Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny stinehamn.se Datum Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015 Sammanfattning Verksamhetsberättelse för kommunens säkerhetsarbete under 2014 samt verksamhetsplan för år Redovisningen av säkerhetsarbetet visar mindre rapporterade skador under året. Kommunen upplevde under några dagar i augusti en stor översvämning som på ett mycket konkret sätt testade kommunens krisorganisation. Samtliga inblandade parter var överens om att det uppkomna krisläget löstes på ett mycket bra sätt. Erfarenheterna från översvämningen kommer att ligga som grund för det framtida krisledningsarbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse med bilagor Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen år 2014 samt verksamhetsplan år 2015 Peter Eskebrink Kanslichef Berndt Jendrny Säkerhetssamordnare c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\ie\50gw2el4\tjänsteskrivelse vb2014vp 2015.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sida 1(8) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny, Datum Kristinehamns Kommunssäkerhetsarbete verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015 Kristinehamns kommun har idag ca invånare varav ungefär bor i centralorten. Tätorten Kristinehamn är beläget vid Vänerns strand i Värmland, mitt i mellan Stockholm, Oslo och Göteborg. Den totala ytan för kommunen är ca kvadratkilometer, cirka hälften av ytan utgörs av land, resten är vatten och då framför allt Vänern. Kommunen utgör tillsammans med Storfors och Filipstad de östra gränskommunerna i länet och landstingskommunen. Vad avser räddningstjänstverksamhet ingår kommunen som en del i kommunalförbundet Bergslagens räddningstjänst (BRT). Kommunalförbundet omfattar förutom Kristinehamn även Karlskoga, Filipstad, Degerfors, Hällefors och Storfors kommun. Kristinehamns kommun har ett samordningsansvar för det säkerhetsfrämjande arbetet inom sitt geografiska område, tillsammans med ansvaret för att de kommunala verksamheterna ska fungera med så få störningar som möjligt. Genom att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor i en kommun bidrar det till att bibehålla och öka kommunens attraktionskraft att vara ett ställe människor vill leva, verka och bo på. Kommunens säkerhetsarbete Syfte Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Kommunens säkerhetsarbete styrs av många olika variabler, bland annat: förväntningar från medborgare, besökare och medarbetare, lagar och förordningar, som vi måste följa, samt försäkringsbolagens krav på oss som kommun och våra egna ambitioner. En ambition med säkerhetsarbetet bör vara att ha en samlad strategi som utöver handlingsprogram enligt skydd mot olyckor och kommunens c:\users\vala8605\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\ie\h52a583i\verksamhetsberättelse säk.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 krishantering även innefattar områdena kommunalt internt säkerhetsarbete, trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande åtgärder, kommunalt brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd. När det gäller kommunens interna säkerhetsarbete är det kommunledningsförvaltningens stabsfunktion som har ansvar för samordning, utveckling och rådgivning till kommunens förvaltningar. Gemensamt för kommunens samtliga verksamheter är att det ska finnas beredskap att utföra sitt uppdrag också när det inträffar oförutsedda händelser. En förutsättning för att vi ska klara detta är att alla tillbud och skador rapporteras. Som stöd finns ett rapporteringssystem på kommunens intranät. Arbetet med det interna skyddet är även av stor betydelse för försäkringskostnadernas utveckling. Försäkringsbolagen är alltmer uppmärksamma på de insatser som kommunerna gör för att eliminera och reducera risker. Riktlinjer och anvisningar för kommunens interna säkerhetsarbete beslutas av kommunens säkerhetschef (kommunchef). Riktlinjer och anvisningar ska före beslut beredas i kommunens säkerhetsgrupp (KOMSÄK). Kommunens Trygghets- och folkhälsoråd som är en del i det kommunövergripande trygghetsarbetet avrapporterar sin verksamhet i särskild verksamhetsberättelse. En nätverksgrupp har bildats med en kontaktperson för säkerhetsarbetet från varje förvaltning. Gruppen heter FÖRSÄK och hanterar försäkrings och säkerhetsfrågor på handläggarnivå. Analyser av risker i verksamheten sker minst en gång per år genom respektive verksamhetsansvarig chef. Året som gått viktiga händelser 2014 Torsdagen den 21 augusti 2014 drabbades framförallt Kristinehamns kommun av kraftigt oväder med regn och åska. Ovädret fick dramatiska konsekvenser i form av översvämningar med skador på bland annat egendom och infrastruktur som följd. Händelsen hade ett hastigt förlopp i Kristinehamns tätort. Redan inom ett dygn hade vattnet sjunkit undan. I Broby med omnejd tog det betydligt längre tid, först på söndagen den 24 augusti hade det mesta av vattnet försvunnit. På måndagen den 25 augusti drabbades Broby återigen av stora mängder regn, cirka 60 mm. Det dröjde ytterligare några dagar innan även detta vatten försvunnit. Klocka den 21 augusti bildade Kristinehamns kommun stab i kommunhuset med initial uppgift att skaffa information om läge och utbredning. Snabbt beslut togs om att försöka ta kommandot över informationsströmmarna. Informationspersonal säkrades och intern information förmedlades till berörda förvaltningar. Tekniska förvaltningens personal bildade gemensam pool med uppgiften att utföra behövliga insatser och bevaka vattennivåer på strategiska platser. Kommunens krisledning flyttades till stabsplatsen på brandstationen och bildade gemensam stab med räddningstjänst och polis. På så vis bedrev kommunen stab på två olika fysiska platser.

4 3 Ingen evakuering av personer behövdes göras Stora resurser lades på att försöka begränsa skadorna bland annat genom skyddsvallar med sandsäckar. Sand och sandsäckar gjordes tillgängliga även för enskilda för eget bruk, dels centralt vid räddningstjänsten men också nära flera drabbade områden. Överflygning och fotografering av området med hjälp av polishelikopter där personal från räddningstjänsten var med genomfördes tidigt och var till stor hjälp. Det planerades även invallning av en större el-central i centrala Kristinehamn. Dock behövde denna inte utföras då vattennivån kunde sänkas i området bland annat genom att dämningen under Vågbron kunde tas bort och visst vatten kunde ledas förbi Vågbron och Lötbron. Inga personskador finns rapporterade. Dricksvattenförsörjningen var hotad på grund av okontrollerat ytvattenflöde bland annat i anslutning till dricksvattentäkt. Huvudvattenledningen till staden låg också i riskzonen. Elförsörjningen var hotad då flera knutpunkter för eldistributionen fanns i det drabbade området. Klockan torsdagen den 21 augusti rekommenderade kommunen kokning av dricksvatten för ett antal enskilda vattentäkter som var drabbade i det översvämmade området. Detta kommunicerades ut via kommunens webbplats. Klockan rekommenderades kokning av dricksvattnet även för de som får sitt vatten via det kommunala nätet. Det planerades för en invallning av en större el-central i centrala Kristinehamn. Dock behövde denna inte utföras då vattennivån kunde sänkas i området bland annat genom att dämningen under Vågbron kunde tas bort och visst vatten kunde ledas förbi Vågbron och Lötbron. Kristinehamns kommuns kostnader för översvämningen är beräknad till cirka 8-9 miljoner kronor. Kommunen begärde via Länsstyrelsen ekonomiskt stöd från regeringen med kronor men fick avslag. Försäkringsbolagen redovisar en skadekostnad på lite drygt 8 miljoner kronor varav lantbruk står för cirka 2 miljoner kronor och privata fastighetsägare för cirka 6 miljoner kronor. Trafikverkets kostnader för skador på väg är beräknade till 3,1 miljoner kronor varav E18 står för 1,3 miljoner kronor. Trafikverkets kostnader för skador på järnväg är beräknade till 2,2 miljoner kronor. Till detta kommer naturligtvis kostnader i form av arbetstid, kostnader för tågbolag med mera. Erfarenheter När dricksvattnet är hotat är det viktigt att så snabbt som möjligt skapa en dricksvattengrupp med relevanta deltagare för tidig riskvärdering och att kalla in VAKA hjälp med planering, information och nödvattenhantering. Man bör även ha färdig information för webbplatsen som snabbt kan publiceras, till exempel en FAQ. Det finns ett behov av att ta fram ett koncept för hantering av frivilliga så att resursen kan utnyttjas på ett effektivt sätt och med beaktande av lagar och förordningar men även att ge de frivilliga en acceptabel säkerhet. Dialog bör kunna ske med FRG om hur detta kan utvecklas. Det finns också behov av att utbilda personal i informationssystemet WIS för att kunna använda systemet vid en extraordinär händelse.

5 4 En viktig erfarenhet och framgångsfaktor är att samordna insatserna så fort som möjligt i en gemensam stab och att staben etableras på drabbad ort. Det är också viktigt att sträva efter att hålla stabsfunktionen på en rimlig storlek. Detta skedde i Kristinehamn under översvämningen och samtliga inblandade parter var mycket nöjda med det gemensamma stabsarbetet. Uppföljning av planerade insatser 2014 enligt verksamhetsplan för säkerhetsarbete Alla förvaltningar/personal kommer att inbjudas till en allmän försäkringsinformation. Har genomförts Utsedda kontaktpersoner för säkerhetsarbetet samt kommunens ledningsgrupp kommer att få en särskild genomgång av försäkringsbolagens generella krav på säkerhetsåtgärder. Har genomförts Kommunikationssystemet Rakel tas under första halvåret i drift. En stationär och en mobil enhet har beställts. Berörd krisledningspersonal kommer att utbildas. Utbildning har inte genomförts kommer att genomföras under 2015 Införskaffande av enhetligt passersystem/id-kort. Målet är ett gemensamt system för hela kommunen. Inventeringen är slutförd. Nästa steg är att byta ut totalt 16 kortläsare i Uroxen. Genomförs under Under 2014 kommer en plan att tas fram för ett fortsatt utbyte i olika fastigheter. Målet är ett gemensamt system för hela kommunen - inpassering/larm - tjänstekort/ leg ID kort med foto - inloggning på PC - säker lösning för utskrifter En grundläggande inventering är utfört avseende kortläsare i kommunens fastigheter. Nästa steg är att byta ut 16 kortläsare i Uroxen/Kungsgatan 30 till fabrikatet Nischaya. Detta skulle ha genomförts under 2014 men har inte utförts. En handlingsplan inkl. finansiering tas fram för att göra detta under Under 2015 behöver en förstudie göras för att ta fram en handlingsplan för införande av lösningen (teknisk lösning, organisation, finansiering) En arbetsgrupp bildas från fastighetsavdelningen, IT avdelningen och kommunens säkerhetssamordnare.

6 5 Karta för presentation av översvämningsrisker via kommunens intranät har tagits fram. Presentationen på kommunens hemsida kommer att ske under år Utarbeta handlingsplan för höga vattenflöden. Pärm med förteckning över resurser och rutinbeskrivning vid översvämning ska sammanställas under år Pågår inte färdigt. Planering färdigt under 2015 Handlingsplan vid oljeutsläpp till sjöss (Oljeskyddsplan) beräknas vara färdigställd och politiskt beslutad år Handlingsplanen finns i utkast. Föredragen för KOMSÄK. Bör göras ett arbete med åter -förankring vid berörda förvaltningar innan den skickas på remiss. Den blev nedprioriterad under Arbetet bedöms fullföljas under Kommunens informationsenhet och delar av kommunens krisledningsorganisation kommer att utbildas i WIS (Webbaserat Informationssystem). Informationssystemet medger säker informationsdelning med länsstyrelsen samt övriga anslutna myndigheter och organisationer. Har inte genomförts WIS funktionen fungerade inte under Skyfallet. ( personer kommer att genomgå utbildning i WIS under våren 2015 Fortsatt utbildning inom förebyggande brandskydd och utbildningsinsatser för heta arbeten inom tekniska förvaltningen och gymnasieskolan. Arbetet fortgår kontinuerligt med insatser för nyanställda och de som har behov av repetition. Uppföljning sker genom säkerhetshandläggare och vi registrerar, med stöd av personalavdelningen, i kompetensregistret. IT-säkerhet. Åtgärder planeras för att förstärka brandskyddet i gamla datahallen, Nämndhuset samt att ta fram en plan för sekundär lagring av data/backup i annan fastighet i kommunen eller hos grannkommuner via fiberanslutning. Åtgärder planeras för att förstärka brandskyddet i gamla datahallen, Nämndhuset samt att ta fram en plan för sekundär lagring av data/backup i annan fastighet i kommunen eller hos någon av våra grann-kommuner via fiberanslutning. Under 2014 har IT-avdelningen genomfört en förstudie tillsammans med vår partner ATEA som pekar på en investering i storleksordningen 1 miljon kr för att lösa detta behov. Denna kostnad finns idag inte finansierad inom nuvarande avgiftssystem. Under 2015 kommer arbetet att fortsätta med att ta fram denna handlingsplan. I det arbetet kommer en dialog att ske med våra förvaltningar för att prioritera vilka funktioner och system som behöver säkras upp vid störningar.

7 6 Utveckla metoder för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) Arbetet med RSA påbörjat våren 2015 förslag till Kommunfullmäktige oktober Verksamheterna gör riksinventering under våren. Fortsätta med täta ronderingar på våra skolor och förskolor för att förhindra skadegörelse. Arbetet med rondering mm fortgår genom avtal med G4S (vaktbolag). Skadegörelsen har minskat Fortsatt YKB-utbildning för alla lastbilsförare inom Tekniska förvaltningen. Uppdatering av ADR 1:3 utbildning. Arbetet har fortsatt med ytterligare delkurser under året. Arbetet fortsätter 2015 med de sista delkurserna och sen kommer det att inarbetas i den regelbundna repetitionsutbildningen. Ny upphandling av försäkringsmäklare Genomfört Fortsatt utveckling av intranätet för säkerhet och krishantering. Pågår Efter beslut i Kommunstyrelsen ska kommunledningsförvaltningen utarbeta internkontrollplaner för resp. riskområden: 1. IT/Telefoni 2. Upphandling 3. Försäkringsfrågor 4. Planberedskap 5. Boendefrågor integration Pågår En flerårig åtgärdsplan för riskhanteringsarbetet upprättas. Påbörjat 2015 Verksamhetsplan för säkerhetsarbetet 2015 Kristinehamns Kommun Säkerhetsarbetet fortsätter under 2015 och det är kommunens målsättning att arbeta med följande punkter: Genomföra en Risk och sårbarhetsanalys för Kristinehamns Kommun Lämnas till Kommunfullmäktige oktober Uppgradera STYREL för Kristinehamns Kommun färdigt 14 juni Fortsätta arbetet med ett enhetligt passersystem/ ID-kort. Målet är ett gemensamt system för hela kommunen.

8 7 Utbildning i WIS och RAKEL IT säkerhet Åtgärder planeras för att säkerställa datahallen i Nämndhuset mot inträngande vatten samt ta fram en plan för sekundär lagring av data/ backup Utveckling av intranätet för säkerhet och krishantering Upprätta en flerårig plan för riskhanteringsarbetet Utveckla kommunens krisarbete. Utveckla handlingsplanen för kommunens krisledningsarbete Utveckla samarbetet med frivilliga organisationer (FRG) Utveckla kommuns rutiner kring Vattensäkerhet i samverkan med tekniska förvaltningen Genomförande av grundläggande brandutbildning för nyanställd personal i Kristinehamns kommun Genomföra övning av kommunens krisledningsgrupp Genomföra utbildning av kommunens krisledningsnämnd Utveckla skade- och incidentrapporteringssystemet Bilagor Statistikredovisning Kommentarer statistik: Kommunen har haft ett bra år med färre skador än tidigare år. Totalt antal skador och tillbud har minskat med 116 st. från 2301 (2013) till 2185 (2014) d.v.s. med 5 %. Avseende egendomsskador har dessa minskat från 91 till 79 anmäla skador och tillbud från föregående år. Det som kan nämnas är att antalet fallolyckor inom socialtjänsten fortfarande är högt, men antalet skador/tillbud/avvikelser minskats med 33 skadetillfällen från 1896 till 1863 st. Det som ökat är antalet inrapporterade skador/incidenter avseende fordon från 11 st till 42 st. för år När det gäller skador avseende barn och elever kan nämnas att hot och våld har ökat medan mobbning/ trakasserier har minskat jämfört med Tillbuden har minskat med hälften. Totalt inom skolförvaltningen har skadestatistiken minskat med 40 % från 145 till 85 skador och tillbud.

9 8

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer