Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom"

Transkript

1 Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1

2 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen 2003 projektledare Johan Lycke/Lisa Modée text Lena Nordlund textgranskning Ingrid Bohlin grafisk form Christián Serrano omslagsfoto Charlotte Gawell tryckeri Kristianstads Boktryckeri AB distribution Ungdomsstyrelsen, Ringvägen 100, Box 17801, Stockholm tfn fax e-post webbplats 2

3 Inledning Genom EU-programmet Ungdom kan alla unga mellan 15 och 25 år delta i internationella utbyten, oavsett vilka förutsättningar de har. Unga som av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl har färre möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter prioriteras inom programmet. EU-programmet Ungdom startade år 2000 och pågår till och med år På tre år har mer än svenska ungdomar deltagit i programmet och över 500 svenska ledare gått utbildningar och gjort studiebesök. I Sverige är Ungdomsstyrelsen EU:s programkontor och fördelar bidrag. Under våren 2003 har Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en kvalitativ utvärdering som bygger på intervjuer med ungdomar och ungdomsledare om hur programmet fungerat och vad det har inneburit för dem. I utvärderingen har 31 ungdomar och 13 ungdomsledare intervjuats. Den fullständiga rapporten går att hämta från Ungdomsstyrelsens webbplats: 3

4 4 foto: Charlotte Gawell

5 Det finns fem olika delprogram: Ungdomsutbyten: Ungdom för Europa. Det delprogram som ger stöd till utbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Deltagarna ska vara mellan 15 och 25 år och utbytet ska pågå under 1 3 veckor Europeisk volontärtjänst: Ungdomar mellan 18 och 25 år kan söka enskilt stöd för att bo och arbeta i ett annat land från sex månader upp till ett år. Ungdomsinitiativ: En grupp ungdomar kan söka bidrag för egna projekt som pågår lokalt under 3 12 månader. Projekten ska bygga på deras egna idéer och ungdomarna själva ska vara projektledare, organisatörer och drivande. Programsamverkan: Möjligheter till samverkan mellan EU-programmet Ungdom och utbildningsprogrammen Sokrates och Leonardo da Vinci. Ledare inom till exempel fritids- och utbildningsområdet kan skapa gemensamma projekt för unga. Stödaktiviteter: Ledare och andra som vill ordna en verksamhet som stämmer med målen för EU-programmet Ungdom kan arrangera och delta i olika stödaktiviteter. Det kan vara seminarier, studiebesök med mera. Inom delprogrammet stödaktiviteter erbjuds också många olika typer av utbildningar. 5

6 BYGGA VIDARE Som deltagare kan man bygga vidare på de olika delprogrammen med olika projektidéer. Exempelvis genom att först delta i ett ungdomsutbyte och sedan dra i gång ett ungdomsinitiativ. Efter detta kan man söka stöd för olika nätverksprojekt och internationell samverkan med andra som har deltagit och organiserat projekt inom programmet. När volontärtjänsten är avslutad finns det möjlighet att fortsätta med ett projekt inom Framtidssatsning. Där kan den tidigare volontären utveckla egna idéer. Det kan till exempel handla om personlig utveckling, informationsprojekt och att förbättra de egna möjligheterna på arbetsmarknaden. 6

7 foto: Charlotte Gawell 7

8 Internationellt utbyte ger självförtroende och självinsikt Ungdomsledare kan använda sig av ungdomsutbyten som en medveten metod i arbetet med unga. Ungdomsutbyten ger mycket i form av informellt lärande och ledarnas stöd behövs för att de unga ska se kopplingen och själva inse hur mycket de har lärt sig av utbytet. Utvärderingen visar att när unga deltar i ungdomsutbyte, volontärtjänst eller Ungdomsinitiativ ger det positiva resultat. Många har fått ökad studiemotivation och arbetslösa ungdomar har fått arbete eller gått vidare till högskolestudier efter att ha varit volontärer, säger Lisa Modée, projektledare för utvärderingen på Ungdomsstyrelsen. Det vanligaste är att göra ungdomsutbyten med deltagare från två länder. Flertalet av de ungdomsledare som intervjuades i utvärderingen har dock gjort utbyten med deltagare från tre eller flera länder och är på något sätt involverade i Europeisk volontärtjänst. Det betyder att en förening, organisation eller kommun sänder iväg svenska ungdomar som volontärer och/eller tar emot ungdomar från olika länder som volontärer. Några få har sänt iväg korttidsvolontärer, det vill säga ungdomar som av olika skäl inte kan vara ute så lång tid som 6 till 12 månader. Några av ungdomarna som intervjuades har efter volontärtjänsten gjort en framtidssatsning. Flertalet av de intervjuade ledarna har varit handledare för ett ungdomsinitiativ och har organiserat egna stödaktiviteter. En av dem har till exempel arrangerat ett internationellt seminarium om unga arbetslösa i sin kommun. 8

9 METOD FÖR LÄRANDE För ungdomsledarna har internationella projekt haft en positiv inverkan på arbetet med ungdomar. Flera använder programmet som en metod för informellt lärande och för att visa de egna ungdomarna att det finns något för dem. En chef berättar: Anledningen till att vi började jobba internationellt var att se om det skulle funka som verktyg för ungdomar att komma tillbaka till skolan. Det internationella utbytet har gett dem väldigt mycket. Det är ett av de bättre verktygen i ungdomsarbetet. De ungdomar som har det tuffare än andra, det är dem det kommer till godo. På vissa orter är EU-programmet Ungdom välkänt bland de unga. De kommer spontant till ledarna och frågar om de kan få vara med nästa gång eller åka ut som volontärer. POSITIVA EFFEKTER Genom EU-programmet Ungdom har ungdomar till exempel fått möjlighet att växa som personer, möta andra ungdomar, jobba i grupp, hitta sin identitet, övervinna rädslor och utmana sig själva att självständigt driva projekt och förverkliga egna idéer i sin kommun. Rent konkret har i en del fall ungdomsutbyte lett till att nya mötesplatser för unga skapats. Ungdomar har också på egen hand startat föreningar för att hjälpa För många av ungdomarna innebar utbytet att de nu kan tänka sig att i framtiden åka utomlands för att plugga eller jobba. Det är ett stort steg för en person som inte varit utomlands överhuvudtaget före utbytet. 9

10 andra på orten att komma iväg. Medverkan i ungdomsinitiativ har gett de intervjuade en unik chans att driva ett projekt kring ett eget initierat tema. För ledarna har det varit viktigt att de genom EU-programmet Ungdom kunnat erbjuda internationella möjligheter för unga, till exempel volontärtjänst för arbetslösa ungdomar eller ungdomsutbyte och ungdomsinitiativ för unga som inte tror att det finns något för dem. Att kunna göra något för att hjälpa unga är en stor drivkraft i arbetet för ledarna och gör att de vill fortsätta. En projektledare säger: Ungdomar som från början var deppiga arbetssökande har vuxit som människor när de kommer tillbaka från volontärtjänsten. Det ger en otrolig bekräftelse i jobbet. De har idéer. De vill göra saker! Det är så kul. Att ta emot volontärer är också positivt. Mötet mellan volontären och de svenska ungdomarna gör att de får perspektiv på sina liv. De ser att det finns andra, inte så mycket äldre än de själva, som vågar resa ensamma till ett annat land. PERSONLIG UTVECKLING Ungdomsutbyten betyder mycket för ungdomar som annars inte har möjlighet att åka utomlands. De ungdomar som deltagit känner sig utvalda och förutom själva vistelsen utomlands har utbytet många andra positiva effekter. Det betyder mycket för deras personliga utveckling och förståelse för andra människor och kulturer. De har blivit nyfikna på andra länder och hur man lever där. De är nu mer beredda att röra på sig och kan tänka sig att studera eller jobba utomlands. Internationella erfarenheter värderas högt i Sverige och ungdomarna får en annan status än tidigare. Ledarna kan tydligt se och beskriva hur ungdomarna utvecklats genom de internationella erfarenheterna. En fritidsledare säger: Man ser hur ungdomarna utvecklas. Från dag ett till den sista dagen under ett utbyte har det hänt så mycket. Man ser hur de förändras. Det är därför vi fortsätter. Utbytet utvecklar de unga så mycket personligen att man nästan kan ta på det. 10

11 Ungdomarna själva har svårare att prata om sin personliga utveckling. Men det har ändå kommit fram intressanta tankar kring vad utbytet betytt för dem. En kille säger: Jag vill jobba med ungdomar så att de inte sabbar skolan som jag gjorde, att de inte gör samma misstag som jag. Hjälpa dem som håller på att börja strula med skolan så att de hamnar på rätt spår igen. Jag har sagt att om det blir en tjänst ledig så skulle jag gärna jobba i ett sånt här projekt. VÅGAR SÄGA FEL Ungdomar som har deltagit i ungdomsutbytet är mycket positiva till att utveckla sina språkkunskaper. De har nu haft chansen att testa sina kunskaper och det har gått mycket bättre än någon hade förväntat sig. Deltagarna kunde göra sig förstådda, även om de ibland fick ta till både armar och ben eller få hjälp av sina ledare. Det faktum att flera av ungdomarna i andra länder var sämre på engelska än de svenska gjorde i många fall att svenskarna vågade mer. De vågade ta risken att göra bort sig och prova sig fram och de märkte att det inte spelade någon roll om de råkade säga fel. Flera av ungdomarna framhåller att, även om de inte är så bra på engelska, så har de blivit bättre och de vågar också mer när de kan få hjälp om de behöver. Genom att delta i utbyten där man både tar emot en grupp hemma och reser till den andra gruppens hemland, tvåvägsutbyten, får de goda relationer med ungdomar i Europa och andra länder. Här har flera positiva effekter framkommit. Ungdomarna vågar prata mer med varandra andra gången de ses och det ökar språkkunskaperna. Volontärerna som varit i ett annat land mellan 6 och 12 månader har i många fall lärt sig behärska engelska och ytterligare ett språk. Att ha blivit säkrare på språk är något som har påverkat ungas självbild och självförtroende positivt. Man lär sig ju engelska, i början kan man knappt prata känns det. Fastän man vet hur det är för man har ju läst det i skolan. Dagen efter så bara flyter det på och då kommer det automatiskt. 11

12 12 foto: Charlotte Gawell

13 För första gången känner jag mig svensk Under ganska lång tid arbetar ungdomarna med förberedelser inför utbytet och träffar ungdomar som de inte spontant skulle ha umgåtts med annars. Barriären mellan olika grupper bryts under projektets gång. I stället upplever de att de har fler likheter än de tidigare varit medvetna om. Svenskarna får upp ögonen för hur det är att vara utlämnad i ett annat land och de visar mer förståelse för till exempel invandrarnas situation. De kan då också ta till sig andra kulturer, vilket är ett av målen med programmet Ungdom. Plötsligt kan de se på kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder på ett nytt sätt. En ung tjej berättar: Det som är skillnad är att man lever efter olika förutsättningar. En del har det jättefattigt men jag tror inte att man är olika som person. Det är hur man lever som är olika. De kanske inte har lika fina hus som vi men vi har typ samma intressen, killar och sånt. Genom att berätta för andra bearbetas erfarenheterna. Ofta är det svårt för unga att själva se att det finns ett värde i all informell kunskap de har fått. Här behöver de få stöd av vuxna. Genom att informera andra ungdomar och vuxna om sitt projekt har flera av ungdomarna utvecklats och förbättrat sina relationer till samhället, till exempel skolan. En tjej berättar: Eftersom jag har varit ute och pratat om det efteråt så har det verkligen gått in att jag har lärt mig något. Det hade nog varit lite svårt annars tror jag. Att informera andra har gett ungdomarna perspektiv på sina egna erfarenheter och sin kultur. En kille med invandrarbakgrund säger: För första gången känner jag mig svensk. En tjej med svensk bakgrund berättar: Jag vet nu hur det är att komma till ett annat land där jag inte kan uttrycka mig. Jag förstår folk bättre hemma som väljer att prata sitt eget språk. 13

14 Man har verkligen lärt känna sig själv mycket mer och lärt sig ta ansvar och respektera andra och deras åsikter. Man kan inte bara göra som man själv vill. VÄRLDSMEDBORGARE Utvärderingen visar tydligt att ungdomsutbyten leder till att unga människor får kunskaper om och förståelse för andra kulturer. De har fått syn på sig själva och sin egen kultur genom att möta andra. Sverige blir alltmer mångkulturellt och det är viktigt med interkulturella erfarenheter och kunskaper. Ungdomarna som har deltagit i ungdomsutbyten säger att de känner samhörighet med andra unga i Europa och världen. Det finns hos svenska ungdomar ofta en skeptisk inställning till EU men utbytet har påverkat bilden av EU på ett positivt sätt. Även om ungdomarna känner sig som världsmedborgare snarare än EUmedborgare. En kille säger: Alla människor på jorden är liksom ett folk, vi är likadana allihop. Jag tycker detta med länder är fel. Det är egentligen bara en enda stor jordglob och vi bor på den och vi är likadana allihop. Europé och europé. Fan, jag känner mig som en del av världen i stället! UNGDOMSLEDARE VIKTIGA Ungdomsledarna har stor betydelse för hur mycket utbytet kan ge ungdomarna. Därför behöver även de handledning och kompetensutveckling. Inom programmet finns det möjlighet för ledare att gå kurser eller att exempelvis åka på förberedande besök, hitta nya samarbetspartner som man ska besöka utomlands. Grundläggande språkkunskaper är också en självklar nödvändighet för att deltagarna ska kunna få ut något av utbytet. Förberedelsearbetet och efterarbetet är A och O för hur mycket ungdomarna ska lära sig av utbytet. Med målmedvetna ledare som jobbar med informellt lärande lotsas ungdomarna framåt. 14

15 Bryta vanans makt och se möjligheter Ungdomsledare har också, förutom till informellt lärande, använt sig av EU-programmet Ungdom som en metod för integration mellan grupper av olika ungdomar. I utbytena försöker ungdomsledarna till Det var bra på flera sätt.våra svenska Europé och europé. Fan, jag känner mig exempel engagera ungdomar som inte ungdomar träffade plötsligt andra från som en del av känner varandra och som inte har sam- samma stadsdel som de aldrig tidigare världen i stället! arbetat tidigare, exempelvis unga som umgåtts med. När vi besökte Belgien kommer från olika bostadsområden, förra sommaren fick de också se skillskolor eller fritidsgårdar. naden i ungdomskulturer och skillnaden I Skarpnäck utanför Stockholm driver mellan storstadsliv och landsortsliv, säger man ett sådant projekt. Jonathan. Jonathan Alexander, ungdomsledare I Belgien är ungdomarna mycket mer i Skarpnäcks församling och ledare för aktiva själva. De tar initiativ till olika projektet berättar om ett utbyte mellan projekt medan ungdomar i Sverige är 15 unga och två ledare från Sverige och vana vid att det är vuxna som ordnar lika många från Belgien. Grupperna har aktiviteter. träffats två gånger. En gång i Belgien och Plötsligt fick våra ungdomar se att nu i somras här i Sverige. det finns möjligheter att själv hitta på vad Ungdomarna från Belgien kommer från man ska göra på fritiden. Vi har mycket ett litet samhälle i norra Belgien medan natur och parker här och frågan är vad vi de svenska är från förorten Skarpnäck, gör av de möjligheterna. Jag hoppas att söder om Stockholm. Det är ungdomar ungdomsutbytet ska öppna ögonen så som inte bara kommer från olika länder att våra ungdomar ska se möjligheter och utan också från helt olika miljöer. bryta vanans makt. 15

16 Det viktigaste med ungdomsutbytet tycker jag är att visa de svenska ungdomarna vilka otroliga möjligheter de har här TANKAR VÄCKS De frågor de belgiska ungdomarna ställde när de var här nu i somras väckte tankar och funderingar hos de svenska ungdomarna. Det viktigaste med ungdomsutbytet tycker jag är att visa de svenska ungdomarna vilka otroliga möjligheter de har här, att de ska lära sig att ta tillvara dessa. När ungdomarna ser den egna situationen genom andras ögon får man något att jämföra med. Under ungdomsutbytet i Sverige fick de svenska deltagarna till exempel visa sina belgiska gäster vad som finns att göra för ungdomar i storstan. Vi måste komma ifrån att ledarna ska göra allt. Det är viktigt att de unga ser att de kan fixa saker själva om de anstränger sig, men det tar tid. När vi började projektet fick jag göra nästan allt själv, men den här gången har de haft idéer om hur vi ska ta emot belgarna. Det är positivt. För vår del har utbytet med Belgien också lett till att en våra unga åkte som volontär till Belgien förra året och nu vill en belgisk flicka komma hit, säger Jonathan. Alla ungdomar har inte förmågan att ta för sig på egen hand. Genom ett ungdomsutbyte kan man få chansen, att som medlem i en grupp träffa andra unga från en annan kultur, få uppleva den och öva sig att tala engelska fast man kanske inte är särskilt duktig. Det stärker självkänslan. 16

17 Det tar lång tid att ändra inställning men gradvis börjar nu även våra ungdomar kunna ta egna initiativ, inspirerade av vad de har sett att de belgiska kan göra. Nu har de frågat efter andra projekt inom EU och jag har sagt att om de har en bra projektidé kommer jag att hjälpa dem att jobba för den, säger Jonathan. RIVA MURAR Jocke Theodoridis, är ungdomsledare i Hagalund, Solna. Ett område känt för sina blå höghus och fritidsverksamheten kallas också Blue Hill. I sommar har här skett ett utbyte mellan Sverige, Spanien, Lettland och Danmark. Engelska är arbetsspråket. Syftet är att riva murar, dels mellan de svenska ungdomarna som bor i området och dels mellan olika kulturer. Det är bra för våra unga att lära känna nya människor. Det har de nytta av i framtiden också, menar Jocke. Vi har olika workshopar och program varje dag för att nya relationer ska kunna skapas. Det finns workshopar i musik, dans, video med mera. En dag delade vi upp ungdomarna i tre grupper så att svenska ungdomar tog hand om besökarna och visade dem runt i Stockholm. Våra ungdomar fick vara guider och sedan sammanstrålade hela gänget. Nu hoppas svenskarna att detta projekt ska leda vidare så att de i sin tur kan besöka de deltagande länderna. Förra året reste vi till Danmark med en grupp danstjejer. Det var tio från Råsunda, ett område med villor och äldre bostadshus, och tio från Hagalund, ett höghusområde. Det var ett sätt att bryta indelningen i stadsdelar, att avdramatisera och få unga från olika miljöer att träffas. Nu kommer Råsundatjejerna hit för att hälsa på Amal som är danslärare hos oss. Plötsligt är det inte lika främmande med Hagalund längre. 17

18 KOMMUNICERA MED DANS Amal Lehtinen är danslärare och deltog i förra årets projekt och även detta. Hon undervisar en grupp med ungdomar när vi hälsar på ungdomsutbytet i Hagalundsskolan. Det är viktigt att man förbereder ungdomarna på de kulturella skillnaderna innan. När våra gäster kom hit började vi direkt att arbeta praktiskt med dansövningar för dem som hade valt det. Det är ett bra sätt att direkt få igång kommunikationen, säger Amal. Dana, 17 år, Maija, 16 år, Zanda, 21 år och Zane, 17 år kommer alla från Lettland och deltar med iver i street danceworkshopen. Det är kul. Idag har vi dansat i fyra timmar så nu är man lite matt, skrattar Maija. Ungdomarna som deltar är i de flesta fall runt 17 år. Bland de spanska ungdomarna finns de som är äldst i utbytet, 23 till 24 år. Vi har fokus på de olika aktiviteterna och vi vill också riva åldersmurar. De äldre får lite mer ansvar i workshopgrupperna och det fungerar bra, säger Jocke. Francis Gomez, 17 år från Danmark tycker att ungdomsutbyte är ett bra sätt att få reda på hur folk tänker och fungerar utomlands. Han är med i videoworkshopen och har redan visat sig vara mycket talangfull. Han redigerar det som hittills filmats och när deltagarna åker hem får de med sig en film från veckan som har varit. 18

19 När det inte blir som man tänkt sig Ungdomsutbyten och volontärtjänst kan vara en utmaning och fungerar inte alltid som planerat. Men även utbyten som inte har varit helt lyckade kan leda till goda resultat i slutändan. Ett exempel är det utbyte med Italien som Tegelhuset i Rosengård i Malmö hade. Det här var inte ett helt lyckat utbyte eftersom så mycket skilde deltagarna åt, både intressen, ålder och annat. Men det positiva är att många av våra ungdomar gärna vill åka ut igen, som exempelvis volontärer denna gång. De har kommit över spärren och vågar nu resa utomlands. Dessutom har föräldrarna påverkats av detta och nu kan även flickor få resa utomlands eftersom man har sett att det gått bra, säger Anna-Karin Lövgren, ungdomsledare. Inför Italienresan var det många samtal med en del familjer för att deras flickor skulle få komma med. Föräldrarna kan se att andra har vågat och att ungdomarna mått bra av det och vuxit av sina erfarenheter. Då öppnas möjligheter. Våra ungdomar är sådana som annars inte har chansen att komma iväg på traditionella utbyten eller språkresor. De ser inte ens möjligheten att göra sådant. Det har förändrats. Nu kommer även andra ungdomar som hört talas om utbyten och vill göra sådana, säger Anna-Karin. Hon berättar också om hur 19

20 viktigt det är att arbeta långsiktigt med ungdomsutbyten och göra det till en del av det dagliga arbetet. Vi har nu en grupp tjejer som planerar att så småningom göra ett utbyte med en grupp utomlands, men de tar det stegvis för att få med sina föräldrar på idén. FÖREDRAG I SKOLAN Anna-Karin ser många fördelar med att arbeta med utbyten. Vi samarbetar med skolorna och har kommit överens om att ungdomarna får ledigt om de håller ett föredrag eller på annat sätt redovisar vad de har varit med om inför klassen/skolan. Det har många bra effekter. Dels växer deras självförtroende, de har varit med om något annorlunda och får berätta det. Dels blir andra ungdomar intresserade och tänker om han kan komma iväg så kan väl jag det med, menar Anna-Karin. VÅGA STÄLLA KRAV Utvärderingen visar att deltagandet i programmet har lett till positiva resultat. Ungdomsledare använder bland annat EU-programmet Ungdom för att arbetslösa ungdomar och elever på det individuella gymnasieprogrammet ska lära sig projektarbete i ett internationellt sammanhang. Det är viktigt att våga ställa krav på både handledare och ungdomar. Det är ingen semesterresa det är fråga om. 20

21 Tegelhuset gjorde till exempel detaljerade utvärderingar av hur arbetsgruppen fungerade. Det har lett till en snabb metodutveckling. En del ledare har nu gått utbildningar för att lära sig att jobba med grupper i internationella sammanhang. Det är viktigt att vara väl förberedd så att man inte som ledare själv går in i en kulturchock eller blir en del av en kulturkrock. Det finns metoder för att förebygga sådant. Det är viktigt att våga ställa krav på både handledare och ungdomar. Det är ingen semesterresa det är fråga om, säger Anna-Karin. En annan lärdom är att det gäller att hjälpa ungdomarna att hålla kontakt med utbytesprojektets ungdomar. Att de känner till varandras namn, mejlar, chattar, skickar foton och liknande. Om man har mycket kontakt med de andra deltagarna före utbytet kan man undvika en hel del irritation. Det har vi lärt oss av Italien-projektet. De var dåliga på att besvara våra frågor och så här i efterhand kan jag tycka att vi borde ha dragit öronen åt oss och ställt in det hela. Dålig respons kan man se som en varningssignal, säger Anna-Karin. Hon tycker att man ska ta in ungdomsutbyten mer som en arbetsmetod än att se varje utbyte som en begränsad aktivitet. De flesta ungdomsledare är utbildade i att få unga att arbeta i grupp och att leda trygghetsövningar. Samma metoder kan användas när man jobbar med utbyten. En viktig uppgift för ungdomsledare är ju att ta vara på ungdomarnas idéer och hjälpa till att förverkliga dem. Fakta: I studien framgår att många unga tack vara ungdomsutbyten har: fått ökat självförtroende blivit mer vidsynta lärt sig planera och ta ansvar lärt sig respektera andra åsikter lärt sig kompromissa för att kunna samarbeta. 21

22 22 foto: Charlotte Gawell

23 Volontärtjänst i Västeuropa öppnar för jobb i Sverige Många unga som har varit volontärer inom EU-programmet Ungdom får sin första arbetslivserfarenhet utomlands. När de kommer hem till Sverige igen går de vidare till studier eller arbete. Unga som har varit långtidsarbetslösa tidigare går inte tillbaka till arbetslöshet eller socialbidrag. Efter volontärtjänsten finns också möjlighet att utveckla ett eget projekt med hjälp av delprogrammet Framtidssatsning. DET HÄNDER MYCKET MED VOLONTÄRERNA NÄR DE ÄR BORTA En projektledare berättar: Några av dem som har varit ute bor i andra länder idag. Alla tolv som vi skickade ut mellan 2000 och 2003 har jobb eller studerar idag. Två av dem har genomfört en Framtidssatsning. Den målgrupp som vi har jobbat med har haft en internationell bakgrund.vi har velat trycka på hur viktigt det är att de har fått en annan internationell erfarenhet. Det väger tungt om de har genomfört volontärtjänst i England, Tyskland eller Spanien. Ju mer västerländsk, desto bättre. Jag har skickat ut ungdomar som kommer från Iran, Bangladesh och Uganda. Som volontärer kommer de bort från det ungdomsliv de har haft i Sverige. Utanför Sverige upptäcker de hur svenska de är. Ironiskt nog har erfarenheterna av att vara volontär i ett västerländskt land varit precis det som behövdes för att dessa ungdomar skulle kunna ta sig in i det svenska samhället. En västerländsk arbetslivserfarenhet gör att svenska arbetsgivare värderar dem mer positivt. Trots att de har vuxit upp i miljonprogramområden med all världens nationaliteter räckte inte dessa erfarenheter för att de skulle få ett arbete tidigare. 23

24 Det var en fantastisk chans och den vill jag ge andra nu RÄTT PLATS FÖR RÄTT PERSON Joel Holmqvist jobbar på Boomerangprojektet i Karlstad, ett ungdomsprojekt som drivs av arbetssökande ungdomar och projektledare i Karlstad. Huvuduppgiften är att hjälpa och uppmuntra ungdomar i deras sökande efter jobb och att hjälpa dem att åka iväg utomlands i de olika projekt som finns inom EU. Jag är själv gammal volontär. Det var så jag kom in i Boomerang. Jag var sjukskriven nästan ett år när jag fick möjlighet att åka till Grekland som volontär under ett halvår. Det är viktigt att hitta rätt plats för den enskilda som ska åka via EUprogrammet Ungdom. Själv var jag tidigare musiker men blev tvungen att sluta på grund av en hörselskada. Jag fick tinnitus i en variant med svår ljudöverkänslighet och var sjukskriven i Sverige. Sedan fick jag chansen att åka iväg som volontär till en liten grekisk by på landsbygden och lära mig hantverket att bygga musikinstrument. Jag fick syssla med musik utan att utsättas för ljud som jag inte klarade just då. I början var det blandade intryck men det var en bra organisation som både ville lära ut och lära sig. Vi hade stort utbyte av varandra. Jag bodde i ett område som var tätbefolkat av volontärer. Det var roligt. Jag träffade många olika nationaliteter. Inte bara från Grekland utan också från Frankrike, Spanien, Baltikum med flera. Det var en fantastisk chans och den vill jag ge andra nu. Det går att hitta guldkorn för var och en, menar Joel. 24

25 MERIT I ARBETSLIVET Han berättar att på Boomerang anstränger de sig mycket för att hitta rätt volontärplats för rätt person. Det ger mer för både personen och organisationen. Min målsättning är att hjälpa andra till samma sak och ge dem stöd till utveckling. Vi har 20 praktikanter i projektet. Det är långtidsarbetslösa som har får förberedande utbildning och arbetspraktik. Via ungdomsprogrammet och programmet Interpraktik (som handläggs av Internationella programkontoret) får de chansen att komma utomlands. Vi arbetar med ungdomar som har begränsade möjligheter på grund av fysiska handikapp eller av sociala skäl. Boomerang har funnits i 1,5 år i Karlstad och har ett nära samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och Ungdomsstyrelsen. Det går väldigt bra. Våra ungdomar kommer i väg och när de kommer hem kommer de i gång med utbildning, praktik eller arbete. Att vara volontär menar Joel ger helt andra erfarenheter än att vistas utomlands på andra sätt. Jag har rest förut men som volontär blir det en annan situation. Att ta del av deras värld och tankar fick mig att vilja delta och inse att integration handlar om mycket mer än ren kunskap. Det här projektet för arbetslösa ungdomar där de får bli volontärer utomlands ger en utbildning av annat slag. Vi lär oss att bli mer vidsynta och medvetna om att det finns en omvärld. Erfarenheterna som volontärtiden för med sig, bara detta att arbeta i en annan miljö, visar att man är mer öppen och aktiv än andra och det ger större möjligheter i arbetslivet hemma. Dels personlig utveckling, dels att arbetsgivare ser det som en stark merit att man har varit volontär utomlands. Det är en bonus som egentligen ligger utanför EU:s mål med programmet, säger Joel. 25

26 Volontärer blir förebilder Som volontär måste man kunna klara sig själv. Detta ställer stora krav både på språkkunskaper, initiativ förmåga och social förmåga. Volontärerna Det är tveksamt om volontärprogrammet invandrare här. Volontärerna fungerar fungerar som levande exempel på idag når alla ungdomar. De som har som levande exempel på vad man kan vad man kan göra och vad som finns. bättre förutsättningar och kan tillvarata göra och vad som finns. De hjälper till att sina egna intressen är överrepresente- driva kaféverksamhet på skolan och på rade. fritidsgården. Men ändå är volontärverksamheten till En utbildningschef säger: nytta för de ungdomar som har det sämre Det är otroligt positivt för våra ungställt på olika sätt. Volontärerna blir ofta domar att ha dem här. Volontärerna bor förebilder för dessa ungdomar och hjälper här på elevhemmet eller i anslutning till till i olika former av ungdomsverksamhet. verksamheten. Våra ungdomar tvingas Så här berättar en fritidsassistent: prata engelska, det är positivt för deras Volontärer i daglig verksamhet, det utveckling. De ser också att det finns har hjälpt mig mycket. Det finns många möjligheter utomlands och vi alla får lära oss om andra länder. Vi får perspektiv på oss själva. Volontärerna kommer nära ungdomarna, det är väldigt positivt. 26

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Gränslöst. Gränslöst. Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia

Gränslöst. Gränslöst. Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia INTERNATIONELLA UNGDOMSPROGRAM ÅR 2005/2006 Gränslöst Gränslöst Perfektionister borde resa till fattiga länder Möt Emelie efter resan till Bolivia Leken lär oss alla viktiga regler En clown om icke-formellt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Olikheter berikar. Maicen Ekman generalsekreterare FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION

Olikheter berikar. Maicen Ekman generalsekreterare FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION Olikheter berikar Innehåll: Förord Studiefrämjandet - Folkbildningen måste kunna vara uppkäftig Folkuniversitetet - Vi älskar alla våra barn Studieförbundet Vuxenskolan - För en aktiv vardag Medborgarskolan

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer