Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén sida 16 TEMA Förnyelse pågår sida DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 4/2013

2 FRÅN LEDNINGEN Beslut och ställningstaganden ETT VERKSAMHETSÅR ÄR SNART TILL ÄNDA! Jag tänker ägna denna inledare med att informera Er om ett antal beslut och ställningstaganden som är gjorda samt berätta om vad som är i görningen inom vårt Räddningstjänstförbund. Vi har också till och från internt diskuterat på vilket sätt vi hanterar skattemedel och hur vi förhåller oss till vårt arbete som anställda i allmänhetens tjänst. Det torde också vara klart för var och en att vi givetvis påverkas och reflektera av de händelser och avslöjanden som påvisats inom Göteborgs stad. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET KAN, inte utan viss stolthet, nu äntligen presentera en förbundsgemensam verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på teamens och avdelningarnas inriktningar och verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är dessutom beslutad och fastställd av styrelse och fullmäktige. I början på året avslutade RSG dykskolan och sedermera såldes även vår utrustning för denna verksamhet. Vi har också beslutat att vi på sikt ska avveckla de båda förbundsgemensamma övningsplatserna Färjenäs och Karholmen till förmån för en ny övningsplats. I samband med detta ska vi givetvis också även se över samtliga mindre övningsplatser. Inom kort kommer ett beslut om att en förstudie ska inledas mot Sveriges förhoppningsvis främsta och miljöanpassade övningsanläggning! Resan mot en ny övningsanläggning är angelägen och kommer att ianspråkta såväl tid, engagemang och ekonomi. RSG BEDRIVER FLERA PROJEKTARBETEN, i verksamhetsplanen framgår de mest prioriterade utvecklingsområdena. Jag vill särskilt framhålla RAP-projektet (Renare Arbets- Plats) som är viktigt ur flera aspekter. Det är synnerligen viktigt är RSG har fokus på våra medarbetares arbetsmiljö men också värnar om vår miljöpåverkan på omgivningen. VI HAR OCKSÅ med viss framgång hanterat RITS-avtalet (räddningsinsats till sjöss) vilket resulterat i bättre ekonomisk ersättning samt att tydliggörande att det är staten som ytterst är RITS-ansvarig. RSG har också sagt upp IVPA-avtalen (I väntan på ambulans) med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med Region Halland. RSG har under flera år varit avtalslösa med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Även i dessa avtal handlar det om att RSG inte är tillfreds med den ersättning som utgår för utförda IVPA-uppdrag. SÄS ersätter inte alls för utförda uppdrag. Vi har inlett förhandlingar med utgångspunkt i att RSG får ersättning för de faktiska kostnaderna, den totala samhällsnyttan talar för att vi borde komma överens med sjukvården. RSG:S LEDNING har fått i uppdrag från styrelsen att utreda räddningstjänstförbundets medlemsavgiftskonstruktion och dessutom lämna förslag på ny finansieringsmodell. VI HAR INLETT EN ÖVERSYN av verksamhetshandboken, dess nomenklatur samt även förbundets delegationsordning. Vi har också fattat beslut om att förtydliga säkerhetsfrågorna, allt från tillträde till våra lokaler till IT-säkerhet. Arbetet beträffande våra heloch deltidstationers framtida placering framskrider med ambition att under 2014 kunna presentera ett önskat läge. VI HAR OCKSÅ AVSLUTAT ett bra arbete med att informera och engagera medarbetare i Enheternas förmåga, nu återstår att implementera detta i verksamheten. NÄR NI TAR DEL AV DETTA BRANDSCOOP har översynen av förbundets nuvarande organisationsstruktur påbörjats. Konsulterna ska lämna en rapport, avseende nulägesanalys, under första kvartalet Förhoppningsvis har de med hjälp av vår sakkunskap lyckats identifiera hinder och möjligheter med förbundets nuvarande struktur. BETÄNK ATT EN ORGANISATIONSSTRUKTUR i princip endast har rollen att stödja verksamhetens uppdrag och verksamhetsmål. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET Storgöteborg har en sund ekonomi. Vi ska ändå hushålla med skattemedel och övriga intäkter med omsorg. AVSLUTNINGSVIS är det angeläget för mig, Anders Ekberg och vår ledningsgrupp att ta oss an de utmaningar som krävs för att både bevara och utveckla Räddningstjänsten Storgöteborg till en framtidsorienterad, nyfiken, modig och robust räddningstjänst. Detta är inte bara en ledningsfråga utan en uppgift för alla anställda, fackliga organisationer samt styrelse, att tillsammans skapa engagemang och framtidstro! Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 17 februari ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Trydells Tryckeri AB Lars Klevensparr Direktör SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Trestationsövning i Energihamnen 2012 Foto: Rebecca Lindholm Myndighetsärenden och stabsresurs 4 MoS Ny beredskapsfunktion Att mötas efter insatsen 6 Utryckning 3:e och avslutande RiB-konferensen 8 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden RiB i tiden 9 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden Säkerhet och kvalitet i fokus 10 Team Öst Årets 40-metersdyk Brandskydd för nyanlända 11 Team Syd Brandskydd Tid för utveckling 12 MSB Effektiva Räddningsinsatser Lars stannade kvar 13 Rådigt ingripande Förnyelse pågår Genomlysning 15 Vad är egentligen en verksamhetsplan 16 1: Verksamhetsplanen i sitt sammanhang 17 2: Planering och uppföljning 17 3: Så här läser du verksamhetsplanen 18 4: Verksamhetsplanen Direktörens kommentarer kring verksamhetsplanen 19 Enkäten 19 En gemensam verksamhetsplan, hur ser du på den? Utblick 20 Nytt om NAVET 20 Ökat antal älgolyckor 21 Olycksutredning & analys Phelicia Holmsten Häfa i 5:an-hjälte 22 Häfa i 5:an Personal 23 Fire Riders, Arbetsschema till mobilen med mera. Baksidan: Årets Julkampanj

4 MoS Ny beredskapsfunktion Myndighetsärenden och stabsresurs Text Bo Carlsson Den 5 december skedde ett nytt utvecklingssteg för RSG de förebyggande enheterna har nu personal i beredskap dygnet runt. Bakgrund Redan under den organisationsutredning 2005 (OPRA) uttrycktes behovet om stabsstöd genom den s.k. V-funktionen. Denna infördes dock inte i organisationsstrukturen. Däremot etablerades funktionen IL30. Under 2012 förändrades denna från en beredskapsfunktion med räddningsledarkompetens till en beredskapsfunktion för stabsstöd. I takt med detta har behovet vuxit av att justera uppdraget och kompetensprofilen. Resultatet är den nya beredskapsfunktionen för Myndighetsärenden och Stabsresurs, MoS. Motiv RSG:s geografiska verksamhetsområde kännetecknas av hög risktopografi och mycket evenemang. Byggnader och anläggningar blir allt mera komplexa. Det byggs högre byggnader, undermarksanläggningar och byggnader som projekterats med analytisk dimensionering. Vid insatser blir det allt svårare att erfarenhetsmässigt bedöma vilket inbyggt brandskydd man har att förvänta sig. Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Detta blir allt svårare för oss att matcha i nvuvarande organisationsform. Uppgifter MoS-funktionen ska med sin förebyggande sakkunskap vara ett beslutsstöd för såväl RL ute på skadeplats som för RCB-stab vid brand eller olyckshändelser i komplexa objekt. Inom funktionen kommer kompetensen att utvecklas för att kunna vara ett generellt stabsstöd men även för att kunna påbörja viss dokumentation på olycksplats som en förberedelse för kommande olycksutredningar. Funktionen ger även RSG möjlighet till snabbare åtgärder avseende händelsebaserat förebyggande arbete såsom tillsyn direkt och riktad information. Genomförande Funktionen ska finnas tillgänglig dygnet runt, alla årets dagar. De som ingår i denna PERSONAL I BEREDSKAPSFUNKTIONEN Kenny Thuresson, Christer Dahlberg, Jan Carlsson, Josefin Hybring, Peter Johansson, Kent Johansson och Ida Haglund

5 noterat Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Nya fordon i förbundet RSG har köpt sex nya basbilar till deltidsorganisation. De nya bilarna är av modellen Volvo FMX 370 hp. Frillesås var först ut med de nya fordonen. Därefter följde Hindås, Lerum, Kungsbacka, Rävlanda och Mölnlycke. På Insidan hittar du information om fler fordon som nyligen köpts in till RSG. En nyhet för deltiden är att bilarna utrustas med Compressed Air Foam System, CAFS i vardagligt tal. 1 liter premix som trycksätts blir 7 liter färdigt skum, enkelt förklarat. Skuminblandningen ligger på 0,5 %. beredskapsfunktion är sju personer fyra brandinspektörer och tre brandingenjörer. Dessa larmas via sökare från LC och ska kunna svara på telefon inom 90 sek samt befinna sig på Gårda eller aktuell skadeplats inom 60 minuter. Funktionen har tillgång till tjänstefordon under beredskapsveckan och kommer att utrustas med samma typ av larmkläder som LC-personalen. Denna beredskapsfunktion är under utveckling och uppbyggnad. I inledningsskedet har inte full kompetens hunnit upparbetas i alla delområden, men grunden den gedigna kunskapen och erfarenheten i förebyggande frågor den finns till förfogande redan från start. Beredskapsfunktionen samordnas och koordineras av processägare FI, Bo Carlsson EXEMPEL PÅ UPPGIFTER Förebyggande Tillsyn direkt enligt LSO eller LBE Snabb remisshantering Avsyning evenemang, m.m Samråd hetarbete Utlämning av allmänna handlingar RL stab/rcb stab Stöd med objektskunskap och ritningar Arbeta i stabssektion Olyckutredning Samla information, ta bilder och dokumentera som en inledning på en olycksutredning. BRANDMAN LINDA JONSSON från Frölunda brandstation mötte besökare på Kunskap & Framtidsmässan. RSG på Kunskap & Framtidsmässan Vill du arbeta på räddningstjänsten? Vill du veta vilka möjligheter som finns till utbildning för att nå ditt mål? Det här var frågor man kunde få svar på under mässan Kunskap & Framtid som hölls i Göteborg i november. Det var MSB som ansvarade för deltagandet på mässan och de hade bjudit med RSG, för att prata om det breda kommunala säkerhetsarbetet, att räddningstjänsten jobbar mycket med förebyggande brandskydd, tillsyn osv. Allmänheten har oftast en bild av en brandman och räddningstjänsten som någon som enbart åker ut på bränder, trafikolyckor och kanske inte vet om det breda säkerhetsarbetet som räddningstjänsten bedriver för att förhindra och minska att olyckor och bränder. Genom att visa bredden tror vi också kunna locka nya grupper att söka utbildning och yrken inom räddningstjänsten. Därför tror vi att det är viktigt att prata om båda delarna och kanske till och med ha fokus på det förebyggande arbetet, säger Jonas Lundqvist ansvarig för RSGs deltagande på mässan

6 UTRYCKNING Att möta anhöriga och drabbade efter en insats Att mötas Efter insatsen Då och då händer det att anhöriga och drabbade tar kontakt med RGS med en önskan om att få möta de brandmän och befäl som var med vid en viss insats. Erfarenheter genom åren har visat att dessa möten kan ha stor betydelse både för de drabbade och för arbetslaget. Men det är viktigt att dessa möten förbereds och organiseras väl för att säkerställa att det blir en positiv upplevelse för alla. Text Per Hassling SKÄLET TILL ATT anhöriga och drabbade vill träffa räddningstjänsten efteråt varierar. Man vill veta vad som hänt för att fylla i de luckor som finns i den egna berättelsen. Efter spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992, ville många anhöriga träffa de ambulanssjukvårdare som hade tagit hand om deras närmaste på olycksplatsen. Man ville se stället där de låg och kunna ställa frågor kring tillstånd och skador. För de som drabbats direkt av en olycka handlar det ofta om att få en redogörelse för skeendet kring olyckan och ställa frågor om detaljer. Själv kanske man var medvetslös eller har bara fragmentariska minnesbilder av ett skeende. Då kan berättelser från utryckande personal vara av enormt stort värde för att räta ut frågetecken, fylla igen luckor och få förklaringar kring vad som hände på olycksplatsen. Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Ibland vill anhöriga bara prata med någon som var nära vid det sista ögonblicket och berätta om sina minnesbilder av den man förlorat. Undantagsvis händer det att någon har kritik eller är arg efter en insats. Min erfarenhet är att ilskan ofta bygger på missförstånd som kan klaras upp under ett möte. Men det är förstås viktigt att kunna ta kritik och ifrågasättande utan att gå i försvar. Även för oss Även utryckningen kan få ut mycket av ett sådant här möte. Här finns en möjlighet att sy ihop sin egen berättelse och komplettera med hur gick det sen? Det är också en stark upplevelse att se att bara genom att berätta sin egen historia man faktiskt kan hjälpa en människa vidare i livet. Vi kan inte göra olyckan ogjord men genom vår närvaro hjälpa en annan att ta ett steg vidare i sin sorgeprocess. Vi kan också lära oss mycket av hur vårt uppträdande på en olycksplats kan ha betydelse för drabbade och anhöriga. Beslutet att transportera de avlidna efter diskoteksbranden på Backaplan en och en i ambulans i stället för i en kollektiv transport uppfattades av många anhöriga som ett tecken på respekt och omsorg om varje individ. Min son är inte en kropp utan en patient som behandlas med värdighet och respekt hela vägen in till sjukhus. Jag glömmer inte heller den mamma som efter att hennes dotter dött i en trafikolycka fick träffa den brandman som höll i dottern när hon dog. Mamman tittade direkt på brandmannen och talade om hur tacksam hon var att hennes dotter inte hade dött ensam. Att organisera ett anhörigmöte Som jag skrev tidigare är det viktigt att ett sådant här möte planeras och organiseras noga. Det bör finnas någon som koordinerar och leder mötet. Det är en ovan situation för både utryckningen och de drabbade och det känns ofta trygga att någon annan tar ansvar och leder mötet. Denna person bör inte varit med i insatsen eller ha någon direkt koppling till stationen eller laget. Ofta är det någon från kamratstödsgruppen eller jag själv som leder mötet. När jag får ett sådant här uppdrag börjar jag alltid med att kontakta de anhöriga för att få reda på vad de har för förväntningar på mötet och vad de vill prata om. Därefter kontaktar jag den styrkeledare som var med vid insatsen och berättar om att det finns en önskan om att genomföra ett anhörigmöte

7 Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Mötet sker oftast på brandstationen. En timme innan mötet brukar jag träffa laget för att gå igenom upplägget och vad som kommer att hända. Vi brukar prata dels om händelsen men också om vilka reaktioner som kan inträffa. Det händer att de drabbade blir väldigt ledsna och gråter och det är viktigt att förstå att vi inte primärt är där för att trösta vår uppgift är att berätta och visa medkänsla. Det bästa vi kan göra för de drabbade är att bidra på vårt sätt till deras framtid. De flesta är också oerhört tacksamma, lättade och nöjda efter mötet. Efteråt, då de anhöriga gått, sitter vi kvar och pratar med laget. Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett avlastande samtal eller ett kamratstödssamtal varken för utryckningen eller för de drabbade. Det är ett informationsmöte som sker på deras initiativ där fokus ligger på att de drabbade ska få ut det mesta möjliga från mötet. Är det vår uppgift? I vårt uppdrag ligger att verka förebyggande, avhjälpande av skada samt att följa upp och utreda orsaker till olyckor. Jag anser absolut att denna form av samtal ligger inom vårt uppdrag. Det är ett sätt att skapa mervärde för innevånarna och på detta sätt fullfölja en insats. Vi har gjort allt vi kan på en olycksplats för att avhjälpa skadan. Nu får vi även en unik möjlighet att genom ord och närvaro hjälpa drabbade med deras frågor och funderingar efter kanske deras svåraste händelse eller förlust i livet. Det är stort, viktigt och djupt meningsfullt. Om någon har några frågor eller vill att jag ska komma och berätta mer om detta går det bra att kontakta mig Jonatan och hans mamma på besök på Öjersjö. Läs mer om räddningsinsatsen i Brandscoopet nr FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN genomfördes ett möte på Öjersjö brandstation mellan lag 3, Jonatan och hans mamma Linda. Senast de sågs var på en is i Hindås. Jonatan hade hamnat under isen, sjunkit till botten och drunknat. När Thomas Sjöstrand, som var ytbärgare, plockade upp honom ur vaken hade Jonatan legat under vattnet i 30 minuter. Han var starkt nedkyld och hade hjärtstopp. Tack vare en enstående individuell och kollektiv insats, där inte minst samarbetet mellan räddningstjänst, ambulans och sjukvård blev avgörande för Jonatans överlevnad, lyckade man återuppliva, stabilisera och rehabilitera honom. vindar ytlivräddning den 8 JaNuaRi kl får Öjersjö lag 3 larm till Chalmersvägen i Härryda. Drunkningstillbud, person under isen, lyder larmet från LC. Vid den här typen av larm åker styrkan med två ytlivräddare. Den primära uppgiften är att söka av och göra livräddning på ytan. Patrik Johansson, styrkeledare, gör redan i vagnhallen en snabb omprickning på sin per- P-A Langseth som ytlivräddare. Det var ingen tvekan om det. Både Thomas och P-A har lång erfarenhet, Thomas har berättar Patrik. sonal där han prickar Thomas Sjöstrand och arbetat här i 40 år varav 30 år som dykare, Framkörningen till sjön tar ca 20 minuter, i bilen pratar styrkan om vad som väntar dem. De bestämmer att Thomas och P-A ska gå ut på isen medan Pascal Kåveryd och Kenneth Jönsson förbereder motorsåg, linor, hansabräda m.m. panik i luften När vi kommer fram till platsen möts vi av personer som visar oss till vaken där de sist såg sin kompis, berättar Patrik. Den saknade, en 20-årig kille, har badat bastu och gått ut för att kyla av sig i sjön. Olyckligtvis har han hamnat under isen. Kompisar på plats har på olika sätt försökt att slå hål på isen men inte lyckats. Deras hän- känner de paniken i luften. Det är mörkt och sikten under isen är i princip obefintlig. der är blodiga och när styrkan kommer fram lyckat uppdrag Sent på kvällen en tisdag i januari kommer ett larm till Öjersjö brandstation om en person under isen i Härryda. Här berättar lag 3 för Brandscoopet om vad som hände. Text & Foto Anna dyne P-A och jag tar oss snabbt fram till vaken där killen sist sågs. Bara en av oss får plats i vaken så jag hoppar i. Lyckligtvis tog vi med oss den starka rökdykarlampan från bilen, berättar Thomas. Först lyser jag runt under isen medan P-A går ovanpå isen och letar. Vi ser ingenting och känner båda att det här blir svårt. ser något därnere. Han tror först att det är en Thomas lyser sedan ner mot botten och planka men förstår att det är den försvunna killen. Han dyker ner de ca två metrarna till botten och kommer upp med den medvetslösa killen. De hjälps åt att dra upp honom på isen. Sedan går allt väldigt fort. De påbörjar hjärtkompressioner i väntan på de två ambulanser som kommer till platsen och fortsätter behandlingen tillsammans med styrkan. När patienten transporteras till sjukhuset har han hjärtverksamhet. så gott som återställd När Brandscoopet träffar styrkan på Öjersjö har det gått nästan två månader sedan tillbu- ut från sjukhuset och är så gott som återställd. åka på eftersök, men vi hittade honom och det gick bra trots att han legat nästan 30 minuter under isen. Det är detta som förväntas av oss Att utgången blev lyckad beror på erfarenhet, och vad de skulle göra och var bra på, avslutar personalen på Lag 3 Öjersjö. Efter händelsen hade laget avlastningssam- det. Nu har de fått besked om att killen skrivits När vi fick larmet trodde vi att vi skulle som brandmän och det vi övar på att kunna. bra kommunikation, att alla visste sina roller tal ihop med Gårda, insatsledare, polis, SOS Alarm och ambulanspersonalen. För de ungdomar som befann sig på olycksplatsen kopplades kamratstödjare in pascal kåveryd, p-a langseth, thomas Sjöstrand och partik Johansson. på lag 3 jobbar även kenneth Jönsson och Jonas ireby Man ska inte heller glömma den insats som Jonatans kamrater gjorde på plats genom att möta utryckningen, hugga upp en vak och visa på platsen där han sjönk. Idag är Jonathan i princip helt återställd efter olyckan och har börjat studera igen. Mötet kom till efter initiativ från Linda och Jonatan. De ville tacka arbetslaget och ställa frågor kring insatsen på isen. Det blev ett långt och känslofyllt möte med både skratt och tårar. Samtalet handlade både om vad som hände och hur Jonatan nu ser på framtiden

8 RIB-KONFERENSER I MALMÖ OCH STENUNGSBADEN 3:e och avslutande RiB-konferensen Den tredje och avslutande konferensen genomfördes i Malmö den november. Från Vaxholm i Stockholm under hösten 2012 via Arken i Göteborg, våren 2013 till Malmö i november. Text Mikael Jakobsson, Lerum Foto Malin Sjöberg, Räddningstjänsten Syd KONFERENSSERIENS MÅL och syfte har varit att skapa gemensamma bilder och förslag för att utveckla framtidens RiB-verksamhet i hela Sverige. Ett RiB-råd med representanter från Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrtälje och Södertörn skapades. RSG har representerats av Johan Fors, som sedan 2012 arbetat med dessa frågeställningar. Under konferensen i Malmö överlämnade detta RiB-råd en slutrapport med de slutsatser som framkommit under tidigare konferenser. Slutrapporten överlämnades till representanter för Försvarsdepartementet, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som en uppskattande avslutning. Under den serie av konferenser som genomförts har cirka 140 RiB-verksamheter varit representerade. Under konferensen i Vaxholm (se tidigare Brandscoop), fördes engagerade resonemang om att enas kring gemensamma frågeställningar. Under konferensen i Göteborg (se tidigare Brandscoop), var det fokus mot kreativa och kloka förslag till lösningar av tidigare framtagna frågeställningar. Under konferensen i Malmö, var målet att knyta ihop säcken. En slutrapport hade sammanställts innan konferensen och distribuerats ut till samtliga deltagare. Denna hade vi som diskussionsunderlag under de grupparbeten som genomfördes. Från respektive grupp sammanställdes ett antal olika revideringar som därefter kommer att sammanställas av RiB-rådet till den slutgiltiga slutrapporten. För framtiden För att vi även i framtiden ska kunna bedriva en trovärdig och effektiv RiB-verksamhet i Sverige måste ett flertal av problemställningarna i slutrapporten undanröjas och justeras till det bättre. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation

9 RiB i tiden Vad är egentligen RiB? RiB står för "Räddningstjänstpersonal i Beredskap" och syftar på personal som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Dessa personer har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Några dagar innan RiB-konferensen i Malmö höll vi en egen konferens i Stenungsbaden för våra RiB-samordnare inom RSG. Samtliga RiB-stationer var representerade under konferensen. Text Mikael Jakobsson, Lerum Många kreativa och intressanta förslag är sammanställda i slutrapporten och departement, myndighet och arbetsgivarparter har fått områden att påverka och utveckla, för att anpassa till framtida RiB-verksamhet. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation. Vi tackar Malmö för en givande och trevlig konferens. Nu håller vi tummarna för att vi kan gå från ord till handling SYFTET MED KONFERENSEN var att stötta vår RiB-verksamhet och våra RiB-samordnare i sitt ordinarie arbete. Konferensen startade på en söndag, i syfte att visa respekt mot de ordinarie huvudarbetsgivarna som respektive samordnare är anställd hos. Johan Fors inledde med att hälsa samtliga välkomna och RiB-koordinator Peter Svensson höll en kort inledning innan Annika Pettersson från PA tog över och informerade om våra avtal samt informerade om de förväntningar som ligger i rollen att agera som arbetsgivarrepresentant. EFTER LUNCHEN ägnades hela eftermiddagen åt att föra gemensamma resonemang om RiB i tiden. Vi hade både kortsiktigaoch långsiktiga mål för att ensa RiB-verksamheten inom RSG. Eftermiddagen avslutades med socialt umgänge och erfarenhetsutbyte i samband med en god supé. MÅNDAGEN INLEDDES med gemensamma verksamhetsfrågor för samordnarna och tid för frågor och klargöranden skapades. Vi fick besök av Teamcheferna Ann-Helén Lindbäck-Augustsson och Carina Björkman tillsammans med Räddningschefen Anders Ekberg. Anders genomförde ett föredrag om framtidens RSG och de planer och den utveckling som vi står inför. EFTER MÅNDAGENS LUNCH fick vi hjälp av Morgan Johansson från PA som följde upp Teamens tidigare arbetemed att skapa Dialog som verktyg. Morgan menar att om vi skall skapa en god dialog på våra arbetsplatser bör heltids- och RiB-personal ges likvärdiga möjligheter att skapa denna dialog. Morgans medverkan och ämne var mycket uppskattat av deltagarna. Även Annika Pettersson medverkan och hennes sätt att på ett pedagogiskt sätt förklara svåra frågor, uppsakattades av samtliga deltagare. AVSLUTNINGEN AV KONFERENSEN bestod av utvärdering och de gröna postit-lapparna lyste med stor majoritet med positiva superlativ för denna konferens. Att få tillfälle att träffas och att under lugna förhållanden få tid till att koncentrerat, ägna sig åt gemensamma frågor är uppskattat. RSG har en verksamhet som bland annat består av RiB i tiden har vi nu slagit fast. Det skall dock påpekas att vi är många inom RSG som har mycket kvar att lära av våra medarbetare inom RiB-verksamheten. ETT STORT TACK till alla medverkandes engagemang och till goda idéer som kommer att tas till vara. Ett extra tack till Joanna Jareflo för ett fint arrangemang

10 TEAM ÖST Årets 40-metersdyk Säkerhet och kvalitet i fokus I november var det dags för det årliga 40-meters dyket, ett av flera moment som ingår i årsproven för att kvalitetssäkra dykarna inom RSG. Text Anna Dyne Martin Anderson har gjort 40-metersdyk flera gånger tidigare, han tycker att årets upplägg är bra. Det är väldigt smidigt och allt går mycket fortare. Tidigare tog bara resvägen till Skredsvik nästan lika lång tid som själva dykövningen i år tog totalt. Gårda lag 1 genomförde dykövningarna i blåsigt väder. I ÅR VAR DET EXTRA SPECIELLT eftersom dykningarna genomfördes i samarbete med Sjöräddningen. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i vårt arbete och en nödvändighet för vårt fortsatta arbete, säger Lars-Inge Persson, stationschef på Gårda. Dykningarna var förlagda till farvatten norr om Göteborg, närmare bestämt i Björköfjorden strax utanför Grötö. Här har man ihop med sjöräddningen hittat det djup på 40-meter som krävs. Övningarna genomfördes under en veckas tid på för och eftermiddagarna. Dykarna förberedde sig på Gårdastationen för att sedan med bil ta sig ut till Hjuviksbrygga. Där väntade Sjöräddningen med båtarna Märta Collin och Marianne Bratt, som annars är stationerade på Rörö. Jonny Olofsson är skeppare och frivillig sjöräddare, ett samarbete med RSG betyder mycket för sjöräddningen. Att vi får en inblick i hur RSG arbetar och tänker vid en sådan här övning och att vi träffas under lugna former underlättar den dagen vi åker ihop på ett skarpt larm. 15 sekundmeter Den förmiddagen när lag 1 skulle genomföra sitt 40-metersdyk blåste det 15 m/s i byarna, vilket komplicerade övningsmomentet, men som dykarna ändå är tränade att klara av. Dykarna gick sedan i vattnet två och två. Nedstigningen till 40 meter tog ca två minuter, total dyktid ca tio minuter. Väl på botten utfördes en mindre arbetsuppgift, till exempel gjorde de en pålstek uppdrag per år Varje år larmas dykarna på RSG till ca uppdrag. Larmen kan vara alltifrån drunkning till att rädda nödställd person. Dykarna är certifierade till 40 meter och som ett led i att kvalitetssäkra detta momentet görs denna övningen. Samverkan under lugna förhållanden bidrar till säkrare och effektivare räddningsinsatser i skarpa situationer, säger Thomas Andersson dykansvarig på Gårda

11 TEAM SYD Brandskydd Brandskydd för Nyanlända 2007 började RSG med att ta emot studiebesök i samarbete med Enheten för nyanlända flyktingar. Det är ett väldigt bra tillfälle att nå ut med information om hur man hanterar brandrisker i hemmet samt om Räddningstjänsten som organisation. Text Malin Jennefalk ROY BENGTSSON, Brandinspektör på Team Syd har varit med från starten. Vi är en liten del i en väldigt stor samhällsintroduktion för de människorna. Det bidrar till förtroendet för myndighetspersoner och vi tror även att det bidrar till att minska social oro i samhället, säger Roy. Intresserade människor Träffarna börjar med att Roy tar emot besökarna. De informeras om brandrisker och hur man ska agera vid en eventuell brand. Vid tiotiden blir det lite fika för att därefter göra en rundtur i vagnhallen. Sedan återvänder alla till taktiksalen där en film visas. Träffen avslutas med att Roy delar ut trycksaker med information om brandsäkerhet, på både deras egna språk och på svenska personer deltar vid de här träffarna och för att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Dessa träffar genomförs ca tio gånger per år. På studiebesöken är en majoritet i nuläget persisktalande men även andra språk är representerade. Man möts av intresserade människor som uppskattar informationen, säger Roy och berättar att enheten för ny- anlända flyktingar är mycket positiva till samarbetet och återkommer med förfrågningar varje år. Ny struktur 2008 märktes det att RSG trots allt bara når en relativt liten del av samtliga som kommer hit. Roy ville hitta en struktur för att öka volymen på det förebyggande arbetet ut till riskutsatta grupper och vände sig därför till SFI för att se över fler möjligheter. Responsen från dem blev omedelbar och ett gott samarbete grundlades snabbt för de här frågorna. Sedan dess åker Roy, utöver träffarna i Taktiksalen, även ut till de olika SFI klassrummen och informerar på plats. På det sättet når RSG numera en betydligt större skara. En tredje del som kommit igång är att Roy även åker ut till ensamkommande flyktingbarn och informerar. MSB har även uppmärksammat mitt arbete och tar nu fram ett material som kan användas av alla Räddningstjänster i Sverige. Jag har blivit intervjuad av MSB som en del i det arbetet. Där berättade jag även om mina erfarenheter och vilka frågor jag möts av när jag besöker de här grupperna, säger Roy personer deltar vid de här träffarna. För att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Roy Bengtsson från RSG pratar om olika brandrisker för nyanlända flyktingar

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete.

Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete. Brand scoopet Nr 3/2014 "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete." Tove Nyth om den nya rapporten från Olycksutredning & analys. sida 4 Evenemangsstaden Göteborg

Läs mer

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen!

Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen! Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nummer 3/2011 Bilduppslag från HBTQfestivalen! Ny intern hemsida! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen Mustaschsamling! I detta nummer: Slutspelsdramatik

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Kommunikation som ledningsstöd

Kommunikation som ledningsstöd ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 4 2011 Kommunikation som ledningsstöd Kommu ni - ka tion kan inte ändra fakta Sid 12 Tema: Kommunikation inget självändamål. Att växa från liten begränsad

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013

Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013 Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013 Arbetsmiljö Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Sid 20 Sid 18 Sid 14 Sid 11 Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Artikel: Erfarenheterna från branden

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

När ord blir handling. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 2 2012. I flera artiklar har cellplasten fått bära skulden

När ord blir handling. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 2 2012. I flera artiklar har cellplasten fått bära skulden Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 2 2012 När ord blir handling I flera artiklar har cellplasten fått bära skulden I denna version av riktlinjer har det tillförts ett gråzonsresonemang Sid 14 Sid 29 Sid

Läs mer