Uppförandekod Göteborgs Hamn AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod Göteborgs Hamn AB"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA N E Uppförandekod Göteborgs Hamn AB

2 Innehåll INTRODUKTION AV VD... 4 ETISKA RIKTLINJER Sammandrag... 7 ETISKA RIKTLINJER... 8 Förhållningssätt till varandra... 8 Arbetsmiljö & hälsa... 9 Intressekonflikter Miljö Socialt ansvar Förhållande till kunder & samarbetspartners Förhållande till leverantörer Mutor och korruption Säkerhet & skydd av tillgångar IT Kommunikation TILLÄMPNING & UPPFÖLJNING FRÅGA DIG SJÄLV I DITT DAGLIGA ARBETE UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 3

3 Introduktion av VD TILL STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING, MEDARBETARE & INHYRD PERSONAL Vår verksamhet berör många olika intressenter, såsom ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, media, verk/myndigheter, politiker, allmänheten, samhället och övriga sam arbetspartners i hamnklustret. För att lyckas med vår huvuduppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav krävs det att Göteborgs Hamn AB bibehåller en hög grad av trovärdighet och tillit samt att vi är pålitliga och ansvarstagande i kontakten med våra olika intressenter. Syftet med den här uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att: tydliggöra vilka etiska riktlinjer som Göteborgs Hamn AB står för ge vägledning i viktiga frågeställningar tala om vad som är tillåtet/önskvärt agerande/handlande Aktuell lagstiftning och Göteborgs Stads ambitioner utgör miniminivån och skulle något i uppförandekoden stå i konflikt med dessa regelverk går dessa före koden. Uppförandekoden gäller alla som arbetar inom eller för Göteborgs Hamn AB, dvs styrelse, företagsledning, anställda och inhyrd personal. För att vi skall lyckas med våra ambitioner om att vara en pålitlig, ansvarstagande, neutral och rättvis samarbetspartner förväntar jag mig att alla som omfattas av denna uppförande kod läser igenom, förstår och följer innehållet. Magnus Kårestedt VD, Göteborgs Hamn AB Antagen av Göteborgs Hamn AB:s styrelse Syftet med den här uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete. 4 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 5

4 ETISKA RIKTLINJER Sammandrag Förhållningssätt till varandra Hur vi agerar gentemot varandra och andra har stor betydelse för hur väl vi kan leva våra grundvärderingar: samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet. Humor och glädje är viktigt på vår arbetsplats. Arbetsmiljö & Hälsa Göteborgs Hamn AB ska vara en arbetsplats som kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö. Anställda, kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga med vårt sätt att hantera vår arbetsmiljö. Vi har medarbetarnas hälsa i fokus. Intressekonflikter Vi får inte låta vårt egenintresse eller familjeintresse påverka vårt professionella omdöme. Miljö Vi ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att bedriva ett proaktivt miljöarbete. Socialt ansvar Vi ska göra vad vi kan för att vara en del av lösningen på de utmaningar som vårt samhälle står inför lokalt i Göteborg, men även globalt samt vara en attraktiv arbetsplats. Förhållande till kunder & samarbetspartners Vi ska vara en ansvarstagande, oberoende, neutral och pålitlig samarbetspartner. Vi ser marknadsföring och representation som en naturlig del i att utveckla relationer och samverkan. Utgångspunkten i all representation är att den ska kännetecknas av måttfullhet. Förhållande till leverantörer Vi ska vara en ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare, med hög affärsetik. Som offentlig aktör styrs vår verksamhet av Lagen om offentlig upphandling. Osunda affärsrelationer får ej förekomma. Mutor och korruption Göteborgs Hamn AB:s chefer, medarbetare och andra som agerar på uppdrag av Göteborgs Hamn AB får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Säkerhet & skydd av tillgångar För Göteborgs Hamn AB är det av största vikt att identifiera och värdera väsentliga hot mot personer, egendom, information och renommé/- goodwill. Så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska riskerna för att hot uppstår eller leder till icke önskvärda situationer minimeras. Företagets tillgångar och verksamhet ska skyddas mot konkurrerande affärsintressen. IT Göteborgs Hamn AB är beroende av sitt goda rykte. Göteborgs Hamn AB kan därför inte acceptera att företagets namn förekommer i sammanhang som kan skada vårt anseende hos allmänheten, kunder eller kollegor. Vår IT-utrustning får i begränsad omfattning användas för privat bruk. Kommunikation Med vår centrala ställning i nordiskt näringsliv ska Göteborgs Hamn AB vara transparenta, sakliga och proaktiva i vår kommunikation. Vi ska alla vara goda ambassadörer och verka för hamnens bästa. 6 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 7

5 ETISKA RIKTLINJER Arbetsmiljö & Hälsa Göteborgs Hamn AB ska vara en arbetsplats som kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö. Anställda, kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga med vårt sätt att hantera vår arbetsmiljö. Vi har medarbetarnas hälsa i fokus. Följa de regler och rutiner som finns för att undvika skador och olycksfall. Alltid använda den arbets- och skyddsutrustning som krävs. Rapportera avvikelser, tillbud, arbetsskador, arbetsmiljöproblem och förbättringsförslag. Eftersträva jämställdhet och mångfald där ingen diskrimineras eller kränks. Vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Vara restriktiva med alkohol vid såväl intern som extern representation. Förhållningssätt till varandra Hur vi agerar gentemot varandra och andra har stor betydelse för hur väl vi kan leva våra grundvärderingar: samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet. Humor och glädje är viktigt på vår arbetsplats. Erbjuda företagsgemensamma och riktade insatser inom hälsa och friskvård. Uppmuntra våra anställda att aktivt delta i hälsofrämjande aktiviteter. Vårt gemensamma förhållningssätt är därför att: Skapa engagemang och samverkan genom delaktighet. Dela med oss av information och i största möjliga mån alltid återkoppla den till andra och varandra, för att skapa ett så öppet klimat som möjligt. tro gott om och respektera andra och varandra, och påminna oss om att uppmuntra varandra. Vår utgångspunkt är att alla gör sitt bästa. bejaka mod och uppmuntra egna beslut. Ett tillåtande klimat är grunden för att våga ta initiativ och testa. Ha ett gemensamt synsätt på hållbarhet som inkluderar tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Våra grundvärderingar är: samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet. sträva efter ökad handlingskraft vi bjuder in och respekterar varandras olika åsikter, men vi vågar också ta annat än konsensusbeslut när så krävs. Respektera överenskomna regler, arbetssätt och tider. All intern representation kännetecknas av kostnadsmedvetenhet. Vi säger hej, ger varandra feedback och inbjuder till ett gott arbetsklimat. 8 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 9

6 Intressekonflikter Vi får inte låta vårt egenintresse eller familjeintresse påverka vårt professionella omdöme. Undvika situationer där vår lojalitet kan bli kluven. Inte försätta oss i situationer där egenintressen eller familjeintressen kan komma i konflikt med Göteborgs Hamn AB:s intressen. Inte vara chef över eller själv rekrytera en nära anhörig. Inte ha en nära relation med underställd personal. Inte använda vår ställning inom Göteborgs Hamn AB för egen vinning eller för en familjemedlems, väns eller medhjälpares vinning. Inte ta emot gåvor, tjänster eller nöjesaktiviteter som skulle kunna feltolkas. Undvika affärsförehavanden mellan Göteborgs Hamn AB och företag eller organisationer som du, en familjemedlem eller en enskild person som du behandlar som en familjemedlem, förvaltar eller har ett ekonomiskt intresse i. Inte ha styrelseuppdrag eller andra anställningar som skulle kunna hamna i konflikt med Göteborgs Hamn AB:s intressen. Medarbetare som tror att de kanske har hamnat eller kan komma att hamna i en intressekonflikt måste informera sin närmaste chef eller HR-representant, så att Göteborgs Hamn AB kan ta ställning till om en konflikt existerar eller ej. Miljö Göteborgs Hamn AB ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att bedriva ett proaktivt miljöarbete. Medarbetare som tror att de kanske har hamnat eller kan komma att hamna i en intressekonflikt måste informera sin närmaste chef eller HR-representant. Källsortera och minimera avfall. Överväga resfria möten. Efterfråga och välja miljömärkta varor och tjänster. Spara energi och resurser. Uppmuntra varandra till att göra bra miljöval i det dagliga arbetet. Värdera miljökonsekvenser i beslut och välja de miljöbästa alternativen där det är ekonomiskt rimligt. Förebygga miljöolyckor och upprätthålla en god beredskap för att begränsa effekten i händelse av olycka. I dialog och samverkan med våra kunder, leverantörer och andra intressenter bidra till att minska de lokala luftutsläppen, växthusgaserna, buller och utsläpp till vatten från: sjöfart, hamnverksamhet, hamnutveckling och landtransporter. 10 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 11

7 Förhållande till kunder & samarbetspartners Vi ska vara en del av lösningen på de utmaningar som vårt samhälle står inför. Göteborgs Hamn AB ska vara en ansvarstagande, oberoende, neutral och pålitlig samarbetspartner. Vi ser marknadsföring och representation som en naturlig del i att utveckla relationer och samverkan. Utgångspunkten i all representation är att den ska kännetecknas av måttfullhet. Behandla kunder & samarbetspartners likvärdigt, utan att favorisera någon. Hålla ingångna avtal och affärsuppgörelser. Alltid vara en god ambassadör för Göteborgs Hamn AB. Vara restriktiva med alkohol. Aldrig vistas i miljöer eller nyttja något som kan skada vårt rykte såsom porrklubbar, droger eller kriminell verksamhet. all representation kännetecknas av kostnadsmedvetenhet. Kostnaderna ska alltid vägas mot nyttan och att det föreligger koppling till vårt uppdrag. Socialt ansvar Göteborgs Hamn AB ska göra vad vi kan för att vara en del av lösningen på de utmaningar som vårt samhälle står inför lokalt i Göteborg, men även globalt samt vara en attraktiv arbetsplats. Hålla oss uppdaterade om vilka utmaningar som finns lokalt/globalt. Samverka med socialt inriktade frivilligorganisationer. Försäkra oss om att vi inte bidrar till att bryta mot mänskliga rättigheter. Välja rättvisemärkta varor och tjänster i första hand. Kunna erbjuda kunden/samarbetspartnern möjlighet att betala självkostnadspriset vid vad som kan uppfattas som mer påkostade arrangemang. Försiktighet iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. Är make/maka/sambo/registrerad partner medbjuden ökar risken för att representationen kan anses otillbörlig. Uppmuntra & arrangera sociala aktiviteter som passar alla oavsett kön och religion. Vara restriktiva med att lämna gåvor och endast ge gåvor vid rätt tillfälle och alltid till en skälig prisnivå. Hamnbolagets motiv och mottagarens integritet ska inte kunna ifrågasättas. aldrig lämna gåvor eller andra förmåner på Göteborgs Hamn AB:s vägnar i syfte att skaffa sig fördelar för personlig del. Ställa etiska/sociala krav vid inköp och upphandling så långt det är möjligt. erbjuda praktikplatser, studiebesök, examensarbete och sommarjobb till skolungdomar, långtidsarbetslösa och nyutexaminerade studenter, inklusive nära anhöriga. Vara en arbetsplats där arbete går att kombinera med familj och fritid, och att föräldraledighet uppmuntras och underlättas. Ta vara på mångfalden. samverka, medverka och stimulera den akademiska världen att forska inom väsentliga utmaningar som vårt samhälle och bransch står inför. Bidra till och samverka för ett rikt kulturliv i Göteborg. 12 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 13

8 Förhållande till leverantörer Vi skall vara en ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare, med hög affärsetik. Som offentlig aktör styrs vår verksamhet av Lagen om offentlig upphandling. Osunda affärsrelationer får ej förekomma. Verka utifrån begreppen objektivitet, affärsmässighet och likabehandling. säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Vid val av leverantör/konsult, där ett privat umgänge förekommer, ska särskild försiktighet iakttas samt närmaste chef informeras. rese- och logikostnader, vid besök hos eller vid resor tillsammans med leverantörer, alltid betalas av Göteborgs Hamn AB. närmaste chef hålls informerad om de events, middagar, julbord etc som medarbetaren ämnar gå på. Under pågående upphandling bör särskild restriktivitet råda. Försiktighet iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. Är make/maka/sambo/registrerad partner medbjuden ökar risken för att förmånen ska anses otillbörlig. Vi ska vara en ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare, med hög affärsetik. Inte ta emot gåvor (som överstiger 400 kr) och gåvor i samband med högtidsdagar (som överstiger 1300 kr). OBS! beloppsgränserna är inte absoluta och en gåva kan anses otillbörlig även om värdet är ringa, särskilt om gåvan kan förknippas med en viss prestation. Anställda inte tar emot gåvor på sin hemadress. öppenhet kring mottagande av gåvor bör ske till närmaste chef, som avgör om gåvan skall behållas av den anställde eller tillfalla företaget. ett privat nyttjande av tjänster från anlitad leverantör i tjänsten kommuniceras med närmaste chef och att marknadspris gäller. anställda inom Göteborgs Hamn AB inte tar emot rabatter, följderbjudanden eller andra förmåner som inte riktar sig till samtliga anställda inom företaget. Vi inte tar emot erbjudanden om båtar, fritidshus, fordon för privat bruk eller helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor. 14 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 15

9 Mutor och korruption Göteborgs Hamn AB:s chefer, medarbetare och andra som agerar på uppdrag av Göteborgs Hamn AB får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation till kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med syftet att erhålla eller behålla förmånliga beslut eller affärer. Vi ber eller tillåter heller aldrig tredje part att göra det på våra vägnar. aldrig ta emot gåvor av en leverantör/kund som kan misstänkas vilja erhålla en otillbörlig fördel. Säkerställa att gåvor, aktiviteter och ageranden inte kan misstolkas. Rapportera alla misstankar om eventuell korruption till närmaste chef. Vad är korruption? Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå personlig eller affärsmässig vinning för sig själv eller andra. Korruption är förbjudet enligt lag. Aktiv korruption (bestickning) är när någon erbjuder en annan person en otillbörlig förmån inom ramen för befattning, värv eller uppdrag. Passiv korruption (mutbrott) är när någon kräver, tar emot eller accepterar ett erbjudande om otillbörlig förmån inom ramen för befattning, värv eller uppdrag. En förmån är otillbörlig där förhållandet är tydligt klandervärt. Vad som är otillbörligt avgörs med bakgrund av: bidragets syfte, givarens ställning/position, bidragets värde, bidragets art, om arbetsgivaren/uppdragsgivaren är informerad och om det strider mot interna riktlinjer. Kontrollfrågor vid erbjudande från utomstående: 3 Är detta en förmån och varför erbjuds den mig? 3 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 3 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 3 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen? Skulle tveksamhet uppstå är det rimligt att utgå från att förmånen inte är tillåten. 16 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 17

10 Undvik att diskutera känslig information på offentliga platser. Säkerhet & skydd av tillgångar För Göteborgs Hamn AB är det av största vikt att identifiera och värdera väsentliga hot mot personer, egendom, information och renommé/goodwill. Så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska riskerna för att hot uppstår eller leder till icke önskvärda situationer minimeras. Företagets tillgångar och verksamhet ska skyddas mot konkurrerande affärsintressen. Alla väsentliga hot och risker omedelbart rapporteras till närmaste chef samt säkerhetschef. omedelbart kontakta säkerhetschef eller Port Security vid misstanke om exempelvis stöld, brott mot tillträdesreglerna och obehörig som uppehåller sig i närheten av våra hamnanläggningar. Känslig information om anställda, samarbetspartners, kunder och övriga intressenter behandlas med stor försiktighet. Känslig information såsom affärsplaner, affärsprocesser, ekonomisk information, kundavtal, uppgifter som kan påverka hamnskyddet mm behandlas med sekretess/stor försiktighet. Åtagandet att bevara informationen konfidentiell gäller även när din anställning/uppdrag vid Göteborgs Hamn AB har upphört. Förvara och hantera våra datorer så att inte obehöriga får åtkomst till informationen som ligger lagrad. Undvika att diskutera känslig information på offentliga platser såsom flygplatser, allmänna kommunikationer, restauranger, barer, hissar, toaletter och kaféer. bolagets gemensamma tillgångar och resurser används så effektivt som möjligt exempelvis kontorsmaterial, mobiler, tjänstefordon mm. 18 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 19

11 IT Göteborgs Hamn AB är beroende av sitt goda rykte. Göteborgs Hamn AB kan därför inte acceptera att företagets namn förekommer i sammanhang som kan skada vårt anseende hos allmänheten, kunder eller kollegor. Vår IT-utrustning får i begränsad omfattning användas för privat bruk. Vi inte skickar, vidarebefordrar eller lagrar material, besöker hemsidor som innehåller material som innebär: trakasserier, oförskämdheter, diskriminering eller som är olagligt (exempelvis rasistiskt, barnpornografiskt, upphovsrättsintrång), eller på annat sätt kan anses vara kränkande, stötande,klandervärt eller oetiskt. arbetsredskap som datorer, e-post, internetuppkoppling och mjukvaruprogram får i begränsad omfattning användas för privat bruk eller i övrigt utanför tjänsten, förutsatt att det inte medför förlust av arbetstid och att det inte inkräktar på dator- eller kommunikationskapaciteten. Vi inte använder internet för deltagande i spel eller i chatgrupper som inte är arbetsrelaterade. Undvika slöseri med bandbredd och diskutrymme genom att skicka eller aktivt söka erhålla onödigt många eller stora filer. Vi lagrar inte privata filer på bolagets servrar. Kommunikation Med vår centrala ställning i nordiskt näringsliv ska Göteborgs Hamn AB vara transparenta, sakliga och proaktiva i vår kommunikation. Vi ska alla vara goda ambassadörer och verka för hamnens bästa. Vara proaktiva i vår kommunikation, både vid positiva och negativa händelser. Tänk på hur du använder din IT-utrustning. Alltid eftersträva att lämna korrekt information. Påverka strategiska beslut & utveckling genom en aktiv närvaro, såväl i branschorganisationer som vid remissförfrågningar. Vara pålästa och insatta i Göteborgs Hamn AB:s vision, affärsidé och utmaningar. Ta varje tillfälle som ges att lyfta fram hamnen lokalt, nationellt och internationellt. Behandla alla förfrågningar om allmänna handlingar utan dröjsmål. Inte eftersöka källor eller fråga om vad informationen ska användas till, vilket strider mot offentlighetsprincipen. begränsa rätten att uttala sig å bolagets vägnar till VD, hans ställföreträdare eller annan person som utses att föra bolagets talan. Låta alla anställda ha rätten att uttala sig om sitt arbete, så länge man inte lämnar ut information av kommersiellt värde, det vill säga något som skulle kunna skada en kundrelation eller påverka konkurrensen negativt. Rätten att påtala missförhållanden är grundlagsskyddad. 20 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 21

12 TILLÄMPNING & UPPFÖLJNING Alla som omfattas av uppförandekoden ansvarar för att tillämpa och respektera innehållet. Varje chef ansvarar för att denna uppförandekod är känd och tillämpas av medarbetare och inhyrd personal. sunt förnuft används när du ska besluta om rätt åtgärd, eftersom vår uppförandekod inte täcker in alla eventuella situationer som kan uppstå. Om du är osäker så bör du fråga närmaste chef. Varje känd, misstänkt eller observerad överträdelse av lagar, förordningar eller denna uppförandekod, som du blir medveten om, rapporteras till närmaste chef. om du av olika skäl inte tycker dig kunna ta upp misstanke om en allvarlig oegentlighet med din chef, kan du vända dig till stadens whistleblowerfunktion: Telefon och SMS: Mail: efterlevnaden av innehållet i uppförandekoden följs fortlöpande upp som en naturlig del av den löpande verksamheten. Vid avvikelse från denna uppförandekod så kommer Göteborgs Hamn AB att medvetandegöra förseelsen för medarbetaren på olika sätt. Skulle misskötsamheten fortsätta trots att arbetsgivaren medvetandegjort så kan arbetstagaren riskera sin anställning. FRÅGA DIG SJÄLV I DITT DAGLIGA ARBETE: 3 Är det beslut/den åtgärd jag är på väg att vidta eller ej vidta i enlighet med våra grundvärderingar och etiska regler? 3 Har jag förstått risken med, och de eventuella konsekvenser av, mitt handlande? 3 Har jag, vid behov, sökt råd så att jag kan ta ett väl underbyggt beslut? 3 Föregår jag med gott exempel? 3 Har jag övervägt om Göteborgs Hamn AB påverkas? 3 Hur skulle det kännas om den åtgärd/handling som jag vidtar idag hamnar i tidningen eller på tv i morgon? Du ansvarar för att innehållet i denna skrift tillämpas. 22 UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN UPPFÖRANDEKOD GÖTEBORGS HAMN 23

13 Valentin&Byhr Maj 2012 SE Göteborgs Hamn är Nordens största hamn med fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 24 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energiprodukter, bilar, ro-ro, containrar och passagerare. Göteborgs Hamn, Göteborg. Telefon

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillämpningsanvisningar till affärsetisk policy Anvisning 2014-06-02 Kommunstyrelse Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner sako mråde] STYRANDE DOKUMENT Sakområde: [Välj Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Gudrun Ahlberg Beslutsdatum: 2013-06-10 Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2586

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Eslövs kommun eftersträvar likvärdighet i alla verksamheter och hög integritet för medarbetare och politiker. Vid myndighetsutövning,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern 2008-09-15 Sid 1 (6) Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern Bakgrund och syfte Alla medarbetare i Gävle kommun är en del av den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli

Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli Beslutas av styrelsen 2014-02-27 Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli Till alla som arbetar vid SHIFs Kansli Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Försäkringskassans uppförandekod 2014

Försäkringskassans uppförandekod 2014 Försäkringskassans uppförandekod 2014 GD har ordet Vi tror många gånger, kanske lite naivt, att korruption bara finns i andra länder och kulturer. Men sanningen är att även vi på Försäkringskassan kan

Läs mer