Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun"

Transkript

1 Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 20 januari till och med den 31 mars Vid den regelbundna tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den regelbundna tillsynen behandlar tre områden: Kunskaper, utveckling och lärande, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn). Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som granskats och hur tillsynen genomförts, samt de bedömningar som gjorts. Dessa skriftliga rapporter kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen, skolorna och verksamheterna. Underlag Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen och verksamheterna, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Beslutet grundas även på annan information om kommunen och verksamheterna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Falköpings kommun genomfördes intervjuer med representanter för Barn- och utbildningsnämnden samt skolchef och andra centrala tjänstemän samt med Kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltningschef. Samtliga grundskolor, gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med chefer och representanter för föräldrar och personal i förskoleverksamheten samt chefer och representanter för elever och personal i skolbarnsomsorgen. Skolinspektionen, Kungsgatan 20, Göteborg Telefon: , Fax:

2 2 (22) Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i beslutet. Verksamhetens omfattning och organisation vid den regelbundna tillsynen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg 951 Förskoleklass 344 Grundskola Obligatorisk särskola 57 Gymnasieskola Gymnasiesärskola 33 Kommunal vuxenutbildning 674 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 17 Svenskundervisning för invandrare 117 Källa: Falköpings kommun våren 2009 Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och klassificeras av Sveriges kommuner och landsting som en övrig kommun, över invånare. Kommunen är till ytan den största kommunen i regionen och folkmängden uppgick i slutet av 2008 till personer enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Utbildningsväsendet i Falköpings kommun är indelat i två nämnder. Barn- och utbildningsnämnden är styrelse för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kompetensoch arbetslivsnämnden är styrelse för vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsnämnden leder verksamheten genom en förvaltning som leds av en skolchef. Verksamheten är indelad i 11 enheter, som omfattar förskola samt förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola för årskurserna 1 9 eller 10 (särskola). Vid varje enhet arbetar ett ledningsteam bestående av rektor och biträdande rektor. Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Av kommunens samtliga barn i åldrarna 1-5 år är 79 procent inskrivna i förskoleverksamhet. Sammanlagt finns 21 kommunala förskolor och ett familjedaghem. I kommunen finns också 10 enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar över och som inte omfattas av Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

3 3 (22) I Falköpings kommun finns 18 grundskolor. Därutöver finns tre särskilda undervisningsgrupper Lilla Fredriksberg, Kompassen och Studiegården som är kommunövergripande, där eleverna har klasstillhörighet i någon av grundskolorna. Förskoleklass och fritidshem är integrerade i grundskolans verksamhet och finns i anslutning till skolorna. 71 procent av barnen i åldrarna 6-9 år är inskrivna i fritidshem, medan motsvarande siffra för barn i åldern år är 11 procent. Inom den obligatoriska särskolan finns klasser lokaliserade till tre av de kommunala grundskolorna som är Vindängens skola, Mössebergsskolan och Kyrkerörsskolan. Det förekommer också att elever som är mottagna i särskolan är integrerade i grundskoleklasser på andra skolor i kommunen. Ansvarig rektor för särskolans elever är rektor vid den skola där eleven går, med undantag av träningsskolans elever som har en egen rektor. I kommunen finns en fristående grundskola, Vårkullens skolveckohem. Huvudmannen för denna skola erhåller egen rapport och tillsynen av densamma ingår inte i denna rapport. I Falköpings kommun finns en extra stödresurs, Specialpedagogiskt centrum (SPC). SPC leds av en samordnare som tillika är rektor för träningsskolan och de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Samordnaren är dock inte rektor för de elever som är placerade i de särskilda undervisningsgrupperna, eftersom eleverna är klassplacerade i någon av kommunens grundskolor. Ållebergsgymnasiet är Falköpings enda kommunala gymnasieskola. Skolan erbjuder 13 nationella program, individuella programmet, samt det specialutformade programmet Företagarprogrammet, närliggande det samhällsvetenskapliga programmet. Inom ramen för Industriprogrammet finns också inriktningen Träförädlare vilken erbjuds som lärlingsutbildning. I kommunen finns också Volleybollgymnasiet med riksintag. Gymnasiesärskola finns vid Ållebergsgymnasiet med individuellt fyraårigt program: verksamhetsträning och yrkesträning samt elever som integrerat följer Ållebergsgymnasiets individuella program. Övriga program inom gymnasiesärskolan erbjuds i närliggande kommuner. Kompetens- och arbetslivsnämnden leder verksamheten genom en förvaltningschef. Förvaltningen är organiserad i en del som ansvarar för vuxenutbildning och övriga utbildningar för vuxna och en del som ansvarar för arbetslivsinsatser och integration där sfi ingår. Vuxenutbildningen utgör en del av verksamheten vid kommunens Lärcenter. Vuxenutbildningen erbjuder svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda, särvux. Lärcenter erbjuder dessutom uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, arbetsmarknadsenhet samt universitets- och högskoleutbildning.

4 4 (22) Helhetsbedömning Kommunens verksamheter har i huvudsak en inriktning som överensstämmer med den som läroplanerna pekar ut. Eleverna i kommunens grundskolor når enligt nationell statistik resultat som är något lägre än genomsnittet i riket. Variationen i resultat är dock stor mellan skolorna. Andelen elever som når målen för samtliga ämnen i årskurs 9 varierar i kommunens skolor från 65 till 96 procent år För att fullgöra det nationella uppdraget förväntas huvudmannen på olika sätt följa upp vilka resultat som nås, analysera dessa och vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar att detta brister på flera nivåer i kommunen. Uppföljning på individnivå av elevernas kunskaper görs fortlöpande av lärarna, men utifrån denna utförs i samtliga skolformer sällan någon analys så att undervisningsmål och metoder kan prövas och utvecklas. På skolnivå saknas i många fall en analys av de resultat som redovisas i skolans kvalitetsredovisning. Analysen är en förutsättning för varje skolas kvalitetsarbete och en central del av rektorns ansvarsområde. Inom vuxenutbildningen används inte tillgänglig statstik för att identifiera de faktorer som är i behov av åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen för de studerande och aktuell kvalitetsredovisning saknas. För att kunna nå goda kunskapsresultat är en viktig förutsättning att som elev känna till målen för lärandet. En annan viktig förutsättning för att öka skolornas måluppfyllelse är att utveckla och öka elevernas inflytande. I skollagen och läroplanerna formuleras elevernas rätt till inflytande. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94 ska eleverna kunna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar, men skolan ska också sträva efter att eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära och att eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära. Tillsynen visar att eleverna i kommunens grundskolor sällan ges ett reellt inflytande över arbetssätt och arbetsformer vilket också gör det svårt för eleverna att själva ta ansvar för sina studier. Det är angeläget att olika arbetssätt och arbetsformer i skolan blir föremål för en ständigt pågående pedagogisk diskussion som utgår från elevernas och skolans måluppfyllelse. Elevernas möjligheter till inflytande behöver även förbättras inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Rektorn har ett särskilt ansvar för detta. Av delmålen i Barn- och utbildningsnämndens måldokument framgår, att verksamheterna ska arbeta med helhetssyn för barn från 1 till 19 år och skapa förutsättningar för progression i lärandet, genom samarbete inom och mellan enheter med eleven i centrum. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att lärare i skolor för årskurserna 1 5 inte på ett systematiskt sätt har kännedom om resultaten vid betygssättningen i årskurs 8 och 9 samt nationella ämnesprov i årskurs 9. Dessa avstämningspunkter borde användas som ett av flera verktyg för att utvärdera den undervisning eleverna erbjuds, som ett instrument i utvecklingen av det pedagogiska arbetet genom samtliga

5 5 (22) årskurser i grundskolan. Tillsynen visar att erfarenhets- och kunskapsutbytet såväl inom grundskolans olika årskurser samt mellan den obligatoriska skolan och gymnasieskolan behöver förbättras i syfte att eleverna ska få en bättre kontinuitet i sitt lärande och i sin utveckling. Alla jämförelser och analyser av kunskapsresultat inom kommunen, kommungruppen och riket bygger på att bedömningar och betyg är likvärdiga. Den regelbundna tillsynen visar att det inom varje skola förs bedömningsdiskussioner mellan lärare. Lärarna vid de betygssättande skolorna samverkar dock i liten omfattning mellan skolorna. Centralt i kommunen har betygsdiskussioner initierats. Mellan skolor för elever i årskurserna 1 5 förs inga systematiska diskussioner om hur elevernas kunskapsresultat bedöms i relation till mål att uppnå i årskurs 5. Inte heller genomförs mellan skolorna någon kvalitetssäkring av de bedömningar av nationella ämnesprov i årskurs 5 som lärarna gör. Tillsynen visar att kommunen bör ge skolorna ytterligare stöd i arbetet med att kvalitetssäkra betyg och bedömningar. I kommunen används lokala tolkningar av betygskriterier som i vissa fall inte har stöd i nationella kriterier, varför tillsynen visar att kommunen inte följer nationella kriterier för betygssättning enligt läroplan och kursplaner. Skollagen föreskriver utbildningens omfattning i grundskolan genom en nationell timplan. Kommunen fördelar undervisningen i de olika ämnena mellan årskurserna. I Falköpings kommun skiljer sig timplanen mellan enheterna, vilket exempelvis får konsekvenser för elever placerade i kommunens särskilda undervisningsgrupper. Vid kontroll av elevernas scheman konstaterar Skolinspektionen att avsatt tid för respektive ämne inte alltid är i överensstämmelse med fördelning enligt timplan, samt att någon elevgrupp inte erbjuds det antal timmar som timplanen föreskriver. Tillsynen visar att kommunen inte kan försäkra att eleverna erbjuds den garanterade undervisningstiden. I det statliga uppdraget för utbildningsväsendet ingår att verka för att barn, elever och vuxenstuderande utvecklar de normer och värden som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Inom detta område har kommunen ett särskilt ansvar för att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av detta. En del i detta arbete är att barn, elever och vuxenstuderande ska behandlas med respekt och inte utsättas för diskriminering eller andra former av kränkningar. Tillsynen visar att de flesta verksamheter bedriver ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Trots detta förekommer kränkningar vilket inte är acceptabelt. Kommunen måste säkerställa att alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Det finns brister i alla verksamheters planer mot kränkande behandling. Tillsynen visar att skolorna i flera fall leds av rektorer och biträdande rektorer. Delar i rektorsuppdraget fullgörs av skolans rektor medan andra delar i praktiken fullgörs av en biträdande rektor. Den som uppehåller befattningen som rektor ska benämnas rektor. Det är således inte möjligt att kringgå bestämmelserna om rektors uppdrag genom olika utformningar av skolorganisationen. Någon annan skolledare kan inte ta över de befogenheter och ansvar som framgår av författningarna. Flera av de områden som

6 6 (22) behöver åtgärdas i skolor och verksamheter i Falköpings kommun ingår i rektors ansvar. Kommunen måste förvissa sig om att rektorerna vidtar åtgärder mot konstaterade brister och utvecklar verksamheten i riktning mot de nationella målen samt att förutsättningar ges för att vidta erforderliga åtgärder. I bedömningarna nedan redovisas inom vilka områden kommunen behöver vidta åtgärder. Av bilagda rapporter framgår inom vilka områden rektorer och verksamheter behöver vidta åtgärder. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret även för dessa. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 16 september 2009 ska Falköpings kommun redovisa till Skolinspektionen, avdelningen i Göteborg vilka åtgärder som vidtagits.

7 7 (22) Bedömningar Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd. 1 Kunskaper, utveckling och lärande Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område skolornas kunskapsresultat och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Vidare granskas hur kommunen följer upp och utvärderar resultaten. 1.1 Resultat som har uppnåtts i kommunens verksamheter Kommentar och bedömning: Förskola och skolbarnsomsorg I förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen är det inte enskilda barns prestationer som ska bedömas. I de verksamheterna bedöms resultat utifrån hur väl verksamheterna lever upp till styrdokumentens krav vad gäller att ge barnen förutsättningar för en utveckling i riktning mot målen. Skolinspektionen bedömer att det i förskolorna bedrivs en verksamhet som ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetet för att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål måste dock förbättras. Även fritidshemmen har en verksamhet som i allt väsentligt ger barnen möjligheter till utveckling och lärande. Vid skolbesök säger en majoritet av barnen att de har roligt och känner sig trygga på sina fritidshem. Det finns dock anledning för kommunen att utvärdera om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om insatserna fungerar i skolbarnsomsorgens verksamhet. Grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning Utbildningen i grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för att vara väl förberedda för fortsatta studier eller arbete samt delta i samhällslivet. I läroplaner, gymnasieskolans programmål och kursplaner finns närmare angivet vilka kunskaper som eleverna ska ha förvärvat.

8 8 (22) Verksamhetsbesök och intervjuer i såväl grund- som gymnasiesärskolan visar att undervisningen i stor utsträckning är individualiserad och anpassad till varje elev. Personalen tar delvis tillvara elevernas önskemål men inslaget av alltför stor betoning av omsorg medför att eleverna inte aktivt utmanas till att ta ansvar. I kommunens kvalitetsredovisning redovisas en samlad bild av elevernas resultat i relation till mål att uppnå i samtliga ämnen i årskurs 5 samt resultat vid nationella ämnesprov. Falköpings elever i årskurs 5 når jämförelsevis bättre resultat i de nationella ämnesproven i svenska och matematik men sämre i engelska än Skolverkets jämförelseskolor. Störst skillnad mellan könen framträder i ämnet svenska där flickorna i betydligt högre grad når kravnivån. Från och med läsåret 2007/08 gör skolorna en uppföljning av kunskapsresultaten i samtliga ämnen. Skolorna redovisar dock ingen analys av resultaten i sina kvalitetsredovisningar. Vid analys på kommunnivå framkommer att måluppfyllelsen är lägst i engelska, matematik och svenska och att eleverna når bäst resultat i bild, hem- och konsumentkunskap, musik, slöjd och teknik. Kunskapsresultaten år 2008 i form av betyg för kommunens elever i grundskolan ligger något under riksgenomsnittet avseende genomsnittligt meritvärde. Kunskapsresultaten ligger vid samtliga skolor, utom Kyrkerörsskolan och Vartoftaskolan, under snittet för riket. Statistik för år visar dock att grundskoleelevernas kunskapsresultat avseende genomsnittligt meritvärde har legat något över snittet för riket under perioden. När det gäller andel elever som ej nått målen i alla ämnen och andel behöriga till gymnasieskolans nationella program är resultaten i nivå med genomsnittet för riket år En analys av de enskilda skolornas resultat visar variation i resultatnivåerna mellan kommunens sju betygssättande skolor. Denna variation har inte minskat under den senaste femårsperioden. Såväl betygsresultaten som variationen mellan skolorna är kända av nämnd och förvaltning och åtgärder för att öka måluppfyllelsen vidtas kontinuerligt, enligt kommunens tjänstemän. Differenser i kunskapsresultat visar att flickorna når bättre resultat än pojkarna. Falköpings kommun skiljer sig i detta fall inte från rikets genomsnitt, men Skolinspektionen vill peka på vikten av att kommunen analyserar orsakerna till dessa skillnader och arbetar för att förändra undervisningen så att både pojkar och flickor ges förutsättningar att öka sin måluppfyllelse. Det genomsnittliga betygsvärdet vid gymnasieskolan är i nivå med riket och kommungruppen år Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier är något lägre än i kommungruppen och i riket. Detsamma gäller andelen som fullföljer utbildningen inom fyra år. Inom vuxenutbildningen visar tillgänglig statistik att andelen studerande som slutför kurser på grundläggande och gymnasial nivå konsekvent är något lägre eller lika stort i Falköpings kommun som i andra jämförbara kommuner och i riket. Resultaten i svenska för invandrare (sfi) motsvarar i stort både riket som helhet och kommungruppens resultat.

9 9 (22) Skolinspektionen bedömer att kommunens grundskolor inte genomför en systematisk analys av elevernas kunskapsresultat. Kommunen behöver vidta åtgärder så att alla elever ges förutsättningar för att öka sin måluppfyllelse. Kommunens gymnasie- och vuxenutbildning arbetar heller inte i tillräcklig utsträckning för en ökad måluppfyllelse. Tabell 1: Resultat för elever i årskurs 9 Falköpings kommun 1 Samtliga skolor i Kommungrupp 3 4 Riket kommunen Genomsnittligt meritvärde Andel (%) som ej nått målen i samtliga ämnen Andel (%) behöriga till nationellt program 210,3 208,5 208,6 212,0 203,6 203,1 204,3 209, Källa: Skolverkets statistik 1 Uppgifter baserade på samtliga kommunala grundskolor i kommunen 2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

10 10 (22) Tabell 2: Resultat på nationella ämnesprov i årskurs 9 Falköpings kommun 5 Samtliga skolor i Kommungrupp 7 8 Riket kommunen Andel (%) elever som uppnått minst Godkänt i: Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk Källa: Skolverkets statistik. = Uppgift saknas 5 Uppgifter baserade på samtliga kommunala grundskolor i kommunen 6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 7 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 8 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket

11 11 (22) Tabell 3: Resultat för elever i gymnasieskolans avgångsår Falköpings kommun 9 Samtliga skolor i Kommungrupp Riket kommunen Genomsnittlig betygspoäng Andel (%) med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier Andel (%) som fullföljde utbildningen inom fyra 14,3 14,3 14,7 14,4 13,9 13,9 13,8 14, år 13 Källa: Skolverkets statistik 1.2 Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande. Bedömningspunkter Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 9 Uppgifter baserade på samtliga kommunala gymnasieskolor i kommunen 10 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommunen 11 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i kommungruppen 12 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket 13 Från och med 2006 års officiella statistik inkluderas elever på Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) i den här variabeln. Detta gör att tidsserien bryts och kan resultera i oväntade trendbrott.

12 12 (22) 2 Normer och värden Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område kommunens arbete för att ge eleverna en trygg miljö. 2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro Bedömningspunkter Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer. Motivering Enligt 1 kap. 2 skollagen ska verksamheten inom skolan främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Vid den regelbundna tillsynen av kommunens grundskolor framkommer att det finns elever som känner sig otrygga när de vistas i skolan. Dessa förhållanden är kända av både lärare och rektorer, men problemen kvarstår. Kommunen uttrycker att det finns mycket att arbeta med eftersom det ser olika ut när det gäller kunskap och förståelse för värdegrundsarbetet. Kommunen bedriver dock ett övergripande arbete för att motverka diskriminering genom utbildning, stödverksamhet via genuspedagoger och genom implementering av likabehandlingsplanen. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte i tillräcklig utsträckning stödjer de skolor där problem finns Kommunen ser till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

13 13 (22) Motivering Enligt 14 a kap. 6 skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Vidare ska enligt 14 a kap. 7 huvudmannen se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Vid flertalet skolor och verksamheter i Falköpings kommun bedrivs ett målmedvetet och systematiskt arbete för att motverka att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Dock visar tillsynen att Gudhemsskolan måste stärka sitt målinriktade arbete mot kränkande behandling för att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer. Samtliga intervjuade uppger att det finns fungerande system för hur skolorna ska agera då kränkningar uppstår. Dock brister det förebyggande arbetet för att förhindra och förebygga att kränkningar uppstår. Se vidare bedömningspunkt Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna i varje särskild verksamhet. Motivering Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari Efter den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i diskrimineringslagen (2008:567) angående diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsynen av diskrimineringslagen. Enligt 14 a kap. 6 skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Enligt 8 samma lag ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

14 14 (22) Samtliga verksamheter och skolor i Falköpings kommun har upprättat likabehandlingsplaner som innehåller en plan mot kränkande behandling. Planerna är i huvudsak kända bland de personal- och elevrepresentanter som intervjuas och upplevs som en hjälp i arbetet för att skapa en god miljö för barn och elever. Tonvikten i planerna ligger på generella åtgärder för ett förbyggande arbete mot kränkningar över längre tid. Planerna bygger oftast inte på en kartläggning av den enskilda verksamhetens behov. Beskrivna åtgärder är dessutom inte preciserade i tid vilket försvårar uppföljningen av huruvida de vidtagna åtgärderna har gett önskad effekt. Vid upprättandet och revideringen av planer mot kränkande behandling har barnen och eleverna i verksamheterna medverkat i liten omfattning. Skolinspektionen bedömer att verksamheternas planer mot kränkande behandling inte uppfyller kraven i skollagen Kommunen ser till att planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas och ser till att skolor och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön är trygg. Motivering Se bedömningspunkt Kommunens ledning och kvalitetsarbete Den regelbundna tillsynen granskar inom detta område kommunens ansvarstagande för skolans och övriga verksamheters arbete för att nå de nationella målen. Vidare granskas hur kvalitetsarbetet fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt resurser i form av personal liksom hur kommunen följer bestämmelserna.

15 15 (22) 3.1 Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning Bedömningspunkter Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Motivering Enligt 1 kap. 12 skollagen ska den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Garanterad undervisningstid Enligt 4 kap. 3 a skollagen föreskrivs utbildningens omfattning i grundskolan (timplan). En detaljerad beskrivning framgår av bilaga 3 till skollagen. Enligt 1 kap. 2 grundskoleförordningen avses med garanterad undervisningstid, den minsta undervisningstid i timmar som eleverna ska erbjudas. De timplaner Skolinspektionen tar del av visar att det skiljer sig åt mellan kommunens enheter hur man fördelar tiden mellan ämnen. Skolinspektionen konstaterar vidare att avsatt tid för respektive ämne inte alltid är i överensstämmelse med skolans fördelning enligt timplan och det finns elevgrupper som inte erbjuds det antal timmar som timplanen föreskriver. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte erbjuder eleverna den garanterade undervisningstiden i hela kommunen. Hem- och konsumentkunskap Enligt 2 kap. 6 grundskoleförordningen finns en kursplan för varje ämne. I kursplanen anges bl.a. de mål som eleverna ska ha uppnått efter det femte och det nionde skolåret. På ett flertal skolor i kommunen kan Skolinspektionen konstatera att hem- och konsumentkunskap för elever i årskurserna 1 5 inte anordnas eller inte i tillräcklig utsträckning för att eleverna ska kunna nå målen i ämnet före utgången av årskurs 5. Skolinspektionen bedömer att några skolor inte bedriver undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap före utgången av årskurs 5.

16 16 (22) Språkval Enligt 2 kap. 17 grundskoleförordningen anges i timplanen ett visst antal timmar för språkval. Som språkval ska erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska. Enligt 2 kap. 18 samma förordning ska som språkval för en elev i stället för språk enligt 17 till exempel erbjudas svenska och/eller engelska för elever som i övrigt får undervisning i svenska och engelska om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det. Vid lektionsbesök framkommer att elever som valt engelska och svenska arbetar med annat så som att komma ikapp i matematik, läxläsning, instuderingsfrågor inför prov och liknande. Detta innebär att dessa elever inte har ett språkval, vilket de har rätt till. Enligt såväl elever som lärare förekommer det att eleverna inte erbjuds svenska eller engelska som språkval. Skolinspektionen bedömer att språkval inte erbjuds enligt bestämmelserna. Elevens val Enligt 2 kap. 19 grundskoleförordningen anges i timplanen ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Intervjuer med elever och personal samt dokument visar att det råder oklarheter om samtliga elever i Falköpings kommun erbjuds elevens val enligt bestämmelserna. Elev- och lärarintervjuer visar att elevens val inte tydligt erbjuds på några skolor. Få elever känner till syftet med elevens val. Den tydlighet kring elevens val som krävs för att eleverna ska veta när och i vilka ämnen elevens val erbjuds saknas. Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följer förordningens krav gällande elevens val Kommunen ser till att lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen överensstämmer med författningarnas krav. Motivering Styrelsen för utbildningen får enligt 2 kap. 14 gymnasieförordningen besluta om att inrätta lokala kurser. En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. En lokal kurs kan förekomma i gymnasieskolan på nationella, specialutformade och individuella program.

17 17 (22) En lokal kurs får inte ersätta kurser i kärnämnen eller de kurser i karaktärsämnen som är gemensamma för ett nationellt program eller finns inom en nationellt fastställd inriktning. Det ska finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i gymnasieskolan och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen ska läraren använda dessa betygskriterier. Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven ska få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt. I samband med skolbesök har inspektörerna tagit del av kursplanerna för en mängd lokala kurser i gymnasieskolan. Bland dessa återfinns kurser där betygskriterier inte är formulerade för alla betygsteg. Det finns också lokala kurser vars innehåll behandlar mål som ska prägla all undervisning i enlighet med läroplanens intentioner. Vidare återfinns kurser vilka i praktiken inte är valbara för andra elever än de som deltar i elevfackligt arbete. Se vidare i inspektionsrapporten för Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun. Skolinspektionen bedömer att det finns lokala kurser i gymnasiet som inte uppfyller författningarnas krav. Falköpings kommun måste göra en översyn av de lokala kursernas utformning. 3.2 Resurser Bedömningspunkter Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive undervisning, de i huvudsak bedriver. Motivering Enligt 2 kap. 3 skollagen är kommuner skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Vid organisering av undervisningen i några grundskolor utnyttjas dock inte lärarnas ämneskompetens när de fördelas på klasser och undervisningsgrupper. Rektorerna har valt att behålla klasslärarsystemet vilket innebär att lärare i hög grad undervisar i ämnen där de saknar föreskriven ämneskompetens. Exempel

18 18 (22) härpå är att lärare med inriktning enbart mot svenska och samhällsorienterande ämnen undervisar i matematik och naturorienterande ämnen. Detta trots att lärare med rätt ämneskompetens finns att tillgå vid skolorna. Skälen är enligt rektorerna dels traditionen dels att det är bra att eleverna har så få lärare som möjligt. Skolinspektionen bedömer att ett flertal skolor inte använder lärare som har en utbildning för den undervisning de bedriver, trots att förutsättningarna härför finns Kommunen ser till att lärare och övrig personal får och genomgår kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov Utbildningen är avgiftsfri. Motivering Enligt 5 kap. 21 skollagen ska utbildningen i gymnasieskolan vara avgiftsfri för eleverna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Av intervjuer med elever, lärare och rektorer vid Ållebergsgymnasiet framgår att eleverna åker på språkresor som de bekostar själva. Företrädare för skolan framhåller dock att de elever som inte följer med på resorna är kvar på skolan. Skolinspektionen bedömer att gymnasieskolan inte är avgiftsfri för eleverna.

19 19 (22) 3.3 Styrning och ledning Bedömningspunkter Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna. Motivering Enligt 2 kap. 2 skollagen ska det finnas rektorer för ledningen av utbildningen i skolorna. Vissa delar i rektorsuppdraget fullgörs av grundskolans rektor medan andra delar i praktiken fullgörs av en biträdande rektor. Skolinspektionen konstaterar att de biträdande rektorerna till viss del tar ansvar för de rektorsfunktioner som beskrivs i läroplanen. Detta är inte i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna, av vilka det framgår att det är skolans rektor som ska ha ansvaret. Skolinspektionen bedömer att kraven i författningarna inte uppfylls avseende grundskolornas rektorsorganisation Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger i verksamheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet. Motivering Betyg Enligt 7 kap. 8 grundskoleförordningen ska, när betyg sätts efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats, betyget bestämmas med hjälp av de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i grundskolan och de betygskriterier som har fastställs för ämnena och ämnesblocken. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg, framgår bl.a. följande. Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan. Läraren ska bl.a. utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling.

20 20 (22) I Falköpings kommun används lokala tolkningar av betygskriterier som i vissa fall inte har stöd i nationella kriterier eller är svåra att härleda till de nationella, varför tillsynen visar att kommunen inte följer nationella kriterier för betygssättning enligt läroplan och kursplaner. Skolinspektionen bedömer att kommunens grundskolor inte följer nationella kriterier för betygssättning. Individuella utvecklingsplaner Enligt 7 kap. 2 grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. I Falköpings kommun har en arbetsgrupp bestående av rektorer och tjänstemän utarbetat en modell för individuell utvecklingsplan (IUP) innehållande bland annat betygsliknande omdömen i fyra nivåer som tydligt knyter an till de nationella betygen. Samtliga rektorer i Falköpings kommun har enats om att använda modellen. Omdömen får vara betygsliknande om rektorn så beslutar. Betygsliknande omdömen skiljer sig dock från betyg på flera punkter. Bland annat är betyg en formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i ett nationellt system. Betygssättning är också till sin karaktär summativ, d.v.s. en avslutad verksamhet som värderas i efterhand. Kommunen använder sig av en standardiserad modell som alltför tydligt knyter an till de nationella betygen och därför kan de betygsliknande omdömen jämställas med betyg. Skolinspektionen bedömer att kommunens modell för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen inte är förenlig med bestämmelserna Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta.

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala. Beslut och rapport. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1816 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan A.R.T. Institutets skola i Uppsala Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:1816 Beslut A.R.T Institutet Friskola Uppsala AB Banérgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn Dnr : (39)

Regelbunden tillsyn Dnr : (39) Regelbunden tillsyn 2009 2010-06-07 Dnr 40-2010:3711 1 (39) 2 (39) Sammanfattning Skolinspektionen fattade beslut för 978 grundskolor och 166 gymnasieskolor samt i 73 kommuner med tillhörande verksamhetsformer

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Odensbergsskolan och Floby skola

Regelbunden tillsyn i Odensbergsskolan och Floby skola Regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Enhet Floby Dnr 43-2008:416 Regelbunden tillsyn i Odensbergsskolan och Floby skola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun

Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-SV2008:214 Innehåll Kommunbeslut Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Skolrapporter Grundskolor: Banslättsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer