Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter varav projektmedel 0 Verksamhetens kostnader varav projektmedel 0 varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över/Underskott Balanserat över/underskott INVESTERINGSREDOVISNING Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Netto kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 41,41 42,15 48% 1% Intäkternas fördelning % Försäljn medel Taxor o avg Kostnadernas fördelning % 2% Arbetskraft 35% Material 1% 25% Hyror o arre Bidrag mm Förs. av verks o entr 3% 59% Tjänster Bidrag Kapitalk. mm 1

2 VARA KOMMUN sid 2 (29) Årets resultat Barn- och utbildningsnämndens resultat för år 2006 visar på ett överskott på 235 tkr. De flesta resultatenheterna visar ett litet överskott. Elevhälsan har fått ett större engångsbelopp från försäkringskassan retroaktivt från Lagmansgymnasiet visar ett underskott på 1500 tkr. Detta beror främst på att fler elever än vad som var budgeterat har sökt gymnasieutbildning i andra kommuner. Barnomsorgen har utökats under 2006 med ytterligare två halva avdelningar. Skolskjutsar, som fick sin budget uppräknad inför 2006 visar ett nollresultat för året men ser att nya kostnader tillkommer hela tiden. Investeringar Nettokostnader i tkr Text BU-nämnden Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/bo Levene skola/bo Kvänum skola/bo Jung skola/bo Tråvad/Larv skola/bo Vedum skola/bo Gymnasieskolan Torsgårdens förskola Kulturskolan Skolmåltider Skolskjutsar Inv gymnastiksalar Extra inv datorer Inv slöjdsalar Elevhälsan Nettoinvesteringar Under 2006 har ytterligare anpassning av lokaler i Kedumsgården till barnomsorg gjorts. Ett större antal klassrumsmöbler har införskaffats till Alléskolan. Slöjdsalarna har fått ny utrustning, framför allt symaskiner till textilslöjden. Vad gäller datautrustning har mycket pengar gått till central utrustning, servrar mm. Dessutom har många enheter köpt videoprojektorer, tre enheter har börjat arbeta med så kallade smart-boards och ett läshjälpsprogram för dyslektiker har installerats i hela kommunen. På intäktssidan finns 97 tkr efter försäljning av två äldre skolbussar. Förskolorna har använt investeringsmedel för att köpa lekutrustning för både inomhus- och utomhusmiljö. De har dessutom investerat i nya bord med stark bullerdämpande effekt.

3 VARA KOMMUN sid 3 (29) Mål och måluppfyllelse Verksamhetsmål De övergripande verksamhetsmålen redovisas i den strategiska planen: Vara kommuns barnomsorgs- och skolverksamhet präglas av målmedvetenhet, arbetsglädje, trygghet och beredskap för förändring. Skolan ska ha fokus på ett lärande där eleven själv stimuleras att inhämta kunskaper. Grunden för det livslånga lärande ska påbörjas redan i förskolan. Nämndens verksamhet präglas av medinflytande och ansvar så att både barn/elever, föräldrar och medarbetare engagerar sig, känner sig delaktiga i utvecklingen och vill medverka till ständiga förbättringar av verksamheten. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att vara delaktiga i samhället och samhället uppmuntras att vara en del av de ungas lärande. Barn- och utbildningsnämndens inriktning skall vara följande: Personalen skall stimuleras att utveckla nya pedagogiska inriktningar och metoder. Försök skall genomföras vad gäller alternativa lärmiljöer och tidplaner. Alternativa profileringar, ex. inom musik, miljö, teknik och rörelse skall finnas tillgängligt inom skola och barnomsorg. Kulturskolans verksamhet är en viktig del i detta. Skolan skall samverka aktivt på olika sätt med näringslivet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Upprustning och pedagogisk utformning av skolgårdsmiljöerna skall göras. Möjlighet till högskolestudier på distans skall erbjudas. Det livslånga lärandet skall främjas, en samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig del i detta arbete Måluppfyllelse Följande avstämning av inriktningsmålen gäller hela mandatperioden. Ett målmedvetet arbete pågår kontinuerligt för att utveckla och förnya pedagogiska arbetssätt och arbetsmetoder. Bland annat är skola och barnomsorg med i ett femårigt forskningsprojekt, PBS, Problembaserad skolutveckling, som drivs av Karlstads Universitet. Ett annat exempel på pedagogiska metoder som används alltmer är Storyline. Samarbetet med kulturskolans pedagoger gör att kulturaktiviteter kopplas till det vanliga lärandet. En alternativ lärmiljö som funnits i många år är Naturskolan med sitt motto Att lära in ute. Cirka elever besöker Naturskolan varje termin. En av skolorna har en skolskog där varje elev tillbringar tid och löser uppgifter minst en gång per vecka. Konserthuset, biblioteket, museer och så kallade science centers besöks i den utsträckning enheten har tid och råd. Närsamhället är en lärmiljö som används alltmer men som skulle kunna utnyttjas mer. Alla kommunens grundskolor har deltagit i försöket kring en timplanefri skola. I de lägre åldrarna är en skola utan timplan ett faktum medan det i år 6-9 fortfarande i stor utsträckning är ett traditionellt schema som styr undervisningen även om vissa uppluckringar har gjorts.

4 VARA KOMMUN sid 4 (29) Flera av grundskolorna har profileringar mot natur, kultur, litteratur mm, men ingen enhet har ännu en valbar, alternativ profilering. En försvårande omständighet är att väldigt många elever åker skolskjuts och man bara är berättigad skolskjuts till skolan i sitt upptagningsområde. För tillfället planeras det för en valbar profil på Alléskolan år 7-9 med inriktning mot kultur i samarbete med kulturskolan. En satsning på företagsamt lärande och samverkan mellan skola och näringsliv har gjorts i och med att en tjänst på 75 % har tillsatts med medel från Tillväxt Skaraborg och näringslivsenheten. Arbetet ser olika ut på olika skolor då ambitionen är att införliva näringslivskontakterna i det vanliga, pågående arbetet för att göra det till mer än ett projekt. Arbetet är på väg i rätt riktning men går att utveckla mer. Det pågår ett stort arbete för att bättre hjälpa barn som är i behov av extra stöd. Psykologtjänsten har utökats från halvtid till heltid. Ytterligare två specialpedagoger har anställts (två halvtidstjänster) så att det nu finns ett samarbetsteam bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog för varje skolområde. Dessutom finns tillgång till psykolog och talpedagog. En gemensam mall för åtgärdsprogram har tagits fram och används av alla enheter. Samarbetet mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen vidareutvecklas hela tiden. Tekniska förvaltningen har genomfört en upprustning av skolgårdsmiljöerna för ca 3500 tkr. Arbetet har utförts i samarbete med skolans personal och elever samt med föräldraföreningarna. De senaste åren har flera högskolekurser lokaliserats till Vara från Skövde, Vänersborg och Göteborg. Detta har inneburit att t ex många fler lärare har utnyttjat möjligheten till kompetensutveckling då den ordnats på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet finns det flera distanskurser inom ramen för den så kallade Skaraborgsdistansen men högskolekurser på distans finns det inte tillgång till i Vara för närvarande. Distansstudier på högskolenivå är ett av uppdragen för kommunstyrelsens planerade lärcentrum. Det livslånga lärandet lyfts fram i många sammanhang, från förskolan till vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet försöker man möjliggöra för alla som vill kunna läsa en eller flera kurser eller en hel utbildning. I möjligaste mån finns det ett kontinuerligt intag av elever under året. Samarbetet med gymnasieskolan gör att fler kurser kan ordnas. Uppdragsutbildning för näringslivet, framför allt truckförarutbildning och så kallade heta arbeten, genomförs av vuxenutbildningen. Beroende på näringslivets behov och möjligheter skulle samarbetet mellan näringslivet och vuxenutbildningen kunna öka.

5 VARA KOMMUN sid 5 (29) Framtiden Antal barn i Vara kommun födda Antal Födelseår Allmänt Den nya nationella politiken aviserar många stora förändringar inom områdena barnomsorg, skola/utbildning de närmaste åren. Hur dessa kommer att påverka våra verksamheter och i vilken grad är ännu för tidigt att säga. En ny skollag har varit på gång under många år. Troligen dröjer det något år till innan den kommer. På lokalt plan kommer en lyckad satsning på Vara Horse Arena med inflyttning av familjer att påverka dimensioneringen av såväl barnomsorg som skolor. Det politiska beslutet att samla stöd- och serviceverksamheter under den nya tekniska servicenämnden innebär att skolskjutsar egna chaufförer och bussar, lokalvård och kost flyttas. Barnomsorgen Barnafödandet varierar mycket mellan åren. Under 2006 föddes i hela kommunen ca 50 fler barn än år 2005 och ungefär lika många som under år Dessutom varierar det rätt mycket mellan olika delar i kommunen. Det kommer troligen att bli behov av fler förskoleavdelningar framöver. En faktor som möjligen kan minska efterfrågan i mindre omfattning är ett eventuellt införande av kommunal vårdnadspeng. Även förskolebarn har rätt till hemspråksundervisning. Vi har ännu inte någon sådan undervisning. Samverkan med socialförvaltningen kring hur man kan stötta både barn med behov av särskilt stöd och deras föräldrar är en allt viktigare fråga. I dag genomförs så kallade COPEs föräldrautbildningar men större insatser behövs för att stötta i ett tidigt skede. Grundskolan Skolministern har meddelat att regeringen avser att införa betyg från år 6. Man föreslår även att kommunerna själva får bestämma om att införa skriftliga omdömen från år 1. En

6 VARA KOMMUN sid 6 (29) diskussion har startat om det är förenligt med en likvärdig skola att det kan bli olika system i olika kommuner. Elevantalet i grundskolan sjunker och en anpassning av organisationen pågår. Dock kan man se att i några skolor kommer elevantalet till viss del att öka igen om några år. Hemspråksundervisning har startat och kommer att utökas under Man kan se en tendens att allt fler barn efterfrågar hemspråk och antalet språk ökar också. De största grupperna är barn som talar bosniska och engelska. Även svenska för invandrare för barn i grundskoleåldern ökar. Från skolorna kommer rapporter om att allt fler elever behöver stöd av olika skäl, framför allt sociala. Den biblioteksplan som skall tas fram i varje kommun berör även skolbiblioteken och här behöver samarbetet utökas. Samverkan mellan skola och näringsliv har getts mycket fokus under de senaste åren och behöver fortsätta att utvecklas. Näringsliv och samhället utanför skolan är en stor och viktig resurs i lärandet. Gymnasieskolan Den under många år planerade gymnasiereformen blev en reform med förhinder. Den är nu tillbakadragen för att hela gymnasieutbildningssystemet skall ses över igen. Däremot skall en enskild del av reformen träda i kraft; från och med hösten 2008 kommer det att bli möjligt att söka gymnasieutbildningar fritt i hela landet Regeringsskiftet har medfört att förutsättningarna för rekryteringen till vuxenutbildningen förändrats då rekryteringsbidraget dragits in. Rekryteringen av vuxenstuderande påverkas också mycket av situationen på arbetsmarknaden. Det riktade statsbidraget har också det dragits in vilket medför att framtiden känns oviss. Det lärcentrum som skall starta under kommunledningen blir en viktig samarbetspartner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kulturskolan Kulturskolans verksamhet är omfattande och framgångsrik och den är en viktig del i kommunens satsning på kultur och konst. Förhoppningsvis kommer kulturskolans verksamhet att inom några år vara sammanslagen med Torsbo fritidsgård. Även Lagmansgymnasiets estetiska program är en samarbetspartner i denna vision.

7 VARA KOMMUN sid 7 (29) Nämnd och administration Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad utbildningskontoret 82 % Pers.kostn.andel 82% Viktiga händelser/internationella händelser Under året togs ett beslut om en ny nämndsorganisation vilken bland annat innebär att kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden slås samman till en bildningsnämnd. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Att leda, styra och utveckla verksamheten, samt verkställa beslut i enlighet med barn- och utbildningsnämndens intentioner på ett effektivt och rationellt sätt. Att tillhandahålla tjänster, handlingar och information som efterfrågas av kommuninvånare, politiker, resultatenheter och myndigheter. Effektmål Nämndens ledamöter och resultatenhetschefer skall anse att förvaltningens servicenivå är bra eller mycket bra. Tjänstegarantier Vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet. Måluppfyllelse Nämndens beslut verkställs enligt uppställda normer. I slutet av 2006 gjordes en enkätundersökning bland nämndens politiker där resultatet visade att man överlag är nöjd med den service man får av förvaltningen.

8 VARA KOMMUN sid 8 (29) Förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad barnomsorg 77 % Pers.kostn.andel 77% Viktiga händelser/internationella händelser Förskoleverksamheten i kommunen har utökats under året i Tråvad från 1,5 till 2,0 avdelningar. En nybyggd avdelning i Vedum togs i bruk i augusti. På grund av den ökade efterfrågan av barnomsorgsplatser i Vedum har man inte kunnat lämna de tillfälliga lokalerna i den inhyrda paviljongen ännu. Ytterligare en förstärkning av barnomsorgsplatser blev det i Vedum i och med att kyrkan startade en halv avdelning, Arken i sina lokaler. Det planeras för nybyggnation av förskola i Arentorp. Propositionen Kvalitet i förskolan har varit ett område för samtal och kompetensutveckling på alla förskolor i kommunen. Bland annat har begreppen genus och likabehandling diskuterats. Fritidshemmens personal har fortsatt sin gemensamma kompetensutveckling och besöker varandras enheter för att lära av varandra. Skolverket har i en rapport uppmärksammat att det är mycket stora barngrupper på fritids och att det inte alltid finns någon tydlig ledning och uppsatta mål för verksamheten. Trots stora grupper i Vara håller verksamheten hög kvalitet med tydliga mål och uppföljningar. Arbetsmiljön inom barnomsorgen har kommit i fokus på grund av höga ljudnivåer. På ett urval förskolor och fritidshem har bullermätningar gjorts under året. Resultaten ligger generellt under gränsvärdet utom i undantagsfall vid vissa tillfällen. Personal som så önskat har fått göra hörselundersökningar. Bullerdämpande åtgärder har vidtagits och bland annat har speciella bord med starkt bullerdämpande effekt köpts in. Alla enheter deltog i större eller mindre utsträckning i den stora utställningen Vara Expo.

9 VARA KOMMUN sid 9 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar aktivt med normer och värden. Alla enheter har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskoleklasserna. Insatser görs för att fokusera på lekens betydelse i lärandet. Måluppfyllelse Alla förskolor arbetar med att nå de övergripande inriktningsmålen inom de olika områdena. Att döma av utvärderingar, samtal och intervjuer personalen gör med föräldrarna når de mycket bra resultat. ARS stora brukarundersökning som under hösten skickades ut till alla familjer med barn i förskolan, visar samma goda resultat. Följande är de sammanfattande frågorna i enkäten: (Skala 1-4 med 4 som högsta betyg.) Vad tycker du om verksamheten på ditt barns förskola/fritidshem, allt sammantaget? Vad tycker du om informationen och kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Hur aktiv tycker du själv att du är i kontakten med ditt barns förskola/familjedaghem. (Skala: Mkt aktiv till mkt litet aktiv) Vilket intryck har du av miljön på ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? Vilket betyg ger du ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? ,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,6 Av siffrorna framgår tydligt att verksamheten håller en hög och jämn kvalitet.

10 VARA KOMMUN sid 10 (29) Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. Vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. Ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. Utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. Måluppfyllelse Resultaten på ARS frågor om tjänstegarantierna är inte lika bra. Vad gäller de två första punkterna svarar 49% respektive 32% negativt och 24%, respektive 28% positivt. En stor procent svarar att de inte vet, vilket troligen beror på att det har gått flera år sedan frågeställningarna var aktuella. En förbättring från vår sida blir att följa upp dessa punkter i direkt anslutning till att barnet har fått en placering. Övriga tre punkter får mycket hög andel ja-svar (71, 85 och 89%), vilket är mycket positivt. Utvecklingssamtal erbjuds nu två gånger per år i stället för bara en gång. Nyckeltal Förskola och skolbarnomsorg Ant barn (försk. 1-5, fam dh, frithem) Kostn per vol.tim förskola 1-5 (kr) fam.dgh (kr) fritidshem (kr) Reformbarn Antal barn i reformer Arbetslösa Föräldralediga åringar allmän förskola

11 VARA KOMMUN sid 11 (29) Grundskola Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad grundskolan 75 % Pers.kostn.andel 75% Fördelning per enhet är som följer: Elevantal grundskolan kalenderår 2005 och ,5 435, ,5 105,5 85, ,5 27,5 557, ,5 65, Arentorp Vedum Larv Levene Jung Park Viktiga händelser/internationella händelser Antalet elever i grundskolan minskar från 1 882,5 elever 2005 till 1 786,5 elever Hur minskningen fördelar sig mellan enheterna framgår av ovanstående bild. Även om det oftast går att göra naturliga anpassningar i personalstyrkan innebär det för några enheter att man troligen måste säga upp personal. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Skolpersonal från flera enheter var i England på besök i våras och engelska rektorer och lärare har varit i Vara. Nu planeras för elevbesök i England för elever från bland annat Nästegårdsskolan, Jungs skola, Larv/Tråvad och Västra skolan. Västra skolan deltar även i ett projekt med skolor från Spanien, Österrike och Turkiet. Temat är sång och dans och höjdpunkten kommer att bli

12 VARA KOMMUN sid 12 (29) en föreställning i konserthuset i Vara år Nästegårdsskolan har också regelbundna kontakter med Mäntsälä i Finland. Liksom övriga kommunala enheter deltog grundskolan i den stora mässan Vara Expo i oktober Ett stort arbete lades ner på att ge en god bild av skolarbetet och utställningen fick mycket positiv respons av besökarna. Försöksperioden Utan timplan fortsätter fram till den 30 juni Troligen kommer timplanen att tas bort och endast den totala timtiden regleras. För att veta att våra elever får sin garanterade tid gjordes i våras en kartläggning av hur mycket tid eleverna får totalt. De flesta elever går på minst två olika skolor under sin grundskoletid. Undersökningen visar att alla skolor ger betydligt mer än den garanterade tiden, 6665 timmar. En annan kartläggning som gjorts under 2006 är Elevens val. Organisationen ser olika ut på de olika enheterna och tiden används framför allt till arbetspass/individuellt arbete, tema/estetiskt val samt ämnesundervisning. En avstämning gjordes mot lagparagraferna för att kontrollera att de efterföljs och ett antal frågor diskuterades i rektorsgruppen. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Alla enheter arbetar med normer och värden. Det ska finnas ett fungerande system för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning eller kränkande särbehandling. Eleverna skall stimuleras till ökad fysisk aktivitet. Samarbetet med Karlstad universitet kring PBS, Problembaserad skolutveckling, kommer igång på några enheter. Alla enheter skriver kvalitetsredovisning enligt det förnyade systemet. Måluppfyllelse Inriktningsmålen är ständigt närvarande i grundskolans arbete och alla enheter konkretiserar målen genom att välja utvecklingsområden varje år. Dessa stäms sedan av i kvalitetsre-

13 VARA KOMMUN sid 13 (29) dovisningarna som skrivs efter en särskilt mall och lämnas till förvaltning och nämnd. På förvaltningsnivå sammanställs alla kvalitetsredovisningar till en gemensam redovisning, som sedan skickas in till Skolverket. Varas kvalitetsredovisningssystem har fått mycket fina omdömen av Skolverket och har väckt stort intresse i många kommuner. ARS brukarundersökningar för grundskolan genomförs bland samtliga elever och föräldrar i år 3, år 4, år 6 och år 9, ca elever och föräldrar. Överlag är resultaten mycket bra men det finns några frågor som behöver analyseras noggrant och förbättras. Dessa frågor rör framför allt kränkande behandling, möjlighet att få kontakt med företag och organisationer, elevinflytande och studie- och yrkesvägledning. Trivsel, kontakt med lärare och undervisningens kvalitet får genomgående höga siffror. De flesta frågor får ungefär samma omdömen som vid förra mätningen för två år sedan. Ingen fråga får mer än en marginell försämring (3-4%) och de flesta frågor har förbättrats ca 3-7%. Den enskilda fråga som visar störst förbättring är möjligheter att se teater, utställningar eller konserter i år 9, som stigit med 31%. Vid en jämförelse mellan omdömena gjorda av elever i de olika årskurserna är det tydligt att ju äldre man blir, desto mer kritisk är man. Speciellt i år 9 sjunker värdena ganska mycket. Vad tycker du om din skola, allt sammantaget? (Skala 1-4, med 4 som bästa betyg.) Elever i år 3 3,6 3,6 Elever i år 4 3,5 3,4 Elever i år 5 3,3 3,2 Elever i år 6 3,2 3,1 Elever i år 9 2,8 2,8 Ovanstående siffror är resultatet för eleverna totalt i de olika årskurserna. Varje skola har fått ett eget material för att kunna analysera, utveckla och förbättra sin verksamhet. Föräldraalliansen i Sverige gör ett kommunalt grundskoleindex. Fyra kvalitetsområden måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen beräknas, viktas och läggs samman till ett kvalitetsindex för grundskolan. År 2006 hamnade Vara på en hedrande 37:e plats i Sverige, bäst bland de skaraborgska kommunerna och trea i Västra Götaland. Kvalitet och prestationer Tjänstegarantier Utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. Elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.

14 VARA KOMMUN sid 14 (29) Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger 1/3 del av dagsbehovet av näring och energi. Vid medicinska skäl serveras specialkost. Måluppfyllelse Utvecklingssamtalen värderas högt av både elever och lärare. Elever som riskerar att få underkänt får möjlighet till extra stöd. Tjänstegarantierna vad gäller mat och specialkost uppfylls. Nyckeltal Grundskola Antal elever i grundskolan 1 786, , ,5 Varav elever i Önums Friskola 65,5 74,5 81,5 Kostnad per elev i grundsk i tkr 61,4 58,1 50,9 Antal lärare per 100 elever i I Vara kommun 7,8 7,5 7,5 Antal lärare per 100 elever i Kommungruppen 8,4 8,1 8,2 Antal lärare per 100 elever i Riket 8,2 8,1 8,1 Antal vuxna per 100 elever i Vara Kommun 9,2 8,9 9,4 I denna beräkning ingår grundskolans elever. Personal som ingår är lärare, förskollärare och elevassistenter. Personal som finns i skolan men som inte är med i beräkningen är: rektor, personliga assistenter, fritidspedagoger, specialpedagoger och servicepersonal. Redovisning av nationella prov år 5 Svenska Engelska Matematik Antal elever Andel (%) elever som nått: Uppnått målen På väg att nå målen Kommer inte att nå målen vid slutet år De flesta av eleverna nådde de mål som är uppsatta för slutet av femte skolåret. I engelska och matematik har andelen elever som klarar målen minskat sedan 2004 medan det är i princip oförändrat i svenska. Om man jämför skolenheterna kan man inte se några betydande skillnader, utan resultaten kan hänvisas till det elevunderlag som finns och som varje år ger naturliga och marginella skillnader.

15 VARA KOMMUN sid 15 (29) Redovisning av nationella prov år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Redovisning av betyg år 9 Svenska Engelska Matematik Alléskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen Nästegårdsskolan Antal elever Andel (%) elever som nått: Mycket väl godkänd Väl godkänd Godkänd Ej uppnått målen I år 9 så fick de allra flesta eleverna Godkänd eller bättre både i de nationella proven och i de slutliga betygen. Generellt kan man se att det är fler utdelade Godkänd eller bättre i betygen jämfört med de nationella proven, speciellt i ämnet matematik.

16 VARA KOMMUN sid 16 (29) Gymnasieskola/vuxenutbildning Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad gymnasiet/vuxenutb. 44 % Pers.kostn.andel 44% Viktiga händelser/internationella händelser I februari tillkännagavs resultat av den inspektion av skolan som Skolverket gjort. Inspektörerna sammanfattar rapporten med att de anser Lagmansgymnasiets lokaler vara i gott skick samt väl anpassade för verksamheten som bedrivs. De anser vidare att såväl ungdoms- som vuxenstuderande har ett brett utbud att välja mellan och erbjuds en utbildning av god kvalitet. En brist som påpekades var att kommunen är skyldig att anordna Särvux, varför den verksamheten startade med sex elever under senhösten. Beslutet om den sedan länge planerade gymnasiereformen revs upp som en följd av regeringsskiftet. Gymnasiereformen skulle ha trätt i kraft i och med läsårsstarten 2007 och Lagmansgymnasiet hade lagt relativt mycket tid på planering. Verksamheten på Lagmansgymnasiet har inte genomgått några större förändringar under året men på det Individuella programmet har lokaler gjorts om för att förbättra miljön samtidigt som ytterligare en pedagog har anställts. Detta har inneburit en förbättring av verksamheten. Samverkan med andra länder pågår och som exempel kan nämnas att Bygg- och Hotelloch Restaurangprogrammen har samarbete med yrkesinstitutet i Mäntsäla och att elev- och personalutbyten har ägt rum under året. Elever vid Samhällsvetenskaps-, El- och Industriprogrammen gjorde en gemensam resa till Krakow i Polen och vidare har elever besökt Paris, Berlin samt Catarroja. Teknikprogrammet besökte Polen samt Tjeckien. Några elever vid Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen var i Bryssel för att under en vecka lära mer om EU. Elever på Hotell- och Restaurangprogrammet har genom ett EU-projekt förlagt 3-veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) till Finland respektive Spanien.

17 VARA KOMMUN sid 17 (29) Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Effektmål Enheten arbetar med prioriterade frågor inom områdena normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, samverkan och rektors ansvar. Måluppfyllelse Skolverket uppger i sin rapport (feb 2006) att de bedömer att elever och vuxenstuderande överlag är trygga och trivs mycket bra i sin skola. De säger vidare att skolan arbetar på ett mycket bra sätt för att motverka kränkande behandling och att skolans elever överlag är trygga och vänliga. De allra flesta arbetar intensivt och gör sitt bästa under de lektioner som inspektörerna besöker. Eleverna är stolta över sin skola, bemöter varandra och skolans personal mycket väl och visar tolerans och hänsyn. Det finns en tydlig social kontroll och samtidigt ett öppet förhållande mellan lärare och elever. Skolan är småskalig och eleverna lär känna varandra över klass- och programgränser. I den undersökning som gjorts av ARS Research AB framgår att av samtliga elever uppger 91% att stämningen mellan eleverna är god och 87% uppger att de aldrig blivit mobbade. För att alla elever på skolan ska känna sig trygga finns ett mobbningsförebyggande råd med representanter från alla klasser. För att eleverna ska lära känna varandra bättre strävar Lagmansgymnasiet mot att genomföra många studiebesök och utflykter. För att samverkan ska öka över programgränserna och för att utveckla elevers känsla för samhörighet genomförs även resor av internationell karaktär. För att bättre kunna hjälpa elever som inte når målen har Lagmansgymnasiet tid för speciallärare utökats under året samt speciella dataprogram införskaffats. Elever som har läs- och skrivsvårigheter erbjuds möjlighet att få muntliga prov i stället för skriftliga och extra stöd ges om eleven så önskar. Elever med dyslexi erbjuds även att låna en bärbar dator i syfte att underlätta skolarbetet. Vid behov hålls elevvårdskonferens och åtgärdsprogram upprättas. Lärare samarbetar över kursgränser så att elever lättare ska kunna se sammanhang och helhet och samtidigt minska deras arbetsbörda.

18 VARA KOMMUN sid 18 (29) I Skolverkets rapport framförs att skolans lokaler är tilltalande och välvårdade och mycket väl anpassade för den verksamhet som bedrivs. Vid samtliga program är eleverna delaktiga i planeringsarbetet av pågående kurser. Samtliga program har också representanter i skolans elevråd och idrottsförening. Tid finns även avsatt på schema för klassråd. Vid flera program tar elever stort ansvar för anskaffande av platser till den arbetsplatsförlagda utbildningen. Eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen har möjligheter att anpassa sina studier efter sin egen situation. Elever kan i flera kurser välja mellan att studera på distans eller följa en mera traditionell undervisning. Den mätning som gjorts av Research AB i november 2006 visar att 70% av Lagmansgymnasiets elever anser att elevinflytandet vid skolan är mycket/ganska bra. Lärarna gör fortlöpande utvärderingar för att vara lyhörda för elevernas önskemål. Vid Lagmansgymnasiet bjuds föräldrar in till föräldramöten och i åk 1 erbjuds alla föräldrar information om studieresultat. Skolan anordnar som tradition Öppet Hus under november månad och då fylls skolan av olika intressenter. Skolans elever har deltagit i kulturella evenemang (minst ett/termin) och studiebesök. Vid flera tillfällen har externa föreläsare medverkat vid lektionerna. Samverkan med andra länder pågår och flera program är involverade i skolans internationalisering. Vid Lagmansgymnasiet genomförs många studiebesök och elever som studerar vid yrkesförberedande program genomför minst 15 veckors arbetsplatsförlagd tid under sin utbildning. Kvalitet och prestationer Nyckeltal Gymnasieskola Antal elever i Vara gymnasieskola Varav interkommunala elever Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning Andel (%) elever som uppnått minst godkänt betyg i kärnämnen på gymnasieskolan Kurs Sv A Sv B Ma A En A Id A Sh A Re A Na A Est Barn- och fritid Bygg , ,6 76,9 100 El , , Estetiskt ,9 100 Fordon ,7 86,7 93, ,7 93,3 100 Handel- och adm Hotell- och rest Industri Naturvetenskap , Samhällsvetenskap ,2 100 Teknik ,9 100 S:a nationella ,2 96, ,6 97,8 93,3 91,1 100

19 VARA KOMMUN sid 19 (29) Nationella program på gymnasieskolan Antal elever Antal elever med slutbetyg Genomsnitt betygspoäng Andel med reduc. progr Andel med utökat progr Barn- och fritid Bygg El , Estetiskt ,3 0 27,8 Fordon ,7 Handel- och adm Hotell- och rest , Industri Naturvetenskap ,4 5,3 0 Samhällsvetenskap ,8 9,1 29,1 Teknik ,6 21,4 14,3 S:a nationella ,1 5 21,2 Individuellt Specialutformat Totalt ,2 4,7 22,1 Större delen av eleverna har fått betyget Godkänd eller bättre i de flesta kärnämnena inom gymnasieskolan. I några ämnen är andelen godkända något sämre, detta gäller främst ämnena naturkunskap och religion. Drygt 86 % av eleverna gick ur gymnasiet med ett slutbetyg. Särskola Särskolan är ett samlingsnamn för grundsärskolan, träningsskolan, gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen. Tkr och löpande priser Text DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Personalkostnad särskolan 56 % Anledningen till den låga personalkostnadsandelen för särskolan är, liksom för gymnasieskolan, de interkommunala ersättningarna. Pers.kostn.andel 56%

20 VARA KOMMUN sid 20 (29) Viktiga händelser/internationella händelser Eleverna på grundsärskolan har haft charader inför varandra, en träning i att framträda inför grupp. De har framträtt inför Parkskolans elever med ett program i skolans Adventskalender och dessutom framfört ett Luciatåg på Varas bibliotek. Gymnasiesärskoleeleverna har medverkat i showen vid gymnasiets Öppet Hus. Grundsärskolan har haft en må-gott dag. Vikten av att äta en nyttig frukost och vårda sin kropp med både rörelse och avslappning var temat. Klass 1-8 hade maskerad. Inför den valde eleverna vilka ansiktsmasker de ville tillverka på bildlektionen. De visade sedan upp dessa inför övriga elever. Några grundsärskoleelever har övningsämnen tillsammans med grundskolans elever, vilket har varit individanpassat efter elevens behov och intresse. Grundsärskoleelever samarbetar med eleverna på Träningsskolan på olika arbetspass. En elev från grundsär har kommit till träningsverksamheten vid 1 tillfälle/v för att tillsammans utveckla sina sociala kompetenser. Samarbetet har fungerat och eleverna har stundtals kunnat lösa uppgifter på egen hand. Grundsärskoleelever har i en mindre grupp fått kunskap om närmiljön genom olika aktiviteter och studiebesök i Vara. En gång i månaden åker eleverna till Naturskolan Hillet. Gymnasiesärskolan har bland annat gjort studiebesök till Hornborgasjön, Oasen, Ragn Sell i Vara, Varbergs fästning och Världskulturmuseet. Elever i årskurs 9 och 10 har varit på PRAO på olika gymnasieskolor. Eleverna deltar i de kulturutbud som ges i kommunen. Några elever har deltagit i musik- och dramalektioner på Kulturskolan. Alla grundsärskoleelever har gjort besök på fritidshemmet Kupolen. Det har varit svårt att hitta bra platser till gymnasiesärskoleelevernas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). De flesta eleverna har varit ute några dagar medan andra har haft regelbunden APU under året. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte.

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer