Kvalitetsredovisning läsåret för Trollhättans Internationella Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2004-05 för Trollhättans Internationella Gymnasium"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning läsåret för Trollhättans Internationella Gymnasium Trollhättans Internationella Gymnasium är ett fristående gymnasium, startat hösten Huvudman för skolan är Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet. Denna kvalitetsredovisning redovisar de resultat skolan uppnått i förhållande till skolplanens prioriterade områden, vilka i sin tur preciserar skolans mål i förhållande till andra mer övergripande måldokument såsom läroplanen, programmål, kursplaner, programbeskrivning för Folkuniversitetets internationella gymnasieskolor, Folkuniversitetets verksamhetsplan, handlingsplan för Avdelning Fyrstad samt Folkuniversitetets språksyn. Även skolans resultat i förhållande till skolans plan för omvärldssamverkan samt genomförd gemensam fortbildning för skolans lärare redovisas. Slutligen följer en sammanställning av nyckeltal samt resultat från kursutvärderingen respektive skolutvärderingen. Prioriterade områden Ansvar och utveckling Målsättning Varje elev ska kunna planera sitt skolarbete väl. Genomförandeplan Arrangera en inskolningsvecka första veckan på höstterminen i åk 1 där tyngdpunkten ligger på studieteknik och samarbetsövningar. Se till att eleverna planerar sina studier i varje ämne och på så sätt utnyttjar lektionstiden väl. Genomföra ämnesövergripande projekt, där eleverna lär sig planera arbetet över en längre tidsperiod. Successivt införa portfoliometoden i undervisningen. Måluppfyllelse Under första höstterminsveckan följde åk 1 ett särskilt inskolningsschema i stället för ordinarie schema, där tiden i huvudsak använts för information, samarbetsövningar, studieteknik samt diskussioner om ansvar, medinflytande, rättigheter och skyldigheter. Veckan uppskattades av eleverna och gjorde att de snabbt lärde känna varandra och sina lärare. Särskilt uppskattades de samarbetsövningar som var inlagda i programmet. Mängden information som gavs till eleverna under kort tid gjorde dock att veckan kändes väl lång och det fanns ett sug efter att komma i gång med den ordinarie undervisningen. Sex nya elever, som inte sökt till skolan, började hos oss under introduktionsperioden. I kursutvärderingen anger 70,4 % av eleverna att de lyckats bra eller mycket bra med att planera sina studier, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. En jämförelse mellan åren är dock vansklig eftersom samtliga kurser utvärderats under detta läsår medan endast ett fåtal kursers utvärderingar ligger till grund för föregående läsårs resultat. Lärarna lägger ner ett gediget arbete med att stötta eleverna i deras studieplanering och åtskilliga handlingsplaner för enskilda elever har gjorts tillsammans med föräldrar och elever under året. Från lärarhåll uppges att eleverna i år bättre utnyttjat den tid de har i skolan än förra

2 2 läsåret. Genom att se till att eleverna inte i onödan lämnar klassrummet vid fria arbetsuppgifter har läraren bättre kontroll över att tiden utnyttjas effektivt. Ämnesövergripande projekt har genomförts i bl. a. Svenska A och Samhällskunskap A i projektet Starka kvinnor samt i en rad projekt i kurserna Naturkunskap B och Geografi A. 64 % av eleverna anger i skolutvärderingen att de arbetar ämnesövergripande, vilket kan ses som något förvånande med tanke på de relativt få samarbetsprojekt som genomförts. Några elever anger i sina kommentarer att de inte önskar arbeta ämnesövergripande eftersom projekten blir för stora. Portfoliometoden har inte fått genomslag i skolans arbete. Några lärare var intresserade av att pröva metoden, men inte genomfört sina intentioner. Orsakerna anges vara att metoden inte lämpar sig för kurserna eller att man känt sig alltför osäker på metoden. Förbättringar Informationsöverföringen bör spridas under en längre tid och ske på ett roligare sätt. Den ordinarie undervisningen bör successivt komma igång redan första veckan. Arbetsbelastningen för klassföreståndaren måste minska genom att ansvaret för introduktionen fördelas på fler lärare än hittills. En starkt bidragande faktor för att så få samarbetsprojekt över kursgränserna sker är förmodligen att nästan alla lärare är deltidsanställda och har olika arbetstider, vilket medför att möjligheterna till samarbete minskar. Inte mindre än tre av lärarna har också fått barn under läsåret, vilket gör att vi haft många vikarierande lärare som varit på skolan endast under kortare delar av veckan och även av året. När vi hösten 2006 även startar estetiska programmet med designinriktning ökar tjänsteunderlaget för flera av våra nuvarande lärare vilket bör öka möjligheterna till samverkan mellan dem. Portfoliometoden läggs på is tills vidare. Internationalisering och mångfald Målsättning Ge eleverna beredskap att möte det främmande och öka deras förståelse och intresse för främmande kulturer och en omvärld i förändring. Genomförandeplan Förbättra rutinerna för det internationella utbytet. Införa ämnesövergripande teman med internationell anknytning i undervisningen. Måluppfyllelse Under läsåret har två internationella resor genomförts. Under höstterminen reste åk 3 till Budapest och under vårterminen var åk 2 i Prag. Rutiner för resornas genomförande börjar utformas och kommer att förbättras allteftersom vi gör fler resor. De ämnesövergripande projekt som genomförts under året har inte haft utpräglad internationell anknytning även om de genomförts ur ett globalt perspektiv snarare än svenskt.

3 3 En grupp elever i åk 3 har under året ansvarat för tre temadagar, som en del i deras projektarbete. Dagarna har handlat om Rättsäkerhet och korruption, HIV/Aids samt Barn i Världen. Samtliga teman har behandlats i ett internationellt perspektiv. Förbättringar För att öka kvaliteten på de internationella resorna är det önskvärt att koncentrera sig på ett resmål. Det innebär att lärarna kan utnyttja och utveckla sina kunskaper om resmålet vid varje restillfälle samt ger dem möjligheter att knyta användbara kontakter på plats som kan komma eleverna till godo. Det bör leda till att kvaliteten på studiebesök, inkvartering o.s.v. ökar. Dessutom bör det på sikt minska lärarnas arbetsbelastning. En jämförelse mellan årets två resmål, Budapest och Prag, visar att Prag ger större möjlighet att genomföra de intentioner vi har med kulturresorna och i första hand bör väljas som resmål. Det är viktigt att ingen elev ska behöva avstå från sin internationella resa p.g.a. ekonomiska skäl. Skolans andel av kostnaden ökas därför fr.o.m. nästa läsår med 1000 kr/elev till kr. Ökningen finansieras genom att vi inte längre erbjuder eleverna att genomgå ECDL-testerna i datakunskap (s.k. datakörkort). Också med tanke på att det förslag till ny skollag innebär att inga kostnader får tas ut av eleverna, inte ens för frivilliga aktiviteter inom skolan, är det viktigt att se till att skolan svarar för allt större andel av kostnaderna för resorna. Elever som tas in fr.o.m. höstterminen 2005 erbjuds ytterligare en internationell resa, en språkresa till antingen Spanien, Frankrike eller Tyskland. Ett samarbete med Folkuniversitetets kontaktskolor i Barcelona, Aix-en-Provence och Düsseldorf kommer att inledas under nästa läsår. En målbeskrivning för resorna ska också utformas. Under nästa läsår anordnas fler temadagar än i år och minst två av dem ska ha internationella teman. Mentorskap Målsättning Elev, mentor och förälder skall klart förstå innebörden av mentorskapet. Utvecklingssamtalen skall uppfattas som meningsfulla och givande. Genomförandeplan Definiera begreppen mentorskap respektive klassföreståndarskap. Diskutera innehåll och form för utvecklingssamtalen. Utarbeta former för kontakt mellan mentor och elev. Se till att varje lärare är mentor för elever från alla tre årskurser. Måluppfyllelse Diskussioner om lärarens olika roller som kurslärare, klassföreståndare och mentor har skett i lärarlaget för att varje lärare skall vara helt klar över vad som förväntas av dem i de olika rollerna. Det innebär att de också har större förutsättningar att vara tydlig i sina samtal med elever och föräldrar om vad dessa roller innebär och vad föräldrarna kan förvänta sig få ut av utvecklingssamtalen. Föräldrarnas förväntningar på utvecklingssamtalen har ofta varit att få detaljerad kunskap om hur det går för eleverna i de olika kurserna medan mentors uppdrag snarare har varit att se till

4 4 elevens hela skolsituation. På försök har därför även föräldrarna bjudits in till träffar där de har möjlighet att diskutera sina barns prestationer i varje enskild kurs tillsammans med läraren i kursen. Det har inneburit att föräldrar och elever bättre har förstått mentors uppdrag och syftet med utvecklingssamtalen med mentor samtidigt som deras behov av att träffa och samtala med de enskilda lärarna har uppfyllts. Det kanske också ska påpekas att både elever och föräldrar självklart, när som helst under året, kan föra en dialog med lärarna om hur det går för eleven i skolan. Det kan ske på initiativ av antingen lärare, elev eller förälder. Varje lärare, utom en, har mentorselever från alla tre årskurser. Nyanställda lärare har företrädesvis mentorselever från lägre årskurser för att inte eleverna i onödan ska behöva byta mentor under sin skoltid. 74 % av eleverna tycker att de har god kontakt med sin mentor. Av de övriga är det många som anger att de har den kontakt de behöver, men att de inte hittills känt något större behov av någon mentor. Förbättringar Rutinerna för utvecklingssamtalen förändras så att mentor har samtal med elev och föräldrar minst en gång varje hösttermin och att föräldrar och elever inbjuds till minst en träff med samtliga lärare under vårterminen. I moderna språk i åk 2 inbjuds föräldrar och elever till samtal med språklärarna redan under höstterminen eftersom eleverna betygssätts i dessa kurser till jul. Kontakter med universitet/högskola Målsättning Motivera eleverna att fortsätta sina studier på universitet/högskola samt underlätta övergången mellan gymnasium och universitet/högskola. Genomförandeplan Arrangera en kontaktvecka på Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU) under vårterminen i åk 3. Genomföra projektarbetena i samverkan med HTU. Upprätta kontakter med lärarna på ThiG och lärarna på HTU. Låta eleverna i åk 3 besöka utbildningsmässan i Göteborg. Besöka universitet utomlands i samband med våra internationella resor. Måluppfyllelse Eleverna i åk 3 fick även detta läsår en introduktion till högskolestudier på HTU. Introduktionen är mycket uppskattad av eleverna. HTU har stora problem med att hitta frivilliga lärare som kan vara sakkunniga handledare åt våra elever när de gör sina projektarbeten. Ett antal kontakter har tagits under året, men de flesta har runnit ut i sanden. I inget fall kan man säga att handledare från HTU varit behjälplig i bedömningen av projektarbetet även om han/hon varit till visst stöd för eleven i arbetet. Under året har tre lärarkandidater från HTU varit knutna till skolan. Eleverna i åk 3 har liksom förra året besökt Utbildningsmässan i Göteborg.

5 5 Eleverna har inte, såsom planerat, besökt något universitet vid sina utlandsresor under året. Det beror bl.a. på att tidpunkten har varit olämplig p.g.a. pågående tentamensperiod. Däremot har de besökt gymnasieskolor eller motsvarande både i Budapest och Prag. Förbättringar Introduktionsveckan vid HTU fungerar bra och kan fortsättningsvis genomföras på ungefär samma sätt som tidigare liksom besöken vid utbildningsmässan i Göteborg. Däremot behöver mycket energi läggas ner på att förbättra kontakterna med anledning av projektarbetena. Huvudansvaret för projektarbetena läggs under nästa läsår under en lärare, som tillsammans med rektor och representanter för HTU, diskuterar hur samarbetet skall gå till i fortsättningen. Handledare kan också finnas att få vid andra universitet eller institutioner. Ett närmare samarbete med lärarutbildningen vid HTU bör etableras för att öka kvaliteten på den praktisk-pedagogiska delen av lärarutbildningen som förläggs på skolan. Det är också önskvärt att våra lärare får någon form av handledarutbildning av lärarhögskolan. Ytterligare ansträngningar för att skapa kontakter med universitet i Prag ska göras inför nästa resa dit. Arbetsmiljön Målsättning Skapa en god studiemiljö. Skapa gemenskap mellan skolans elever. Få eleverna att känna ansvar för den gemensamma fysiska och psykosociala miljön. Skapa en god arbetsmiljö för personalen. Genomförandeplan Fördela elevernas arbetsbörda jämnt över skolåret. Öka undervisningen i och öva studieteknik. Se till att elevernas arbete i huvudsak kan utföras under arbetsdagen. Hemuppgifter skall företrädesvis gälla repetition och läsning av skönlitteratur. Skapa lugna ställen för studier och arbete inom skolans lokaler. Utarbeta former för att få eleverna att ta ansvar för ordningen i lokalerna. Värna om våra gemensamma högtider och skapa traditioner. Uppmuntra gemensamma aktiviteter. Starta ett teaterprojekt. Skapa en egen skolsymbol och maskot. Måluppfyllelse För att underlätta elevernas planering av sitt arbete och för att förbättra deras arbetsmiljö har lärarna upprättat ett system för gemensam planering av arbetet och elevernas redovisningar av resultat i de olika kurserna. Arbetsbelastningen för eleverna har också märkbart sjunkit sedan föregående läsår. I årets kursutvärdering anger 89,2 % av eleverna att de är nöjda eller mycket nöjda med arbetsbelastningen jämfört med 82,3 % läsåret 03/04. Den konsult, Lars-Ingmar Johansson, vi anlitade förra läsåret för att lära eleverna hantera sin stress och sin allmänna levnadssituation, har även under detta läsår besökt skolan och talat

6 6 med samtliga klasser var för sig. Eleverna har lärt känna honom och han dem, vilket medför att de känner stort förtroende för honom och också ofta diskuterar sin egen personliga situation med honom. Han har även haft samtal med personalen. Genom att öka undervisningen i, och också införa den redan under introduktionen, studieteknik har eleverna ökade möjligheter att själva planera sitt arbete och på så sätt även förbättra sina möjligheter att själva påverka sin arbetssituation. Ytterligare två rum har iordningställts för att eleverna ska ha tillgång till tysta studierum. Varje klass har fått disponera en mindre summa pengar för att förbättra trivseln i sitt klassrum. Under läsåret har också en person varit anställd för att bl.a. ha ett övergripande ansvar för skolans kök och cafédelar. Det betyder dock inte att kraven på att eleverna skall hålla ordning har sänkts, men precis som på arbetsplatser med enbart vuxna, finns det en tendens att ingen tar ett helhetsansvar för att det skall se snyggt och prydligt ut. Eleverna i åk 3 erbjuds fr.o.m. detta läsår kursen Litterär gestaltning som ett alternativ till Matematik C, som orsakat många elever stora problem. Lucia, julavslutning och studentexamen har firats på sedvanligt sätt under året. Formerna för firandet börjar ta form och eleverna är mycket engagerade i förberedelserna. Bl. a. framför eleverna en egen luciashow som visas för föräldrarna och eleverna i åk 1 och 2 gör en avslutningsshow för eleverna i åk 3 strax innan studentexamen. Den visas även för föräldrarna på kvällstid. Eleverna står även för arrangemangen vid jul- och årsavslutningarna. Eleverna har dessutom ordnat temadagarna finklädd dag, flower powerdag och mysdag då elever och personal klätt ut sig på lämpligt sätt. Under finkläddagen bjöds eleverna på lunch på Restaurang Emanuel, som ligger i huset, med bordsplacering och artig konversation för att markera dagens betydelse. Eleverna har också anordnat filmkvällar på skolan, då de som vill stannar kvar efter lektionerna för att tillsammans mysa framför filmer de själva valt. För att stimulera elevernas intresse för kvalitetsfilm och internationell kultur har skolan subventionerat deras medlemskap i Filmstudion i Trollhättan, som visar ny kvalitetsfilm, ofta från länder biograferna och TV missgynnar i sitt utbud. Eleverna har erbjudits att göra flera teaterbesök under året. Bland annat såg de föreställningen Chicago i Skövde där elevernas lärare i estetisk verksamhet hade en av huvudrollerna. Vi åkte buss till Göteborg och såg föreställningen Ett Dockhem och som vanligt såg vi förstås också Magnus Åbergsgymnasiets årliga teaterföreställning. Åk 1 såg föreställningen Köpmannen i Venedig på Dramaten under sitt Stockholmsbesök. Utas enmansteater gav en teaterföreställning om HIV/Aids. Eleverna vill gärna ha en egen skolsymbol och maskot, men har inte kunnat enas om något bra förslag. Förbättringar Lärarna förbättrar ytterligare sina rutiner för samverkan i planeringen. Gemensamma studiedagar genomförs där diskussioner om lärarnas planering och betygsättning sker utifrån Skolverkets allmänna råd om Likvärdig bedömning och betygsättning. Rektor följer varje lärares arbete med planering och betygsättning, vilket också diskuteras i medarbetarsamtalen. Lars-Ingmar Johansson besöker även under nästa läsår skolan för att prata med eleverna och lärarna om deras möjligheter att hantera stress.

7 7 Plan 5 skall iordningsställas under nästa läsår så att det miljömässigt uppnår samma standard som plan 6. Det innebär bl. a. att en del nya möbler måste köpas in. Elevrådet disponerar under nästa läsår en egen budget för miljöförbättrande åtgärder och för egen utbildning. Elevrådets roll lyfts fram för att stimulera elevernas eget ansvarstagande för arbetsmiljön och skolans utveckling. Samtliga elever får en egen skoltröja med Folkuniversitetets logotyp. Eleverna som startar sin utbildning hösten 2005 erbjuds läsa kursen Estetisk orientering förutom kursen Estetisk verksamhet. Det innebär att de elever som så önska kan ha någon form av estetisk utbildning under alla tre år på gymnasiet. Kursen erbjuds som ett alternativ till Naturkunskap B. Skolan höjer fr.o.m. nästa år bidraget för medlemskap i Filmstudion från 50 kr till 100 kr. Omvärldskontakter Samverkan med kommunen samt andra gymnasieskolor Skolan deltar, tillsammans med andra fristående gymnasier, i samverkansarbetet inom det nya gymnasieförbundet i Fyrbodal och har regelbundna träffar med politiker och tjänstemän inom förbundet. Det innebär att vi också har regelbundna kontakter med övriga friskolor inom Fyrbodalsområdet. Förutom ett gemensamt intagningssystem har vi under året diskuterat att försöka hitta ett gemensamt kvalitetsutvärderingssystem som kan tillämpas av samtliga gymnasieskolor inom Fyrbodal. Andra frågor som varit uppe till diskussion är bl.a. informationen till kommunernas elever i åk 9, ersättningsnivåerna från kommunerna till friskolorna samt Utbildningsradions förändring av distribution av utbildningsprogram till skolorna. Vi har ett nära samarbete med intagningskansliet i Trollhättan Stad och deltar också i den utbildningsmässa, som anordnas av kommunen varje höst. Vi köper in tjänster av studie- och yrkesvägledare som även arbetar i en kommunal grundskola. Samtliga lärare har en kompanjonlärare i en kommunal gymnasieskola, att diskutera undervisningen i de egna kurserna med. Vi samverkar med Lichron, ett närliggande fristående gymnasium, vid t.ex. skidresor och läsårsavslutning. Förbättringar Samarbetet med kommunerna i Fyrbodal kommer att fördjupas. Ett gemensamt intagningssystem kommer att vara i bruk inför valet till hösten Förhoppningsvis skall diskussionerna och arbetet med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem komma igång under nästa läsår.

8 8 Samverkan med universitet och högskolor Tre gäststudenter från Tyskland har besökt skolan. I övrigt se Prioriterade områden rubriken Kontakter med universitet/högskola s. 4. Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet Vi har avtal med Praktikertjänst AB om skolhälsovården. Lokaler för skolans verksamhet hyres av Bostaden AB. Eleverna i åk 1 har praktiserat en vecka inom kommunal/statlig verksamhet eller inom det privata näringslivet. Under året har en rad studiebesök gjorts. Som exempel kan bl. a. nämnas Kungliga slottet, Sveriges riksdag, SIDAS utbildningsorgan Zenit, Liljevalchs konsthall och Judiska muséet. Eleverna i åk 1 träffade och fick diskutera med en riksdagsledamot från Vänsterpartiet, Rosanna Dinamarca, vid sitt riksdagsbesök. En rad föreläsare har gästat skolan under året bl. a.: Amnesty International Linda Skoogh Amnesty, Trollhättans lokalförening Yngwa Nolkrantz Afrikagrupperna Andreas Godsäter ECPAT Helena Klingvall Rädda Barnen Hans Lind Överlevare från koncentrationsläger Jakob Ringart Skattemyndigheten Ulla-Britt Winkler, Eleonor Ytterby Förbättringar Under nästa läsår kommer diskussioner om samverkan med Innovatum och små och medelstora företag i Trollhättan att inledas med anledning av den kommande starten av Estetiska programmet med designinriktning hösten Praktiken i åk 1 tas bort fr.o.m. nästa läsår p.g.a. att den allt för mycket liknar den praktik eleverna redan fått i grundskolan. I stället erbjuds eleverna att åka på en veckolång språkresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland i åk 3. Diskussioner med Bostaden AB om utvidgning av skolans lokaler tas upp under hösten Fortbildningsinsatser Årets fortbildning har i hög grad präglats av diskussioner om skolans mål, hur vi når dem och hur vi utvärderar våra resultat. Skolans arbetsplan har kontinuerligt diskuterats under året och samtidigt har en ny arbetsplan för nästa läsår vuxit fram. Arbetet med att ta fram en krisplan har slutförts och en plan mot kränkande behandling samt ett instrument, i form av en enkät, för kartläggning av kränkande behandling har tagits fram. I arbetet har vi samrått med socialsekreterare och fältassistenter från kommunen, polisen, skolläkaren och företagshälsovården. Bl.a. har diskussioner om skolans anmälningsplikt till de sociala myndigheterna diskuterats. I arbetet med att utarbeta ny arbetsplan och plan mot kränkande behandling har även elever och föräldrar deltagit. Skolverkets allmänna råd om Likvärdig bedömning och betygsättning har gett upphov till samlade diskussioner om betygsättningen.

9 9 Under året har också fortbildning om konflikthantering och de s.k. härskarteknikerna, kartlagda av Berit Aas, genomförts. Diskussioner om införandet av den nya gymnasiereformen har förts kontinuerligt. Nyckeltal För att kunna följa verksamhetens utveckling under en längre tid tas fr.o.m. läsåret vissa nyckeltal fram varje år. Jämförelse mellan elevernas intagningspoäng, nationella prov och betyg görs även, liksom en jämförelse av elevernas uppfattning om undervisningen och skolans verksamhet i stort. Under läsåret har eleverna genom enkäter utvärderat samtliga kurser och skolans verksamhet som helhet. Förra läsårets nyckeltal anges inom parentes. Antal elever åk 1 27 elever (30) åk 2 27 elever (21) åk 3 18 elever (32) totalt 72 elever (83) varav 29 män (15), vilket motsvarar 40,3 % (18,1%) Att andelen pojkar är så hög som 40,3 % av eleverna beror på att av de 27 intagna eleverna i åk 1 var inte mindre än 11 manliga, vilket är ett klart trendbrott då flickorna hittills utgjort en mycket stor majoritet. Vi hoppas självklart att pojkarna har fått upp ögonen för skolan och att vi även i fortsättningen får en relativt jämn könsfördelning bland eleverna. Eleverna kommer från sammanlagt 12 olika kommuner fördelade enligt nedan: Kommun åk 1 åk 2 åk 3 totalt Bengtsfors 1 1 Essunga 2 2 Lidköping 1 1 Lilla Edet Lysekil 1 1 Säffle 1 1 Trollhättan Uddevalla Vara Vänersborg Åmål 1 1 Årjäng 1 1 Summa Antal avhopp efter tredje veckan Inga elever har hoppat av sina studier under året (4). Däremot har en elev i åk 1 flyttat utomlands efter vårterminens slut. Denna flytt var sedan länge planerad av familjen. Nya elever efter tredje veckan En elev i åk 1 har börjat i klassen efter de tre första veckorna på höstterminen (2). Under de tre första veckorna var tillströmningen av elever stor; inte mindre än fem nya elever sökte sig till åk 1 under de tre första veckorna av höstterminen.

10 10 Antal elever med utökad studiekurs 8 elever (19) Antal elever med reducerat program 2 elever (2) Antal elever i åk 3 utan slutbetyg 2 elever (1) Utnyttjad tid hos skolhälsovården 42 min/elev (40 min/elev). Eftersom stressen bland eleverna tydligt minskat jämfört med föregående läsår kunde en minskning av utnyttjad tid vid skolhälsovården kanske ha förväntats i stället för en ökning. Tiden har dock till stor del utnyttjats av ett fåtal elever. Antal lärare 12 lärare (16) fördelat på 6,4 heltidstjänster (6,9). Antalet lärartjänster har minskat med en halv tjänst sedan föregående läsår. En tredjedel av lärarna är manliga (50 %). Lärartäthet Det går11,2 elever per heltidstjänst (11,0) och 8,9 heltidstjänster (8,3) per 100 elever (jfr riket 8,1, fristående skolor i riket 6,8). Att lärartätheten är relativt hög beror på att vi dels har mycket små grupper i språk, dels att åk 3 endast bestått av 18 elever. Andel lärare (heltidstjänster) med pedagogisk utbildning 58 % av lärarna (45 %) har pedagogisk utbildning (jämfört med riket 77 %, fristående skolor 50 %). 1 av lärarna utan lärarutbildning har doktorsexamen (1). Andel elever med föräldrar födda i annat land (38 %) av eleverna (37 %) har minst en förälder född i ett annat land än Sverige. Studieresultat Genomsnittlig intagningspoäng för åk 1 åk 2 åk Resultat nationella prov åk 1 IG G VG MVG Ma A En A Summa % 29% 27% 37% Betyg satta i åk 1 - IG G VG MVG Summa % 1% 31% 31% 31%

11 11 Betygen satta under läsåret i åk 1 korrelerar väl med betygen i genomförda nationella prov. Resultat nationella prov i åk 2 IG G VG MVG Ma A Ma B En A En B Sv B Summa % 25% 40% 30% Betyg satta i åk 2 - IG G VG MVG Summa % 6% 30% 33% 27% Betygen satta under läsåret i åk 2 är något lägre än betygen i genomförda nationella prov. Skillnaden är dock liten med tanke på att procentsatserna blir relativt höga för varje betyg pg.a. det låga elevantalet. Resultat nationella prov åk 3 IG G VG MVG Ma A Ma B MA C En A En B Sv B Summa % 27% 31% 26% Betyg satta i åk 3 - IG G VG MVG % 7% 20% 38% 30% Betygen satta under läsåret i åk 3 är något högre än betygen i genomförda nationella prov. Anledningen är att ett antal elever har slutat innan åk 3. De har deltagit i de flesta nationella prov, men finns inte med i betygsstatistiken. Betygspoäng för elever med slutbetyg totalt Thig 16,4 Riket* 14,1 Fristående skolor, riket* 15,1 SP, riket* 14,6 Fristående skolor SP, riket* 15,4 Specialutformat SP, riket* 14,4 *lå 2003/04

12 12 Internationella diplom Under läsåret har 7 elever genomgått ECDL-certifiering i data. Av dessa har 2 godkänts (29 %). I tyska har 3 elever klarat Zertifikat Deutsch med godkänt resultat. I franska har 3 elever klarat Certificat de français med godkänt resultat. I engelska har 12 elever klarat Certificate in Advanced English med godkänt resultat varav en elev klarade provet med högsta betyg (A). En elev har klarat First Certificate in English med godkänt resultat. I spanska har ingen elev valt att genomgå testet för Certificado de Español. Elevernas syn på undervisningen I motsats till tidigare år har samtliga genomförda kurser utvärderats Tidigare år har ett urval av kurser gjorts. Anledningen till förändringen är att, förutom att få en helhetsbild av all undervisning, är det värdefullt för varje lärare i kursen att kunna använda en utvärdering som ett instrument för förbättringar. Det eliminerar också risken att man, medvetet eller omedvetet, väljer att utvärdera kurser som man vet varit populära hos eleverna. På så sätt bör resultatet numera ge en sannare bild av verkligheten. Resultatet av utvärderingen jämförs med utvärderingarna gjorda lå 02/03 och lå 03/04. Det bör dock beaktas att utvärderingen 04/05 omfattar väsentligt flera kurser och därför kanske inte är helt jämförbar med tidigare års resultat. Jämförelse lå 02/03-04/05 Värdena uttryckta i % av svaren som var positiva Planering lå 04/05 lå 03/04 lå 02/03 fråga 1 Vad tycker du om planering 88,6 90,4 76,5 och uppläggning av denna kurs? fråga 2 Känner du att du fått 59, ,5 Möjlighet att delta i planeringen och uppläggningen av kursen? fråga 3 Hur tycker du att du lyckats 70,4 69,2 72,8 med din egen planering av denna kurs? Mål fråga 4 Var det tydligt vilka målen var 78,7 84,3 75,7 för kursen?

13 13 Betygskriterier lå 04/05 lå 03/04 lå 02/03 fråga 5 Hur uppfattade du betygs ,7 kriterierna, d.v.s. på vilka grunder man bedömde elevens prestationer? Arbetsbelastning fråga 6 Vad är Din uppfattning om 89,2 82,3 93,6 arbetsbelastningen under kursen? Undervisningsmetoden Vad är Ditt helhetsintryck av fråga 7 de 86,9 90,4 89,2 arbetsmetoder som använts under kursens gång? Lärarens insatser fråga 8 Vilket är Ditt helhetsintryck av 94, ,4 lärarens insatser? Prov fråga 9 Vad anser Du om proven? 87,4 89,7 92,7 Elevens insatser fråga 10 Kom du förberedd till 90 90,2 90,9 Lektionerna? Fråga 11 Var du aktiv och bidrog med 66,3 68,6 59,8 dina kunskaper och erfarenheter under lektionerna? Helheten fråga 12 Mitt sammanlagda intryck av 88 94,2 87,4 kursen är Av besvarade frågor var 6034 positiva (81,2 %) lå 04/05 Av 598 besvarade frågor var 497 positiva (83,1 %) lå 03/04 Av besvarade frågor var positiva (78,9 %) lå 02/03

14 14 Elevernas syn på skolverksamheten I 2005 års skolutvärdering fick eleverna i samtliga årskurser ta ställning till femton påståenden på en skala från 1 till 4, där 1 motsvarar stämmer inte alls och 4 motsvarar stämmer helt. Dessutom fick de i uppgift att ange det starkaste skälet att välja att gå på Thig resp att inte gå på Thig. 59 av 72 (81%) elever har besvarat enkäten (76 % 2004). Nedan följer en redovisning av resultatet för de tre klasserna tillsammans. Någon särredovisning av varje klass kommer inte att göras. I redovisningen anges påståendet eleverna skall ta ställning till, var på skalan 1 4 eleverna bedömt påståendets överensstämmelse med verkligheten. 1. Vi arbetar ämnesövergripande % 64 % 2. Jag har en klar uppfattning om hur det går för mig i skolan % 83 % 3. Jag känner av vår internationella inriktning i det dagliga arbetet i skolan % 75 % 4. Jag tycker det är bra att vissa delar av undervisningen sker på engelska % 100 %

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg Kvalitetsredovisning 007/08 Donnergymnasiet Göteborg Sammanfattning Under våren 008 har vi arbetat med att successivt ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för Donnergymnasiet Göteborg. Vårt framtagna

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 1 Arbetslagen... 2 Viktiga händelser under året... 3 Rutiner för kvalitetsarbetet... 5 Redovisning av arbetet med läroplanens

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer