Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen Etablering av en ny gemensam organisation...15 Partiets kommunikationsverksamhet...16 Partiets organisatoriska verksamhet...17 Partiets internationella verksamhet...23 Sidoorganisationer och nätverk...32 Partiets företagsengagemang och fonder...35 Partiledning...38 Partistyrelsens expedition...43 Verksamhet i socialdemokratiska grupper...47 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper Bilaga 4 Strategi för valseger

3 Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter Socialdemokraterna gick till val på en politik för fler jobb, grön omställning och ökad ekonomisk jämlikhet. Vi ville ta ansvar för att utveckla Sverige och vår utgångspunkt är att Sverige är ett fantastiskt land, med stora styrkor och än större möjligheter. Sverige har ett högproduktivt och innovativt näringsliv med många kreativa entreprenörer, som år efter år förmår att förnya sig och skapa mervärden. Parterna på arbetsmarknaden tar ett stort ansvar för en fungerande lönebildning. Vi vill ha ett utbildningsväsende som ger alla människor en chans att växa och utvecklas. Vi vill ha en sjukvård av hög klass. Sveriges styrka är sammanhållning. Vårt land har utvecklats genom att bejaka mångfald och öppna gränser, och de ekonomiska och sociala klyftorna är begränsade. Framför allt finns många människor som vill och kan arbeta och bidra till att utveckla Sverige. Men de senaste åren har varit en turbulent tid. Många har blivit uppsagda och tvingats ut i arbetslöshet. Många unga har inte haft en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i andra länder. Sverige har missat chansen att investera i nya möjligheter. Resultatet är att Sveriges långsiktiga förutsättningar för ekonomisk utveckling har försvagats och att klyftorna har ökat samarbetade Socialdemokraterna i valrörelsen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en politik för ökad sysselsättning och fler jobb. Vi ville skapa fler möjligheter för alla att förverkliga livsdrömmar och ambitioner. Vi ville ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Vi ville ha ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi prioriterade kampen för fler jobb inte minst för unga. Fler jobb är nyckeln till individens frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och starka offentliga finanser. Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige. Första maj samlade hela arbetarrörelsen mycket folk års paroll var Jobb och nya möjligheter. I mångt och mycket blev detta också upptakten till 2010 års valrörelse. Via första maj inleddes den så kallad lilla valrörelsen som innebar kampanjande och aktiviteter runt om i hela Sverige. Almedalen i början på juli intensifierade valarbetet ytterligare. Under spurtveckorna ända in i kaklet i augusti och september gjordes stora insatser av mängder av valarbetare. Socialdemokraternas folkrörelsearbete präglades av stor målmedvetenhet och idogt arbete. Dörrknackningen och andra aktiviteter kunde räknas samman i framgångsrika över en miljon samtal med väljare. De sista veckorna fanns ett särskilt intresse för den Socialdemokratiska kritiken av det sjukförsäkringssystem som alliansregeringen gjort så stora förändringar i. Stora skattesänkningar stod mot välfärd. Valnederlaget i september 2010 innebar att Sverige inte fick en socialdemokratiskt ledd regering. Redan veckan efter valet tillsatte partistyrelsen en kriskommission som fick i uppgift att arbeta med fyra områden; faktabaserad valanalys, omvärld och idéanalys, partiets organisation samt vår politik. Den faktabaserade valanalysen presenterades vid förtroenderådets möte i december. I november aviserade Mona Sahlin sin avgång som partiordförande och partistyrelsen beslutade att kalla till extrakongress den mars Under 2010 värvades betalande medlemmar vilket är en ökning med nära 15 procent jämfört med Antalet som betalt medlemsavgift under 2010 var Detta var en ökning med jämfört med

4 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2010 Antal arbetarekommuner 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2009 Antal medlemmar 2010 Antal medlemmar 2009 Antal nya medlemmar 2010 Antal nya medlemmar 2009 Partidistrikt Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Stockholm Stockholms län Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder Studier Här redovisas partiets statistik från ABF, totalt och med antal kvinnor inom parentes. Under 2010 finns (2 788) medlemmar registrerade som deltagare i studiecirkelverksamhet och antalet studietimmar var sammanlagt personer ( ) har deltagit i kulturprogram (här återfinns bl.a. den ökande seminarieverksamheten), och (2 082) har deltagit i annan folkbildningsverksamhet. I ABF:s förbundsstyrelse representeras SAP av Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande) samt Håkan Juholt som ordinarie ledamot med Louise Malmström som personlig ersättare. Anny 5

6 Sandgren har suttit i verksamhetsrådet. Tommy Ohlström var förtroendevald revisor i ABF, med Anna Grönfors som ersättare. Ola Nilsson var partiets representant i ABF:s valberedning. Opinion I riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna röster, vilket motsvarade 30,66 procent av de avlagda rösterna. Valdeltagandet låg på 84,63 procent. Valresultatet ledde till att partiet fick 112 mandat i Sveriges riksdag. Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade under året två större partisympatiundersökningar dels en i juni med maj som fältperiod och där stödet för Socialdemokraterna låg på 33,8 procent, dels en i december med november som fältperiod där stödet låg på 29,0 procent. Personal Personalarbetet vid partistyrelsens expedition har under året varit inriktat på stöd till bemanning och etablering av den centrala valorganisationen, planering och genomförande av den beslutade sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen samt stöd till partidistrikt och arbetarekommunerna i personalarbetet och de personalförändringar som föranleddes av valresultatet. Det centrala valrörelsearbetet organiserade denna gång utifrån befintlig linjeorganisation vid partistyrelsens expedition och behovet av att utöka bemanningen i valrörelsen tillgodosågs företrädesvis genom att nyttja socialdemokratiska riksdagsgruppens personal och inlåning av personal från närstående organisationer. Som ett stöd för arbetet i den centrala valorganisationen utarbetades en gemensam projektpolicy med tillhörande manualer och utbildningsinsatser. Flera satsningar har gjorts inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla partistyrelsens expedition som arbetsplats. Exempel på satsningar är en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön liksom fysiska arbetsmiljöronder. I syfte att förbereda sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen genomfördes en kompetensinventering bland all personal på de båda arbetsplatserna, gemensamma riktlinjer för personalarbetet utarbetades och en ny företagshälsovård upphandlades. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare haft fokus på kollektivavtalsförhandlingar där det under hösten slöts ett nytt ett årigt löneavtal för partiets anställda mellan KFO och Handelsanställdas förbund. Arbetsgivarsamrådet skedde inom Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor. Vidare sjösattes den första kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes central funktionärs - och ombudsmannautbildning utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens expedition har under året också gett aktivt stöd till partidistriktens administratörer för personalfrågor samt utsedda arbetsgivarföreträdare. För att stötta de partidistrikt och arbetarekommuner som blev tvungna att göra personalneddragningar med anledning av valresultat utarbetades ett informationsmaterial med tillhörande manualer som stöd tillsammans med erbjudande om konsultativt stöd. 6

7 Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsens expedition och partidistrikten Partikongressen 2005 beslutade ge partiexpeditionen i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt möjligt. Utifrån uppdraget tillsatte partiexpeditionen en arbetsgrupp tillsammans med representanter för partidistrikten, vilken utarbetade former för fortsatt samarbete. Ett antal obligatoriska och frivilliga verksamhetsområden fastställdes. För 2010 träffades för första året frivilliga samarbetsavtal mellan partiexpeditionen och respektive partidistrikt om villkoren och utformningen för arbetet, ansvarsfördelningen och verksamhetsstödet. Under 2010 omfattades samtliga partidistrikt av de obligatoriska verksamheterna gemensam kontoplan, medlemssystemet, Sosserian samt webben. Dessutom omfattade avtalet WAN för nio partidistrikt, extern ekonomihantering för sex partidistrikt, extern lönehantering för sex partidistrikt, gemensam telefonväxellösning för åtta partidistrikt samt IT-standardarbetsplats för åtta partidistrikt. I slutet av 2010 utvärderades respektive verksamhetsområde av partidistrikten och avtalsformerna och arbetet kommer att fortsatt utvecklas Utkontraktering av löpande ekonomi- och löneadministration Partiexpeditionen utkontrakterade årsskiftet 2007/08 den löpande ekonomi- och löneadministrationen till LO Service Center AB. Inga ytterligare partidistrikt valde att ansluta sig Vid årets utgång var fem partidistrikt samt sidoorganisationerna SSU, Unga Örnar och S-kvinnor anslutna. Under året har ramavtalet omförhandlats och i samband med det har en grundlig utvärdering gjorts av de första två årens samarbete. Det nya ramavtalet gäller från IT-standardarbetsplatsen Under 2010 har Hallands partidistrikt och Örebro läns partidistrikt anslut sig till Sterias IT-standardarbetsplats. Partidistrikt och sidoorganisationer som tidigare avropat avtalet är Jämtlands län, Göteborg, Gävleborg, Stockholms län och Norrbotten samt SSU-förbundet, S-kvinnor och Socialdemokraternas Hus AB. Avtalet ger samtliga partidistrikt och sidoorganisationer tillgång till sammanhållna tjänster. En gemensam växellösning och WAN Växeln bygger på IP-telefoni och den ger alla partidistrikt och sidoorganisationer möjlighet att koppla upp sig mot samma växel. Detta ger ökad flexibilitet när det gäller svarsställen, minskade totala kostnader för partiorganisationen och en rationell möjlighet att koppla ihop IT-drift och telefoni. Naturligtvis går det att behålla sina lokala och regionala telefonnummer. De som anslutit sig hittills är partidistrikten i Örebro län, Jämtlands län, Göteborg, Värmland, Östergötland, Stockholm och Stockholms län samt S-kvinnor, Broderskapsrörelsen, AiP Media, Olof Palmes Internationella Centrum och Socialdemokraternas Hus AB. Ytterligare partidistrikt har anmält intresse. 7

8 Valrörelsen 2010 Valstrategi I november 2009 antog partistyrelsen en valstrategi för valet För första gången publicerades valstrategin offentligt. Strategin presenteras i sin helhet i bilaga. Valmanifest Partistyrelsen antog i augusti ett dokument för att peka ut de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna i valrörelsens slutspurt. Dokumentet var ett komplement till den regeringsplattform vi presenterade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dokumentet presenteras nedan i sin helhet. Vägvalet VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När ekonomin växer blir det avgörande vägvalet; ska vi använda resurserna till fortsatta skattesänkningar för de mest välbeställda eller för fler jobb och bättre välfärd. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en oavsett bakgrund får chansen att förverkliga sina drömmar. Jämlikhet frigör individen och får ekonomin och samhället att växa. Det är ett välfärdsland där vi väljer att konkurrera med kunskap istället för låga löner. Där jobben blir fler, den sociala rörligheten är hög och alla får chansen att dra sitt strå till stacken. Där vi löser samhällsproblemen och investerar för framtiden tillsammans. För det vinner alla på. Det är Socialdemokraternas väg. Den andra vägen har nu prövats i fyra år. Där gynnas de rikaste när skatterna sänkts med lånade pengar. Där växer klyftorna och lönerna pressas ner. Resultatet av den politiken är inte jobb. Vår gemensamma ekonomi krymper och personal sägs upp i skola och sjukvård. Företagen har svårt att anställa trots att arbetslösheten är skyhög, för utbildningsmöjligheterna är för få. Det försämrar konkurrenskraften och höjer räntorna på bostadslånen. Nu behövs en ny färdriktning. Den 19 september står svenska folket vid skiljevägen. Då ska vägvalet avgöras. Ska färden mot ett kallare Sverige fortsätta i fyra år till, och kommer det att vara värt priset? Socialdemokraterna väljer jobben. Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Det här är vår syn på vad som behöver göras på de fyra områden där vägvalet är som tydligast: 1. Fler jobb Vi vill att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi ska ta vara på de stora möjligheter till utveckling och nya gröna jobb som finns i omställningen till en hållbar utveckling. Människors vilja till arbete är landets viktigaste tillgång. En regering som 8

9 slösar bort den resursen och låter arbetslösheten växa brister i ansvar för landet. Varje arbetad timme behövs. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Så tryggar vi en bättre välfärd och större möjligheter till ett rikare liv för dig oavsett om du bor i en storstad eller i landsbygd. Regionalpolitiken ska utvecklas. Arbetslinjen betyder rätt till arbete, plikt att arbeta och möjligheter att rusta sig för nya jobb. Därför vill vi investera i nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Socialdemokraterna väljer fler jobb istället för ökade klyftor: Full sysselsättning är målet för vår ekonomiska politik. Ett delmål är att höja sysselsättningen till 80 procent och krympa långtidsarbetslösheten till en procent. Arbetsmarknad och service måste fungera väl i alla delar av landet. Vi vill bygga bort bostadsbristen, investera i utbildning och forskning, och i en modern välfärd och infrastruktur för att skapa goda tillväxtmöjligheter. Skatte-, familje- och näringspolitiken ska gynna arbete och företagande bland kvinnor inte leda till att kvinnors sysselsättningsgrad sjunker. Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta unga vill inget hellre än att få rycka in. Väldigt många av dem är välutbildade. Andra har inte fullständiga betyg från gymnasiet. Samtidigt ropar företagen efter personal med rätt kompetens och stora pensionsavgångar väntar. Vi accepterar inte detta slöseri. Regeringens tre månader långa aktivitetsförbud för arbetslösa unga ska tas bort. Vi vill istället genomföra en Rivstart för unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet. Vi vill införa Ungdomsavdrag som ger jobb åt unga. Vi tar bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag. Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill föra en strategisk politik för framtidens jobb och tillväxtföretag. Det är hög tid för dialog och samverkan för att Sverige ska ligga i topp. För att stärka exportindustrin vill vi genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill sänka skatten för småföretag med 6 miljarder, och inrätta en riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande inom högteknologisk industri, kunskapsintensiv tjänstesektor och ny miljöteknik samt införa forsknings- och riskkapitalavdrag. Tryggheten för entreprenörer ska öka och det ska bli lättare att växla mellan anställning och företagande. En procent av Sveriges BNP ska investeras i forskning varje år. Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är färre otrygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill se ett mindre stressigt arbetsliv som utvecklar istället för att slita ut. Det är oacceptabelt att människor utnyttjas till usla löner och villkor. Vi vill stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen. Vi vill riva upp regeringens Lavallag. Svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett om de kommer från Ronneby, Riga eller Rotterdam. 2. Mer utbildning Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär inte färre. Alla tjänar på att människor inte begränsas av bakgrund eller kön. Ju fler som får chansen att nå högre, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud. Det behövs ett kun- 9

10 skapslyft i Sverige. Utbildningsvalen har tvingats nedåt i åldrarna, och tidiga val har blivit svårare att ändra längre fram. På en snabbt föränderlig arbetsmarknad måste tillgången på återkommande utbildningschanser vara stor. Utbildning av hög kvalitet, från förskola till forskning, är nyckeln till klassresor och nya möjligheter, det visar både forskningen och den svenska erfarenheten. Socialdemokraterna väljer utbildning istället för sortering och stängda dörrar: Investera i fler möjligheter till högre utbildning. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar jobb förutsätter utbildad arbetskraft. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Talanger ska inte slösas bort. Därför ska krångliga antagningsregler göras om och snedrekryteringen brytas. Gymnasieskolan ska ge alla elever grundläggande behörighet till framtida studier. Det ska vara lätt att komplettera eller fylla på sina kunskaper. Vi vill skapa fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi vill inrätta en kompetensförsäkring som omfattar alla löntagare. Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill ge varje elev verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Då måste klasserna bli mindre och de kompetenta lärarna fler. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från sjuan. Skolan ska präglas av en mångfald av möjligheter, inte av tidiga val som leder till återvändsgränder. Elever är olika och kräver olika mycket resurser. Därför vill vi skärpa reglerna så att skolans resurser fördelas efter behov. Skolor som inte följer kvalitetskraven ska kunna stängas. En modern förskola. Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. Alla förskolor ska ha utbildad personal och följa läroplanen. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Kommunerna behöver resurser för att ge alla barn, också barn till föräldralediga, rätt till 30 timmar per vecka i förskolan. Vi vill säkerställa syskonförturen i hela landet. Ett modernt arbetsliv kräver en modern barnomsorg som håller öppet när föräldrarna arbetar och som underlättar livspusslet. Kultur och kulturskola. Vi vill minska de stora lokala skillnaderna i avgifter och tillgänglighet till musik- och kulturskolan, genom att införa maxtaxa. Vi vill att Sverige ska ha ett levande, fritt och obundet kulturliv. Det skapar möjligheter till framgångsrika konstnärer, artister och entreprenörer. Folkbildning ger stark demokrati och möjligheter till personlig utveckling vid sidan av den formella utbildningen. Sveriges kulturliv ska inte styras, men det ska stödjas! Vårt mål är att kulturbudgeten ska öka med en miljard Bättre sjukvård och skola Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Det är inte möjligt att skapa en välfärd i världsklass genom att sänka skatterna på lånade pengar och säga upp personalen. Vi vill skapa fler jobb i sjukvård, skola och omsorg. Den svenska välfärden byggdes inte på en dag, men på tydliga visioner om gemensamt ansvar och alla människors lika värde. 10

11 Men de senaste fyra åren har andra visioner satt sin prägel på lagar och regler. Nu uppstår gräddfiler i vården där de med privata försäkringar kan gå före, bolagens vilja väger tyngre än patientens eller elevens behov, och det har blivit tillåtet att sälja de stora sjukhusen. Vart syftar denna borgerliga politik? Vi lovar att säkerställa principen: sjukvård, skola och omsorg ska hålla högsta kvalitet, betalas gemensamt efter bärkraft, och ges till alla efter behov aldrig efter andra sorterande principer. Socialdemokraterna väljer bättre välfärd åt alla före fortsatta stora skattesänkningar: Mer personal i vård och skola. Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med personer. Det försämrar välfärden. Vi vill istället investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Det prioriterar vi framför fortsatta stora skattesänkningar. Vi vill investera minst 12 miljarder kronor mer än regeringen i välfärden de närmaste två åren. Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Respekten för de generationer som byggde välfärdssamhället tycks i dag som bortblåst. Det vill vi ändra på. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. De kan användas till städning, snöskottning eller att ta en promenad. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Patienten först inte vårdbolagen. Vi vill kvalitetssäkra sjukvården genom att införa en nationell certifiering. En vårdgivare ska uppfylla högt ställda krav på vård kvalitet och patientsäkerhet för att få del av skattemedel. För att öka tillgängligheten och effektivisera akutsjukvården vill vi införa hemsjukvårdsbilar för barnfamiljer och äldre. Vi vill också öka den andel av vårdpersonalens tid som går till patienterna. Skattepengar ska användas till vård av hög kvalitet till patienten, inte till vinster. Medborgare ska ha rätt att välja vård, men vårdbolagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill avskaffa den tvångslag som ger företagen rätt att etablera sig där det är mest lönsamt, istället för där behoven är störst. Inga gräddfiler i vården. Vi vill inte se en utveckling mot en sjukvård där de med privata försäkringar smiter förbi i gräddfilen. Gräddfiler för den som betalar extra ska inte få förekomma i svensk skattefinansierad sjukvård. Vi vill skydda skattebetalarnas pengar. De ska inte kunna slumpas bort och hamna i privata fickor genom avknoppning och utförsäljning. Vi vill att Sverige återtar en position som världsledande inom medicinsk forskning. Universitets- och regionsjukhusen garanterar inte bara patienter i hela Sverige en bra sammanhållen vård, de står också för adekvat utbildning och praktik åt sjukvårdens personal och den avancerade vården och forskningen. De ska inte säljas ut. 4. Minska klyftorna Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla. Men just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan mitt i lågkonjunkturen. Cancersjuka och andra svårt sjuka hänvisas till socialkontoret. En ny stor grupp i utanförskap växer fram: de försäkringslösa. Barnfattigdomen har nästan fördubblats. I 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Skatterna sänks på lånade pengar. Den rikaste hundradelen av Sveriges befolkning har fått lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Män får mer än kvinnor. Skillna- 11

12 derna ökar, både inom städerna och mellan stad och land. Brottsligheten skapar otrygghet. Rädslan ökar och därmed främlingsfientligheten. Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige: Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi fortsätter arbetet för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad kräver en bra arbetslöshetsförsäkring som alla har råd med. Avgiften ska vara 80 kronor för alla. Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort. Alla sjuka ska ha rätt till en individuell bedömning och rätt att arbeta efter sin förmåga. Minska klyftorna. Skatterna ska uppmuntra till arbete och ge alla möjlighet att bidra till det gemensamma. Vi föreslår inga stora förändringar av skatten men de mest välbeställda måste bidra mer. Fastighetsskatten ska bli rättvis. 99 procent av alla villor och radhus ska få sänkt eller oförändrad fastighetsskatt, och skatten på uppskov avskaffas så att friheten att byta bostad ökar. De allra dyraste villorna får höjd avgift. De med små inkomster som äger dyra hus skyddas. Bryt utanförskapet. I fler än 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Att behöva söka ekonomiskt bistånd för sin försörjning är den tydligaste formen av utanförskap. Vårt delmål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras. Vi vill höja flerbarnstilläggen, tilläggsbidraget för studenter med barn och underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vårt mål är att minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag med minst till år Kampen mot fattigdom bland kvinnor ska intensifieras. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Jämlika samhällen har lägre brottslighet. Vi vill förbättra stödet till brottsoffer och skärpa straffen för sexualbrott och sexköp. Alla kommuner ska ha brottsförebyggande råd. En bättre värld är möjlig Socialdemokraternas värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet för vi med oss också i vårt samarbete i EU, FN och med progressiva regeringar i världen. Där blir vi en stark röst för fred, folkrätt, mänskliga och fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar. Både klimatkrisen och finanskrisen visar att världen måste lämna övertron på marknaden nu måste gemensamma politiska beslut tas som leder till en hållbar utveckling. Vi vill att Sverige ska vara en ledande kraft i det arbetet. En rättvis värld är möjlig, om vi samarbetar och tar vår del av ansvaret. Svenska folket står vid skiljevägen Valets stora konflikt lyder: fler jobb eller fortsatt ökande klyftor. Socialdemokraterna väljer jobben. Vi väljer sammanhållning istället för klyftor. Vi vill byta färdriktning innan det är för sent. Nu vill vi börja skapa jobben och göra nya framgångar möjliga för dig och för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla. Vi kan inte vänta! Kan du? 12

13 Valorganisationen Valorganisationen leddes av valledare Bo Krogvig och den var organiserad i sex kampanjområden: folkrörelse, strategisk kommunikation, fakta och argument, press och media, fackligpolitisk kampanj samt ekonomi och stöd. Folkrörelse Den stora folkrörelseinsatsen under valet var den gemensamma samtalskampanjen. Folkrörelseprojektets fokus var därför att stödja partidistrikt och arbetarekommuner i deras arbete att föra många samtal med primärt osäkra väljare. Partistyrelsen fastställde ett mål på en miljon samtal. Vi kan med glädje konstatera att det inrapporterades samtal. Vi klarade med andra ord målet med råge. Partiorganisationen fick stöd i sitt arbete med samtalskampanjen i flera delar: interninformation, särskilt stöd till prioriterade insatsområden, kampanjcentral för kvalitativa utvärderande samtal och rapportering till valledning, återkommande telekonferenser med arbetarekommunernas valledare, strategisk turné syftande till att säkra att våra främsta företrädare medverkade i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt och sist men inte minst betydande ekonomiska och personella insatser för att bygga en fungerande funktion kring supporterkontakter. Funktionen skapade förutsättningar för att samla kontaktuppgifter, göra utskick till intresserade, rapportera in förda samtal och kontakta/söka upp de personer som anmält intresse för att delta i valarbetet. Utöver dessa insatser hade folkrörelseprojektet ansvar för valstudier, metodutbildningar kring supporterkontakter, medverkan på ett stort antal utbildningstillfällen som partidistrikten arrangerade, valteknik, organisera medverkan av de s.k. stöttepelarna (seniora partivänner som ville medverka i valarbetet), tillsammans med Stockholms partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt organisera och genomföra en kampanjvecka på Stockholms centralstation. Strategisk kommunikation Arbetet för strategisk kommunikation handlade om att försöka samordna valrörelsen budskapsmässigt, utifrån den av partistyrelsen och verkställande utskottet antagna budskapskappan och valstrategin. Utgångspunkten var en budskapsdriven valrörelse och de målgrupper som sattes i valstrategin. Arbetet organiserades utifrån olika funktioner: köpt media, opinionsanalys, omvärldsbevakning (inklusive bloggstöd), budskap, rödgrön kampanj, administrativt stöd samt strategiskt nätarbete. Alla medarbetare i projektet sorterades i någon av dessa. Sedan bildades projektgrupper när det gällde aktiviteter runt kampanjen i köpt media, ungdomsarbetslösheten, rödgröna valmanifestet etc. I dessa projektgrupper ingick ofta personer från andra delar av valorganisationen. Projektet strategisk kommunikation växte successivt under valrörelsen, genom både externa och interna rekryteringar. Den största funktionsgruppen var de som arbetade med omvärldsanalys. Fakta och argument Huvuduppdraget var att förse valledning och valarbetare med politiskt underlag i form av fakta och argument, rapporter, talepunkter med mera. I uppdraget ingick också stöd till vallokomotiven 13

14 samt enkätsvar. Till kampanjområdet knöts en utredargrupp som var ansvarig för rapporter och utredningsunderlag. S-aktuellt utvecklades i valrörelsen till vårt centrala material för dagligt budskapsspridning till partiet främsta nationella och lokala företrädare. I valets slutskede skickades materialet ut flera gånger per dag i en enhetlig form, dvs. max en A4-sida med några korta fakta och kommentarer. Inom ramen för Sintra/Sosserian byggdes tidigt upp en fakta- och argumentbank i form av A Ö, bas-pm inom områdena jobben, välfärd, ekonomi och skatter samt unga. Det producerades också insändar- och artikelunderlag, powerpoint-bilder med mera inom en rad områden. Under våren utvecklades också en databank i form av ett kommunblad som i siffror sammanfattade dels effekterna av regeringens politik (utvecklingen ), dels vårt alternativ (förslag ) för var och en av landets 290 kommuner. Press och media Arbetet med press och media syftade till att få ut partiets politik på ett begripligt, trovärdigt och positivt sätt. Arbetet organiserades så att strategisk planering på längre sikt kombinerades med snabb respons på aktuella händelser och nyheter. Joursystem med nyhetsbevakare organiserades så att nyhetsrapportering kunde ske varje dag vid tidiga morgonmöten. Huvudtalespersonerna på olika politikområden hade ansvariga pressekreterare knutna till sig. På partikansliet fanns en basorganisation för pressarbete med uppgift att följa media under dagen, skicka pressmeddelanden, agera sammanhållande länk i det dagliga mediearbetet och ta nödvändiga partiinterna kontakter. Medias intresse var i stor utsträckning fokuserat på det rödgröna samarbetet och de olika uppgörelser som gjordes inom denna ram. En organisation med regelbundna, i slutskedet dagliga, möten mellan press- och kommunikationschefer fanns. Kontakt med media skedde under valrörelsen kontinuerligt i ett oavbrutet flöde via telefon, e-post, sms och möten. Att snabbt kunna ge media god service i form av svar på frågor med mera var en viktig del av arbetet. Bland de mest uppmärksammade presstillfällena under valrörelsen kan nämnas en rödgrön uppgörelse om ny sjukförsäkring den 19 januari, presentationen av de socialdemokratiska vallokomotiven den 13 april, en rödgrön uppgörelse om Förbifart Stockholm den 20 april, en rödgrön budget den 3 maj, en rödgrön uppgörelse om Afghanistan den 27 augusti samt presentationen av den rödgröna regeringsplattformen den 31 augusti samt en presskonferens med Mona Sahlin och ett antal fackliga ledare om arbetsmarknadens villkor den 4 september Facklig-politisk kampanj Den facklig-politiska valrörelsen hade som främsta mål att få igång de politiska samtalen på arbetsplatserna. Därför ägnade samtliga LO-förbund stor kraft åt att mobilisera sina förtroendevalda. Undersökningar under valrörelsen visade att det fanns ett stort behov av att få dem mer aktiva i valarbetet. Aktiviteter som gjordes för förtroendevalda var bland annat utbildningar och riktat material. Kommunikation direkt till LO-förbundens medlemmar skedde bland annat genom brev från förbundsordförande samt annonser i LO-tidningen, förbundstidningar, Metro och Aftonbladet. Arbetsplatsbesök genomfördes i samtliga LO-distrikt och partidistrikt i samverkan. Svenskt Näringsliv gick ut och rekommenderade sina medlemsföretag att inte tillåta politiska besök eller 14

15 politisk medverkan på lunchmöten. Detta gjorde att det var svårare att komma in på en del arbetsplatser. De frågor som LO och förbunden prioriterade var i huvudsak kopplade till arbetslivet. Det var bland annat rätten till ett arbete, a-kassan, sjukförsäkringen och att värna kollektivavtalen. Aktiviteter som riktades till arbetslösa och sjukskrivna genomfördes också på flera orter. Enligt en eftervalsundersökning i LO-panelen (cirka förbundsmedlemmar) röstade 54 procent på Socialdemokraterna. Ekonomi och stöd I valrörelsen 2010 skapades ett antal strategiska kampanjområden. Däremot sköttes funktionerna personaladministration, ekonomiadministration, IT-stöd, ledningsstöd etc. via den ordinarie organisationen vid partistyrelsens expedition. Det strategiska kampanjområdet Ekonomi och stöd fungerade därför som en beställarorganisation ut i ordinarie stödfunktioner. Budgetramen för valrörelsen fastställdes första gången i oktober När valorganisationen var på plats i början av 2010 reviderades och konkretiserades budgeten för valrörelsen. Under valrörelsens gång genomfördes därefter, tillsammans med valorganisationens kampanjansvariga, ytterligare två revideringar, i maj och i september. Resultatet av revideringarna blev en successiv utökning av den totala budgetramen. Tillkommande kostnader i 2010 års valrörelse var framför allt det rödgröna samarbetet samt tv-reklam. Etablering av en ny gemensam organisation Efter valet inleddes arbetet med att förbereda och genomföra Jobbkongressens beslut om att den socialdemokratiska riksdagsgruppen under kongressperioden skulle upphöra som egen juridisk person och istället ingå som en del i partistyrelsen. Detta arbete skulle enligt beslut i verkställande utskottet genomföras i projektform och starta efter valet med fastställda direktiv för arbetet. Direktiven som baserade på Jobbkongressens intentioner för sammanslagningen sammanfattades i följande tre uppdrag: Ett inriktningsuppdrag stärka den samlade partiorganisationen och det långsiktiga folkrörelsearbetet. Ett rationaliseringsuppdrag en bättre användning av partiets totala resurser. Ett verkställandeuppdrag en gemensam juridisk person där kansliresurserna samordnas under partistyrelsens ledning. Den tidplan som slogs fast för arbetet var att den formella sammanslagningen skulle genomföras vid årsskiftet 2010/2011 och att etableringen av en ny gemensam kansliorganisation skulle ske i mars En projektgrupp tillsattes, under ledning av partikassören, vilken fick i uppdrag att planera och genomföra sammanslagningen samt lämna förslag till en ny gemensam kansliorganisation. Som en följd av valresultatet och de väsentligt minskade intäkterna, förändrades förutsättningarna för arbetet då sammanslagningen och etableringen av en ny gemensam organisation också skulle komma att behöva hantera en stor personell övertalighet. Inför arbetet med att ta fram en ny gemensam kansliorganisation involverades partidistriktens ordförande och försteombudsmän, riksdagens gruppstyrelse och länsbänksansvariga samt 15

16 personal och fackklubbar och i december 2010 fastställde partistyrelsen förslag till mål, uppdrag, organisation och dimensionering för den nya gemensamma kansliorganisationen Partistyrelsens kansli. Den 1 januari 2011 var den formella sammanslagningen genomförd. Partiets kommunikationsverksamhet Utåtriktade kommunikationsinsatser Socialdemokraterna.se Det utvecklingsarbete som bedrevs 2009 för att göra vår webbplats mer lättillgänglig har bidragit till fler besök på webbplatsen Antalet unika besökare 2010 var , varav besök gjordes under valrörelsen. Vår egen eftervalsundersökning visar att elva procent av väljarna besökte vår webbplats under valrörelsen. Vilket är en ökning med sju procentenheter sedan Inget av de andra riksdagspartierna når heller upp till elva procent. Dessutom uppger sju procent av väljarna att de tagit reda på eller sett information om Socialdemokraterna på Facebook, Twitter eller bloggar. Där är vi också bäst i klassen bland riksdagspartierna. Mona Sahlins fansida på Facebook hade fans vid valrörelsens slut att jämföra med fans vid kampanjstarten i februari Efter valrörelsen har antalet fans fortsatt att öka och vid slutet av året var siffran fans. I februari startades också Socialdemokraternas fansida på Facebook fans anslöt sig genast och mot årets slut hade sidan fans. För andra året i rad vann socialdemokraterna.se tidningen Internetworlds tävling om bästa partisajt. Vi avancerade dessutom från plats 76 (2009) till plats 24 på listan över Sveriges 100 bästa webbplatser. Sosserian I början av 2010 tog organisationsavdelningen över ansvaret för det redaktionella innehållet på Sosserian medan huvudansvaret för utvecklingen av Sosserian låg kvar på kommunikationsavdelningen. Under årsskiftet 2009/2010 utvecklade en projektgrupp den del av Sosserian som endast är åtkomlig för personalen. Fliken 68:an genomgick en förnyelse, kvalitetssäkring och harmonisering med övriga Sosserian, vilket gjorde informationen mer lättillgänglig. Tillsammans med Partistyrelsens personalavdelning utvecklades även fliken Partidistriktens handbok, vilken används av personal- och ekonomifunktionen i arbetet med att stötta och informera utsedda arbetsgivarföreträdare och ekonomiansvariga i partidistrikt och arbetarekommuner. För att öka användarvänligheten utvecklades en ny funktion för medlemmarna, A till Ö, vilket är ett enkelt verktyg för medlemmar som vill veta vad Socialdemokraterna tycker i olika frågor. A till Ö är sammankopplad och synkroniserad med Sintra (S-kansliet i riksdagens intranät). S- kansliet har ansvar för att materialet på sidan är uppdaterat. Inför valrörelsen utvecklades en ny flik Val Syftet var att ge medlemmar snabb och enkel tillgång till valnyheter, valmaterial etc. 16

17 Slutligen togs en ny redaktörsmanual fram och foldern om hur man kommer igång på Sosserian trycktes upp i en extra upplaga. Foldern används för att marknadsföra Sosserian och skickas till samtliga nya medlemmar. Antalet användare i Sosserian närmade sig vid årets slut Medlemskommunikation Inom ramen för medlemskommunikation gav vi 2010 ut två nummer av Aktuellt i Politiken till alla medlemmar. Under hela året publicerades även en annons varje vecka i Aktuellt i Politiken som innehöll information till medlemmar om pågående aktiviteter, kampanjer, valrörelsen etc. Under året har medlemmar och supporters som vi har e-postadresser till fått nyhetsbrev i samband med kampanjer eller när vi släppt en stor politisk nyhet. Vid särskilda tillfällen, såsom under Lilla valrörelsen och valrörelsen, har vi även kommunicerat med våra medlemmar via sms. Inbetalningsbreven till gamla och nya medlemmar samt välkomstbrevet till våra nya medlemmar uppdaterades löpande under året. Som ny medlem i partiet fick man 2010 ett välkomstbrev, broschyren Välkommen till Socialdemokraterna, en folder om Sosserian och en pin. Enheten för internkommunikation (på riksdagsgruppens kansli) svarade i medborgartelefonen mellan kl och Almedalen 2010 Politikerveckan i Almedalen den 4 10 juli samlade fler besökare och arrangörer än Nästan arrangemang fanns i kalendariet. Gotlands kommun uppskattar att cirka besökare gästade arrangemangen, vilket var fler än Torsdagen 8 juli var Socialdemokraternas dag och under eftermiddagen hölls en pressträff med Mona Sahlin på Hamnplan 5 inför kvällens tal. Mona Sahlins tal lockade åhörare, vilket var flest under veckan. I samband med talet framträdde artisten Moneybrother. I det socialdemokratiska ekonomiska seminariet, som hölls tisdagen den 6 juli, medverkade Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef vid TCO samt Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Moderator var Karin Pettersson, kommunikationschef Socialdemokraterna. Temat för seminariet var Framtiden för den svenska modellen kompetens eller låga löner? Ett antal rödgröna arrangemang genomfördes under veckan. Bland annat hölls ett rödgrönt mingel på S:t Hans kafé på tisdagskvällen, där partiledarna och språkrören medverkade och Eric Sundström var samtalsledare. Onsdagen 7 juli arrangerades en bussutflykt hem till Ingvar Carlsson med deltagande av partiledare och språkrör samt ett åttiotal journalister och fotografer. Ett rödgrönt center, öppet för allmänheten, fanns hela veckan på Hamnplan 5. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling Utveckling av partiet som folkrörelse Under 2010 har personer anmält intresse för medlemskap, varav har betalt sin avgift och blivit medlemmar, vilket är en ökning med nära 15 procent jämfört med Antalet 17

18 medlemmar enligt stadgarnas definition var den 31 december. Jämfört med föregående år har antalet partimedlemskap ökat med Värvarmaterial och tidning för nya medlemmar Ett nytt värvarmaterial samt ett nytt nummer av tidningen för nya medlemmar togs fram under våren. S-föreningar Under 2010 har sex nya föreningar ansökt om och fått del av stimulansbidraget på kronor. Antal föreningar uppgick den 31 december till Studier och kompetensutveckling I februari presenterades den andra delen av valstudiecirkeln Idébärare för valseger. Centrala studiestöd gavs detta avslutande år till den under hela mandatperioden pågående utvecklingssatsningen ledare 600. Efter samtliga regioner avslutat utbildningen genomfördes en enkät till samtliga deltagare som visade på ett mycket bra betyg från majoriteten av deltagarna. Campus Bommersvik, anordnade under våren två mycket uppskattade 3-poängskurser i Konsten att äga debatten samt en retorikkurs, Att finna argumenten. Senhösten påbörjades också den tredje av en serie längre utbildningar tillsammans med Uppsala universitet, under namnet Ekonomisk tillväxt, sysselsättning och den svenska modellen. Det centrala studierådet har under året genomfört två möten. EU och Europaverksamheten Partiexpeditionen har ansvar för viss samordning kring EU och Europafrågor. Internationella staben samordnar politiken mellan organisationer och olika parlament medan organisationsavdelningen ansvarar för verksamhetsmässig och organisatorisk samordning. Parlamentsgruppens två medarbetare i Stockholm, med kontor på Sveavägen 68 i Stockholm, började under året få allt tydligare struktur på sitt arbete och sina arbetsmässiga relationer med partidistrikten. Parlamentsgruppen köper tjänster av ABF vad gäller grundläggande informationsverksamhet kring EU och Europa. Partiexpeditionen har tvingats att prioritera ner arbetsinsatser kring Europaverksamheten något under verksamhetsåret. Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän 26-mannadelegationen Under 2010 genomfördes sex överläggningar med 26-mannadelegationen, varav fem möten var ordinarie och ett möte (i oktober) var extrainsatt. Vid dessa överläggningar diskuterades bl.a. det politiska läget, opinionsläget, valet 2010, valanalys, studieverksamhet, kommunikation, aktuella kampanjer, samordning och samverkan med parti- 18

19 distrikten, verksamhetsplanering, medlemsutveckling, Sosserian och kriskommissionen. Ett antal telefonkonferenser har genomförts under året, bl.a. under valrörelsen. Huvuddelen av övrig kommunikation mellan partiexpeditionen och 26-mannadelegationen har skett via Sosserian, där 26-mannadelegationen har en egen klubb. Partidistriktens ordförande Partiledningen har genomfört ett antal överläggningar med partidistriktens ordförande: 18 februari (inför valrörelsen) 27 maj (inför valrörelsen) 20 oktober (angående sammanslagningen av partistyrelsen och riksdagsgruppen) 14 november (aktuell lägesgenomgång). Dessutom har telefonmöten skett den 12 november (aktuell lägesgenomgång), den 1 december (inför förtroenderådet) samt den 19 december (med valberedningens ordförande). Ombudsmannakonferenser Partiexpeditionen arrangerande två ombudsmannakonferenser under verksamhetsåret med deltagare från arbetarekommuner och partidistrikt. Den första genomfördes den 3 5 februari på Bommersvik, då 140 deltagare jobbade med både politiken och verksamheter för valseger. Bland de medverkande fanns partiordförande Mona Sahlin och partisekreterare Ibrahim Baylan. I september återsamlades flertalet ombudsmän för en eftervalskonferens. Då fick ombudsmännen möjlighet att reflektera över valrörelsen tillsammans med partiordförande och partisekreterare. Facklig-politisk verksamhet Här följer några nedslag vad gäller den facklig-politiska verksamheten 2010: Partiet har medverkat vid ett stort antal utbildningar och träffar med LO-förbunden centralt, regionalt och lokalt. I IF Metalls nya avdelningar och fackliga Samhällsbyggarnas regionala organisation har ett arbete med facklig-politisk organisationsutveckling fortsatt under året. Detta arbete mynnar ut i en facklig-politisk handlingsplan. Vi har också ingått i IF Metalls, Pappers och Samhällsbyggarnas valledningar. Ett antal kortkurser har genomförts i huvudsak med sikte på att stärka det organisatoriska folkrörelsearbetet. Huvudspåret har varit organisation och metoder för upplysning och information på arbetsplatserna med sikte på valrörelsen. Ett antal fackliga och politiska grupper från både Sverige och andra länder har besökt partiexpeditionen för att fördjupa sina kunskaper på det facklig-politiska området. Under första veckan i december genomfördes en veckolång utbildning med 30 deltagare från olika förbund och partiet. Några utbildningar har genomförts för fackliga ledare i partidistrikt och arbetarekommuner. Inom ramen för det facklig-politiska utbytet med våra nordiska grannar har vi haft besök från Norge och Finland. 19

20 I socialdemokraternas fackliga utskott ingår även representanter för LO, förbunden, SSU, ABF samt riksdagsgruppens fackliga studiegrupp. Partistyrelsen utser ledamöterna. Under året har LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist varit ordförande. Fackliga utskottet har en separat plan som årligen genomförs med seminarier och träffar. Inom ramen för detta samordnas också gemensamma insatser i valrörelser. Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att stärka dialogen mellan partiföreträdare på nationell, regional och lokal nivå. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet mellan de olika politiska nivåernas fungerar väl. Nationella företrädare är angelägna om att få ta del av kunskaper och exempel från de kommunala nivåerna. Partistyrelsens kommunalpolitiska arbetsgrupp och återkommande överläggningar mellan partiledning och våra företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har stor betydelse i detta sammanhang. En av de mer prioriterade insatserna från partiexpeditionen är att lokala och regionala partiföreträdare regelbundet får relevant information genom återkommande nyhetsbrev och informationsmaterial. Insatser gjordes för att tydliggöra kontraster genom att belysa röda respektive blå kommuner i ett borgerligt styrt Sverige. Första maj Första maj firades traditionsenligt över hela landet och uppslutningen var mycket god. Årets förstamajparoll var Jobb och nya möjligheter. Partiordförande talade i Stockholm och Sundbyberg. Stockholms Pride Aktiviteterna på Pride Park genomfördes i ett samarbete med LO och i det gemensamma tältet genomfördes seminarier och utfrågningar. Deltagandet i årets Prideparad var en del av det rödgröna samarbetet med mål att vinna valet. Partiordförande Mona Sahlin deltog i paraden tillsammans med Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Mona Sahlins sommartal Mona Sahlin höll sitt traditionella sommartal i Tantolunden i Stockholm den 15 augusti. I samband med talet framträdde Marit Bergman. Även Thomas Bodström och Carin Jämtin medverkade. I sitt tal lade Mona Sahlin tyngdpunkten på ungdomsarbetslösheten och hon beskrev hur skattesänkningar motverkar den jämlikhet vi strävar efter. Minnesdag för Anna Lindh Mona Sahlin lade traditionsenligt ner en krans på Anna Lindhs grav, tillsammans med Jan Eliasson och Isabel Allende, senator för Socialistpartiet i Chile. I samband med minnesdagen anordnas ett panelsamtal i ABF-huset på temat Sverige och Chile så förändrades våra länder efter 11 september där Mona Sahlin, Isabel Allende Bussi och Flora Villalobos, socialdemokrat 20

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2008 Socialdemokraterna Verksamhetsåret 2008... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Medlemskåren fördelad på kön och ålder... 6 Studier... 8 Opinion... 8 Personal...

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer