Kvalitetsredovisning läsåret för Trollhättans Internationella Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning läsåret 2004-05 för Trollhättans Internationella Gymnasium"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning läsåret för Trollhättans Internationella Gymnasium Trollhättans Internationella Gymnasium är ett fristående gymnasium, startat hösten Huvudman för skolan är Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet. Denna kvalitetsredovisning redovisar de resultat skolan uppnått i förhållande till skolplanens prioriterade områden, vilka i sin tur preciserar skolans mål i förhållande till andra mer övergripande måldokument såsom läroplanen, programmål, kursplaner, programbeskrivning för Folkuniversitetets internationella gymnasieskolor, Folkuniversitetets verksamhetsplan, handlingsplan för Avdelning Fyrstad samt Folkuniversitetets språksyn. Även skolans resultat i förhållande till skolans plan för omvärldssamverkan samt genomförd gemensam fortbildning för skolans lärare redovisas. Slutligen följer en sammanställning av nyckeltal samt resultat från kursutvärderingen respektive skolutvärderingen. Prioriterade områden Ansvar och utveckling Målsättning Varje elev ska kunna planera sitt skolarbete väl. Genomförandeplan Arrangera en inskolningsvecka första veckan på höstterminen i åk 1 där tyngdpunkten ligger på studieteknik och samarbetsövningar. Se till att eleverna planerar sina studier i varje ämne och på så sätt utnyttjar lektionstiden väl. Genomföra ämnesövergripande projekt, där eleverna lär sig planera arbetet över en längre tidsperiod. Successivt införa portfoliometoden i undervisningen. Måluppfyllelse Under första höstterminsveckan följde åk 1 ett särskilt inskolningsschema i stället för ordinarie schema, där tiden i huvudsak använts för information, samarbetsövningar, studieteknik samt diskussioner om ansvar, medinflytande, rättigheter och skyldigheter. Veckan uppskattades av eleverna och gjorde att de snabbt lärde känna varandra och sina lärare. Särskilt uppskattades de samarbetsövningar som var inlagda i programmet. Mängden information som gavs till eleverna under kort tid gjorde dock att veckan kändes väl lång och det fanns ett sug efter att komma i gång med den ordinarie undervisningen. Sex nya elever, som inte sökt till skolan, började hos oss under introduktionsperioden. I kursutvärderingen anger 70,4 % av eleverna att de lyckats bra eller mycket bra med att planera sina studier, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. En jämförelse mellan åren är dock vansklig eftersom samtliga kurser utvärderats under detta läsår medan endast ett fåtal kursers utvärderingar ligger till grund för föregående läsårs resultat. Lärarna lägger ner ett gediget arbete med att stötta eleverna i deras studieplanering och åtskilliga handlingsplaner för enskilda elever har gjorts tillsammans med föräldrar och elever under året. Från lärarhåll uppges att eleverna i år bättre utnyttjat den tid de har i skolan än förra

2 2 läsåret. Genom att se till att eleverna inte i onödan lämnar klassrummet vid fria arbetsuppgifter har läraren bättre kontroll över att tiden utnyttjas effektivt. Ämnesövergripande projekt har genomförts i bl. a. Svenska A och Samhällskunskap A i projektet Starka kvinnor samt i en rad projekt i kurserna Naturkunskap B och Geografi A. 64 % av eleverna anger i skolutvärderingen att de arbetar ämnesövergripande, vilket kan ses som något förvånande med tanke på de relativt få samarbetsprojekt som genomförts. Några elever anger i sina kommentarer att de inte önskar arbeta ämnesövergripande eftersom projekten blir för stora. Portfoliometoden har inte fått genomslag i skolans arbete. Några lärare var intresserade av att pröva metoden, men inte genomfört sina intentioner. Orsakerna anges vara att metoden inte lämpar sig för kurserna eller att man känt sig alltför osäker på metoden. Förbättringar Informationsöverföringen bör spridas under en längre tid och ske på ett roligare sätt. Den ordinarie undervisningen bör successivt komma igång redan första veckan. Arbetsbelastningen för klassföreståndaren måste minska genom att ansvaret för introduktionen fördelas på fler lärare än hittills. En starkt bidragande faktor för att så få samarbetsprojekt över kursgränserna sker är förmodligen att nästan alla lärare är deltidsanställda och har olika arbetstider, vilket medför att möjligheterna till samarbete minskar. Inte mindre än tre av lärarna har också fått barn under läsåret, vilket gör att vi haft många vikarierande lärare som varit på skolan endast under kortare delar av veckan och även av året. När vi hösten 2006 även startar estetiska programmet med designinriktning ökar tjänsteunderlaget för flera av våra nuvarande lärare vilket bör öka möjligheterna till samverkan mellan dem. Portfoliometoden läggs på is tills vidare. Internationalisering och mångfald Målsättning Ge eleverna beredskap att möte det främmande och öka deras förståelse och intresse för främmande kulturer och en omvärld i förändring. Genomförandeplan Förbättra rutinerna för det internationella utbytet. Införa ämnesövergripande teman med internationell anknytning i undervisningen. Måluppfyllelse Under läsåret har två internationella resor genomförts. Under höstterminen reste åk 3 till Budapest och under vårterminen var åk 2 i Prag. Rutiner för resornas genomförande börjar utformas och kommer att förbättras allteftersom vi gör fler resor. De ämnesövergripande projekt som genomförts under året har inte haft utpräglad internationell anknytning även om de genomförts ur ett globalt perspektiv snarare än svenskt.

3 3 En grupp elever i åk 3 har under året ansvarat för tre temadagar, som en del i deras projektarbete. Dagarna har handlat om Rättsäkerhet och korruption, HIV/Aids samt Barn i Världen. Samtliga teman har behandlats i ett internationellt perspektiv. Förbättringar För att öka kvaliteten på de internationella resorna är det önskvärt att koncentrera sig på ett resmål. Det innebär att lärarna kan utnyttja och utveckla sina kunskaper om resmålet vid varje restillfälle samt ger dem möjligheter att knyta användbara kontakter på plats som kan komma eleverna till godo. Det bör leda till att kvaliteten på studiebesök, inkvartering o.s.v. ökar. Dessutom bör det på sikt minska lärarnas arbetsbelastning. En jämförelse mellan årets två resmål, Budapest och Prag, visar att Prag ger större möjlighet att genomföra de intentioner vi har med kulturresorna och i första hand bör väljas som resmål. Det är viktigt att ingen elev ska behöva avstå från sin internationella resa p.g.a. ekonomiska skäl. Skolans andel av kostnaden ökas därför fr.o.m. nästa läsår med 1000 kr/elev till kr. Ökningen finansieras genom att vi inte längre erbjuder eleverna att genomgå ECDL-testerna i datakunskap (s.k. datakörkort). Också med tanke på att det förslag till ny skollag innebär att inga kostnader får tas ut av eleverna, inte ens för frivilliga aktiviteter inom skolan, är det viktigt att se till att skolan svarar för allt större andel av kostnaderna för resorna. Elever som tas in fr.o.m. höstterminen 2005 erbjuds ytterligare en internationell resa, en språkresa till antingen Spanien, Frankrike eller Tyskland. Ett samarbete med Folkuniversitetets kontaktskolor i Barcelona, Aix-en-Provence och Düsseldorf kommer att inledas under nästa läsår. En målbeskrivning för resorna ska också utformas. Under nästa läsår anordnas fler temadagar än i år och minst två av dem ska ha internationella teman. Mentorskap Målsättning Elev, mentor och förälder skall klart förstå innebörden av mentorskapet. Utvecklingssamtalen skall uppfattas som meningsfulla och givande. Genomförandeplan Definiera begreppen mentorskap respektive klassföreståndarskap. Diskutera innehåll och form för utvecklingssamtalen. Utarbeta former för kontakt mellan mentor och elev. Se till att varje lärare är mentor för elever från alla tre årskurser. Måluppfyllelse Diskussioner om lärarens olika roller som kurslärare, klassföreståndare och mentor har skett i lärarlaget för att varje lärare skall vara helt klar över vad som förväntas av dem i de olika rollerna. Det innebär att de också har större förutsättningar att vara tydlig i sina samtal med elever och föräldrar om vad dessa roller innebär och vad föräldrarna kan förvänta sig få ut av utvecklingssamtalen. Föräldrarnas förväntningar på utvecklingssamtalen har ofta varit att få detaljerad kunskap om hur det går för eleverna i de olika kurserna medan mentors uppdrag snarare har varit att se till

4 4 elevens hela skolsituation. På försök har därför även föräldrarna bjudits in till träffar där de har möjlighet att diskutera sina barns prestationer i varje enskild kurs tillsammans med läraren i kursen. Det har inneburit att föräldrar och elever bättre har förstått mentors uppdrag och syftet med utvecklingssamtalen med mentor samtidigt som deras behov av att träffa och samtala med de enskilda lärarna har uppfyllts. Det kanske också ska påpekas att både elever och föräldrar självklart, när som helst under året, kan föra en dialog med lärarna om hur det går för eleven i skolan. Det kan ske på initiativ av antingen lärare, elev eller förälder. Varje lärare, utom en, har mentorselever från alla tre årskurser. Nyanställda lärare har företrädesvis mentorselever från lägre årskurser för att inte eleverna i onödan ska behöva byta mentor under sin skoltid. 74 % av eleverna tycker att de har god kontakt med sin mentor. Av de övriga är det många som anger att de har den kontakt de behöver, men att de inte hittills känt något större behov av någon mentor. Förbättringar Rutinerna för utvecklingssamtalen förändras så att mentor har samtal med elev och föräldrar minst en gång varje hösttermin och att föräldrar och elever inbjuds till minst en träff med samtliga lärare under vårterminen. I moderna språk i åk 2 inbjuds föräldrar och elever till samtal med språklärarna redan under höstterminen eftersom eleverna betygssätts i dessa kurser till jul. Kontakter med universitet/högskola Målsättning Motivera eleverna att fortsätta sina studier på universitet/högskola samt underlätta övergången mellan gymnasium och universitet/högskola. Genomförandeplan Arrangera en kontaktvecka på Högskolan Trollhättan/Uddevalla (HTU) under vårterminen i åk 3. Genomföra projektarbetena i samverkan med HTU. Upprätta kontakter med lärarna på ThiG och lärarna på HTU. Låta eleverna i åk 3 besöka utbildningsmässan i Göteborg. Besöka universitet utomlands i samband med våra internationella resor. Måluppfyllelse Eleverna i åk 3 fick även detta läsår en introduktion till högskolestudier på HTU. Introduktionen är mycket uppskattad av eleverna. HTU har stora problem med att hitta frivilliga lärare som kan vara sakkunniga handledare åt våra elever när de gör sina projektarbeten. Ett antal kontakter har tagits under året, men de flesta har runnit ut i sanden. I inget fall kan man säga att handledare från HTU varit behjälplig i bedömningen av projektarbetet även om han/hon varit till visst stöd för eleven i arbetet. Under året har tre lärarkandidater från HTU varit knutna till skolan. Eleverna i åk 3 har liksom förra året besökt Utbildningsmässan i Göteborg.

5 5 Eleverna har inte, såsom planerat, besökt något universitet vid sina utlandsresor under året. Det beror bl.a. på att tidpunkten har varit olämplig p.g.a. pågående tentamensperiod. Däremot har de besökt gymnasieskolor eller motsvarande både i Budapest och Prag. Förbättringar Introduktionsveckan vid HTU fungerar bra och kan fortsättningsvis genomföras på ungefär samma sätt som tidigare liksom besöken vid utbildningsmässan i Göteborg. Däremot behöver mycket energi läggas ner på att förbättra kontakterna med anledning av projektarbetena. Huvudansvaret för projektarbetena läggs under nästa läsår under en lärare, som tillsammans med rektor och representanter för HTU, diskuterar hur samarbetet skall gå till i fortsättningen. Handledare kan också finnas att få vid andra universitet eller institutioner. Ett närmare samarbete med lärarutbildningen vid HTU bör etableras för att öka kvaliteten på den praktisk-pedagogiska delen av lärarutbildningen som förläggs på skolan. Det är också önskvärt att våra lärare får någon form av handledarutbildning av lärarhögskolan. Ytterligare ansträngningar för att skapa kontakter med universitet i Prag ska göras inför nästa resa dit. Arbetsmiljön Målsättning Skapa en god studiemiljö. Skapa gemenskap mellan skolans elever. Få eleverna att känna ansvar för den gemensamma fysiska och psykosociala miljön. Skapa en god arbetsmiljö för personalen. Genomförandeplan Fördela elevernas arbetsbörda jämnt över skolåret. Öka undervisningen i och öva studieteknik. Se till att elevernas arbete i huvudsak kan utföras under arbetsdagen. Hemuppgifter skall företrädesvis gälla repetition och läsning av skönlitteratur. Skapa lugna ställen för studier och arbete inom skolans lokaler. Utarbeta former för att få eleverna att ta ansvar för ordningen i lokalerna. Värna om våra gemensamma högtider och skapa traditioner. Uppmuntra gemensamma aktiviteter. Starta ett teaterprojekt. Skapa en egen skolsymbol och maskot. Måluppfyllelse För att underlätta elevernas planering av sitt arbete och för att förbättra deras arbetsmiljö har lärarna upprättat ett system för gemensam planering av arbetet och elevernas redovisningar av resultat i de olika kurserna. Arbetsbelastningen för eleverna har också märkbart sjunkit sedan föregående läsår. I årets kursutvärdering anger 89,2 % av eleverna att de är nöjda eller mycket nöjda med arbetsbelastningen jämfört med 82,3 % läsåret 03/04. Den konsult, Lars-Ingmar Johansson, vi anlitade förra läsåret för att lära eleverna hantera sin stress och sin allmänna levnadssituation, har även under detta läsår besökt skolan och talat

6 6 med samtliga klasser var för sig. Eleverna har lärt känna honom och han dem, vilket medför att de känner stort förtroende för honom och också ofta diskuterar sin egen personliga situation med honom. Han har även haft samtal med personalen. Genom att öka undervisningen i, och också införa den redan under introduktionen, studieteknik har eleverna ökade möjligheter att själva planera sitt arbete och på så sätt även förbättra sina möjligheter att själva påverka sin arbetssituation. Ytterligare två rum har iordningställts för att eleverna ska ha tillgång till tysta studierum. Varje klass har fått disponera en mindre summa pengar för att förbättra trivseln i sitt klassrum. Under läsåret har också en person varit anställd för att bl.a. ha ett övergripande ansvar för skolans kök och cafédelar. Det betyder dock inte att kraven på att eleverna skall hålla ordning har sänkts, men precis som på arbetsplatser med enbart vuxna, finns det en tendens att ingen tar ett helhetsansvar för att det skall se snyggt och prydligt ut. Eleverna i åk 3 erbjuds fr.o.m. detta läsår kursen Litterär gestaltning som ett alternativ till Matematik C, som orsakat många elever stora problem. Lucia, julavslutning och studentexamen har firats på sedvanligt sätt under året. Formerna för firandet börjar ta form och eleverna är mycket engagerade i förberedelserna. Bl. a. framför eleverna en egen luciashow som visas för föräldrarna och eleverna i åk 1 och 2 gör en avslutningsshow för eleverna i åk 3 strax innan studentexamen. Den visas även för föräldrarna på kvällstid. Eleverna står även för arrangemangen vid jul- och årsavslutningarna. Eleverna har dessutom ordnat temadagarna finklädd dag, flower powerdag och mysdag då elever och personal klätt ut sig på lämpligt sätt. Under finkläddagen bjöds eleverna på lunch på Restaurang Emanuel, som ligger i huset, med bordsplacering och artig konversation för att markera dagens betydelse. Eleverna har också anordnat filmkvällar på skolan, då de som vill stannar kvar efter lektionerna för att tillsammans mysa framför filmer de själva valt. För att stimulera elevernas intresse för kvalitetsfilm och internationell kultur har skolan subventionerat deras medlemskap i Filmstudion i Trollhättan, som visar ny kvalitetsfilm, ofta från länder biograferna och TV missgynnar i sitt utbud. Eleverna har erbjudits att göra flera teaterbesök under året. Bland annat såg de föreställningen Chicago i Skövde där elevernas lärare i estetisk verksamhet hade en av huvudrollerna. Vi åkte buss till Göteborg och såg föreställningen Ett Dockhem och som vanligt såg vi förstås också Magnus Åbergsgymnasiets årliga teaterföreställning. Åk 1 såg föreställningen Köpmannen i Venedig på Dramaten under sitt Stockholmsbesök. Utas enmansteater gav en teaterföreställning om HIV/Aids. Eleverna vill gärna ha en egen skolsymbol och maskot, men har inte kunnat enas om något bra förslag. Förbättringar Lärarna förbättrar ytterligare sina rutiner för samverkan i planeringen. Gemensamma studiedagar genomförs där diskussioner om lärarnas planering och betygsättning sker utifrån Skolverkets allmänna råd om Likvärdig bedömning och betygsättning. Rektor följer varje lärares arbete med planering och betygsättning, vilket också diskuteras i medarbetarsamtalen. Lars-Ingmar Johansson besöker även under nästa läsår skolan för att prata med eleverna och lärarna om deras möjligheter att hantera stress.

7 7 Plan 5 skall iordningsställas under nästa läsår så att det miljömässigt uppnår samma standard som plan 6. Det innebär bl. a. att en del nya möbler måste köpas in. Elevrådet disponerar under nästa läsår en egen budget för miljöförbättrande åtgärder och för egen utbildning. Elevrådets roll lyfts fram för att stimulera elevernas eget ansvarstagande för arbetsmiljön och skolans utveckling. Samtliga elever får en egen skoltröja med Folkuniversitetets logotyp. Eleverna som startar sin utbildning hösten 2005 erbjuds läsa kursen Estetisk orientering förutom kursen Estetisk verksamhet. Det innebär att de elever som så önska kan ha någon form av estetisk utbildning under alla tre år på gymnasiet. Kursen erbjuds som ett alternativ till Naturkunskap B. Skolan höjer fr.o.m. nästa år bidraget för medlemskap i Filmstudion från 50 kr till 100 kr. Omvärldskontakter Samverkan med kommunen samt andra gymnasieskolor Skolan deltar, tillsammans med andra fristående gymnasier, i samverkansarbetet inom det nya gymnasieförbundet i Fyrbodal och har regelbundna träffar med politiker och tjänstemän inom förbundet. Det innebär att vi också har regelbundna kontakter med övriga friskolor inom Fyrbodalsområdet. Förutom ett gemensamt intagningssystem har vi under året diskuterat att försöka hitta ett gemensamt kvalitetsutvärderingssystem som kan tillämpas av samtliga gymnasieskolor inom Fyrbodal. Andra frågor som varit uppe till diskussion är bl.a. informationen till kommunernas elever i åk 9, ersättningsnivåerna från kommunerna till friskolorna samt Utbildningsradions förändring av distribution av utbildningsprogram till skolorna. Vi har ett nära samarbete med intagningskansliet i Trollhättan Stad och deltar också i den utbildningsmässa, som anordnas av kommunen varje höst. Vi köper in tjänster av studie- och yrkesvägledare som även arbetar i en kommunal grundskola. Samtliga lärare har en kompanjonlärare i en kommunal gymnasieskola, att diskutera undervisningen i de egna kurserna med. Vi samverkar med Lichron, ett närliggande fristående gymnasium, vid t.ex. skidresor och läsårsavslutning. Förbättringar Samarbetet med kommunerna i Fyrbodal kommer att fördjupas. Ett gemensamt intagningssystem kommer att vara i bruk inför valet till hösten Förhoppningsvis skall diskussionerna och arbetet med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem komma igång under nästa läsår.

8 8 Samverkan med universitet och högskolor Tre gäststudenter från Tyskland har besökt skolan. I övrigt se Prioriterade områden rubriken Kontakter med universitet/högskola s. 4. Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet Vi har avtal med Praktikertjänst AB om skolhälsovården. Lokaler för skolans verksamhet hyres av Bostaden AB. Eleverna i åk 1 har praktiserat en vecka inom kommunal/statlig verksamhet eller inom det privata näringslivet. Under året har en rad studiebesök gjorts. Som exempel kan bl. a. nämnas Kungliga slottet, Sveriges riksdag, SIDAS utbildningsorgan Zenit, Liljevalchs konsthall och Judiska muséet. Eleverna i åk 1 träffade och fick diskutera med en riksdagsledamot från Vänsterpartiet, Rosanna Dinamarca, vid sitt riksdagsbesök. En rad föreläsare har gästat skolan under året bl. a.: Amnesty International Linda Skoogh Amnesty, Trollhättans lokalförening Yngwa Nolkrantz Afrikagrupperna Andreas Godsäter ECPAT Helena Klingvall Rädda Barnen Hans Lind Överlevare från koncentrationsläger Jakob Ringart Skattemyndigheten Ulla-Britt Winkler, Eleonor Ytterby Förbättringar Under nästa läsår kommer diskussioner om samverkan med Innovatum och små och medelstora företag i Trollhättan att inledas med anledning av den kommande starten av Estetiska programmet med designinriktning hösten Praktiken i åk 1 tas bort fr.o.m. nästa läsår p.g.a. att den allt för mycket liknar den praktik eleverna redan fått i grundskolan. I stället erbjuds eleverna att åka på en veckolång språkresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland i åk 3. Diskussioner med Bostaden AB om utvidgning av skolans lokaler tas upp under hösten Fortbildningsinsatser Årets fortbildning har i hög grad präglats av diskussioner om skolans mål, hur vi når dem och hur vi utvärderar våra resultat. Skolans arbetsplan har kontinuerligt diskuterats under året och samtidigt har en ny arbetsplan för nästa läsår vuxit fram. Arbetet med att ta fram en krisplan har slutförts och en plan mot kränkande behandling samt ett instrument, i form av en enkät, för kartläggning av kränkande behandling har tagits fram. I arbetet har vi samrått med socialsekreterare och fältassistenter från kommunen, polisen, skolläkaren och företagshälsovården. Bl.a. har diskussioner om skolans anmälningsplikt till de sociala myndigheterna diskuterats. I arbetet med att utarbeta ny arbetsplan och plan mot kränkande behandling har även elever och föräldrar deltagit. Skolverkets allmänna råd om Likvärdig bedömning och betygsättning har gett upphov till samlade diskussioner om betygsättningen.

9 9 Under året har också fortbildning om konflikthantering och de s.k. härskarteknikerna, kartlagda av Berit Aas, genomförts. Diskussioner om införandet av den nya gymnasiereformen har förts kontinuerligt. Nyckeltal För att kunna följa verksamhetens utveckling under en längre tid tas fr.o.m. läsåret vissa nyckeltal fram varje år. Jämförelse mellan elevernas intagningspoäng, nationella prov och betyg görs även, liksom en jämförelse av elevernas uppfattning om undervisningen och skolans verksamhet i stort. Under läsåret har eleverna genom enkäter utvärderat samtliga kurser och skolans verksamhet som helhet. Förra läsårets nyckeltal anges inom parentes. Antal elever åk 1 27 elever (30) åk 2 27 elever (21) åk 3 18 elever (32) totalt 72 elever (83) varav 29 män (15), vilket motsvarar 40,3 % (18,1%) Att andelen pojkar är så hög som 40,3 % av eleverna beror på att av de 27 intagna eleverna i åk 1 var inte mindre än 11 manliga, vilket är ett klart trendbrott då flickorna hittills utgjort en mycket stor majoritet. Vi hoppas självklart att pojkarna har fått upp ögonen för skolan och att vi även i fortsättningen får en relativt jämn könsfördelning bland eleverna. Eleverna kommer från sammanlagt 12 olika kommuner fördelade enligt nedan: Kommun åk 1 åk 2 åk 3 totalt Bengtsfors 1 1 Essunga 2 2 Lidköping 1 1 Lilla Edet Lysekil 1 1 Säffle 1 1 Trollhättan Uddevalla Vara Vänersborg Åmål 1 1 Årjäng 1 1 Summa Antal avhopp efter tredje veckan Inga elever har hoppat av sina studier under året (4). Däremot har en elev i åk 1 flyttat utomlands efter vårterminens slut. Denna flytt var sedan länge planerad av familjen. Nya elever efter tredje veckan En elev i åk 1 har börjat i klassen efter de tre första veckorna på höstterminen (2). Under de tre första veckorna var tillströmningen av elever stor; inte mindre än fem nya elever sökte sig till åk 1 under de tre första veckorna av höstterminen.

10 10 Antal elever med utökad studiekurs 8 elever (19) Antal elever med reducerat program 2 elever (2) Antal elever i åk 3 utan slutbetyg 2 elever (1) Utnyttjad tid hos skolhälsovården 42 min/elev (40 min/elev). Eftersom stressen bland eleverna tydligt minskat jämfört med föregående läsår kunde en minskning av utnyttjad tid vid skolhälsovården kanske ha förväntats i stället för en ökning. Tiden har dock till stor del utnyttjats av ett fåtal elever. Antal lärare 12 lärare (16) fördelat på 6,4 heltidstjänster (6,9). Antalet lärartjänster har minskat med en halv tjänst sedan föregående läsår. En tredjedel av lärarna är manliga (50 %). Lärartäthet Det går11,2 elever per heltidstjänst (11,0) och 8,9 heltidstjänster (8,3) per 100 elever (jfr riket 8,1, fristående skolor i riket 6,8). Att lärartätheten är relativt hög beror på att vi dels har mycket små grupper i språk, dels att åk 3 endast bestått av 18 elever. Andel lärare (heltidstjänster) med pedagogisk utbildning 58 % av lärarna (45 %) har pedagogisk utbildning (jämfört med riket 77 %, fristående skolor 50 %). 1 av lärarna utan lärarutbildning har doktorsexamen (1). Andel elever med föräldrar födda i annat land (38 %) av eleverna (37 %) har minst en förälder född i ett annat land än Sverige. Studieresultat Genomsnittlig intagningspoäng för åk 1 åk 2 åk Resultat nationella prov åk 1 IG G VG MVG Ma A En A Summa % 29% 27% 37% Betyg satta i åk 1 - IG G VG MVG Summa % 1% 31% 31% 31%

11 11 Betygen satta under läsåret i åk 1 korrelerar väl med betygen i genomförda nationella prov. Resultat nationella prov i åk 2 IG G VG MVG Ma A Ma B En A En B Sv B Summa % 25% 40% 30% Betyg satta i åk 2 - IG G VG MVG Summa % 6% 30% 33% 27% Betygen satta under läsåret i åk 2 är något lägre än betygen i genomförda nationella prov. Skillnaden är dock liten med tanke på att procentsatserna blir relativt höga för varje betyg pg.a. det låga elevantalet. Resultat nationella prov åk 3 IG G VG MVG Ma A Ma B MA C En A En B Sv B Summa % 27% 31% 26% Betyg satta i åk 3 - IG G VG MVG % 7% 20% 38% 30% Betygen satta under läsåret i åk 3 är något högre än betygen i genomförda nationella prov. Anledningen är att ett antal elever har slutat innan åk 3. De har deltagit i de flesta nationella prov, men finns inte med i betygsstatistiken. Betygspoäng för elever med slutbetyg totalt Thig 16,4 Riket* 14,1 Fristående skolor, riket* 15,1 SP, riket* 14,6 Fristående skolor SP, riket* 15,4 Specialutformat SP, riket* 14,4 *lå 2003/04

12 12 Internationella diplom Under läsåret har 7 elever genomgått ECDL-certifiering i data. Av dessa har 2 godkänts (29 %). I tyska har 3 elever klarat Zertifikat Deutsch med godkänt resultat. I franska har 3 elever klarat Certificat de français med godkänt resultat. I engelska har 12 elever klarat Certificate in Advanced English med godkänt resultat varav en elev klarade provet med högsta betyg (A). En elev har klarat First Certificate in English med godkänt resultat. I spanska har ingen elev valt att genomgå testet för Certificado de Español. Elevernas syn på undervisningen I motsats till tidigare år har samtliga genomförda kurser utvärderats Tidigare år har ett urval av kurser gjorts. Anledningen till förändringen är att, förutom att få en helhetsbild av all undervisning, är det värdefullt för varje lärare i kursen att kunna använda en utvärdering som ett instrument för förbättringar. Det eliminerar också risken att man, medvetet eller omedvetet, väljer att utvärdera kurser som man vet varit populära hos eleverna. På så sätt bör resultatet numera ge en sannare bild av verkligheten. Resultatet av utvärderingen jämförs med utvärderingarna gjorda lå 02/03 och lå 03/04. Det bör dock beaktas att utvärderingen 04/05 omfattar väsentligt flera kurser och därför kanske inte är helt jämförbar med tidigare års resultat. Jämförelse lå 02/03-04/05 Värdena uttryckta i % av svaren som var positiva Planering lå 04/05 lå 03/04 lå 02/03 fråga 1 Vad tycker du om planering 88,6 90,4 76,5 och uppläggning av denna kurs? fråga 2 Känner du att du fått 59, ,5 Möjlighet att delta i planeringen och uppläggningen av kursen? fråga 3 Hur tycker du att du lyckats 70,4 69,2 72,8 med din egen planering av denna kurs? Mål fråga 4 Var det tydligt vilka målen var 78,7 84,3 75,7 för kursen?

13 13 Betygskriterier lå 04/05 lå 03/04 lå 02/03 fråga 5 Hur uppfattade du betygs ,7 kriterierna, d.v.s. på vilka grunder man bedömde elevens prestationer? Arbetsbelastning fråga 6 Vad är Din uppfattning om 89,2 82,3 93,6 arbetsbelastningen under kursen? Undervisningsmetoden Vad är Ditt helhetsintryck av fråga 7 de 86,9 90,4 89,2 arbetsmetoder som använts under kursens gång? Lärarens insatser fråga 8 Vilket är Ditt helhetsintryck av 94, ,4 lärarens insatser? Prov fråga 9 Vad anser Du om proven? 87,4 89,7 92,7 Elevens insatser fråga 10 Kom du förberedd till 90 90,2 90,9 Lektionerna? Fråga 11 Var du aktiv och bidrog med 66,3 68,6 59,8 dina kunskaper och erfarenheter under lektionerna? Helheten fråga 12 Mitt sammanlagda intryck av 88 94,2 87,4 kursen är Av besvarade frågor var 6034 positiva (81,2 %) lå 04/05 Av 598 besvarade frågor var 497 positiva (83,1 %) lå 03/04 Av besvarade frågor var positiva (78,9 %) lå 02/03

14 14 Elevernas syn på skolverksamheten I 2005 års skolutvärdering fick eleverna i samtliga årskurser ta ställning till femton påståenden på en skala från 1 till 4, där 1 motsvarar stämmer inte alls och 4 motsvarar stämmer helt. Dessutom fick de i uppgift att ange det starkaste skälet att välja att gå på Thig resp att inte gå på Thig. 59 av 72 (81%) elever har besvarat enkäten (76 % 2004). Nedan följer en redovisning av resultatet för de tre klasserna tillsammans. Någon särredovisning av varje klass kommer inte att göras. I redovisningen anges påståendet eleverna skall ta ställning till, var på skalan 1 4 eleverna bedömt påståendets överensstämmelse med verkligheten. 1. Vi arbetar ämnesövergripande % 64 % 2. Jag har en klar uppfattning om hur det går för mig i skolan % 83 % 3. Jag känner av vår internationella inriktning i det dagliga arbetet i skolan % 75 % 4. Jag tycker det är bra att vissa delar av undervisningen sker på engelska % 100 %

15 15 5. Jag uppskattar de temadagar vi haft (U-landsproblematik, stresshantering) % 91 % 6. Jag uppskattar de kontakter vi har med omvärlden (studiebesök, föreläsare, högskolan osv) % 65 % 7. Jag uppskattar våra friluftsdagar % 75 % 8. Jag har god kontakt med min mentor % 74 % 9. Jag känner mig stimulerad av mitt arbete i skolan % 65 % 10. Jag har goda möjligheter att påverka min utbildning % 76 %

16 Jag vågar framföra mina synpunkter % 90 % 12. Jag känner samhörighet med övriga elever % 75 % 13. Jag kände mig välkommen till Thig % 98 % 14. Jag trivs på Thig % 80 % 15. Jag tycker att vi har bra lokaler % 85 % Av 816 avgivna svar är 648 st (79 %) på den positiva halvan.

Kvalitetsredovisning läsåret 2003-04 för Trollhättans Internationella Gymnasium

Kvalitetsredovisning läsåret 2003-04 för Trollhättans Internationella Gymnasium 1 Kvalitetsredovisning läsåret 2003-04 för Trollhättans Internationella Gymnasium Trollhättans Internationella Gymnasium är ett fristående gymnasium som i juni 2004 fullbordat sitt tredje läsår. Huvudman

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-06 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-06 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan 1 Kvalitetsredovisning läsåret 2005-06 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan är ett fristående gymnasium, startat hösten 2001. Huvudman för skolan är

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2006-07 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan

Kvalitetsredovisning läsåret 2006-07 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan Kvalitetsredovisning läsåret 2006-07 för Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan Behandlad i skolkonferensen den 7 november 2007 Beslutad den 7 november 2007 Monica Ekedahl gymnasierektor Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium Kvalitetsredovisning LICHRON Teknikgymnasium 2002-2003 Innehållsförteckning INFORMATION OM VERKSAMHETEN... 2 KVALITETSPOLICY... 2 ÄGARFÖRHÅLLANDEN... 2 VÄRDEGRUNDEN... 3 MOBBNING... 4 ELEVPERSPEKTIV...

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan

Likabehandlingsplan vid Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan Likabehandlingsplan vid Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan MÅL Elever och personal ska känna trygghet och trivsel i skolan. POLICY Folkuniversitetets gymnasieskolor tolererar inte någon form av

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Förbundskontoret december 2010 Innehåll Inledning sid 3 Hur trogna är eleverna de program de har valt? Tabell 1 2 sid 3 5 Betygsutveckling

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning 2008 Cultura Gymnasium Kvalitetsredovisning. I. Kvalitetsredovisning för tidsperioden Läsåret 2007/2008 II. Namn på verksamhet och ansvarig rektor Cultura Gymnasium i Helsingborg Rektor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 06

Kvalitetsredovisning 06 Kvalitetsredovisning 06 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 230 elever.

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Hotell och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell och restaurangprogrammet präglas av att det är både yrkes och studieförberedande.

Läs mer