14 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010. Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning"

Transkript

1 * Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige SVERIGE FINLAND RYSSLAND NORGE * DANMARK STORBRITANNIEN NEDER- LNDERNA POLEN BELGIEN TYSKLAND UKRAINA TJECKIEN SLOVAKIEN FRANKRIKE SCHWEIZ UNGERN RUMNIEN ITALIEN SPANIEN TURKIET 14 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010

2 Koncernöversikt Låga anslag till vägunderhåll i Centraleuropa pressade resultatet Verksamhet Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser tillverkning av horisontella vägmarkeringsprodukter som entreprenadtjänster inom detta område. Verksamheten är organiserad i två affärsområden: och och bedrivs i flertalet länder i Europa via dotterbolag, försäljningskontor och filialer. sanläggningarna ingår i en produktionsenhet med samlat ansvar. Koncernbolagen ägs till 100% förutom bolaget Plastidrum i Rumänien som ägs till 89% och det ungerska bolaget Magyar Plastiroute, där ägarandelen uppgår till 64%. I Turkiet opererar intressebolaget Cleanosol Yol i vilket Gevekos ägarandel är 30%. Affärsområde Geveko bedriver entreprenadverksamhet med hel- och delägda bolag i tolv länder i Europa. uppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner samt större företag inom vägunderhåll. Affärsområde som är beroende av väderförhållanden i sin verksamhet, har låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför stor säsongsvariation. verksamheten svarar för cirka 65% av koncernens omsättning. Affärsområde Försäljning av vägmarkeringsmaterial utgörs av termoplastiskt material, vatten- och lösningsmedelsburen färg, 2-komponentprodukter och Premark, prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Olikheter vad gäller vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder i Europa, påverkar valet av vägmarkeringsmaterial. sker till länder, alltså även till marknader där Geveko inte är etablerad, såsom Island, de baltiska staterna, Slovenien, Bulgarien och övriga världen. Vägmarkeringsprodukter ska uppfylla högt ställda krav på kvalitet och funktion. En flexibel produktion, leveransprecision, effektiva logistiklösningar med hög servicenivå samt en säljprocess baserad på specifik produktkunskap ska medföra ekonomiska fördelar för kunden. Geveko har produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Produktutveckling bedrivs med fokus på miljöanpassade vägmarkeringsprodukter och på vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta, men också inom området intelligenta vägmarkeringar dvs elektroniskt styrda produkter för kommunikation mellan fordon och infrastruktur. Geveko producerar cirka ton vägmarkeringsmaterial per år. Cirka ton används inom egen entreprenadverksamhet. Vägmarkeringsprodukter ska bidra till ökad trafiksäkerhet och uppfylla högt ställda krav på funktion, miljösäkerhet, leveransprecision och teknisk utveckling. Valet av vägmarkeringsmaterial påverkas av de olikheter som förekommer på marknaderna i Europa vad gäller vägstandard, trafikintensitet och geografiska förhållanden. I fabrikerna i Sverige, Finland och Tyskland tillverkas vattenburen vägmarkeringsfärg, så kallade 2- och 3-komponentprodukter samt lösningsmedelsburna färger. svolymen uppgår till cirka ton per år. AB Geveko Huvudkontor: Göteborg, Sverige VD och Koncernchef: Stefan Tilk Omsättning: (1 435) mkr Rörelseresultat: -60,7 (-40) mkr Antal anställda: 874 (884) Verksamhet: Tillverkning och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Marknader: Tyngdpunkten av verksamheten är förlagd till norra, centrala och östra Europa. Kunder: Vägverk, luftfartsverk och kommuner, län och större företag i respektive land. Största konkurrenterna: Swarco, Ennis Paint, Saferoad och Eurovia. Beskrivning av konkurrenter, se avsnittet Vägmarkeringsmarknaden. Andel av koncernens omsättning Övrigt 1% 32% 67% GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010 I KONCERNÖVERSIKT 15

3 Organisationsstruktur VD och Koncernchef Information Ekonomi/Finans Inköp/Logistik Produktutveckling Affärsområde Affärsområde Norden Europa Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial tillverkas i Norge, England, Danmark och Sverige. I Danmark tillverkas dessutom samtliga prefabricerade produkter, Premark. svolymen av termoplastmaterial uppgår till cirka ton per år. Värdekedja Kundspecifika lösningar Leveransprecision Mervärde för kunden Resultat (utdelning) Kvalitetstester Utveckling produkter/tjänster Kostnadseffektiv produktion Marknaderna för vägmarkeringsprodukter i Norden och Västeuropa är hårt konkurrens- Marknadsutveckling Genom de förvärv och etableringar som genomförts under åren har Geveko stärkt positionen i Norden och uppnått ledande positioner i flertalet länder i centrala och östra Europa, marknader med omfattande planer på att förbättra väginfrastruktur och öka trafiksäkerheten. Under 2010 har förvärvsbaserad tillväxtstrategi övergått i konsolidering av uppnådda positioner och ökade satsningar på organisk tillväxt genom utveckling av befintliga etableringar. Samverkan mellan olika enheter i koncernen ska bidra till såväl operativa som finansiella synergier. Med effektivare produktionsstruktur, ökad flexibilitet i utnyttjande av entreprenadmaskiner och samordning av inköpsvolymer är målsättningen att skapa en god grund för ökad effektivitet och lönsamhet samt stärkt konkurrenskraft. Vägmarkeringsmarknaden i Europa Inom området horisontella vägmarkeringar är Geveko den största aktören på den europeiska marknaden. Branschen karaktäriseras av stor överkapacitet, vilket innebär hård priskonkurrens och generellt sett svag lönsamhet. Gevekos uppfattning är att branschen bör konsolideras för att aktörerna skall uppnå tillfredsställande lönsamhet. Geveko har under flera år deltagit i omstruktureringen av vägmarkeringsbranschen genom förvärv, sammanslagningar och effektivisering av verksamheter. Den europeiska vägmarkeringsbranschen uppskattas till cirka mkr per år och kännetecknas av ett mycket stort antal aktörer där flertalet är verksamma endast på en eller ett fåtal marknader. Geveko är det enda företaget som har uppnått ledande positioner på flera marknader. Gevekos marknadsandel i Europa uppskattas till 10-15%. 16 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010

4 utsatta och uppskattas till cirka mkr per år. Tillväxten, som är svag och beräknas uppgå till 1-2% årligen, drivs mer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder än av nyproduktion av vägar. Rörelseresultatet uppgick till -60,7 (-40,0) mkr med en rörelsemarginal på -4,7 (-2,8)%. Försämringen av rörelseresultatet är främst relaterat till ökade råvarupriser och den svaga volymutvecklingen i Centraleuropa. Ökad volym Drivkrafter för tillväxt i Central- Säsongsfördelning och Östeuropa är bland annat ett stort Mkr behov att öka trafiksäkerheten i den nordiska entreprenadverksamheten och inom materialförsäljning har inte kunnat kom- i kombination med stora infrastrukturinvespensera för dessa effekter. 160 teringar. Marknaderna i Central- och Östeuropa Säsongsfördelning uppskattas till cirka mkr per år. Tillväxten beräknas uppgå till 5-8% per år under de närmaste Rörelseresultatet exklusive avskrivningar hänförligt till förvärv, som förkortas EBITA, uppgick till 3-5 åren ,2 (-8,4) mkr, vilket ger en EBITA-marginal på Nettoomsättning per månad 100-3,4 (-0,6) %. Tkr Den finansiella krisen förändrade marknadsförutsättningarna och 80 påverkade vägmarke- Säsongseffekter ringsbranschen negativt även under 2010 Vägmarkeringsverksamheten är starkt säsongsbetonad. Utläggning av vägmarkeringar ska främst i centrala och östra Europa, där fortsatt svaga statsfinanser tvingat 40 länderna till kraftiga utföras på torrt underlag, vilket gör verksamheten väderberoende. besparingar i offentliga utgifter bland annat inom vägsektorn. Därtill 20 har priserna pressats på grund av överkapacitet. I Norden och Västeuropa ökade anslagen till Jan vägunderhåll, Feb Mar Aprvilket Maj Jun genomsnitt JulAug Sepcirka Okt70% Nov av Dectotal nettoomsättning. Det andra och tredje kvartalet motsvarar i 0 0 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 resulterade i större efterfrågan på vägmarkeringar Under 2010 uppgick nettoomsättningen under främst på de nordiska marknaderna. Nettoomsättning per andra månad och 2005 tredje kvartalet till 885,1 mkr. Andelav aärsområdets om sättning Ytterligare information om marknadsutvecklingen finns under avsnitten Affärsområde och Affärsområde. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen minskade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till (1 435) mkr. Vägmarkering svarade för cirka 99% av Gevekos omsättning Resterande andel av omsättningen är hänförlig till industrioch husfärg. Kostnadsstruktur Tre fjärdedelar av Gevekos kostnader utgörs av produktionskostnader. Inom materialproduktion uppgår kostnaderna för råvaruinköp till 75%. De viktigaste råvarorna vid tillverkning av vägmarkeringsmaterial är titandioxid, bindemedel och glaspärlor. Effektiva inköpsrutiner är betydelsefullt för att uppnå god kostnadseffektivitet. För samordnande av inköpsvolymer har en inköpsfunktion inrättats under Kostnadsstruktur Avskrivningar enligt plan 7% Administrationskostnader 12% Försäljningskostnader 7% Utvecklingskostnader 1% skostnader 73% GI GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010 I KONCERNÖVERSIKT 17

5 Inom entreprenadverksamheten uppgår material kostnaderna till cirka en fjärdedel av den totala produktionskostnaden. Resterande andel utgörs av personal- och maskinkostnader. Med målet att ytterligare effektivisera såväl entreprenadverksamhet som materialproduktion introducerades under 2010 ett benchmarkingsystem som ska mäta effektivitet inom alla områden. IT-system och driftsäkerhet Affärssystem För ökad effektivitet i verksamheten ska den informationstekniska miljön hålla en hög standard avseende såväl användbarhet, tillgänglighet som säkerhet. Under 2010 startade implementeringen av en ny IT-struktur. Geveko har valt att outsourca infrastrukturen eller den så kallade centrala serverparken som är en flexibel kapacitetstjänst med adderad helpdesk. Under året har också flertalet system utvecklats för att ta hand om gemensamma strukturer och processer för framtidens Geveko. Förutom nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) har också ett antal tredjepartsprodukter tagits in som t ex fakturascanning, elektroniska fakturor, mobilitetslösning, lagerhanteringssystem och analysverktyg samt integrationer mellan system. Projektet genomförs för att effektivisera verksamheten, men också för att möta kundernas framtida krav. Under 2011 beräknas merparten av koncernens verksamhet ingå i den nya IT-plattformen. Utsikter för 2011 Efterfrågan på vägmarkering förväntas motsvara föregående år på marknaderna i Norden och Västeuropa. I några av länderna i Central- och Östeuropa kommer sannolikt situationen med svaga statsfinanser att bestå, varför en återhämtning av volymförluster bedöms bli långsam. Trots det instabila marknadsläget i dessa länder kvarstår möjligheterna att ta del av den marknadstillväxt som successivt följer av beslutade och finansierade stora infrastrukturprojekt i centrala och östra Europa. Arbetet med det resultatförbättringsprogram som till del genomförts under 2010 fortsätter under Affärsverksamheten som omformats till en mer centralt sammanhållen organisationsmodell innebär bättre samverkan mellan koncernens enheter och därmed ökad konkurrenskraft. En ny fabriksstruktur och samordnad entreprenadverksamhet liksom fortsatt fokus på att vara ledande inom produktutveckling möjliggör ökad effektivitet och lönsamhet. Flerårsöversikt Mkr, om ej annat anges Resultaträkning Nettoomsättning 1 293, , , , ,0 Rörelseresultat (EBIT) 1) -60,7-40,0 24,3 18,6 38,6 Rörelsemarginal % -4,7-2,8 1,7 1,7 3,7 EBITA -44,2-8,4 46,4 32,3 54,3 EBITA, % -3,4-0,6 3,3 3,0 5,3 Balansräkning Operativt kapital, genomsnitt 714,9 816,0 743,0 628,4 561,0 Avkastning operativt kapital, % -8,5-4,9 3,3 6,8 6,9 Kassaflöde + EBIT -60,7-40,0 24,3 18,6 20,2 + Avskrivning enligt plan 90,3 115,7 91,5 70,3 73,8 ± Förändring rörelsekapital 55,4 39,8-4,8-68,1-12,2 = Operativt kassaflöde före investeirngar 85,0 115,5 111,0 20,8 81,8 - Investeringar i anläggningstillgångar -44,4 58,7-83,4-77,8-41,4 = Operativt kassaflöde 40,6 56,8 27,6-57,0 40,4 1) Fr o m 2007 ingår moderbolagets indirekta kostnader i rörelseresultatet. 18 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2010

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003 AB Electrolux Postadress 15 45 Stockholm Besöksadress S:t Göransgatan 143, Stockholm Telefon 8-738 6 Telefax 8-656 44 78 Hemsida www.electrolux.com 5991413-73/2 Electrolux Årsredovisning 23 www.electrolux.com/arsredovisning23

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 2 Verksamhetsåret 2005 i korthet VERKSAMHETSÅRET 2005 I KORTHET Koncernen Mkr 2005 2004 +/-% Orderingång 12 225,0 10 812,4 13,1 Organisk dito 7,2 Nettoomsättning 11 880,4

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer