Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 2011 Aranäsgymnasiet

2 Utges av [Klicka här och skriv Månad och År]

3 Inledning I skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande erhålls bestämmelser kring det systematiska kvalitetsarbete som skall genomföras av huvudman samt på skolenhetsnivå. Huvudprincipen är att verksamheten systematiskt och kontinuerligt skall planeras, följas upp och utvecklas samt att detta skall dokumenteras. Verksamhetschefen upprättar årligen en övergripande rapport över verksamhetens arbete samt hur man uppfyllt kommunfullmäktiges prioriterade mål samt nämndens resultatmål och direktiv. Verksamhetschefen har huvudansvaret för att de kommunala målen tas om hand i planeringen och uppföljningen. Som underlag för uppföljningen används bland annat rektorernas enhetsspecifika kvalitetsrapporter.

4

5 Innehåll 1 Presentation av verksamheten Viktiga händelser under året Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Verksamhetens mål 2011 och förbättringsområden från föregående års kvalitetsredovisning 9 3 Förutsättningar Elever Personal Verksamhetens ledning Materiella resurser Ekonomiska förutsättningar Arbetet i verksamheten Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Rektors ansvar Elevenkäter Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Uppföljning av nämndens resultatmål och direktiv Nämndens resultatmål Nämndens direktiv Medarbetarenkät Internationellt arbete Uppföljning av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling 24 8 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Bedömning av måluppfyllelse Åtgärder för förbättring och ökad måluppfyllelse

6

7 1 Presentation av verksamheten Aranäsgymnasiet har funnits som gymnasieskola sedan År 2006 stod den nuvarande, ombyggda skolan med teater färdig. Skolan fick genom denna ombyggnation en nödvändig storleks- och verksamhetsanpassning. Skolans lokaler inrymmer ca 1600 elevplatser och det faktiska elevtalet ligger på ca 1400 elever. Antalet anställda är ca 200 stycken. Skolan är modernt utrustad och ända sedan inflyttningen i den nya byggnaden har varje lärare haft tillgång till egen, bärbar dator. Under åren tilldelas alla elever vid starten av årskurs 1 en bärbar dator. I samband med detta sker en utbyggnad av skolans trådlösa nätverk. Aranäsgymnasiet är indelat i fyra skolenheter med en rektor vid varje enhet. En verksamhetschef är ansvarig för samordning mellan enheterna och ett antal övergripande funktioner, bland annat stöd till skolenheterna vad avser elevhälsa, administration, bibliotek mm. De fyra skolenheterna inrymmer ämnesövergripande lärararbetslag som, med något undantag, är formade runt de olika programmen. Nedan redovisas programmen med benämningar enligt Gy2011, vilka startat under hösten Skolenheterna är Enhet 1: Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet (två inriktningar) och Vård- och Omsorgsprogrammet Enhet 2: Samhällsvetenskapsprogrammet (tre inriktningar - ett lärararbetslag per inriktning) och Humanistiska programmet (två inriktningar) Enhet 3: Bygg- och Anläggningsprogrammet, Idrottsprogrammet (tidigare specialutformat program, endast årskurs 2 och 3), Introduktionsprogrammet (fyra inriktningar) och Teknikprogrammet (tre inriktningar). Enhet 4: Barn- och fritidsprogrammet (tre inriktningar), Estetiska programmet (fem inriktningar) samt International Baccalaurate. 1.1 Viktiga händelser under året Arbetet under året har präglats av förberedelser för och uppstart av gymnasieprogrammen i Gy2011. Det har, bland annat, inneburit en satsning på kompetensutveckling i nya ämnesplaner, bedömningskriterier, ny betygsskala och de nya programmålen. Innehållet i nya ämnesplaner har också inneburit behov av kompetensutveckling inom en del kursmoment, i befintliga ämnen och kurser. 7

8 Det har vidare inneburit en del förändringar i lärararbetslagens sammansättningar. Lärararbetslagen har jobbat med olika typer av lösningar och planeringar, t ex temadagar, för att uppnå de nya programmålen. Under året har ansökningar till Vård- och Omsorgscollege samt Teknikcollege skickats in. Ansökan till Teknikcollege har godkänts. Samtliga elever i årskurs 1 på gymnasieskolan har erhållit egen bärbar dator i anslutning till skolstarten. Då samtliga ettor under vårterminen 2011 erhöll bärbara datorer, så har nu både årskurs 1 och 2 detta. I arbetslag och ämnen pågår utveckling av den datorstödda undervisningen, bland annat med prov av eböcker. Utbildningen för tio lärare (specialpedagogisk introduktionskurs) slutfördes under året. Anpassning av antalet utbildningsplatser har gjorts även detta år för att bättre passa elevernas sökbild. En utbildningslägenhet har skapats för samnyttjande mellan VO och gysär. Rektor för gysär har varit delaktig i remissvaren för Den nya gymnasiesärskolan. En ansökan om miljöcertifiering av skolan har lämnats in. Två rektorer deltar i den statliga rektorsutbildningen i Karlstad Universitets regi. Tre lärare per arbetslag har genomfört en coachingutbildning. 1.2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Denna kvalitetsredovisning har ställts samman med de olika skolenheternas kvalitetsredovisningar som grund. Underlag som nyttjas därvid är medarbetarenkäter, elevenkäter, kursutvärderingar, program- och ämnesutvärderingar, Skolverkets statistik samt egeninhämtade upplysningar. Efter sammanställning har kvalitetsredovisningen varit föremål för diskussion på arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp samt skolkonferens. Inom gymnasiesärskolan har kvalitetssäkring av utbildningen genomförts med hjälp av scanning av elevernas resultat vid tre olika tillfällen. 8

9 2 Verksamhetens mål 2011 och förbättringsområden från föregående års kvalitetsredovisning Elevrekrytering Aranäsgymnasiet har inför läsåret 2011/2012 rekryterat en något ökad andel av tillgängliga årskurs 9-elever. Inför 9:ornas val gjordes, tillsammans med Elof Lindälvs gymnasium, besök vid flertalet av grundskolorna inom kommunen för att informera om de nya gymnasieprogrammen. Osäkerheten om hur eleverna i valet av gymnasieutbildning skulle uppfatta de nya gymnasieprogrammen var stor. Det nya humanistiska programmet fick under det första året inget stort genomslag men tydligast har nedgången på yrkesprogrammen varit. Det är en nationell trend. Den debatt och därmed osäkerhet kring högskolebehörighet på yrkesprogrammen som följde i kölvattnen av detta kan antas ha bidragit till nedgången. Betyg och bedömning Under våren 2011 genomfördes gemensamma studiedagar med Elof Lindälvs gymnasium kring de nya ämnesplanerna och betygskriterierna. Ämnesgrupperna har i juni 2011 haft studiedag för att planera de nya kurserna. Under hösten 2011 och studiedag med temat formativ bedömning genomförts. Arbetet med betyg och bedömning kommer att fortsätta under läsåret 2011/2012. Elevnärvaro Under året genomfördes en undersökning genom elevhälsoteamets försorg, där det klarlades vilka faktorer som påverkar elevernas tendens till skolk och vilka faktorer som motverkar skolk. Undersökningen har presenterats och diskuterats i lärararbetslagen. Vidare har ett system kopplat till vårt schema inskaffats där vårdnadshavaren direkt kan meddelas vid skolk. Elevfrågor/elevärenden avhandlas vid arbetslagmöte varje vecka. Budgetanpassning 9

10 Inför budgetåret 2011 reducerades skolans budget. Skolan avsåg redan före ingången av budgetåret att kompensera en del av reduceringen genom uttag ur den reservfond skolan har byggt upp under en serie av år. Uttaget ur fonden kommer dock att bli större än vad som avsågs, varför en del ytterligare anpassningar behöver göras inför Gy2011 Implementeringen av Gy2011 har gått mycket bra. Aranäsgymnasiet har under hela processen legat väl i fas avseende planering och därmed nödvändiga beslut. De programprojektgrupper som skapades under läsåret 2010/2011, med uppgift att planera inför starten av de nya programmen, övergick vid läsårsstarten 2011/2012 till att vara de nya arbetslagen. Mycket av planeringen har kretsat kring tolkning av examensmål och ämnesplaner samt arbete med timplaner men dessutom har entreprenöriellt lärande givits stort utrymme. I detta sammanhang skall personalens arbetsinsatser lyftas fram. Kvalitetsmätning gysär Arbetet med ett mätverktyg för att mäta elevernas nöjdhet på gymnasiesärskolan har fortsatt under året. Bedömningen är att ett verktyg kan användas, som planerat, från och med år

11 3 Förutsättningar 3.1 Elever Antal elever, läsåret 2010/2011 Program Flickor Pojkar Totalt Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet 91 Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Individuella programmet International Baccalaureate Specialutformat program Gymnasiesärskolan (individuellt program) Totalt Personal Personal, läsåret 2010/2011 Skolan Riket Totalt 199 Heltidstjänster 123,5 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 85,5 75 Antal lärare/100 elever 8,9 8,1 Lärare vid skolan rekryteras med målsättningen att enbart lärare med uttagen examen (behöriga lärare) ska anställas. I samband med anställning av vikarier har detta inte alla gånger kunnat hållas, främst beroende på avsaknad av behöriga sökande. Skälen är många gånger att de tjänster som erbjuds i dessa fall ej är attraktiva (låg tjänstgö- 11

12 ringsgrad, etc). Mätt i andel genomförd undervisning kommer mängden undervisning genomförd av obehöriga, att vara låg. På skolan har vi organiserat skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, del av våra speciallärare samt fritidsledare i ett elevhälsoteam. Till detta knyts även studie- och yrkesvägledare (de sistnämnda har ej sin anställning på skolan). Skolan har två utbildade bibliotekarier. 3.3 Verksamhetens ledning Skolans ledning är organiserad med verksamhetschef och fyra rektorer med ansvar för varsin skolenhet Varje skolenhet består av två till fyra av de program som finns på skolan. Antalet program varierar, bland annat mot bakgrund av programmens storlek. Kring varje program (i något fall inriktning på program) finns ett lärararbetslag med lärare från flertalet ämnen och kurser på programmet/inriktningen. Under verksamhetschefen lyder skolans elevhälsoteam och servicegrupp med övrig personal men dessa arbetar i stor utsträckning mot skolans sektorer. 3.4 Materiella resurser Skolan har goda materiella förutsättningar. Skolans lokaler möjliggör stora variationer i det pedagogiska upplägget av undervisningen. Skolan har ett, med såväl litteratur som datorer, välutrustat bibliotek. Vidare skapar lokalerna en mycket bra fysisk arbetsmiljö för såväl personal som elever, vilket också visar sig i de årliga enkätundersökningarna. Skolan har också en mycket god materiell standard vad avser undervisningsmateriel. Ett utvecklingsområde har varit datortillgängligheten för eleverna. Under läsåret 2009/2010 påbörjades i liten skala ett försök med en bärbar dator till varje elev. Detta försök har permanentats och nu erhåller varje elev en bärbar dator i anslutning till skolstarten i årskurs. Således är i nuläget alla elever i årskurs 1 och 2 utrustade på detta sätt och från och med läsåret 2012/2013 kommer alla elever att ha en bärbar dator. Detta innebär att endast ett fåtal datasalar kommer att finnas kvar för undervisning kurser som kräver särskilt kraftfulla datorer. 12

13 3.5 Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i och med lagen om lika villkor (samma ersättning till skolor oavsett huvudman). För Aranäsgymnasiets del har detta inneburit en krympt ram, vilken skolan kommer att anpassa sig till under det/de kommande åren. 13

14 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Gymnasieskolan Mycket av arbetet under året har, som nämnts ovan, kretsat kring uppstarten av Gy2011. Arbetet har förflutit väl och uppstarten har gått mycket bra. Arbetsbelastningen har dock varit hög för personalen. Osäkerheten inför hur det nya programutbudet skulle uppfattas av årskurs 9-eleverna var hög och den elevnedgång som står för handen gjorde planeringen inför höstterminens start svårprognosticerad. Skolan har dock lyckats rekrytera en större andel av tillgängliga nior än tidigare. Yrkesprogrammen har haft svårigheter att nå upp till förutvarande volymer och även det humanistiska programmet har detta första år blivit litet, mätt i antal elever. Under året har två projekt med flexibla lärformer startats. Det ena projektet har individen som utgångspunkt och har resulterat i Utsikten. Avsikten är att elever ska kunna läsa kurser i annan takt än den som erbjuds normalt. Det andra projektet har som mål att lärararbetslaget ska ta ansvar för en större del av planeringen av utbildningen på programmet än vad som annars är regel. Arbetslaget ska härvid själva förfoga över de resurser som traditionellt skolledningen planerar eller fördelar. Det förtjänar också att nämnas i sammanhanget, att ett flertal arbetslag prövar nya sätt att anpassa undervisning och redovisningar efter elevernas olika behov och förutsättningar. Den bärbara datorn är en viktig del i detta arbete. Flera arbetslag har under året arbetat med projekt, ofta ämnesövergripande, med tema kring bland annat hållbar utveckling. Ett flertal projekt har genomförts i samverkan med näringslivet. Skolan har under året deltagit i ett tiotal internationella utbyten, dels med språkundervisning som utgångspunkt men också med kulturella eller historiska utgångspunkter. FN-rollspelet har genomförts av Samhällsvetenskapsprogrammet (och lär enligt obekräftade uppgifter nu vara Sveriges största). Under året, och delvis kopplat till Gy2011, har rutiner och arbetsgång avseende elevärenden förfinats. Delvis förändrade mötesstrukturer i elevärenden är en del av detta. 4.2 Gymnasiesärskolan 14

15 Gymnasiesärskolan har börjat kvalitetssäkrar utbildningen genom att scanna av eleverna inom svenska, matematik och kommunikation/socialt samspel. Detta ska göras ht åk 1, åk 3 samt vt åk 4. Inom gymnasiesärskolan har också arbete kring att få eleverna att växa stått i fokus. 15

16 5 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål 5.1 Kunskaper Slutbetyg och behörighet, läsåret 2010/2011 Resultatmått Kommunen Riket Genomsnittlig betygspoäng 13,2 14,2 13,8 14,2 14,2 13,7 14,1 - därav kvinnor 13,9 14,7 14,4 14,8 14,9 14,4 14,8 - därav män 12,4 13,4 13,1 13,3 13,2 13,0 13,3 - därav elever med sv bakgr 13,3 14,2 13,9 14,3 14,2 13,7 14,2 - därav elever med utl bakgr 12,3 13,6 12,2 11,7 12,7 13,0 13,3 Grundl. behörighet till univ. och högsk.studier 77,6 85,5 83,5 85,1 87,9 88,3 87,1 - % av alla kvinnor 81,5 86,6 87,4 87,6 89,8 88,6 90,2 - % av alla män 72,4 83,8 78,6 81,3 85,4 88,0 83,9 - % av elever med sv bakgr 77,7 85,5 83,6 85,9 88,6 88,9 88,0 - % av elever med utl bakgr 85,7 72,2 80,4 Andel elever med reducerat program 4,8 5,8 4,4 0,4 - % av alla kvinnor 7,3 5,5 5,7 0,3 - % av alla män 0,5 - % av elever med sv bakgr 5,0 5,8 4,2 0,4 - % av elever med utl bakgr 0,5 Andel elever med utökat program 17,3 12,5 6,6 19,0 8,6 26,1 41,7 - % av alla kvinnor 13,5 7,8 18,4 8,8 24,2 39,4 - % av alla män 22,4 19,7 9,9 20,0 8,2 28,0 44,0 - % av elever med sv bakgr 16,9 12,5 6,7 18,3 8,9 26,3 40,8 - % av elever med utl bakgr 48,2 16

17 Genomsnittligt betygspoäng Grundläggande behörighet till högskola/universitet Program Flickor Pojkar Tot. Flickor Pojkar Tot. Kommunen Riket Barn- och fritid 12, Bygg 13, Estetiskt 14,0 12,7 13, Naturvetensk. 16,3 15,1 15, Omvårdnads. 14, Samhällsvetensk. 15,3 12,9 14, Teknik 16,0 15,3 15, Specialutformat Totalt 14,9 13,2 14, Andel elever med minst betyg G Eng A Est- Idr o MaA Na A Re A Sam Sv A Sv B Kar- Kar- Proj verks hälsa A ämne 1 ämne 2 arb Barn- och fritid ,0 90,0 60,0 90,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 50,0 Bygg 96,6 96,6 100,0 100,0 86,2 86,2 89,7 96,6 86,2 100,0 100,0 100,0 Estetiskt 100,0 97,3 86,5 100,0 94,6 89,2 97,3 100,0 91,9 97,3 97,3 86,5 Naturvetensk. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Omvårdnads. 97,1 97,1 88,2 97,1 100,0 100,0 97,1 100,0 91,2 100,0 100,0 94,1 Samhällsvetensk. 100,0 100,0 98,4 98,4 97,5 96,7 99,2 99,2 97,5 97,5 95,1 95,1 Teknik 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 100,0 98,1 100,0 96,2 98,1 S:a Nationella program 99,4 99,1 95,1 98,8 96,0 95,7 97,8 99,4 95,1 98,8 97,2 94,1 Specialutf progr 100,0 87,8 91,8 100,0 89,9 98,0 93,9 98,0 93,9 87,8 Totalt 99,5 97,6 94,6 98,9 95,2 96,0 97,3 99,2 94,9 98,8 97,2 93,3 Statistiken visar att en svag trend mot högre betygsgenomsnitt och en högre andel direkt behöriga till högskolestudier håller i sig. Det finns dock skillnader på programnivå att beakta. Under läsåret 2010/2011 har, bland annat på samhällsvetenskapsprogrammet, det återkommande fenomenet att pojkar får lägre genomsnittliga betygspoäng än flickor uppmärksammats. Att hitta arbetssätt och förhållningssätt som förbättrar pojkarnas resultat har diskuterats. Förhållandet kvarstår dock fortfarande. 17

18 Vid naturvetenskapsprogrammet har ämnesövergripande arbetspass skapats. Under dessa arbetar eleverna med förmågor utgående från Gy2011. Vård- och omsorgsprogrammet fortsätter sitt arbete med upplevelse- och inlärningsbaserat lärande, vilket får antas vara ett av skälen till att programmet ligger väl till i nationella jämförelser. Ett antal diskussioner kring rutiner för stödinsatser av olika slag och arbetet runt åtgärdsprogram har förts under året. Utsikten har skapats med start från början av läsåret 2011/2012 för elever som kan/behöver läsa kurser i andra takter men där också stöd/extra lektioner kan erbjudas. Eleverna vid Individuella programmet/introduktionsprogrammen arbetar vidare med UF-företag och har under året gjort anpassningar inför starten av Gy2011 och de nya introduktionsprogrammen. På gymnasiesärskolan har ny enkät prövats. Denna kommer att tillämpas från och med Elevernas ansvar och inflytande Det arbete som gjorts under de senare åren avseende klassråd, kursutvärderingar mm, får antas ha medverkat till att värdet på dessa faktorer i elevenkäter har ökat. Skolan har tryckt på vikten av att klassråden genomförs och dokumenteras. Här finns dock ytterligare arbete att göra, då tendenser ibland kan finnas att detta inte upplevs som viktigt. Vi har också under några år arbetat ytterligare systematiskt med att ge eleverna bra introduktioner till deras kurser för att öka möjligheten för eleverna att kunna utöva elevinflytande. Utvärdering av kurser har gjorts digitalt med mätverktyget UTV5. Detta behöver dock ges ytterligare tid för att bli helt bra. Eleverna behöver ha tillgång till egen dator och materialet behöver kompletteras med kursspecifika frågor. 5.3 Utbildningsval arbete och samhällsliv Flera av programmen på skolan har täta kontakter och samarbete med omgivande näringsliv. Nedan följer några exempel. Teknikprogrammet har haft samarbete med fastighetsförvaltaren EKSTA med miljö och energisnåla hus som tema. Samhällsvetenskapsprogrammet har haft ett samarbete med fastighetsförvaltaren Aranäs AB och därvid arbetat med olika 18

19 frågeställningar inom företaget. Elever från flera program har haft UF-företag och i några fall vunnit priser. Slutligen nämns här samarbetet med olika lokala företag inom projektet Affärsnytta och sociala medier, där elever mött lokala företagare och visat hur olika typer av sociala medier kan användas för, till exempel, marknadsföring. 5.4 Bedömning och betyg Som ovan nämnts har betygsskillnaden mellan pojkar och flickor uppmärksammats. Diskussioner om orsaker, förhållningssätt och arbetsformer har förts vid några av programmen. Andra satsningar som har gjorts är: Ökning av deltagandet i idrottsundervisningen vid VO Jämförelser mellan kursbetyg och nationella prov har gjorts. Samrättning av nationella prov har gjorts i några ämnen för att bekräfta lärarens bedömning. Samtal om formativ bedömning har också kopplats till detta. Under hösten har skolan under en studiedag arbetat med formativ bedömning och detta bedöms få ett brett genomslag på skolan. 5.5 Rektors ansvar Rektorernas uppdrag vid Aranäsgymnasiets fyra skolenheter har under året präglats av förberedelserna för och uppstarten av gymnasium Samtidigt som Gy2011 startats, också som ett projekt inom Förvaltningen för Gymnasie- och vuxenutbildning, så har ett flertal olika utvecklingsarbeten genomförts. Rektors uppföljning av verksamheten har blivit tydligare och rektor har valt olika områden inom sin enhet att utveckla och jobba med. Exempel är: Uppföljning av betygsstatistik Elever i behov av stöd Kompetensutveckling Samverkan genom ämnesintegrering Formativ bedömning Rektors ansvar har också diskuterats med utgångspunkt från den nya skollagen. 19

20 5.6 Elevenkäter Gymnasieskolan Årets (maj 2011) elevenkät följer i stort samma mönster som de senare åren. Eleverna är fortsatt nöjda med sin utbildning. Eleverna känner sig trygga på skolan men anmäler att de dåligt känner till hur skolan jobbar mot kränkningar. Trots att värdet ökat sedan mätningen 2010 måste detta även fortsatt vara ett förbättringsområde för skolan och vara ett viktigt inslag i den årliga planen för likabehandling. Elevinflytandet har ökat i förhållande till året innan, även med avseende på klassråden. Siffrorna är dock fortsatt låga i förhållande till utfallet av övriga mätta områden i enkäten och bör således vara, även fortsatt, ett utvecklingsområde Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan fortsätter arbetet med att utveckla sitt enkätmaterial. Målet med arbetet är att ta fram ett verktyg, anpassat till gymnasiesärskolan, för att mäta elevernas nöjdhet. Verktyget ska vara färdigt

21 6 Uppföljning av nämndens resultatmål och direktiv 6.1 Nämndens resultatmål Kunskap och goda studieresultat Andelen gymnasieelever med slutbetyg från kommunens gymnasieskolor med grundläggande behörighet till högskola/universitet ska öka till 93 % år 2013 Åtgärder för att nå målet Arbetet under året har koncentrerats kring ämnesplaner och betygskriterier kopplat till Gy2011. I detta arbete har såväl arbetsformer som bedömning varit centralt. Flera studiedagar har använts till detta arbete och det kommer att fortsätta under Resultat Bemötande/Tillgänglighet Strävansmålet är att alla i skolan ska känna att de får ett gott bemötande. Under planperioden är målet att index för gott bemötande ska uppgå till 8,0 år 2014 Åtgärder för att nå målet Målet får anses vara i princip nått. BITT-arbetet kommer dock att fortsätta även under Resultat. Mätresultaten ligger runt 7,4-8,3 Ekonomi Budgetföljsamhet. Budget i balans Åtgärder för att nå målet Den månatliga uppföljningen av utfallet behöver förstärkas och snabbare reaktion på dessa prognoser är nödvändiga. Resultat. Skolan har under året haft ett stort underskott, vilket dock redan inledningsvis avsetts belasta skolans resultatfond. Underskottet bedöms dock bli större än beräknat. 21

22 Inflytande Eleverna ska känna att de har inflytande i skolan. Inflytandeindex ska öka till 7,0 år 2014 Åtgärder för att nå målet Målet är nått Resultat. 6, Nämndens direktiv 2011 Uppdrag BITT Flexibelt lärande Kommentar Aranäsgymnasiet har under läsåret 2010/2011 genomfört enhetsvisa arbeten kring BITT Aranäsgymnasiet har under året startat två projekt; ett projekt avser flexibelt lärande på individnivå och ett projekt, omfattande tre arbetslag, på arbetslagsnivå. Dessa har beskrivits ovan. 6.3 Medarbetarenkät 2011 Resultaten i årets medarbetarenkät visar på flera punkter ett något lägre resultat än året innan. Exempel på områden med lägre resultat är arbetsmiljö, motivation samt ansvar och delaktighet. Under året har personalen signalerat än hög arbetsbörda. Flera medarbetare har också drabbats av den omorganisation, till exempel byte av arbetslag, som varit följd av införandet av Gy2011 och de beslut som varit följde av denna reform. Resultatet av enkäten kommer under inledningen av 2012 att diskuteras på arbetsplatsträffar och med fackliga förtroendemän och skyddsombud. 22

23 6.4 Internationellt arbete Under året har nedan förtecknade internationella projekt genomförts till en kostnad av totalt ca mkr. Projekt Program/Ämne Verksamhet Antal deltagare Köpenhamn NV åk 1 Studieresa i fysik 5+63 Rom European Youth Parliament Språkgrupp Italienska och Latin SP/Int åk 2 Språk- och kulturresa till Rom Internationellt kulturutbyte i Dorf Mecklenburg Bryssel SP/Int åk 3 Studieresa till Bryssel 6+66 Berlin Historia/IB Resa till Berlin med historia som grund St Petersburg SP Kultur- och samhällsutbyte m skola 316 i St Petersburg Grimsby IB Språk- och CAS-utbyte med IB-skolan i Grimsby Grimsby IB Språk- och CAS-utbyte med IB-skolan från Grimsby Montendre Språkgrupp Franska Språkresa till Montendre. EU-bidrag Granada Språkgrupp Spanska Språkresa till Granada 2+16 E-twinning, förberedande besök ES Kulturellt samarbete med Frankrike 1 (plus 2 EUfinansierade) Scandiavian School of Brussels SP/Int åk 2 Två elever studerar åk 2 på SSB i Bryssel 0+2 FN-rollspel SP åk 2 och 3 Internationellt spel

24 7 Uppföljning av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen med årlig plan har reviderats under året. Arbetet har genomförts så att både elever och personal varit delaktiga i arbetet via arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp, klassråd samt skolkonferens. Under året kan vi konstatera att en större andel av eleverna känner till hur skolan arbetar mot kränkningar. Andelen som svarar att de gör det är dock fortfarande låg. Andelen elever som känner sig trygga är fortsatt mycket hög. Enstaka fall av kränkningar förekommer dock. För skolan måste det även fortsatt vara av synnerlig vikt att eleverna ges kunskap om innebörden av kränkningar och diskrimineringar. Lika viktigt är det att eleverna uppmanas att rapportera även sina misstankar om kränkningar, så att dessa kan tas om hand av skolans personal omedelbart. Dessa två sistnämnda punkter bör beaktas i årlig plan för likabehandling även

25 8 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet 8.1 Bedömning av måluppfyllelse Vi bedömer att skolan når huvuddelen av de uppsatta målen. Det finns dock ett antal utvecklingsområden att kraftsamla kring under det/de kommande året/åren. Dessa områden är: Fortsatt arbete kring betyg och bedömning, bland annat med återkommande kunskaps- och betygsskillnad mellan pojkar och flickor, fortsatt analys av kopplingar mellan kursprov och kursbetyg samt fortsatt arbete runt nya betygskriterier i Gy2011. Ett fortsatt arbete för att ytterligare öka och stärka elevernas inflytande behövs. Eleverna måste känna att deras inflytande är önskvärt, viktigt och att det har betydelse. Detsamma gäller utvecklandet och användandet av UTV för kursutvärderingar. Elevernas kunskap om skolans arbete mot kränkningar är även för kommande år ett utvecklingsområde. Elevenkäten för gymnasiesärskolan ska färdigställas för att kunna användas 8.2 Åtgärder för förbättring och ökad måluppfyllelse Arbete runt betyg och bedömning ska fortsätta med tyngdpunkt på betygskriterier i Gy2011 och formativ bedömning. Vikten av klassråd och kursutvärderingar behöver ytterligare förtydligas. Även elevrådsarbetet ska stöttas. Även under det/de kommande året/åren måste arbetet med genomgång för alla elever av skolans likabehandlingsplan fortsätta. Planen ska gås igenom med samtliga elever på skolan i samband med läsårsstarten. Härvid ska begrepp förklaras och vikten av att rapportera, även misstänkta, fall av kränkningar. Arbetet med gymnasiesärskolans enkätverktyg slutförs under våren

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Teknikprogrammet, Kaplanskolan Rektor: Anita Stenmark-Lundström Frågor att besvara

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013

EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013 EBERSTEINSKA GYMNASIETS VERKSAMHETSPLAN/ LOKAL ARBETSPLAN 2012-2013 Inledning De fyra kommunala gymnasieskolorna, De Geer, Ebersteinska, Haga och Kungsgård, har tillsammans följande fokusområden: Samarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer