Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt"

Transkript

1 DIARIENR 181/11 1 (5) Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt (enligt 39 personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsansvarig: Göteborgs tingsrätt Göteborg Org.nr För att trygga säkerheten i behandlingen tillämpas Domstolsverkets regler om informationssäkerhet och tillämplig lagstiftning. Uppgifterna överförs ej till tredje land. Uppgifterna lämnas till den som begär att få ta del av uppgifterna (efter sekretessbedömning). Registrets benämning (ITsystem/förteckning) Automatiserade register/förteckningar Doris Ansvarig som kan lämna närmare upplysningar om registret den han/hon Ändamål med registret Sveriges Domstolars gemensamma intranät som bl.a. innehåller aktuell information till personalen och länkar till administrativa söksystem. Innehåller även en funktion där man Vilka uppgifter som registreras och på vilket sätt uppgifterna inhämtas och/eller lämnas vidare Kontaktuppgifter inhämtas från AD (se nedan). er läggs in av IT-ansvarig. R2A Göteborg Besöksadress: Ullevigatan 15 : Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 2 (5) Palasso RUT Agresso leverantörsreskontra (gemensamt system) Agresso kundreskontra (gemensamt system) KIM Active Directory AD BRU den han/hon den han/hon kan söka efter medarbetare i Sveriges Domstolar. Palasso används som ett systemstöd för egenrapportering av enklare lönehändelser, löneberäkning och personalstatistik. Ett hjälpmedel för beställning av resor samt skapande och vidareförmedling av reseräkningar. Ett hjälpmedel vid bokföring, utbetalning av leverantörsfakturor samt ersättning till dem som innehar F-skattesedel samt övrig skattefri ersättning. Till registret är också knutet ett försystem, KIM Ett hjälpmedel vid fakturering, bevakning samt eventuell indrivning. KIM används i den dömande verksamheten. Alla betalningar i ett mål registreras först i KIM och förs sedan över till Agresso för bokföring och utbetalning. AD är den katalog där alla användarkonton finns, det som används för att logga in på en dator. Till detta användarkonto finns flera attribut som t.ex. telefonnummer, adress och myndighetstillhörighet. Belastningsregisterutdrag - beställs elektroniskt från RPS. Personen måste alltså uppträda som aktör i ett brottmål och i tingsrätt ha någon av följande roller: Misstänkt, Tilltalad, Svarande, Motpart eller Tilltalad och Svarande. Innehåller namn, adress, anställningsuppgifter, personnummer. Inhämtas från myndigheten/domstolen. Den enskilde rapporterar vissa delar själv. Innehåller uppgifter om anställningen och resan. Grunduppgifter om personen inhämtas från Palasso. Den enskilde registrerar själv i systemet. I leverantörsreskontran registreras personer som innehar F-skattsedel samt personer som erhåller skattefri ersättning, t.ex. vittnen. Registrering sker av plusgirokonto/bankgiro och/eller namn och adress. Uppgifter om nya leverantörer samt bokföring av utbetalningar registreras av Domstolsverket eller av domstolen. Ändring av befintliga uppgifter görs endast av Domstolsverket Innehåller namn och adress på de personer som faktureras. Registrering sker av plusgirokonto/bankgirokonto och/eller namn och adress samt vilken aktörsroll den registrerade har i målet. Innehåller efternamn, förnamn, titel, myndighet, avdelning, rum, telefonnummer, mobiltelefon, fax, e- postadress, besöksadress, box, postnummer, postort, arbetsuppgift och specialistområde. Informationen om varje användare ansvarar den lokala myndigheten för. BRU får endast beställas i allmän domstols verksamhet för straffmätning och val av påföljd. Navet Kontroll mot folkbokföringen. I samband med att ett fullständigt person- eller samordningsnummer registreras i Vera skickas numret automatiskt till Skatteverkets register Navet. Uppgifterna används vid registrering av aktörer i Vera.

3 3 (5) Register/förteckningar i annan form Arkivförteckning ÄHS MS Exchange, e-post av Arkivarie på Arkivet eller den han/hon den han/hon och dess användning lämnas av IT-chefen på IT-enheten, eller den han/hon En förteckning över de handlingar som bevaras med hänvisning till volymer (samlingar av handlingar). Ärendehanteringssystem. Används för registrering av nyinkomna administrativa handlingar och återsökning av tidigare inkomna administrativa handlingar till myndigheten. Programmet hanterar e- post och används som hjälpmedel för administration av användare. Se arkivförteckning. Innehåller avsändare/mottagare, diarienummer, inkomstdatum m.m. I programmet registreras namn, användarid och telefonanknytning. I programmet registreras inga sekretessbelagda Loggningsfiler för E-post och Internet av IT-chefen på IT-enheten eller den han/hon Programmet används som hjälpmedel för kontroll av datoranvändning. Loggningsfilerna upprättas automatiskt. Se DV:s Information om loggar. CMG Netwise In- och utpasseringssystemet PW32 kan lämnas av personalchefen vid personalekonomienheten eller den han/hon Närmare upplysningar om registreringar kan lämnas av ITchefen på IT-enheten eller den han/hon registret används som hjälpmedel, för anvisningar till telefonväxeln, upplysningar till medarbetare och allmänhet samt för upprättande av telefonlistor. Används som hjälpmedel för fördelning och bevakning av personalens personliga koder för in- och utpassering i tingsrättens lokaler. registret innehåller uppgifter om anställdas namn, titel, arbetsställe i tingsrätten, teleanknytning, frånvaroorsak samt tidpunkter för frånvaro. Innehåller uppgifter om anställdas namn, bricknummer, giltighetstid, behörighet och organisatorisk enhet. För uppgifter i registreringen gäller 39 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Loggningsfiler för Inpasseringssystem Jourlistor och jourschema Närmare upplysningar om registreringar kan lämnas av ITchefen på IT-enheten eller den han/hon Filerna upprättas automatiskt och används som hjälpmedel för kontroll av användningen av in- och utpassering med s.k. Brickor. Förteckningar över personalens och advokaters indelning till jourtjänstgöring I filerna registreras bricknummer och passeringstid. Innehåller namn, telefonnummer och jourtider Micromarc Hjälpmedel för sökning och utlåning av litteratur från biblioteket till personalen. Innehåller namn, användarid, titel på lånad bok, tidpunkt för boklån

4 4 (5) Notariescheman och dess användning lämnas av IT-chefen eller den han/hon Hjälpmedel för indelning av notarier Innehåller namn, avdelning, tjänstledighet och tidpunkt. Konkursregister Konkursförteckningen är en Excelfil över registrerade konkursansökningar. Registret används vid tingsrättens konkursenhet. Registret används för sökning av registrerade konkursansökningar, sökning av dagbokföring (diarie) av ärende samt sökning av underlag för utfärdande av konkursfrihetsbevis. Registret innehåller ärendenummer vid tingsrätten, parter, namn, personnummer/organisationsnummer, eventuell förvaltare, inkomstdatum, handlingar/åtgärder, beslutsdatum och förhandlingsdatum. För uppgifter i registreringen gäller 39 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förteckningar över nämndemän och schema för indelning Förteckning över advokater och biträdande jurister Förteckning över god man enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken och samägande-rättslagen, bodelningsförrättare samt boutrednings- och skiftesmän Förteckning över särskilda ledamöter i dispaschmål Förteckning över särskilda ledamöter vid sjöförklaringsdomstol Förteckning över Besiktningsmän Underlag för indelning i tjänstgöring och hjälpmedel för att vidtala offentliga försvarare, målsägandebiträden, bodelningsförrättare m.m. ledamöter ledamöter besiktningsman Yrke Partitillhörighet Tider för tjänstgöring nummer Bostadsadress Hemtelefon Kontorsadress Kontorstel./fax/e-post Yrke/arbetsgivare /telefax Yrke/titel Kontorsadress /fax Besiktningsområde Medlemskap i organisationer Språkkunskaper

5 5 (5) Specialiteter Förteckning över likvidatorer samt god man eller rättegångsbiträde rörande förvaltarskap Förteckning över personer som skall delges Kontroll av delgivningsfristerna Kommun Förteckning över juryledamöter Underlag för att välja jury och för kallelser till juryledamöterna Ev. partitillhörighet Förteckning över häktade per avdelning. Hjälpmedel för bevakning av åtal, bevaka frister avseende beslag och förverkande på misstänkt Brottsrubricering Tidpunkt Personuppgiftsbehandlingar i Vera görs med stöd av Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar och ingår därför inte i denna förteckning För personuppgifter i loggningsfiler för e-post och internet ansvarar Domstolsverket.

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008 samt januari 2009

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer