Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén sida 16 TEMA Förnyelse pågår sida DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 4/2013

2 FRÅN LEDNINGEN Beslut och ställningstaganden ETT VERKSAMHETSÅR ÄR SNART TILL ÄNDA! Jag tänker ägna denna inledare med att informera Er om ett antal beslut och ställningstaganden som är gjorda samt berätta om vad som är i görningen inom vårt Räddningstjänstförbund. Vi har också till och från internt diskuterat på vilket sätt vi hanterar skattemedel och hur vi förhåller oss till vårt arbete som anställda i allmänhetens tjänst. Det torde också vara klart för var och en att vi givetvis påverkas och reflektera av de händelser och avslöjanden som påvisats inom Göteborgs stad. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET KAN, inte utan viss stolthet, nu äntligen presentera en förbundsgemensam verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen bygger på teamens och avdelningarnas inriktningar och verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är dessutom beslutad och fastställd av styrelse och fullmäktige. I början på året avslutade RSG dykskolan och sedermera såldes även vår utrustning för denna verksamhet. Vi har också beslutat att vi på sikt ska avveckla de båda förbundsgemensamma övningsplatserna Färjenäs och Karholmen till förmån för en ny övningsplats. I samband med detta ska vi givetvis också även se över samtliga mindre övningsplatser. Inom kort kommer ett beslut om att en förstudie ska inledas mot Sveriges förhoppningsvis främsta och miljöanpassade övningsanläggning! Resan mot en ny övningsanläggning är angelägen och kommer att ianspråkta såväl tid, engagemang och ekonomi. RSG BEDRIVER FLERA PROJEKTARBETEN, i verksamhetsplanen framgår de mest prioriterade utvecklingsområdena. Jag vill särskilt framhålla RAP-projektet (Renare Arbets- Plats) som är viktigt ur flera aspekter. Det är synnerligen viktigt är RSG har fokus på våra medarbetares arbetsmiljö men också värnar om vår miljöpåverkan på omgivningen. VI HAR OCKSÅ med viss framgång hanterat RITS-avtalet (räddningsinsats till sjöss) vilket resulterat i bättre ekonomisk ersättning samt att tydliggörande att det är staten som ytterst är RITS-ansvarig. RSG har också sagt upp IVPA-avtalen (I väntan på ambulans) med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med Region Halland. RSG har under flera år varit avtalslösa med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Även i dessa avtal handlar det om att RSG inte är tillfreds med den ersättning som utgår för utförda IVPA-uppdrag. SÄS ersätter inte alls för utförda uppdrag. Vi har inlett förhandlingar med utgångspunkt i att RSG får ersättning för de faktiska kostnaderna, den totala samhällsnyttan talar för att vi borde komma överens med sjukvården. RSG:S LEDNING har fått i uppdrag från styrelsen att utreda räddningstjänstförbundets medlemsavgiftskonstruktion och dessutom lämna förslag på ny finansieringsmodell. VI HAR INLETT EN ÖVERSYN av verksamhetshandboken, dess nomenklatur samt även förbundets delegationsordning. Vi har också fattat beslut om att förtydliga säkerhetsfrågorna, allt från tillträde till våra lokaler till IT-säkerhet. Arbetet beträffande våra heloch deltidstationers framtida placering framskrider med ambition att under 2014 kunna presentera ett önskat läge. VI HAR OCKSÅ AVSLUTAT ett bra arbete med att informera och engagera medarbetare i Enheternas förmåga, nu återstår att implementera detta i verksamheten. NÄR NI TAR DEL AV DETTA BRANDSCOOP har översynen av förbundets nuvarande organisationsstruktur påbörjats. Konsulterna ska lämna en rapport, avseende nulägesanalys, under första kvartalet Förhoppningsvis har de med hjälp av vår sakkunskap lyckats identifiera hinder och möjligheter med förbundets nuvarande struktur. BETÄNK ATT EN ORGANISATIONSSTRUKTUR i princip endast har rollen att stödja verksamhetens uppdrag och verksamhetsmål. RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET Storgöteborg har en sund ekonomi. Vi ska ändå hushålla med skattemedel och övriga intäkter med omsorg. AVSLUTNINGSVIS är det angeläget för mig, Anders Ekberg och vår ledningsgrupp att ta oss an de utmaningar som krävs för att både bevara och utveckla Räddningstjänsten Storgöteborg till en framtidsorienterad, nyfiken, modig och robust räddningstjänst. Detta är inte bara en ledningsfråga utan en uppgift för alla anställda, fackliga organisationer samt styrelse, att tillsammans skapa engagemang och framtidstro! Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 17 februari ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Trydells Tryckeri AB Lars Klevensparr Direktör SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Trestationsövning i Energihamnen 2012 Foto: Rebecca Lindholm Myndighetsärenden och stabsresurs 4 MoS Ny beredskapsfunktion Att mötas efter insatsen 6 Utryckning 3:e och avslutande RiB-konferensen 8 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden RiB i tiden 9 RiB-konferenser i Malmö och Stenungsbaden Säkerhet och kvalitet i fokus 10 Team Öst Årets 40-metersdyk Brandskydd för nyanlända 11 Team Syd Brandskydd Tid för utveckling 12 MSB Effektiva Räddningsinsatser Lars stannade kvar 13 Rådigt ingripande Förnyelse pågår Genomlysning 15 Vad är egentligen en verksamhetsplan 16 1: Verksamhetsplanen i sitt sammanhang 17 2: Planering och uppföljning 17 3: Så här läser du verksamhetsplanen 18 4: Verksamhetsplanen Direktörens kommentarer kring verksamhetsplanen 19 Enkäten 19 En gemensam verksamhetsplan, hur ser du på den? Utblick 20 Nytt om NAVET 20 Ökat antal älgolyckor 21 Olycksutredning & analys Phelicia Holmsten Häfa i 5:an-hjälte 22 Häfa i 5:an Personal 23 Fire Riders, Arbetsschema till mobilen med mera. Baksidan: Årets Julkampanj

4 MoS Ny beredskapsfunktion Myndighetsärenden och stabsresurs Text Bo Carlsson Den 5 december skedde ett nytt utvecklingssteg för RSG de förebyggande enheterna har nu personal i beredskap dygnet runt. Bakgrund Redan under den organisationsutredning 2005 (OPRA) uttrycktes behovet om stabsstöd genom den s.k. V-funktionen. Denna infördes dock inte i organisationsstrukturen. Däremot etablerades funktionen IL30. Under 2012 förändrades denna från en beredskapsfunktion med räddningsledarkompetens till en beredskapsfunktion för stabsstöd. I takt med detta har behovet vuxit av att justera uppdraget och kompetensprofilen. Resultatet är den nya beredskapsfunktionen för Myndighetsärenden och Stabsresurs, MoS. Motiv RSG:s geografiska verksamhetsområde kännetecknas av hög risktopografi och mycket evenemang. Byggnader och anläggningar blir allt mera komplexa. Det byggs högre byggnader, undermarksanläggningar och byggnader som projekterats med analytisk dimensionering. Vid insatser blir det allt svårare att erfarenhetsmässigt bedöma vilket inbyggt brandskydd man har att förvänta sig. Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Detta blir allt svårare för oss att matcha i nvuvarande organisationsform. Uppgifter MoS-funktionen ska med sin förebyggande sakkunskap vara ett beslutsstöd för såväl RL ute på skadeplats som för RCB-stab vid brand eller olyckshändelser i komplexa objekt. Inom funktionen kommer kompetensen att utvecklas för att kunna vara ett generellt stabsstöd men även för att kunna påbörja viss dokumentation på olycksplats som en förberedelse för kommande olycksutredningar. Funktionen ger även RSG möjlighet till snabbare åtgärder avseende händelsebaserat förebyggande arbete såsom tillsyn direkt och riktad information. Genomförande Funktionen ska finnas tillgänglig dygnet runt, alla årets dagar. De som ingår i denna PERSONAL I BEREDSKAPSFUNKTIONEN Kenny Thuresson, Christer Dahlberg, Jan Carlsson, Josefin Hybring, Peter Johansson, Kent Johansson och Ida Haglund

5 noterat Dessutom ökar omvärldens förväntan på myndighetskontakter på icke-kontorstid. Alltmer komplexa frågor förväntas besvaras allt snabbare, såväl från andra myndigheter och instanser som från exempelvis evenemangsarrangörer och privatpersoner. Nya fordon i förbundet RSG har köpt sex nya basbilar till deltidsorganisation. De nya bilarna är av modellen Volvo FMX 370 hp. Frillesås var först ut med de nya fordonen. Därefter följde Hindås, Lerum, Kungsbacka, Rävlanda och Mölnlycke. På Insidan hittar du information om fler fordon som nyligen köpts in till RSG. En nyhet för deltiden är att bilarna utrustas med Compressed Air Foam System, CAFS i vardagligt tal. 1 liter premix som trycksätts blir 7 liter färdigt skum, enkelt förklarat. Skuminblandningen ligger på 0,5 %. beredskapsfunktion är sju personer fyra brandinspektörer och tre brandingenjörer. Dessa larmas via sökare från LC och ska kunna svara på telefon inom 90 sek samt befinna sig på Gårda eller aktuell skadeplats inom 60 minuter. Funktionen har tillgång till tjänstefordon under beredskapsveckan och kommer att utrustas med samma typ av larmkläder som LC-personalen. Denna beredskapsfunktion är under utveckling och uppbyggnad. I inledningsskedet har inte full kompetens hunnit upparbetas i alla delområden, men grunden den gedigna kunskapen och erfarenheten i förebyggande frågor den finns till förfogande redan från start. Beredskapsfunktionen samordnas och koordineras av processägare FI, Bo Carlsson EXEMPEL PÅ UPPGIFTER Förebyggande Tillsyn direkt enligt LSO eller LBE Snabb remisshantering Avsyning evenemang, m.m Samråd hetarbete Utlämning av allmänna handlingar RL stab/rcb stab Stöd med objektskunskap och ritningar Arbeta i stabssektion Olyckutredning Samla information, ta bilder och dokumentera som en inledning på en olycksutredning. BRANDMAN LINDA JONSSON från Frölunda brandstation mötte besökare på Kunskap & Framtidsmässan. RSG på Kunskap & Framtidsmässan Vill du arbeta på räddningstjänsten? Vill du veta vilka möjligheter som finns till utbildning för att nå ditt mål? Det här var frågor man kunde få svar på under mässan Kunskap & Framtid som hölls i Göteborg i november. Det var MSB som ansvarade för deltagandet på mässan och de hade bjudit med RSG, för att prata om det breda kommunala säkerhetsarbetet, att räddningstjänsten jobbar mycket med förebyggande brandskydd, tillsyn osv. Allmänheten har oftast en bild av en brandman och räddningstjänsten som någon som enbart åker ut på bränder, trafikolyckor och kanske inte vet om det breda säkerhetsarbetet som räddningstjänsten bedriver för att förhindra och minska att olyckor och bränder. Genom att visa bredden tror vi också kunna locka nya grupper att söka utbildning och yrken inom räddningstjänsten. Därför tror vi att det är viktigt att prata om båda delarna och kanske till och med ha fokus på det förebyggande arbetet, säger Jonas Lundqvist ansvarig för RSGs deltagande på mässan

6 UTRYCKNING Att möta anhöriga och drabbade efter en insats Att mötas Efter insatsen Då och då händer det att anhöriga och drabbade tar kontakt med RGS med en önskan om att få möta de brandmän och befäl som var med vid en viss insats. Erfarenheter genom åren har visat att dessa möten kan ha stor betydelse både för de drabbade och för arbetslaget. Men det är viktigt att dessa möten förbereds och organiseras väl för att säkerställa att det blir en positiv upplevelse för alla. Text Per Hassling SKÄLET TILL ATT anhöriga och drabbade vill träffa räddningstjänsten efteråt varierar. Man vill veta vad som hänt för att fylla i de luckor som finns i den egna berättelsen. Efter spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen 1992, ville många anhöriga träffa de ambulanssjukvårdare som hade tagit hand om deras närmaste på olycksplatsen. Man ville se stället där de låg och kunna ställa frågor kring tillstånd och skador. För de som drabbats direkt av en olycka handlar det ofta om att få en redogörelse för skeendet kring olyckan och ställa frågor om detaljer. Själv kanske man var medvetslös eller har bara fragmentariska minnesbilder av ett skeende. Då kan berättelser från utryckande personal vara av enormt stort värde för att räta ut frågetecken, fylla igen luckor och få förklaringar kring vad som hände på olycksplatsen. Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Ibland vill anhöriga bara prata med någon som var nära vid det sista ögonblicket och berätta om sina minnesbilder av den man förlorat. Undantagsvis händer det att någon har kritik eller är arg efter en insats. Min erfarenhet är att ilskan ofta bygger på missförstånd som kan klaras upp under ett möte. Men det är förstås viktigt att kunna ta kritik och ifrågasättande utan att gå i försvar. Även för oss Även utryckningen kan få ut mycket av ett sådant här möte. Här finns en möjlighet att sy ihop sin egen berättelse och komplettera med hur gick det sen? Det är också en stark upplevelse att se att bara genom att berätta sin egen historia man faktiskt kan hjälpa en människa vidare i livet. Vi kan inte göra olyckan ogjord men genom vår närvaro hjälpa en annan att ta ett steg vidare i sin sorgeprocess. Vi kan också lära oss mycket av hur vårt uppträdande på en olycksplats kan ha betydelse för drabbade och anhöriga. Beslutet att transportera de avlidna efter diskoteksbranden på Backaplan en och en i ambulans i stället för i en kollektiv transport uppfattades av många anhöriga som ett tecken på respekt och omsorg om varje individ. Min son är inte en kropp utan en patient som behandlas med värdighet och respekt hela vägen in till sjukhus. Jag glömmer inte heller den mamma som efter att hennes dotter dött i en trafikolycka fick träffa den brandman som höll i dottern när hon dog. Mamman tittade direkt på brandmannen och talade om hur tacksam hon var att hennes dotter inte hade dött ensam. Att organisera ett anhörigmöte Som jag skrev tidigare är det viktigt att ett sådant här möte planeras och organiseras noga. Det bör finnas någon som koordinerar och leder mötet. Det är en ovan situation för både utryckningen och de drabbade och det känns ofta trygga att någon annan tar ansvar och leder mötet. Denna person bör inte varit med i insatsen eller ha någon direkt koppling till stationen eller laget. Ofta är det någon från kamratstödsgruppen eller jag själv som leder mötet. När jag får ett sådant här uppdrag börjar jag alltid med att kontakta de anhöriga för att få reda på vad de har för förväntningar på mötet och vad de vill prata om. Därefter kontaktar jag den styrkeledare som var med vid insatsen och berättar om att det finns en önskan om att genomföra ett anhörigmöte

7 Detaljer som för utryckningen ter sig som vardagliga och triviala kan för den drabbade ha avgörande betydelse för förmågan att förstå och kunna bearbeta händelsen framåt. Mötet sker oftast på brandstationen. En timme innan mötet brukar jag träffa laget för att gå igenom upplägget och vad som kommer att hända. Vi brukar prata dels om händelsen men också om vilka reaktioner som kan inträffa. Det händer att de drabbade blir väldigt ledsna och gråter och det är viktigt att förstå att vi inte primärt är där för att trösta vår uppgift är att berätta och visa medkänsla. Det bästa vi kan göra för de drabbade är att bidra på vårt sätt till deras framtid. De flesta är också oerhört tacksamma, lättade och nöjda efter mötet. Efteråt, då de anhöriga gått, sitter vi kvar och pratar med laget. Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett avlastande samtal eller ett kamratstödssamtal varken för utryckningen eller för de drabbade. Det är ett informationsmöte som sker på deras initiativ där fokus ligger på att de drabbade ska få ut det mesta möjliga från mötet. Är det vår uppgift? I vårt uppdrag ligger att verka förebyggande, avhjälpande av skada samt att följa upp och utreda orsaker till olyckor. Jag anser absolut att denna form av samtal ligger inom vårt uppdrag. Det är ett sätt att skapa mervärde för innevånarna och på detta sätt fullfölja en insats. Vi har gjort allt vi kan på en olycksplats för att avhjälpa skadan. Nu får vi även en unik möjlighet att genom ord och närvaro hjälpa drabbade med deras frågor och funderingar efter kanske deras svåraste händelse eller förlust i livet. Det är stort, viktigt och djupt meningsfullt. Om någon har några frågor eller vill att jag ska komma och berätta mer om detta går det bra att kontakta mig Jonatan och hans mamma på besök på Öjersjö. Läs mer om räddningsinsatsen i Brandscoopet nr FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN genomfördes ett möte på Öjersjö brandstation mellan lag 3, Jonatan och hans mamma Linda. Senast de sågs var på en is i Hindås. Jonatan hade hamnat under isen, sjunkit till botten och drunknat. När Thomas Sjöstrand, som var ytbärgare, plockade upp honom ur vaken hade Jonatan legat under vattnet i 30 minuter. Han var starkt nedkyld och hade hjärtstopp. Tack vare en enstående individuell och kollektiv insats, där inte minst samarbetet mellan räddningstjänst, ambulans och sjukvård blev avgörande för Jonatans överlevnad, lyckade man återuppliva, stabilisera och rehabilitera honom. vindar ytlivräddning den 8 JaNuaRi kl får Öjersjö lag 3 larm till Chalmersvägen i Härryda. Drunkningstillbud, person under isen, lyder larmet från LC. Vid den här typen av larm åker styrkan med två ytlivräddare. Den primära uppgiften är att söka av och göra livräddning på ytan. Patrik Johansson, styrkeledare, gör redan i vagnhallen en snabb omprickning på sin per- P-A Langseth som ytlivräddare. Det var ingen tvekan om det. Både Thomas och P-A har lång erfarenhet, Thomas har berättar Patrik. sonal där han prickar Thomas Sjöstrand och arbetat här i 40 år varav 30 år som dykare, Framkörningen till sjön tar ca 20 minuter, i bilen pratar styrkan om vad som väntar dem. De bestämmer att Thomas och P-A ska gå ut på isen medan Pascal Kåveryd och Kenneth Jönsson förbereder motorsåg, linor, hansabräda m.m. panik i luften När vi kommer fram till platsen möts vi av personer som visar oss till vaken där de sist såg sin kompis, berättar Patrik. Den saknade, en 20-årig kille, har badat bastu och gått ut för att kyla av sig i sjön. Olyckligtvis har han hamnat under isen. Kompisar på plats har på olika sätt försökt att slå hål på isen men inte lyckats. Deras hän- känner de paniken i luften. Det är mörkt och sikten under isen är i princip obefintlig. der är blodiga och när styrkan kommer fram lyckat uppdrag Sent på kvällen en tisdag i januari kommer ett larm till Öjersjö brandstation om en person under isen i Härryda. Här berättar lag 3 för Brandscoopet om vad som hände. Text & Foto Anna dyne P-A och jag tar oss snabbt fram till vaken där killen sist sågs. Bara en av oss får plats i vaken så jag hoppar i. Lyckligtvis tog vi med oss den starka rökdykarlampan från bilen, berättar Thomas. Först lyser jag runt under isen medan P-A går ovanpå isen och letar. Vi ser ingenting och känner båda att det här blir svårt. ser något därnere. Han tror först att det är en Thomas lyser sedan ner mot botten och planka men förstår att det är den försvunna killen. Han dyker ner de ca två metrarna till botten och kommer upp med den medvetslösa killen. De hjälps åt att dra upp honom på isen. Sedan går allt väldigt fort. De påbörjar hjärtkompressioner i väntan på de två ambulanser som kommer till platsen och fortsätter behandlingen tillsammans med styrkan. När patienten transporteras till sjukhuset har han hjärtverksamhet. så gott som återställd När Brandscoopet träffar styrkan på Öjersjö har det gått nästan två månader sedan tillbu- ut från sjukhuset och är så gott som återställd. åka på eftersök, men vi hittade honom och det gick bra trots att han legat nästan 30 minuter under isen. Det är detta som förväntas av oss Att utgången blev lyckad beror på erfarenhet, och vad de skulle göra och var bra på, avslutar personalen på Lag 3 Öjersjö. Efter händelsen hade laget avlastningssam- det. Nu har de fått besked om att killen skrivits När vi fick larmet trodde vi att vi skulle som brandmän och det vi övar på att kunna. bra kommunikation, att alla visste sina roller tal ihop med Gårda, insatsledare, polis, SOS Alarm och ambulanspersonalen. För de ungdomar som befann sig på olycksplatsen kopplades kamratstödjare in pascal kåveryd, p-a langseth, thomas Sjöstrand och partik Johansson. på lag 3 jobbar även kenneth Jönsson och Jonas ireby Man ska inte heller glömma den insats som Jonatans kamrater gjorde på plats genom att möta utryckningen, hugga upp en vak och visa på platsen där han sjönk. Idag är Jonathan i princip helt återställd efter olyckan och har börjat studera igen. Mötet kom till efter initiativ från Linda och Jonatan. De ville tacka arbetslaget och ställa frågor kring insatsen på isen. Det blev ett långt och känslofyllt möte med både skratt och tårar. Samtalet handlade både om vad som hände och hur Jonatan nu ser på framtiden

8 RIB-KONFERENSER I MALMÖ OCH STENUNGSBADEN 3:e och avslutande RiB-konferensen Den tredje och avslutande konferensen genomfördes i Malmö den november. Från Vaxholm i Stockholm under hösten 2012 via Arken i Göteborg, våren 2013 till Malmö i november. Text Mikael Jakobsson, Lerum Foto Malin Sjöberg, Räddningstjänsten Syd KONFERENSSERIENS MÅL och syfte har varit att skapa gemensamma bilder och förslag för att utveckla framtidens RiB-verksamhet i hela Sverige. Ett RiB-råd med representanter från Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrtälje och Södertörn skapades. RSG har representerats av Johan Fors, som sedan 2012 arbetat med dessa frågeställningar. Under konferensen i Malmö överlämnade detta RiB-råd en slutrapport med de slutsatser som framkommit under tidigare konferenser. Slutrapporten överlämnades till representanter för Försvarsdepartementet, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som en uppskattande avslutning. Under den serie av konferenser som genomförts har cirka 140 RiB-verksamheter varit representerade. Under konferensen i Vaxholm (se tidigare Brandscoop), fördes engagerade resonemang om att enas kring gemensamma frågeställningar. Under konferensen i Göteborg (se tidigare Brandscoop), var det fokus mot kreativa och kloka förslag till lösningar av tidigare framtagna frågeställningar. Under konferensen i Malmö, var målet att knyta ihop säcken. En slutrapport hade sammanställts innan konferensen och distribuerats ut till samtliga deltagare. Denna hade vi som diskussionsunderlag under de grupparbeten som genomfördes. Från respektive grupp sammanställdes ett antal olika revideringar som därefter kommer att sammanställas av RiB-rådet till den slutgiltiga slutrapporten. För framtiden För att vi även i framtiden ska kunna bedriva en trovärdig och effektiv RiB-verksamhet i Sverige måste ett flertal av problemställningarna i slutrapporten undanröjas och justeras till det bättre. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation

9 RiB i tiden Vad är egentligen RiB? RiB står för "Räddningstjänstpersonal i Beredskap" och syftar på personal som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Dessa personer har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Några dagar innan RiB-konferensen i Malmö höll vi en egen konferens i Stenungsbaden för våra RiB-samordnare inom RSG. Samtliga RiB-stationer var representerade under konferensen. Text Mikael Jakobsson, Lerum Många kreativa och intressanta förslag är sammanställda i slutrapporten och departement, myndighet och arbetsgivarparter har fått områden att påverka och utveckla, för att anpassa till framtida RiB-verksamhet. De frågor som beskrivs i slutrapporten inriktats huvudsakligen mot rekrytering, kompetens och övning, beredskap samt organisation. Vi tackar Malmö för en givande och trevlig konferens. Nu håller vi tummarna för att vi kan gå från ord till handling SYFTET MED KONFERENSEN var att stötta vår RiB-verksamhet och våra RiB-samordnare i sitt ordinarie arbete. Konferensen startade på en söndag, i syfte att visa respekt mot de ordinarie huvudarbetsgivarna som respektive samordnare är anställd hos. Johan Fors inledde med att hälsa samtliga välkomna och RiB-koordinator Peter Svensson höll en kort inledning innan Annika Pettersson från PA tog över och informerade om våra avtal samt informerade om de förväntningar som ligger i rollen att agera som arbetsgivarrepresentant. EFTER LUNCHEN ägnades hela eftermiddagen åt att föra gemensamma resonemang om RiB i tiden. Vi hade både kortsiktigaoch långsiktiga mål för att ensa RiB-verksamheten inom RSG. Eftermiddagen avslutades med socialt umgänge och erfarenhetsutbyte i samband med en god supé. MÅNDAGEN INLEDDES med gemensamma verksamhetsfrågor för samordnarna och tid för frågor och klargöranden skapades. Vi fick besök av Teamcheferna Ann-Helén Lindbäck-Augustsson och Carina Björkman tillsammans med Räddningschefen Anders Ekberg. Anders genomförde ett föredrag om framtidens RSG och de planer och den utveckling som vi står inför. EFTER MÅNDAGENS LUNCH fick vi hjälp av Morgan Johansson från PA som följde upp Teamens tidigare arbetemed att skapa Dialog som verktyg. Morgan menar att om vi skall skapa en god dialog på våra arbetsplatser bör heltids- och RiB-personal ges likvärdiga möjligheter att skapa denna dialog. Morgans medverkan och ämne var mycket uppskattat av deltagarna. Även Annika Pettersson medverkan och hennes sätt att på ett pedagogiskt sätt förklara svåra frågor, uppsakattades av samtliga deltagare. AVSLUTNINGEN AV KONFERENSEN bestod av utvärdering och de gröna postit-lapparna lyste med stor majoritet med positiva superlativ för denna konferens. Att få tillfälle att träffas och att under lugna förhållanden få tid till att koncentrerat, ägna sig åt gemensamma frågor är uppskattat. RSG har en verksamhet som bland annat består av RiB i tiden har vi nu slagit fast. Det skall dock påpekas att vi är många inom RSG som har mycket kvar att lära av våra medarbetare inom RiB-verksamheten. ETT STORT TACK till alla medverkandes engagemang och till goda idéer som kommer att tas till vara. Ett extra tack till Joanna Jareflo för ett fint arrangemang

10 TEAM ÖST Årets 40-metersdyk Säkerhet och kvalitet i fokus I november var det dags för det årliga 40-meters dyket, ett av flera moment som ingår i årsproven för att kvalitetssäkra dykarna inom RSG. Text Anna Dyne Martin Anderson har gjort 40-metersdyk flera gånger tidigare, han tycker att årets upplägg är bra. Det är väldigt smidigt och allt går mycket fortare. Tidigare tog bara resvägen till Skredsvik nästan lika lång tid som själva dykövningen i år tog totalt. Gårda lag 1 genomförde dykövningarna i blåsigt väder. I ÅR VAR DET EXTRA SPECIELLT eftersom dykningarna genomfördes i samarbete med Sjöräddningen. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i vårt arbete och en nödvändighet för vårt fortsatta arbete, säger Lars-Inge Persson, stationschef på Gårda. Dykningarna var förlagda till farvatten norr om Göteborg, närmare bestämt i Björköfjorden strax utanför Grötö. Här har man ihop med sjöräddningen hittat det djup på 40-meter som krävs. Övningarna genomfördes under en veckas tid på för och eftermiddagarna. Dykarna förberedde sig på Gårdastationen för att sedan med bil ta sig ut till Hjuviksbrygga. Där väntade Sjöräddningen med båtarna Märta Collin och Marianne Bratt, som annars är stationerade på Rörö. Jonny Olofsson är skeppare och frivillig sjöräddare, ett samarbete med RSG betyder mycket för sjöräddningen. Att vi får en inblick i hur RSG arbetar och tänker vid en sådan här övning och att vi träffas under lugna former underlättar den dagen vi åker ihop på ett skarpt larm. 15 sekundmeter Den förmiddagen när lag 1 skulle genomföra sitt 40-metersdyk blåste det 15 m/s i byarna, vilket komplicerade övningsmomentet, men som dykarna ändå är tränade att klara av. Dykarna gick sedan i vattnet två och två. Nedstigningen till 40 meter tog ca två minuter, total dyktid ca tio minuter. Väl på botten utfördes en mindre arbetsuppgift, till exempel gjorde de en pålstek uppdrag per år Varje år larmas dykarna på RSG till ca uppdrag. Larmen kan vara alltifrån drunkning till att rädda nödställd person. Dykarna är certifierade till 40 meter och som ett led i att kvalitetssäkra detta momentet görs denna övningen. Samverkan under lugna förhållanden bidrar till säkrare och effektivare räddningsinsatser i skarpa situationer, säger Thomas Andersson dykansvarig på Gårda

11 TEAM SYD Brandskydd Brandskydd för Nyanlända 2007 började RSG med att ta emot studiebesök i samarbete med Enheten för nyanlända flyktingar. Det är ett väldigt bra tillfälle att nå ut med information om hur man hanterar brandrisker i hemmet samt om Räddningstjänsten som organisation. Text Malin Jennefalk ROY BENGTSSON, Brandinspektör på Team Syd har varit med från starten. Vi är en liten del i en väldigt stor samhällsintroduktion för de människorna. Det bidrar till förtroendet för myndighetspersoner och vi tror även att det bidrar till att minska social oro i samhället, säger Roy. Intresserade människor Träffarna börjar med att Roy tar emot besökarna. De informeras om brandrisker och hur man ska agera vid en eventuell brand. Vid tiotiden blir det lite fika för att därefter göra en rundtur i vagnhallen. Sedan återvänder alla till taktiksalen där en film visas. Träffen avslutas med att Roy delar ut trycksaker med information om brandsäkerhet, på både deras egna språk och på svenska personer deltar vid de här träffarna och för att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Dessa träffar genomförs ca tio gånger per år. På studiebesöken är en majoritet i nuläget persisktalande men även andra språk är representerade. Man möts av intresserade människor som uppskattar informationen, säger Roy och berättar att enheten för ny- anlända flyktingar är mycket positiva till samarbetet och återkommer med förfrågningar varje år. Ny struktur 2008 märktes det att RSG trots allt bara når en relativt liten del av samtliga som kommer hit. Roy ville hitta en struktur för att öka volymen på det förebyggande arbetet ut till riskutsatta grupper och vände sig därför till SFI för att se över fler möjligheter. Responsen från dem blev omedelbar och ett gott samarbete grundlades snabbt för de här frågorna. Sedan dess åker Roy, utöver träffarna i Taktiksalen, även ut till de olika SFI klassrummen och informerar på plats. På det sättet når RSG numera en betydligt större skara. En tredje del som kommit igång är att Roy även åker ut till ensamkommande flyktingbarn och informerar. MSB har även uppmärksammat mitt arbete och tar nu fram ett material som kan användas av alla Räddningstjänster i Sverige. Jag har blivit intervjuad av MSB som en del i det arbetet. Där berättade jag även om mina erfarenheter och vilka frågor jag möts av när jag besöker de här grupperna, säger Roy personer deltar vid de här träffarna. För att nå ut med information finns alltid en tolk närvarande. Roy Bengtsson från RSG pratar om olika brandrisker för nyanlända flyktingar

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) 28-39

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648 Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011 Ref insatsrapport 2011006648 Diarienummer 0270/12 Göteborg 2012-09-04 Postadress Besöksadress

Läs mer

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Marie Caldenby, Förbundsjurist Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG:s förbundsområde Sex kommuner 785 000 invånare 850 anställda 12 heltidsstationer 8 deltidsstationer 7 räddningsvärn

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Effektiva räddningsinsatser

Effektiva räddningsinsatser Start våren 2013 Mål Projektet skall bidra till utveckling och effektivisering före, under och efter en räddningsinsats. Resultat Redovisas 201501015 Effektiv räddningsinsats Bryta olycksförloppet Olyckan

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl.

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Ansvarig för Ringhalsberedskapens indikeringsverksamhet inom Rväst. lars-goran.bengtsson@rvast.se Räddningstjänsten Väst Ett

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M), tjänstgörande

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 FÖRORD Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har en gedigen verksamhet med en ekonomi som är i balans. Den viktigaste orsaken till RSGs goda resultat är förbundets medarbetare. Därför

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Ambulanssjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset. En gatusmart väg till ökad förståelse.

Ambulanssjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset. En gatusmart väg till ökad förståelse. Ambulanssjukvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset En gatusmart väg till ökad förståelse. 2 Ambulanssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och våld

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer