Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén sida 16 TEMA Förnyelse pågår sida DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 4/2013

2 FRÅN LEDNINGEN Beslut och ställningstaganden ETT VERKSAMHETSÅR ÄR SNART TILL ÄNDA! Jag tänker ägna denna inledare med att informera Er om ett antal beslut och ställningstaganden som är gjorda samt berätta om vad som är i görningen inom vårt Räddningstjänstförbund. Vi har också till och från internt diskuterat på vilket sätt vi hanterar skattemedel och hur vi förhåller oss till vårt arbete som anställda i allmänhetens tjänst. Det torde också vara klart för var och en att vi givetvis påverkas och reflektera av de händelser och avslöjanden som påvisats inom Göteborgs stad. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET KAN, inte utan viss stolthet, nu äntligen presentera en förbundsgemensam verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på teamens och avdelningarnas inriktningar och verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är dessutom beslutad och fastställd av styrelse och fullmäktige. I början på året avslutade RSG dykskolan och sedermera såldes även vår utrustning för denna verksamhet. Vi har också beslutat att vi på sikt ska avveckla de båda förbundsgemensamma övningsplatserna Färjenäs och Karholmen till förmån för en ny övningsplats. I samband med detta ska vi givetvis också även se över samtliga mindre övningsplatser. Inom kort kommer ett beslut om att en förstudie ska inledas mot Sveriges förhoppningsvis främsta och miljöanpassade övningsanläggning! Resan mot en ny övningsanläggning är angelägen och kommer att ianspråkta såväl tid, engagemang och ekonomi. RSG BEDRIVER FLERA PROJEKTARBETEN, i verksamhetsplanen framgår de mest prioriterade utvecklingsområdena. Jag vill särskilt framhålla RAP-projektet (Renare Arbets- Plats) som är viktigt ur flera aspekter. Det är synnerligen viktigt är RSG har fokus på våra medarbetares arbetsmiljö men också värnar om vår miljöpåverkan på omgivningen. VI HAR OCKSÅ med viss framgång hanterat RITS-avtalet (räddningsinsats till sjöss) vilket resulterat i bättre ekonomisk ersättning samt att tydliggörande att det är staten som ytterst är RITS-ansvarig. RSG har också sagt upp IVPA-avtalen (I väntan på ambulans) med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med Region Halland. RSG har under flera år varit avtalslösa med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Även i dessa avtal handlar det om att RSG inte är tillfreds med den ersättning som utgår för utförda IVPA-uppdrag. SÄS ersätter inte alls för utförda uppdrag. Vi har inlett förhandlingar med utgångspunkt i att RSG får ersättning för de faktiska kostnaderna, den totala samhällsnyttan talar för att vi borde komma överens med sjukvården. RSG:S LEDNING har fått i uppdrag från styrelsen att utreda räddningstjänstförbundets medlemsavgiftskonstruktion och dessutom lämna förslag på ny finansieringsmodell. VI HAR INLETT EN ÖVERSYN av verksamhetshandboken, dess nomenklatur samt även förbundets delegationsordning. Vi har också fattat beslut om att förtydliga säkerhetsfrågorna, allt från tillträde till våra lokaler till IT-säkerhet. Arbetet beträffande våra heloch deltidstationers framtida placering framskrider med ambition att under 2014 kunna presentera ett önskat läge. VI HAR OCKSÅ AVSLUTAT ett bra arbete med att informera och engagera medarbetare i Enheternas förmåga, nu återstår att implementera detta i verksamheten. NÄR NI TAR DEL AV DETTA BRANDSCOOP har översynen av förbundets nuvarande organisationsstruktur påbörjats. Konsulterna ska lämna en rapport, avseende nulägesanalys, under första kvartalet Förhoppningsvis har de med hjälp av vår sakkunskap lyckats identifiera hinder och möjligheter med förbundets nuvarande struktur. BETÄNK ATT EN ORGANISATIONSSTRUKTUR i princip endast har rollen att stödja verksamhetens uppdrag och verksamhetsmål. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET Storgöteborg har en sund ekonomi. Vi ska ändå hushålla med skattemedel och övriga intäkter med omsorg. AVSLUTNINGSVIS är det angeläget för mig, Anders Ekberg och vår ledningsgrupp att ta oss an de utmaningar som krävs för att både bevara och utveckla Räddningstjänsten Storgöteborg till en framtidsorienterad, nyfiken, modig och robust räddningstjänst. Detta är inte bara en ledningsfråga utan en uppgift för alla anställda, fackliga organisationer samt styrelse, att tillsammans skapa engagemang och framtidstro! Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 17 februari ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Trydells Tryckeri AB Lars Klevensparr Direktör SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Trestationsövning i Energihamnen 2012 Foto: Rebecca Lindholm Myndighetsärenden och stabsresurs 4 MoS Ny beredskapsfunktion Att mötas efter insatsen 6 Utryckning 3:e och avslutande RiB-konferensen 8 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden RiB i tiden 9 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden Säkerhet och kvalitet i fokus 10 Team Öst Årets 40-metersdyk Brandskydd för nyanlända 11 Team Syd Brandskydd Tid för utveckling 12 MSB Effektiva Räddningsinsatser Lars stannade kvar 13 Rådigt ingripande Förnyelse pågår Genomlysning 15 Vad är egentligen en verksamhetsplan 16 1: Verksamhetsplanen i sitt sammanhang 17 2: Planering och uppföljning 17 3: Så här läser du verksamhetsplanen 18 4: Verksamhetsplanen Direktörens kommentarer kring verksamhetsplanen 19 Enkäten 19 En gemensam verksamhetsplan, hur ser du på den? Utblick 20 Nytt om NAVET 20 Ökat antal älgolyckor 21 Olycksutredning & analys Phelicia Holmsten Häfa i 5:an-hjälte 22 Häfa i 5:an Personal 23 Fire Riders, Arbetsschema till mobilen med mera. Baksidan: Årets Julkampanj

4 MoS Ny beredskapsfunktion Myndighetsärenden och stabsresurs Text Bo Carlsson Den 5 december skedde ett nytt utvecklingssteg för RSG de förebyggande enheterna har nu personal i beredskap dygnet runt. Bakgrund Redan under den organisationsutredning 2005 (OPRA) uttrycktes behovet om stabsstöd genom den s.k. V-funktionen. Denna infördes dock inte i organisationsstrukturen. Däremot etablerades funktionen IL30. Under 2012 förändrades denna från en beredskapsfunktion med räddningsledarkompetens till en beredskapsfunktion för stabsstöd. I takt med detta har behovet vuxit av att justera uppdraget och kompetensprofilen. Resultatet är den nya beredskapsfunktionen för Myndighetsärenden och Stabsresurs, MoS. Motiv RSG:s geografiska verksamhetsområde kännetecknas av hög risktopografi och mycket evenemang. Byggnader och anläggningar blir allt mera komplexa. Det byggs högre byggnader, undermarksanläggningar och byggnader som projekterats med analytisk dimensionering. Vid insatser blir det allt svårare att erfarenhetsmässigt bedöma vilket inbyggt brandskydd man har att förvänta sig. Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Detta blir allt svårare för oss att matcha i nvuvarande organisationsform. Uppgifter MoS-funktionen ska med sin förebyggande sakkunskap vara ett beslutsstöd för såväl RL ute på skadeplats som för RCB-stab vid brand eller olyckshändelser i komplexa objekt. Inom funktionen kommer kompetensen att utvecklas för att kunna vara ett generellt stabsstöd men även för att kunna påbörja viss dokumentation på olycksplats som en förberedelse för kommande olycksutredningar. Funktionen ger även RSG möjlighet till snabbare åtgärder avseende händelsebaserat förebyggande arbete såsom tillsyn direkt och riktad information. Genomförande Funktionen ska finnas tillgänglig dygnet runt, alla årets dagar. De som ingår i denna PERSONAL I BEREDSKAPSFUNKTIONEN Kenny Thuresson, Christer Dahlberg, Jan Carlsson, Josefin Hybring, Peter Johansson, Kent Johansson och Ida Haglund

5 noterat Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Nya fordon i förbundet RSG har köpt sex nya basbilar till deltidsorganisation. De nya bilarna är av modellen Volvo FMX 370 hp. Frillesås var först ut med de nya fordonen. Därefter följde Hindås, Lerum, Kungsbacka, Rävlanda och Mölnlycke. På Insidan hittar du information om fler fordon som nyligen köpts in till RSG. En nyhet för deltiden är att bilarna utrustas med Compressed Air Foam System, CAFS i vardagligt tal. 1 liter premix som trycksätts blir 7 liter färdigt skum, enkelt förklarat. Skuminblandningen ligger på 0,5 %. beredskapsfunktion är sju personer fyra brandinspektörer och tre brandingenjörer. Dessa larmas via sökare från LC och ska kunna svara på telefon inom 90 sek samt befinna sig på Gårda eller aktuell skadeplats inom 60 minuter. Funktionen har tillgång till tjänstefordon under beredskapsveckan och kommer att utrustas med samma typ av larmkläder som LC-personalen. Denna beredskapsfunktion är under utveckling och uppbyggnad. I inledningsskedet har inte full kompetens hunnit upparbetas i alla delområden, men grunden den gedigna kunskapen och erfarenheten i förebyggande frågor den finns till förfogande redan från start. Beredskapsfunktionen samordnas och koordineras av processägare FI, Bo Carlsson EXEMPEL PÅ UPPGIFTER Förebyggande Tillsyn direkt enligt LSO eller LBE Snabb remisshantering Avsyning evenemang, m.m Samråd hetarbete Utlämning av allmänna handlingar RL stab/rcb stab Stöd med objektskunskap och ritningar Arbeta i stabssektion Olyckutredning Samla information, ta bilder och dokumentera som en inledning på en olycksutredning. BRANDMAN LINDA JONSSON från Frölunda brandstation mötte besökare på Kunskap & Framtidsmässan. RSG på Kunskap & Framtidsmässan Vill du arbeta på räddningstjänsten? Vill du veta vilka möjligheter som finns till utbildning för att nå ditt mål? Det här var frågor man kunde få svar på under mässan Kunskap & Framtid som hölls i Göteborg i november. Det var MSB som ansvarade för deltagandet på mässan och de hade bjudit med RSG, för att prata om det breda kommunala säkerhetsarbetet, att räddningstjänsten jobbar mycket med förebyggande brandskydd, tillsyn osv. Allmänheten har oftast en bild av en brandman och räddningstjänsten som någon som enbart åker ut på bränder, trafikolyckor och kanske inte vet om det breda säkerhetsarbetet som räddningstjänsten bedriver för att förhindra och minska att olyckor och bränder. Genom att visa bredden tror vi också kunna locka nya grupper att söka utbildning och yrken inom räddningstjänsten. Därför tror vi att det är viktigt att prata om båda delarna och kanske till och med ha fokus på det förebyggande arbetet, säger Jonas Lundqvist ansvarig för RSGs deltagande på mässan

6 UTRYCKNING Att möta anhöriga och drabbade efter en insats Att mötas Efter insatsen Då och då händer det att anhöriga och drabbade tar kontakt med RGS med en önskan om att få möta de brandmän och befäl som var med vid en viss insats. Erfarenheter genom åren har visat att dessa möten kan ha stor betydelse både för de drabbade och för arbetslaget. Men det är viktigt att dessa möten förbereds och organiseras väl för att säkerställa att det blir en positiv upplevelse för alla. Text Per Hassling SKÄLET TILL ATT anhöriga och drabbade vill träffa räddningstjänsten efteråt varierar. Man vill veta vad som hänt för att fylla i de luckor som finns i den egna berättelsen. Efter spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992, ville många anhöriga träffa de ambulanssjukvårdare som hade tagit hand om deras närmaste på olycksplatsen. Man ville se stället där de låg och kunna ställa frågor kring tillstånd och skador. För de som drabbats direkt av en olycka handlar det ofta om att få en redogörelse för skeendet kring olyckan och ställa frågor om detaljer. Själv kanske man var medvetslös eller har bara fragmentariska minnesbilder av ett skeende. Då kan berättelser från utryckande personal vara av enormt stort värde för att räta ut frågetecken, fylla igen luckor och få förklaringar kring vad som hände på olycksplatsen. Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Ibland vill anhöriga bara prata med någon som var nära vid det sista ögonblicket och berätta om sina minnesbilder av den man förlorat. Undantagsvis händer det att någon har kritik eller är arg efter en insats. Min erfarenhet är att ilskan ofta bygger på missförstånd som kan klaras upp under ett möte. Men det är förstås viktigt att kunna ta kritik och ifrågasättande utan att gå i försvar. Även för oss Även utryckningen kan få ut mycket av ett sådant här möte. Här finns en möjlighet att sy ihop sin egen berättelse och komplettera med hur gick det sen? Det är också en stark upplevelse att se att bara genom att berätta sin egen historia man faktiskt kan hjälpa en människa vidare i livet. Vi kan inte göra olyckan ogjord men genom vår närvaro hjälpa en annan att ta ett steg vidare i sin sorgeprocess. Vi kan också lära oss mycket av hur vårt uppträdande på en olycksplats kan ha betydelse för drabbade och anhöriga. Beslutet att transportera de avlidna efter diskoteksbranden på Backaplan en och en i ambulans i stället för i en kollektiv transport uppfattades av många anhöriga som ett tecken på respekt och omsorg om varje individ. Min son är inte en kropp utan en patient som behandlas med värdighet och respekt hela vägen in till sjukhus. Jag glömmer inte heller den mamma som efter att hennes dotter dött i en trafikolycka fick träffa den brandman som höll i dottern när hon dog. Mamman tittade direkt på brandmannen och talade om hur tacksam hon var att hennes dotter inte hade dött ensam. Att organisera ett anhörigmöte Som jag skrev tidigare är det viktigt att ett sådant här möte planeras och organiseras noga. Det bör finnas någon som koordinerar och leder mötet. Det är en ovan situation för både utryckningen och de drabbade och det känns ofta trygga att någon annan tar ansvar och leder mötet. Denna person bör inte varit med i insatsen eller ha någon direkt koppling till stationen eller laget. Ofta är det någon från kamratstödsgruppen eller jag själv som leder mötet. När jag får ett sådant här uppdrag börjar jag alltid med att kontakta de anhöriga för att få reda på vad de har för förväntningar på mötet och vad de vill prata om. Därefter kontaktar jag den styrkeledare som var med vid insatsen och berättar om att det finns en önskan om att genomföra ett anhörigmöte

7 Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Mötet sker oftast på brandstationen. En timme innan mötet brukar jag träffa laget för att gå igenom upplägget och vad som kommer att hända. Vi brukar prata dels om händelsen men också om vilka reaktioner som kan inträffa. Det händer att de drabbade blir väldigt ledsna och gråter och det är viktigt att förstå att vi inte primärt är där för att trösta vår uppgift är att berätta och visa medkänsla. Det bästa vi kan göra för de drabbade är att bidra på vårt sätt till deras framtid. De flesta är också oerhört tacksamma, lättade och nöjda efter mötet. Efteråt, då de anhöriga gått, sitter vi kvar och pratar med laget. Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett avlastande samtal eller ett kamratstödssamtal varken för utryckningen eller för de drabbade. Det är ett informationsmöte som sker på deras initiativ där fokus ligger på att de drabbade ska få ut det mesta möjliga från mötet. Är det vår uppgift? I vårt uppdrag ligger att verka förebyggande, avhjälpande av skada samt att följa upp och utreda orsaker till olyckor. Jag anser absolut att denna form av samtal ligger inom vårt uppdrag. Det är ett sätt att skapa mervärde för innevånarna och på detta sätt fullfölja en insats. Vi har gjort allt vi kan på en olycksplats för att avhjälpa skadan. Nu får vi även en unik möjlighet att genom ord och närvaro hjälpa drabbade med deras frågor och funderingar efter kanske deras svåraste händelse eller förlust i livet. Det är stort, viktigt och djupt meningsfullt. Om någon har några frågor eller vill att jag ska komma och berätta mer om detta går det bra att kontakta mig Jonatan och hans mamma på besök på Öjersjö. Läs mer om räddningsinsatsen i Brandscoopet nr FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN genomfördes ett möte på Öjersjö brandstation mellan lag 3, Jonatan och hans mamma Linda. Senast de sågs var på en is i Hindås. Jonatan hade hamnat under isen, sjunkit till botten och drunknat. När Thomas Sjöstrand, som var ytbärgare, plockade upp honom ur vaken hade Jonatan legat under vattnet i 30 minuter. Han var starkt nedkyld och hade hjärtstopp. Tack vare en enstående individuell och kollektiv insats, där inte minst samarbetet mellan räddningstjänst, ambulans och sjukvård blev avgörande för Jonatans överlevnad, lyckade man återuppliva, stabilisera och rehabilitera honom. vindar ytlivräddning den 8 JaNuaRi kl får Öjersjö lag 3 larm till Chalmersvägen i Härryda. Drunkningstillbud, person under isen, lyder larmet från LC. Vid den här typen av larm åker styrkan med två ytlivräddare. Den primära uppgiften är att söka av och göra livräddning på ytan. Patrik Johansson, styrkeledare, gör redan i vagnhallen en snabb omprickning på sin per- P-A Langseth som ytlivräddare. Det var ingen tvekan om det. Både Thomas och P-A har lång erfarenhet, Thomas har berättar Patrik. sonal där han prickar Thomas Sjöstrand och arbetat här i 40 år varav 30 år som dykare, Framkörningen till sjön tar ca 20 minuter, i bilen pratar styrkan om vad som väntar dem. De bestämmer att Thomas och P-A ska gå ut på isen medan Pascal Kåveryd och Kenneth Jönsson förbereder motorsåg, linor, hansabräda m.m. panik i luften När vi kommer fram till platsen möts vi av personer som visar oss till vaken där de sist såg sin kompis, berättar Patrik. Den saknade, en 20-årig kille, har badat bastu och gått ut för att kyla av sig i sjön. Olyckligtvis har han hamnat under isen. Kompisar på plats har på olika sätt försökt att slå hål på isen men inte lyckats. Deras hän- känner de paniken i luften. Det är mörkt och sikten under isen är i princip obefintlig. der är blodiga och när styrkan kommer fram lyckat uppdrag Sent på kvällen en tisdag i januari kommer ett larm till Öjersjö brandstation om en person under isen i Härryda. Här berättar lag 3 för Brandscoopet om vad som hände. Text & Foto Anna dyne P-A och jag tar oss snabbt fram till vaken där killen sist sågs. Bara en av oss får plats i vaken så jag hoppar i. Lyckligtvis tog vi med oss den starka rökdykarlampan från bilen, berättar Thomas. Först lyser jag runt under isen medan P-A går ovanpå isen och letar. Vi ser ingenting och känner båda att det här blir svårt. ser något därnere. Han tror först att det är en Thomas lyser sedan ner mot botten och planka men förstår att det är den försvunna killen. Han dyker ner de ca två metrarna till botten och kommer upp med den medvetslösa killen. De hjälps åt att dra upp honom på isen. Sedan går allt väldigt fort. De påbörjar hjärtkompressioner i väntan på de två ambulanser som kommer till platsen och fortsätter behandlingen tillsammans med styrkan. När patienten transporteras till sjukhuset har han hjärtverksamhet. så gott som återställd När Brandscoopet träffar styrkan på Öjersjö har det gått nästan två månader sedan tillbu- ut från sjukhuset och är så gott som återställd. åka på eftersök, men vi hittade honom och det gick bra trots att han legat nästan 30 minuter under isen. Det är detta som förväntas av oss Att utgången blev lyckad beror på erfarenhet, och vad de skulle göra och var bra på, avslutar personalen på Lag 3 Öjersjö. Efter händelsen hade laget avlastningssam- det. Nu har de fått besked om att killen skrivits När vi fick larmet trodde vi att vi skulle som brandmän och det vi övar på att kunna. bra kommunikation, att alla visste sina roller tal ihop med Gårda, insatsledare, polis, SOS Alarm och ambulanspersonalen. För de ungdomar som befann sig på olycksplatsen kopplades kamratstödjare in pascal kåveryd, p-a langseth, thomas Sjöstrand och partik Johansson. på lag 3 jobbar även kenneth Jönsson och Jonas ireby Man ska inte heller glömma den insats som Jonatans kamrater gjorde på plats genom att möta utryckningen, hugga upp en vak och visa på platsen där han sjönk. Idag är Jonathan i princip helt återställd efter olyckan och har börjat studera igen. Mötet kom till efter initiativ från Linda och Jonatan. De ville tacka arbetslaget och ställa frågor kring insatsen på isen. Det blev ett långt och känslofyllt möte med både skratt och tårar. Samtalet handlade både om vad som hände och hur Jonatan nu ser på framtiden

8 RIB-KONFERENSER I MALMÖ OCH STENUNGSBADEN 3:e och avslutande RiB-konferensen Den tredje och avslutande konferensen genomfördes i Malmö den november. Från Vaxholm i Stockholm under hösten 2012 via Arken i Göteborg, våren 2013 till Malmö i november. Text Mikael Jakobsson, Lerum Foto Malin Sjöberg, Räddningstjänsten Syd KONFERENSSERIENS MÅL och syfte har varit att skapa gemensamma bilder och förslag för att utveckla framtidens RiB-verksamhet i hela Sverige. Ett RiB-råd med representanter från Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrtälje och Södertörn skapades. RSG har representerats av Johan Fors, som sedan 2012 arbetat med dessa frågeställningar. Under konferensen i Malmö överlämnade detta RiB-råd en slutrapport med de slutsatser som framkommit under tidigare konferenser. Slutrapporten överlämnades till representanter för Försvarsdepartementet, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som en uppskattande avslutning. Under den serie av konferenser som genomförts har cirka 140 RiB-verksamheter varit representerade. Under konferensen i Vaxholm (se tidigare Brandscoop), fördes engagerade resonemang om att enas kring gemensamma frågeställningar. Under konferensen i Göteborg (se tidigare Brandscoop), var det fokus mot kreativa och kloka förslag till lösningar av tidigare framtagna frågeställningar. Under konferensen i Malmö, var målet att knyta ihop säcken. En slutrapport hade sammanställts innan konferensen och distribuerats ut till samtliga deltagare. Denna hade vi som diskussionsunderlag under de grupparbeten som genomfördes. Från respektive grupp sammanställdes ett antal olika revideringar som därefter kommer att sammanställas av RiB-rådet till den slutgiltiga slutrapporten. För framtiden För att vi även i framtiden ska kunna bedriva en trovärdig och effektiv RiB-verksamhet i Sverige måste ett flertal av problemställningarna i slutrapporten undanröjas och justeras till det bättre. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation

9 RiB i tiden Vad är egentligen RiB? RiB står för "Räddningstjänstpersonal i Beredskap" och syftar på personal som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Dessa personer har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Några dagar innan RiB-konferensen i Malmö höll vi en egen konferens i Stenungsbaden för våra RiB-samordnare inom RSG. Samtliga RiB-stationer var representerade under konferensen. Text Mikael Jakobsson, Lerum Många kreativa och intressanta förslag är sammanställda i slutrapporten och departement, myndighet och arbetsgivarparter har fått områden att påverka och utveckla, för att anpassa till framtida RiB-verksamhet. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation. Vi tackar Malmö för en givande och trevlig konferens. Nu håller vi tummarna för att vi kan gå från ord till handling SYFTET MED KONFERENSEN var att stötta vår RiB-verksamhet och våra RiB-samordnare i sitt ordinarie arbete. Konferensen startade på en söndag, i syfte att visa respekt mot de ordinarie huvudarbetsgivarna som respektive samordnare är anställd hos. Johan Fors inledde med att hälsa samtliga välkomna och RiB-koordinator Peter Svensson höll en kort inledning innan Annika Pettersson från PA tog över och informerade om våra avtal samt informerade om de förväntningar som ligger i rollen att agera som arbetsgivarrepresentant. EFTER LUNCHEN ägnades hela eftermiddagen åt att föra gemensamma resonemang om RiB i tiden. Vi hade både kortsiktigaoch långsiktiga mål för att ensa RiB-verksamheten inom RSG. Eftermiddagen avslutades med socialt umgänge och erfarenhetsutbyte i samband med en god supé. MÅNDAGEN INLEDDES med gemensamma verksamhetsfrågor för samordnarna och tid för frågor och klargöranden skapades. Vi fick besök av Teamcheferna Ann-Helén Lindbäck-Augustsson och Carina Björkman tillsammans med Räddningschefen Anders Ekberg. Anders genomförde ett föredrag om framtidens RSG och de planer och den utveckling som vi står inför. EFTER MÅNDAGENS LUNCH fick vi hjälp av Morgan Johansson från PA som följde upp Teamens tidigare arbetemed att skapa Dialog som verktyg. Morgan menar att om vi skall skapa en god dialog på våra arbetsplatser bör heltids- och RiB-personal ges likvärdiga möjligheter att skapa denna dialog. Morgans medverkan och ämne var mycket uppskattat av deltagarna. Även Annika Pettersson medverkan och hennes sätt att på ett pedagogiskt sätt förklara svåra frågor, uppsakattades av samtliga deltagare. AVSLUTNINGEN AV KONFERENSEN bestod av utvärdering och de gröna postit-lapparna lyste med stor majoritet med positiva superlativ för denna konferens. Att få tillfälle att träffas och att under lugna förhållanden få tid till att koncentrerat, ägna sig åt gemensamma frågor är uppskattat. RSG har en verksamhet som bland annat består av RiB i tiden har vi nu slagit fast. Det skall dock påpekas att vi är många inom RSG som har mycket kvar att lära av våra medarbetare inom RiB-verksamheten. ETT STORT TACK till alla medverkandes engagemang och till goda idéer som kommer att tas till vara. Ett extra tack till Joanna Jareflo för ett fint arrangemang

10 TEAM ÖST Årets 40-metersdyk Säkerhet och kvalitet i fokus I november var det dags för det årliga 40-meters dyket, ett av flera moment som ingår i årsproven för att kvalitetssäkra dykarna inom RSG. Text Anna Dyne Martin Anderson har gjort 40-metersdyk flera gånger tidigare, han tycker att årets upplägg är bra. Det är väldigt smidigt och allt går mycket fortare. Tidigare tog bara resvägen till Skredsvik nästan lika lång tid som själva dykövningen i år tog totalt. Gårda lag 1 genomförde dykövningarna i blåsigt väder. I ÅR VAR DET EXTRA SPECIELLT eftersom dykningarna genomfördes i samarbete med Sjöräddningen. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i vårt arbete och en nödvändighet för vårt fortsatta arbete, säger Lars-Inge Persson, stationschef på Gårda. Dykningarna var förlagda till farvatten norr om Göteborg, närmare bestämt i Björköfjorden strax utanför Grötö. Här har man ihop med sjöräddningen hittat det djup på 40-meter som krävs. Övningarna genomfördes under en veckas tid på för och eftermiddagarna. Dykarna förberedde sig på Gårdastationen för att sedan med bil ta sig ut till Hjuviksbrygga. Där väntade Sjöräddningen med båtarna Märta Collin och Marianne Bratt, som annars är stationerade på Rörö. Jonny Olofsson är skeppare och frivillig sjöräddare, ett samarbete med RSG betyder mycket för sjöräddningen. Att vi får en inblick i hur RSG arbetar och tänker vid en sådan här övning och att vi träffas under lugna former underlättar den dagen vi åker ihop på ett skarpt larm. 15 sekundmeter Den förmiddagen när lag 1 skulle genomföra sitt 40-metersdyk blåste det 15 m/s i byarna, vilket komplicerade övningsmomentet, men som dykarna ändå är tränade att klara av. Dykarna gick sedan i vattnet två och två. Nedstigningen till 40 meter tog ca två minuter, total dyktid ca tio minuter. Väl på botten utfördes en mindre arbetsuppgift, till exempel gjorde de en pålstek uppdrag per år Varje år larmas dykarna på RSG till ca uppdrag. Larmen kan vara alltifrån drunkning till att rädda nödställd person. Dykarna är certifierade till 40 meter och som ett led i att kvalitetssäkra detta momentet görs denna övningen. Samverkan under lugna förhållanden bidrar till säkrare och effektivare räddningsinsatser i skarpa situationer, säger Thomas Andersson dykansvarig på Gårda

11 TEAM SYD Brandskydd Brandskydd för Nyanlända 2007 började RSG med att ta emot studiebesök i samarbete med Enheten för nyanlända flyktingar. Det är ett väldigt bra tillfälle att nå ut med information om hur man hanterar brandrisker i hemmet samt om Räddningstjänsten som organisation. Text Malin Jennefalk ROY BENGTSSON, Brandinspektör på Team Syd har varit med från starten. Vi är en liten del i en väldigt stor samhällsintroduktion för de människorna. Det bidrar till förtroendet för myndighetspersoner och vi tror även att det bidrar till att minska social oro i samhället, säger Roy. Intresserade människor Träffarna börjar med att Roy tar emot besökarna. De informeras om brandrisker och hur man ska agera vid en eventuell brand. Vid tiotiden blir det lite fika för att därefter göra en rundtur i vagnhallen. Sedan återvänder alla till taktiksalen där en film visas. Träffen avslutas med att Roy delar ut trycksaker med information om brandsäkerhet, på både deras egna språk och på svenska personer deltar vid de här träffarna och för att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Dessa träffar genomförs ca tio gånger per år. På studiebesöken är en majoritet i nuläget persisktalande men även andra språk är representerade. Man möts av intresserade människor som uppskattar informationen, säger Roy och berättar att enheten för ny- anlända flyktingar är mycket positiva till samarbetet och återkommer med förfrågningar varje år. Ny struktur 2008 märktes det att RSG trots allt bara når en relativt liten del av samtliga som kommer hit. Roy ville hitta en struktur för att öka volymen på det förebyggande arbetet ut till riskutsatta grupper och vände sig därför till SFI för att se över fler möjligheter. Responsen från dem blev omedelbar och ett gott samarbete grundlades snabbt för de här frågorna. Sedan dess åker Roy, utöver träffarna i Taktiksalen, även ut till de olika SFI klassrummen och informerar på plats. På det sättet når RSG numera en betydligt större skara. En tredje del som kommit igång är att Roy även åker ut till ensamkommande flyktingbarn och informerar. MSB har även uppmärksammat mitt arbete och tar nu fram ett material som kan användas av alla Räddningstjänster i Sverige. Jag har blivit intervjuad av MSB som en del i det arbetet. Där berättade jag även om mina erfarenheter och vilka frågor jag möts av när jag besöker de här grupperna, säger Roy personer deltar vid de här träffarna. För att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Roy Bengtsson från RSG pratar om olika brandrisker för nyanlända flyktingar

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M)

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (13) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M)

Läs mer

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M)

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M) 2016-11-03 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Torsdagen den 3 november 2016, kl 15.30 16.13, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka.

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. 1 (7) Tid och plats Beslutande Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) Per

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka vid Tubbared, på Lv 554 mellan Bollebygd och Hindås Larmnummer

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Olycksförloppsutredning

Olycksförloppsutredning 1 (10) Räddningstjänsten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Dnr: Olycksförloppsutredning Trafikolycka Väg 27, Bredaryd Lördagen den 20 augusti 2011,

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Förbundsfullmäktige Jonas Ransgård

Förbundsfullmäktige Jonas Ransgård 1 (11) Tid och plats Tisdagen den 14 juni 2016 kl 19.20 19.57, Ullevi Restaurang & Konferens, Alliansen 1. ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Rapport 1 (5) 2012-04-24 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafik/ Drunkningsolycka Sundskanalen i centrala Hudiksvall Översiktsbild Utredare Per-Erik Nilsson Medutredare Per-Anders Ekvall Olycksdatum 2012-01-28

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193

Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193 Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193 Huvudr Foto: Räddningstjänsten Jämtland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Lagstöd... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Marie Caldenby, Förbundsjurist Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG:s förbundsområde Sex kommuner 785 000 invånare 850 anställda 12 heltidsstationer 8 deltidsstationer 7 räddningsvärn

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Område Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka cykel-personbil Larmnummer: 1146 Datum: 2011-06-18 Diarienummer:

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka, skoter, singel Vuollerim, Jokkmokks kommun 2015-02-12 X 7378079 Y 1715218 Eget insatsnummer:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hur använder ni insatsstatistiken?

Hur använder ni insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur använder ni insatsstatistiken? Analysverktyg till länsstyrelser förmågebedömning t.ex tider jämför mål i handlingsprogram riskanalyser underlag för frågor vid tillsyn

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Torsdagen den 1 september 2016, kl , Färjenäs, Göteborg

Torsdagen den 1 september 2016, kl , Färjenäs, Göteborg 2016-09-01 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 1 september 2016, kl 15.30 17.23, Färjenäs, Göteborg Gustaf Josefson (M) Sven-Ove Johansson (S) 66-68 Per Ödman (S), tjänstgörande

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (9) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tjänstemän Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Torsdagen den 7 april 2016, kl , Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg

Torsdagen den 7 april 2016, kl , Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg 1 (12) 2016-04-07 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Torsdagen den 7 april 2016, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Plats Drunkningstillbud Dekarsön 2 (10) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-273744-2 Insatsrapportnummer 2012A00488

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete. Lärarhandledning för skolan

Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete. Lärarhandledning för skolan 120516 Du behövs! HÄFA i 5:an Händelsebaserat förebyggande arbete Räddningstjänsten Storgöteborg 2009 Lärarhandledning för skolan 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Mål/syfte med materialet 4 1. Hur du

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun Sida 1 Datum: 2013-0310 Olycksundersökning nummer: 2013-03 Vår beteckning: 517-2013-00290 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: PO-Staberyd Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010 Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser Rorsersberg den 4 november 2010 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Enheten för utveckling av räddningstjänst och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2013-10-10. Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan 13.30 16.00. Sida 1 (11) Paragrafer 32 (37)

Räddningsnämndens protokoll 2013-10-10. Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan 13.30 16.00. Sida 1 (11) Paragrafer 32 (37) Sida 1 (11) Paragrafer 32 (37) Plats och tid Räddningstjänsten, Falköping, klockan 13.30 16.00 Beslutande Dan Hovskär, ordförande Christer Johansson, vice ordförande Helena Qvick, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer