Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter varav projektmedel 0 Verksamhetens kostnader varav projektmedel 0 varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott INVESTERINGSREDOVISNING Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Netto kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 41,41 42,15 48% 1% Intäkternas fördelning % Försäljn medel Taxor o avg Kostnadernas fördelning % 2% Arbetskraft 35% Material 1% 25% Hyror o arre Bidrag mm Förs. av verks o entr 3% 59% Tjänster Bidrag Kapitalk. mm 1

2 VARA KOMMUN sid 2 (29) Årets resultat Barn- och utbildningsnämndens resultat för år 2006 visar på ett överskott på 235 tkr. De flesta resultatenheterna visar ett litet överskott. Elevhälsan har fått ett större engångsbelopp från försäkringskassan retroaktivt från Lagmansgymnasiet visar ett underskott på 1500 tkr. Detta beror främst på att fler elever än vad som var budgeterat har sökt gymnasieutbildning i andra kommuner. Barnomsorgen har utökats under 2006 med ytterligare två halva avdelningar. Skolskjutsar, som fick sin budget uppräknad inför 2006 visar ett nollresultat för året men ser att nya kostnader tillkommer hela tiden. Investeringar Nettokostnader i tkr Text BU-nämnden Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/bo Levene skola/bo Kvänum skola/bo Jung skola/bo Tråvad/Larv skola/bo Vedum skola/bo Gymnasieskolan Torsgårdens förskola Kulturskolan Skolmåltider Skolskjutsar Inv gymnastiksalar Extra inv datorer Inv slöjdsalar Elevhälsan Nettoinvesteringar Under 2006 har ytterligare anpassning av lokaler i Kedumsgården till barnomsorg gjorts. Ett större antal klassrumsmöbler har införskaffats till Alléskolan. Slöjdsalarna har fått ny utrustning, framför allt symaskiner till textilslöjden. Vad gäller datautrustning har mycket pengar gått till central utrustning, servrar mm. Dessutom har många enheter köpt videoprojektorer, tre enheter har börjat arbeta med så kallade smart-boards och ett läshjälpsprogram för dyslektiker har installerats i hela kommunen. På intäktssidan finns 97 tkr efter försäljning av två äldre skolbussar. Förskolorna har använt investeringsmedel för att köpa lekutrustning för både inomhus- och utomhusmiljö. De har dessutom investerat i nya bord med stark bullerdämpande effekt.

3 VARA KOMMUN sid 3 (29) Mål och måluppfyllelse Verksamhetsmål De övergripande verksamhetsmålen redovisas i den strategiska planen: Vara kommuns barnomsorgs- och skolverksamhet präglas av målmedvetenhet, arbetsglädje, trygghet och beredskap för förändring. Skolan ska ha fokus på ett lärande där eleven själv stimuleras att inhämta kunskaper. Grunden för det livslånga lärande ska påbörjas redan i förskolan. Nämndens verksamhet präglas av medinflytande och ansvar så att både barn/elever, föräldrar och medarbetare engagerar sig, känner sig delaktiga i utvecklingen och vill medverka till ständiga förbättringar av verksamheten. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att vara delaktiga i samhället och samhället uppmuntras att vara en del av de ungas lärande. Barn- och utbildningsnämndens inriktning skall vara följande: Personalen skall stimuleras att utveckla nya pedagogiska inriktningar och metoder. Försök skall genomföras vad gäller alternativa lärmiljöer och tidplaner. Alternativa profileringar, ex. inom musik, miljö, teknik och rörelse skall finnas tillgängligt inom skola och barnomsorg. Kulturskolans verksamhet är en viktig del i detta. Skolan skall samverka aktivt på olika sätt med näringslivet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Upprustning och pedagogisk utformning av skolgårdsmiljöerna skall göras. Möjlighet till högskolestudier på distans skall erbjudas. Det livslånga lärandet skall främjas, en samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig del i detta arbete Måluppfyllelse Följande avstämning av inriktningsmålen gäller hela mandatperioden. Ett målmedvetet arbete pågår kontinuerligt för att utveckla och förnya pedagogiska arbetssätt och arbetsmetoder. Bland annat är skola och barnomsorg med i ett femårigt forskningsprojekt, PBS, Problembaserad skolutveckling, som drivs av Karlstads Universitet. Ett annat exempel på pedagogiska metoder som används alltmer är Storyline. Samarbetet med kulturskolans pedagoger gör att kulturaktiviteter kopplas till det vanliga lärandet. En alternativ lärmiljö som funnits i många år är Naturskolan med sitt motto Att lära in ute. Cirka elever besöker Naturskolan varje termin. En av skolorna har en skolskog där varje elev tillbringar tid och löser uppgifter minst en gång per vecka. Konserthuset, biblioteket, museer och så kallade science centers besöks i den utsträckning enheten har tid och råd. Närsamhället är en lärmiljö som används alltmer men som skulle kunna utnyttjas mer. Alla kommunens grundskolor har deltagit i försöket kring en timplanefri skola. I de lägre åldrarna är en skola utan timplan ett faktum medan det i år 6-9 fortfarande i stor utsträckning är ett traditionellt schema som styr undervisningen även om vissa uppluckringar har gjorts.

4 VARA KOMMUN sid 4 (29) Flera av grundskolorna har profileringar mot natur, kultur, litteratur mm, men ingen enhet har ännu en valbar, alternativ profilering. En försvårande omständighet är att väldigt många elever åker skolskjuts och man bara är berättigad skolskjuts till skolan i sitt upptagningsområde. För tillfället planeras det för en valbar profil på Alléskolan år 7-9 med inriktning mot kultur i samarbete med kulturskolan. En satsning på företagsamt lärande och samverkan mellan skola och näringsliv har gjorts i och med att en tjänst på 75 % har tillsatts med medel från Tillväxt Skaraborg och näringslivsenheten. Arbetet ser olika ut på olika skolor då ambitionen är att införliva näringslivskontakterna i det vanliga, pågående arbetet för att göra det till mer än ett projekt. Arbetet är på väg i rätt riktning men går att utveckla mer. Det pågår ett stort arbete för att bättre hjälpa barn som är i behov av extra stöd. Psykologtjänsten har utökats från halvtid till heltid. Ytterligare två specialpedagoger har anställts (två halvtidstjänster) så att det nu finns ett samarbetsteam bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog för varje skolområde. Dessutom finns tillgång till psykolog och talpedagog. En gemensam mall för åtgärdsprogram har tagits fram och används av alla enheter. Samarbetet mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen vidareutvecklas hela tiden. Tekniska förvaltningen har genomfört en upprustning av skolgårdsmiljöerna för ca 3500 tkr. Arbetet har utförts i samarbete med skolans personal och elever samt med föräldraföreningarna. De senaste åren har flera högskolekurser lokaliserats till Vara från Skövde, Vänersborg och Göteborg. Detta har inneburit att t ex många fler lärare har utnyttjat möjligheten till kompetensutveckling då den ordnats på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet finns det flera distanskurser inom ramen för den så kallade Skaraborgsdistansen men högskolekurser på distans finns det inte tillgång till i Vara för närvarande. Distansstudier på högskolenivå är ett av uppdragen för kommunstyrelsens planerade lärcentrum. Det livslånga lärandet lyfts fram i många sammanhang, från förskolan till vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet försöker man möjliggöra för alla som vill kunna läsa en eller flera kurser eller en hel utbildning. I möjligaste mån finns det ett kontinuerligt intag av elever under året. Samarbetet med gymnasieskolan gör att fler kurser kan ordnas. Uppdragsutbildning för näringslivet, framför allt truckförarutbildning och så kallade heta arbeten, genomförs av vuxenutbildningen. Beroende på näringslivets behov och möjligheter skulle samarbetet mellan näringslivet och vuxenutbildningen kunna öka.

5 VARA KOMMUN sid 5 (29) Framtiden Antal barn i Vara kommun födda Antal Födelseår Allmänt Den nya nationella politiken aviserar många stora förändringar inom områdena barnomsorg, skola/utbildning de närmaste åren. Hur dessa kommer att påverka våra verksamheter och i vilken grad är ännu för tidigt att säga. En ny skollag har varit på gång under många år. Troligen dröjer det något år till innan den kommer. På lokalt plan kommer en lyckad satsning på Vara Horse Arena med inflyttning av familjer att påverka dimensioneringen av såväl barnomsorg som skolor. Det politiska beslutet att samla stöd- och serviceverksamheter under den nya tekniska servicenämnden innebär att skolskjutsar egna chaufförer och bussar, lokalvård och kost flyttas. Barnomsorgen Barnafödandet varierar mycket mellan åren. Under 2006 föddes i hela kommunen ca 50 fler barn än år 2005 och ungefär lika många som under år Dessutom varierar det rätt mycket mellan olika delar i kommunen. Det kommer troligen att bli behov av fler förskoleavdelningar framöver. En faktor som möjligen kan minska efterfrågan i mindre omfattning är ett eventuellt införande av kommunal vårdnadspeng. Även förskolebarn har rätt till hemspråksundervisning. Vi har ännu inte någon sådan undervisning. Samverkan med socialförvaltningen kring hur man kan stötta både barn med behov av särskilt stöd och deras föräldrar är en allt viktigare fråga. I dag genomförs så kallade COPEs föräldrautbildningar men större insatser behövs för att stötta i ett tidigt skede. Grundskolan Skolministern har meddelat att regeringen avser att införa betyg från år 6. Man föreslår även att kommunerna själva får bestämma om att införa skriftliga omdömen från år 1. En

6 VARA KOMMUN sid 6 (29) diskussion har startat om det är förenligt med en likvärdig skola att det kan bli olika system i olika kommuner. Elevantalet i grundskolan sjunker och en anpassning av organisationen pågår. Dock kan man se att i några skolor kommer elevantalet till viss del att öka igen om några år. Hemspråksundervisning har startat och kommer att utökas under Man kan se en tendens att allt fler barn efterfrågar hemspråk och antalet språk ökar också. De största grupperna är barn som talar bosniska och engelska. Även svenska för invandrare för barn i grundskoleåldern ökar. Från skolorna kommer rapporter om att allt fler elever behöver stöd av olika skäl, framför allt sociala. Den biblioteksplan som skall tas fram i varje kommun berör även skolbiblioteken och här behöver samarbetet utökas. Samverkan mellan skola och näringsliv har getts mycket fokus under de senaste åren och behöver fortsätta att utvecklas. Näringsliv och samhället utanför skolan är en stor och viktig resurs i lärandet. Gymnasieskolan Den under många år planerade gymnasiereformen blev en reform med förhinder. Den är nu tillbakadragen för att hela gymnasieutbildningssystemet skall ses över igen. Däremot skall en enskild del av reformen träda i kraft; från och med hösten 2008 kommer det att bli möjligt att söka gymnasieutbildningar fritt i hela landet Regeringsskiftet har medfört att förutsättningarna för rekryteringen till vuxenutbildningen förändrats då rekryteringsbidraget dragits in. Rekryteringen av vuxenstuderande påverkas också mycket av situationen på arbetsmarknaden. Det riktade statsbidraget har också det dragits in vilket medför att framtiden känns oviss. Det lärcentrum som skall starta under kommunledningen blir en viktig samarbetspartner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kulturskolan Kulturskolans verksamhet är omfattande och framgångsrik och den är en viktig del i kommunens satsning på kultur och konst. Förhoppningsvis kommer kulturskolans verksamhet att inom några år vara sammanslagen med Torsbo fritidsgård. Även Lagmansgymnasiets estetiska program är en samarbetspartner i denna vision.

7 VARA KOMMUN sid 7 (29) Nämnd och administration Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad utbildningskontoret 82 % Pers.kostn.andel 82% Viktiga händelser/internationella händelser Under året togs ett beslut om en ny nämndsorganisation vilken bland annat innebär att kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden slås samman till en bildningsnämnd. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Att leda, styra och utveckla verksamheten, samt verkställa beslut i enlighet med barn- och utbildningsnämndens intentioner på ett effektivt och rationellt sätt. Att tillhandahålla tjänster, handlingar och information som efterfrågas av kommuninvånare, politiker, resultatenheter och myndigheter. Effektmål Nämndens ledamöter och resultatenhetschefer skall anse att förvaltningens servicenivå är bra eller mycket bra. Tjänstegarantier Vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet. Måluppfyllelse Nämndens beslut verkställs enligt uppställda normer. I slutet av 2006 gjordes en enkätundersökning bland nämndens politiker där resultatet visade att man överlag är nöjd med den service man får av förvaltningen.

8 VARA KOMMUN sid 8 (29) Förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad barnomsorg 77 % Pers.kostn.andel 77% Viktiga händelser/internationella händelser Förskoleverksamheten i kommunen har utökats under året i Tråvad från 1,5 till 2,0 avdelningar. En nybyggd avdelning i Vedum togs i bruk i augusti. På grund av den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser i Vedum har man inte kunnat lämna de tillfälliga lokalerna i den inhyrda paviljongen ännu. Ytterligare en förstärkning av barnomsorgsplatser blev det i Vedum i och med att kyrkan startade en halv avdelning, Arken i sina lokaler. Det planeras för nybyggnation av förskola i Arentorp. Propositionen Kvalitet i förskolan har varit ett område för samtal och kompetensutveckling på alla förskolor i kommunen. Bland annat har begreppen genus och likabehandling diskuterats. Fritidshemmens personal har fortsatt sin gemensamma kompetensutveckling och besöker varandras enheter för att lära av varandra. Skolverket har i en rapport uppmärksammat att det är mycket stora barngrupper på fritids och att det inte alltid finns någon tydlig ledning och uppsatta mål för verksamheten. Trots stora grupper i Vara håller verksamheten hög kvalitet med tydliga mål och uppföljningar. Arbetsmiljön inom barnomsorgen har kommit i fokus på grund av höga ljudnivåer. På ett urval förskolor och fritidshem har bullermätningar gjorts under året. Resultaten ligger generellt under gränsvärdet utom i undantagsfall vid vissa tillfällen. Personal som så önskat har fått göra hörselundersökningar. Bullerdämpande åtgärder har vidtagits och bland annat har speciella bord med starkt bullerdämpande effekt köpts in. Alla enheter deltog i större eller mindre utsträckning i den stora utställningen Vara Expo.

9 VARA KOMMUN sid 9 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar aktivt med normer och värden. Alla enheter har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskoleklasserna. Insatser görs för att fokusera på lekens betydelse i lärandet. Måluppfyllelse Alla förskolor arbetar med att nå de övergripande inriktningsmålen inom de olika områdena. Att döma av utvärderingar, samtal och intervjuer personalen gör med föräldrarna når de mycket bra resultat. ARS stora brukarundersökning som under hösten skickades ut till alla familjer med barn i förskolan, visar samma goda resultat. Följande är de sammanfattande frågorna i enkäten: (Skala 1-4 med 4 som högsta betyg.) Vad tycker du om verksamheten på ditt barns förskola/fritidshem, allt sammantaget? Vad tycker du om informationen och kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Hur aktiv tycker du själv att du är i kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem. (Skala: Mkt aktiv till mkt litet aktiv) Vilket intryck har du av miljön på ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Vilket betyg ger du ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? ,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,6 Av siffrorna framgår tydligt att verksamheten håller en hög och jämn kvalitet.

10 VARA KOMMUN sid 10 (29) Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. Vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. Ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. Utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. Måluppfyllelse Resultaten på ARS frågor om tjänstegarantierna är inte lika bra. Vad gäller de två första punkterna svarar 49% respektive 32% negativt och 24%, respektive 28% positivt. En stor procent svarar att de inte vet, vilket troligen beror på att det har gått flera år sedan frågeställningarna var aktuella. En förbättring från vår sida blir att följa upp dessa punkter i direkt anslutning till att barnet har fått en placering. Övriga tre punkter får mycket hög andel ja-svar (71, 85 och 89%), vilket är mycket positivt. Utvecklingssamtal erbjuds nu två gånger per år i stället för bara en gång. Nyckeltal Förskola och skolbarnomsorg Ant barn (försk. 1-5, fam dh, frithem) Kostn per vol.tim förskola 1-5 (kr) fam.dgh (kr) fritidshem (kr) Reformbarn Antal barn i reformer Arbetslösa Föräldralediga åringar allmän förskola

11 VARA KOMMUN sid 11 (29) Grundskola Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad grundskolan 75 % Pers.kostn.andel 75% Fördelning per enhet är som följer: Elevantal grundskolan kalenderår 2005 och ,5 435, ,5 105,5 85, ,5 27,5 557, ,5 65, Arentorp Vedum Larv Levene Jung Park Viktiga händelser/internationella händelser Antalet elever i grundskolan minskar från 1 882,5 elever 2005 till 1 786,5 elever Hur minskningen fördelar sig mellan enheterna framgår av ovanstående bild. Även om det oftast går att göra naturliga anpassningar i personalstyrkan innebär det för några enheter att man troligen måste säga upp personal. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Skolpersonal från flera enheter var i England på besök i våras och engelska rektorer och lärare har varit i Vara. Nu planeras för elevbesök i England för elever från bland annat Nästegårdsskolan, Jungs skola, Larv/Tråvad och Västra skolan. Västra skolan deltar även i ett projekt med skolor från Spanien, Österrike och Turkiet. Temat är sång och dans och höjdpunkten kommer att bli

12 VARA KOMMUN sid 12 (29) en föreställning i konserthuset i Vara år Nästegårdsskolan har också regelbundna kontakter med Mäntsälä i Finland. Liksom övriga kommunala enheter deltog grundskolan i den stora mässan Vara Expo i oktober Ett stort arbete lades ner på att ge en god bild av skolarbetet och utställningen fick mycket positiv respons av besökarna. Försöksperioden Utan timplan fortsätter fram till den 30 juni Troligen kommer timplanen att tas bort och endast den totala timtiden regleras. För att veta att våra elever får sin garanterade tid gjordes i våras en kartläggning av hur mycket tid eleverna får totalt. De flesta elever går på minst två olika skolor under sin grundskoletid. Undersökningen visar att alla skolor ger betydligt mer än den garanterade tiden, 6665 timmar. En annan kartläggning som gjorts under 2006 är Elevens val. Organisationen ser olika ut på de olika enheterna och tiden används framför allt till arbetspass/individuellt arbete, tema/estetiskt val samt ämnesundervisning. En avstämning gjordes mot lagparagraferna för att kontrollera att de efterföljs och ett antal frågor diskuterades i rektorsgruppen. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar med normer och värden. Det ska finnas ett fungerande system för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning eller kränkande särbehandling. Eleverna skall stimuleras till ökad fysisk aktivitet. Samarbetet med Karlstad universitet kring PBS, Problembaserad skolutveckling, kommer igång på några enheter. Alla enheter skriver kvalitetsredovisning enligt det förnyade systemet. Måluppfyllelse Inriktningsmålen är ständigt närvarande i grundskolans arbete och alla enheter konkretiserar målen genom att välja utvecklingsområden varje år. Dessa stäms sedan av i kvalitetsre-

13 VARA KOMMUN sid 13 (29) dovisningarna som skrivs efter en särskilt mall och lämnas till förvaltning och nämnd. På förvaltningsnivå sammanställs alla kvalitetsredovisningar till en gemensam redovisning, som sedan skickas in till Skolverket. Varas kvalitetsredovisningssystem har fått mycket fina omdömen av Skolverket och har väckt stort intresse i många kommuner. ARS brukarundersökningar för grundskolan genomförs bland samtliga elever och föräldrar i år 3, år 4, år 6 och år 9, ca elever och föräldrar. Överlag är resultaten mycket bra men det finns några frågor som behöver analyseras noggrant och förbättras. Dessa frågor rör framför allt kränkande behandling, möjlighet att få kontakt med företag och organisationer, elevinflytande och studie- och yrkesvägledning. Trivsel, kontakt med lärare och undervisningens kvalitet får genomgående höga siffror. De flesta frågor får ungefär samma omdömen som vid förra mätningen för två år sedan. Ingen fråga får mer än en marginell försämring (3-4%) och de flesta frågor har förbättrats ca 3-7%. Den enskilda fråga som visar störst förbättring är möjligheter att se teater, utställningar eller konserter i år 9, som stigit med 31%. Vid en jämförelse mellan omdömena gjorda av elever i de olika årskurserna är det tydligt att ju äldre man blir, desto mer kritisk är man. Speciellt i år 9 sjunker värdena ganska mycket. Vad tycker du om din skola, allt sammantaget? (Skala 1-4, med 4 som bästa betyg.) Elever i år 3 3,6 3,6 Elever i år 4 3,5 3,4 Elever i år 5 3,3 3,2 Elever i år 6 3,2 3,1 Elever i år 9 2,8 2,8 Ovanstående siffror är resultatet för eleverna totalt i de olika årskurserna. Varje skola har fått ett eget material för att kunna analysera, utveckla och förbättra sin verksamhet. Föräldraalliansen i Sverige gör ett kommunalt grundskoleindex. Fyra kvalitetsområden måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen beräknas, viktas och läggs samman till ett kvalitetsindex för grundskolan. År 2006 hamnade Vara på en hedrande 37:e plats i Sverige, bäst bland de skaraborgska kommunerna och trea i Västra Götaland. Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. Elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.

14 VARA KOMMUN sid 14 (29) Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger 1/3 del av dagsbehovet av näring och energi. Vid medicinska skäl serveras specialkost. Måluppfyllelse Utvecklingssamtalen värderas högt av både elever och lärare. Elever som riskerar att få underkänt får möjlighet till extra stöd. Tjänstegarantierna vad gäller mat och specialkost uppfylls. Nyckeltal Grundskola Antal elever i grundskolan 1 786, , ,5 Varav elever i Önums Friskola 65,5 74,5 81,5 Kostnad per elev i grundsk i tkr 61,4 58,1 50,9 Antal lärare per 100 elever i I Vara kommun 7,8 7,5 7,5 Antal lärare per 100 elever i Kommungruppen 8,4 8,1 8,2 Antal lärare per 100 elever i Riket 8,2 8,1 8,1 Antal vuxna per 100 elever i Vara Kommun 9,2 8,9 9,4 I denna beräkning ingår grundskolans elever. Personal som ingår är lärare, förskollärare och elevassistenter. Personal som finns i skolan men som inte är med i beräkningen är: rektor, personliga assistenter, fritidspedagoger, specialpedagoger och servicepersonal. Redovisning av nationella prov år 5 Svenska Engelska Matematik Antal elever Andel (%) elever som nått: Uppnått målen På väg att nå målen Kommer inte att nå målen vid slutet år De flesta av eleverna nådde de mål som är uppsatta för slutet av femte skolåret. I engelska och matematik har andelen elever som klarar målen minskat sedan 2004 medan det är i princip oförändrat i svenska. Om man jämför skolenheterna kan man inte se några betydande skillnader, utan resultaten kan hänvisas till det elevunderlag som finns och som varje år ger naturliga och marginella skillnader.

15 VARA KOMMUN sid 15 (29) Redovisning av nationella prov år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Redovisning av betyg år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen I år 9 så fick de allra flesta eleverna Godkänd eller bättre både i de nationella proven och i de slutliga betygen. Generellt kan man se att det är fler utdelade Godkänd eller bättre i betygen jämfört med de nationella proven, speciellt i ämnet matematik.

16 VARA KOMMUN sid 16 (29) Gymnasieskola/vuxenutbildning Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad gymnasiet/vuxenutb. 44 % Pers.kostn.andel 44% Viktiga händelser/internationella händelser I februari tillkännagavs resultat av den inspektion av skolan som Skolverket gjort. Inspektörerna sammanfattar rapporten med att de anser Lagmansgymnasiets lokaler vara i gott skick samt väl anpassade för verksamheten som bedrivs. De anser vidare att såväl ungdoms- som vuxenstuderande har ett brett utbud att välja mellan och erbjuds en utbildning av god kvalitet. En brist som påpekades var att kommunen är skyldig att anordna Särvux, varför den verksamheten startade med sex elever under senhösten. Beslutet om den sedan länge planerade gymnasiereformen revs upp som en följd av regeringsskiftet. Gymnasiereformen skulle ha trätt i kraft i och med läsårsstarten 2007 och Lagmansgymnasiet hade lagt relativt mycket tid på planering. Verksamheten på Lagmansgymnasiet har inte genomgått några större förändringar under året men på det Individuella programmet har lokaler gjorts om för att förbättra miljön samtidigt som ytterligare en pedagog har anställts. Detta har inneburit en förbättring av verksamheten. Samverkan med andra länder pågår och som exempel kan nämnas att Bygg- och Hotelloch Restaurangprogrammen har samarbete med yrkesinstitutet i Mäntsäla och att elev- och personalutbyten har ägt rum under året. Elever vid Samhällsvetenskaps-, El- och Industriprogrammen gjorde en gemensam resa till Krakow i Polen och vidare har elever besökt Paris, Berlin samt Catarroja. Teknikprogrammet besökte Polen samt Tjeckien. Några elever vid Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen var i Bryssel för att under en vecka lära mer om EU. Elever på Hotell- och Restaurangprogrammet har genom ett EU-projekt förlagt 3-veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) till Finland respektive Spanien.

17 VARA KOMMUN sid 17 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Enheten arbetar med prioriterade frågor inom områdena normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, samverkan och rektors ansvar. Måluppfyllelse Skolverket uppger i sin rapport (feb 2006) att de bedömer att elever och vuxenstuderande överlag är trygga och trivs mycket bra i sin skola. De säger vidare att skolan arbetar på ett mycket bra sätt för att motverka kränkande behandling och att skolans elever överlag är trygga och vänliga. De allra flesta arbetar intensivt och gör sitt bästa under de lektioner som inspektörerna besöker. Eleverna är stolta över sin skola, bemöter varandra och skolans personal mycket väl och visar tolerans och hänsyn. Det finns en tydlig social kontroll och samtidigt ett öppet förhållande mellan lärare och elever. Skolan är småskalig och eleverna lär känna varandra över klass- och programgränser. I den undersökning som gjorts av ARS Research AB framgår att av samtliga elever uppger 91% att stämningen mellan eleverna är god och 87% uppger att de aldrig blivit mobbade. För att alla elever på skolan ska känna sig trygga finns ett mobbningsförebyggande råd med representanter från alla klasser. För att eleverna ska lära känna varandra bättre strävar Lagmansgymnasiet mot att genomföra många studiebesök och utflykter. För att samverkan ska öka över programgränserna och för att utveckla elevers känsla för samhörighet genomförs även resor av internationell karaktär. För att bättre kunna hjälpa elever som inte når målen har Lagmansgymnasiet tid för speciallärare utökats under året samt speciella dataprogram införskaffats. Elever som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds möjlighet att få muntliga prov i stället för skriftliga och extra stöd ges om eleven så önskar. Elever med dyslexi erbjuds även att låna en bärbar dator i syfte att underlätta skolarbetet. Vid behov hålls elevvårdskonferens och åtgärdsprogram upprättas. Lärare samarbetar över kursgränser så att elever lättare ska kunna se sammanhang och helhet och samtidigt minska deras arbetsbörda.

18 VARA KOMMUN sid 18 (29) I Skolverkets rapport framförs att skolans lokaler är tilltalande och välvårdade och mycket väl anpassade för den verksamhet som bedrivs. Vid samtliga program är eleverna delaktiga i planeringsarbetet av pågående kurser. Samtliga program har också representanter i skolans elevråd och idrottsförening. Tid finns även avsatt på schema för klassråd. Vid flera program tar elever stort ansvar för anskaffande av platser till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen har möjligheter att anpassa sina studier efter sin egen situation. Elever kan i flera kurser välja mellan att studera på distans eller följa en mera traditionell undervisning. Den mätning som gjorts av Research AB i november 2006 visar att 70% av Lagmansgymnasiets elever anser att elevinflytandet vid skolan är mycket/ganska bra. Lärarna gör fortlöpande utvärderingar för att vara lyhörda för elevernas önskemål. Vid Lagmansgymnasiet bjuds föräldrar in till föräldramöten och i åk 1 erbjuds alla föräldrar information om studieresultat. Skolan anordnar som tradition Öppet Hus under november månad och då fylls skolan av olika intressenter. Skolans elever har deltagit i kulturella evenemang (minst ett/termin) och studiebesök. Vid flera tillfällen har externa föreläsare medverkat vid lektionerna. Samverkan med andra länder pågår och flera program är involverade i skolans internationalisering. Vid Lagmansgymnasiet genomförs många studiebesök och elever som studerar vid yrkesförberedande program genomför minst 15 veckors arbetsplatsförlagd tid under sin utbildning. Kvalitet och prestationer Nyckeltal Gymnasieskola Antal elever i Vara gymnasieskola Varav interkommunala elever Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning Andel (%) elever som uppnått minst godkänt betyg i kärnämnen på gymnasieskolan Kurs Sv A Sv B Ma A En A Id A Sh A Re A Na A Est Barn- och fritid Bygg , ,6 76,9 100 El , , Estetiskt ,9 100 Fordon ,7 86,7 93, ,7 93,3 100 Handel- och adm Hotell- och rest Industri Naturvetenskap , Samhällsvetenskap ,2 100 Teknik ,9 100 S:a nationella ,2 96, ,6 97,8 93,3 91,1 100

19 VARA KOMMUN sid 19 (29) Nationella program på gymnasieskolan Antal elever Antal elever med slutbetyg Genomsnitt betygspoäng Andel med reduc. progr Andel med utökat progr Barn- och fritid Bygg El , Estetiskt ,3 0 27,8 Fordon ,7 Handel- och adm Hotell- och rest , Industri Naturvetenskap ,4 5,3 0 Samhällsvetenskap ,8 9,1 29,1 Teknik ,6 21,4 14,3 S:a nationella ,1 5 21,2 Individuellt Specialutformat Totalt ,2 4,7 22,1 Större delen av eleverna har fått betyget Godkänd eller bättre i de flesta kärnämnena inom gymnasieskolan. I några ämnen är andelen godkända något sämre, detta gäller främst ämnena naturkunskap och religion. Drygt 86 % av eleverna gick ur gymnasiet med ett slutbetyg. Särskola Särskolan är ett samlingsnamn för grundsärskolan, träningsskolan, gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen. Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad särskolan 56 % Anledningen till den låga personalkostnadsandelen för särskolan är, liksom för gymnasieskolan, de interkommunala ersättningarna. Pers.kostn.andel 56%

20 VARA KOMMUN sid 20 (29) Viktiga händelser/internationella händelser Eleverna på grundsärskolan har haft charader inför varandra, en träning i att framträda inför grupp. De har framträtt inför Parkskolans elever med ett program i skolans Adventskalender och dessutom framfört ett Luciatåg på Varas bibliotek. Gymnasiesärskoleeleverna har medverkat i showen vid gymnasiets Öppet Hus. Grundsärskolan har haft en må-gott dag. Vikten av att äta en nyttig frukost och vårda sin kropp med både rörelse och avslappning var temat. Klass 1-8 hade maskerad. Inför den valde eleverna vilka ansiktsmasker de ville tillverka på bildlektionen. De visade sedan upp dessa inför övriga elever. Några grundsärskoleelever har övningsämnen tillsammans med grundskolans elever, vilket har varit individanpassat efter elevens behov och intresse. Grundsärskoleelever samarbetar med eleverna på Träningsskolan på olika arbetspass. En elev från grundsär har kommit till träningsverksamheten vid 1 tillfälle/v för att tillsammans utveckla sina sociala kompetenser. Samarbetet har fungerat och eleverna har stundtals kunnat lösa uppgifter på egen hand. Grundsärskoleelever har i en mindre grupp fått kunskap om närmiljön genom olika aktiviteter och studiebesök i Vara. En gång i månaden åker eleverna till Naturskolan Hillet. Gymnasiesärskolan har bland annat gjort studiebesök till Hornborgasjön, Oasen, Ragn Sell i Vara, Varbergs fästning och Världskulturmuseet. Elever i årskurs 9 och 10 har varit på PRAO på olika gymnasieskolor. Eleverna deltar i de kulturutbud som ges i kommunen. Några elever har deltagit i musik- och dramalektioner på Kulturskolan. Alla grundsärskoleelever har gjort besök på fritidshemmet Kupolen. Det har varit svårt att hitta bra platser till gymnasiesärskoleelevernas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). De flesta eleverna har varit ute några dagar medan andra har haft regelbunden APU under året. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ... 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...9 PERSONAL...10 RESURSER

Läs mer

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Verksamheter: grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola, fritidshem för båda inriktningarna och korttidstillsyn. Organisation och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer