IT-plan. Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-plan. Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg"

Transkript

1 IT-plan Projekt: Västra Eriksberg, Göteborg Version: 1.7 Datum: Upprättad av: Magnus Gustavsson

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING ALLMÄNT ALLMÄNNA RIKTLINJER PROJEKTSERVER PROJEKTPORTAL CAD-MANUAL PROJEKTSUMMERING ALLMÄNT PROJEKTOMFATTNING TIDPLAN ORGANISATIONSPLAN ÖVERGRIPANDE DOKUMENTSTRUKTUR ÖVERGRIPANDE DOKUMENTSTRUKTUR VILKA HANDLINGAR SKALL FINNAS TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA I SYSTEMET HUR SKALL FILER OCH MAPPAR VARA BENÄMNDA I SYSTEMET IT-ORGANISATION IT-ORGANISATION DATASTÖD LOKALT KATALOGSTRUKTUR LOKALT PROGRAMVAROR SÄKERHET PROJEKTSERVER ALLMÄNT MÅLSÄTTNINGAR KATALOGSTRUKTUR I DELPROJEKTEN PÅ PROJEKTSERVERN BEHÖRIGHETER Allmänt Administratör Utomstående projektdeltagare UPPLADDNING AV HANDLINGAR Allmänt Handlingens placering i strukturen Filinformation REVIDERING AV HANDLING AVISERINGAR ARKIVERING AV DELPROJEKT PROJEKTPORTAL ALLMÄNT BILAGA 1. STANDARD MAPPNAMN BYGGNET BILAGA 2. STANDARD FILNAMN BYGGNET BILAGA 3. AO-OMRÅDESINFO PÅ BYGGNET BILAGA 4. DELPROJEKT INOM IN-GATOR OCH MEDIA PÅ BYGGNET BILAGA 5. DELPROJEKT INOM IN-TORG, KAJER PÅ BYGGNET BILAGA 6. ÖVRIGA DELPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR PÅ BYGGNET BILAGA 7. DELPROJEKT INOM KVARTERSBYGGNATION PÅ BYGGNET Älvstranden Utveckling AB 1 av

3 1 Inledning 1.1 Allmänt Denna IT-plan är framtagen på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB för exploateringen av området Västra Eriksberg. IT-planen är en projektspecifik instruktion som vänder sig till alla som på ett eller annat sätt deltar i hanteringen av information i projektet; byggherrar, beställare, konsulter, entreprenörer, myndigheter, hyresgäster m.fl. Syftet med IT-planen är att beskriva och stödja en effektiv dokumentsamordning, för att garantera ett problemfritt informationsutbyte med snabb åtkomst och kontroll. Manualen syftar även till att stödja kvalitetssäkringen i projektet, samt underlätta framtida förvaltning och arkivering. IT-planen behandlar riktlinjer och bestämmelser för projektets handlingar avseende; katalogstrukturer, namnkonventioner, projekteringsprocesser, lokalt arbete, etc. IT-planen beskriver även projektserverns struktur och ingående funktioner. Mål med IT-planen: En enhetlig struktur och utformning vad gäller handlingar vid exploateringen av området Västra Eriksberg i Göteborg. Att uppdaterad information skall finnas tillgänglig för samtliga deltagare i projektet. Att deltagare lätt skall hitta, använda och förstå informationen i projektets alla delar. Att deltagare alltid kan försäkra sig om att han/hon arbetar med senast uppdaterad handling. Inget fel skall kunna uppstå p.g.a. att arbete sker på gammal version. Att projektering och dokumentation skall anpassas så att den utan större insatts kan användas till stöd för omkringliggande delprojekt. Kraven i detta dokument är grundade utifrån Älvstranden Utveckling AB:s strävan att kunna erhålla största möjliga nytta och kostnadseffektivitet från informationen i de levererade dokumenten. IT-planen är framtagen med Bygghandlingar 90 som grund varför det som inte nämns i ITplanen skall behandlas enligt Bygghandlingar 90. Samtliga projektdeltagare skall läsa igenom IT-planen innan start av arbete. Erfarenheter av system och lösningar dokumenteras genom erforderliga revideringar av denna IT-plan. Vid frågetecken eller synpunkter kring innehållet i IT-planen vänligen kontakta: Övergripande -samordnare: Magnus Gustavsson Älvstranden Utveckling AB 2 av

4 1.2 Allmänna riktlinjer Följande riktlinjer skall alltid uppfyllas. IT-planens riktlinjer och förutsättningar skall alltid följas. Undantag kan enbart göras i samråd med projektledaren eller övergripande -samordnare. Färdig handling skall inte skickas via e-post utan skall alltid läggas in på projektservern vid distribution. Därefter hämtas fil/dokument av berörda parter. Vid skapande av dokument skall alltid gemensamma mallar och förutsättningar följas. Deltagare skall försäkra sig om att han/hon arbetar med senast uppdaterade underlag. 1.3 Projektserver Som stöd för att kunna leva upp till IT-planens angivna riktlinjer används projektservern Byggnet inom projekt Västra Eriksberg. Med denna projektserver ges projektdeltagare möjlighet att enkelt lägga in, söka efter och ladda hem handlingar ur projektet. Delprojekten blir överskådliga och deltagarna får ordning på alla handlingar. Det är tydligt vilka handlingar som är de senaste och vem som gjort vad och när. I systemet går det även att beställa papperskopior på utvalda handlingar, både till sig själv och till övriga projektdeltagare. För att få djupare förståelse beträffande projektservern se även kapitel 6 Projektserver. 1.4 Projektportal För projektet Västra Eriksberg finns det en webbaserad projektportal. Denna portal syftar till att ge en tydlig överblick och att underlätta samordningen mellan de olika delprojekten inom Västra Eriksberg. Från portalen hittar deltagaren till sitt delprojekt på Byggnet och samtidigt får deltagaren också en känsla av området i sin helhet. På portalen finns även områdesgemensamt underlag samt information om vad som är på gång inom Västra Eriksberg mm. För att få djupare förståelse beträffande projektportalen se även kapitel 7 Projektportal. Adressen till projektportalen är enligt följande 1.5 CAD-manual För Västra Eriksberg finns även en CAD-manual framtagen, vilken behandlar riktlinjer och bestämmelser för projektering av ritningar. CAD-manualen är framtagen för att säkerställa en gemensam standard för hur projekteringen skall genomföras. CAD-manualen är tvingande i dess innehåll men kan ersättas då beställaren av delprojektet har en egen. Samtliga projektdeltagare som skall projektera ritningar skall läsa igenom den för delprojektet gällande CAD-manualen. Älvstranden Utveckling AB 3 av

5 IT-plan Västra Eriksberg, Göteborg Version 1.7 Projektsummering Allmänt Västra Eriksberg är ett större utbyggnadsområde längs norra älvstranden i Göteborg, som omfattar den västra delen av Eriksbergs tidigare varvsområde, närmast torrdockan, samt det angränsande naturområdet Färjenäs i väster. Området och utbyggnaden är indelad i 6 st större delområden (Platån, Backen, Kajen, Dockan, Docktorget, Stapelbädden och Färjenäsparken) med omfattning och planerad utformning enligt nedanstående karta. Figur 1. Områdeskarta över Västra Eriksberg. 2.2 Projektomfattning Totalt beräknas den nya stadsdelen, efter utbyggnad, omfatta ca st bostäder / kvm samt ca kvm lokaler för kommande verksamheter och service, se nedanstående tabell. Utöver kvartersbyggnation ingår även anläggning och utbyggnad av ny infrastruktur med gatu- och ledningsnät för områdets kommunikation och mediaförsörjning, parker, torgplatser och gångstråk, samt i anslutning till torrdockan bryggor och en ny gång- och cykelbro. För närmare information beträffande utbyggnadens omfattning och genomförande hänvisas till projektets dokumenthanteringsportal med adress samt i övrigt information på projektets hemsida med adress Älvstranden Utveckling AB 4 av

6 DELOMRÅDE BTA (m²) totalt bostäder lokaler BACKEN Östra dockområdet Västra dockområdet DOCKAN DOCKTORGET (preliminärt) KAJEN Flerbostadshus Radhus PLATÅN SKOLA STAPELBÄDDEN SUMMA TOTALT Tabell 1. Tabell över ytfördelning inom Västra Eriksberg. 2.3 Tidplan Byggnation av den första etappen startade årsskiftet 2005/2006 inom Stapelbädden öster om torrdockan. Utbyggnad av övriga delar påbörjades våren 2006 och planeringen innebär sedan ett genomförande med utbyggnadsordning från öster till väster, och då, inom respektive delområde, från älvsidan och inåt mot norr. Preliminär tidplan framgår av nedanstående tabell. Tabell 2. Förenklad tidplan för Västra Eriksberg. Älvstranden Utveckling AB 5 av

7 2.4 Organisationsplan För utbyggnad inom Stapelbädden samt kvarter D6 och P2 svarar Bostadsbolaget som fristående byggherre. Organisation och genomförande av delområdet Docktorget är i nuläget ej färdigt. För övriga delområden svarar ett byggherrekonsortium, som förutom Älvstranden Utveckling AB består av Riksbyggen, JM, Egnahemsbolaget, HSB, NCC och PEAB. För planering och samordning av sammanhängande förberedelse- och infrastrukturarbeten inom allmän platsmark ansvarar Älvstranden Utveckling AB genom sitt dotterbolag Eriksbergs Förvaltnings AB, som byggherre, och med de kommunala förvaltningarna Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen samt respektive lednings- och nätägare som beställare av projektering och genomförande. Projektorganisation och indelning av de olika ingående delprojekten framgår av nedanstående figur. STADSBYGGNADSKONTORET DETALJPLAN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN FASTIGHETSREGLERING/BILDNING FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGS/MARKFÖRDELNINGSAVTAL ERIKSBERGS FÖRVALTNING AB ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB OMRÅDESUNDERSÖKNINGAR EKONOMI & ADMINISTRATION PLANERING / UPPFÖLJNING MARKNAD & INFORMATION RIVNINGSARBETEN / PROVISORIER SAMORDNINIG INFRASTRUKTURARBETEN KVARTERSBYGGNATION TRAFIKKONTORET GATOR, GC-VÄG & BROAR BUSSGATA FÄRJELÄGE & TERMINAL PARK- & NATURFÖRVALTNINGEN PARK, TORG & STRÅK LÅGBRYGGOR BOSTÄDER MED LOKALER STAPELBÄDDEN KVARTER D6 KVARTER P2 BOSTÄDER MED LOKALER DOCKTORGET BOSTÄDER MED LOKALER VÄSTRA ERIKSBERG KOMMERSIELLA & SERVICELOKALER VERKSAMHETSLOKALER KRETSLOPPSKONTORET ÅTERVINNINGSSTATION IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN NÄRIDROTTSPLATS BOSTADSBOLAGET KONSORTIUM STYRGRUPP KONSORTIUM STYRGRUPP PARKERINGSHUS ERIKSBERGS SAMFÄLLIGHET SOPSUGNÄT GÖTEBORG VATTEN VA-NÄT ARBETSGRUPP/ER ARBETSGRUPP/ER SKOLA / IDROTTSHALL ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB EGNAHEMSBOLAGET GÖTEBORGS ENERGI NÄT AB EL-NÄT GÖTEBORGS ENERGI AB FJV-NÄT BYGGHERRE HSB EKONOMISK FÖRENING NÄTÄGARE OPTOFIBER TELIA SONERA TELE-NÄT BYGGHERRE JM AB BYGGHERRE NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB GREFAB SMÅBÅTSHAMN BYGGHERRE PEAB SVERIGE AB BYGGHERRE RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING BYGGHERRE ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Figur 2. Förenklad organisationsplan. Älvstranden Utveckling AB 6 av

8 3 Övergripande dokumentstruktur 3.1 Övergripande dokumentstruktur Observera att nedanstående struktur inte beskriver mappstrukturen i ett delprojekt på Byggnet, utan den övergripande strukturen för alla dokument som hanteras inom hela projektet Västra Eriksberg. Dokumenthanteringen för Västra Eriksberg bygger på två huvudmappar INFRASTRUKTUR (IN) respektive KVARTERSBYGGNATION (KV), se figur 3 nedan. Dessa huvudmappar delas därefter upp i ett antal delprojekt. I mappen för Infrastruktur (se bilaga 4, 5 och 6) hanteras all dokumentation och information inom allmän platsmark såsom vägar, parker, torg, ledningsnät etc. och i mappen för Kvartersbyggnation (se bilaga 7) hanteras på motsvarande sätt information och dokument för respektive kvarter. BYGGHERRAR INFORMATION ALLMÄNNA OMRÅDES- FÖRUTSÄTTNINGAR INFRASTRUKTUR KVARTERSBYGGNATION BI - KONSORTIUM AO - OMRÅDESINFO IN - GATOR OCH MEDIA - DP STAPELBÄDDEN KV - B1 BI - ÄLVSTRANDEN UTVECKLING Detaljplan Docktorget IN - GATOR OCH MEDIA - DP VÄSTRA ERIKSBERG KV - B2 BI - EGNAHEMSBOLAGET BI - HSB BI - JM Detaljplan Stapelbädden Detaljplan Västra Eriksberg Detaljplan Västra Eriksbergsgatan Infrastrukturinformation IN - GATOR OCH MEDIA - DP VÄSTRA ERIKSBERGSGATAN IN - PARKER - DP VÄSTRA ERIKSBERG IN - TORG, KAJER - DP DOCKTORGET KV - B3 KV - B4 KV - C1 BI - NCC OMRÅDES- ÖVERGRIPANDE IN - TORG, KAJER - DP STAPELBÄDDEN YTSKIKTS-, BI - PEAB HÖJDPLANER Kvartersinformation IN - TORG, KAJER - DP VÄSTRA ERIKSBERG BI - RIKSBYGGEN BESKRIVNINGAR, IN - BRYGGOR - DP VÄSTRA ERIKSBERG RITNINGAR MM. BI - BOSTADSBOLAGET SOM PÅVERKAR "GRANNAR" IN - GC BRO - DP VÄSTRA ERIKSBERG Övrig Områdesinformation IN - SOPSUGSTERMINAL - DP VÄSTRA ERIKSBERGSGATAN SYMBOLISERAR DELPROJEKT PÅ BYGGNET IN - FÖRBEREDELSE KAJEN - DP VÄSTRA ERIKSBERG IN - PÅSEGLINGSSKYDD - DP VÄSTRA ERIKSBERG IN - STÖDFYLLNING - DP VÄSTRA ERIKSBERG Figur 3. Övergripande dokumentstruktur i projekt Västra Eriksberg. Utöver dessa två huvudmappar finns en gemensam mapp som alla projektdeltagare har tillgång till. Denna mapp är benämnd ALLMÄNNA OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR (AO), med övergripande Områdesinfo (se bilaga 3). Här återfinns gällande "Detaljplaner", men också "Övrig Områdesinformation" såsom undersökningar, kartor, bilder, etc. I denna mapp placeras även Kvartersinformation från respektive kvarter. "Kvartersinformation" är den information som på något sätt påverkar angränsande projektörer. I denna mapp återfinns även områdesövergripande ytskikts- och höjdplaner under kategorin "Infrastrukturinformation". Slutligen finns en fjärde mapp, BYGGHERRAR INFORMATION (BI), där konsortiet och respektive byggherre kan hantera sin interna information såsom avtal, protokoll, etc. Älvstranden Utveckling AB 7 av

9 3.2 Vilka handlingar skall finnas tillgängliga för alla i systemet Vid projekteringen av Västra Eriksberg kommer det att produceras en stor mängd handlingar inom alla delprojekt. För att samordningen mellan delprojekten skall fungera väl krävs att viss information görs tillgänglig för omkringliggande delprojekt. I tabellen nedan sammanställs vilka handlingar som skall finnas på projektservern i det gemensamma delprojektet benämnt "AO-Områdesinfo", samt var i katalogstrukturen de skall ligga. Omnämnda handlingar skall finnas tillgängliga i status bygg-, mark-, rivningslov, bygghandling samt relationshandling. Tabellen omfattar naturligtvis inte alla handlingar som kommer att finnas i delprojektet "AO- Områdesinfo". AO KVARTERSINFORMATION Handling Disciplin Format Fasader (A) Markkompletteringar (A) Höjdplan (L) Ytskiktsplan (L) Växtplan (L) Utrustningsplan (L) Utvändig media (E)(VVS) Belysningsplan (E) Ritningsförteckning (A)(E)(L)(VVS) Beskrivning (A)(E)(L)(VVS) PM (A)(E)(L)(VVS) AO INFRASTRUKTURINFORMATION Handling Höjdplan Ytskiktsplan Format DWG, DWG, Tabell 3. Lista på handlingar som skall finnas tillgängliga på projektservern. Omnämnda filer skall läggas in i format enligt tabell och skall vara uppdaterade vid varje leverans av handlingar. 3.3 Hur skall filer och mappar vara benämnda i systemet Handlingar inom projektet Västra Eriksberg skall först och främst upprättas enligt gällande ITplan och därefter enligt Bygghandlingar 90 (inklusive hänvisningar). BSAB-systemet skall användas för klassificering av informationen i projekteringen. Detta gäller alla handlingar som upprättas för distribution. Filnamn skall alltid vara samma som dokumentets/ritningens namn/nummer. Filnamn för ritningar, se CAD-manual. Filnamn för övriga filtyper se bilaga 2. Viktigt: Det är inte tillåtet att i filnamnet numrera protokoll. Projektservern sköter automatiskt numreringen i sin versionshantering av dokumenten. Det är inte heller tillåtet att använda datum i filnamnet. Datum läggs istället in i dokumentet/ritningen samt i fältet för filinformation på Byggnet. Älvstranden Utveckling AB 8 av

10 4 IT-organisation 4.1 IT-organisation I detta kapitel beskrivs IT-organisationen för Västra Eriksberg. För ökad förståelse se figur 4, nedan. Kopplat till projektservern finns en Planering/IT-samordningsgrupp. Denna grupp ansvarar för att systemet fungerar och att alla inblandade aktörer får kännedom om och följer de bestämda förutsättningarna. Gruppen består av projektledare infrastruktur, övergripande -samordnare och -samordnare på delprojektnivå. Gruppens uppgift är att i samråd ta fram och ansvara för de regler som gäller för uppdragets digitala hantering, och att utgöra ett stöd för de olika aktörerna i projektet. Vid varje kontor finns även en -samordnare på kontorsnivå. Denna person har i uppgift att ansvara för att rutinerna i IT-planen följs, samt att delta vid eventuella CADsamordningsmöten. Kontakter med Planering/IT-samordningsgruppen går via den för delprojektet utsedda -samordnaren. BYGGNET PROJEKTLEDARE INFRASTRUKTUR/ ÖVERGRIPANDE -SAMORDNARE ANSV. VE FRAMTAGANDE AV IT-PLAN CAD-MANUAL RUTINER ÄLVSTRANDEN UTV. AB EGNAHEMSBOLAGET PEAB NCC ANSV. BESTÄLLARE IT-PLAN CAD-MANUAL RUTINER SUPPORTORGANISATION BYGGNET PROJEKT C1 RIKSBYGGEN JM PROJEKT C2 HSB BOSTADSBOLAGET PROJEKT C3 PROJEKT C4 ANSV. PROJEKT IT-PLAN CAD-MANUAL RUTINER ANSV. IT-PLAN CAD-MANUAL Figur 4. Organisationsplan för IT-organisation. Kontaktpersoner för projektets IT-organisation är enligt följande: Projektledare infrastruktur Emma Hedenryd Ansvarar för att IT-plan och CAD-manual upprättas. Ansvarar också för att samordnare utses. Är administratör på Byggnet för alla delprojekt inom grenarna infrastruktur samt allmänna områdesförutsättningar. Övergripande -samordnare Magnus Gustavsson Ansvarar för att upprätta IT-plan och CAD-manual i dialog med berörda parter. Är administratör för alla delprojekt på Byggnet i Västra Eriksberg. -samordnare för respektive kontor enligt delprojektens adresslista. Ansvarar för att IT-plan/CAD-manual följs och att god IT-samordning på delprojektnivå erhålls. Är administratör för respektive delprojekt på Byggnet i Västra Eriksberg. Älvstranden Utveckling AB 9 av

11 5 Datastöd lokalt 5.1 Katalogstruktur lokalt Vid uppstart av varje enskilt delprojekt skall gemensamma regler för lokal katalogstruktur på respektive konsults dator fastställas. Katalogstrukturen bör läggas upp med nivåer lika projektservern, men däremot med katalognamn enligt BSAB-systemet för att sökvägar garanterat skall fungera. Observera att projektservern inte använder BSAB-systemet för namngivning av kataloger då standardstrukturen används. Det ligger stor vinst i att åstadkomma en enhetlig katalogstruktur så att framtida kommunikation med filer inte störs av att sökvägar behöver uppdateras. 5.2 Programvaror Vid delprojektets uppstart skall det klargöras på det första CAD-samordningsmötet vilka programvaror och versioner som skall användas i projektet för att undvika problem vid utbyte av handlingar mellan deltagare. Följaktligen görs också en avstämning beträffande deltagande kontors programvaror. 5.3 Säkerhet Ansvaret för att nedan följs ligger hos respektive deltagande kontor. Nedanstående gäller hela projektnätverket, såväl kontorets server som projektdeltagarnas datorer. Backup av all information skall ske så att mer än en dags arbete inte kan gå förlorat. Backupmedia bör förvaras skild från server i annan brandcell eller i brandsäkert skåp. Störningar på det lokala kontoret, som innebär arbetsstopp, får ej vara längre än 24h. Ett uppdaterat virusskydd skall finnas på alla datorer som används i projektet. Älvstranden Utveckling AB 10 av

12 6 Projektserver 6.1 Allmänt Som projektserver för projekt Västra Eriksberg används Byggnet Access. Byggnet Access är ett Internetbaserat system för hantering av ritningar och handlingar som hör till byggnader och anläggningar. I detta kapitel beskrivs systemets struktur och funktioner. För att kunna deltaga i ett delprojekt på Byggnet krävs ett personligt konto. Byggnets personliga konton är alltid gratis. Anmälan att deltaga görs via Västra Eriksbergs projektportal under knappen BLI ABONNENT. Det går också bra att göra denna anmälan till -samordnare inom delprojektet alternativt till Västra Eriksbergs övergripande -samordnare. Anmälan behöver endast omfattas av egen e-postadress samt information om vilka delprojekt som användaren önskar ansluta till. 6.2 Målsättningar Målsättningen med en gemensam projektserver för delprojekten i Västra Eriksberg är att skapa förutsättningar för en god samordning i och mellan varje delprojekt och att informationsutbyte skall ske så effektivt som möjligt. Samordningen löser sig inte av sig självt utan en del krav ställs även på deltagarna i respektive delprojekt. För att samordningen skall fungera på ett optimalt sätt krävs att de tydliga och enkla riktlinjer som beskrivs nedan efterföljs. Alla deltagare skall vara väl förtrogna med projektserverns upplägg och struktur. Varje projektör skall själv försäkra sig om att det är det senaste materialet denne sitter och arbetar med. När deltagande disciplin får avisering om att nya filer har inkommit i delprojektet skall dessa filer omgående laddas hem till kontoret. Vid genomförda möten skall protokoll distribueras till projektservern senast två arbetsdagar efter hållet möte. Vid varje avslutat skede skall plot-filer, och vid tillfället gällande versioner av modellfiler läggas in på projektservern. Erfarenheter av IT från delprojekten skall levereras till övergripande -samordnare. 6.3 Katalogstruktur i delprojekten på projektservern Katalogstrukturen för ett delprojekt på projektservern är normalt uppbyggd av mappnamn och nivåer med Bygghandlingar 90 som bas. Mappnamn skall benämnas enligt bilaga 1. Generellt är katalogstrukturens mappar uppdelade i tre till fyra nivåer, se figur 5 nedan: Nivå 1, SKEDE (baserad på byggprojektets olika skeden) Nivå 2, DISCIPLIN (arkitektur, konstruktör, ) Nivå 3, TYP AV HANDLING (ritningar, protokoll, ) Älvstranden Utveckling AB 11 av

13 Nivå 4, SLAG AV HANDLING (gäller endast i Projektförutsättningar under kataloger för ritningar) Viktigt: I de fall etapper finns inom delprojektet skall dessa läggas i nivå 1 jämte mappen Projektförutsättningar. De övriga skedesmapparna läggs sedan under etappnivån, vilket innebär att alla traditionella skeden återfinns under respektive etapp (se bilaga 4). Bilden nedan visar huvudmappen Projektförutsättningar. Direkt under denna mapp ligger alla inblandade discipliner, som i det här fallet representeras av mapparna Arkitekt, Belysning, Konstruktör mm. Under disciplinen finns sedan olika mappar för olika typer av handlingar. I detta fall finns mapparna Beskrivning, Brev mm. Under mappen Ritning återfinns den fjärde nivån av mappar. Här ligger olika slag av handlingar såsom mapparna Modellfil, Plottfil mm. När det finns filer inlagda i en mapp, alternativt i en undermapp till mappen, är mappikonen gulfärgad. En nedtonad mappikon betyder således att mappen och eventuella undermappar inte innehåller några handlingar. Figur 5. Exempel på katalogstruktur och discipliner på projektservern. SKEDE Skeden benämns enligt bilaga 1. Utöver de traditionella skedena finns en mapp benämnd Projektförutsättningar vilken fungerar som en arbetsmapp. Observera att mappar i nivå skede inte skall innehålla filer utan endast undermappar. Älvstranden Utveckling AB 12 av

14 Viktigt: I undermappar till mappen Projektförutsättningar skall ALLA filer under arbete ligga, d.v.s. filer som skall ligga till grund för ritningar etc ( öppna filformat ). Under denna mapp kan därför ett obegränsat antal filtyper återfinnas. Viktigt: Under övriga skedesmappar får normalt endast låsta filformat förekomma, vilket i första hand innebär pdf-filer, men det kan också innebära cals- och plt-filer mm. Dessa handlingar skall tillhöra det specifika skedet och kommer att levereras som stämplad handling. Observera att denna regel inte gäller vid uppladdning av relationshandlingar. DISCIPLIN Discipliner benämns i mappsystemet enligt bilaga 1. Observera att mappar på disciplinnivån inte skall innehålla filer utan endast undermappar. Projektservern kan skilja på ett obegränsat antal olika deltagardiscipliner, som t.ex. Arkitekt, Byggledning, Beställare, etc. TYP AV HANDLING I projektservern och projektet Västra Eriksberg ingår och benämns typer av handlingar enligt bilaga 1. SLAG AV HANDLING Observera att denna nivå endast gäller under Projektförutsättningar i mappen ritning. Under mappen ritning finns det ytterligare en nivå av mappar, nämligen den fjärde nivån. På denna nivå sorteras olika slag av handlingar i olika mappar. De rör sig om fyra olika slag av handlingar; modellfil, komplementfil, ritningsdefinitionsfil samt plottfil. Se även bilaga Behörigheter Allmänt Rätten att läsa, att ta bort samt att lägga till dokument i katalogstrukturen styrs av varje användares behörigheter på projektservern. Rättigheter kan utökas eller reduceras för en behörighetsgrupp. Användare som startar ett delprojekt får automatiskt behörigheten administratör, vilket innebär att rättigheterna är obegränsade. Alla andra personer som skall vara med i delprojektet adderas av administratören och denne bestämmer vid anslutningen vad dessa personer skall ha för behörighet. I första hand bör behörigheten vara densamma som disciplinen, dvs. personen skall ha rättighet att lägga in filer under sin egen disciplinmapp. I vissa fall kan det dock vara anledning att utöka rättigheterna. Detta kan t.ex. vara lämpligt när det finns behov av att ha flera administratörer i delprojektet eller när en och samma deltagare levererar handlingar tillhörande fler discipliner. Det kan också vara fullt tillräckligt att användaren endast har läsrättigheter i delprojektet. Det viktiga är att administratören ser till att alla deltagare får rätt behörighet. Systemets fördefinierade behörighetsnivåer deltagare och besökare skall inte användas Administratör Administratören administrerar delprojektet i projektservern och har samtliga rättigheter. Rättigheter kan ej ändras för administratören. Älvstranden Utveckling AB 13 av

15 Fler administratörer kan förekomma i ett delprojekt, men gemensamt för alla delprojekt inom Västra Eriksberg är att den övergripande -samordnaren är administratör, se tabell 4 nedan. Namn Telefon E-post Magnus Gustavsson Tabell 4. Administratörer i delprojekten inom projekt Västra Eriksberg Utomstående projektdeltagare Projektdeltagare utan Byggnetkonto har inte tillgång till handlingar och information lagrad på projektservern. Information till utomstående projektdeltagare får därför skickas i form av e- post alternativt utskrivet material. 6.5 Uppladdning av handlingar Allmänt Uppladdning av handlingar sker direkt från egen dator till den mapp filerna skall ligga i. Detta görs lättast genom drag and drop, dvs. filerna markeras i datorns egna utforskare och dras sedan över till det gråtonade området Dra filer hit, se figur 5 ovan. Om fältet "Dra filer hit" inte syns beror det på att användaren befinner sig i en mapp där behörighet saknas. Handlingar godkänns per automatik vid uppladdning till projektservern. Det finns således inte någon extra godkännandehantering i systemet. Ritningar och övriga dokument kan vara bundna till skede eller inte. Placering av de mest förekommande filerna beskrivs nedan i kapitel Handlingens placering i strukturen. Viktigt: Efter uppladdning skall filinformation för uppladdade filer läggas till, vilket görs enligt kapitel Filinformation. Observera att det krävs att Acrobat Distiller eller annan pdf-skapare är installerad på användarens egen dator för att pdf-filer skall kunna skapas. Observera även att en pdf-fil inte behöver vara helt låst utan kan låsas i flera nivåer. Normalt skall en pdf-fil laddas upp låst så att enbart utskrift tillåts Handlingens placering i strukturen Filer skall normalt läggas in under Projektförutsättningar. I denna mapp placeras alla icke låsbara format såsom dwg, doc, xls, etc. I övriga skedesmappar får bara dokument/ritningar ligga som hör till det specifika skedet och kommer att levereras som handling. Under respektive skede får normalt bara finnas låsta filformat såsom exempelvis pdf, plt och cals. Observera att denna regel inte gäller vid uppladdning av relationshandlingar, då även modellfiler skall laddas upp. Exempel på handlingars placering i strukturen redovisas i tabell 5 nedan. Älvstranden Utveckling AB 14 av

16 Dokumentstruktur på projektservern Handling Skede Disciplin Typ Protokoll Projektförutsättningar Aktuell disciplinsbeteckning Protokoll Modellfiler Projektförutsättningar/RH Aktuell disciplinsbeteckning Ritning Ritningsdefinitionsfiler Projektförutsättningar Aktuell disciplinsbeteckning Ritning Komplementfiler Projektförutsättningar Aktuell disciplinsbeteckning Ritning Plottfiler Projektförutsättningar/Aktuellt skede Aktuell disciplinsbeteckning Ritning PM Aktuellt skede Aktuell disciplinsbeteckning PM Förteckningar Aktuellt skede Aktuell disciplinsbeteckning Förteckning Beskrivningar Aktuellt skede Aktuell disciplinsbeteckning Beskrivning Tabell 5. Tabell över i vilken mapp filer skall placeras på servern Filinformation Efter uppladdning skall filinformation för uppladdade filer läggas till. Det är mycket viktigt att detta görs eftersom det ökar förståelsen samt att all filinformation är sökbar. Filinformationen för en fil läggs till genom att användaren först högerklickar någonstans på filens informationsrad och därefter vänsterklickar på Visa/ändra filinformation. Därefter öppnas en dialogruta och information kan skrivas in, se figur 6 nedan. Figur 6. Dialogruta för filinformation. I fältet Beskrivning skall en beskrivning av filens innehåll skrivas in för att ge ökad förståelse utöver filnamnet. Om filen är kopplad till ett PM skall även denna information läggas in. Det finns möjlighet att fylla i skala samt ritningsnummer i fälten med samma namn. Skalan skall skrivas in. Ritningsnumret behöver dock inte fyllas i eftersom filnamnet alltid skall överensstämma med ritningsnumret. Observera att Beskrivning, Ritningsnummer och Skala bara behöver fyllas i en gång. Nästa gång en fil med samma namn laddas upp ärvs informationen. Det går dock att redigera den ärvda informationen om så önskas. Byggnet innehåller även en inbyggd versions- respektive revideringshantering. Detta beskrivs närmare i kapitel 6.6 Revidering av handling. Älvstranden Utveckling AB 15 av

17 6.6 Revidering av handling Projektservern har en inbyggd versions- respektive revideringshantering för alla filer som laddas upp. När en fil laddas upp för första gången får den automatiskt versionsnummer 1 i fältet Version. Handlingen får dock ingen revideringsbeteckning automatiskt utan fältet lämnas istället blankt, se fil Situationsplan i figur 7 nedan. Om den första filen som laddas upp är en gällande handling skall den tilldelas ett streck i fältet Revidering. Detta måste göras manuellt, se fil Markplaneringsplan i figur 7 nedan. När en ny version av filen laddas upp kommer denna att läggas ovanpå den gamla filen. Det krävs att filen har samma namn för att detta skall fungera. Filen får automatiskt en ny versionsbeteckning och om det finns någon information inlagd i fältet Revidering kommer filen även att få en ny revideringsbeteckning, se fil Markplaneringsplan i figur 7 nedan. Figur 7. Versions-/revideringshantering på projektservern. Denna funktion används för protokoll (och PM osv) enligt följande: Första gången ett protokoll laddas upp får det automatiskt siffran 1 i fältet Version (fältet Revidering lämnas blankt). Nästa gång protokollet laddas upp kommer Byggnets system automatiskt tilldela filen versionssiffran 2, d.v.s. protokoll nummer 2. Om det saknas ett protokoll, så att versionsbeteckningen av den anledningen blir fel, går det bra att manuellt ändra siffran. Nästa fil får sedan rätt versionsnummer. Ritningar behandlas på samma sätt som protokoll vad det gäller fältet Version. I fältet Revidering skall dock ett streck alternativt rätt bokstav adderas. Vid uppladdning av nästa revidering kommer systemet att tilldela ritningen rätt revideringsbokstav. Observera att Byggnets inbyggda och automatiska versionshantering innebär att senaste versionen av en handling alltid ligger överst i handlingsförteckningen. Gamla handlingar går dock att hitta genom ett tryck på plustecknet framför filnamnet. Om man så önskar går det även att fylla i ett Revideringsdatum. Informationen som läggs in i det fältet är unikt för varje fil, d.v.s. informationen varken ärvs eller versionshanteras. 6.7 Aviseringar Med projektservern är det möjligt att sprida viktig projektinformation angående förekomsten av nya och uppdaterade handlingar. Respektive konsult överför digitalt nya eller uppdaterade handlingar till projektservern. Projektservern kan sedan automatiskt avisera alla deltagare i delprojektet att handlingarna är tillgängliga. Denna avisering sker då via e-post. På samma sätt kan systemet skicka ut aviseringar när: Filer har lästs (laddats hem) eller tagits bort Nya deltagare har anslutits eller tagits bort från delprojektet Nya mappar har skapats eller tagits bort Älvstranden Utveckling AB 16 av

18 Då en ny deltagare ansluts får denna person inte några aviseringar alls. För att få aviseringar måste personliga inställningar göras. Detta görs genom att användaren vänsterklickar på Personliga inställningar, som hittas längst upp till höger i alla vyer då användaren är inloggad, se figur 8 nedan. Under fliken Aviseringar kan sedan personliga inställningar göras. För att komma åt inställningarna vänsterklickar användaren i raden för aktuellt delprojekt under kolumnen Samlingsavisering. Figur 8. Aviseringsinställningar på projektservern. Nu gör användaren de inställningar som är passande. Användaren bör se till att få aviseringar när Dokument laddas upp samt även när Dokument tas bort. Observera att ordet Dokument i den här dialogrutan egentligen betyder filer. Rutorna som styr aviseringen av lästa "Dokument " samt nya respektive borttagna Deltagare och Mappar bör dock lämnas tomma för att slippa denna information via e-post. Aviseringarnas intervall avgörs individuellt om de skall skickas dags- eller veckovis, men projektörer bör definitivt inte välja bort samlingsaviseringarna helt och hållet. Om rutan Använd för alla aviseringar bockas i gäller inställningarna för alla delprojekt användaren är ansluten till. När användaren ansluts till ett nytt delprojekt måste dock nya inställningar göras för det nya delprojektet. 6.8 Arkivering av delprojekt När projekteringen av ett delprojekt är avslutad är det dags att även avsluta delprojektet på Byggnet. Detta avslut ombesörjs av Västra Eriksbergs övergripande -samordnare efter att denne fått information om att delprojektet är redo att avslutas. Vid avslutandet av ett delprojekt tas först alla projektdeltagare bort. För att den lagrade informationen inte skall gå förlorad beställs därefter en "projekt-dvd". Denna DVD innehåller alla filer som vid avslutet fanns uppladdade på Byggnet. Det betyder att även de ej gällande filerna bränns ned på denna DVD i de fall där filen finns i flera versioner/revideringar. För att korrespondensen i projektet inte skall gå förlorad ligger sedan delprojektet kvar i arkivform i 10 år. Under den perioden är det följaktligen endast Västra Eriksbergs övergripande -samordnare samt Byggnet som har tillgång till delprojektet. Älvstranden Utveckling AB 17 av

19 7 Projektportal 7.1 Allmänt För att underlätta arbetet och samordningen inom projekt Västra Eriksberg är alla delprojekt som ligger på projektservern åtkomliga från en överskådlig hemsida, i detta projekt benämnd projektportal. Från portalen hittar deltagaren sitt delprojekt och får också en känsla av området i sin helhet, se figur 9 nedan. Figur 9. Projektets projektportal. Adress till projektportalen är: Denna portal är en hemsida skapad för att få en pedagogisk överblick över projektet. Portalen innehåller länkar som pekar till rätt delprojekt på projektservern. Informationen som utbyts lagras således på projektservern och inte på projektportalen. Det går självklart att logga in till sitt projekt direkt på Byggnets hemsida, utan att passera projektportalen. På projektportalen finns övergripande information inom respektive område. Samtliga byggherrar samt projektets konsortium presenteras under Byggherreinfo. Under Områdesinfo ges en presentation över vilka typer av dokument som återfinns i delprojektet med samma benämning. Vill besökaren ha information angående något kvarter inom Västra Eriksberg går denne in under Kvartersbyggnation. Här finns övergripande information om kvarteren inom respektive delområde. Under Infrastruktur finns övergripande information om infrastrukturen inom Västra Eriksberg. På projektportalen finns också ett formulär att fylla i då en ny användare vill ansluta sig till ett eller flera delprojekt på projektservern. Under Bli abonnent fyller den nya användaren enkelt i sin e-post samt information om vilka delprojekt som användaren önskar ansluta sig till. Inom ett par dagar kommer sedan inbjudningar till delprojekten via angiven e-postadress. På hemsidan finns slutligen information om support inom projektets olika delar. Denna information återfinns under knappen med samma namn. Älvstranden Utveckling AB 18 av

20 Bilaga 1. Standard mappnamn Byggnet Nedan redovisas de mappnamn som skall användas i Byggnet. SKEDE Projektförutsättningar Bygg-, mark-, rivningslov Systemhandlingar Förfrågningsunderlag Bygghandlingar Relationshandlingar DISCIPLIN A Arkitekt AK Akustik B Beställare BE Besiktning BG Byggledning BL Belysning BR Brand BYH Byggherre DOK Dokumentsamordning E El FV Fjärrvärme G GE I K KA KK L MK MM MI MT Geoteknik Generalentreprenör Inredning Konstruktör Kvalitetsansvarig Kalkyl Landskap Marknadskonsult Markmiljö Miljö Mätning MY PL PF PT SG SÄ TE TEL V VA VG Myndighet Projektledning Prefab Projekteringsledning Sopsug Säkerhet Totalentreprenör Tele, Opto Värme, ventilation och sanitet Yttre vatten och avlopp Väg TYP AV HANDLING Ansökan, Tillstånd Arbetsmiljö Avtal Beskrivning Beställning, Uppdragsbekräftelse Bilder, Illustrationer Brev Ekonomi Förteckning Kvalitets-, Miljösäkring Marknadsinformation Organisation, Kontaktlista PM Protokoll Rapport Ritning Tidplan Upphandling Ändring, Tillägg Övriga dokument SLAG AV HANDLING (Gäller endast mapp Ritning under Projektförutsättningar ) Komplementfil Modellfil Plottfil Ritningsdefinitionsfil

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 Manual Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 2 av 31 Manual Projektstyr innehållsförteckning Kapitel 1 - Projektstyr, allmänt om systemet Sid 3 Kapitel 2 - Lägga upp nya

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Adressen till Stafsinge IF:s hemsida är www.stafsingeif.se Börja med att gå till

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer