Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 20 april 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Lilian Wahlqvist (KD) och Hlödur Bjarnason (KD) motion om ställplatser sida Barn- och utbildningsförvaltningen ny förskola sida Nordic Delight ansökan om medel till den svensk-finska sommarutställningen Återseende sida Bergslagens miljö- och byggförvaltning kriterier för att erhålla kommunalt bidrag för investeringar på enskilda vägar sida Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarig nämnd för ungdomsuppföljning sida Miljödepartementet remiss av Europeiska Gemenskapernas kommissions förslag till revidering av RoHS Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter sida Miljödepartementet remiss av Europeiska Gemenskapernas kommissons förslag till revidering av WEEE-direktivet sida Kultur- och fritidsnämnden underhållsplan för fritids och idrottsanläggningar år 2009 sida Kommunstyrelsen resestipendium 2009 sida 63 1

2 Jordbruksdepartementet remiss trygg med vad du äter nya myndigheten för säkra livsmedel och hållbar produktion, SOU 2009:8 sida Lärarförbundet löneutveckling mellan 1999 och 2007 sida Bergslagens kommunalteknik förslag till ny taxa för budning av latrinkärl sida Finansdepartementet remiss redovisning av kommunal medfinansiering SOU 2009:21 sida Nora kommun vattenförsörjning på längre sikt i Nora kommun sida Arboga kommun remiss översiktsplan sida Barn- och utbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för investeringar i annans fastighets om ger hyrestillägg sida Miljöberedningen fortsatt arbete efter förstudien om biogas sida Räddnings- och säkerhetsnämnden ny brandstation i Lindesberg sida Vuxenutbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för inköp av inventarier sida Kommunkontoret årsredovisningar för stiftelser räkenskapsåret 2008 sida Räddningstjänsten igångsättningstillstånd för investeringar sida Valnämnden förändring av valdistrikten inför allmänna valet 2010 sida Barn- och utbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för inköp av inventarier i idrottshallar sida 125 Meddelanden sida 127 a) Folkhälsoberedningens protokoll från sammanträde den 9 mars 2009 b) Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor c) Ekonomisk redovisning, bokslut år 2008, Räddnings- och säkerhetsnämnden d) Utvärdering av Hälsofrämjande besök e) Remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning för Länsplan för transportinfrastruktur för Örebro län f) Årsredovisning och bokslut

3 3 g) Örebro läns medfinansiering av Citybanan h) Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott i) Reglemente för krisledningsnämnden j) Riktlinjer för sponsring eller gåva i skolan k) Ändring av reglemente för kommunstyrelsen l) Motion om inrättande av pendlarparkering vid Banvägen i Lindesberg m) Medborgarförslag om utveckling av teknikcollege och klimatsmart bomässa n) Motion om inrättande av cykelparkering vid Banvägen i Lindesberg 3

4 4

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Lilian Wahlqvist (KD) och Hlödur Bjarnason (KD) motion om ställplatser Ärendet Lilian Wahlqvist (KD) och Hlödur Bjarnason (KD) inkom den 12 september 2008 med en motion om ställplatser för husbil eller husvagn. Motionärerna föreslog att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att den moderna mobila turismens behov tillfredsställs, gärna i samverkan med Vägverket eller annan aktör. Lindesbergs kommun utarbetar en plan för besöksnäringen, där ställplatser ingår som en naturlig del. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, 120, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningsstaben inkom den 3 mars 2009 med följande yttrande i ärendet: I och med att den mobila turismen växer snabbt i Sverige såväl som i andra delar av världen uppstår det andra krav på rastplatser än vad som varit traditionellt. Man har önskemål om att kunna tömma avfallstankar och lämna sopor under ordnade förhållanden istället för att dumpa i naturen. En ställplats bör kunna omges av rikare service i form av WC/dusch, kiosk/affär med mera. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 5

6 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Forts. 1 Från kristdemokraternas sida önskar man att kommunen får i uppdrag att verka för att den moderna mobila turismens behov tillfredsställs enligt ovan nämnda förutsättningar, gärna i samarbete med Vägverket eller annan aktör, samt att Lindesbergs kommun utarbetar en plan för besöksnäringen, där ställplatser ingår som en naturlig del. Faktiska förhållanden En ställplats kan anses utgöra en bättre utrustad rastplats. Rastplatser finns utefter riksväg 50 med jämna mellanrum. Den närmaste finns vid den mellersta infarten till Lindesberg. Söderut är det rastplatsen mellan avfarten till Nora och Mogetorp. Norrut finns det rastplatser utanför kommunen med den närmaste i Ljusnarsbergs kommun. Samtliga är helt eller delvis finanserade av Vägverket. I Lindesbergs kommun har man sammanställt ett antal prioriterade objekt som ska ingå i kommunens plan för Länstransportplanen. Länstransportplanen kommer att utgöra den objektlista till vilken den statliga finansieringen skall användas under perioden I den lista som man beslutat om i Lindesberg finns inga ställplatser. Däremot finns en satsning på att skapa en rondell vid både den mellersta och den norra infarten till Lindesberg. I samband med att rondellen vid den mellersta infarten byggs kommer en hel del förändringar att genomföras. Utfarten från Lidesberg flyttas söderut till mitt emot avtagsvägen till Siggebohyttan. Detta kommer att innebära att mer mark kommer att finnas tillgänglig mellan vägen och den befintliga rastplatsen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 6

7 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Forts. 1 På grund av den rådande ekonomiska situationen i landet i stort och kommunen i synnerhet föreslås att man avvaktar med frågeställningen om ställplatser. Dels är det inte kommunen som kan besluta i ärendet, utan Vägverket, dels har kommunen inte planlagt området där en eventuellt utökad rastplats möjligtvis kan omskapas till en ställplats. Andra platser i kommunen är i dagsläget inte aktuella ens för att tillskapa rastplatser vilket borde innebära att frågan om ställplatser förfaller. Frågan om utarbetande av en plan för besöksnäringen borde avvakta till dess att det beslutats om den kommunala organisationen i sin helhet med delegerande av olika arbetsuppgifter till olika enheter eller bolag. Därför föreslås det att motionen besvaras med denna skrivelse samt att frågan aktualiseras i samband med att det fattas beslut om att bygga en rondell vid den mellersta infarten till Lindesberg. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 23 mars 2009 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen besvaras med kommunledningsstabens skrivelse från den 3 mars Justerande Utdragsbestyrkande 7

8 8

9 9

10 10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen ny förskola Ärendet Ny förskola i Lindesbergs tätort. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen inkom den 4 december 2008 med en skrivelse om det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen från och med år Med anledning av detta behöver det byggas en ny förskola i Lindesbergs tätort. Byggnaden bör enligt barn- och utbildningsförvaltningen vara färdig att tas i bruk vid årsskiftet Kommunstyrelsen uppdrog den 16 december 2008 till barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen i februari 2009 med kompletterande underlag i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars 2009 att skicka lokalprogrammet för förskola på Kyrkberget till kommunstyrelsen. Justerande Utdragsbestyrkande 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Dnr Nordic Delight ansökan om medel till den svenskfinska sommarutställningen Återseende Ärendet Nordic Delight inkom den 8 december 2008 med ansökan om bidrag med kronor för genomförande av den svensk-finska utställningen Återseende i Bryggeriet i Nora under sommaren Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott anhöll den 15 december 2008 om synpunkter i ärendet från Nora kommun senast till den 7 januari Ärendet togs upp till ny behandling på planerings- och utvecklingsutskottet den 12 januari Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 12 januari 2009 att ta upp ärendet på nytt den 26 januari Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 9 mars 2009 kommunstyrelsen besluta att Lindesbergs kommun bidrar med kronor till den svensk-finska utställningen Återseende i Nora under sommaren Medel tas ur kommunens medel för marknadsföring. Lindesbergs kommun bidrar under förutsättning att även Nora kommun bidrar till utställningen med motsvarande summa. Justerande Utdragsbestyrkande 25

26 26

27 27

28 28

29 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Dnr Bergslagens miljö- och byggförvaltning kriterier för att erhålla kommunalt bidrag för investeringar på enskilda vägar Ärendet Kriterier för att erhålla kommunalt bidrag för investeringar på enskilda vägar. Ärendets tidigare behandling Med anledning av Stenstatraktens Samfällighetsförenings ansökan den 7 februari 2008 om bidrag för byte av bro över Sverkestaån vid Stensta uppdrog kommunstyrelsen den 29 april 2008 till kommunchefen att utarbeta regelsystem för denna typ av bidragsansökningar. Den 22 december 2008 inkom Bergslagens miljö- och byggförvaltning med förslag till regelsystem och kriterier för att erhålla kommunalt bidrag för investeringar på enskilda vägar. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 12 januari 2009 att det uppdras till kommunchefen att i samråd med trafikenheten snarast presentera ett färdigt förslag i ärendet till planerings- och utvecklingsutskottet. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 29

30 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Forts. 4 Kommunledningsstaben inkom den 27 februari 2009 med yttrande i ärendet. Sammanfattningen av detta yttrande är som följer: Kommunalt bidrag till enskilda vägar skall även i fortsättningen betalas ut, Bidraget skall vara högst 10 procent av det av staten utbetalade bidraget oberoende av om det är till årligt underhåll eller till iståndsättningsåtgärder. Med iståndsättningsåtgärder menas både återställning av vägens ursprungliga skick, smärre förbättringar eller rena nyinvesteringar. Dock ej högre än begärt bidrag. Kommunen förlitar sig på de av staten, Vägverket, genomförda utredningarna, både vad gäller att klara grundkriterierna för att erhålla bidrag såväl som genomförda kostnadsanalyser. Kommunen inför en ny begränsningsregel som innebär att kommunalt bidrag endast lämnas till enskilda vägar vars andelar till minst 50 procent innehas av privatpersoner och enskilda företagare. Bidrag lämnas endast till de delar av enskilda vägar vars sträckning finns innanför kommungränsen. Vid delar av den enskilda vägen belägen utanför kommunen beräknas bidrag i förhållande till den andel av vägen som finns inom Lindesbergs kommun uttryckt i procent. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 23 mars 2009 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förslaget till kriterier för att erhålla kommunalt bidrag för investeringar på enskilda vägar godkänns. Justerande Utdragsbestyrkande 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarig nämnd för ungdomsuppföljning Ärendet Enligt skollagen 18 har en hemkommun ett totalt ansvar för uppföljning av de ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen inkom den 5 februari 2009 med en skrivelse där det föreslås att kommunstyrelsen utser en ansvarig nämnd för ungdomsuppföljningen. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det finns tre alternativ: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Vuxenutbildningsnämnden Justerande Utdragsbestyrkande 37

38 38

39 39

40 40

41 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsen Dnr Miljödepartementet remiss av Europeiska Gemenskapernas kommissions förslag till revidering av RoHS begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Ärendet Miljödepartementet inkom den 6 februari 2009 med inbjudan till kommunen att lämna synpunkter på Europeiska Gemenskapernas kommissions förslag till revidering av RoHS begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till miljökontoret den 13 februari 2009 för yttrande senast den 2 april Miljökontoret inkom den 24 mars 2009 med följande yttrande (utdrag ur yttrandet): Miljökontoret anser att förslaget till ändring medför förbättringar genom att det blivit tydligare vilka produkter som direktivet gäller för och vilket ansvar som ligger på tillverkare, importör och distributör. Förslaget att produkter ska förses med märkning, som visar att kraven uppfylls, och att det ska finnas teknisk dokumentation på förståeligt språk är också en förbättring. För små kommuner är det viktigt att det är enkelt och tydligt vilka krav som ska ställas vid upphandling, vilket bör underlättas av att det finns märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse. Avgörande för vilken effekt direktivet kan få för att förebygga risker för människors hälsa och miljön är dock att bestämmelserna i direktivet efterlevs. Miljökontoret anser därför att frågan om hur kontrollen ska ske av att direktivet efterlevs är mycket viktig och att de tillämpningsföreskrifter som kommissionen ska ta fram för kontrollen är en prioriterad fråga. Justerande Utdragsbestyrkande 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunstyrelsen Dnr Miljödepartementet remiss av Europeiska Gemenskapernas kommissions förslag till revidering av WEEE-direktivet Ärendet Miljödepartementet inkom den 6 februari 2009 med inbjudan till kommunen att lämna synpunkter på Europeiska Gemenskapernas kommissions förslag till revidering av WEEE-direktivet. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till miljökontoret den 13 februari 2009 för yttrande senast den 2 april Miljökontoret inkom den 24 mars 2009 med följande yttrande (utdrag ur yttrandet): Miljökontoret anser att förslaget medför möjlighet till miljöförbättring genom att målet för insamling av avfall från elektriska och elektroniskt avfall höjs för alla medlemsländer i EU. Förslaget bedöms dock inte ha någon direkt påverkan på Sverige eller Lindesbergs kommun då producentansvar och system för omhändertagande av avfallet redan finns här. Justerande Utdragsbestyrkande 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen Dnr Kultur- och fritidsnämnden Underhållsplan för fritidsoch idrottsanläggningar år 2009 Ärendet Underhållsplan för fritids- och idrottsanläggningar Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 29 januari 2009 kommunstyrelsen att godkänna bifogade förslag till underhållsplan för Justerande Utdragsbestyrkande 61

62 62

63 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsen resestipendium 2009 Ärendet Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar under 20 år. Stipendiesumman uppgår till kronor. Stipendiet skall vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa. Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen. Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni Stipendiater år 2000 var Emelie Björling, Gusselby, Karin Carlsson, Lindesberg och Karin Ringaby, Lindesberg. Stipendiater år 2001 var Frida Andersson, Lindesberg, Johanna Birath, Gusselby, Marina Haikara, Vedevåg och Emil Lager, Löa. Stipendiater år 2002 var Jessika Andersson, Storå, David Bernhoft, Frövi, Nathalie Bildåhs, Kopparberg, Patrik Frentz, Nora, Karl- Magnus Johansson, Kopparberg, Daldar Nezar-Hussein, Lindesberg, Kristoffer Paulsson, Nora, Linn Trogen, Kopparberg, Jivin Zaki, Lindesberg och Kovan Zaki, Lindesberg Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 63

64 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen Forts. 9 Stipendiater år 2003 var Lindeskolans IF:s flickor och pojkar födda Stipendiet år 2004 delades lika mellan en grupp av elever på Stadsskogskolan och en grupp av elever på Storåskolan. Båda grupperna deltog i elevutbyte med vår tyska vänort Hassberge. Stipendiater år 2005 var Emelie Karlsson, Vedevåg och Lina Storbacka, Lindesberg för gemensam resa till Sicilien samt Astrid Bäckman, Lindesberg för resa till England. Resestipendiet för år 2006 tilldelades Isabell Söderlund för resa till Irland och Måns Tillman för resa till Tyskland. De är båda från Frövi och fick kronor vardera års resestipendium tilldelades Lindeskolans kör Bergslagskantaten för musikresa till Österrike. Resestipendium för år 2008 delades mellan Sanna Jansson, Gusselby för idrottsresor i Europa och Maria Björling, Lindesberg för resa till Frankrike för att studera ungdomsinflytande. Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats har 12 ansökningar inkommit till resestipendium för år Justerande Utdragsbestyrkande 64

65 Lindesbergs kommun Sökrapport handling Sida 1 (2) Kansliavdelningen Hid Innehåll Namn Datum Diarienr Ärendemen Notering I/U/K Avd Dok.typ Fastbet Handl Ansökan om resestipendium för resa i Filip Johansson europa för att lära sig mer om skolgången och kulturen i olika länder. Kommer att bo hos värdfamiljer. 2009/43 AKK Resestipendium 2009 Stensötegränd 1 I ANSÖKAN Nora Esstorp Ansökan om resestipendium för Frej Stansvik språkresa till Spanien 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium Frövi/Fellingsbro F Frövi/Fellingsbro flickfotbollslag F94-95 för utbytesresa med Jetsmarks IF i Jammerbugt kommune. 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium för SP07C studieresa till Rom med lärare från samhällskunskapsprogrammet på Lindeskolan med syfte att lära sig mer om det antika och det moderna Rom 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium fyra elever Daniel Tausis med flera från samhällsvetenskapliga programmet på Lindeskolan - resa till Slovakien med en lärare från Lindeskolan för att lära sig om kulturen, språket och historian. Besök på skola i Slovakien. 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium för resa till Pernilla Gyoni Cypern för att arbeta och lära sig om Cyperns kultur och historia 2009/43 AKK Resestipendium 2009 Kopparbergsvägen 21a I ANSÖKAN Storå Winess Bardeli Datasystem :22 Antal:13 SHINKO

66 Lindesbergs kommun Sökrapport handling Sida 2 (2) Kansliavdelningen Hid Innehåll Namn Datum Diarienr Ärendemen Notering I/U/K Avd Dok.typ Fastbet Handl Ansökan om resestipendium för Sofia Birging upplevelseresa i Europa med syfte att öka sina språkkunskaper 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium för resa till Tilda Wiiand Tyskland eller England 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium för Julia Berglin studieresa med sin spanskaklass till Spanien med syfte att lära sig om den spanska kulturen och språket 2009/43 AKK Resestipendium 2009 Backvägen 8 I ANSÖKAN Storå Ansökan om resestipendium för resa till Isabella Rosander Skottland med syfte att lära sig engelska och gaeliska 2009/43 AKK Resestipendium 2009 Fornaboda 370 Solhem I ANSÖKAN Lindesberg Ansökan om resestipendium för studieresa till ett land i europa med huvudsakligen muslimska invånare Lisa Ring och Victoria Thorstensson 2009/43 AKK Resestipendium 2009 I ANSÖKAN Ansökan om resestipendium 2009 för språkresa Nathalie Rosell i engelska 2009/43 AKK Resestipendium 2009 Namnhällsvägen 37 I ANSÖKAN Lindesberg Ansökan om resestipendium utgår Suzette Strömberg /43 AKK Resestipendium 2009 Målevägen 1 I ANSÖKAN Vedevåg Utgår Winess Bardeli Datasystem :22 Antal:13 SHINKO

67 Blad 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR LINDESBERGS KOMMUNS RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR UNDER 20 ÅR Antaget av Kf 12/2000 Gäller fr o m Lindesbergs kommuns resestipendium för ungdomar under 20 år utdelas som stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa. 2 Resestipendiet kan utdelas dels till ungdom under 20 år, som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksam inom kommunen. 3 Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av kommunfullmäktige anvisas för ändamålet. Om förhållandena så påkallar kan stipendiesumman reserveras från ett år till ett annat. 4 Lindesbergs kommuns kommunstyrelse skall vara stipendienämnd. 5 Det åligger kommunstyrelsen att senast den 1 februari på lämpligt sätt ledigförklara stipendiet. Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 mars. 6 Stipendieutdelningen äger rum på plats och tid, som beslutas av kommunstyrelsen. 7 Beslut om ändring av reglementet skall fattas av kommunfullmäktige. 67

68 68

69 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen Dnr Jordbruksdepartementet remiss trygg med vad du äter nya myndigheten för säkra livsmedel och hållbar produktion, SOU 2009:8 Ärendet Jordbruksdepartementet inkom den 24 februari 2009 med begäran om synpunkter på betänkandet Trygg med vad du äter. Remissvaret ska vara inkommet till departementet senast den 1 juni Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kanslienheten det till kommunkontoret den 5 mars 2009 för yttrande senast den 30 april Kommunkontoret inkom den 30 mars 2009 med sitt yttrande. Kommunkontoret har inga invändningar mot förslagen i betänkandet. Justerande Utdragsbestyrkande 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen Dnr Lärarförbundet löneutveckling mellan 1999 och 2007 Ärendet Lärarförbundet inkom den 26 februari 2009 med en skrivelse om löneutvecklingen mellan 1999 och Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli den 5 mars 2009 ärendet till kommunchefen och personalchefen för yttrande. Deras yttrande inkom den 20 mars Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i april Justerande Utdragsbestyrkande 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen Dnr Bergslagens Kommunalteknik förslag till ny taxa för budning av latrinkärl Ärendet Ny taxa för budning av latrinkärl. Ärendets tidigare behandling Bergslagens Kommunaltekniks direktion beslutade den 27 februari 2009 att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att fastställa bifogade förslag till taxa för budning av latrinkärl. Justerande Utdragsbestyrkande 81

82 82

83 83

84 84

85 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 Kommunstyrelsen Dnr Finansdepartementet remiss redovisning av kommunal medfinansiering SOU 2009:21 Ärendet Finansdepartementet inkom den 4 mars 2009 med begäran om synpunkter på betänkandet Redovisning av kommunal medfinansiering, SOU 2009:21. Betänkandet kan laddas ner på regeringens webbsida: Synpunkter ska vara inkomna till finansdepartementet senast den 8 maj Ärendets tidigare behandling För att påskynda ärendets behandling remitterade kanslienheten det till kommunledningsstaben och de politiska partierna representerade i kommunstyrelsen den 5 mars 2009 för yttrande senast den 2 april Kommunchefen avser att redovisa sitt yttrande senast vid beredande kommunstyrelsen den 20 april Justerande Utdragsbestyrkande 85

86 Redovisning av kommunal medfinansiering Sida 1 av 2 Redovisning av kommunal medfinansiering SOU 2009:21 Utgiven: 26 februari 2009 Typ: Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare: Finansdepartementet utredningen Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Ladda ner Redovisning av kommunal medfinansiering, SOU 2009:21 (pdf 605 kb) Sammanfattning Utredningens uppdrag har varit att se över hur redovisningen av medfinansiering av statlig infrastruktur ska hanteras hos kommuner och landsting. Uredningen föreslår följande: 1. Bidrag till medfinansiering av statlig infrastruktur får tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen. 2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 3. Enligt övergångsbestämmelser får de nya reglerna tillämpas för medfinansiering som är beslutad efter utgången av år Lagstiftningskedjan Steg 2: SOU och Ds Slutsatser (betänkanden) från Statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras i serien SOU. Ds kallas serien av rapporter som lämnats av departementsutredningar. Läs mer om SOU, Ds och remissförfarandet EXTERNA LÄNKAR Pressmeddelande: Betänkande från utredningen om redovisning av kommunal medfinansiering (pdf)

87 Redovisning av kommunal medfinansiering Sida 2 av 2 Publicerad 27 februari 2009 Uppdaterad 27 februari 2009 Regeringskansliet Stockholm Växel

88 88

89 89

90 90

91 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 Kommunstyrelsen Dnr Nora kommun vattenförsörjning på längre sikt i Nora kommun Ärendet Nora kommun inkom den 9 mars 2009 med en förfrågan om det är möjligt att ordna vattenförsörjning för Nora kommuns behov via en ledning från Rya-verket i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling VA-chefen Gunnar Berglund vid Bergslagens Kommunalteknik inkom den 15 april 2009 med bifogade yttrande över Nora kommuns förfrågan. Av yttrandet framgår att det finns utrymme vid Rya-verket för produktion av dricksvatten även för Nora med omgivningar. Justerande Utdragsbestyrkande 91

92 92

93 93

94 94

95 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20 Kommunstyrelsen Dnr Arboga kommun remiss översiktsplan Ärendet Arboga kommun inkom den 4 mars 2009 med inbjudan att lämna synpunkter på deras nya översiktsplan. På finns utställningshandlingarna att hämta. Synpunkter på översiktsplanen lämnas senast den 4 maj 2009 till Arboga kommun. Ärendets tidigare behandling För att påskynda ärendets behandling remitterade kanslienheten det till kommunledningsstaben och de politiska partierna representerade i kommunstyrelsen den 5 mars 2009 för yttrande senast den 2 april Kommunchefen avser att redovisa sitt yttrande senast vid beredande kommunstyrelsen den 20 april Justerande Utdragsbestyrkande 95

96 96

97 97

98 98

99 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 21 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för investeringar i annans fastighet som ger hyrestillägg Ärendet Investering i annans fastighet som ger hyrestillägg. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen inkom den 18 mars 2009 med ansökan om igångsättningstillstånd för ombyggnation av utemiljön vid Kristinaskolan med kronor och som i sin tur innebär hyrestillägg för förvaltningen. Justerande Utdragsbestyrkande 99

100 100

101 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsen Dnr Miljöberedningen fortsatt arbete efter förstudien om biogas Ärendet Fortsatt arbete efter förstudien om biogas. Ärendets tidigare behandling Miljöberedningen inkom den 20 mars 2009 med bifogade förslag till fortsatt arbete efter förstudien om biogas. Justerande Utdragsbestyrkande 101

102 102

103 103

104 104

105 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunstyrelsen Dnr Räddnings- och säkerhetsnämnden ny brandstation i Lindesberg Ärendet Ny brandstation i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling Räddnings- och säkerhetsnämnden föreslog den 12 februari 2009 att kommunstyrelsen beslutar om att projektering av ny brandstation i Lindesberg påbörjas. Justerande Utdragsbestyrkande 105

106 106

107 107

108 108

109 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsen Dnr Vuxenutbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för inköp av inventarier Ärendet Vuxenutbildningsnämnden har i investeringsbudget 2009 anvisats sammanlagt kronor för inventarier. Ärendets tidigare behandling Vuxenutbildningsförvaltningen inkom den 27 mars 2009 med begäran om igångsättningstillstånd för följande investeringar: kronor för möbler kronor för maskiner för Teknikcollege Justerande Utdragsbestyrkande 109

110 110

111 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunstyrelsen Dnr Kommunkontoret årsredovisningar för stiftelser räkenskapsåret 2008 Ärendet Årsredovisningar för stiftelser räkenskapsåret Ärendets tidigare behandling Kommunkontorets ekonomienhet överlämnade den 31 mars 2009 årsredovisningar för stiftelser för räkenskapsåret 2008 för godkännande. Justerande Utdragsbestyrkande 111

112 112

113 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen Dnr Räddningstjänsten igångsättningstillstånd för investeringar Ärendet Räddnings- och säkerhetsnämnden har i investeringsbudget 2009 anvisats sammanlagt kronor. Ärendets tidigare behandling Räddningstjänsten inkom den 3 april 2009 med begäran om igångsättningstillstånd enligt bifogad förteckning. Justerande Utdragsbestyrkande 113

114 114

115 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 Kommunstyrelsen Dnr Valnämnden förändring av valdistrikten inför allmänna valet 2010 Ärendet Enligt 4 kap 17 vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan och röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt (t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas. På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 115

116 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 Kommunstyrelsen Forts. 22 Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, skall kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig. Ärendets tidigare behandling Länsstyrelsen Örebro län har den 27 februari 2009 i samband med en valinformation i Örebro meddelat att valdistrikt 26 Löa som har färre än 300 röstberättigade inför EU-valet 2009 inte kan kvarstå i oförändrad form. Valnämndens kansli har med anledning av länsstyrelsens besked ovan samt prognos från Valmyndigheten över röstberättigade i allmänna valet år 2010 genomfört en översyn över de mindre valdistrikten i kommunen. Valdistrikt Antal röstberättigade 2010 (prognos) 26 Löa Pilkrog-Finnåker Fellingsbro Östra Rockhammar Stråssa Fellingsbro Västra 348 Valnämndens kansli föreslår att Löa och Stråssa valdistrikt slås ihop med valdistrikt 05 Storå, som då beräknas omfatta totalt ca röstberättigade. Pilkrog-Finnåkers valdistrikt föreslås läggas ihop med Rockhammar som då totalt uppgår till ca 600 röstberättigade. Fellingsbro Östra föreslås sammanslås med Fellingsbro Södra som då erhåller totalt ca röstberättigade. Slutligen föreslås att Fellingsbro Västra delas efter Sverkestaån så att fastigheterna väster om ån läggs till valdistrikt 14 Frövi Östra och fastigheterna öster om ån förs till valdistrikt 15 Fellingsbro Mellersta. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 116

117 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 29 Kommunstyrelsen Forts. 22 Valnämnden föreslog den 31 mars 2009 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Valdistrikt 26 Löa och valdistrikt 29 Stråssa läggs ihop med valdistrikt 05 Storå Valdistrikt 21 Pilkrog-Finnåker läggs ihop med valdistrikt 22 Rockhammar Valdistrikt 19 Fellingsbro Östra läggs ihop med valdistrikt 17 Fellingsbro Södra Valdistrikt 18 Fellingsbro Västra delas så att valdistriktsdelen väster om Sverkestaån läggs ihop med valdistrikt 14 Frövi Östra och valdistriktsdelen öster om Sverkestaån läggs ihop med valdistrikt 15 Fellingsbro Mellersta. Justerande Utdragsbestyrkande 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 Kommunstyrelsen Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen igångsättningstillstånd för inköp av inventarier i idrottshallar Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har i investeringsbudget 2009 anvisats sammanlagt kronor för inventarier i idrottshallar. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen inkom den 14 april 2009 med begäran om igångsättningstillstånd för inventarier i idrottshallar. Justerande Utdragsbestyrkande 125

126 126

127 Meddelanden 127

128 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsens Folkhälsoberedning Fhber 4 Välfärdsbokslut 2008 Arbetsgruppen för välfärdsbokslutet (beredningens tjänstemän) presenterade utkast till Välfärdsbokslut för år Beredningen diskuterade förtydligande av innehåll, lämplig utformning m.m. Huruvida dokumentet ska presenteras vid kommunstyrelsens budgetseminarium den mars 2009 är ännu inte klart. Justerande Utdragsbestyrkande 128

129 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsens Folkhälsoberedning Fhber 5 Utbildning för beredningens ledamöter Tre av beredningens ledamöter kommer att delta vid Forum Folkhälsas konferens i Skövde den april 2009 med temat Den jämlika hälsan kan vi räkna med den? Linnéa Hedkvist informerade om att KNÖL-gruppen förordat att en tvådagarsutbildning i länsdelen för förtroendevalda i SFFF:s regi (Svensk förening för folkhälsoarbete) kan genomföras den 6-7 april Linnéa Hedkvist fick i uppdrag att fortsätta att undersöka intresset hos de övriga kommunerna i länsdelen samt även landstinget för en gemensam utbildningskonferens. Justerande Utdragsbestyrkande 129

130 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens Folkhälsoberedning Fhber 6 Kommande möten Folkhälsoberedningen beslutade att kommande möten ska hållas den 29 april 2009 kl. 13:30 15:30 i sammanträdesrum Leja samt den 28 maj 2009 kl. 10:00 12:00 i sammanträdesrum Näset, kommunhuset i Lindesberg. Justerande Utdragsbestyrkande 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 Resultat av uppföljande samtal och utvärdering Av projektet Hälsofrämjande besök för äldre i Lindesbergs kommun Foto: Per Molin Ebba Karami Hälsoutvecklare/Utvecklingsledare Äldreomsorgens skrift- och rapportserie Rapport nr Lindesberg Januari

136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. BAKGRUND HÄLSOFRÄMJANDE BESÖK Allmänt om Lindesbergs arbete Mål och syfte med verksamheten METOD 5 4. UPPFÖLJNINGSSAMTAL 4.1 Syfte Resultat av uppföljningssamtal Vad hade hänt sedan första besöket? Fysisk aktivitet Fallolyckor Syn och hörsel Läkemedel Kost Social gemenskap/ Meningsfullhet Övriga erfarenheter UTVÄRDERING AV BESÖKET Syfte Resultat av utvärderingsenkäten Saknade du något vid besöket Övriga kommentarer DISKUSSION Resultatdiskussion Utveckling av metod och verksamhet Avslutningsvis Ebba Karami 2

137 1. INLEDNING Insikten om värdet av förebyggande insatser riktade till äldre personer har ökat under de senaste årtiondena, och med det också intresset för att utveckla fungerande metoder. En av dessa är hälsofrämjande besök (förebyggande hembesök). Då andelen äldre ökar i befolkningen och allt fler överlever till riktigt höga åldrar är det viktigt med hälsofrämjande/förebyggande insatser. Dessa insatser kan skjuta upp funktionsnedsättningar och beroende, vilket i sin tur kan minska omfattning och kostnader för vård och omsorg. Att i tidigt skede upptäcka behov av hjälpmedel, bostadsanpassning, anhörigstöd med mera är lika viktigt som att uppmärksamma medicinska behov. Vi har idag stor kunskap om att vår hälsa påverkas av olika faktorer och om hur hälsan kan förbättras. Fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och en meningsfull vardag är betydelsefullt för hälsan. Kontroll över tillvaron och autonomi är andra viktiga faktorer för ett bra liv på äldre dagar. Insatser som främjar ett hälsosamt åldrande och värdesätter äldre människors insatser bör ses som en samhällsinvestering, förutom att det är en tillgång för individen. För att skapa förutsättningar för bättre hälsa hos den äldre befolkningen, påbörjades utvecklingssatsningen hälsofrämjande besök i Lindesbergs kommun under oktober Denna verksamhet finansieras av statliga stimulansmedel och med hjälp av dessa medel har metoden hälsofrämjande besök utvecklats, prövats och utvärderats under Under 2009 kommer de hälsofrämjande besöken att arbetas in i den ordinarie verksamheten och utvecklas till ett hållbart stöd inom äldreomsorgen. I ett försök att ta reda på hur den hälsofrämjande satsningen påverkat seniorerna i Lindesbergs kommun skickades utvärderingsenkäter till dem efter uppföljningssamtalet/besöket. Denna utvärdering bygger på seniorernas subjektiva bedömningar om hur de upplevde besöket. 137 Ebba Karami 3

138 2. BAKGRUND HÄLSOFRÄMJANDE BESÖK Tanken bakom besöken har sitt ursprung ur en oro över befolkningsutvecklingen. Oro över hur resurserna i framtiden ska kunna räcka till vård och omsorg. I det perspektivet blev det angeläget att fundera över vad som kan göras av den enskilde själv och samhället, för att man som äldre ska kunna bibehålla hälsa och funktionsförmåga och leva ett självständigt liv så länge som möjligt. I Sverige startade den uppsökande verksamheten 1999 och Nordmalings kommun har blivit föremål för vetenskaplig utvärdering. Erfarenheterna visade bland annat att mindre hemtjänst beviljats i besöksgruppen jämfört med kontrollgruppen samt att de akuta läkarbesöken på vårdcentralen var dubbelt så vanliga i kontrollgruppen. I Danmark har ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete visat på nyttan av regelbundna hembesök av sjukvårdspersonal, så kallade förebyggande hälsosamtal. Erfarenheterna från Danmark säger att regelbundna hembesök har en positiv effekt när det gäller de äldres livskvalitet. Genom hembesöken skapas trygghet och tillit. Man kan även mäta resultat i form av minskad intagning på akutsjukhus och inflyttning till äldreboende. Under de senaste åren har det i Sverige gjorts och görs åtskilliga försök runt om i landet, både inom den kommunala äldreomsorgen och inom primärvården, med att erbjuda äldre personer hälsofrämjande besök i förebyggande syfte. I dag koncentreras samhällets resurser kring de sjuka och mest hjälpbehövande. För en växande andel äldre, som har relativt god hälsa och funktionsförmåga leder det till att det egna ansvaret för hälsan och välbefinnandet ökar. För dessa äldre, de som inte har stöd av hemtjänst eller hemsjukvård, är det i första hand som vår försöksverksamhet med hälsofrämjande besök riktar sig till. 2.1 Allmänt om Lindesbergs arbete Försöksverksamheten i Lindesbergs kommun har riktats till samtliga invånare födda år 1928 som bor i ordinärt boende med få eller inga hemtjänstinsatser. Utvecklingsarbetet resulterade i att 109 av 159 personer besöktes under våren 2008 och följdes upp under hösten 2008 (se rapporten Möjligheter på äldre dar ). Vi valde att fokusera och arbeta utifrån WHO s fyra fastställda framgångsrika faktorer för äldres hälsa, nämligen fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och meningsfull vardag. Dessa områden kan den enskilde individen till stor del påverka själv. Vi har även kompletterat med ytterligare områden som handlar om fall, läkemedel samt syn och hörsel för att få en mer helhetstäckande bild av hälsosituationen. För att kunna stimulera människor att välja goda levnadsvanor, stärka den personliga identiteten och ge stöd till utvecklingen av den egna individens förmåga att lösa utmaningar har vi lagt tyngdpunkten på det hälsofrämjande perspektivet. I hälsofrämjande arbete är utgångspunkten att främja det friska och försöka bevara och stärka det. Samtidigt kan man inte bortse från de sjukdomsförebyggande insatserna som naturligtvis måste finnas med i det dagliga arbetet. 2.2 Mål och syfte med verksamheten Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att genom hälsofrämjande besök hos kommunens seniorer (80 år) bygga upp ett ömsesidigt informationsbyte kring hälsa, trygghet och framtida behov. Kommunens mål med verksamheten har varit att på sikt främja hälsan och påverka den sociala tryggheten samt livskvalitén hos den utvalda målgruppen. Arbetet handlar i stora delar om att kartlägga, informera samt till viss del påverka den enskilde individen mot en hälsosammare livsstil och bättre säkerhetstänk. 138 Ebba Karami 4

139 3. METOD För att ta reda på hur seniorerna upplevt de hälsofrämjande besöken som pågått under våren 2008 i Lindesbergs kommun, fick de fylla i en anonym utvärderingsenkät (se bilaga 1). För att öka svarsfrekvensen beslutade vi oss för att förenkla och begränsa antalet frågor. Fokus för denna utvärdering blev övervägande att ta reda på vad seniorerna ansåg om besöken. Målgrupp för utvärderingen var personer i Lindesbergs kommun födda år 1928 och som bor i ordinärt boende med få eller inga hemtjänstinsatser. 109 av 159 personer tackade ja och mottog ett hälsofrämjande besök från kommunen någon gång under perioden januari - maj Vid uppföljningssamtalet (ca 4-6 månader) efter det första besöket fick seniorerna frågan om de kunde tänka sig att fylla i en utvärderingsenkät om deras upplevelse av besöket. Påminnelse har inte skickats till de personer som inte returnerat svaren då enkäterna var anonyma och okodade. Enkäterna har returnerats till kommunens anhörigsamordnare som vidarebefordrat dem till utvecklingsledaren som sedan sammanställt svaren. 4. UPPFÖLJNINGSSAMTAL 4.1 Syfte Det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering är att vi skall kunna lära av det vi gör, både det positiva och det som är mindre bra. Syftet med uppföljningen är främst att kunna följa upp sådant som framkom under första besöket. En annan avsikt med uppföljningen är att det första besöket kan skapa tankar och funderingar hos senioren som kan redas ut när besöket följs upp. Erfarenhet och forskning har visat på att de äldre uppskattar en återkontakt en tid efter första besöket. Det framkommer mycket information under besöket som är viktigt att följa upp senare. Genom att vi följer upp samtalen får vi veta om vi kan bidra med något mer samtidigt som vi får information om hur senioren upplevt besöket och dess innehåll. Vid uppföljningssamtalet finns också utrymme för att kunna stötta senioren mot rätt riktning om han/hon behöver lite draghjälp. Ett exempel: Handlar om en kvinna som hade givit upp vid det första besöket. Hennes make hade gått bort och hon kände att hon inte orkade ta tag i någonting. Hon berättade att hon tidigare funnit glädje i att dansa och sjunga men att hon inte längre vågade ta sig för. Under samtalet motiverade besökaren kvinnan till att återuppta sitt tidigare engagemang i sång och dans. Att åtminstone bara gå dit och lyssna och umgås med de andra. Vid uppföljningssamtalet hade kvinnan fortfarande inte tagit tag i sina önskemål. Men när utvärderingen kom kommunen tillhanda hade hon skrivit att hon till slut hade tagit mod till sig och anmält sig till kören och var jättenöjd med det. Vidare hade hon börjat engagera sig i en förening med diverse sysslor. Hon var mycket nöjdare med livet nu och kunde se ljusare på framtiden. Hur hade denna kvinna mått om hon inte fått stöttning i rätt riktning? Hade hon behövt ha fler insatser framöver? Hade hon behövt mer vård och omsorg framöver? 139 Ebba Karami 5

140 4.2 Resultat av uppföljningssamtal Uppföljningssamtalen skedde initialt via telefon och ett fåtal seniorer fick ett andra besök vid behov. Uppföljning både via telefon och besök har uppskattas oerhört mycket av seniorerna. Några viktiga synpunkter som seniorerna uttryckt vid uppföljningssamtalen, är att de känt sig sedda, viktiga, bekräftade och ihågkomna. Vidare har det framkommit vid flertal tillfällen att seniorernas (och de närståendes) inställning och förhållande till äldreomsorgen förändrats genom kontakten. Den uppsökande verksamheten har visat sig fungera som en mur-rivare och de äldre och deras anhöriga får en inblick i hur organisationen ser ut och fungerar. Vid uppföljningssamtalet (4-6 månader senare) mindes de flesta besöket. Men några seniorer mindes endast delar av besöket och ett fåtal kom inte alls ihåg besöket. I vissa fall kunde det bero på att fler personer från kommun och/eller landsting besökte dem vilket blev förvirrande för dem att hålla isär. Detta försvårade uppföljningen en aning då de inte kom ihåg vad som hade diskuterats vid besöket. De som inte alls kom ihåg besöket fick heller ingen utvärderingsenkät. De flesta berättade vid uppföljningstillfället att läget var som vid det första besöket, att inte så mycket hade förändrats. Några hade fått fysiska försämringar men hade kontakt med sjukvården. De flesta uttryckte att de inte kunde klaga och fick räkna med lite krämpor då de trots allt var 80 år gamla. En dag i taget var ledord för många. De flesta meddelade att de inte var i behov av ett nytt besök men att besökaren var välkommen på ett nytt besök men mest för att hälsa på och dricka kaffe. Vid uppföljningen behövde några seniorer information om kompletteringstrafik, sjukresor, anhörigstöd, städhjälp och så vidare. Några seniorer fick träningsprogram för att kunna träna upp styrka och balans. Några seniorer förmedlades till landstingets hemrehabsjukgymnast om de själva upplevde ett behov. Generellt var det småsaker som behövde ordnas men framförallt information om olika saker som nämndes tidigare. Samtalen har uppskattats mycket vare sig behov funnits eller ej. Informationsmaterialet som lämnades vid besöket visade sig vara mycket uppskattat, framförallt telefonlistan med bra nummer att känna till och kort förklaring av olika verksamheter i samhället samt broschyren Möjligheter på äldre dar. Informationen har upplevts som mycket viktig då seniorerna fick reda på sådant de inte vetat sedan tidigare. Förteckningar över kommunens och landstingets verksamheter finns i exempelvis telefonkataloger men att veta vad man ska leta efter är dilemmat. De flesta seniorerna hade inte hört talas om arbetsterapeuter, biståndshandläggare, anhörigsamordnare, syninstruktör och så vidare. Dessa nya kontakter ses av seniorerna som mycket värdefulla och som också skapar en trygghetskänsla om något skulle inträffa. Nationellt sett är det informationen som seniorerna har uppskattat mest med besöken. Kunskap ger en trygghetskänsla, att veta vart man kan vända sig om något skulle inträffa eller om något behöver redas ut. Detta bekräftas gång på gång genom de olika utvärderingar som redovisats runt om i landet och även lokalt i Lindesberg. 140 Ebba Karami 6

141 4.3 Vad hade hänt sedan första besöket? En tydlig effekt av verksamheten som inte nog kan betonas och som framkom under de uppföljande samtalen var att den enskilde som fått besök känt sig viktig, sedd och bekräftad. Nedan redovisas kort om de delar som besöken innehållit och seniorernas kommentarer Fysisk aktivitet Vid uppföljningssamtalet var promenader fortfarande den vanligaste motionsformen. Det många behövde stöttning med var träningsprogram och hur man motionerar vid fysisk värk. Ett fåtal uttryckte att de sedan besöket oftare tänkte på att ta sig ut på en promenad. Några seniorer hade önskemål om ett lättare träningsprogram för att öka styrka och motverka yrsel. Trots hög ålder och åldersrelaterade fysiska krämpor är de flesta aktiva, vid god hälsa och välorienterade. Jag mår bra! Kan springa ifrån en 20-åring, hör av mig om jag behöver något. Har lite småkrämpor här och där, ska till lasarettet. Försöker leva som vanligt men det tar emot vid värk. Läget är som sist, har lite svårt att gå för benen värker och andningen är tung Fallolyckor Forskningsresultat visar att antalet fallolyckor minskar om exempelvis personal på vårdcentral eller besökare bedömer faror i hemmet och föreslår förändringar som kan undanröja risker. Detta gäller särskilt personer som har råkat ut för fallolyckor tidigare. 79 % av målgruppen hade inte ramlat tidigare vid första besöket. Diskussioner fördes kring vilka konkreta åtgärder de behövde vidta för att öka säkerheten i hemmet. Den största utmaningen var att hälften ansåg sig inte vara tillräckligt gamla för att vidta åtgärder. Vid uppföljningssamtalet var det några personer som hade påverkats och därmed hade införskaffat hjälpmedel som halkskydd, sladdlösa telefoner, duschpall etcetera. Många uttryckte att de försökte vara försiktigare och tänkte sig för vart de satte fötterna. Vi har inhandlat halkskydd för mattorna och trappen efter besöket. Dessutom har vi hängt upp telefonsladden Syn och hörsel Under besökstillfället kände de flesta inte till kommunens syninstruktör. Många seniorer hänvisades till syninstruktören för diverse synproblem. När det gällde hörsel fick de vända sig till hörcentralen i kommunen. Vid uppföljningssamtalet berättade seniorerna (som fått hjälp) att de var mycket nöjda med syninstruktörens insats. I övrigt var det inga stora förändringar inom det området. Tack vare besöket och syninstruktörens arbete har apparaten jag lånat från syncentralen kommit igång. Den har bara stått utan att jag vetat hur den ska användas. 141 Ebba Karami 7

142 4.3.4 Läkemedel Seniorerna hade inte så mycket funderingar kring sina läkemedel vid första besöket. Vid återkontakten var det ingen som hade några frågor kring mediciner och läkemedelshantering. Detta kan bero på att de förlitar sig på sin läkare och strikt följer sina rekommendationer. Det finns såklart risker med detta om man inte är observant på hur det känns i kroppen. Men de har fått information om att apoteket erbjuder dem gratis rådgivning om de skulle ha frågor Kost När det gäller kosten har de flesta en sund livsstil, med enkla vanor. De är medvetna om vikten av att äta rätt. Vid uppföljningen berättade några att de numera drack mer vatten och försökte tänka på att äta mer regelbundet Social gemenskap/meningsfullhet 94 % av målgruppen svarade vid första besöket att de upplevde sig ha ett bra socialt nätverk. Ett mycket litet antal uttalade ensamhet vid uppföljningen och de flesta av dem har valt det själva och trivs med sig själva. Vid uppföljningen var det ett par personer som hade förlorat sin partner och försökte anpassa sig till det nya livet. I övrigt såg läget likadant ut som vid första besökstillfället. Vi har det bra. Trädgård och barnbarnen gör att det blir full rulle. Läser böcker och har det gott. Vi klarar oss bra. Mår bra! Inga större problem. Jag känner mig tryggare tack vare telefonlistan och kontakten. Dagarna går fort. Har fullt upp och hinner inte med allt som jag ska göra. Har inga större funderingar. Trots att jag är pigg och aktiv uppskattade jag besöket. Positivt att någon bryr sig, att man inte är bortglömd. 4.4 Övriga erfarenheter - Många har känt stor irritation över färdtjänst och deras kriterier för att få tillstånd. - Det har även framkommit klagomål kring bostadsanpassning. Klagomålen har bland annat handlat om att det inte hänt något, felaktigt beslut, att ingen kontaktat dem från kommunen om ärendets gång, flera månaders väntetid. - Avsaknad av hiss i en del byggnader. - Ett fåtal seniorer har varit i behov av insatser från anhörigsamordnaren, biståndshandläggare, sjukgymnast osv. Däremot har syninstruktören och arbetsterapeuterna kontaktats oftare. - Det stora flertalet seniorer har inte tillgång till information och nyheter på nätet. Ett fåtal har och använder dator. - Flera personer har uttryckt att det är svårt att få plats på lasarettets vattengymnastik. De vill helst vara där då vattnet är varmare än på badhuset. - De flesta känner en trygghet med att bo kvar i sina hem och flyttbenägenheten är inte stor hos dessa, trots att en del bor flera trappor upp. Andra som bodde i hus hade ibland badrummet på övervåningen i huset. - De på landsbygden tycks ha större grannsamverkan jämfört med de i tätort. - Många tycker att det bara är gamlingar i exempelvis olika föreningar och att det borde finnas ställen med lite mer blandade åldrar. 142 Ebba Karami 8

143 5. UTVÄRDERING AV BESÖKET (seniorernas upplevelse) 5.1 Syfte Enkätundersökningens syfte har varit att öka kommunens kunskaper om hur målgruppen upplevt de hälsofrämjande besöken. Ett annat viktigt syfte har varit att samla beslutsunderlag för fortsatt verksamhet och utveckling av arbetssättet. Utvärdering är en förutsättning för att kommunen ska kunna dra nytta av de erfarenheter som uppnås, för att successivt kunna utveckla den uppsökande verksamheten och lösa nya uppgifter på bättre sätt. När vi utvärderar får vi reda på seniorernas uppfattning om besökens innehåll och upplägg vilket hjälper oss i verksamhetsplaneringen. Andra vinster som finns med kontinuerlig utvärdering är att vi får översikt om förändringar ägt rum sedan besöket, bland annat när det gäller säkerhet i hemmet och levnadsvanor. Vidare innebär utvärdering kritisk granskning av den utförda verksamheten i förhållande till formulerade mål. Det finns oändligt många utvärderingsmodeller och det är viktigt att utvärderingsmetoden utvecklas i takt med verksamheten samt att den är kontinuerlig. Välplanerade utvärderingar skapar ett mervärde. 5.2 Resultat av utvärderingsenkäten Resultat av utvärderingsenkäten redovisas för män och kvinnor tillsammans då underlaget är för litet för att dra generella slutsatser. Siffrorna som redovisas i denna utvärdering är konsekvent i antal personer. Inom parantes redovisas resultatet i procent. Av de 109 seniorer som besöktes fick samtliga ett eller flera uppföljande telefonsamtal. 3 personer gick inte att få tag på överhuvudtaget. Av de resterande 106 personer, mottog 97 personer utvärderingsenkäten efter telefonsamtalet. 9 personer tilldelades inte en utvärderingsenkät på grund av olika anledningar. Det kunde handla om att de inte mindes besöket, avlidit, inte ville delta och så vidare. Resterande 11 fick utvärderingsenkäten men returnerade inte tillbaka det till kommunen. Utvärderingsenkät skickades till: 97 av 109 personer (12 personer blev inte tilldelade utvärderingsenkät) Svarsfrekvens: 89 % 86 personer Bortfall: (Personer som fick utvärderingsenkät men som inte deltog). 11 Personer 143 Ebba Karami 9

144 Diagram 1. Om kontakten med besökaren H ur tycker D u att kontakten m ed den person som besökte D ig fungerade? M ycket bra Bra M indre bra D ålig Fråga 1. Hur tycker Du att kontakten med den person som besökte Dig fungerade? 86 personer (100 %) svarade att de tyckte att kontakten med besökaren fungerade mycket bra eller bra. [Besökaren] var glad och pigg. Hon kändes som en frisk fläkt när hon hälsade på och pratade om hjälpmedel m.m. för oss gamlingar. En mycket trevlig och behaglig tjej som ville hjälpa oss på alla sätt. [Besökaren] är mycket välkommen åter. Positivt att [besökaren] följde upp besöket och ordnade med ett passande träningsprogram! Diagram 2. Om informationen V ad tycker D u o m d en in fo rm atio n D u fick vid b esö ket? M y c k et bra B ra M indre bra Dålig 2 0 Fråga 2. Vad tycker Du om den information Du fick vid besöket? 84 personer (98 %) tyckte att informationen de fick vid besöket var mycket bra eller bra. 2 personer (2 %) tyckte att informationen var mindre bra. En punkt som fanns med i utvärderingen handlade om personen saknade något vid besöket (finns redovisade på under rubriken 5.3 sidan 13). En trygghet att kunna vända sig till någon om problem uppstår. 144 Ebba Karami 10

145 Det jag frågade om och ville veta fick jag ett bra svar på. Lilla [besökaren] var saklig och en bra person för äldre att prata med. [Besökaren] framförde informationen på ett klart och tydligt sätt. Bra sammanställning på telefonnummer som är bra att känna till. [Besökaren] informerade på ett klart och tydligt sätt om vad som finns i vår kommun och landsting. Även många telefonnummer som vi kan få och ha nytta av. Diagram 3. Om förändringar gällande säkerhet i hemmet H ar D u g jo rt n å g ra fö rän d rin g ar vad g äller s äkerh et i h em m et? Ja, m ycke t Ja, nå g o t N e j Fråga 3. Har Du gjort några förändringar vad gäller säkerhet i hemmet? På frågan om senioren gjorde några förändringar vad gäller säkerhet i hemmet svarade 2 personer (2 %) att de ändrat mycket. 38 personer (44 %) svarade att de ändrat något i hemmet när det gäller säkerhet. 46 personer (54 %) responderade att de inte gjort några förändringar när det gäller säkerhet i hemmet. Halkskydd på trappan ska fixas när vi hittar något snyggt. Är numera mycket mera medveten om var jag sätter fötterna, för att undvika att snubbla på trösklar och mattor. Diagram 4. Om förändringar gällande levnadsvanor H ar D u gjort några förändringar vad gäller D ina levnadsvanor? Ja, m ycket Ja, något N ej 145 Ebba Karami 11

146 Fråga 4. Har Du gjort några förändringar vad gäller Dina levnadsvanor? 2 personer (2 %) svarade att de förändrat mycket. 30 personer (35 %) hade förändrat något när det gällde deras levnadsvanor. 53 personer (62 %) angav att de inte hade gjort några förändringar. Än behöver jag inte ändra mina levnadsvanor, men jag är tacksam för tips och telefonnummer som jag kan använda, när den tiden kommer. Tog mod till mig och blev med i PRO:s sångkör. Besöker Röda korset på måndagarna där jag just nu stickar babyfiltar som skall sändas utomlands till behövande. Tack för hjälpen. Önskade jag kunde göra mer men min ekonomi är dålig. Diagram 5. Om upplevelsen av besöket Kändes det övervägande positivt eller övervägande negativt att få besök? Ö vervägande positivt 0 Ö vervägande negativt Fråga 5. Kändes det övervägande positivt eller övervägande negativt att få besök? 86 personer (100 %) tyckte att besöket var övervägande positivt. Ingen från målgruppen tyckte att det var övervägande negativt att få besök. Uppskattade kontakten, när någon bryr sig om hur man har det, gärna en fortsättning. Besöket var mycket givande! Positivt att man får besök och att man får det råd om säkerhet och levnadsvanor. Dels att man som pensionär får bekräftelse att man någonstans finns registrerad. Tack! Jag upplever besöket som mycket positivt. Dels var [besökaren] som person en mycket behaglig och trevlig intervjuare, dels kändes det som om hon verkligen var intresserad av min situation, hur jag har det samt vad kommunen kan göra för just mig framöver. Jag kände mig glad över hennes besök och det höll i sig i flera dagar. Det känns tryggt att bli uppmärksammad och att någon verkligen lyssnat på en som medmänniska inte som en myndighetsperson. Ett bra initiativ av kommunen! Ett besök betyder så mycket. 146 Ebba Karami 12

147 5.3 Saknade Du något vid besöket? Tvärtom! Finsktalande personal. Nej, det var mycket positivt och trevligt! Information om kommunens planer för äldreboende. Beredskap för eget boende. Saknade ingenting. Nej, allt var bara positivt. Ekonomiska frågor, om hemtjänst, hemsjukvård, handikapphjälpmedel 5.4 Övriga kommentarer Matlådorna är mycket försämrade. Jag undrar varför? Välkommen åter! Trevligt med det lilla hjärtat på kuvertet. Man blir glad. Låt en sjukvårdskunnig person utföra intervjun, då det är lättare att få förståelse för problemen med ex. Parkinson. Hade redan gjort de åtgärder som sades i foldern. Jag tror på detta. Det måste hända något att samordna med andra. Kände till det mesta förut eftersom jag har viss erfarenhet av människor som är äldre, men ny information skadar inte. Tack! För alla gamla människor: 1 trädgård med vackra och färgstarka och doftande blommor, fruktträd och bärbuskar (att plocka och äta av) och med breda gångar för rollatorer och rullstolar. Två rum med motionsredskap, 3 rum för trä och textilslöjd. Detta bör finnas på alla boenden för gamla. Detta höjer livskvalitén och minska behovet av piller. Dessutom bör alla få komma ut minst två ggr i veckan. Känner trygghet om [besökaren] finns kvar så man kan få råd och information om det skulle behövas. Tack för att Ni bryr Er om oss gamlingar! Ett bra sätt för kommunen att hålla lite uppsikt över sina gamla och kunna gripa in där det behövs. 147 Ebba Karami 13

148 6. DISKUSSION 6.1 Resultatdiskussion Samtliga svarande (100 %) angav ett positivt omdöme om hur de upplevde både kontakten med besökaren samt besöket i sin helhet. Det kan hända att de som avstod från att sända in sina svar på denna enkät, inte är fullt lika positiva angående besöken. Samtidigt konstaterar vi att svarsfrekvensen på denna enkätundersökning är anmärkningsvärt hög (89 %) då inga påminnelsebrev skickats ut till målgruppen. Det råder inga tvivel om att kommunens satsning med hälsofrämjande besök mottagits positivt av målgruppen. När det gäller kontakten med besökaren tyckte samtliga seniorer att kontakten var mycket bra eller bra. Det är en mycket viktig del i verksamheten att besökaren uppfattas positivt av målgruppen då personen är ansiktet utåt för kommunen. Genom uppdraget medverkar vi till att förändra seniorernas (och de närståendes) inställning och förhållande till äldreomsorgen i Lindesbergs kommun. 98 % av de som deltog i utvärderingen var nöjda med den information som delgavs vid besöket. Det kan vara tecken på att vi har hittat rätt sorts information som är angeläget för målgruppen. Det skulle vara intressant att framöver ta reda på om mängden information varit lagom. Det kan vara svårt att ta till sig så mycket information vid ett och samma vilket gör uppföljningen väldigt viktig. Sådant som eventuellt missas vid första besöket kan repeteras vid uppföljningssamtalet. När det gäller förändringar om säkerhet i hemmet uppgav 44 % att de ändrat något i hemmet. Det är närmre hälften av de som besöktes som på något sätt ändrade något kring säkerhet. Vid uppföljningssamtalen berättade seniorerna om vilka åtgärder de vidtagit sedan första besöket. Dessa åtgärder kunde vara att de införskaffat halkskydd, sladdlös telefon, duschpall etcetera. Hur stor eller vilken förändring som skett har vi tyvärr inte kartlagt närmre då antalet frågor i enkäten var begränsat. En annan aspekt till varför denna följdfråga hade låg prioritet var att det fanns för många svarsalternativ vilket kunde försvåra sammanställningen. Framöver kommer det att finnas utrymme för att ta reda på vilka förändringar seniorerna gör när det gäller säkerhet i hemmet. På frågan om vilka förändringar seniorerna gjort när det gäller levnadsvanor svarade 35 % att de förändrat något. Liksom säkerhet i hemmet specificerades inte vilka förändringar seniorerna vidtagit kring levnadsvanor. Återigen prioriterades dessa följdfrågor bort för att hålla enkäten så kortfattad som möjligt. Framöver kan det vara intressant att också följa upp förändringar gällande levnadsvanorna. Uppföljning är oerhört viktigt. Genom uppföljning får kommunen kunskap om seniorens upplevelse av besöket, om det uppstått nya funderingar, vilka kontakter han/hon tagit på egen hand tack vare tidigare erhållen information med mera. Nya kontakter kan förmedlas om nya behov uppstått sedan första besöket. De flesta seniorer upplever sin hälsa som god trots olika krämpor som fysisk värk, diabetes, olika ledsjukdomar etc. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att successivt kunna lösa nya uppgifter på bättre sätt. Samtliga seniorer som besökts och som fått uppföljningssamtal har varit mycket positiva till denna nya verksamhet, vilket även visat sig då hela 69 % tackade ja till att få hälsofrämjande besök. Men även de som tackat nej till besök har varit positiva till initiativet som Lindesbergs 148 Ebba Karami 14

149 kommun tagit. Seniorerna har uttryckt vid besöket och uppföljningssamtalet hur viktigt de tycker att de är med dessa besök. Utvärderingsenkätens svarsfrekvens på 89 % tyder också på att seniorerna tycker att denna verksamhet är betydelsefull. Den enskilde har känt sig sedd, hörd, viktig, bekräftad och ihågkommen tack vare besök och telefonsamtal. De flesta som tackade ja har påtalat att behov av insatser inte finns i nuläget, men är mycket medvetna om att det snabbt kan förändras. Oavsett livssituation har seniorerna velat ha information för att veta var de kan vända sig i olika situationer. Kunskap ger trygghet. Seniorerna har uppskattat att de fått prata i lugn och ro samt ventilera olika frågor som de haft inför besöket. Att kommunen har följt upp besöken via telefonsamtal några månader senare är oerhört uppskattat bland seniorerna. Hur tar vi tillvara på sådant som framkommit vid besöken och genom utvärderingen? När det gäller exempelvis bostadsanpassning har ett fåtal känt irritation kring detta då det har tagit alldeles för lång tid samt att de inte fått information om hur ärendet löpt. Ett par har till och med uttryckt att om vi ringer angående bostadsanpassningen kommer de att tacka nej bara för att visa sin ståndpunkt. De seniorer som uttryckt missnöje över detta har i huvudsak saknat information om läget. De har sedan ansökningstillfället inte blivit informerade från någon i kommunen vilket skapat en ovisshet om vilken status ärendet har. Kan vi göra bostadsanpassningsförloppet smidigare på något sätt? Hur ser rutinerna ut kring det idag? 6.2 Utveckling av metod och verksamhet När det gäller utvärderingsenkäten beslutade vi oss för att avgränsa den till ett fåtal frågor av flera anledningar. Dels för att den skulle vara enkel att besvara, dels för att det inte skulle vara tidskrävande, för att svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt. Tanken med att få hög svarsfrekvens föll väl ut men när det gäller kartläggning av vilken påverkan besöken hade blev mer bristfällig i och med begränsningen av antal frågor. Utvärderingen blev begränsad till att snarare ta reda på helhetskänslan kring besöket än detaljnivå. Vi har fått reda på en del men det skulle vara intressant att fördjupa sig i vissa frågor. Exempelvis när det gäller förändringar kring säkerhet och levnadsvanor. Vad har senioren förändrat? Troligtvis hade fler frågor i utvärderingen hjälpt oss att kartlägga besökens effekt grundligare. Inför kommande utvärdering har enkätfrågorna omarbetats och utökats. Framöver kommer vi även att ha med alternativ för kön vilket kan vara intressant över tid. På lång sikt kan detta ge signaler om man behöver planera besöken lite olika när det gäller kvinnor och män. Idag får seniorerna samma innehåll vid besöken oavsett kön men tänk om behoven ser olika ut när det gäller män och kvinnor? Finns det skillnader i hur män och kvinnor påverkas av besökens innehåll? Verksamheten hälsofrämjande besök har utifrån erfarenheterna utvecklats gång på gång och behöver utvecklas kontinuerligt framöver. När det gäller uppföljning av besök bör detta ske inom 3-4 månader. Om det går för lång tid ökar risken för att senioren glömmer bort mycket av besökets innehåll vilket förstås kan försvåra uppföljning och utvärdering. 149 Ebba Karami 15

150 6.3 Avslutningsvis Vi behöver fortsätta med den uppsökande verksamheten då utvärderingen tydligt visar hur betydelsefulla besöken är för kommunens 80-åriga seniorer. Det är viktigt med varaktighet och kontinuitet så att verksamheten blir känt bland invånarna. Detta kan skapa trygghet för våra äldre i kommunen, som så många av dem uttryckt, skönt att veta att man inte är bortglömd. Vi behöver fortsätta med verksamheten för att kunna dra generella slutsatser om besökens effekt framöver vilket är svårt nu då besöken fortfarande är i startgroparna. Oavsett ålder och rätt målgrupp finns ett antal livsstilsfaktorer som kan främja hälsa och eventuellt minska funktionsnedsättningar. I delrapporten Möjligheter på äldre dar diskuteras för och nackdelar med olika åldersgrupper och om vi når rätt målgrupp. Kan den biologiska åldern framöver komma att ha större betydelse för verksamheten framför den kronologiska? Hur som är det viktigt att se den äldre skaran som en heterogen grupp med individuella skillnader och behov. Kronologisk ålder är en sak, biologisk en annan. Erfarenheterna runt om i landet har visat att det är stora skillnader i hälsa hos de som besökts. Kommer den uppsökande verksamheten framöver att styras mer utifrån flexibla arbetsmetoder och behov? Det är förstås nödvändigt att sätta upp ramar för en verksamhet men det bör finnas möjligheter för flexibilitet i utförande. Tyngdpunkten på besöken har varit av hälsofrämjande karaktär i första hand. För att verksamheten skall leva vidare i samma anda är det viktigt att bevara det perspektivet. Att främja definieras som - att understödja och att gynna, befrämja, befordra, hjälpa, föra fram, verka för, bidra till, förbättra, gynna och uppmuntra. Att förebygga definieras som - att förekomma, förhindra, skydda mot, omintetgöra, avvärja, mota, undvika och omöjliggöra. Främja fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebygga fokuserar på att avvärja och skydda. Det förebyggande och det främjande synsättet på hälsa kompletterar varandra det ena synsättet utesluter inte det andra. Det är viktigt för Lindesbergs kommun att fortsätta lägga tyngdpunkten på hälsofrämjande perspektiv då det styr val av strategi, metoder och redskap framöver. Under 2009 kommer de hälsofrämjande besöken att implementeras in i den ordinarie verksamheten och är tänkt att fungera som ett hållbart stöd inom äldreomsorgen. Framöver bör en utomstående instans utvärdera den uppsökande verksamheten för att objektivt kunna dra slutsatser om besökens effekt. 150 Ebba Karami 16

151 Bilaga 1 Enkät om hälsofrämjande besök För en tid sen fick Du ett besök av en hälsoutvecklare från Lindesbergs kommun. För att besöken ska kunna bli bättre är vi tacksamma om Du vill ta Dig tid att besvara några frågor. Sätt ett kryss för det alternativ som bäst överensstämmer med Dina erfarenheter av besöket. Enkäten är anonym. 1. Hur tycker Du att kontakten med den person som besökte Dig fungerade? Mycket bra Bra Mindre bra Dålig 2. Vad tycker Du om den information Du fick vid besöket? Mycket bra Bra Mindre bra Dålig 3. Har Du gjort några förändringar vad gäller säkerhet i hemmet? Ja, mycket Ja, något Nej 4. Har Du gjort några förändringar vad gäller Dina levnadsvanor? Ja, mycket Ja, något Nej 5. Kändes det övervägande positivt eller övervägande negativt att få besök? Övervägande positivt Övervägande negativt Saknade Du något vid besöket? Övriga kommentarer Tack för Din medverkan! 151 Ebba Karami 17

152 152 Foto: Per Molin

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 1 juni 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 12 april 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende Tillägg 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 Kompletterande handlingar till ärenden Nr Dnr Ärende 1 2009.0207 Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning (handlingar utskickade med ordinarie kallelse)

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bengt Storbacka (S) motion om att inrätta en ungdomsberedning under kommunfullmäktige

Bengt Storbacka (S) motion om att inrätta en ungdomsberedning under kommunfullmäktige LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsen 2011-04-26 14 14. Dnr. 2011.0063 Bengt Storbacka (S) motion om att inrätta en ungdomsberedning under kommunfullmäktige Ärendet

Läs mer

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. OBS! Lokal! Kindla finns två

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-03-23 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-12:30 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (V), ersättare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 26 januari 2009 kl. 09:00 i sammanträdesrum Leja i Kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-08-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-11:10 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD) Inger

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 14 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Alingsås kommun, principer för indelning

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET

W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 {21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 Au 106 Dnr KS 0103/2016 Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt leaderarbete i Bergslagen,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 12 december 2011 med början kl. 14:00 OBSERVERA TIDEN!! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 januari 2011 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Observera att mötet hålls i Kommunhuset och inte på Masugnen. V.g.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/

16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (45) 2017-06-19 Kf Ks 205 16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 svar Dnr 2016/314-109 Lars-Inge Karlsson (KD) för Kristdemokraterna

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014

Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014 2011-11-16 Dnr Valnämndens kansli Gunnar Lignell/Mari Eriksson Valnämnden Förslag till ändrad valdistriktsindelning och indelning i valkretsar i Västerås inför de allmänna valen 2014 Valnämndens behandling

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

K A L L E L S E. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag den 22 mars 2011 kl. 13:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Observera tiden! V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-08-17 KS 2017/0601 Kommunfullmäktige Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet 2016-09-07 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsopolitiska rådet Plats och tid: Koch, Kommunhuset Forum kl. 09.00-12.00 ande: Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsen, ordf. Ulla Gustafsson (M), kommunstyrelsen

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 08:30-11:20 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD)

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 13 december 2010 med början kl. 14:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M)

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Utlåtande 2016:105 RIV (Dnr 106-1600/2015) Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:74)

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSHANDLINGAR KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer