Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter varav projektmedel 0 Verksamhetens kostnader varav projektmedel 0 varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott INVESTERINGSREDOVISNING Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Netto kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 41,41 42,15 48% 1% Intäkternas fördelning % Försäljn medel Taxor o avg Kostnadernas fördelning % 2% Arbetskraft 35% Material 1% 25% Hyror o arre Bidrag mm Förs. av verks o entr 3% 59% Tjänster Bidrag Kapitalk. mm 1

2 VARA KOMMUN sid 2 (29) Årets resultat Barn- och utbildningsnämndens resultat för år 2006 visar på ett överskott på 235 tkr. De flesta resultatenheterna visar ett litet överskott. Elevhälsan har fått ett större engångsbelopp från försäkringskassan retroaktivt från Lagmansgymnasiet visar ett underskott på 1500 tkr. Detta beror främst på att fler elever än vad som var budgeterat har sökt gymnasieutbildning i andra kommuner. Barnomsorgen har utökats under 2006 med ytterligare två halva avdelningar. Skolskjutsar, som fick sin budget uppräknad inför 2006 visar ett nollresultat för året men ser att nya kostnader tillkommer hela tiden. Investeringar Nettokostnader i tkr Text BU-nämnden Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/bo Levene skola/bo Kvänum skola/bo Jung skola/bo Tråvad/Larv skola/bo Vedum skola/bo Gymnasieskolan Torsgårdens förskola Kulturskolan Skolmåltider Skolskjutsar Inv gymnastiksalar Extra inv datorer Inv slöjdsalar Elevhälsan Nettoinvesteringar Under 2006 har ytterligare anpassning av lokaler i Kedumsgården till barnomsorg gjorts. Ett större antal klassrumsmöbler har införskaffats till Alléskolan. Slöjdsalarna har fått ny utrustning, framför allt symaskiner till textilslöjden. Vad gäller datautrustning har mycket pengar gått till central utrustning, servrar mm. Dessutom har många enheter köpt videoprojektorer, tre enheter har börjat arbeta med så kallade smart-boards och ett läshjälpsprogram för dyslektiker har installerats i hela kommunen. På intäktssidan finns 97 tkr efter försäljning av två äldre skolbussar. Förskolorna har använt investeringsmedel för att köpa lekutrustning för både inomhus- och utomhusmiljö. De har dessutom investerat i nya bord med stark bullerdämpande effekt.

3 VARA KOMMUN sid 3 (29) Mål och måluppfyllelse Verksamhetsmål De övergripande verksamhetsmålen redovisas i den strategiska planen: Vara kommuns barnomsorgs- och skolverksamhet präglas av målmedvetenhet, arbetsglädje, trygghet och beredskap för förändring. Skolan ska ha fokus på ett lärande där eleven själv stimuleras att inhämta kunskaper. Grunden för det livslånga lärande ska påbörjas redan i förskolan. Nämndens verksamhet präglas av medinflytande och ansvar så att både barn/elever, föräldrar och medarbetare engagerar sig, känner sig delaktiga i utvecklingen och vill medverka till ständiga förbättringar av verksamheten. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att vara delaktiga i samhället och samhället uppmuntras att vara en del av de ungas lärande. Barn- och utbildningsnämndens inriktning skall vara följande: Personalen skall stimuleras att utveckla nya pedagogiska inriktningar och metoder. Försök skall genomföras vad gäller alternativa lärmiljöer och tidplaner. Alternativa profileringar, ex. inom musik, miljö, teknik och rörelse skall finnas tillgängligt inom skola och barnomsorg. Kulturskolans verksamhet är en viktig del i detta. Skolan skall samverka aktivt på olika sätt med näringslivet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Upprustning och pedagogisk utformning av skolgårdsmiljöerna skall göras. Möjlighet till högskolestudier på distans skall erbjudas. Det livslånga lärandet skall främjas, en samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig del i detta arbete Måluppfyllelse Följande avstämning av inriktningsmålen gäller hela mandatperioden. Ett målmedvetet arbete pågår kontinuerligt för att utveckla och förnya pedagogiska arbetssätt och arbetsmetoder. Bland annat är skola och barnomsorg med i ett femårigt forskningsprojekt, PBS, Problembaserad skolutveckling, som drivs av Karlstads Universitet. Ett annat exempel på pedagogiska metoder som används alltmer är Storyline. Samarbetet med kulturskolans pedagoger gör att kulturaktiviteter kopplas till det vanliga lärandet. En alternativ lärmiljö som funnits i många år är Naturskolan med sitt motto Att lära in ute. Cirka elever besöker Naturskolan varje termin. En av skolorna har en skolskog där varje elev tillbringar tid och löser uppgifter minst en gång per vecka. Konserthuset, biblioteket, museer och så kallade science centers besöks i den utsträckning enheten har tid och råd. Närsamhället är en lärmiljö som används alltmer men som skulle kunna utnyttjas mer. Alla kommunens grundskolor har deltagit i försöket kring en timplanefri skola. I de lägre åldrarna är en skola utan timplan ett faktum medan det i år 6-9 fortfarande i stor utsträckning är ett traditionellt schema som styr undervisningen även om vissa uppluckringar har gjorts.

4 VARA KOMMUN sid 4 (29) Flera av grundskolorna har profileringar mot natur, kultur, litteratur mm, men ingen enhet har ännu en valbar, alternativ profilering. En försvårande omständighet är att väldigt många elever åker skolskjuts och man bara är berättigad skolskjuts till skolan i sitt upptagningsområde. För tillfället planeras det för en valbar profil på Alléskolan år 7-9 med inriktning mot kultur i samarbete med kulturskolan. En satsning på företagsamt lärande och samverkan mellan skola och näringsliv har gjorts i och med att en tjänst på 75 % har tillsatts med medel från Tillväxt Skaraborg och näringslivsenheten. Arbetet ser olika ut på olika skolor då ambitionen är att införliva näringslivskontakterna i det vanliga, pågående arbetet för att göra det till mer än ett projekt. Arbetet är på väg i rätt riktning men går att utveckla mer. Det pågår ett stort arbete för att bättre hjälpa barn som är i behov av extra stöd. Psykologtjänsten har utökats från halvtid till heltid. Ytterligare två specialpedagoger har anställts (två halvtidstjänster) så att det nu finns ett samarbetsteam bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog för varje skolområde. Dessutom finns tillgång till psykolog och talpedagog. En gemensam mall för åtgärdsprogram har tagits fram och används av alla enheter. Samarbetet mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen vidareutvecklas hela tiden. Tekniska förvaltningen har genomfört en upprustning av skolgårdsmiljöerna för ca 3500 tkr. Arbetet har utförts i samarbete med skolans personal och elever samt med föräldraföreningarna. De senaste åren har flera högskolekurser lokaliserats till Vara från Skövde, Vänersborg och Göteborg. Detta har inneburit att t ex många fler lärare har utnyttjat möjligheten till kompetensutveckling då den ordnats på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet finns det flera distanskurser inom ramen för den så kallade Skaraborgsdistansen men högskolekurser på distans finns det inte tillgång till i Vara för närvarande. Distansstudier på högskolenivå är ett av uppdragen för kommunstyrelsens planerade lärcentrum. Det livslånga lärandet lyfts fram i många sammanhang, från förskolan till vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet försöker man möjliggöra för alla som vill kunna läsa en eller flera kurser eller en hel utbildning. I möjligaste mån finns det ett kontinuerligt intag av elever under året. Samarbetet med gymnasieskolan gör att fler kurser kan ordnas. Uppdragsutbildning för näringslivet, framför allt truckförarutbildning och så kallade heta arbeten, genomförs av vuxenutbildningen. Beroende på näringslivets behov och möjligheter skulle samarbetet mellan näringslivet och vuxenutbildningen kunna öka.

5 VARA KOMMUN sid 5 (29) Framtiden Antal barn i Vara kommun födda Antal Födelseår Allmänt Den nya nationella politiken aviserar många stora förändringar inom områdena barnomsorg, skola/utbildning de närmaste åren. Hur dessa kommer att påverka våra verksamheter och i vilken grad är ännu för tidigt att säga. En ny skollag har varit på gång under många år. Troligen dröjer det något år till innan den kommer. På lokalt plan kommer en lyckad satsning på Vara Horse Arena med inflyttning av familjer att påverka dimensioneringen av såväl barnomsorg som skolor. Det politiska beslutet att samla stöd- och serviceverksamheter under den nya tekniska servicenämnden innebär att skolskjutsar egna chaufförer och bussar, lokalvård och kost flyttas. Barnomsorgen Barnafödandet varierar mycket mellan åren. Under 2006 föddes i hela kommunen ca 50 fler barn än år 2005 och ungefär lika många som under år Dessutom varierar det rätt mycket mellan olika delar i kommunen. Det kommer troligen att bli behov av fler förskoleavdelningar framöver. En faktor som möjligen kan minska efterfrågan i mindre omfattning är ett eventuellt införande av kommunal vårdnadspeng. Även förskolebarn har rätt till hemspråksundervisning. Vi har ännu inte någon sådan undervisning. Samverkan med socialförvaltningen kring hur man kan stötta både barn med behov av särskilt stöd och deras föräldrar är en allt viktigare fråga. I dag genomförs så kallade COPEs föräldrautbildningar men större insatser behövs för att stötta i ett tidigt skede. Grundskolan Skolministern har meddelat att regeringen avser att införa betyg från år 6. Man föreslår även att kommunerna själva får bestämma om att införa skriftliga omdömen från år 1. En

6 VARA KOMMUN sid 6 (29) diskussion har startat om det är förenligt med en likvärdig skola att det kan bli olika system i olika kommuner. Elevantalet i grundskolan sjunker och en anpassning av organisationen pågår. Dock kan man se att i några skolor kommer elevantalet till viss del att öka igen om några år. Hemspråksundervisning har startat och kommer att utökas under Man kan se en tendens att allt fler barn efterfrågar hemspråk och antalet språk ökar också. De största grupperna är barn som talar bosniska och engelska. Även svenska för invandrare för barn i grundskoleåldern ökar. Från skolorna kommer rapporter om att allt fler elever behöver stöd av olika skäl, framför allt sociala. Den biblioteksplan som skall tas fram i varje kommun berör även skolbiblioteken och här behöver samarbetet utökas. Samverkan mellan skola och näringsliv har getts mycket fokus under de senaste åren och behöver fortsätta att utvecklas. Näringsliv och samhället utanför skolan är en stor och viktig resurs i lärandet. Gymnasieskolan Den under många år planerade gymnasiereformen blev en reform med förhinder. Den är nu tillbakadragen för att hela gymnasieutbildningssystemet skall ses över igen. Däremot skall en enskild del av reformen träda i kraft; från och med hösten 2008 kommer det att bli möjligt att söka gymnasieutbildningar fritt i hela landet Regeringsskiftet har medfört att förutsättningarna för rekryteringen till vuxenutbildningen förändrats då rekryteringsbidraget dragits in. Rekryteringen av vuxenstuderande påverkas också mycket av situationen på arbetsmarknaden. Det riktade statsbidraget har också det dragits in vilket medför att framtiden känns oviss. Det lärcentrum som skall starta under kommunledningen blir en viktig samarbetspartner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kulturskolan Kulturskolans verksamhet är omfattande och framgångsrik och den är en viktig del i kommunens satsning på kultur och konst. Förhoppningsvis kommer kulturskolans verksamhet att inom några år vara sammanslagen med Torsbo fritidsgård. Även Lagmansgymnasiets estetiska program är en samarbetspartner i denna vision.

7 VARA KOMMUN sid 7 (29) Nämnd och administration Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad utbildningskontoret 82 % Pers.kostn.andel 82% Viktiga händelser/internationella händelser Under året togs ett beslut om en ny nämndsorganisation vilken bland annat innebär att kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden slås samman till en bildningsnämnd. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Att leda, styra och utveckla verksamheten, samt verkställa beslut i enlighet med barn- och utbildningsnämndens intentioner på ett effektivt och rationellt sätt. Att tillhandahålla tjänster, handlingar och information som efterfrågas av kommuninvånare, politiker, resultatenheter och myndigheter. Effektmål Nämndens ledamöter och resultatenhetschefer skall anse att förvaltningens servicenivå är bra eller mycket bra. Tjänstegarantier Vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet. Måluppfyllelse Nämndens beslut verkställs enligt uppställda normer. I slutet av 2006 gjordes en enkätundersökning bland nämndens politiker där resultatet visade att man överlag är nöjd med den service man får av förvaltningen.

8 VARA KOMMUN sid 8 (29) Förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad barnomsorg 77 % Pers.kostn.andel 77% Viktiga händelser/internationella händelser Förskoleverksamheten i kommunen har utökats under året i Tråvad från 1,5 till 2,0 avdelningar. En nybyggd avdelning i Vedum togs i bruk i augusti. På grund av den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser i Vedum har man inte kunnat lämna de tillfälliga lokalerna i den inhyrda paviljongen ännu. Ytterligare en förstärkning av barnomsorgsplatser blev det i Vedum i och med att kyrkan startade en halv avdelning, Arken i sina lokaler. Det planeras för nybyggnation av förskola i Arentorp. Propositionen Kvalitet i förskolan har varit ett område för samtal och kompetensutveckling på alla förskolor i kommunen. Bland annat har begreppen genus och likabehandling diskuterats. Fritidshemmens personal har fortsatt sin gemensamma kompetensutveckling och besöker varandras enheter för att lära av varandra. Skolverket har i en rapport uppmärksammat att det är mycket stora barngrupper på fritids och att det inte alltid finns någon tydlig ledning och uppsatta mål för verksamheten. Trots stora grupper i Vara håller verksamheten hög kvalitet med tydliga mål och uppföljningar. Arbetsmiljön inom barnomsorgen har kommit i fokus på grund av höga ljudnivåer. På ett urval förskolor och fritidshem har bullermätningar gjorts under året. Resultaten ligger generellt under gränsvärdet utom i undantagsfall vid vissa tillfällen. Personal som så önskat har fått göra hörselundersökningar. Bullerdämpande åtgärder har vidtagits och bland annat har speciella bord med starkt bullerdämpande effekt köpts in. Alla enheter deltog i större eller mindre utsträckning i den stora utställningen Vara Expo.

9 VARA KOMMUN sid 9 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar aktivt med normer och värden. Alla enheter har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskoleklasserna. Insatser görs för att fokusera på lekens betydelse i lärandet. Måluppfyllelse Alla förskolor arbetar med att nå de övergripande inriktningsmålen inom de olika områdena. Att döma av utvärderingar, samtal och intervjuer personalen gör med föräldrarna når de mycket bra resultat. ARS stora brukarundersökning som under hösten skickades ut till alla familjer med barn i förskolan, visar samma goda resultat. Följande är de sammanfattande frågorna i enkäten: (Skala 1-4 med 4 som högsta betyg.) Vad tycker du om verksamheten på ditt barns förskola/fritidshem, allt sammantaget? Vad tycker du om informationen och kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Hur aktiv tycker du själv att du är i kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem. (Skala: Mkt aktiv till mkt litet aktiv) Vilket intryck har du av miljön på ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Vilket betyg ger du ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? ,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,6 Av siffrorna framgår tydligt att verksamheten håller en hög och jämn kvalitet.

10 VARA KOMMUN sid 10 (29) Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. Vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. Ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. Utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. Måluppfyllelse Resultaten på ARS frågor om tjänstegarantierna är inte lika bra. Vad gäller de två första punkterna svarar 49% respektive 32% negativt och 24%, respektive 28% positivt. En stor procent svarar att de inte vet, vilket troligen beror på att det har gått flera år sedan frågeställningarna var aktuella. En förbättring från vår sida blir att följa upp dessa punkter i direkt anslutning till att barnet har fått en placering. Övriga tre punkter får mycket hög andel ja-svar (71, 85 och 89%), vilket är mycket positivt. Utvecklingssamtal erbjuds nu två gånger per år i stället för bara en gång. Nyckeltal Förskola och skolbarnomsorg Ant barn (försk. 1-5, fam dh, frithem) Kostn per vol.tim förskola 1-5 (kr) fam.dgh (kr) fritidshem (kr) Reformbarn Antal barn i reformer Arbetslösa Föräldralediga åringar allmän förskola

11 VARA KOMMUN sid 11 (29) Grundskola Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad grundskolan 75 % Pers.kostn.andel 75% Fördelning per enhet är som följer: Elevantal grundskolan kalenderår 2005 och ,5 435, ,5 105,5 85, ,5 27,5 557, ,5 65, Arentorp Vedum Larv Levene Jung Park Viktiga händelser/internationella händelser Antalet elever i grundskolan minskar från 1 882,5 elever 2005 till 1 786,5 elever Hur minskningen fördelar sig mellan enheterna framgår av ovanstående bild. Även om det oftast går att göra naturliga anpassningar i personalstyrkan innebär det för några enheter att man troligen måste säga upp personal. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Skolpersonal från flera enheter var i England på besök i våras och engelska rektorer och lärare har varit i Vara. Nu planeras för elevbesök i England för elever från bland annat Nästegårdsskolan, Jungs skola, Larv/Tråvad och Västra skolan. Västra skolan deltar även i ett projekt med skolor från Spanien, Österrike och Turkiet. Temat är sång och dans och höjdpunkten kommer att bli

12 VARA KOMMUN sid 12 (29) en föreställning i konserthuset i Vara år Nästegårdsskolan har också regelbundna kontakter med Mäntsälä i Finland. Liksom övriga kommunala enheter deltog grundskolan i den stora mässan Vara Expo i oktober Ett stort arbete lades ner på att ge en god bild av skolarbetet och utställningen fick mycket positiv respons av besökarna. Försöksperioden Utan timplan fortsätter fram till den 30 juni Troligen kommer timplanen att tas bort och endast den totala timtiden regleras. För att veta att våra elever får sin garanterade tid gjordes i våras en kartläggning av hur mycket tid eleverna får totalt. De flesta elever går på minst två olika skolor under sin grundskoletid. Undersökningen visar att alla skolor ger betydligt mer än den garanterade tiden, 6665 timmar. En annan kartläggning som gjorts under 2006 är Elevens val. Organisationen ser olika ut på de olika enheterna och tiden används framför allt till arbetspass/individuellt arbete, tema/estetiskt val samt ämnesundervisning. En avstämning gjordes mot lagparagraferna för att kontrollera att de efterföljs och ett antal frågor diskuterades i rektorsgruppen. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar med normer och värden. Det ska finnas ett fungerande system för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning eller kränkande särbehandling. Eleverna skall stimuleras till ökad fysisk aktivitet. Samarbetet med Karlstad universitet kring PBS, Problembaserad skolutveckling, kommer igång på några enheter. Alla enheter skriver kvalitetsredovisning enligt det förnyade systemet. Måluppfyllelse Inriktningsmålen är ständigt närvarande i grundskolans arbete och alla enheter konkretiserar målen genom att välja utvecklingsområden varje år. Dessa stäms sedan av i kvalitetsre-

13 VARA KOMMUN sid 13 (29) dovisningarna som skrivs efter en särskilt mall och lämnas till förvaltning och nämnd. På förvaltningsnivå sammanställs alla kvalitetsredovisningar till en gemensam redovisning, som sedan skickas in till Skolverket. Varas kvalitetsredovisningssystem har fått mycket fina omdömen av Skolverket och har väckt stort intresse i många kommuner. ARS brukarundersökningar för grundskolan genomförs bland samtliga elever och föräldrar i år 3, år 4, år 6 och år 9, ca elever och föräldrar. Överlag är resultaten mycket bra men det finns några frågor som behöver analyseras noggrant och förbättras. Dessa frågor rör framför allt kränkande behandling, möjlighet att få kontakt med företag och organisationer, elevinflytande och studie- och yrkesvägledning. Trivsel, kontakt med lärare och undervisningens kvalitet får genomgående höga siffror. De flesta frågor får ungefär samma omdömen som vid förra mätningen för två år sedan. Ingen fråga får mer än en marginell försämring (3-4%) och de flesta frågor har förbättrats ca 3-7%. Den enskilda fråga som visar störst förbättring är möjligheter att se teater, utställningar eller konserter i år 9, som stigit med 31%. Vid en jämförelse mellan omdömena gjorda av elever i de olika årskurserna är det tydligt att ju äldre man blir, desto mer kritisk är man. Speciellt i år 9 sjunker värdena ganska mycket. Vad tycker du om din skola, allt sammantaget? (Skala 1-4, med 4 som bästa betyg.) Elever i år 3 3,6 3,6 Elever i år 4 3,5 3,4 Elever i år 5 3,3 3,2 Elever i år 6 3,2 3,1 Elever i år 9 2,8 2,8 Ovanstående siffror är resultatet för eleverna totalt i de olika årskurserna. Varje skola har fått ett eget material för att kunna analysera, utveckla och förbättra sin verksamhet. Föräldraalliansen i Sverige gör ett kommunalt grundskoleindex. Fyra kvalitetsområden måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen beräknas, viktas och läggs samman till ett kvalitetsindex för grundskolan. År 2006 hamnade Vara på en hedrande 37:e plats i Sverige, bäst bland de skaraborgska kommunerna och trea i Västra Götaland. Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. Elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.

14 VARA KOMMUN sid 14 (29) Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger 1/3 del av dagsbehovet av näring och energi. Vid medicinska skäl serveras specialkost. Måluppfyllelse Utvecklingssamtalen värderas högt av både elever och lärare. Elever som riskerar att få underkänt får möjlighet till extra stöd. Tjänstegarantierna vad gäller mat och specialkost uppfylls. Nyckeltal Grundskola Antal elever i grundskolan 1 786, , ,5 Varav elever i Önums Friskola 65,5 74,5 81,5 Kostnad per elev i grundsk i tkr 61,4 58,1 50,9 Antal lärare per 100 elever i I Vara kommun 7,8 7,5 7,5 Antal lärare per 100 elever i Kommungruppen 8,4 8,1 8,2 Antal lärare per 100 elever i Riket 8,2 8,1 8,1 Antal vuxna per 100 elever i Vara Kommun 9,2 8,9 9,4 I denna beräkning ingår grundskolans elever. Personal som ingår är lärare, förskollärare och elevassistenter. Personal som finns i skolan men som inte är med i beräkningen är: rektor, personliga assistenter, fritidspedagoger, specialpedagoger och servicepersonal. Redovisning av nationella prov år 5 Svenska Engelska Matematik Antal elever Andel (%) elever som nått: Uppnått målen På väg att nå målen Kommer inte att nå målen vid slutet år De flesta av eleverna nådde de mål som är uppsatta för slutet av femte skolåret. I engelska och matematik har andelen elever som klarar målen minskat sedan 2004 medan det är i princip oförändrat i svenska. Om man jämför skolenheterna kan man inte se några betydande skillnader, utan resultaten kan hänvisas till det elevunderlag som finns och som varje år ger naturliga och marginella skillnader.

15 VARA KOMMUN sid 15 (29) Redovisning av nationella prov år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Redovisning av betyg år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen I år 9 så fick de allra flesta eleverna Godkänd eller bättre både i de nationella proven och i de slutliga betygen. Generellt kan man se att det är fler utdelade Godkänd eller bättre i betygen jämfört med de nationella proven, speciellt i ämnet matematik.

16 VARA KOMMUN sid 16 (29) Gymnasieskola/vuxenutbildning Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad gymnasiet/vuxenutb. 44 % Pers.kostn.andel 44% Viktiga händelser/internationella händelser I februari tillkännagavs resultat av den inspektion av skolan som Skolverket gjort. Inspektörerna sammanfattar rapporten med att de anser Lagmansgymnasiets lokaler vara i gott skick samt väl anpassade för verksamheten som bedrivs. De anser vidare att såväl ungdoms- som vuxenstuderande har ett brett utbud att välja mellan och erbjuds en utbildning av god kvalitet. En brist som påpekades var att kommunen är skyldig att anordna Särvux, varför den verksamheten startade med sex elever under senhösten. Beslutet om den sedan länge planerade gymnasiereformen revs upp som en följd av regeringsskiftet. Gymnasiereformen skulle ha trätt i kraft i och med läsårsstarten 2007 och Lagmansgymnasiet hade lagt relativt mycket tid på planering. Verksamheten på Lagmansgymnasiet har inte genomgått några större förändringar under året men på det Individuella programmet har lokaler gjorts om för att förbättra miljön samtidigt som ytterligare en pedagog har anställts. Detta har inneburit en förbättring av verksamheten. Samverkan med andra länder pågår och som exempel kan nämnas att Bygg- och Hotelloch Restaurangprogrammen har samarbete med yrkesinstitutet i Mäntsäla och att elev- och personalutbyten har ägt rum under året. Elever vid Samhällsvetenskaps-, El- och Industriprogrammen gjorde en gemensam resa till Krakow i Polen och vidare har elever besökt Paris, Berlin samt Catarroja. Teknikprogrammet besökte Polen samt Tjeckien. Några elever vid Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen var i Bryssel för att under en vecka lära mer om EU. Elever på Hotell- och Restaurangprogrammet har genom ett EU-projekt förlagt 3-veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) till Finland respektive Spanien.

17 VARA KOMMUN sid 17 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Enheten arbetar med prioriterade frågor inom områdena normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, samverkan och rektors ansvar. Måluppfyllelse Skolverket uppger i sin rapport (feb 2006) att de bedömer att elever och vuxenstuderande överlag är trygga och trivs mycket bra i sin skola. De säger vidare att skolan arbetar på ett mycket bra sätt för att motverka kränkande behandling och att skolans elever överlag är trygga och vänliga. De allra flesta arbetar intensivt och gör sitt bästa under de lektioner som inspektörerna besöker. Eleverna är stolta över sin skola, bemöter varandra och skolans personal mycket väl och visar tolerans och hänsyn. Det finns en tydlig social kontroll och samtidigt ett öppet förhållande mellan lärare och elever. Skolan är småskalig och eleverna lär känna varandra över klass- och programgränser. I den undersökning som gjorts av ARS Research AB framgår att av samtliga elever uppger 91% att stämningen mellan eleverna är god och 87% uppger att de aldrig blivit mobbade. För att alla elever på skolan ska känna sig trygga finns ett mobbningsförebyggande råd med representanter från alla klasser. För att eleverna ska lära känna varandra bättre strävar Lagmansgymnasiet mot att genomföra många studiebesök och utflykter. För att samverkan ska öka över programgränserna och för att utveckla elevers känsla för samhörighet genomförs även resor av internationell karaktär. För att bättre kunna hjälpa elever som inte når målen har Lagmansgymnasiet tid för speciallärare utökats under året samt speciella dataprogram införskaffats. Elever som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds möjlighet att få muntliga prov i stället för skriftliga och extra stöd ges om eleven så önskar. Elever med dyslexi erbjuds även att låna en bärbar dator i syfte att underlätta skolarbetet. Vid behov hålls elevvårdskonferens och åtgärdsprogram upprättas. Lärare samarbetar över kursgränser så att elever lättare ska kunna se sammanhang och helhet och samtidigt minska deras arbetsbörda.

18 VARA KOMMUN sid 18 (29) I Skolverkets rapport framförs att skolans lokaler är tilltalande och välvårdade och mycket väl anpassade för den verksamhet som bedrivs. Vid samtliga program är eleverna delaktiga i planeringsarbetet av pågående kurser. Samtliga program har också representanter i skolans elevråd och idrottsförening. Tid finns även avsatt på schema för klassråd. Vid flera program tar elever stort ansvar för anskaffande av platser till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen har möjligheter att anpassa sina studier efter sin egen situation. Elever kan i flera kurser välja mellan att studera på distans eller följa en mera traditionell undervisning. Den mätning som gjorts av Research AB i november 2006 visar att 70% av Lagmansgymnasiets elever anser att elevinflytandet vid skolan är mycket/ganska bra. Lärarna gör fortlöpande utvärderingar för att vara lyhörda för elevernas önskemål. Vid Lagmansgymnasiet bjuds föräldrar in till föräldramöten och i åk 1 erbjuds alla föräldrar information om studieresultat. Skolan anordnar som tradition Öppet Hus under november månad och då fylls skolan av olika intressenter. Skolans elever har deltagit i kulturella evenemang (minst ett/termin) och studiebesök. Vid flera tillfällen har externa föreläsare medverkat vid lektionerna. Samverkan med andra länder pågår och flera program är involverade i skolans internationalisering. Vid Lagmansgymnasiet genomförs många studiebesök och elever som studerar vid yrkesförberedande program genomför minst 15 veckors arbetsplatsförlagd tid under sin utbildning. Kvalitet och prestationer Nyckeltal Gymnasieskola Antal elever i Vara gymnasieskola Varav interkommunala elever Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning Andel (%) elever som uppnått minst godkänt betyg i kärnämnen på gymnasieskolan Kurs Sv A Sv B Ma A En A Id A Sh A Re A Na A Est Barn- och fritid Bygg , ,6 76,9 100 El , , Estetiskt ,9 100 Fordon ,7 86,7 93, ,7 93,3 100 Handel- och adm Hotell- och rest Industri Naturvetenskap , Samhällsvetenskap ,2 100 Teknik ,9 100 S:a nationella ,2 96, ,6 97,8 93,3 91,1 100

19 VARA KOMMUN sid 19 (29) Nationella program på gymnasieskolan Antal elever Antal elever med slutbetyg Genomsnitt betygspoäng Andel med reduc. progr Andel med utökat progr Barn- och fritid Bygg El , Estetiskt ,3 0 27,8 Fordon ,7 Handel- och adm Hotell- och rest , Industri Naturvetenskap ,4 5,3 0 Samhällsvetenskap ,8 9,1 29,1 Teknik ,6 21,4 14,3 S:a nationella ,1 5 21,2 Individuellt Specialutformat Totalt ,2 4,7 22,1 Större delen av eleverna har fått betyget Godkänd eller bättre i de flesta kärnämnena inom gymnasieskolan. I några ämnen är andelen godkända något sämre, detta gäller främst ämnena naturkunskap och religion. Drygt 86 % av eleverna gick ur gymnasiet med ett slutbetyg. Särskola Särskolan är ett samlingsnamn för grundsärskolan, träningsskolan, gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen. Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad särskolan 56 % Anledningen till den låga personalkostnadsandelen för särskolan är, liksom för gymnasieskolan, de interkommunala ersättningarna. Pers.kostn.andel 56%

20 VARA KOMMUN sid 20 (29) Viktiga händelser/internationella händelser Eleverna på grundsärskolan har haft charader inför varandra, en träning i att framträda inför grupp. De har framträtt inför Parkskolans elever med ett program i skolans Adventskalender och dessutom framfört ett Luciatåg på Varas bibliotek. Gymnasiesärskoleeleverna har medverkat i showen vid gymnasiets Öppet Hus. Grundsärskolan har haft en må-gott dag. Vikten av att äta en nyttig frukost och vårda sin kropp med både rörelse och avslappning var temat. Klass 1-8 hade maskerad. Inför den valde eleverna vilka ansiktsmasker de ville tillverka på bildlektionen. De visade sedan upp dessa inför övriga elever. Några grundsärskoleelever har övningsämnen tillsammans med grundskolans elever, vilket har varit individanpassat efter elevens behov och intresse. Grundsärskoleelever samarbetar med eleverna på Träningsskolan på olika arbetspass. En elev från grundsär har kommit till träningsverksamheten vid 1 tillfälle/v för att tillsammans utveckla sina sociala kompetenser. Samarbetet har fungerat och eleverna har stundtals kunnat lösa uppgifter på egen hand. Grundsärskoleelever har i en mindre grupp fått kunskap om närmiljön genom olika aktiviteter och studiebesök i Vara. En gång i månaden åker eleverna till Naturskolan Hillet. Gymnasiesärskolan har bland annat gjort studiebesök till Hornborgasjön, Oasen, Ragn Sell i Vara, Varbergs fästning och Världskulturmuseet. Elever i årskurs 9 och 10 har varit på PRAO på olika gymnasieskolor. Eleverna deltar i de kulturutbud som ges i kommunen. Några elever har deltagit i musik- och dramalektioner på Kulturskolan. Alla grundsärskoleelever har gjort besök på fritidshemmet Kupolen. Det har varit svårt att hitta bra platser till gymnasiesärskoleelevernas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). De flesta eleverna har varit ute några dagar medan andra har haft regelbunden APU under året. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte.

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer