Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen Etablering av en ny gemensam organisation...15 Partiets kommunikationsverksamhet...16 Partiets organisatoriska verksamhet...17 Partiets internationella verksamhet...23 Sidoorganisationer och nätverk...32 Partiets företagsengagemang och fonder...35 Partiledning...38 Partistyrelsens expedition...43 Verksamhet i socialdemokratiska grupper...47 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper Bilaga 4 Strategi för valseger

3 Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter Socialdemokraterna gick till val på en politik för fler jobb, grön omställning och ökad ekonomisk jämlikhet. Vi ville ta ansvar för att utveckla Sverige och vår utgångspunkt är att Sverige är ett fantastiskt land, med stora styrkor och än större möjligheter. Sverige har ett högproduktivt och innovativt näringsliv med många kreativa entreprenörer, som år efter år förmår att förnya sig och skapa mervärden. Parterna på arbetsmarknaden tar ett stort ansvar för en fungerande lönebildning. Vi vill ha ett utbildningsväsende som ger alla människor en chans att växa och utvecklas. Vi vill ha en sjukvård av hög klass. Sveriges styrka är sammanhållning. Vårt land har utvecklats genom att bejaka mångfald och öppna gränser, och de ekonomiska och sociala klyftorna är begränsade. Framför allt finns många människor som vill och kan arbeta och bidra till att utveckla Sverige. Men de senaste åren har varit en turbulent tid. Många har blivit uppsagda och tvingats ut i arbetslöshet. Många unga har inte haft en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i andra länder. Sverige har missat chansen att investera i nya möjligheter. Resultatet är att Sveriges långsiktiga förutsättningar för ekonomisk utveckling har försvagats och att klyftorna har ökat samarbetade Socialdemokraterna i valrörelsen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en politik för ökad sysselsättning och fler jobb. Vi ville skapa fler möjligheter för alla att förverkliga livsdrömmar och ambitioner. Vi ville ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Vi ville ha ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi prioriterade kampen för fler jobb inte minst för unga. Fler jobb är nyckeln till individens frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och starka offentliga finanser. Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige. Första maj samlade hela arbetarrörelsen mycket folk års paroll var Jobb och nya möjligheter. I mångt och mycket blev detta också upptakten till 2010 års valrörelse. Via första maj inleddes den så kallad lilla valrörelsen som innebar kampanjande och aktiviteter runt om i hela Sverige. Almedalen i början på juli intensifierade valarbetet ytterligare. Under spurtveckorna ända in i kaklet i augusti och september gjordes stora insatser av mängder av valarbetare. Socialdemokraternas folkrörelsearbete präglades av stor målmedvetenhet och idogt arbete. Dörrknackningen och andra aktiviteter kunde räknas samman i framgångsrika över en miljon samtal med väljare. De sista veckorna fanns ett särskilt intresse för den Socialdemokratiska kritiken av det sjukförsäkringssystem som alliansregeringen gjort så stora förändringar i. Stora skattesänkningar stod mot välfärd. Valnederlaget i september 2010 innebar att Sverige inte fick en socialdemokratiskt ledd regering. Redan veckan efter valet tillsatte partistyrelsen en kriskommission som fick i uppgift att arbeta med fyra områden; faktabaserad valanalys, omvärld och idéanalys, partiets organisation samt vår politik. Den faktabaserade valanalysen presenterades vid förtroenderådets möte i december. I november aviserade Mona Sahlin sin avgång som partiordförande och partistyrelsen beslutade att kalla till extrakongress den mars Under 2010 värvades betalande medlemmar vilket är en ökning med nära 15 procent jämfört med Antalet som betalt medlemsavgift under 2010 var Detta var en ökning med jämfört med

4 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2010 Antal arbetarekommuner 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2009 Antal medlemmar 2010 Antal medlemmar 2009 Antal nya medlemmar 2010 Antal nya medlemmar 2009 Partidistrikt Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Stockholm Stockholms län Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder Studier Här redovisas partiets statistik från ABF, totalt och med antal kvinnor inom parentes. Under 2010 finns (2 788) medlemmar registrerade som deltagare i studiecirkelverksamhet och antalet studietimmar var sammanlagt personer ( ) har deltagit i kulturprogram (här återfinns bl.a. den ökande seminarieverksamheten), och (2 082) har deltagit i annan folkbildningsverksamhet. I ABF:s förbundsstyrelse representeras SAP av Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande) samt Håkan Juholt som ordinarie ledamot med Louise Malmström som personlig ersättare. Anny 5

6 Sandgren har suttit i verksamhetsrådet. Tommy Ohlström var förtroendevald revisor i ABF, med Anna Grönfors som ersättare. Ola Nilsson var partiets representant i ABF:s valberedning. Opinion I riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna röster, vilket motsvarade 30,66 procent av de avlagda rösterna. Valdeltagandet låg på 84,63 procent. Valresultatet ledde till att partiet fick 112 mandat i Sveriges riksdag. Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade under året två större partisympatiundersökningar dels en i juni med maj som fältperiod och där stödet för Socialdemokraterna låg på 33,8 procent, dels en i december med november som fältperiod där stödet låg på 29,0 procent. Personal Personalarbetet vid partistyrelsens expedition har under året varit inriktat på stöd till bemanning och etablering av den centrala valorganisationen, planering och genomförande av den beslutade sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen samt stöd till partidistrikt och arbetarekommunerna i personalarbetet och de personalförändringar som föranleddes av valresultatet. Det centrala valrörelsearbetet organiserade denna gång utifrån befintlig linjeorganisation vid partistyrelsens expedition och behovet av att utöka bemanningen i valrörelsen tillgodosågs företrädesvis genom att nyttja socialdemokratiska riksdagsgruppens personal och inlåning av personal från närstående organisationer. Som ett stöd för arbetet i den centrala valorganisationen utarbetades en gemensam projektpolicy med tillhörande manualer och utbildningsinsatser. Flera satsningar har gjorts inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla partistyrelsens expedition som arbetsplats. Exempel på satsningar är en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön liksom fysiska arbetsmiljöronder. I syfte att förbereda sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen genomfördes en kompetensinventering bland all personal på de båda arbetsplatserna, gemensamma riktlinjer för personalarbetet utarbetades och en ny företagshälsovård upphandlades. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare haft fokus på kollektivavtalsförhandlingar där det under hösten slöts ett nytt ett årigt löneavtal för partiets anställda mellan KFO och Handelsanställdas förbund. Arbetsgivarsamrådet skedde inom Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor. Vidare sjösattes den första kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes central funktionärs - och ombudsmannautbildning utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens expedition har under året också gett aktivt stöd till partidistriktens administratörer för personalfrågor samt utsedda arbetsgivarföreträdare. För att stötta de partidistrikt och arbetarekommuner som blev tvungna att göra personalneddragningar med anledning av valresultat utarbetades ett informationsmaterial med tillhörande manualer som stöd tillsammans med erbjudande om konsultativt stöd. 6

7 Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsens expedition och partidistrikten Partikongressen 2005 beslutade ge partiexpeditionen i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt möjligt. Utifrån uppdraget tillsatte partiexpeditionen en arbetsgrupp tillsammans med representanter för partidistrikten, vilken utarbetade former för fortsatt samarbete. Ett antal obligatoriska och frivilliga verksamhetsområden fastställdes. För 2010 träffades för första året frivilliga samarbetsavtal mellan partiexpeditionen och respektive partidistrikt om villkoren och utformningen för arbetet, ansvarsfördelningen och verksamhetsstödet. Under 2010 omfattades samtliga partidistrikt av de obligatoriska verksamheterna gemensam kontoplan, medlemssystemet, Sosserian samt webben. Dessutom omfattade avtalet WAN för nio partidistrikt, extern ekonomihantering för sex partidistrikt, extern lönehantering för sex partidistrikt, gemensam telefonväxellösning för åtta partidistrikt samt IT-standardarbetsplats för åtta partidistrikt. I slutet av 2010 utvärderades respektive verksamhetsområde av partidistrikten och avtalsformerna och arbetet kommer att fortsatt utvecklas Utkontraktering av löpande ekonomi- och löneadministration Partiexpeditionen utkontrakterade årsskiftet 2007/08 den löpande ekonomi- och löneadministrationen till LO Service Center AB. Inga ytterligare partidistrikt valde att ansluta sig Vid årets utgång var fem partidistrikt samt sidoorganisationerna SSU, Unga Örnar och S-kvinnor anslutna. Under året har ramavtalet omförhandlats och i samband med det har en grundlig utvärdering gjorts av de första två årens samarbete. Det nya ramavtalet gäller från IT-standardarbetsplatsen Under 2010 har Hallands partidistrikt och Örebro läns partidistrikt anslut sig till Sterias IT-standardarbetsplats. Partidistrikt och sidoorganisationer som tidigare avropat avtalet är Jämtlands län, Göteborg, Gävleborg, Stockholms län och Norrbotten samt SSU-förbundet, S-kvinnor och Socialdemokraternas Hus AB. Avtalet ger samtliga partidistrikt och sidoorganisationer tillgång till sammanhållna tjänster. En gemensam växellösning och WAN Växeln bygger på IP-telefoni och den ger alla partidistrikt och sidoorganisationer möjlighet att koppla upp sig mot samma växel. Detta ger ökad flexibilitet när det gäller svarsställen, minskade totala kostnader för partiorganisationen och en rationell möjlighet att koppla ihop IT-drift och telefoni. Naturligtvis går det att behålla sina lokala och regionala telefonnummer. De som anslutit sig hittills är partidistrikten i Örebro län, Jämtlands län, Göteborg, Värmland, Östergötland, Stockholm och Stockholms län samt S-kvinnor, Broderskapsrörelsen, AiP Media, Olof Palmes Internationella Centrum och Socialdemokraternas Hus AB. Ytterligare partidistrikt har anmält intresse. 7

8 Valrörelsen 2010 Valstrategi I november 2009 antog partistyrelsen en valstrategi för valet För första gången publicerades valstrategin offentligt. Strategin presenteras i sin helhet i bilaga. Valmanifest Partistyrelsen antog i augusti ett dokument för att peka ut de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna i valrörelsens slutspurt. Dokumentet var ett komplement till den regeringsplattform vi presenterade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dokumentet presenteras nedan i sin helhet. Vägvalet VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När ekonomin växer blir det avgörande vägvalet; ska vi använda resurserna till fortsatta skattesänkningar för de mest välbeställda eller för fler jobb och bättre välfärd. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en oavsett bakgrund får chansen att förverkliga sina drömmar. Jämlikhet frigör individen och får ekonomin och samhället att växa. Det är ett välfärdsland där vi väljer att konkurrera med kunskap istället för låga löner. Där jobben blir fler, den sociala rörligheten är hög och alla får chansen att dra sitt strå till stacken. Där vi löser samhällsproblemen och investerar för framtiden tillsammans. För det vinner alla på. Det är Socialdemokraternas väg. Den andra vägen har nu prövats i fyra år. Där gynnas de rikaste när skatterna sänkts med lånade pengar. Där växer klyftorna och lönerna pressas ner. Resultatet av den politiken är inte jobb. Vår gemensamma ekonomi krymper och personal sägs upp i skola och sjukvård. Företagen har svårt att anställa trots att arbetslösheten är skyhög, för utbildningsmöjligheterna är för få. Det försämrar konkurrenskraften och höjer räntorna på bostadslånen. Nu behövs en ny färdriktning. Den 19 september står svenska folket vid skiljevägen. Då ska vägvalet avgöras. Ska färden mot ett kallare Sverige fortsätta i fyra år till, och kommer det att vara värt priset? Socialdemokraterna väljer jobben. Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Det här är vår syn på vad som behöver göras på de fyra områden där vägvalet är som tydligast: 1. Fler jobb Vi vill att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi ska ta vara på de stora möjligheter till utveckling och nya gröna jobb som finns i omställningen till en hållbar utveckling. Människors vilja till arbete är landets viktigaste tillgång. En regering som 8

9 slösar bort den resursen och låter arbetslösheten växa brister i ansvar för landet. Varje arbetad timme behövs. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Så tryggar vi en bättre välfärd och större möjligheter till ett rikare liv för dig oavsett om du bor i en storstad eller i landsbygd. Regionalpolitiken ska utvecklas. Arbetslinjen betyder rätt till arbete, plikt att arbeta och möjligheter att rusta sig för nya jobb. Därför vill vi investera i nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Socialdemokraterna väljer fler jobb istället för ökade klyftor: Full sysselsättning är målet för vår ekonomiska politik. Ett delmål är att höja sysselsättningen till 80 procent och krympa långtidsarbetslösheten till en procent. Arbetsmarknad och service måste fungera väl i alla delar av landet. Vi vill bygga bort bostadsbristen, investera i utbildning och forskning, och i en modern välfärd och infrastruktur för att skapa goda tillväxtmöjligheter. Skatte-, familje- och näringspolitiken ska gynna arbete och företagande bland kvinnor inte leda till att kvinnors sysselsättningsgrad sjunker. Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta unga vill inget hellre än att få rycka in. Väldigt många av dem är välutbildade. Andra har inte fullständiga betyg från gymnasiet. Samtidigt ropar företagen efter personal med rätt kompetens och stora pensionsavgångar väntar. Vi accepterar inte detta slöseri. Regeringens tre månader långa aktivitetsförbud för arbetslösa unga ska tas bort. Vi vill istället genomföra en Rivstart för unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet. Vi vill införa Ungdomsavdrag som ger jobb åt unga. Vi tar bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag. Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill föra en strategisk politik för framtidens jobb och tillväxtföretag. Det är hög tid för dialog och samverkan för att Sverige ska ligga i topp. För att stärka exportindustrin vill vi genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill sänka skatten för småföretag med 6 miljarder, och inrätta en riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande inom högteknologisk industri, kunskapsintensiv tjänstesektor och ny miljöteknik samt införa forsknings- och riskkapitalavdrag. Tryggheten för entreprenörer ska öka och det ska bli lättare att växla mellan anställning och företagande. En procent av Sveriges BNP ska investeras i forskning varje år. Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är färre otrygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill se ett mindre stressigt arbetsliv som utvecklar istället för att slita ut. Det är oacceptabelt att människor utnyttjas till usla löner och villkor. Vi vill stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen. Vi vill riva upp regeringens Lavallag. Svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett om de kommer från Ronneby, Riga eller Rotterdam. 2. Mer utbildning Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär inte färre. Alla tjänar på att människor inte begränsas av bakgrund eller kön. Ju fler som får chansen att nå högre, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud. Det behövs ett kun- 9

10 skapslyft i Sverige. Utbildningsvalen har tvingats nedåt i åldrarna, och tidiga val har blivit svårare att ändra längre fram. På en snabbt föränderlig arbetsmarknad måste tillgången på återkommande utbildningschanser vara stor. Utbildning av hög kvalitet, från förskola till forskning, är nyckeln till klassresor och nya möjligheter, det visar både forskningen och den svenska erfarenheten. Socialdemokraterna väljer utbildning istället för sortering och stängda dörrar: Investera i fler möjligheter till högre utbildning. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar jobb förutsätter utbildad arbetskraft. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Talanger ska inte slösas bort. Därför ska krångliga antagningsregler göras om och snedrekryteringen brytas. Gymnasieskolan ska ge alla elever grundläggande behörighet till framtida studier. Det ska vara lätt att komplettera eller fylla på sina kunskaper. Vi vill skapa fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi vill inrätta en kompetensförsäkring som omfattar alla löntagare. Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill ge varje elev verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Då måste klasserna bli mindre och de kompetenta lärarna fler. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från sjuan. Skolan ska präglas av en mångfald av möjligheter, inte av tidiga val som leder till återvändsgränder. Elever är olika och kräver olika mycket resurser. Därför vill vi skärpa reglerna så att skolans resurser fördelas efter behov. Skolor som inte följer kvalitetskraven ska kunna stängas. En modern förskola. Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. Alla förskolor ska ha utbildad personal och följa läroplanen. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Kommunerna behöver resurser för att ge alla barn, också barn till föräldralediga, rätt till 30 timmar per vecka i förskolan. Vi vill säkerställa syskonförturen i hela landet. Ett modernt arbetsliv kräver en modern barnomsorg som håller öppet när föräldrarna arbetar och som underlättar livspusslet. Kultur och kulturskola. Vi vill minska de stora lokala skillnaderna i avgifter och tillgänglighet till musik- och kulturskolan, genom att införa maxtaxa. Vi vill att Sverige ska ha ett levande, fritt och obundet kulturliv. Det skapar möjligheter till framgångsrika konstnärer, artister och entreprenörer. Folkbildning ger stark demokrati och möjligheter till personlig utveckling vid sidan av den formella utbildningen. Sveriges kulturliv ska inte styras, men det ska stödjas! Vårt mål är att kulturbudgeten ska öka med en miljard Bättre sjukvård och skola Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Det är inte möjligt att skapa en välfärd i världsklass genom att sänka skatterna på lånade pengar och säga upp personalen. Vi vill skapa fler jobb i sjukvård, skola och omsorg. Den svenska välfärden byggdes inte på en dag, men på tydliga visioner om gemensamt ansvar och alla människors lika värde. 10

11 Men de senaste fyra åren har andra visioner satt sin prägel på lagar och regler. Nu uppstår gräddfiler i vården där de med privata försäkringar kan gå före, bolagens vilja väger tyngre än patientens eller elevens behov, och det har blivit tillåtet att sälja de stora sjukhusen. Vart syftar denna borgerliga politik? Vi lovar att säkerställa principen: sjukvård, skola och omsorg ska hålla högsta kvalitet, betalas gemensamt efter bärkraft, och ges till alla efter behov aldrig efter andra sorterande principer. Socialdemokraterna väljer bättre välfärd åt alla före fortsatta stora skattesänkningar: Mer personal i vård och skola. Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med personer. Det försämrar välfärden. Vi vill istället investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Det prioriterar vi framför fortsatta stora skattesänkningar. Vi vill investera minst 12 miljarder kronor mer än regeringen i välfärden de närmaste två åren. Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Respekten för de generationer som byggde välfärdssamhället tycks i dag som bortblåst. Det vill vi ändra på. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. De kan användas till städning, snöskottning eller att ta en promenad. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Patienten först inte vårdbolagen. Vi vill kvalitetssäkra sjukvården genom att införa en nationell certifiering. En vårdgivare ska uppfylla högt ställda krav på vård kvalitet och patientsäkerhet för att få del av skattemedel. För att öka tillgängligheten och effektivisera akutsjukvården vill vi införa hemsjukvårdsbilar för barnfamiljer och äldre. Vi vill också öka den andel av vårdpersonalens tid som går till patienterna. Skattepengar ska användas till vård av hög kvalitet till patienten, inte till vinster. Medborgare ska ha rätt att välja vård, men vårdbolagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill avskaffa den tvångslag som ger företagen rätt att etablera sig där det är mest lönsamt, istället för där behoven är störst. Inga gräddfiler i vården. Vi vill inte se en utveckling mot en sjukvård där de med privata försäkringar smiter förbi i gräddfilen. Gräddfiler för den som betalar extra ska inte få förekomma i svensk skattefinansierad sjukvård. Vi vill skydda skattebetalarnas pengar. De ska inte kunna slumpas bort och hamna i privata fickor genom avknoppning och utförsäljning. Vi vill att Sverige återtar en position som världsledande inom medicinsk forskning. Universitets- och regionsjukhusen garanterar inte bara patienter i hela Sverige en bra sammanhållen vård, de står också för adekvat utbildning och praktik åt sjukvårdens personal och den avancerade vården och forskningen. De ska inte säljas ut. 4. Minska klyftorna Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla. Men just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan mitt i lågkonjunkturen. Cancersjuka och andra svårt sjuka hänvisas till socialkontoret. En ny stor grupp i utanförskap växer fram: de försäkringslösa. Barnfattigdomen har nästan fördubblats. I 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Skatterna sänks på lånade pengar. Den rikaste hundradelen av Sveriges befolkning har fått lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Män får mer än kvinnor. Skillna- 11

12 derna ökar, både inom städerna och mellan stad och land. Brottsligheten skapar otrygghet. Rädslan ökar och därmed främlingsfientligheten. Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige: Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi fortsätter arbetet för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad kräver en bra arbetslöshetsförsäkring som alla har råd med. Avgiften ska vara 80 kronor för alla. Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort. Alla sjuka ska ha rätt till en individuell bedömning och rätt att arbeta efter sin förmåga. Minska klyftorna. Skatterna ska uppmuntra till arbete och ge alla möjlighet att bidra till det gemensamma. Vi föreslår inga stora förändringar av skatten men de mest välbeställda måste bidra mer. Fastighetsskatten ska bli rättvis. 99 procent av alla villor och radhus ska få sänkt eller oförändrad fastighetsskatt, och skatten på uppskov avskaffas så att friheten att byta bostad ökar. De allra dyraste villorna får höjd avgift. De med små inkomster som äger dyra hus skyddas. Bryt utanförskapet. I fler än 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Att behöva söka ekonomiskt bistånd för sin försörjning är den tydligaste formen av utanförskap. Vårt delmål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras. Vi vill höja flerbarnstilläggen, tilläggsbidraget för studenter med barn och underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vårt mål är att minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag med minst till år Kampen mot fattigdom bland kvinnor ska intensifieras. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Jämlika samhällen har lägre brottslighet. Vi vill förbättra stödet till brottsoffer och skärpa straffen för sexualbrott och sexköp. Alla kommuner ska ha brottsförebyggande råd. En bättre värld är möjlig Socialdemokraternas värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet för vi med oss också i vårt samarbete i EU, FN och med progressiva regeringar i världen. Där blir vi en stark röst för fred, folkrätt, mänskliga och fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar. Både klimatkrisen och finanskrisen visar att världen måste lämna övertron på marknaden nu måste gemensamma politiska beslut tas som leder till en hållbar utveckling. Vi vill att Sverige ska vara en ledande kraft i det arbetet. En rättvis värld är möjlig, om vi samarbetar och tar vår del av ansvaret. Svenska folket står vid skiljevägen Valets stora konflikt lyder: fler jobb eller fortsatt ökande klyftor. Socialdemokraterna väljer jobben. Vi väljer sammanhållning istället för klyftor. Vi vill byta färdriktning innan det är för sent. Nu vill vi börja skapa jobben och göra nya framgångar möjliga för dig och för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla. Vi kan inte vänta! Kan du? 12

13 Valorganisationen Valorganisationen leddes av valledare Bo Krogvig och den var organiserad i sex kampanjområden: folkrörelse, strategisk kommunikation, fakta och argument, press och media, fackligpolitisk kampanj samt ekonomi och stöd. Folkrörelse Den stora folkrörelseinsatsen under valet var den gemensamma samtalskampanjen. Folkrörelseprojektets fokus var därför att stödja partidistrikt och arbetarekommuner i deras arbete att föra många samtal med primärt osäkra väljare. Partistyrelsen fastställde ett mål på en miljon samtal. Vi kan med glädje konstatera att det inrapporterades samtal. Vi klarade med andra ord målet med råge. Partiorganisationen fick stöd i sitt arbete med samtalskampanjen i flera delar: interninformation, särskilt stöd till prioriterade insatsområden, kampanjcentral för kvalitativa utvärderande samtal och rapportering till valledning, återkommande telekonferenser med arbetarekommunernas valledare, strategisk turné syftande till att säkra att våra främsta företrädare medverkade i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt och sist men inte minst betydande ekonomiska och personella insatser för att bygga en fungerande funktion kring supporterkontakter. Funktionen skapade förutsättningar för att samla kontaktuppgifter, göra utskick till intresserade, rapportera in förda samtal och kontakta/söka upp de personer som anmält intresse för att delta i valarbetet. Utöver dessa insatser hade folkrörelseprojektet ansvar för valstudier, metodutbildningar kring supporterkontakter, medverkan på ett stort antal utbildningstillfällen som partidistrikten arrangerade, valteknik, organisera medverkan av de s.k. stöttepelarna (seniora partivänner som ville medverka i valarbetet), tillsammans med Stockholms partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt organisera och genomföra en kampanjvecka på Stockholms centralstation. Strategisk kommunikation Arbetet för strategisk kommunikation handlade om att försöka samordna valrörelsen budskapsmässigt, utifrån den av partistyrelsen och verkställande utskottet antagna budskapskappan och valstrategin. Utgångspunkten var en budskapsdriven valrörelse och de målgrupper som sattes i valstrategin. Arbetet organiserades utifrån olika funktioner: köpt media, opinionsanalys, omvärldsbevakning (inklusive bloggstöd), budskap, rödgrön kampanj, administrativt stöd samt strategiskt nätarbete. Alla medarbetare i projektet sorterades i någon av dessa. Sedan bildades projektgrupper när det gällde aktiviteter runt kampanjen i köpt media, ungdomsarbetslösheten, rödgröna valmanifestet etc. I dessa projektgrupper ingick ofta personer från andra delar av valorganisationen. Projektet strategisk kommunikation växte successivt under valrörelsen, genom både externa och interna rekryteringar. Den största funktionsgruppen var de som arbetade med omvärldsanalys. Fakta och argument Huvuduppdraget var att förse valledning och valarbetare med politiskt underlag i form av fakta och argument, rapporter, talepunkter med mera. I uppdraget ingick också stöd till vallokomotiven 13

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer