Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun"

Transkript

1 Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 20 januari till och med den 31 mars Vid den regelbundna tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den regelbundna tillsynen behandlar tre områden: Kunskaper, utveckling och lärande, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som granskats och hur tillsynen genomförts, samt de bedömningar som gjorts. Dessa skriftliga rapporter kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen och verksamheterna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Beslutet grundas även på annan information om kommunen och verksamheterna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Falköpings kommun genomfördes intervjuer med representanter för Barn- och utbildningsnämnden samt skolchef och andra centrala tjänstemän samt med Kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltningschef. Samtliga grundskolor, gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med chefer och representanter för föräldrar och personal i förskoleverksamheten samt chefer och representanter för elever och personal i skolbarnsomsorgen. Skolinspektionen, Kungsgatan 20, Göteborg Telefon: , Fax:

2 2 (22) Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i beslutet. Verksamhetens omfattning och organisation vid den regelbundna tillsynen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg 951 Förskoleklass 344 Grundskola Obligatorisk särskola 57 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 33 Kommunal vuxenutbildning 674 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 17 Svenskundervisning för invandrare 117 Källa: Falköpings kommun våren 2009 Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och klassificeras av Sveriges kommuner och landsting som en övrig kommun, över invånare. Kommunen är till ytan den största kommunen i regionen och folkmängden uppgick i slutet av 2008 till personer enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Utbildningsväsendet i Falköpings kommun är indelat i två nämnder. Barn- och utbildningsnämnden är styrelse för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kompetensoch arbetslivsnämnden är styrelse för vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsnämnden leder verksamheten genom en förvaltning som leds av en skolchef. Verksamheten är indelad i 11 enheter, som omfattar förskola samt förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola för årskurserna 1 9 eller 10 (särskola). Vid varje enhet arbetar ett ledningsteam bestående av rektor och biträdande rektor. Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Av kommunens samtliga barn i åldrarna 1-5 år är 79 procent inskrivna i förskoleverksamhet. Sammanlagt finns 21 kommunala förskolor och ett familjedaghem. I kommunen finns också 10 enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar över och som inte omfattas av Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

3 3 (22) I Falköpings kommun finns 18 grundskolor. Därutöver finns tre särskilda undervisningsgrupper Lilla Fredriksberg, Kompassen och Studiegården som är kommunövergripande, där eleverna har klasstillhörighet i någon av grundskolorna. Förskoleklass och fritidshem är integrerade i grundskolans verksamhet och finns i anslutning till skolorna. 71 procent av barnen i åldrarna 6-9 år är inskrivna i fritidshem, medan motsvarande siffra för barn i åldern år är 11 procent. Inom den obligatoriska särskolan finns klasser lokaliserade till tre av de kommunala grundskolorna som är Vindängens skola, Mössebergsskolan och Kyrkerörsskolan. Det förekommer också att elever som är mottagna i särskolan är integrerade i grundskoleklasser på andra skolor i kommunen. Ansvarig rektor för särskolans elever är rektor vid den skola där eleven går, med undantag av träningsskolans elever som har en egen rektor. I kommunen finns en fristående grundskola, Vårkullens skolveckohem. Huvudmannen för denna skola erhåller egen rapport och tillsynen av densamma ingår inte i denna rapport. I Falköpings kommun finns en extra stödresurs, Specialpedagogiskt centrum (SPC). SPC leds av en samordnare som tillika är rektor för träningsskolan och de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Samordnaren är dock inte rektor för de elever som är placerade i de särskilda undervisningsgrupperna, eftersom eleverna är klassplacerade i någon av kommunens grundskolor. Ållebergsgymnasiet är Falköpings enda kommunala gymnasieskola. Skolan erbjuder 13 nationella program, individuella programmet, samt det specialutformade programmet Företagarprogrammet, närliggande det samhällsvetenskapliga programmet. Inom ramen för Industriprogrammet finns också inriktningen Träförädlare vilken erbjuds som lärlingsutbildning. I kommunen finns också Volleybollgymnasiet med riksintag. Gymnasiesärskola finns vid Ållebergsgymnasiet med individuellt fyraårigt program: verksamhetsträning och yrkesträning samt elever som integrerat följer Ållebergsgymnasiets individuella program. Övriga program inom gymnasiesärskolan erbjuds i närliggande kommuner. Kompetens- och arbetslivsnämnden leder verksamheten genom en förvaltningschef. Förvaltningen är organiserad i en del som ansvarar för vuxenutbildning och övriga utbildningar för vuxna och en del som ansvarar för arbetslivsinsatser och integration där sfi ingår. Vuxenutbildningen utgör en del av verksamheten vid kommunens Lärcenter. Vuxenutbildningen erbjuder svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda, särvux. Lärcenter erbjuder dessutom uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, arbetsmarknadsenhet samt universitets- och högskoleutbildning.

4 4 (22) Helhetsbedömning Kommunens verksamheter har i huvudsak en inriktning som överensstämmer med den som läroplanerna pekar ut. Eleverna i kommunens grundskolor når enligt nationell statistik resultat som är något lägre än genomsnittet i riket. Variationen i resultat är dock stor mellan skolorna. Andelen elever som når målen för samtliga ämnen i årskurs 9 varierar i kommunens skolor från 65 till 96 procent år För att fullgöra det nationella uppdraget förväntas huvudmannen på olika sätt följa upp vilka resultat som nås, analysera dessa och vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar att detta brister på flera nivåer i kommunen. Uppföljning på individnivå av elevernas kunskaper görs fortlöpande av lärarna, men utifrån denna utförs i samtliga skolformer sällan någon analys så att undervisningsmål och metoder kan prövas och utvecklas. På skolnivå saknas i många fall en analys av de resultat som redovisas i skolans kvalitetsredovisning. Analysen är en förutsättning för varje skolas kvalitetsarbete och en central del av rektorns ansvarsområde. Inom vuxenutbildningen används inte tillgänglig statstik för att identifiera de faktorer som är i behov av åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen för de studerande och aktuell kvalitetsredovisning saknas. För att kunna nå goda kunskapsresultat är en viktig förutsättning att som elev känna till målen för lärandet. En annan viktig förutsättning för att öka skolornas måluppfyllelse är att utveckla och öka elevernas inflytande. I skollagen och läroplanerna formuleras elevernas rätt till inflytande. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94 ska eleverna kunna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar, men skolan ska också sträva efter att eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära och att eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära. Tillsynen visar att eleverna i kommunens grundskolor sällan ges ett reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer vilket också gör det svårt för eleverna att själva ta ansvar för sina studier. Det är angeläget att olika arbetssätt och arbetsformer i skolan blir föremål för en ständigt pågående pedagogisk diskussion som utgår från elevernas och skolans måluppfyllelse. Elevernas möjligheter till inflytande behöver även förbättras inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Rektorn har ett särskilt ansvar för detta. Av delmålen i Barn- och utbildningsnämndens måldokument framgår, att verksamheterna ska arbeta med helhetssyn för barn från 1 till 19 år och skapa förutsättningar för progression i lärandet, genom samarbete inom och mellan enheter med eleven i centrum. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att lärare i skolor för årskurserna 1 5 inte på ett systematiskt sätt har kännedom om resultaten vid betygssättningen i årskurs 8 och 9 samt nationella ämnesprov i årskurs 9. Dessa avstämningspunkter borde användas som ett av flera verktyg för att utvärdera den undervisning eleverna erbjuds, som ett instrument i utvecklingen av det pedagogiska arbetet genom samtliga

5 5 (22) årskurser i grundskolan. Tillsynen visar att erfarenhets- och kunskapsutbytet såväl inom grundskolans olika årskurser samt mellan den obligatoriska skolan och gymnasieskolan behöver förbättras i syfte att eleverna ska få en bättre kontinuitet i sitt lärande och i sin utveckling. Alla jämförelser och analyser av kunskapsresultat inom kommunen, kommungruppen och riket bygger på att bedömningar och betyg är likvärdiga. Den regelbundna tillsynen visar att det inom varje skola förs bedömningsdiskussioner mellan lärare. Lärarna vid de betygssättande skolorna samverkar dock i liten omfattning mellan skolorna. Centralt i kommunen har betygsdiskussioner initierats. Mellan skolor för elever i årskurserna 1 5 förs inga systematiska diskussioner om hur elevernas kunskapsresultat bedöms i relation till mål att uppnå i årskurs 5. Inte heller genomförs mellan skolorna någon kvalitetssäkring av de bedömningar av nationella ämnesprov i årskurs 5 som lärarna gör. Tillsynen visar att kommunen bör ge skolorna ytterligare stöd i arbetet med att kvalitetssäkra betyg och bedömningar. I kommunen används lokala tolkningar av betygskriterier som i vissa fall inte har stöd i nationella kriterier, varför tillsynen visar att kommunen inte följer nationella kriterier för betygssättning enligt läroplan och kursplaner. Skollagen föreskriver utbildningens omfattning i grundskolan genom en nationell timplan. Kommunen fördelar undervisningen i de olika ämnena mellan årskurserna. I Falköpings kommun skiljer sig timplanen mellan enheterna, vilket exempelvis får konsekvenser för elever placerade i kommunens särskilda undervisningsgrupper. Vid kontroll av elevernas scheman konstaterar Skolinspektionen att avsatt tid för respektive ämne inte alltid är i överensstämmelse med fördelning enligt timplan, samt att någon elevgrupp inte erbjuds det antal timmar som timplanen föreskriver. Tillsynen visar att kommunen inte kan försäkra att eleverna erbjuds den garanterade undervisningstiden. I det statliga uppdraget för utbildningsväsendet ingår att verka för att barn, elever och vuxenstuderande utvecklar de normer och värden som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Inom detta område har kommunen ett särskilt ansvar för att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av detta. En del i detta arbete är att barn, elever och vuxenstuderande ska behandlas med respekt och inte utsättas för diskriminering eller andra former av kränkningar. Tillsynen visar att de flesta verksamheter bedriver ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Trots detta förekommer kränkningar vilket inte är acceptabelt. Kommunen måste säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Det finns brister i alla verksamheters planer mot kränkande behandling. Tillsynen visar att skolorna i flera fall leds av rektorer och biträdande rektorer. Delar i rektorsuppdraget fullgörs av skolans rektor medan andra delar i praktiken fullgörs av en biträdande rektor. Den som uppehåller befattningen som rektor ska benämnas rektor. Det är således inte möjligt att kringgå bestämmelserna om rektors uppdrag genom olika utformningar av skolorganisationen. Någon annan skolledare kan inte ta över de befogenheter och ansvar som framgår av författningarna. Flera av de områden som

6 6 (22) behöver åtgärdas i skolor och verksamheter i Falköpings kommun ingår i rektors ansvar. Kommunen måste förvissa sig om att rektorerna vidtar åtgärder mot konstaterade brister och utvecklar verksamheten i riktning mot de nationella målen samt att förutsättningar ges för att vidta erforderliga åtgärder. I bedömningarna nedan redovisas inom vilka områden kommunen behöver vidta åtgärder. Av bilagda rapporter framgår inom vilka områden rektorer och verksamheter behöver vidta åtgärder. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret även för dessa. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 16 september 2009 ska Falköpings kommun redovisa till Skolinspektionen, avdelningen i Göteborg vilka åtgärder som vidtagits.

7 7 (22) Bedömningar Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd. 1 Kunskaper, utveckling och lärande Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område skolornas kunskapsresultat och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Vidare granskas hur kommunen följer upp och utvärderar resultaten. 1.1 Resultat som har uppnåtts i kommunens verksamheter Kommentar och bedömning: Förskola och skolbarnsomsorg I förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen är det inte enskilda barns prestationer som ska bedömas. I de verksamheterna bedöms resultat utifrån hur väl verksamheterna lever upp till styrdokumentens krav vad gäller att ge barnen förutsättningar för en utveckling i riktning mot målen. Skolinspektionen bedömer att det i förskolorna bedrivs en verksamhet som ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetet för att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål måste dock förbättras. Även fritidshemmen har en verksamhet som i allt väsentligt ger barnen möjligheter till utveckling och lärande. Vid skolbesök säger en majoritet av barnen att de har roligt och känner sig trygga på sina fritidshem. Det finns dock anledning för kommunen att utvärdera om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om insatserna fungerar i skolbarnsomsorgens verksamhet. Grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Utbildningen i grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för att vara väl förberedda för fortsatta studier eller arbete samt delta i samhällslivet. I läroplaner, gymnasieskolans programmål och kursplaner finns närmare angivet vilka kunskaper som eleverna ska ha förvärvat.

8 8 (22) Verksamhetsbesök och intervjuer i såväl grund- som gymnasiesärskolan visar att undervisningen i stor utsträckning är individualiserad och anpassad till varje elev. Personalen tar delvis tillvara elevernas önskemål men inslaget av alltför stor betoning av omsorg medför att eleverna inte aktivt utmanas till att ta ansvar. I kommunens kvalitetsredovisning redovisas en samlad bild av elevernas resultat i relation till mål att uppnå i samtliga ämnen i årskurs 5 samt resultat vid nationella ämnesprov. Falköpings elever i årskurs 5 når jämförelsevis bättre resultat i de nationella ämnesproven i svenska och matematik men sämre i engelska än Skolverkets jämförelseskolor. Störst skillnad mellan könen framträder i ämnet svenska där flickorna i betydligt högre grad når kravnivån. Från och med läsåret 2007/08 gör skolorna en uppföljning av kunskapsresultaten i samtliga ämnen. Skolorna redovisar dock ingen analys av resultaten i sina kvalitetsredovisningar. Vid analys på kommunnivå framkommer att måluppfyllelsen är lägst i engelska, matematik och svenska och att eleverna når bäst resultat i bild, hem- och konsumentkunskap, musik, slöjd och teknik. Kunskapsresultaten år 2008 i form av betyg för kommunens elever i grundskolan ligger något under riksgenomsnittet avseende genomsnittligt meritvärde. Kunskapsresultaten ligger vid samtliga skolor, utom Kyrkerörsskolan och Vartoftaskolan, under snittet för riket. Statistik för år visar dock att grundskoleelevernas kunskapsresultat avseende genomsnittligt meritvärde har legat något över snittet för riket under perioden. När det gäller andel elever som ej nått målen i alla ämnen och andel behöriga till gymnasieskolans nationella program är resultaten i nivå med genomsnittet för riket år En analys av de enskilda skolornas resultat visar variation i resultatnivåerna mellan kommunens sju betygssättande skolor. Denna variation har inte minskat under den senaste femårsperioden. Såväl betygsresultaten som variationen mellan skolorna är kända av nämnd och förvaltning och åtgärder för att öka måluppfyllelsen vidtas kontinuerligt, enligt kommunens tjänstemän. Differenser i kunskapsresultat visar att flickorna når bättre resultat än pojkarna. Falköpings kommun skiljer sig i detta fall inte från rikets genomsnitt, men Skolinspektionen vill peka på vikten av att kommunen analyserar orsakerna till dessa skillnader och arbetar för att förändra undervisningen så att både pojkar och flickor ges förutsättningar att öka sin måluppfyllelse. Det genomsnittliga betygsvärdet vid gymnasieskolan är i nivå med riket och kommungruppen år Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier är något lägre än i kommungruppen och i riket. Detsamma gäller andelen som fullföljer utbildningen inom fyra år. Inom vuxenutbildningen visar tillgänglig statistik att andelen studerande som slutför kurser på grundläggande och gymnasial nivå konsekvent är något lägre eller lika stort i Falköpings kommun som i andra jämförbara kommuner och i riket. Resultaten i svenska för invandrare (sfi) motsvarar i stort både riket som helhet och kommungruppens resultat.

9 9 (22) Skolinspektionen bedömer att kommunens grundskolor inte genomför en systematisk analys av elevernas kunskapsresultat. Kommunen behöver vidta åtgärder så att alla elever ges förutsättningar för att öka sin måluppfyllelse. Kommunens gymnasie- och vuxenutbildning arbetar heller inte i tillräcklig utsträckning för en ökad måluppfyllelse. Tabell 1: Resultat för elever i årskurs 9 Falköpings kommun 1 Samtliga skolor i Kommungrupp 3 4 Riket kommunen Genomsnittligt meritvärde Andel (%) som ej nått målen i samtliga ämnen Andel (%) behöriga till nationellt program 210,3 208,5 208,6 212,0 203,6 203,1 204,3 209, Källa: Skolverkets statistik 1 Uppgifter baserade på samtliga kommunala grundskolor i kommunen 2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

10 10 (22) Tabell 2: Resultat på nationella ämnesprov i årskurs 9 Falköpings kommun 5 Samtliga skolor i Kommungrupp 7 8 Riket kommunen Andel (%) elever som uppnått minst Godkänt i: Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk Källa: Skolverkets statistik. = Uppgift saknas 5 Uppgifter baserade på samtliga kommunala grundskolor i kommunen 6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 7 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 8 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

11 11 (22) Tabell 3: Resultat för elever i gymnasieskolans avgångsår Falköpings kommun 9 Samtliga skolor i Kommungrupp Riket kommunen Genomsnittlig betygspoäng Andel (%) med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier Andel (%) som fullföljde utbildningen inom fyra 14,3 14,3 14,7 14,4 13,9 13,9 13,8 14, år 13 Källa: Skolverkets statistik 1.2 Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande. Bedömningspunkter Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 9 Uppgifter baserade på samtliga kommunala gymnasieskolor i kommunen 10 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 11 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 12 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 13 Från och med 2006 års officiella statistik inkluderas elever på Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) i den här variabeln. Detta gör att tidsserien bryts och kan resultera i oväntade trendbrott.

12 12 (22) 2 Normer och värden Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område kommunens arbete för att ge eleverna en trygg miljö. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro Bedömningspunkter Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer. Motivering Enligt 1 kap. 2 skollagen ska verksamheten inom skolan främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Vid den regelbundna tillsynen av kommunens grundskolor framkommer att det finns elever som känner sig otrygga när de vistas i skolan. Dessa förhållanden är kända av både lärare och rektorer, men problemen kvarstår. Kommunen uttrycker att det finns mycket att arbeta med eftersom det ser olika ut när det gäller kunskap och förståelse för värdegrundsarbetet. Kommunen bedriver dock ett övergripande arbete för att motverka diskriminering genom utbildning, stödverksamhet via genuspedagoger och genom implementering av likabehandlingsplanen. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte i tillräcklig utsträckning stödjer de skolor där problem finns Kommunen ser till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

13 13 (22) Motivering Enligt 14 a kap. 6 skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Vidare ska enligt 14 a kap. 7 huvudmannen se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Vid flertalet skolor och verksamheter i Falköpings kommun bedrivs ett målmedvetet och systematiskt arbete för att motverka att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Dock visar tillsynen att Gudhemsskolan måste stärka sitt målinriktade arbete mot kränkande behandling för att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer. Samtliga intervjuade uppger att det finns fungerande system för hur skolorna ska agera då kränkningar uppstår. Dock brister det förebyggande arbetet för att förhindra och förebygga att kränkningar uppstår. Se vidare bedömningspunkt Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna i varje särskild verksamhet. Motivering Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari Efter den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i diskrimineringslagen (2008:567) angående diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsynen av diskrimineringslagen. Enligt 14 a kap. 6 skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Enligt 8 samma lag ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

14 14 (22) Samtliga verksamheter och skolor i Falköpings kommun har upprättat likabehandlingsplaner som innehåller en plan mot kränkande behandling. Planerna är i huvudsak kända bland de personal- och elevrepresentanter som intervjuas och upplevs som en hjälp i arbetet för att skapa en god miljö för barn och elever. Tonvikten i planerna ligger på generella åtgärder för ett förbyggande arbete mot kränkningar över längre tid. Planerna bygger oftast inte på en kartläggning av den enskilda verksamhetens behov. Beskrivna åtgärder är dessutom inte preciserade i tid vilket försvårar uppföljningen av huruvida de vidtagna åtgärderna har gett önskad effekt. Vid upprättandet och revideringen av planer mot kränkande behandling har barnen och eleverna i verksamheterna medverkat i liten omfattning. Skolinspektionen bedömer att verksamheternas planer mot kränkande behandling inte uppfyller kraven i skollagen Kommunen ser till att planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas och ser till att skolor och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön är trygg. Motivering Se bedömningspunkt Kommunens ledning och kvalitetsarbete Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område kommunens ansvarstagande för skolans och övriga verksamheters arbete för att nå de nationella målen. Vidare granskas hur kvalitetsarbetet fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt resurser i form av personal liksom hur kommunen följer bestämmelserna.

15 15 (22) 3.1 Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning Bedömningspunkter Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Motivering Enligt 1 kap. 12 skollagen ska den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Garanterad undervisningstid Enligt 4 kap. 3 a skollagen föreskrivs utbildningens omfattning i grundskolan (timplan). En detaljerad beskrivning framgår av bilaga 3 till skollagen. Enligt 1 kap. 2 grundskoleförordningen avses med garanterad undervisningstid, den minsta undervisningstid i timmar som eleverna ska erbjudas. De timplaner Skolinspektionen tar del av visar att det skiljer sig åt mellan kommunens enheter hur man fördelar tiden mellan ämnen. Skolinspektionen konstaterar vidare att avsatt tid för respektive ämne inte alltid är i överensstämmelse med skolans fördelning enligt timplan och det finns elevgrupper som inte erbjuds det antal timmar som timplanen föreskriver. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte erbjuder eleverna den garanterade undervisningstiden i hela kommunen. Hem- och konsumentkunskap Enligt 2 kap. 6 grundskoleförordningen finns en kursplan för varje ämne. I kursplanen anges bl.a. de mål som eleverna ska ha uppnått efter det femte och det nionde skolåret. På ett flertal skolor i kommunen kan Skolinspektionen konstatera att hem- och konsumentkunskap för elever i årskurserna 1 5 inte anordnas eller inte i tillräcklig utsträckning för att eleverna ska kunna nå målen i ämnet före utgången av årskurs 5. Skolinspektionen bedömer att några skolor inte bedriver undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap före utgången av årskurs 5.

16 16 (22) Språkval Enligt 2 kap. 17 grundskoleförordningen anges i timplanen ett visst antal timmar för språkval. Som språkval ska erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska. Enligt 2 kap. 18 samma förordning ska som språkval för en elev i stället för språk enligt 17 till exempel erbjudas svenska och/eller engelska för elever som i övrigt får undervisning i svenska och engelska om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det. Vid lektionsbesök framkommer att elever som valt engelska och svenska arbetar med annat så som att komma ikapp i matematik, läxläsning, instuderingsfrågor inför prov och liknande. Detta innebär att dessa elever inte har ett språkval, vilket de har rätt till. Enligt såväl elever som lärare förekommer det att eleverna inte erbjuds svenska eller engelska som språkval. Skolinspektionen bedömer att språkval inte erbjuds enligt bestämmelserna. Elevens val Enligt 2 kap. 19 grundskoleförordningen anges i timplanen ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Intervjuer med elever och personal samt dokument visar att det råder oklarheter om samtliga elever i Falköpings kommun erbjuds elevens val enligt bestämmelserna. Elev- och lärarintervjuer visar att elevens val inte tydligt erbjuds på några skolor. Få elever känner till syftet med elevens val. Den tydlighet kring elevens val som krävs för att eleverna ska veta när och i vilka ämnen elevens val erbjuds saknas. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följer förordningens krav gällande elevens val Kommunen ser till att lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen överensstämmer med författningarnas krav. Motivering Styrelsen för utbildningen får enligt 2 kap. 14 gymnasieförordningen besluta om att inrätta lokala kurser. En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. En lokal kurs kan förekomma i gymnasieskolan på nationella, specialutformade och individuella program.

17 17 (22) En lokal kurs får inte ersätta kurser i kärnämnen eller de kurser i karaktärsämnen som är gemensamma för ett nationellt program eller finns inom en nationellt fastställd inriktning. Det ska finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen ska läraren använda dessa betygskriterier. Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven ska få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt. I samband med skolbesök har inspektörerna tagit del av kursplanerna för en mängd lokala kurser i gymnasieskolan. Bland dessa återfinns kurser där betygskriterier inte är formulerade för alla betygsteg. Det finns också lokala kurser vars innehåll behandlar mål som ska prägla all undervisning i enlighet med läroplanens intentioner. Vidare återfinns kurser vilka i praktiken inte är valbara för andra elever än de som deltar i elevfackligt arbete. Se vidare i inspektionsrapporten för Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun. Skolinspektionen bedömer att det finns lokala kurser i gymnasiet som inte uppfyller författningarnas krav. Falköpings kommun måste göra en översyn av de lokala kursernas utformning. 3.2 Resurser Bedömningspunkter Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver. Motivering Enligt 2 kap. 3 skollagen är kommuner skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Vid organisering av undervisningen i några grundskolor utnyttjas dock inte lärarnas ämneskompetens när de fördelas på klasser och undervisningsgrupper. Rektorerna har valt att behålla klasslärarsystemet vilket innebär att lärare i hög grad undervisar i ämnen där de saknar föreskriven ämneskompetens. Exempel

18 18 (22) härpå är att lärare med inriktning enbart mot svenska och samhällsorienterande ämnen undervisar i matematik och naturorienterande ämnen. Detta trots att lärare med rätt ämneskompetens finns att tillgå vid skolorna. Skälen är enligt rektorerna dels traditionen dels att det är bra att eleverna har så få lärare som möjligt. Skolinspektionen bedömer att ett flertal skolor inte använder lärare som har en utbildning för den undervisning de bedriver, trots att förutsättningarna härför finns Kommunen ser till att lärare och övrig personal får och genomgår kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov Utbildningen är avgiftsfri. Motivering Enligt 5 kap. 21 skollagen ska utbildningen i gymnasieskolan vara avgiftsfri för eleverna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Av intervjuer med elever, lärare och rektorer vid Ållebergsgymnasiet framgår att eleverna åker på språkresor som de bekostar själva. Företrädare för skolan framhåller dock att de elever som inte följer med på resorna är kvar på skolan. Skolinspektionen bedömer att gymnasieskolan inte är avgiftsfri för eleverna.

19 19 (22) 3.3 Styrning och ledning Bedömningspunkter Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna. Motivering Enligt 2 kap. 2 skollagen ska det finnas rektorer för ledningen av utbildningen i skolorna. Vissa delar i rektorsuppdraget fullgörs av grundskolans rektor medan andra delar i praktiken fullgörs av en biträdande rektor. Skolinspektionen konstaterar att de biträdande rektorerna till viss del tar ansvar för de rektorsfunktioner som beskrivs i läroplanen. Detta är inte i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna, av vilka det framgår att det är skolans rektor som ska ha ansvaret. Skolinspektionen bedömer att kraven i författningarna inte uppfylls avseende grundskolornas rektorsorganisation Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger i verksamheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet. Motivering Betyg Enligt 7 kap. 8 grundskoleförordningen ska, när betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats, betyget bestämmas med hjälp av de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i grundskolan och de betygskriterier som har fastställs för ämnena och ämnesblocken. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg, framgår bl.a. följande. Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan. Läraren ska bl.a. utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling.

20 20 (22) I Falköpings kommun används lokala tolkningar av betygskriterier som i vissa fall inte har stöd i nationella kriterier eller är svåra att härleda till de nationella, varför tillsynen visar att kommunen inte följer nationella kriterier för betygssättning enligt läroplan och kursplaner. Skolinspektionen bedömer att kommunens grundskolor inte följer nationella kriterier för betygssättning. Individuella utvecklingsplaner Enligt 7 kap. 2 grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. I Falköpings kommun har en arbetsgrupp bestående av rektorer och tjänstemän utarbetat en modell för individuell utvecklingsplan (IUP) innehållande bland annat betygsliknande omdömen i fyra nivåer som tydligt knyter an till de nationella betygen. Samtliga rektorer i Falköpings kommun har enats om att använda modellen. Omdömen får vara betygsliknande om rektorn så beslutar. Betygsliknande omdömen skiljer sig dock från betyg på flera punkter. Bland annat är betyg en formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i ett nationellt system. Betygssättning är också till sin karaktär summativ, d.v.s. en avslutad verksamhet som värderas i efterhand. Kommunen använder sig av en standardiserad modell som alltför tydligt knyter an till de nationella betygen och därför kan de betygsliknande omdömen jämställas med betyg. Skolinspektionen bedömer att kommunens modell för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen inte är förenlig med bestämmelserna Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta.

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan 1 (15) Nynäshamns kommun Stadshusplatsen 1 149 81 Nynäshamn Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan Innehåll Helhetsbedömning 1 Syfte och

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer