Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom"

Transkript

1 Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1

2 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen 2003 projektledare Johan Lycke/Lisa Modée text Lena Nordlund textgranskning Ingrid Bohlin grafisk form Christián Serrano omslagsfoto Charlotte Gawell tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB distribution Ungdomsstyrelsen, Ringvägen 100, Box 17801, Stockholm tfn fax e-post webbplats 2

3 Inledning Genom EU-programmet Ungdom kan alla unga mellan 15 och 25 år delta i internationella utbyten, oavsett vilka förutsättningar de har. Unga som av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl har färre möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter prioriteras inom programmet. EU-programmet Ungdom startade år 2000 och pågår till och med år På tre år har mer än svenska ungdomar deltagit i programmet och över 500 svenska ledare gått utbildningar och gjort studiebesök. I Sverige är Ungdomsstyrelsen EU:s programkontor och fördelar bidrag. Under våren 2003 har Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en kvalitativ utvärdering som bygger på intervjuer med ungdomar och ungdomsledare om hur programmet fungerat och vad det har inneburit för dem. I utvärderingen har 31 ungdomar och 13 ungdomsledare intervjuats. Den fullständiga rapporten går att hämta från Ungdomsstyrelsens webbplats: 3

4 4 foto: Charlotte Gawell

5 Det finns fem olika delprogram: Ungdomsutbyten: Ungdom för Europa. Det delprogram som ger stöd till utbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Deltagarna ska vara mellan 15 och 25 år och utbytet ska pågå under 1 3 veckor Europeisk volontärtjänst: Ungdomar mellan 18 och 25 år kan söka enskilt stöd för att bo och arbeta i ett annat land från sex månader upp till ett år. Ungdomsinitiativ: En grupp ungdomar kan söka bidrag för egna projekt som pågår lokalt under 3 12 månader. Projekten ska bygga på deras egna idéer och ungdomarna själva ska vara projektledare, organisatörer och drivande. Programsamverkan: Möjligheter till samverkan mellan EU-programmet Ungdom och utbildningsprogrammen Sokrates och Leonardo da Vinci. Ledare inom till exempel fritids- och utbildningsområdet kan skapa gemensamma projekt för unga. Stödaktiviteter: Ledare och andra som vill ordna en verksamhet som stämmer med målen för EU-programmet Ungdom kan arrangera och delta i olika stödaktiviteter. Det kan vara seminarier, studiebesök med mera. Inom delprogrammet stödaktiviteter erbjuds också många olika typer av utbildningar. 5

6 BYGGA VIDARE Som deltagare kan man bygga vidare på de olika delprogrammen med olika projektidéer. Exempelvis genom att först delta i ett ungdomsutbyte och sedan dra i gång ett ungdomsinitiativ. Efter detta kan man söka stöd för olika nätverksprojekt och internationell samverkan med andra som har deltagit och organiserat projekt inom programmet. När volontärtjänsten är avslutad finns det möjlighet att fortsätta med ett projekt inom Framtidssatsning. Där kan den tidigare volontären utveckla egna idéer. Det kan till exempel handla om personlig utveckling, informationsprojekt och att förbättra de egna möjligheterna på arbetsmarknaden. 6

7 foto: Charlotte Gawell 7

8 Internationellt utbyte ger självförtroende och självinsikt Ungdomsledare kan använda sig av ungdomsutbyten som en medveten metod i arbetet med unga. Ungdomsutbyten ger mycket i form av informellt lärande och ledarnas stöd behövs för att de unga ska se kopplingen och själva inse hur mycket de har lärt sig av utbytet. Utvärderingen visar att när unga deltar i ungdomsutbyte, volontärtjänst eller Ungdomsinitiativ ger det positiva resultat. Många har fått ökad studiemotivation och arbetslösa ungdomar har fått arbete eller gått vidare till högskolestudier efter att ha varit volontärer, säger Lisa Modée, projektledare för utvärderingen på Ungdomsstyrelsen. Det vanligaste är att göra ungdomsutbyten med deltagare från två länder. Flertalet av de ungdomsledare som intervjuades i utvärderingen har dock gjort utbyten med deltagare från tre eller flera länder och är på något sätt involverade i Europeisk volontärtjänst. Det betyder att en förening, organisation eller kommun sänder iväg svenska ungdomar som volontärer och/eller tar emot ungdomar från olika länder som volontärer. Några få har sänt iväg korttidsvolontärer, det vill säga ungdomar som av olika skäl inte kan vara ute så lång tid som 6 till 12 månader. Några av ungdomarna som intervjuades har efter volontärtjänsten gjort en framtidssatsning. Flertalet av de intervjuade ledarna har varit handledare för ett ungdomsinitiativ och har organiserat egna stödaktiviteter. En av dem har till exempel arrangerat ett internationellt seminarium om unga arbetslösa i sin kommun. 8

9 METOD FÖR LÄRANDE För ungdomsledarna har internationella projekt haft en positiv inverkan på arbetet med ungdomar. Flera använder programmet som en metod för informellt lärande och för att visa de egna ungdomarna att det finns något för dem. En chef berättar: Anledningen till att vi började jobba internationellt var att se om det skulle funka som verktyg för ungdomar att komma tillbaka till skolan. Det internationella utbytet har gett dem väldigt mycket. Det är ett av de bättre verktygen i ungdomsarbetet. De ungdomar som har det tuffare än andra, det är dem det kommer till godo. På vissa orter är EU-programmet Ungdom välkänt bland de unga. De kommer spontant till ledarna och frågar om de kan få vara med nästa gång eller åka ut som volontärer. POSITIVA EFFEKTER Genom EU-programmet Ungdom har ungdomar till exempel fått möjlighet att växa som personer, möta andra ungdomar, jobba i grupp, hitta sin identitet, övervinna rädslor och utmana sig själva att självständigt driva projekt och förverkliga egna idéer i sin kommun. Rent konkret har i en del fall ungdomsutbyte lett till att nya mötesplatser för unga skapats. Ungdomar har också på egen hand startat föreningar för att hjälpa För många av ungdomarna innebar utbytet att de nu kan tänka sig att i framtiden åka utomlands för att plugga eller jobba. Det är ett stort steg för en person som inte varit utomlands överhuvudtaget före utbytet. 9

10 andra på orten att komma iväg. Medverkan i ungdomsinitiativ har gett de intervjuade en unik chans att driva ett projekt kring ett eget initierat tema. För ledarna har det varit viktigt att de genom EU-programmet Ungdom kunnat erbjuda internationella möjligheter för unga, till exempel volontärtjänst för arbetslösa ungdomar eller ungdomsutbyte och ungdomsinitiativ för unga som inte tror att det finns något för dem. Att kunna göra något för att hjälpa unga är en stor drivkraft i arbetet för ledarna och gör att de vill fortsätta. En projektledare säger: Ungdomar som från början var deppiga arbetssökande har vuxit som människor när de kommer tillbaka från volontärtjänsten. Det ger en otrolig bekräftelse i jobbet. De har idéer. De vill göra saker! Det är så kul. Att ta emot volontärer är också positivt. Mötet mellan volontären och de svenska ungdomarna gör att de får perspektiv på sina liv. De ser att det finns andra, inte så mycket äldre än de själva, som vågar resa ensamma till ett annat land. PERSONLIG UTVECKLING Ungdomsutbyten betyder mycket för ungdomar som annars inte har möjlighet att åka utomlands. De ungdomar som deltagit känner sig utvalda och förutom själva vistelsen utomlands har utbytet många andra positiva effekter. Det betyder mycket för deras personliga utveckling och förståelse för andra människor och kulturer. De har blivit nyfikna på andra länder och hur man lever där. De är nu mer beredda att röra på sig och kan tänka sig att studera eller jobba utomlands. Internationella erfarenheter värderas högt i Sverige och ungdomarna får en annan status än tidigare. Ledarna kan tydligt se och beskriva hur ungdomarna utvecklats genom de internationella erfarenheterna. En fritidsledare säger: Man ser hur ungdomarna utvecklas. Från dag ett till den sista dagen under ett utbyte har det hänt så mycket. Man ser hur de förändras. Det är därför vi fortsätter. Utbytet utvecklar de unga så mycket personligen att man nästan kan ta på det. 10

11 Ungdomarna själva har svårare att prata om sin personliga utveckling. Men det har ändå kommit fram intressanta tankar kring vad utbytet betytt för dem. En kille säger: Jag vill jobba med ungdomar så att de inte sabbar skolan som jag gjorde, att de inte gör samma misstag som jag. Hjälpa dem som håller på att börja strula med skolan så att de hamnar på rätt spår igen. Jag har sagt att om det blir en tjänst ledig så skulle jag gärna jobba i ett sånt här projekt. VÅGAR SÄGA FEL Ungdomar som har deltagit i ungdomsutbytet är mycket positiva till att utveckla sina språkkunskaper. De har nu haft chansen att testa sina kunskaper och det har gått mycket bättre än någon hade förväntat sig. Deltagarna kunde göra sig förstådda, även om de ibland fick ta till både armar och ben eller få hjälp av sina ledare. Det faktum att flera av ungdomarna i andra länder var sämre på engelska än de svenska gjorde i många fall att svenskarna vågade mer. De vågade ta risken att göra bort sig och prova sig fram och de märkte att det inte spelade någon roll om de råkade säga fel. Flera av ungdomarna framhåller att, även om de inte är så bra på engelska, så har de blivit bättre och de vågar också mer när de kan få hjälp om de behöver. Genom att delta i utbyten där man både tar emot en grupp hemma och reser till den andra gruppens hemland, tvåvägsutbyten, får de goda relationer med ungdomar i Europa och andra länder. Här har flera positiva effekter framkommit. Ungdomarna vågar prata mer med varandra andra gången de ses och det ökar språkkunskaperna. Volontärerna som varit i ett annat land mellan 6 och 12 månader har i många fall lärt sig behärska engelska och ytterligare ett språk. Att ha blivit säkrare på språk är något som har påverkat ungas självbild och självförtroende positivt. Man lär sig ju engelska, i början kan man knappt prata känns det. Fastän man vet hur det är för man har ju läst det i skolan. Dagen efter så bara flyter det på och då kommer det automatiskt. 11

12 12 foto: Charlotte Gawell

13 För första gången känner jag mig svensk Under ganska lång tid arbetar ungdomarna med förberedelser inför utbytet och träffar ungdomar som de inte spontant skulle ha umgåtts med annars. Barriären mellan olika grupper bryts under projektets gång. I stället upplever de att de har fler likheter än de tidigare varit medvetna om. Svenskarna får upp ögonen för hur det är att vara utlämnad i ett annat land och de visar mer förståelse för till exempel invandrarnas situation. De kan då också ta till sig andra kulturer, vilket är ett av målen med programmet Ungdom. Plötsligt kan de se på kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder på ett nytt sätt. En ung tjej berättar: Det som är skillnad är att man lever efter olika förutsättningar. En del har det jättefattigt men jag tror inte att man är olika som person. Det är hur man lever som är olika. De kanske inte har lika fina hus som vi men vi har typ samma intressen, killar och sånt. Genom att berätta för andra bearbetas erfarenheterna. Ofta är det svårt för unga att själva se att det finns ett värde i all informell kunskap de har fått. Här behöver de få stöd av vuxna. Genom att informera andra ungdomar och vuxna om sitt projekt har flera av ungdomarna utvecklats och förbättrat sina relationer till samhället, till exempel skolan. En tjej berättar: Eftersom jag har varit ute och pratat om det efteråt så har det verkligen gått in att jag har lärt mig något. Det hade nog varit lite svårt annars tror jag. Att informera andra har gett ungdomarna perspektiv på sina egna erfarenheter och sin kultur. En kille med invandrarbakgrund säger: För första gången känner jag mig svensk. En tjej med svensk bakgrund berättar: Jag vet nu hur det är att komma till ett annat land där jag inte kan uttrycka mig. Jag förstår folk bättre hemma som väljer att prata sitt eget språk. 13

14 Man har verkligen lärt känna sig själv mycket mer och lärt sig ta ansvar och respektera andra och deras åsikter. Man kan inte bara göra som man själv vill. VÄRLDSMEDBORGARE Utvärderingen visar tydligt att ungdomsutbyten leder till att unga människor får kunskaper om och förståelse för andra kulturer. De har fått syn på sig själva och sin egen kultur genom att möta andra. Sverige blir alltmer mångkulturellt och det är viktigt med interkulturella erfarenheter och kunskaper. Ungdomarna som har deltagit i ungdomsutbyten säger att de känner samhörighet med andra unga i Europa och världen. Det finns hos svenska ungdomar ofta en skeptisk inställning till EU men utbytet har påverkat bilden av EU på ett positivt sätt. Även om ungdomarna känner sig som världsmedborgare snarare än EUmedborgare. En kille säger: Alla människor på jorden är liksom ett folk, vi är likadana allihop. Jag tycker detta med länder är fel. Det är egentligen bara en enda stor jordglob och vi bor på den och vi är likadana allihop. Europé och europé. Fan, jag känner mig som en del av världen i stället! UNGDOMSLEDARE VIKTIGA Ungdomsledarna har stor betydelse för hur mycket utbytet kan ge ungdomarna. Därför behöver även de handledning och kompetensutveckling. Inom programmet finns det möjlighet för ledare att gå kurser eller att exempelvis åka på förberedande besök, hitta nya samarbetspartner som man ska besöka utomlands. Grundläggande språkkunskaper är också en självklar nödvändighet för att deltagarna ska kunna få ut något av utbytet. Förberedelsearbetet och efterarbetet är A och O för hur mycket ungdomarna ska lära sig av utbytet. Med målmedvetna ledare som jobbar med informellt lärande lotsas ungdomarna framåt. 14

15 Bryta vanans makt och se möjligheter Ungdomsledare har också, förutom till informellt lärande, använt sig av EU-programmet Ungdom som en metod för integration mellan grupper av olika ungdomar. I utbytena försöker ungdomsledarna till Det var bra på flera sätt.våra svenska Europé och europé. Fan, jag känner mig exempel engagera ungdomar som inte ungdomar träffade plötsligt andra från som en del av känner varandra och som inte har sam- samma stadsdel som de aldrig tidigare världen i stället! arbetat tidigare, exempelvis unga som umgåtts med. När vi besökte Belgien kommer från olika bostadsområden, förra sommaren fick de också se skillskolor eller fritidsgårdar. naden i ungdomskulturer och skillnaden I Skarpnäck utanför Stockholm driver mellan storstadsliv och landsortsliv, säger man ett sådant projekt. Jonathan. Jonathan Alexander, ungdomsledare I Belgien är ungdomarna mycket mer i Skarpnäcks församling och ledare för aktiva själva. De tar initiativ till olika projektet berättar om ett utbyte mellan projekt medan ungdomar i Sverige är 15 unga och två ledare från Sverige och vana vid att det är vuxna som ordnar lika många från Belgien. Grupperna har aktiviteter. träffats två gånger. En gång i Belgien och Plötsligt fick våra ungdomar se att nu i somras här i Sverige. det finns möjligheter att själv hitta på vad Ungdomarna från Belgien kommer från man ska göra på fritiden. Vi har mycket ett litet samhälle i norra Belgien medan natur och parker här och frågan är vad vi de svenska är från förorten Skarpnäck, gör av de möjligheterna. Jag hoppas att söder om Stockholm. Det är ungdomar ungdomsutbytet ska öppna ögonen så som inte bara kommer från olika länder att våra ungdomar ska se möjligheter och utan också från helt olika miljöer. bryta vanans makt. 15

16 Det viktigaste med ungdomsutbytet tycker jag är att visa de svenska ungdomarna vilka otroliga möjligheter de har här TANKAR VÄCKS De frågor de belgiska ungdomarna ställde när de var här nu i somras väckte tankar och funderingar hos de svenska ungdomarna. Det viktigaste med ungdomsutbytet tycker jag är att visa de svenska ungdomarna vilka otroliga möjligheter de har här, att de ska lära sig att ta tillvara dessa. När ungdomarna ser den egna situationen genom andras ögon får man något att jämföra med. Under ungdomsutbytet i Sverige fick de svenska deltagarna till exempel visa sina belgiska gäster vad som finns att göra för ungdomar i storstan. Vi måste komma ifrån att ledarna ska göra allt. Det är viktigt att de unga ser att de kan fixa saker själva om de anstränger sig, men det tar tid. När vi började projektet fick jag göra nästan allt själv, men den här gången har de haft idéer om hur vi ska ta emot belgarna. Det är positivt. För vår del har utbytet med Belgien också lett till att en våra unga åkte som volontär till Belgien förra året och nu vill en belgisk flicka komma hit, säger Jonathan. Alla ungdomar har inte förmågan att ta för sig på egen hand. Genom ett ungdomsutbyte kan man få chansen, att som medlem i en grupp träffa andra unga från en annan kultur, få uppleva den och öva sig att tala engelska fast man kanske inte är särskilt duktig. Det stärker självkänslan. 16

17 Det tar lång tid att ändra inställning men gradvis börjar nu även våra ungdomar kunna ta egna initiativ, inspirerade av vad de har sett att de belgiska kan göra. Nu har de frågat efter andra projekt inom EU och jag har sagt att om de har en bra projektidé kommer jag att hjälpa dem att jobba för den, säger Jonathan. RIVA MURAR Jocke Theodoridis, är ungdomsledare i Hagalund, Solna. Ett område känt för sina blå höghus och fritidsverksamheten kallas också Blue Hill. I sommar har här skett ett utbyte mellan Sverige, Spanien, Lettland och Danmark. Engelska är arbetsspråket. Syftet är att riva murar, dels mellan de svenska ungdomarna som bor i området och dels mellan olika kulturer. Det är bra för våra unga att lära känna nya människor. Det har de nytta av i framtiden också, menar Jocke. Vi har olika workshopar och program varje dag för att nya relationer ska kunna skapas. Det finns workshopar i musik, dans, video med mera. En dag delade vi upp ungdomarna i tre grupper så att svenska ungdomar tog hand om besökarna och visade dem runt i Stockholm. Våra ungdomar fick vara guider och sedan sammanstrålade hela gänget. Nu hoppas svenskarna att detta projekt ska leda vidare så att de i sin tur kan besöka de deltagande länderna. Förra året reste vi till Danmark med en grupp danstjejer. Det var tio från Råsunda, ett område med villor och äldre bostadshus, och tio från Hagalund, ett höghusområde. Det var ett sätt att bryta indelningen i stadsdelar, att avdramatisera och få unga från olika miljöer att träffas. Nu kommer Råsundatjejerna hit för att hälsa på Amal som är danslärare hos oss. Plötsligt är det inte lika främmande med Hagalund längre. 17

18 KOMMUNICERA MED DANS Amal Lehtinen är danslärare och deltog i förra årets projekt och även detta. Hon undervisar en grupp med ungdomar när vi hälsar på ungdomsutbytet i Hagalundsskolan. Det är viktigt att man förbereder ungdomarna på de kulturella skillnaderna innan. När våra gäster kom hit började vi direkt att arbeta praktiskt med dansövningar för dem som hade valt det. Det är ett bra sätt att direkt få igång kommunikationen, säger Amal. Dana, 17 år, Maija, 16 år, Zanda, 21 år och Zane, 17 år kommer alla från Lettland och deltar med iver i street danceworkshopen. Det är kul. Idag har vi dansat i fyra timmar så nu är man lite matt, skrattar Maija. Ungdomarna som deltar är i de flesta fall runt 17 år. Bland de spanska ungdomarna finns de som är äldst i utbytet, 23 till 24 år. Vi har fokus på de olika aktiviteterna och vi vill också riva åldersmurar. De äldre får lite mer ansvar i workshopgrupperna och det fungerar bra, säger Jocke. Francis Gomez, 17 år från Danmark tycker att ungdomsutbyte är ett bra sätt att få reda på hur folk tänker och fungerar utomlands. Han är med i videoworkshopen och har redan visat sig vara mycket talangfull. Han redigerar det som hittills filmats och när deltagarna åker hem får de med sig en film från veckan som har varit. 18

19 När det inte blir som man tänkt sig Ungdomsutbyten och volontärtjänst kan vara en utmaning och fungerar inte alltid som planerat. Men även utbyten som inte har varit helt lyckade kan leda till goda resultat i slutändan. Ett exempel är det utbyte med Italien som Tegelhuset i Rosengård i Malmö hade. Det här var inte ett helt lyckat utbyte eftersom så mycket skilde deltagarna åt, både intressen, ålder och annat. Men det positiva är att många av våra ungdomar gärna vill åka ut igen, som exempelvis volontärer denna gång. De har kommit över spärren och vågar nu resa utomlands. Dessutom har föräldrarna påverkats av detta och nu kan även flickor få resa utomlands eftersom man har sett att det gått bra, säger Anna-Karin Lövgren, ungdomsledare. Inför Italienresan var det många samtal med en del familjer för att deras flickor skulle få komma med. Föräldrarna kan se att andra har vågat och att ungdomarna mått bra av det och vuxit av sina erfarenheter. Då öppnas möjligheter. Våra ungdomar är sådana som annars inte har chansen att komma iväg på traditionella utbyten eller språkresor. De ser inte ens möjligheten att göra sådant. Det har förändrats. Nu kommer även andra ungdomar som hört talas om utbyten och vill göra sådana, säger Anna-Karin. Hon berättar också om hur 19

20 viktigt det är att arbeta långsiktigt med ungdomsutbyten och göra det till en del av det dagliga arbetet. Vi har nu en grupp tjejer som planerar att så småningom göra ett utbyte med en grupp utomlands, men de tar det stegvis för att få med sina föräldrar på idén. FÖREDRAG I SKOLAN Anna-Karin ser många fördelar med att arbeta med utbyten. Vi samarbetar med skolorna och har kommit överens om att ungdomarna får ledigt om de håller ett föredrag eller på annat sätt redovisar vad de har varit med om inför klassen/skolan. Det har många bra effekter. Dels växer deras självförtroende, de har varit med om något annorlunda och får berätta det. Dels blir andra ungdomar intresserade och tänker om han kan komma iväg så kan väl jag det med, menar Anna-Karin. VÅGA STÄLLA KRAV Utvärderingen visar att deltagandet i programmet har lett till positiva resultat. Ungdomsledare använder bland annat EU-programmet Ungdom för att arbetslösa ungdomar och elever på det individuella gymnasieprogrammet ska lära sig projektarbete i ett internationellt sammanhang. Det är viktigt att våga ställa krav på både handledare och ungdomar. Det är ingen semesterresa det är fråga om. 20

21 Tegelhuset gjorde till exempel detaljerade utvärderingar av hur arbetsgruppen fungerade. Det har lett till en snabb metodutveckling. En del ledare har nu gått utbildningar för att lära sig att jobba med grupper i internationella sammanhang. Det är viktigt att vara väl förberedd så att man inte som ledare själv går in i en kulturchock eller blir en del av en kulturkrock. Det finns metoder för att förebygga sådant. Det är viktigt att våga ställa krav på både handledare och ungdomar. Det är ingen semesterresa det är fråga om, säger Anna-Karin. En annan lärdom är att det gäller att hjälpa ungdomarna att hålla kontakt med utbytesprojektets ungdomar. Att de känner till varandras namn, mejlar, chattar, skickar foton och liknande. Om man har mycket kontakt med de andra deltagarna före utbytet kan man undvika en hel del irritation. Det har vi lärt oss av Italien-projektet. De var dåliga på att besvara våra frågor och så här i efterhand kan jag tycka att vi borde ha dragit öronen åt oss och ställt in det hela. Dålig respons kan man se som en varningssignal, säger Anna-Karin. Hon tycker att man ska ta in ungdomsutbyten mer som en arbetsmetod än att se varje utbyte som en begränsad aktivitet. De flesta ungdomsledare är utbildade i att få unga att arbeta i grupp och att leda trygghetsövningar. Samma metoder kan användas när man jobbar med utbyten. En viktig uppgift för ungdomsledare är ju att ta vara på ungdomarnas idéer och hjälpa till att förverkliga dem. Fakta: I studien framgår att många unga tack vara ungdomsutbyten har: fått ökat självförtroende blivit mer vidsynta lärt sig planera och ta ansvar lärt sig respektera andra åsikter lärt sig kompromissa för att kunna samarbeta. 21

22 22 foto: Charlotte Gawell

23 Volontärtjänst i Västeuropa öppnar för jobb i Sverige Många unga som har varit volontärer inom EU-programmet Ungdom får sin första arbetslivserfarenhet utomlands. När de kommer hem till Sverige igen går de vidare till studier eller arbete. Unga som har varit långtidsarbetslösa tidigare går inte tillbaka till arbetslöshet eller socialbidrag. Efter volontärtjänsten finns också möjlighet att utveckla ett eget projekt med hjälp av delprogrammet Framtidssatsning. DET HÄNDER MYCKET MED VOLONTÄRERNA NÄR DE ÄR BORTA En projektledare berättar: Några av dem som har varit ute bor i andra länder idag. Alla tolv som vi skickade ut mellan 2000 och 2003 har jobb eller studerar idag. Två av dem har genomfört en Framtidssatsning. Den målgrupp som vi har jobbat med har haft en internationell bakgrund.vi har velat trycka på hur viktigt det är att de har fått en annan internationell erfarenhet. Det väger tungt om de har genomfört volontärtjänst i England, Tyskland eller Spanien. Ju mer västerländsk, desto bättre. Jag har skickat ut ungdomar som kommer från Iran, Bangladesh och Uganda. Som volontärer kommer de bort från det ungdomsliv de har haft i Sverige. Utanför Sverige upptäcker de hur svenska de är. Ironiskt nog har erfarenheterna av att vara volontär i ett västerländskt land varit precis det som behövdes för att dessa ungdomar skulle kunna ta sig in i det svenska samhället. En västerländsk arbetslivserfarenhet gör att svenska arbetsgivare värderar dem mer positivt. Trots att de har vuxit upp i miljonprogramområden med all världens nationaliteter räckte inte dessa erfarenheter för att de skulle få ett arbete tidigare. 23

24 Det var en fantastisk chans och den vill jag ge andra nu RÄTT PLATS FÖR RÄTT PERSON Joel Holmqvist jobbar på Boomerangprojektet i Karlstad, ett ungdomsprojekt som drivs av arbetssökande ungdomar och projektledare i Karlstad. Huvuduppgiften är att hjälpa och uppmuntra ungdomar i deras sökande efter jobb och att hjälpa dem att åka iväg utomlands i de olika projekt som finns inom EU. Jag är själv gammal volontär. Det var så jag kom in i Boomerang. Jag var sjukskriven nästan ett år när jag fick möjlighet att åka till Grekland som volontär under ett halvår. Det är viktigt att hitta rätt plats för den enskilda som ska åka via EUprogrammet Ungdom. Själv var jag tidigare musiker men blev tvungen att sluta på grund av en hörselskada. Jag fick tinnitus i en variant med svår ljudöverkänslighet och var sjukskriven i Sverige. Sedan fick jag chansen att åka iväg som volontär till en liten grekisk by på landsbygden och lära mig hantverket att bygga musikinstrument. Jag fick syssla med musik utan att utsättas för ljud som jag inte klarade just då. I början var det blandade intryck men det var en bra organisation som både ville lära ut och lära sig. Vi hade stort utbyte av varandra. Jag bodde i ett område som var tätbefolkat av volontärer. Det var roligt. Jag träffade många olika nationaliteter. Inte bara från Grekland utan också från Frankrike, Spanien, Baltikum med flera. Det var en fantastisk chans och den vill jag ge andra nu. Det går att hitta guldkorn för var och en, menar Joel. 24

25 MERIT I ARBETSLIVET Han berättar att på Boomerang anstränger de sig mycket för att hitta rätt volontärplats för rätt person. Det ger mer för både personen och organisationen. Min målsättning är att hjälpa andra till samma sak och ge dem stöd till utveckling. Vi har 20 praktikanter i projektet. Det är långtidsarbetslösa som har får förberedande utbildning och arbetspraktik. Via ungdomsprogrammet och programmet Interpraktik (som handläggs av Internationella programkontoret) får de chansen att komma utomlands. Vi arbetar med ungdomar som har begränsade möjligheter på grund av fysiska handikapp eller av sociala skäl. Boomerang har funnits i 1,5 år i Karlstad och har ett nära samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och Ungdomsstyrelsen. Det går väldigt bra. Våra ungdomar kommer i väg och när de kommer hem kommer de i gång med utbildning, praktik eller arbete. Att vara volontär menar Joel ger helt andra erfarenheter än att vistas utomlands på andra sätt. Jag har rest förut men som volontär blir det en annan situation. Att ta del av deras värld och tankar fick mig att vilja delta och inse att integration handlar om mycket mer än ren kunskap. Det här projektet för arbetslösa ungdomar där de får bli volontärer utomlands ger en utbildning av annat slag. Vi lär oss att bli mer vidsynta och medvetna om att det finns en omvärld. Erfarenheterna som volontärtiden för med sig, bara detta att arbeta i en annan miljö, visar att man är mer öppen och aktiv än andra och det ger större möjligheter i arbetslivet hemma. Dels personlig utveckling, dels att arbetsgivare ser det som en stark merit att man har varit volontär utomlands. Det är en bonus som egentligen ligger utanför EU:s mål med programmet, säger Joel. 25

26 Volontärer blir förebilder Som volontär måste man kunna klara sig själv. Detta ställer stora krav både på språkkunskaper, initiativ förmåga och social förmåga. Volontärerna Det är tveksamt om volontärprogrammet invandrare här. Volontärerna fungerar fungerar som levande exempel på idag når alla ungdomar. De som har som levande exempel på vad man kan vad man kan göra och vad som finns. bättre förutsättningar och kan tillvarata göra och vad som finns. De hjälper till att sina egna intressen är överrepresente- driva kaféverksamhet på skolan och på rade. fritidsgården. Men ändå är volontärverksamheten till En utbildningschef säger: nytta för de ungdomar som har det sämre Det är otroligt positivt för våra ungställt på olika sätt. Volontärerna blir ofta domar att ha dem här. Volontärerna bor förebilder för dessa ungdomar och hjälper här på elevhemmet eller i anslutning till till i olika former av ungdomsverksamhet. verksamheten. Våra ungdomar tvingas Så här berättar en fritidsassistent: prata engelska, det är positivt för deras Volontärer i daglig verksamhet, det utveckling. De ser också att det finns har hjälpt mig mycket. Det finns många möjligheter utomlands och vi alla får lära oss om andra länder. Vi får perspektiv på oss själva. Volontärerna kommer nära ungdomarna, det är väldigt positivt. 26

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Tre år med EU-programmet Ungdom

Tre år med EU-programmet Ungdom ISSN: 1651-2855 ISBN: 91-89050-55-X Tre år med EU-programmet Ungdom En studie kring programmets effekter åren 2000 2003 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2003:7 Förord På uppdrag av Europeiska kommissionen har

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2012 VETA MER OM EU EU:s strukturfonder Ungefär en tredjedel av EU:s budget går till EU:s strukturfonder. Det övergripande syftet med strukturfonderna är att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan olika

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

GRÄNSLÖST. Nya vänner. Volontärarbete en chans att förvandla idéer till verklighet ALLA SKA FÅ VARA MED! Vem är du och var kommer du ifrån?

GRÄNSLÖST. Nya vänner. Volontärarbete en chans att förvandla idéer till verklighet ALLA SKA FÅ VARA MED! Vem är du och var kommer du ifrån? GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2009/2010 ALLA SKA FÅ VARA MED! Nya vänner och erfarenheter med ungdomsutbyte Ungdomarna filmade sin vardag Vem är du och var kommer du ifrån? Italienskt utbyte gav ungdomar

Läs mer

Europeisk volontärtjänst

Europeisk volontärtjänst Europeisk volontärtjänst 5 6 8 10 12 15 17 19 21 23 25 27 Innehåll Mot nya äventyr Vad är Europeisk volontärtjänst? Vem gör vad? Kumulus Karta: EVS-projekt i Kalmar län Skälby 4H-gård i Kalmar Möjligheternas

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Focus@teachers_learning_abroad.vao

Focus@teachers_learning_abroad.vao Focus@teachers_learning_abroad.vao 2010-1-FI1-LEO03-02704 Case mobilitet: Teachers Abroad, Nina Korpela och Katarina Ivars Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut 27.9.2011 Bakgrundsfakta Expertutbyte

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer