Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över strukturer för bl.a. arbetsmiljön och förhållningssätt för att kunna få en fungerande organisation. Vi har justerat timplanen, det lokala arbetstidsavtalet och förändrat arbetslagen till F-3, 4-6 och 7-9. Vi har där sett över så att rätt kompetens riktas till rätt åldersgrupp. Under våren 2010 visade det sig att en av våra byggnader, C-längan, hade en fuktskada. Åtgärder har vidtagits och 4 klasser med tillhörande fritidsverksamhet har flyttat in i skolbyggnaden. Detta ska vara klart till skolstart i augusti. Det har då medfört andra förflyttningar och ombyggnationer inne i skolbyggnaden. Det positiva med flytten är att nu kommer respektive arbetslag med tillhörande arbetsrum rent fysiskt att få vara tillsammans i samma korridor. Efter renovering av C-längan är det tänkt att förskolan Larsberg ska flytta in i dessa lokaler. Då kommer skolan att ha ett 1-16 års perspektiv. Bodals skola har ambitioner att vidareutvecklas genom ständiga förbättringar för fortsatt goda kunskapsresultat i en skola där trivsel och trygghet råder. Vi samverkar med hemmet för att på bästa sätt kunna möta elever i behov av särskilt stöd. I vår Elevhälsogrupp (EHG) arbetar vi med gemensamma specialpedagogiska lösningar från förskoleklass till år 9. Vi har arbetat utifrån vår föräldrasamverkansplan där både kommunikation och information varit prioriterade. Eleverna uppfattar undervisningen som stimulerande och det ges flera möjligheter till problemlösning och reflektion utifrån sina egna erfarenheter. Sammantaget är kunskapsresultaten goda. Elevernas meritvärde ligger långt över riksgenomsnittet. Vi har många välmotiverande elever och det har rått en kultur med acceptans för att vara duktig. Eleverna har fått arbeta mycket med utmanande frågor som kräver självständigt tänkande och analys. Hemsidan har reviderats och utvecklats under året och en IT-plan har tagits fram. 2. Inledning På Bodals skola gick ca. 320 elever under läsåret 09/10. Den nya omorganisationen inom skolområdet trädde i kraft den1 augusti Skolan leds nu av en rektor för F- 9 och lärarpersonalen är organiserad i tre arbetslag F-3, 4-6 och 7-9 med varsin arbetslagsledare som bildar en ledningsgrupp tillsammans med rektor. Arbetslagsledarna ingår även i en Övergripande Pedagogisk Lednings Grupp (ÖPLG) tillsammans med andra arbetslagsledare i 1

2 Larsbergs skola och pedagogiska ombud för de fyra förskolorna i området. Områdeschefen leder dessa möten. Klasserna är små, ca elever och några årskurser är tvåparallelliga. Vi skiljer på en mentorsgrupp som är mindre och en undervisningsgrupp, där man kan vara upp till 30 elever, beroende på innehållet på lektionen och ämnets karaktär. Alla känner alla och känner sig sedda. Det råder en varm atmosfär. Upptagningsområdet är skolans närområde, främst från Bodal, Larsberg och Baggeby. Vi tar emot många elever från den internationella klassen. 3. Tillvägagångssätt Bodals skolas personal har arbetat med skolområdets vision Vi kan, Vi vill och Vi vågar. Våra fyra målområden har under läsåret varit Lärandet, Värdegrunden, Hälsa och Föräldrasamverkan. Fokus har naturligtvis varit på lärandet som ett övergripande mål, men därefter har det varit Föräldrasamverkan. En plan är framtagen och förankrad hos både personal och föräldrar. Våra delmål i Föräldasamverkansplanen är att: ge god information/kontakt/dialog genom att varje elev får minst ett informationsbrev/månad om gruppens verksamhet. god pedagogisk information om elevens lärande genom att varje arbetslag tar fram ett samtalsunderlag till utvecklingssamtal och att dokumentationen synliggörs. ha ett gemensamt förhållningssätt genom att varje förälder ser att alla som arbetar i skolan är goda vuxna förebilder. Vi har fått en bra respons från föräldrarna att de varit nöjda med den information som getts och det underlag som skickats hem inför utvecklingssamtalen. Under hösten har företaget Synovate genomfört en enkät i år 2, 5 och 9 för föräldrar och år 5 och 9 hos eleverna. På våren var det företaget Pilen som genomförde en undersökning i skolår 3, 5 och 8. Här fick föräldrarna uppgifter utskickade via post medan eleverna svarade på enkäten i skolan. Svarsfrekvensen för år 3 är att 91% av eleverna deltog och 27% av föräldrarna svarade. I år 5 deltog 54% av eleverna och tyvärr inga av föräldrarna. I år 8 svarade 65% av eleverna och 41% av föräldrarna på enkäten. Det är ett lågt resultat och inför nästa läsår ska vi se till att höja deltagandet. Sammanfattning av resultaten för elever i år 3 jämfört med genomsnittet för de kommunala verksamheterna: 2

3 En högre andel instämmer i påståendet Jag tycker att skolmaten är god En lägre andel instämmer i påståendet I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skriftligt omdöme om min kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne Detta kan förklaras av den högre andelen Vet ej. När det gäller föräldrarna till eleverna i år 3 lämnades följande kommentarer: En lägre andel instämmer i påståendena: Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten En högre andel tar avstånd från påståendet Skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena På påståendena Mitt barn känner sig trygg i skolan, Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt, Jag upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar och Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med skolan är andelen som inte alls instämmer högre. En lägre andel svarar positivt på frågorna Om du tänker på din skola i sin helhet hur nöjd är du då med den? Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? och Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer? Sammantaget är eleverna mer nöjda och positiva än vad föräldrarna är. När det gäller resultatet från år 5 så är det en lägre andel som instämmer i påståendena: Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar På påståendet Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan är andelen som inte alls instämmer högre. När det gäller eleverna i år 8 så är det en högre andel som instämmer i påståendet Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar Föräldrarna till eleverna i år 8 svarar på påståendena I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skiftligt omdöme om mitt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne och Mitt barn känner sig trygg i skolan är andelen som instämmer helt högre. En lägre andel tar avstånd från påståendet Mitt barn deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan. 3

4 En undersökning gjordes under våren hos både föräldrar, elever och personal, där man ställde tre frågor Vad tycker du är bra med vår verksamhet? Vad är mindre bra med vår verksamhet? och Vad ska vi utveckla och satsa på? Elever och personal svarade på frågorna i skolan och föräldrarna fick svara via mail. Alla årskurser är representerade från F-9. Här nedan följer några åsikter: Vad tycker du är bra med vår verksamhet? Analysen visar att föräldrar är nöjda med faddergrupper, satsning på musik, bra lärare, positiv stämning inom klassen, elever blir sedda och att Bodal jobbar i rätt riktning. Eleverna är nöjda med att skolgården är stor, biblioteket är mysigt och bra, lärarna är rättvisa och lyssnar på en och att vi har en liten och trevlig skola. Personalen är nöjda med en liten skola, utbildade lärare med bra ämneskunskaper, bra arbetsklimat och ambitiösa lärare som stöttar varandra. Det som framkom som inte var så bra med vår verksamhet från föräldrarna var bl.a. att pojkarnas omklädningsrum behöver renoveras. Det förekommer ovårdat språk. Information kan hamna mellan stolarna. Skolans rykte. För många lärarbyten. Eleverna kommenterade att det var en tråkig skolgård, för hög ljudnivå i matsalen, inget att göra på rasterna, tråkiga lektioner, saknas vuxna i cafeterian och lite för få elever. Personalen uttryckte att man hade alldeles för få datorer, ämneskonferenserna fungerar inte. Det saknas aktiviteter för de äldre eleverna på rasterna och att organisationen är sårbar. Vad ska vi då utveckla och satsa på? Enligt föräldrarna så vill de gärna att vi lyssnar på elever och föräldrars synpunkter, satsa mera på lärandet, minska omsättning av personal, ordning och reda med ett vårdat språk och en engagerad lärarkår. Eleverna ville ha mera matte och idrott, fler datorer, ämnesrum istället för hemklassrum, nya läromedel, få göra roliga projekt, fräschare toaletter och en satsning på skolgården och rastaktiviteter. Personalen vill också ha fler datorer i klassrummet, handledning i hur vi ska bemöta föräldrar från andra kulturer, ha en tydlig organisation med en tydlig profil, få en specialpedagog till de äldre eleverna och visa upp elevernas arbeten bättre. Sammanställningen av undersökningen har delats ut och diskuterats på föräldrarådet, i klasserna med eleverna och ute i respektive arbetslag. 4. Bakgrundsfaktorer Personalkåren är välutbildad och det gör att det skapar trygghet hos eleverna. Det är en relativ liten skola där eleverna blir sedda. 4

5 I höstas såg organisationen ut på följande sätt: I arbetslaget F-3 hade vi 110 elever och 10 lärare. Fritidspersonal är kopplat till varje klass och vi arbetar ofta i faddergrupper. I arbetslaget 4-6 hade vi 76 elever och 8 tillhörande lärarpersonal. I arbetslaget 7-9 hade vi 127 elever och 14 lärarpersonal. 32 personal genererar 26 årsarbetare. Lärartätheten blir därmed 12,1 elever per pedagogisk personal och andelen behöriga lärare är 88%. Våra lokaler är anpassade till våra åldrar med bl.a. stora och fina facksalar. En väl fungerande trä och metallsal, textilsal, tekniksal, No-salar och idrottssalar. Musikskolan använder våra lokaler på eftermiddagar och kvällar och vi är väldigt stolta över vår fina musiksal. Vi har ett stort bibliotek som är välutrustat och vi har satsat på active board i 6 klassrum. Dessutom har vi bytt ut äldre, stationära datorer till nya bärbara datorer. Lidingö stad har tagit fram IT-mål för stadens skolor där man säger att : Alla medarbetare ska ha genomgått utbildning i våra alternativa verktyg. Alla medarbetare ska ha ett IT-relaterat personligt mål. Eleverna ska ha högre tillgång till bärbara datorer. Trådlöst, öppet nätverk i alla skolor. Hälften av de tio mest använda programmen är webbaserade. Alla lärare ska ha genomgått en PIM certifiering. Alla lärare har tillgång till en egen dator. En IT-grupp finns på skolan som har arbetat med dessa övergripande mål och vi har kommit en bra bit på väg vad det gäller både utbildning och utrustning i klassrummen. Mycket tid har lagts på vår hemsida och vi har arbetat med det digitala webb-baserade verktyg för skriftliga omdömen och IUP från Informentor. Det vi ska satsa på under nästa läsår är att följa upp och arbeta efter kursplanerna i de olika åldrarna för eleverna inom IT Modersmålslärarna har hyrt in sig i lokaler och de bedriver också undervisning hos oss på eftermiddagar och kvällar. En omorganisation har genomförts hos modersmåls - undervisningen så att Bodals skola tillhandahåller undervisning på Dari, Kurdiska, Punjabi och Spanska. De som har modersmål på något annat språk får åka till någon annan skola. 5

6 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Framtidstron är god och elevantalet fortsätter att öka i de yngre åldrarna. Personalen inom F-3 har genomgått en utbildning i utomhuspedagogik och kommer under nästa läsår att ägna ett arbetspass i veckan åt detta. En mat upphandling har upprättats där både föräldrar och personal fått vara med och tycka till. Fokus har varit på ekologisk och närproducerad mat som helst ska lagas i skolköket på skolan. Den 1 januari 2011 börjar den nya perioden. Eftersom vi har 6 interaktiva klassrum behöver vi ge varandra mer tid för att lära oss den nya tekniken. Även fler datorer behövs ute i klassrummen så att undervisningen kan anpassas till dagens teknik och utveckling. Vi har påbörjat inventering av att byta ut stationära datorer till bärbara från år 4-9. Vi ämnar satsa på klassrum med accesspunkter till hösten 2010 för elever i år 7-9. Hemsidan ska fortsättningsvis uppdateras och det är viktigt att både foton och text finns där så att vi kan marknadsföra vår verksamhet. Vi ska vara stolta över våra projekt och det som vi presterar i skolan. Viktigt att oftare följa upp åtgärdsprogram som skrivs. IUP och skriftliga omdömen görs nu digitalt och de är relaterade till de nationella målen. Vi ger en god pedagogisk information om elevens lärande, såväl socialt som kunskapsmässigt. Föräldrarna är väldigt nöjda med det. Likabehandlingsplanen för F-5 och 6-9 (den gamla organisationen) har omarbetats så det ska passa för den nya organisationen F-9. Vi har också bytt namn på den till Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Se medföljande bilaga. Kamratstödjare har fått utbildning från år 5-9. En lokal arbetsplan har tagits fram och vi har detta läsår fokuserat på vårt målområde Föräldrarsamverkan och även där tagit fram en plan. Eftersom hälsa är viktigt för oss alla bör vi se över skolmiljön utomhus. Det måste finnas lekredskap och en rörelsebana för barnen så att de har mer att göra på rasterna. Med tanke på fuktskadan i C-längan och flytten in till skolbyggnaden måste även lekanordningar flyttas och iordningställas på befintlig skolgård. Ordningsreglerna ska alltid utvärderas och konsekvenser ska tas fram. Reglerna sitter uppsatta på väggen i alla klassrum. Målområdena: Lärandet, Värdegrunden, Hälsa och Föräldrasamverkan kvarstår inför nästa period 2010/2011. Då ska vi fokusera på Lärandet och bl.a. se över våra lärandemiljöer. Lärandet: Vi har haft pedagogiska diskussioner kring läs och språkutvecklingen. Dokumentationen med digitalkamera har blivit bättre, men behöver utvecklas. Många konferenser har ägnats åt likvärdig bedömning för att tydliggöra kunskapsmålen. De 6

7 nationella målen står i fokus. Det arbetet kommer att fortsätta nästa läsår med tanke på att vi får en ny skollag. Värdegrunden: Efter bästa förmåga försöker vi i skolan ha ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av elever och föräldrar. Vi diskuterar Hur är en vuxen förebild? Personalen har genomgått en utbildning i coachning vilket ska innebära bättre kvalité i mentorskapet. Kamratstödjare finns det två av i varje klass från år 5-9 och dessa har fått både utbildning och stöd för föreningen Friends. Sex kamratstödjarträffar har genomförts och kurator har haft ett särskilt ansvar för detta. Respekt, trygghet och trivsel är avgörande för lärandets förutsättningar. Hälsa: En hälsoplan är framtagen för skolområdet och vi har två hälsoinspiratörer på skolan. Vi vill fortsätta att vidareutveckla hälsofrämjande aktiviteter. Inom elevens val har vi bl.a. haft fotboll och handboll och deltagit i turneringar. Vi strävar efter att ha en lugn miljö i matsalen där eleverna ska kunna äta i lugn och ro. Utbudet i Cafeterian har setts över och under hösten har nyttigare mellanmål serverats. Goda kunskaper om hälsa och välbefinnande ger god hälsa och goda förutsättningar för ett framgångsrikt lärande. Föräldrasamverkan: Vi har forum som föräldramöten, föräldraråd, skolråd och matråd där föräldrar deltar. Information ges oftast via mail. Vi skriver veckobrev varje vecka till de yngre elevers vårdnadshavare och varannan vecka till de äldre elevernas vårdnadshavare. Informationen om elevernas kunskapsutveckling kommer att bli ännu tydligare till nästa läsår med Informentors digitala material. Ett bra samarbete mellan skolan och hemmet ger särskilt goda förutsättningar för att varje elev ska kunna nå goda resultat. 6. Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen Rektors bedömning är att elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen och kunskapsmålen är mycket goda. Lärarna följer upp, dokumenterar och kommenterar måluppfyllelsen i förhållande till kursplanernas uppnåendemål i alla ämnen. Vid några tillfällen har vissa grupper av personalen arbetat utifrån BRUK:s material. Vi har använt materialet för att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Nationella prov i år 3 har genomförts i ämnena svenska och matematik. 20 elever deltog. 100 % måluppfyllelse i matematik. 90% måluppfyllelse i svenska (2 elever ej godkända) I de övriga ämnen var det 100% måluppfyllelse. När det gäller år 5 har nationella prov genomförts i matematik, svenska och engelska. Här var det endast 13 elever som deltog. 100% måluppfyllelse i engelska. 92,3% har klarat målen i matematik. (1 elev har inte klarat) 7

8 84,6% har uppnått målen i svenska (2 elever klarade inte) I ämnet musik har vi endast 77%som har full måluppfyllelse, (3 elever har inte uppnått de kunskaperna). I alla de övriga ämnena var det 100% måluppfyllelse. De elever som inte når målen har åtgärdsprogram för att veta hur man ska kunna nå målet. Åtgärdsprogrammet har reviderats från föregående år och har nu blivit tydligare, så att man kan se vad som ska åtgärdas på både organisations- grupp- och individnivå. Olika stödinsatser och utredningar har genomförts. Förutom i svenska, matematik och engelska har nationella prov i år 9 genomförts i fysik. Där har vi 100% måluppfyllelse i samtliga ämnen. 49 elever har deltagit. Meritvärde för 2009 är 243. En ökning med 9 poäng från föregående år. Två elever som hade det högsta meritvärdet låg på 320 poäng och blev uppmärksammade på avslutningsdagen. Andel behöriga till nationella program på gymnasiet är: 100% Andel med fullständiga slutbetyg: 86%. Det var inom ämnena spanska, historia, geografi, samhällskunskap och teknik som gjorde att det inte kunde bli fullständiga slutbetyg för 7 elever. Skriftliga omdömen följer med betyget för den elev som i slutet av nionde skolåret inte når upp till målen. Det gäller betyg i ett ämne eller ämnesblock. Detta åtgärdades redan vid vårterminens slut då slutbetyg sattes. Eleverna ges möjlighet till inflytande genom att bl.a. delta i klassråd, elevråd och matråd. När det gäller synpunkter från matrådet kan bl.a. nämnas att man vill ha skönare stolar, fler ställen för diskinlämningen, dukar och blommor på borden, runda bord, mysigare belysning och mer avskärmningar i matsalen. Elevrådet har varit indelat i F-3, 4-6 och 7-9. Vid F-3 har det framkommit att eleverna är stolta över att få vara med. De har träffats för att utbyta tankar mellan varandra och representanterna har framfört klassens önskemål. Ex. på vad man har pratat om är illaluktande toaletter och varför man inte får en ny klätterställning. Elevrådet för 4-6 har kommit lite längre med den demokratiska processen. Eleverna lär sig att tänka kritiskt och analytiskt. Dessutom får de en inblick i skolverksamheten. Här diskuterade man bl.a. språkbruket hos eleverna och gemensamma rastaktiviteter. Elevrådet 7-9 har letts av en lärare och de har haft ca. 2 möten/månad Det man har fokuserat på är att man vill få ett ökat inflytande vid t.ex. nya ordningsregler. Eleverna vill ha kvar sina språkresor utomlands. De vill göra skolgården mera attraktiv och införa elevjour i cafeterian. Verksamheten i förskoleklass stimulerar varje barns utveckling och lärande i hög grad. 32 st 6-åringar har vi haft under läsåret. En ökning med 3 elever. 8

9 7. Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser och modersmål Skolgemensamma ordningsregler finns, liksom trivselregler i varje klass. Elevenkäter om trivsel och trygghet genomförs varje termin, för att studiemiljön för eleverna ska förbättras. Blanketten för Åtgärdsprogram har reviderats och blivit tydligare. Här framgår det vilket behov eleven har, hur det ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas, samt ansvaret för vad skolan åtar sig att göra för att eleven ska kunna lyckas. Regelbundna möten har ägt rum mellan skolsköterskan, speciallärare och rektor i en ElevHäsloGrupp, EHG. Den övriga personalen har kunnat delta för att få tips, råd och stöd till elever som har behövt hjälp. EHG kan också hjälpa till att ta fram ett anpassat material till en elev ett s.k. kompensatoriskt stöd. En av våra speciallärare arbetar även på skoldatateket och vi får både information och hjälp därifrån till våra elever. 45 elever har haft modersmålsundervisning och 9 st har fått studiehandledning under läsåret. Modersmålsundervisningen har genomgått en omorganisation under året. Några av våra elever åker till andra skolor för att få sin undervisning, som blivit förlagd dit. 8. Styrning och ledning En rektor leder och fördelar arbetar för Bodals skola F-9. En arbetslagsledare finns inom varje arbetslag, d.v.s 3 st som bildar en ledningsgrupp tillsammans med rektor och har möten varje vecka för att planera och följa upp verksamheten. Tillsammans har vi satt upp mål för verksamheten. Arbetslagsledarna har genomgått en ledarutbildning under året för att stärka sin roll. Arbetslagsledarna leder sina egna konferenser, medan rektor leder den stora konferensen F-9 varje vecka. En ggr/månad har vi arbetsplatsträff, APT. Rektor deltar i mentorsprogrammet som Lidingö stad tillsammans med andra kommuner anordnar. Det går ut på att man ska reflektera och utveckla sin ledarstil. All personal har genomgått en utbildning i coachning där man fått tips om hur man coachar sina elever till att söka kunskap för att öka måluppfyllelsen och att lösa problem i vardagen. Lärarna har dessutom fått träna på hur det är att coacha varandra. Alla är ledare i sina klassrum och man behöver göra undervisningen intressant och begriplig för att nå önskade resultat. Undervisningen måste vara mer flexibel och anpassas utifrån elevernas olikheter. De flesta lärarna är mentorer och vi skiljer på mentorsgrupper och undervisningsgrupper. Allt för att kunna ha en flexibel lärande organisation. Under året har vi fått ta del av 20 VFU studenters erfarenheter. Vid klasskonferenser skaffar man sig en helhetsblid över hur varje klass fungerar och vilket stöd och behov som behövs. Dessa konferenser genomförs 1 ggr/termin och dokumenteras. Dessutom förs regelbundet bedömnings- och betygsdiskussioner i olika ämnen. 9

10 Vid medarbetarsamtalet diskuteras den kompetensutveckling som behövs och bygger dels på skolans behov men också på personalens individuella önskemål. Arbetsmiljörond genomförs varje hösttermin. Detta läsår fick personalen också fylla i en psykosocial enkät för att kartlägga hur man mår på sin arbetsplats. Det som framkom denna gång var att man saknar rutiner för information om hur verksamheten ska utvecklas. Man ställer upp och hjälper varandra. Det kan vara svårt att ge varandra feedback, eftersom tempot är ganska högt. 9. Kvalitet och utveckling Personalen önskar ha en god framförhållning, utveckla mentorskapet så arbetsbördan blir jämn då det är krävande att vara ensam mentor. Man vill ha gemensamma raster, fatta och följa gemensamma beslut och jobba mer tillsammans mot fler gemensamma mål. Arbeta övergripande i projekt för att få till ett samarbete mellan bl.a. olika åldrar. Vi har sett över vårt årshjul med aktiviteter så att man fördelar arbetsbördan på ett bättre sätt. Vi är bra på att utvärdera vår verksamhet men vi behöver fler smarta mål och sedan göra en analys. Allting går att förbättra. Personalen har en god vilja till förbättring för eleverna både vad gäller den fysiska och lärandets miljön så att eleverna kan få känna arbetsro. Vår studio är en sådan plats som byggts upp av våra speciallärare där elever får hjälp utifrån olika behov. Där finns även alternativa verktyg såsom bl.a. talsyntes Föräldrarepresentanter från F-9 och lärarpersonal bildar ett föräldraråd på ca. 10 deltagare som rektor leder. De har träffats 3 grr/termin och har tagit upp frågor som bl.a: Hur ska våra språkresor se ut? Hur ska det finansieras? Hur gör vi med skol/fotokatalogen? Vem ska vi anlita? Innehållet i föräldrasamverkansplanen. Underhållet på skolan måste man ta på allvar. Måste det bli ihopslagning av vissa klasser? Planerat den årliga vårmarknaden. Föräldrarna är väldigt nöjda med den information som skolan ger till hemmet. 10. Hälsa och livsstil Stora delar av personalen tar ut sin friskvårdssubvention. Vi deltar i bl.a. stavgångs och Lidingöloppet. Skolan har haft två hälsoinspiratörer som deltagit i utbildning på Bosön. 10

11 Tyvärr har några lärare varit sjukskrivna på både kort och lång sikt och det har påverkat eleverna negativt, då många vikarier har behövts ta in. Sjukfrånvaron är något som vi måte ta på stort allvar. Föräldrarepresentanter, elever från alla klasser och personal från ISS (måltidspersonal) har bildat ett matråd som har träffats 2 ggr/termin som rektor har lett. Ibland har även kostchef eller andra ansvariga från kommunen varit inbjudna och den största frågan har rört mat upphandlingen. Man vill att maten ska vara ekologisk och närproducerad. Vi har genomfört mat enkäter där det visar att de yngre eleverna är mer nöjda med maten än de äldre eleverna. Det genomförs en önskevecka varje termin som är mycket populärt, där eleverna röstar fram den mat de vill ha. Vi har skrivit en hälsoplan som vi utvärderat med både elever och personal. Rubrikerna har handlat om självkänsla, kamratskap, mat, rörelse, vila och återhämtning. Vi kommer att fortsätta att följa upp bl.a. hur skolgården ska utformas, skapa en lugnare matmiljö, samarbeta med varandra, få arbetsro och arbeta med livskunskap. Kommande mål för läsåret är lärandet i fokus. Allmänt för alla inom F-9 blir: Vi ska fokusera på våra lärande miljöer. Göra ämnes rum för 7-9 och se över våra lokaler så att de blir anpassade till olika åldrar. Se till att arbetslagen F-3, 4-6 och 7-9 kommer att fungera bra tillsammans och ibland samarbeta i projekt eller med något tema. Att hela skolan F 9 har en röd tråd med lika förhållningssätt hos personalen. Få en vi-känsla. Matsalen ska vara attraktiv och locka fler elever som äter lunch. Specifika mål för arbetslaget F-3: Minst ett arbetspass/vecka i utomhuspedagogik för att tillgodose olika inlärningsstilar. Regelbunden uppföljning av IUP-målen som anpassa efter respektive årskurs. Pedagogiska diskussioner kring lärande på arbetskonferenser minst 1 ggr/månad. Specifika mål för arbetslaget 4-6: Anpassa läromedel och material efter behov, t.ex. inlästa böcker. Trygghet och god studiero behövs för att öka kunskapsinhämtningen. För att eleven ska få en helhetssyn inom olika ämnesområden så ska vi pröva på att arbeta med projekt/tema. Att få eleverna att känna att kunskap är viktigt. 11

12 Specifika mål för arbetslaget 7-9: Öka samarbetet mellan skolans ämnen. Samtliga elever i årskurs 9 skall minst uppnå Godkänt i samtliga ämnen. Kontinuerlig fortbildning för lärarna för att höja kompetens och kvalité på skolan. 11. Framåtblick Efter omorganisationen där Torsvik och Bodals skolområde bildar ett eget område med en ny områdeschef från den 1 augusti 2010, kommer vi att se över alla våra planer och rutiner tillsammans. Planerna ska vara framåtsyftande och leda till skolutveckling. En ny skollag och läroplan är på gång och det kommer att ta mycket tid av lärarna till pedagogiska diskussioner. Frågor som vi kan ställa oss blir: Vad har gått bra respektive mindre bra? Vad måste vi ändra på? Vilka effekter blir det om vi gör så här? Vilka är resultaten av vårt arbete? Det som vi särskilt ska förbättra under nästa läsår och få en önskad kvalitetsutveckling i verksamheten är bl.a: Att cafeterian ska vara lockande med spel och musik. Man ska även kunna köpa någon frukt eller ett enklare mellanmål. Trivsel är en viktig faktor för alla på sin arbetsplats. Att se till att vi har ett trådlöst nätverk och kunna använda ny teknik där eleverna blir medskapande i sitt eget lärande. Att lära för livet och sätta kunskap i fokus. Att eleverna upplever att de får arbetsro när de studerar och är delaktiga i sitt eget lärande utifrån sin IUP. Att musik och fysiska aktiviteter lockar till glädje och rörelse. Att Likabehandlingsplanen måste vara förankrad hos alla. Hur kommer det sig att mobbningen inte minskar i någon större utsträckning, trots de förebyggande insatser som görs? En bättre kartläggning och uppföljning behövs. Den årliga likabehandlingsplanen bifogas denna kvalitetsredovisning. Se bilaga. Att fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Bygga upp vår studio med en lärorik studiemiljö och se till att rätt kompetens finns hos lärarna, så att både elever och föräldrar blir nöjda med de insatser vi gör. Agneta Wemnell Rektor F-9 Bodals skola 12

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-02-22 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-02-01 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer