Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen Etablering av en ny gemensam organisation...15 Partiets kommunikationsverksamhet...16 Partiets organisatoriska verksamhet...17 Partiets internationella verksamhet...23 Sidoorganisationer och nätverk...32 Partiets företagsengagemang och fonder...35 Partiledning...38 Partistyrelsens expedition...43 Verksamhet i socialdemokratiska grupper...47 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper Bilaga 4 Strategi för valseger

3 Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter Socialdemokraterna gick till val på en politik för fler jobb, grön omställning och ökad ekonomisk jämlikhet. Vi ville ta ansvar för att utveckla Sverige och vår utgångspunkt är att Sverige är ett fantastiskt land, med stora styrkor och än större möjligheter. Sverige har ett högproduktivt och innovativt näringsliv med många kreativa entreprenörer, som år efter år förmår att förnya sig och skapa mervärden. Parterna på arbetsmarknaden tar ett stort ansvar för en fungerande lönebildning. Vi vill ha ett utbildningsväsende som ger alla människor en chans att växa och utvecklas. Vi vill ha en sjukvård av hög klass. Sveriges styrka är sammanhållning. Vårt land har utvecklats genom att bejaka mångfald och öppna gränser, och de ekonomiska och sociala klyftorna är begränsade. Framför allt finns många människor som vill och kan arbeta och bidra till att utveckla Sverige. Men de senaste åren har varit en turbulent tid. Många har blivit uppsagda och tvingats ut i arbetslöshet. Många unga har inte haft en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i andra länder. Sverige har missat chansen att investera i nya möjligheter. Resultatet är att Sveriges långsiktiga förutsättningar för ekonomisk utveckling har försvagats och att klyftorna har ökat samarbetade Socialdemokraterna i valrörelsen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en politik för ökad sysselsättning och fler jobb. Vi ville skapa fler möjligheter för alla att förverkliga livsdrömmar och ambitioner. Vi ville ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Vi ville ha ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi prioriterade kampen för fler jobb inte minst för unga. Fler jobb är nyckeln till individens frihet, gemensamt välstånd, delaktighet och starka offentliga finanser. Fler jobb är en förutsättning för ekonomisk återhämtning och en bättre framtid för alla som lever i Sverige. Första maj samlade hela arbetarrörelsen mycket folk års paroll var Jobb och nya möjligheter. I mångt och mycket blev detta också upptakten till 2010 års valrörelse. Via första maj inleddes den så kallad lilla valrörelsen som innebar kampanjande och aktiviteter runt om i hela Sverige. Almedalen i början på juli intensifierade valarbetet ytterligare. Under spurtveckorna ända in i kaklet i augusti och september gjordes stora insatser av mängder av valarbetare. Socialdemokraternas folkrörelsearbete präglades av stor målmedvetenhet och idogt arbete. Dörrknackningen och andra aktiviteter kunde räknas samman i framgångsrika över en miljon samtal med väljare. De sista veckorna fanns ett särskilt intresse för den Socialdemokratiska kritiken av det sjukförsäkringssystem som alliansregeringen gjort så stora förändringar i. Stora skattesänkningar stod mot välfärd. Valnederlaget i september 2010 innebar att Sverige inte fick en socialdemokratiskt ledd regering. Redan veckan efter valet tillsatte partistyrelsen en kriskommission som fick i uppgift att arbeta med fyra områden; faktabaserad valanalys, omvärld och idéanalys, partiets organisation samt vår politik. Den faktabaserade valanalysen presenterades vid förtroenderådets möte i december. I november aviserade Mona Sahlin sin avgång som partiordförande och partistyrelsen beslutade att kalla till extrakongress den mars Under 2010 värvades betalande medlemmar vilket är en ökning med nära 15 procent jämfört med Antalet som betalt medlemsavgift under 2010 var Detta var en ökning med jämfört med

4 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2010 Antal arbetarekommuner 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2010 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2009 Antal medlemmar 2010 Antal medlemmar 2009 Antal nya medlemmar 2010 Antal nya medlemmar 2009 Partidistrikt Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Stockholm Stockholms län Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder Studier Här redovisas partiets statistik från ABF, totalt och med antal kvinnor inom parentes. Under 2010 finns (2 788) medlemmar registrerade som deltagare i studiecirkelverksamhet och antalet studietimmar var sammanlagt personer ( ) har deltagit i kulturprogram (här återfinns bl.a. den ökande seminarieverksamheten), och (2 082) har deltagit i annan folkbildningsverksamhet. I ABF:s förbundsstyrelse representeras SAP av Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande) samt Håkan Juholt som ordinarie ledamot med Louise Malmström som personlig ersättare. Anny 5

6 Sandgren har suttit i verksamhetsrådet. Tommy Ohlström var förtroendevald revisor i ABF, med Anna Grönfors som ersättare. Ola Nilsson var partiets representant i ABF:s valberedning. Opinion I riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna röster, vilket motsvarade 30,66 procent av de avlagda rösterna. Valdeltagandet låg på 84,63 procent. Valresultatet ledde till att partiet fick 112 mandat i Sveriges riksdag. Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade under året två större partisympatiundersökningar dels en i juni med maj som fältperiod och där stödet för Socialdemokraterna låg på 33,8 procent, dels en i december med november som fältperiod där stödet låg på 29,0 procent. Personal Personalarbetet vid partistyrelsens expedition har under året varit inriktat på stöd till bemanning och etablering av den centrala valorganisationen, planering och genomförande av den beslutade sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen samt stöd till partidistrikt och arbetarekommunerna i personalarbetet och de personalförändringar som föranleddes av valresultatet. Det centrala valrörelsearbetet organiserade denna gång utifrån befintlig linjeorganisation vid partistyrelsens expedition och behovet av att utöka bemanningen i valrörelsen tillgodosågs företrädesvis genom att nyttja socialdemokratiska riksdagsgruppens personal och inlåning av personal från närstående organisationer. Som ett stöd för arbetet i den centrala valorganisationen utarbetades en gemensam projektpolicy med tillhörande manualer och utbildningsinsatser. Flera satsningar har gjorts inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för att utveckla partistyrelsens expedition som arbetsplats. Exempel på satsningar är en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön liksom fysiska arbetsmiljöronder. I syfte att förbereda sammanslagningen av socialdemokratiska riksdagsgruppen med partistyrelsen genomfördes en kompetensinventering bland all personal på de båda arbetsplatserna, gemensamma riktlinjer för personalarbetet utarbetades och en ny företagshälsovård upphandlades. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare haft fokus på kollektivavtalsförhandlingar där det under hösten slöts ett nytt ett årigt löneavtal för partiets anställda mellan KFO och Handelsanställdas förbund. Arbetsgivarsamrådet skedde inom Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor. Vidare sjösattes den första kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes central funktionärs - och ombudsmannautbildning utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens expedition har under året också gett aktivt stöd till partidistriktens administratörer för personalfrågor samt utsedda arbetsgivarföreträdare. För att stötta de partidistrikt och arbetarekommuner som blev tvungna att göra personalneddragningar med anledning av valresultat utarbetades ett informationsmaterial med tillhörande manualer som stöd tillsammans med erbjudande om konsultativt stöd. 6

7 Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsens expedition och partidistrikten Partikongressen 2005 beslutade ge partiexpeditionen i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt möjligt. Utifrån uppdraget tillsatte partiexpeditionen en arbetsgrupp tillsammans med representanter för partidistrikten, vilken utarbetade former för fortsatt samarbete. Ett antal obligatoriska och frivilliga verksamhetsområden fastställdes. För 2010 träffades för första året frivilliga samarbetsavtal mellan partiexpeditionen och respektive partidistrikt om villkoren och utformningen för arbetet, ansvarsfördelningen och verksamhetsstödet. Under 2010 omfattades samtliga partidistrikt av de obligatoriska verksamheterna gemensam kontoplan, medlemssystemet, Sosserian samt webben. Dessutom omfattade avtalet WAN för nio partidistrikt, extern ekonomihantering för sex partidistrikt, extern lönehantering för sex partidistrikt, gemensam telefonväxellösning för åtta partidistrikt samt IT-standardarbetsplats för åtta partidistrikt. I slutet av 2010 utvärderades respektive verksamhetsområde av partidistrikten och avtalsformerna och arbetet kommer att fortsatt utvecklas Utkontraktering av löpande ekonomi- och löneadministration Partiexpeditionen utkontrakterade årsskiftet 2007/08 den löpande ekonomi- och löneadministrationen till LO Service Center AB. Inga ytterligare partidistrikt valde att ansluta sig Vid årets utgång var fem partidistrikt samt sidoorganisationerna SSU, Unga Örnar och S-kvinnor anslutna. Under året har ramavtalet omförhandlats och i samband med det har en grundlig utvärdering gjorts av de första två årens samarbete. Det nya ramavtalet gäller från IT-standardarbetsplatsen Under 2010 har Hallands partidistrikt och Örebro läns partidistrikt anslut sig till Sterias IT-standardarbetsplats. Partidistrikt och sidoorganisationer som tidigare avropat avtalet är Jämtlands län, Göteborg, Gävleborg, Stockholms län och Norrbotten samt SSU-förbundet, S-kvinnor och Socialdemokraternas Hus AB. Avtalet ger samtliga partidistrikt och sidoorganisationer tillgång till sammanhållna tjänster. En gemensam växellösning och WAN Växeln bygger på IP-telefoni och den ger alla partidistrikt och sidoorganisationer möjlighet att koppla upp sig mot samma växel. Detta ger ökad flexibilitet när det gäller svarsställen, minskade totala kostnader för partiorganisationen och en rationell möjlighet att koppla ihop IT-drift och telefoni. Naturligtvis går det att behålla sina lokala och regionala telefonnummer. De som anslutit sig hittills är partidistrikten i Örebro län, Jämtlands län, Göteborg, Värmland, Östergötland, Stockholm och Stockholms län samt S-kvinnor, Broderskapsrörelsen, AiP Media, Olof Palmes Internationella Centrum och Socialdemokraternas Hus AB. Ytterligare partidistrikt har anmält intresse. 7

8 Valrörelsen 2010 Valstrategi I november 2009 antog partistyrelsen en valstrategi för valet För första gången publicerades valstrategin offentligt. Strategin presenteras i sin helhet i bilaga. Valmanifest Partistyrelsen antog i augusti ett dokument för att peka ut de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna i valrörelsens slutspurt. Dokumentet var ett komplement till den regeringsplattform vi presenterade tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dokumentet presenteras nedan i sin helhet. Vägvalet VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När ekonomin växer blir det avgörande vägvalet; ska vi använda resurserna till fortsatta skattesänkningar för de mest välbeställda eller för fler jobb och bättre välfärd. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en oavsett bakgrund får chansen att förverkliga sina drömmar. Jämlikhet frigör individen och får ekonomin och samhället att växa. Det är ett välfärdsland där vi väljer att konkurrera med kunskap istället för låga löner. Där jobben blir fler, den sociala rörligheten är hög och alla får chansen att dra sitt strå till stacken. Där vi löser samhällsproblemen och investerar för framtiden tillsammans. För det vinner alla på. Det är Socialdemokraternas väg. Den andra vägen har nu prövats i fyra år. Där gynnas de rikaste när skatterna sänkts med lånade pengar. Där växer klyftorna och lönerna pressas ner. Resultatet av den politiken är inte jobb. Vår gemensamma ekonomi krymper och personal sägs upp i skola och sjukvård. Företagen har svårt att anställa trots att arbetslösheten är skyhög, för utbildningsmöjligheterna är för få. Det försämrar konkurrenskraften och höjer räntorna på bostadslånen. Nu behövs en ny färdriktning. Den 19 september står svenska folket vid skiljevägen. Då ska vägvalet avgöras. Ska färden mot ett kallare Sverige fortsätta i fyra år till, och kommer det att vara värt priset? Socialdemokraterna väljer jobben. Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Det här är vår syn på vad som behöver göras på de fyra områden där vägvalet är som tydligast: 1. Fler jobb Vi vill att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi ska ta vara på de stora möjligheter till utveckling och nya gröna jobb som finns i omställningen till en hållbar utveckling. Människors vilja till arbete är landets viktigaste tillgång. En regering som 8

9 slösar bort den resursen och låter arbetslösheten växa brister i ansvar för landet. Varje arbetad timme behövs. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Så tryggar vi en bättre välfärd och större möjligheter till ett rikare liv för dig oavsett om du bor i en storstad eller i landsbygd. Regionalpolitiken ska utvecklas. Arbetslinjen betyder rätt till arbete, plikt att arbeta och möjligheter att rusta sig för nya jobb. Därför vill vi investera i nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Socialdemokraterna väljer fler jobb istället för ökade klyftor: Full sysselsättning är målet för vår ekonomiska politik. Ett delmål är att höja sysselsättningen till 80 procent och krympa långtidsarbetslösheten till en procent. Arbetsmarknad och service måste fungera väl i alla delar av landet. Vi vill bygga bort bostadsbristen, investera i utbildning och forskning, och i en modern välfärd och infrastruktur för att skapa goda tillväxtmöjligheter. Skatte-, familje- och näringspolitiken ska gynna arbete och företagande bland kvinnor inte leda till att kvinnors sysselsättningsgrad sjunker. Fler nyanlända och människor med funktionshinder ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta unga vill inget hellre än att få rycka in. Väldigt många av dem är välutbildade. Andra har inte fullständiga betyg från gymnasiet. Samtidigt ropar företagen efter personal med rätt kompetens och stora pensionsavgångar väntar. Vi accepterar inte detta slöseri. Regeringens tre månader långa aktivitetsförbud för arbetslösa unga ska tas bort. Vi vill istället genomföra en Rivstart för unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet. Vi vill införa Ungdomsavdrag som ger jobb åt unga. Vi tar bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag. Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill föra en strategisk politik för framtidens jobb och tillväxtföretag. Det är hög tid för dialog och samverkan för att Sverige ska ligga i topp. För att stärka exportindustrin vill vi genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill sänka skatten för småföretag med 6 miljarder, och inrätta en riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande inom högteknologisk industri, kunskapsintensiv tjänstesektor och ny miljöteknik samt införa forsknings- och riskkapitalavdrag. Tryggheten för entreprenörer ska öka och det ska bli lättare att växla mellan anställning och företagande. En procent av Sveriges BNP ska investeras i forskning varje år. Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är färre otrygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill se ett mindre stressigt arbetsliv som utvecklar istället för att slita ut. Det är oacceptabelt att människor utnyttjas till usla löner och villkor. Vi vill stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen. Vi vill riva upp regeringens Lavallag. Svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett om de kommer från Ronneby, Riga eller Rotterdam. 2. Mer utbildning Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär inte färre. Alla tjänar på att människor inte begränsas av bakgrund eller kön. Ju fler som får chansen att nå högre, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud. Det behövs ett kun- 9

10 skapslyft i Sverige. Utbildningsvalen har tvingats nedåt i åldrarna, och tidiga val har blivit svårare att ändra längre fram. På en snabbt föränderlig arbetsmarknad måste tillgången på återkommande utbildningschanser vara stor. Utbildning av hög kvalitet, från förskola till forskning, är nyckeln till klassresor och nya möjligheter, det visar både forskningen och den svenska erfarenheten. Socialdemokraterna väljer utbildning istället för sortering och stängda dörrar: Investera i fler möjligheter till högre utbildning. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar jobb förutsätter utbildad arbetskraft. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Talanger ska inte slösas bort. Därför ska krångliga antagningsregler göras om och snedrekryteringen brytas. Gymnasieskolan ska ge alla elever grundläggande behörighet till framtida studier. Det ska vara lätt att komplettera eller fylla på sina kunskaper. Vi vill skapa fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi vill inrätta en kompetensförsäkring som omfattar alla löntagare. Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill ge varje elev verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Då måste klasserna bli mindre och de kompetenta lärarna fler. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från sjuan. Skolan ska präglas av en mångfald av möjligheter, inte av tidiga val som leder till återvändsgränder. Elever är olika och kräver olika mycket resurser. Därför vill vi skärpa reglerna så att skolans resurser fördelas efter behov. Skolor som inte följer kvalitetskraven ska kunna stängas. En modern förskola. Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. Alla förskolor ska ha utbildad personal och följa läroplanen. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Kommunerna behöver resurser för att ge alla barn, också barn till föräldralediga, rätt till 30 timmar per vecka i förskolan. Vi vill säkerställa syskonförturen i hela landet. Ett modernt arbetsliv kräver en modern barnomsorg som håller öppet när föräldrarna arbetar och som underlättar livspusslet. Kultur och kulturskola. Vi vill minska de stora lokala skillnaderna i avgifter och tillgänglighet till musik- och kulturskolan, genom att införa maxtaxa. Vi vill att Sverige ska ha ett levande, fritt och obundet kulturliv. Det skapar möjligheter till framgångsrika konstnärer, artister och entreprenörer. Folkbildning ger stark demokrati och möjligheter till personlig utveckling vid sidan av den formella utbildningen. Sveriges kulturliv ska inte styras, men det ska stödjas! Vårt mål är att kulturbudgeten ska öka med en miljard Bättre sjukvård och skola Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Det är inte möjligt att skapa en välfärd i världsklass genom att sänka skatterna på lånade pengar och säga upp personalen. Vi vill skapa fler jobb i sjukvård, skola och omsorg. Den svenska välfärden byggdes inte på en dag, men på tydliga visioner om gemensamt ansvar och alla människors lika värde. 10

11 Men de senaste fyra åren har andra visioner satt sin prägel på lagar och regler. Nu uppstår gräddfiler i vården där de med privata försäkringar kan gå före, bolagens vilja väger tyngre än patientens eller elevens behov, och det har blivit tillåtet att sälja de stora sjukhusen. Vart syftar denna borgerliga politik? Vi lovar att säkerställa principen: sjukvård, skola och omsorg ska hålla högsta kvalitet, betalas gemensamt efter bärkraft, och ges till alla efter behov aldrig efter andra sorterande principer. Socialdemokraterna väljer bättre välfärd åt alla före fortsatta stora skattesänkningar: Mer personal i vård och skola. Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med personer. Det försämrar välfärden. Vi vill istället investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Det prioriterar vi framför fortsatta stora skattesänkningar. Vi vill investera minst 12 miljarder kronor mer än regeringen i välfärden de närmaste två åren. Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Respekten för de generationer som byggde välfärdssamhället tycks i dag som bortblåst. Det vill vi ändra på. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. De kan användas till städning, snöskottning eller att ta en promenad. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Patienten först inte vårdbolagen. Vi vill kvalitetssäkra sjukvården genom att införa en nationell certifiering. En vårdgivare ska uppfylla högt ställda krav på vård kvalitet och patientsäkerhet för att få del av skattemedel. För att öka tillgängligheten och effektivisera akutsjukvården vill vi införa hemsjukvårdsbilar för barnfamiljer och äldre. Vi vill också öka den andel av vårdpersonalens tid som går till patienterna. Skattepengar ska användas till vård av hög kvalitet till patienten, inte till vinster. Medborgare ska ha rätt att välja vård, men vårdbolagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill avskaffa den tvångslag som ger företagen rätt att etablera sig där det är mest lönsamt, istället för där behoven är störst. Inga gräddfiler i vården. Vi vill inte se en utveckling mot en sjukvård där de med privata försäkringar smiter förbi i gräddfilen. Gräddfiler för den som betalar extra ska inte få förekomma i svensk skattefinansierad sjukvård. Vi vill skydda skattebetalarnas pengar. De ska inte kunna slumpas bort och hamna i privata fickor genom avknoppning och utförsäljning. Vi vill att Sverige återtar en position som världsledande inom medicinsk forskning. Universitets- och regionsjukhusen garanterar inte bara patienter i hela Sverige en bra sammanhållen vård, de står också för adekvat utbildning och praktik åt sjukvårdens personal och den avancerade vården och forskningen. De ska inte säljas ut. 4. Minska klyftorna Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla. Men just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan mitt i lågkonjunkturen. Cancersjuka och andra svårt sjuka hänvisas till socialkontoret. En ny stor grupp i utanförskap växer fram: de försäkringslösa. Barnfattigdomen har nästan fördubblats. I 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Skatterna sänks på lånade pengar. Den rikaste hundradelen av Sveriges befolkning har fått lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Män får mer än kvinnor. Skillna- 11

12 derna ökar, både inom städerna och mellan stad och land. Brottsligheten skapar otrygghet. Rädslan ökar och därmed främlingsfientligheten. Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige: Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi fortsätter arbetet för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad kräver en bra arbetslöshetsförsäkring som alla har råd med. Avgiften ska vara 80 kronor för alla. Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort. Alla sjuka ska ha rätt till en individuell bedömning och rätt att arbeta efter sin förmåga. Minska klyftorna. Skatterna ska uppmuntra till arbete och ge alla möjlighet att bidra till det gemensamma. Vi föreslår inga stora förändringar av skatten men de mest välbeställda måste bidra mer. Fastighetsskatten ska bli rättvis. 99 procent av alla villor och radhus ska få sänkt eller oförändrad fastighetsskatt, och skatten på uppskov avskaffas så att friheten att byta bostad ökar. De allra dyraste villorna får höjd avgift. De med små inkomster som äger dyra hus skyddas. Bryt utanförskapet. I fler än 80 procent av landets kommuner ökar socialbidragen. Att behöva söka ekonomiskt bistånd för sin försörjning är den tydligaste formen av utanförskap. Vårt delmål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras. Vi vill höja flerbarnstilläggen, tilläggsbidraget för studenter med barn och underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vårt mål är att minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag med minst till år Kampen mot fattigdom bland kvinnor ska intensifieras. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Jämlika samhällen har lägre brottslighet. Vi vill förbättra stödet till brottsoffer och skärpa straffen för sexualbrott och sexköp. Alla kommuner ska ha brottsförebyggande råd. En bättre värld är möjlig Socialdemokraternas värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet för vi med oss också i vårt samarbete i EU, FN och med progressiva regeringar i världen. Där blir vi en stark röst för fred, folkrätt, mänskliga och fackliga rättigheter, jämställdhet, nedrustning, jobb och klimatansvar. Både klimatkrisen och finanskrisen visar att världen måste lämna övertron på marknaden nu måste gemensamma politiska beslut tas som leder till en hållbar utveckling. Vi vill att Sverige ska vara en ledande kraft i det arbetet. En rättvis värld är möjlig, om vi samarbetar och tar vår del av ansvaret. Svenska folket står vid skiljevägen Valets stora konflikt lyder: fler jobb eller fortsatt ökande klyftor. Socialdemokraterna väljer jobben. Vi väljer sammanhållning istället för klyftor. Vi vill byta färdriktning innan det är för sent. Nu vill vi börja skapa jobben och göra nya framgångar möjliga för dig och för Sverige. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla. Vi kan inte vänta! Kan du? 12

13 Valorganisationen Valorganisationen leddes av valledare Bo Krogvig och den var organiserad i sex kampanjområden: folkrörelse, strategisk kommunikation, fakta och argument, press och media, fackligpolitisk kampanj samt ekonomi och stöd. Folkrörelse Den stora folkrörelseinsatsen under valet var den gemensamma samtalskampanjen. Folkrörelseprojektets fokus var därför att stödja partidistrikt och arbetarekommuner i deras arbete att föra många samtal med primärt osäkra väljare. Partistyrelsen fastställde ett mål på en miljon samtal. Vi kan med glädje konstatera att det inrapporterades samtal. Vi klarade med andra ord målet med råge. Partiorganisationen fick stöd i sitt arbete med samtalskampanjen i flera delar: interninformation, särskilt stöd till prioriterade insatsområden, kampanjcentral för kvalitativa utvärderande samtal och rapportering till valledning, återkommande telekonferenser med arbetarekommunernas valledare, strategisk turné syftande till att säkra att våra främsta företrädare medverkade i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt och sist men inte minst betydande ekonomiska och personella insatser för att bygga en fungerande funktion kring supporterkontakter. Funktionen skapade förutsättningar för att samla kontaktuppgifter, göra utskick till intresserade, rapportera in förda samtal och kontakta/söka upp de personer som anmält intresse för att delta i valarbetet. Utöver dessa insatser hade folkrörelseprojektet ansvar för valstudier, metodutbildningar kring supporterkontakter, medverkan på ett stort antal utbildningstillfällen som partidistrikten arrangerade, valteknik, organisera medverkan av de s.k. stöttepelarna (seniora partivänner som ville medverka i valarbetet), tillsammans med Stockholms partidistrikt och Stockholms läns partidistrikt organisera och genomföra en kampanjvecka på Stockholms centralstation. Strategisk kommunikation Arbetet för strategisk kommunikation handlade om att försöka samordna valrörelsen budskapsmässigt, utifrån den av partistyrelsen och verkställande utskottet antagna budskapskappan och valstrategin. Utgångspunkten var en budskapsdriven valrörelse och de målgrupper som sattes i valstrategin. Arbetet organiserades utifrån olika funktioner: köpt media, opinionsanalys, omvärldsbevakning (inklusive bloggstöd), budskap, rödgrön kampanj, administrativt stöd samt strategiskt nätarbete. Alla medarbetare i projektet sorterades i någon av dessa. Sedan bildades projektgrupper när det gällde aktiviteter runt kampanjen i köpt media, ungdomsarbetslösheten, rödgröna valmanifestet etc. I dessa projektgrupper ingick ofta personer från andra delar av valorganisationen. Projektet strategisk kommunikation växte successivt under valrörelsen, genom både externa och interna rekryteringar. Den största funktionsgruppen var de som arbetade med omvärldsanalys. Fakta och argument Huvuduppdraget var att förse valledning och valarbetare med politiskt underlag i form av fakta och argument, rapporter, talepunkter med mera. I uppdraget ingick också stöd till vallokomotiven 13

14 samt enkätsvar. Till kampanjområdet knöts en utredargrupp som var ansvarig för rapporter och utredningsunderlag. S-aktuellt utvecklades i valrörelsen till vårt centrala material för dagligt budskapsspridning till partiet främsta nationella och lokala företrädare. I valets slutskede skickades materialet ut flera gånger per dag i en enhetlig form, dvs. max en A4-sida med några korta fakta och kommentarer. Inom ramen för Sintra/Sosserian byggdes tidigt upp en fakta- och argumentbank i form av A Ö, bas-pm inom områdena jobben, välfärd, ekonomi och skatter samt unga. Det producerades också insändar- och artikelunderlag, powerpoint-bilder med mera inom en rad områden. Under våren utvecklades också en databank i form av ett kommunblad som i siffror sammanfattade dels effekterna av regeringens politik (utvecklingen ), dels vårt alternativ (förslag ) för var och en av landets 290 kommuner. Press och media Arbetet med press och media syftade till att få ut partiets politik på ett begripligt, trovärdigt och positivt sätt. Arbetet organiserades så att strategisk planering på längre sikt kombinerades med snabb respons på aktuella händelser och nyheter. Joursystem med nyhetsbevakare organiserades så att nyhetsrapportering kunde ske varje dag vid tidiga morgonmöten. Huvudtalespersonerna på olika politikområden hade ansvariga pressekreterare knutna till sig. På partikansliet fanns en basorganisation för pressarbete med uppgift att följa media under dagen, skicka pressmeddelanden, agera sammanhållande länk i det dagliga mediearbetet och ta nödvändiga partiinterna kontakter. Medias intresse var i stor utsträckning fokuserat på det rödgröna samarbetet och de olika uppgörelser som gjordes inom denna ram. En organisation med regelbundna, i slutskedet dagliga, möten mellan press- och kommunikationschefer fanns. Kontakt med media skedde under valrörelsen kontinuerligt i ett oavbrutet flöde via telefon, e-post, sms och möten. Att snabbt kunna ge media god service i form av svar på frågor med mera var en viktig del av arbetet. Bland de mest uppmärksammade presstillfällena under valrörelsen kan nämnas en rödgrön uppgörelse om ny sjukförsäkring den 19 januari, presentationen av de socialdemokratiska vallokomotiven den 13 april, en rödgrön uppgörelse om Förbifart Stockholm den 20 april, en rödgrön budget den 3 maj, en rödgrön uppgörelse om Afghanistan den 27 augusti samt presentationen av den rödgröna regeringsplattformen den 31 augusti samt en presskonferens med Mona Sahlin och ett antal fackliga ledare om arbetsmarknadens villkor den 4 september Facklig-politisk kampanj Den facklig-politiska valrörelsen hade som främsta mål att få igång de politiska samtalen på arbetsplatserna. Därför ägnade samtliga LO-förbund stor kraft åt att mobilisera sina förtroendevalda. Undersökningar under valrörelsen visade att det fanns ett stort behov av att få dem mer aktiva i valarbetet. Aktiviteter som gjordes för förtroendevalda var bland annat utbildningar och riktat material. Kommunikation direkt till LO-förbundens medlemmar skedde bland annat genom brev från förbundsordförande samt annonser i LO-tidningen, förbundstidningar, Metro och Aftonbladet. Arbetsplatsbesök genomfördes i samtliga LO-distrikt och partidistrikt i samverkan. Svenskt Näringsliv gick ut och rekommenderade sina medlemsföretag att inte tillåta politiska besök eller 14

15 politisk medverkan på lunchmöten. Detta gjorde att det var svårare att komma in på en del arbetsplatser. De frågor som LO och förbunden prioriterade var i huvudsak kopplade till arbetslivet. Det var bland annat rätten till ett arbete, a-kassan, sjukförsäkringen och att värna kollektivavtalen. Aktiviteter som riktades till arbetslösa och sjukskrivna genomfördes också på flera orter. Enligt en eftervalsundersökning i LO-panelen (cirka förbundsmedlemmar) röstade 54 procent på Socialdemokraterna. Ekonomi och stöd I valrörelsen 2010 skapades ett antal strategiska kampanjområden. Däremot sköttes funktionerna personaladministration, ekonomiadministration, IT-stöd, ledningsstöd etc. via den ordinarie organisationen vid partistyrelsens expedition. Det strategiska kampanjområdet Ekonomi och stöd fungerade därför som en beställarorganisation ut i ordinarie stödfunktioner. Budgetramen för valrörelsen fastställdes första gången i oktober När valorganisationen var på plats i början av 2010 reviderades och konkretiserades budgeten för valrörelsen. Under valrörelsens gång genomfördes därefter, tillsammans med valorganisationens kampanjansvariga, ytterligare två revideringar, i maj och i september. Resultatet av revideringarna blev en successiv utökning av den totala budgetramen. Tillkommande kostnader i 2010 års valrörelse var framför allt det rödgröna samarbetet samt tv-reklam. Etablering av en ny gemensam organisation Efter valet inleddes arbetet med att förbereda och genomföra Jobbkongressens beslut om att den socialdemokratiska riksdagsgruppen under kongressperioden skulle upphöra som egen juridisk person och istället ingå som en del i partistyrelsen. Detta arbete skulle enligt beslut i verkställande utskottet genomföras i projektform och starta efter valet med fastställda direktiv för arbetet. Direktiven som baserade på Jobbkongressens intentioner för sammanslagningen sammanfattades i följande tre uppdrag: Ett inriktningsuppdrag stärka den samlade partiorganisationen och det långsiktiga folkrörelsearbetet. Ett rationaliseringsuppdrag en bättre användning av partiets totala resurser. Ett verkställandeuppdrag en gemensam juridisk person där kansliresurserna samordnas under partistyrelsens ledning. Den tidplan som slogs fast för arbetet var att den formella sammanslagningen skulle genomföras vid årsskiftet 2010/2011 och att etableringen av en ny gemensam kansliorganisation skulle ske i mars En projektgrupp tillsattes, under ledning av partikassören, vilken fick i uppdrag att planera och genomföra sammanslagningen samt lämna förslag till en ny gemensam kansliorganisation. Som en följd av valresultatet och de väsentligt minskade intäkterna, förändrades förutsättningarna för arbetet då sammanslagningen och etableringen av en ny gemensam organisation också skulle komma att behöva hantera en stor personell övertalighet. Inför arbetet med att ta fram en ny gemensam kansliorganisation involverades partidistriktens ordförande och försteombudsmän, riksdagens gruppstyrelse och länsbänksansvariga samt 15

16 personal och fackklubbar och i december 2010 fastställde partistyrelsen förslag till mål, uppdrag, organisation och dimensionering för den nya gemensamma kansliorganisationen Partistyrelsens kansli. Den 1 januari 2011 var den formella sammanslagningen genomförd. Partiets kommunikationsverksamhet Utåtriktade kommunikationsinsatser Socialdemokraterna.se Det utvecklingsarbete som bedrevs 2009 för att göra vår webbplats mer lättillgänglig har bidragit till fler besök på webbplatsen Antalet unika besökare 2010 var , varav besök gjordes under valrörelsen. Vår egen eftervalsundersökning visar att elva procent av väljarna besökte vår webbplats under valrörelsen. Vilket är en ökning med sju procentenheter sedan Inget av de andra riksdagspartierna når heller upp till elva procent. Dessutom uppger sju procent av väljarna att de tagit reda på eller sett information om Socialdemokraterna på Facebook, Twitter eller bloggar. Där är vi också bäst i klassen bland riksdagspartierna. Mona Sahlins fansida på Facebook hade fans vid valrörelsens slut att jämföra med fans vid kampanjstarten i februari Efter valrörelsen har antalet fans fortsatt att öka och vid slutet av året var siffran fans. I februari startades också Socialdemokraternas fansida på Facebook fans anslöt sig genast och mot årets slut hade sidan fans. För andra året i rad vann socialdemokraterna.se tidningen Internetworlds tävling om bästa partisajt. Vi avancerade dessutom från plats 76 (2009) till plats 24 på listan över Sveriges 100 bästa webbplatser. Sosserian I början av 2010 tog organisationsavdelningen över ansvaret för det redaktionella innehållet på Sosserian medan huvudansvaret för utvecklingen av Sosserian låg kvar på kommunikationsavdelningen. Under årsskiftet 2009/2010 utvecklade en projektgrupp den del av Sosserian som endast är åtkomlig för personalen. Fliken 68:an genomgick en förnyelse, kvalitetssäkring och harmonisering med övriga Sosserian, vilket gjorde informationen mer lättillgänglig. Tillsammans med Partistyrelsens personalavdelning utvecklades även fliken Partidistriktens handbok, vilken används av personal- och ekonomifunktionen i arbetet med att stötta och informera utsedda arbetsgivarföreträdare och ekonomiansvariga i partidistrikt och arbetarekommuner. För att öka användarvänligheten utvecklades en ny funktion för medlemmarna, A till Ö, vilket är ett enkelt verktyg för medlemmar som vill veta vad Socialdemokraterna tycker i olika frågor. A till Ö är sammankopplad och synkroniserad med Sintra (S-kansliet i riksdagens intranät). S- kansliet har ansvar för att materialet på sidan är uppdaterat. Inför valrörelsen utvecklades en ny flik Val Syftet var att ge medlemmar snabb och enkel tillgång till valnyheter, valmaterial etc. 16

17 Slutligen togs en ny redaktörsmanual fram och foldern om hur man kommer igång på Sosserian trycktes upp i en extra upplaga. Foldern används för att marknadsföra Sosserian och skickas till samtliga nya medlemmar. Antalet användare i Sosserian närmade sig vid årets slut Medlemskommunikation Inom ramen för medlemskommunikation gav vi 2010 ut två nummer av Aktuellt i Politiken till alla medlemmar. Under hela året publicerades även en annons varje vecka i Aktuellt i Politiken som innehöll information till medlemmar om pågående aktiviteter, kampanjer, valrörelsen etc. Under året har medlemmar och supporters som vi har e-postadresser till fått nyhetsbrev i samband med kampanjer eller när vi släppt en stor politisk nyhet. Vid särskilda tillfällen, såsom under Lilla valrörelsen och valrörelsen, har vi även kommunicerat med våra medlemmar via sms. Inbetalningsbreven till gamla och nya medlemmar samt välkomstbrevet till våra nya medlemmar uppdaterades löpande under året. Som ny medlem i partiet fick man 2010 ett välkomstbrev, broschyren Välkommen till Socialdemokraterna, en folder om Sosserian och en pin. Enheten för internkommunikation (på riksdagsgruppens kansli) svarade i medborgartelefonen mellan kl och Almedalen 2010 Politikerveckan i Almedalen den 4 10 juli samlade fler besökare och arrangörer än Nästan arrangemang fanns i kalendariet. Gotlands kommun uppskattar att cirka besökare gästade arrangemangen, vilket var fler än Torsdagen 8 juli var Socialdemokraternas dag och under eftermiddagen hölls en pressträff med Mona Sahlin på Hamnplan 5 inför kvällens tal. Mona Sahlins tal lockade åhörare, vilket var flest under veckan. I samband med talet framträdde artisten Moneybrother. I det socialdemokratiska ekonomiska seminariet, som hölls tisdagen den 6 juli, medverkade Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef vid TCO samt Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Moderator var Karin Pettersson, kommunikationschef Socialdemokraterna. Temat för seminariet var Framtiden för den svenska modellen kompetens eller låga löner? Ett antal rödgröna arrangemang genomfördes under veckan. Bland annat hölls ett rödgrönt mingel på S:t Hans kafé på tisdagskvällen, där partiledarna och språkrören medverkade och Eric Sundström var samtalsledare. Onsdagen 7 juli arrangerades en bussutflykt hem till Ingvar Carlsson med deltagande av partiledare och språkrör samt ett åttiotal journalister och fotografer. Ett rödgrönt center, öppet för allmänheten, fanns hela veckan på Hamnplan 5. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling Utveckling av partiet som folkrörelse Under 2010 har personer anmält intresse för medlemskap, varav har betalt sin avgift och blivit medlemmar, vilket är en ökning med nära 15 procent jämfört med Antalet 17

18 medlemmar enligt stadgarnas definition var den 31 december. Jämfört med föregående år har antalet partimedlemskap ökat med Värvarmaterial och tidning för nya medlemmar Ett nytt värvarmaterial samt ett nytt nummer av tidningen för nya medlemmar togs fram under våren. S-föreningar Under 2010 har sex nya föreningar ansökt om och fått del av stimulansbidraget på kronor. Antal föreningar uppgick den 31 december till Studier och kompetensutveckling I februari presenterades den andra delen av valstudiecirkeln Idébärare för valseger. Centrala studiestöd gavs detta avslutande år till den under hela mandatperioden pågående utvecklingssatsningen ledare 600. Efter samtliga regioner avslutat utbildningen genomfördes en enkät till samtliga deltagare som visade på ett mycket bra betyg från majoriteten av deltagarna. Campus Bommersvik, anordnade under våren två mycket uppskattade 3-poängskurser i Konsten att äga debatten samt en retorikkurs, Att finna argumenten. Senhösten påbörjades också den tredje av en serie längre utbildningar tillsammans med Uppsala universitet, under namnet Ekonomisk tillväxt, sysselsättning och den svenska modellen. Det centrala studierådet har under året genomfört två möten. EU och Europaverksamheten Partiexpeditionen har ansvar för viss samordning kring EU och Europafrågor. Internationella staben samordnar politiken mellan organisationer och olika parlament medan organisationsavdelningen ansvarar för verksamhetsmässig och organisatorisk samordning. Parlamentsgruppens två medarbetare i Stockholm, med kontor på Sveavägen 68 i Stockholm, började under året få allt tydligare struktur på sitt arbete och sina arbetsmässiga relationer med partidistrikten. Parlamentsgruppen köper tjänster av ABF vad gäller grundläggande informationsverksamhet kring EU och Europa. Partiexpeditionen har tvingats att prioritera ner arbetsinsatser kring Europaverksamheten något under verksamhetsåret. Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän 26-mannadelegationen Under 2010 genomfördes sex överläggningar med 26-mannadelegationen, varav fem möten var ordinarie och ett möte (i oktober) var extrainsatt. Vid dessa överläggningar diskuterades bl.a. det politiska läget, opinionsläget, valet 2010, valanalys, studieverksamhet, kommunikation, aktuella kampanjer, samordning och samverkan med parti- 18

19 distrikten, verksamhetsplanering, medlemsutveckling, Sosserian och kriskommissionen. Ett antal telefonkonferenser har genomförts under året, bl.a. under valrörelsen. Huvuddelen av övrig kommunikation mellan partiexpeditionen och 26-mannadelegationen har skett via Sosserian, där 26-mannadelegationen har en egen klubb. Partidistriktens ordförande Partiledningen har genomfört ett antal överläggningar med partidistriktens ordförande: 18 februari (inför valrörelsen) 27 maj (inför valrörelsen) 20 oktober (angående sammanslagningen av partistyrelsen och riksdagsgruppen) 14 november (aktuell lägesgenomgång). Dessutom har telefonmöten skett den 12 november (aktuell lägesgenomgång), den 1 december (inför förtroenderådet) samt den 19 december (med valberedningens ordförande). Ombudsmannakonferenser Partiexpeditionen arrangerande två ombudsmannakonferenser under verksamhetsåret med deltagare från arbetarekommuner och partidistrikt. Den första genomfördes den 3 5 februari på Bommersvik, då 140 deltagare jobbade med både politiken och verksamheter för valseger. Bland de medverkande fanns partiordförande Mona Sahlin och partisekreterare Ibrahim Baylan. I september återsamlades flertalet ombudsmän för en eftervalskonferens. Då fick ombudsmännen möjlighet att reflektera över valrörelsen tillsammans med partiordförande och partisekreterare. Facklig-politisk verksamhet Här följer några nedslag vad gäller den facklig-politiska verksamheten 2010: Partiet har medverkat vid ett stort antal utbildningar och träffar med LO-förbunden centralt, regionalt och lokalt. I IF Metalls nya avdelningar och fackliga Samhällsbyggarnas regionala organisation har ett arbete med facklig-politisk organisationsutveckling fortsatt under året. Detta arbete mynnar ut i en facklig-politisk handlingsplan. Vi har också ingått i IF Metalls, Pappers och Samhällsbyggarnas valledningar. Ett antal kortkurser har genomförts i huvudsak med sikte på att stärka det organisatoriska folkrörelsearbetet. Huvudspåret har varit organisation och metoder för upplysning och information på arbetsplatserna med sikte på valrörelsen. Ett antal fackliga och politiska grupper från både Sverige och andra länder har besökt partiexpeditionen för att fördjupa sina kunskaper på det facklig-politiska området. Under första veckan i december genomfördes en veckolång utbildning med 30 deltagare från olika förbund och partiet. Några utbildningar har genomförts för fackliga ledare i partidistrikt och arbetarekommuner. Inom ramen för det facklig-politiska utbytet med våra nordiska grannar har vi haft besök från Norge och Finland. 19

20 I socialdemokraternas fackliga utskott ingår även representanter för LO, förbunden, SSU, ABF samt riksdagsgruppens fackliga studiegrupp. Partistyrelsen utser ledamöterna. Under året har LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist varit ordförande. Fackliga utskottet har en separat plan som årligen genomförs med seminarier och träffar. Inom ramen för detta samordnas också gemensamma insatser i valrörelser. Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att stärka dialogen mellan partiföreträdare på nationell, regional och lokal nivå. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet mellan de olika politiska nivåernas fungerar väl. Nationella företrädare är angelägna om att få ta del av kunskaper och exempel från de kommunala nivåerna. Partistyrelsens kommunalpolitiska arbetsgrupp och återkommande överläggningar mellan partiledning och våra företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har stor betydelse i detta sammanhang. En av de mer prioriterade insatserna från partiexpeditionen är att lokala och regionala partiföreträdare regelbundet får relevant information genom återkommande nyhetsbrev och informationsmaterial. Insatser gjordes för att tydliggöra kontraster genom att belysa röda respektive blå kommuner i ett borgerligt styrt Sverige. Första maj Första maj firades traditionsenligt över hela landet och uppslutningen var mycket god. Årets förstamajparoll var Jobb och nya möjligheter. Partiordförande talade i Stockholm och Sundbyberg. Stockholms Pride Aktiviteterna på Pride Park genomfördes i ett samarbete med LO och i det gemensamma tältet genomfördes seminarier och utfrågningar. Deltagandet i årets Prideparad var en del av det rödgröna samarbetet med mål att vinna valet. Partiordförande Mona Sahlin deltog i paraden tillsammans med Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Mona Sahlins sommartal Mona Sahlin höll sitt traditionella sommartal i Tantolunden i Stockholm den 15 augusti. I samband med talet framträdde Marit Bergman. Även Thomas Bodström och Carin Jämtin medverkade. I sitt tal lade Mona Sahlin tyngdpunkten på ungdomsarbetslösheten och hon beskrev hur skattesänkningar motverkar den jämlikhet vi strävar efter. Minnesdag för Anna Lindh Mona Sahlin lade traditionsenligt ner en krans på Anna Lindhs grav, tillsammans med Jan Eliasson och Isabel Allende, senator för Socialistpartiet i Chile. I samband med minnesdagen anordnas ett panelsamtal i ABF-huset på temat Sverige och Chile så förändrades våra länder efter 11 september där Mona Sahlin, Isabel Allende Bussi och Flora Villalobos, socialdemokrat 20

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2009 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2009... 5 Partiets verksamhet i siffror... 7 Utveckling, förnyelse och samordning... 9 Valet till Europaparlamentet 2009... 12 Kyrkovalet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Socialdemokraterna. Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna

Socialdemokraterna. Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2011 Socialdemokraterna 2 (118) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2011... 4 Partiets verksamhet i siffror... 7 Nystart ny partiledning och extrakongress... 12

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer