '681221' 'Kemiska och bakteriella analyser' '63119' 'IT-tjänster, övrigt' '5181' 'Lunchförmån' '4409' 'Övriga driv- och smörjmedel' '42300' 'Möbler, skåp, hyllor mm' '6090' 'Städning' '6050' 'Kontorsmaskiner, hyra' '6239' 'Övriga rese- och logikostnader' '4608' 'Trycksaker' '58035' 'Personalrepresentation' '6419' 'Övriga adminstr konsulter' '4220' 'Kopieringsmaskiner' '63207' 'Porton mm' '5803' 'Uppvaktningar' '681211' 'Artistgager, föreläsningsarvoden' '63106' 'IT-tjänster arbetsplats' '5802' 'Förtäring i samb sammanträde' '48008' 'Facklitteratur' '6232' 'Resekostnader' 23/24

24 Kommunstyrelsen Utbildnings- o arbetsm.nämnd; Kultur och Fritidsnämnd Socialnämnd; Rösjöstyrelsen; Bilaga 10: Resultat Sollentuna, Totalt TON CO2 EKV. PER NÄMND Barn och Ungdomsnämnd Trafik och Fastihetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden /24

BILAGA 2 RAPPORT 4020344006 KLIMATOMSTÄLLNING ÖSTRA SJUKHUSET. 2014-04-09 Mikael Lindquist

BILAGA 2 RAPPORT 4020344006 KLIMATOMSTÄLLNING ÖSTRA SJUKHUSET. 2014-04-09 Mikael Lindquist BILAGA 2 4020344006 KLIMATOMSTÄLLNING ÖSTRA SJUKHUSET Mikael Lindquist Förord Som en del i projektet Östra sjukhuset - Framtidens hållbara sjukhusområde, delfinansierat av delegationen för hållbara städer

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor

Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor RAPPORT Räkna med livscykelns miljöprestanda Anavitor Martin Erlandsson, IVL Jan-Anders Jönsson, Åkej Daniel Enström, Åkej B1709 2007 Rapporten godkänd 2007-02-20 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm repo03.docx 2012-03-29 LEKEBERGS KOMMUN Uppföljningssystem transporter Uppdragsnummer 1553884000 Sweco Environment AB Örebro Vatten och Miljö Pontus Halldin, Martyna Mikusinska 1 (26) S w e co Grubbensgatan

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 RAPPORT Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Titel: Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Publikation: 2011:096 Utgivningsdatum: maj 2011 Produktion: Stormen kommunikation Kontaktperson:

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer