Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över strukturer för bl.a. arbetsmiljön och förhållningssätt för att kunna få en fungerande organisation. Vi har justerat timplanen, det lokala arbetstidsavtalet och förändrat arbetslagen till F-3, 4-6 och 7-9. Vi har där sett över så att rätt kompetens riktas till rätt åldersgrupp. Under våren 2010 visade det sig att en av våra byggnader, C-längan, hade en fuktskada. Åtgärder har vidtagits och 4 klasser med tillhörande fritidsverksamhet har flyttat in i skolbyggnaden. Detta ska vara klart till skolstart i augusti. Det har då medfört andra förflyttningar och ombyggnationer inne i skolbyggnaden. Det positiva med flytten är att nu kommer respektive arbetslag med tillhörande arbetsrum rent fysiskt att få vara tillsammans i samma korridor. Efter renovering av C-längan är det tänkt att förskolan Larsberg ska flytta in i dessa lokaler. Då kommer skolan att ha ett 1-16 års perspektiv. Bodals skola har ambitioner att vidareutvecklas genom ständiga förbättringar för fortsatt goda kunskapsresultat i en skola där trivsel och trygghet råder. Vi samverkar med hemmet för att på bästa sätt kunna möta elever i behov av särskilt stöd. I vår Elevhälsogrupp (EHG) arbetar vi med gemensamma specialpedagogiska lösningar från förskoleklass till år 9. Vi har arbetat utifrån vår föräldrasamverkansplan där både kommunikation och information varit prioriterade. Eleverna uppfattar undervisningen som stimulerande och det ges flera möjligheter till problemlösning och reflektion utifrån sina egna erfarenheter. Sammantaget är kunskapsresultaten goda. Elevernas meritvärde ligger långt över riksgenomsnittet. Vi har många välmotiverande elever och det har rått en kultur med acceptans för att vara duktig. Eleverna har fått arbeta mycket med utmanande frågor som kräver självständigt tänkande och analys. Hemsidan har reviderats och utvecklats under året och en IT-plan har tagits fram. 2. Inledning På Bodals skola gick ca. 320 elever under läsåret 09/10. Den nya omorganisationen inom skolområdet trädde i kraft den1 augusti Skolan leds nu av en rektor för F- 9 och lärarpersonalen är organiserad i tre arbetslag F-3, 4-6 och 7-9 med varsin arbetslagsledare som bildar en ledningsgrupp tillsammans med rektor. Arbetslagsledarna ingår även i en Övergripande Pedagogisk Lednings Grupp (ÖPLG) tillsammans med andra arbetslagsledare i 1

2 Larsbergs skola och pedagogiska ombud för de fyra förskolorna i området. Områdeschefen leder dessa möten. Klasserna är små, ca elever och några årskurser är tvåparallelliga. Vi skiljer på en mentorsgrupp som är mindre och en undervisningsgrupp, där man kan vara upp till 30 elever, beroende på innehållet på lektionen och ämnets karaktär. Alla känner alla och känner sig sedda. Det råder en varm atmosfär. Upptagningsområdet är skolans närområde, främst från Bodal, Larsberg och Baggeby. Vi tar emot många elever från den internationella klassen. 3. Tillvägagångssätt Bodals skolas personal har arbetat med skolområdets vision Vi kan, Vi vill och Vi vågar. Våra fyra målområden har under läsåret varit Lärandet, Värdegrunden, Hälsa och Föräldrasamverkan. Fokus har naturligtvis varit på lärandet som ett övergripande mål, men därefter har det varit Föräldrasamverkan. En plan är framtagen och förankrad hos både personal och föräldrar. Våra delmål i Föräldasamverkansplanen är att: ge god information/kontakt/dialog genom att varje elev får minst ett informationsbrev/månad om gruppens verksamhet. god pedagogisk information om elevens lärande genom att varje arbetslag tar fram ett samtalsunderlag till utvecklingssamtal och att dokumentationen synliggörs. ha ett gemensamt förhållningssätt genom att varje förälder ser att alla som arbetar i skolan är goda vuxna förebilder. Vi har fått en bra respons från föräldrarna att de varit nöjda med den information som getts och det underlag som skickats hem inför utvecklingssamtalen. Under hösten har företaget Synovate genomfört en enkät i år 2, 5 och 9 för föräldrar och år 5 och 9 hos eleverna. På våren var det företaget Pilen som genomförde en undersökning i skolår 3, 5 och 8. Här fick föräldrarna uppgifter utskickade via post medan eleverna svarade på enkäten i skolan. Svarsfrekvensen för år 3 är att 91% av eleverna deltog och 27% av föräldrarna svarade. I år 5 deltog 54% av eleverna och tyvärr inga av föräldrarna. I år 8 svarade 65% av eleverna och 41% av föräldrarna på enkäten. Det är ett lågt resultat och inför nästa läsår ska vi se till att höja deltagandet. Sammanfattning av resultaten för elever i år 3 jämfört med genomsnittet för de kommunala verksamheterna: 2

3 En högre andel instämmer i påståendet Jag tycker att skolmaten är god En lägre andel instämmer i påståendet I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skriftligt omdöme om min kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne Detta kan förklaras av den högre andelen Vet ej. När det gäller föräldrarna till eleverna i år 3 lämnades följande kommentarer: En lägre andel instämmer i påståendena: Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten En högre andel tar avstånd från påståendet Skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena På påståendena Mitt barn känner sig trygg i skolan, Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt, Jag upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar och Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med skolan är andelen som inte alls instämmer högre. En lägre andel svarar positivt på frågorna Om du tänker på din skola i sin helhet hur nöjd är du då med den? Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? och Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer? Sammantaget är eleverna mer nöjda och positiva än vad föräldrarna är. När det gäller resultatet från år 5 så är det en lägre andel som instämmer i påståendena: Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar På påståendet Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan är andelen som inte alls instämmer högre. När det gäller eleverna i år 8 så är det en högre andel som instämmer i påståendet Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar Föräldrarna till eleverna i år 8 svarar på påståendena I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skiftligt omdöme om mitt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne och Mitt barn känner sig trygg i skolan är andelen som instämmer helt högre. En lägre andel tar avstånd från påståendet Mitt barn deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan. 3

4 En undersökning gjordes under våren hos både föräldrar, elever och personal, där man ställde tre frågor Vad tycker du är bra med vår verksamhet? Vad är mindre bra med vår verksamhet? och Vad ska vi utveckla och satsa på? Elever och personal svarade på frågorna i skolan och föräldrarna fick svara via mail. Alla årskurser är representerade från F-9. Här nedan följer några åsikter: Vad tycker du är bra med vår verksamhet? Analysen visar att föräldrar är nöjda med faddergrupper, satsning på musik, bra lärare, positiv stämning inom klassen, elever blir sedda och att Bodal jobbar i rätt riktning. Eleverna är nöjda med att skolgården är stor, biblioteket är mysigt och bra, lärarna är rättvisa och lyssnar på en och att vi har en liten och trevlig skola. Personalen är nöjda med en liten skola, utbildade lärare med bra ämneskunskaper, bra arbetsklimat och ambitiösa lärare som stöttar varandra. Det som framkom som inte var så bra med vår verksamhet från föräldrarna var bl.a. att pojkarnas omklädningsrum behöver renoveras. Det förekommer ovårdat språk. Information kan hamna mellan stolarna. Skolans rykte. För många lärarbyten. Eleverna kommenterade att det var en tråkig skolgård, för hög ljudnivå i matsalen, inget att göra på rasterna, tråkiga lektioner, saknas vuxna i cafeterian och lite för få elever. Personalen uttryckte att man hade alldeles för få datorer, ämneskonferenserna fungerar inte. Det saknas aktiviteter för de äldre eleverna på rasterna och att organisationen är sårbar. Vad ska vi då utveckla och satsa på? Enligt föräldrarna så vill de gärna att vi lyssnar på elever och föräldrars synpunkter, satsa mera på lärandet, minska omsättning av personal, ordning och reda med ett vårdat språk och en engagerad lärarkår. Eleverna ville ha mera matte och idrott, fler datorer, ämnesrum istället för hemklassrum, nya läromedel, få göra roliga projekt, fräschare toaletter och en satsning på skolgården och rastaktiviteter. Personalen vill också ha fler datorer i klassrummet, handledning i hur vi ska bemöta föräldrar från andra kulturer, ha en tydlig organisation med en tydlig profil, få en specialpedagog till de äldre eleverna och visa upp elevernas arbeten bättre. Sammanställningen av undersökningen har delats ut och diskuterats på föräldrarådet, i klasserna med eleverna och ute i respektive arbetslag. 4. Bakgrundsfaktorer Personalkåren är välutbildad och det gör att det skapar trygghet hos eleverna. Det är en relativ liten skola där eleverna blir sedda. 4

5 I höstas såg organisationen ut på följande sätt: I arbetslaget F-3 hade vi 110 elever och 10 lärare. Fritidspersonal är kopplat till varje klass och vi arbetar ofta i faddergrupper. I arbetslaget 4-6 hade vi 76 elever och 8 tillhörande lärarpersonal. I arbetslaget 7-9 hade vi 127 elever och 14 lärarpersonal. 32 personal genererar 26 årsarbetare. Lärartätheten blir därmed 12,1 elever per pedagogisk personal och andelen behöriga lärare är 88%. Våra lokaler är anpassade till våra åldrar med bl.a. stora och fina facksalar. En väl fungerande trä och metallsal, textilsal, tekniksal, No-salar och idrottssalar. Musikskolan använder våra lokaler på eftermiddagar och kvällar och vi är väldigt stolta över vår fina musiksal. Vi har ett stort bibliotek som är välutrustat och vi har satsat på active board i 6 klassrum. Dessutom har vi bytt ut äldre, stationära datorer till nya bärbara datorer. Lidingö stad har tagit fram IT-mål för stadens skolor där man säger att : Alla medarbetare ska ha genomgått utbildning i våra alternativa verktyg. Alla medarbetare ska ha ett IT-relaterat personligt mål. Eleverna ska ha högre tillgång till bärbara datorer. Trådlöst, öppet nätverk i alla skolor. Hälften av de tio mest använda programmen är webbaserade. Alla lärare ska ha genomgått en PIM certifiering. Alla lärare har tillgång till en egen dator. En IT-grupp finns på skolan som har arbetat med dessa övergripande mål och vi har kommit en bra bit på väg vad det gäller både utbildning och utrustning i klassrummen. Mycket tid har lagts på vår hemsida och vi har arbetat med det digitala webb-baserade verktyg för skriftliga omdömen och IUP från Informentor. Det vi ska satsa på under nästa läsår är att följa upp och arbeta efter kursplanerna i de olika åldrarna för eleverna inom IT Modersmålslärarna har hyrt in sig i lokaler och de bedriver också undervisning hos oss på eftermiddagar och kvällar. En omorganisation har genomförts hos modersmåls - undervisningen så att Bodals skola tillhandahåller undervisning på Dari, Kurdiska, Punjabi och Spanska. De som har modersmål på något annat språk får åka till någon annan skola. 5

6 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Framtidstron är god och elevantalet fortsätter att öka i de yngre åldrarna. Personalen inom F-3 har genomgått en utbildning i utomhuspedagogik och kommer under nästa läsår att ägna ett arbetspass i veckan åt detta. En mat upphandling har upprättats där både föräldrar och personal fått vara med och tycka till. Fokus har varit på ekologisk och närproducerad mat som helst ska lagas i skolköket på skolan. Den 1 januari 2011 börjar den nya perioden. Eftersom vi har 6 interaktiva klassrum behöver vi ge varandra mer tid för att lära oss den nya tekniken. Även fler datorer behövs ute i klassrummen så att undervisningen kan anpassas till dagens teknik och utveckling. Vi har påbörjat inventering av att byta ut stationära datorer till bärbara från år 4-9. Vi ämnar satsa på klassrum med accesspunkter till hösten 2010 för elever i år 7-9. Hemsidan ska fortsättningsvis uppdateras och det är viktigt att både foton och text finns där så att vi kan marknadsföra vår verksamhet. Vi ska vara stolta över våra projekt och det som vi presterar i skolan. Viktigt att oftare följa upp åtgärdsprogram som skrivs. IUP och skriftliga omdömen görs nu digitalt och de är relaterade till de nationella målen. Vi ger en god pedagogisk information om elevens lärande, såväl socialt som kunskapsmässigt. Föräldrarna är väldigt nöjda med det. Likabehandlingsplanen för F-5 och 6-9 (den gamla organisationen) har omarbetats så det ska passa för den nya organisationen F-9. Vi har också bytt namn på den till Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Se medföljande bilaga. Kamratstödjare har fått utbildning från år 5-9. En lokal arbetsplan har tagits fram och vi har detta läsår fokuserat på vårt målområde Föräldrarsamverkan och även där tagit fram en plan. Eftersom hälsa är viktigt för oss alla bör vi se över skolmiljön utomhus. Det måste finnas lekredskap och en rörelsebana för barnen så att de har mer att göra på rasterna. Med tanke på fuktskadan i C-längan och flytten in till skolbyggnaden måste även lekanordningar flyttas och iordningställas på befintlig skolgård. Ordningsreglerna ska alltid utvärderas och konsekvenser ska tas fram. Reglerna sitter uppsatta på väggen i alla klassrum. Målområdena: Lärandet, Värdegrunden, Hälsa och Föräldrasamverkan kvarstår inför nästa period 2010/2011. Då ska vi fokusera på Lärandet och bl.a. se över våra lärandemiljöer. Lärandet: Vi har haft pedagogiska diskussioner kring läs och språkutvecklingen. Dokumentationen med digitalkamera har blivit bättre, men behöver utvecklas. Många konferenser har ägnats åt likvärdig bedömning för att tydliggöra kunskapsmålen. De 6

7 nationella målen står i fokus. Det arbetet kommer att fortsätta nästa läsår med tanke på att vi får en ny skollag. Värdegrunden: Efter bästa förmåga försöker vi i skolan ha ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av elever och föräldrar. Vi diskuterar Hur är en vuxen förebild? Personalen har genomgått en utbildning i coachning vilket ska innebära bättre kvalité i mentorskapet. Kamratstödjare finns det två av i varje klass från år 5-9 och dessa har fått både utbildning och stöd för föreningen Friends. Sex kamratstödjarträffar har genomförts och kurator har haft ett särskilt ansvar för detta. Respekt, trygghet och trivsel är avgörande för lärandets förutsättningar. Hälsa: En hälsoplan är framtagen för skolområdet och vi har två hälsoinspiratörer på skolan. Vi vill fortsätta att vidareutveckla hälsofrämjande aktiviteter. Inom elevens val har vi bl.a. haft fotboll och handboll och deltagit i turneringar. Vi strävar efter att ha en lugn miljö i matsalen där eleverna ska kunna äta i lugn och ro. Utbudet i Cafeterian har setts över och under hösten har nyttigare mellanmål serverats. Goda kunskaper om hälsa och välbefinnande ger god hälsa och goda förutsättningar för ett framgångsrikt lärande. Föräldrasamverkan: Vi har forum som föräldramöten, föräldraråd, skolråd och matråd där föräldrar deltar. Information ges oftast via mail. Vi skriver veckobrev varje vecka till de yngre elevers vårdnadshavare och varannan vecka till de äldre elevernas vårdnadshavare. Informationen om elevernas kunskapsutveckling kommer att bli ännu tydligare till nästa läsår med Informentors digitala material. Ett bra samarbete mellan skolan och hemmet ger särskilt goda förutsättningar för att varje elev ska kunna nå goda resultat. 6. Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen Rektors bedömning är att elevernas kunskaper i förhållande till läroplanen och kunskapsmålen är mycket goda. Lärarna följer upp, dokumenterar och kommenterar måluppfyllelsen i förhållande till kursplanernas uppnåendemål i alla ämnen. Vid några tillfällen har vissa grupper av personalen arbetat utifrån BRUK:s material. Vi har använt materialet för att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Nationella prov i år 3 har genomförts i ämnena svenska och matematik. 20 elever deltog. 100 % måluppfyllelse i matematik. 90% måluppfyllelse i svenska (2 elever ej godkända) I de övriga ämnen var det 100% måluppfyllelse. När det gäller år 5 har nationella prov genomförts i matematik, svenska och engelska. Här var det endast 13 elever som deltog. 100% måluppfyllelse i engelska. 92,3% har klarat målen i matematik. (1 elev har inte klarat) 7

8 84,6% har uppnått målen i svenska (2 elever klarade inte) I ämnet musik har vi endast 77%som har full måluppfyllelse, (3 elever har inte uppnått de kunskaperna). I alla de övriga ämnena var det 100% måluppfyllelse. De elever som inte når målen har åtgärdsprogram för att veta hur man ska kunna nå målet. Åtgärdsprogrammet har reviderats från föregående år och har nu blivit tydligare, så att man kan se vad som ska åtgärdas på både organisations- grupp- och individnivå. Olika stödinsatser och utredningar har genomförts. Förutom i svenska, matematik och engelska har nationella prov i år 9 genomförts i fysik. Där har vi 100% måluppfyllelse i samtliga ämnen. 49 elever har deltagit. Meritvärde för 2009 är 243. En ökning med 9 poäng från föregående år. Två elever som hade det högsta meritvärdet låg på 320 poäng och blev uppmärksammade på avslutningsdagen. Andel behöriga till nationella program på gymnasiet är: 100% Andel med fullständiga slutbetyg: 86%. Det var inom ämnena spanska, historia, geografi, samhällskunskap och teknik som gjorde att det inte kunde bli fullständiga slutbetyg för 7 elever. Skriftliga omdömen följer med betyget för den elev som i slutet av nionde skolåret inte når upp till målen. Det gäller betyg i ett ämne eller ämnesblock. Detta åtgärdades redan vid vårterminens slut då slutbetyg sattes. Eleverna ges möjlighet till inflytande genom att bl.a. delta i klassråd, elevråd och matråd. När det gäller synpunkter från matrådet kan bl.a. nämnas att man vill ha skönare stolar, fler ställen för diskinlämningen, dukar och blommor på borden, runda bord, mysigare belysning och mer avskärmningar i matsalen. Elevrådet har varit indelat i F-3, 4-6 och 7-9. Vid F-3 har det framkommit att eleverna är stolta över att få vara med. De har träffats för att utbyta tankar mellan varandra och representanterna har framfört klassens önskemål. Ex. på vad man har pratat om är illaluktande toaletter och varför man inte får en ny klätterställning. Elevrådet för 4-6 har kommit lite längre med den demokratiska processen. Eleverna lär sig att tänka kritiskt och analytiskt. Dessutom får de en inblick i skolverksamheten. Här diskuterade man bl.a. språkbruket hos eleverna och gemensamma rastaktiviteter. Elevrådet 7-9 har letts av en lärare och de har haft ca. 2 möten/månad Det man har fokuserat på är att man vill få ett ökat inflytande vid t.ex. nya ordningsregler. Eleverna vill ha kvar sina språkresor utomlands. De vill göra skolgården mera attraktiv och införa elevjour i cafeterian. Verksamheten i förskoleklass stimulerar varje barns utveckling och lärande i hög grad. 32 st 6-åringar har vi haft under läsåret. En ökning med 3 elever. 8

9 7. Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser och modersmål Skolgemensamma ordningsregler finns, liksom trivselregler i varje klass. Elevenkäter om trivsel och trygghet genomförs varje termin, för att studiemiljön för eleverna ska förbättras. Blanketten för Åtgärdsprogram har reviderats och blivit tydligare. Här framgår det vilket behov eleven har, hur det ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas, samt ansvaret för vad skolan åtar sig att göra för att eleven ska kunna lyckas. Regelbundna möten har ägt rum mellan skolsköterskan, speciallärare och rektor i en ElevHäsloGrupp, EHG. Den övriga personalen har kunnat delta för att få tips, råd och stöd till elever som har behövt hjälp. EHG kan också hjälpa till att ta fram ett anpassat material till en elev ett s.k. kompensatoriskt stöd. En av våra speciallärare arbetar även på skoldatateket och vi får både information och hjälp därifrån till våra elever. 45 elever har haft modersmålsundervisning och 9 st har fått studiehandledning under läsåret. Modersmålsundervisningen har genomgått en omorganisation under året. Några av våra elever åker till andra skolor för att få sin undervisning, som blivit förlagd dit. 8. Styrning och ledning En rektor leder och fördelar arbetar för Bodals skola F-9. En arbetslagsledare finns inom varje arbetslag, d.v.s 3 st som bildar en ledningsgrupp tillsammans med rektor och har möten varje vecka för att planera och följa upp verksamheten. Tillsammans har vi satt upp mål för verksamheten. Arbetslagsledarna har genomgått en ledarutbildning under året för att stärka sin roll. Arbetslagsledarna leder sina egna konferenser, medan rektor leder den stora konferensen F-9 varje vecka. En ggr/månad har vi arbetsplatsträff, APT. Rektor deltar i mentorsprogrammet som Lidingö stad tillsammans med andra kommuner anordnar. Det går ut på att man ska reflektera och utveckla sin ledarstil. All personal har genomgått en utbildning i coachning där man fått tips om hur man coachar sina elever till att söka kunskap för att öka måluppfyllelsen och att lösa problem i vardagen. Lärarna har dessutom fått träna på hur det är att coacha varandra. Alla är ledare i sina klassrum och man behöver göra undervisningen intressant och begriplig för att nå önskade resultat. Undervisningen måste vara mer flexibel och anpassas utifrån elevernas olikheter. De flesta lärarna är mentorer och vi skiljer på mentorsgrupper och undervisningsgrupper. Allt för att kunna ha en flexibel lärande organisation. Under året har vi fått ta del av 20 VFU studenters erfarenheter. Vid klasskonferenser skaffar man sig en helhetsblid över hur varje klass fungerar och vilket stöd och behov som behövs. Dessa konferenser genomförs 1 ggr/termin och dokumenteras. Dessutom förs regelbundet bedömnings- och betygsdiskussioner i olika ämnen. 9

10 Vid medarbetarsamtalet diskuteras den kompetensutveckling som behövs och bygger dels på skolans behov men också på personalens individuella önskemål. Arbetsmiljörond genomförs varje hösttermin. Detta läsår fick personalen också fylla i en psykosocial enkät för att kartlägga hur man mår på sin arbetsplats. Det som framkom denna gång var att man saknar rutiner för information om hur verksamheten ska utvecklas. Man ställer upp och hjälper varandra. Det kan vara svårt att ge varandra feedback, eftersom tempot är ganska högt. 9. Kvalitet och utveckling Personalen önskar ha en god framförhållning, utveckla mentorskapet så arbetsbördan blir jämn då det är krävande att vara ensam mentor. Man vill ha gemensamma raster, fatta och följa gemensamma beslut och jobba mer tillsammans mot fler gemensamma mål. Arbeta övergripande i projekt för att få till ett samarbete mellan bl.a. olika åldrar. Vi har sett över vårt årshjul med aktiviteter så att man fördelar arbetsbördan på ett bättre sätt. Vi är bra på att utvärdera vår verksamhet men vi behöver fler smarta mål och sedan göra en analys. Allting går att förbättra. Personalen har en god vilja till förbättring för eleverna både vad gäller den fysiska och lärandets miljön så att eleverna kan få känna arbetsro. Vår studio är en sådan plats som byggts upp av våra speciallärare där elever får hjälp utifrån olika behov. Där finns även alternativa verktyg såsom bl.a. talsyntes Föräldrarepresentanter från F-9 och lärarpersonal bildar ett föräldraråd på ca. 10 deltagare som rektor leder. De har träffats 3 grr/termin och har tagit upp frågor som bl.a: Hur ska våra språkresor se ut? Hur ska det finansieras? Hur gör vi med skol/fotokatalogen? Vem ska vi anlita? Innehållet i föräldrasamverkansplanen. Underhållet på skolan måste man ta på allvar. Måste det bli ihopslagning av vissa klasser? Planerat den årliga vårmarknaden. Föräldrarna är väldigt nöjda med den information som skolan ger till hemmet. 10. Hälsa och livsstil Stora delar av personalen tar ut sin friskvårdssubvention. Vi deltar i bl.a. stavgångs och Lidingöloppet. Skolan har haft två hälsoinspiratörer som deltagit i utbildning på Bosön. 10

11 Tyvärr har några lärare varit sjukskrivna på både kort och lång sikt och det har påverkat eleverna negativt, då många vikarier har behövts ta in. Sjukfrånvaron är något som vi måte ta på stort allvar. Föräldrarepresentanter, elever från alla klasser och personal från ISS (måltidspersonal) har bildat ett matråd som har träffats 2 ggr/termin som rektor har lett. Ibland har även kostchef eller andra ansvariga från kommunen varit inbjudna och den största frågan har rört mat upphandlingen. Man vill att maten ska vara ekologisk och närproducerad. Vi har genomfört mat enkäter där det visar att de yngre eleverna är mer nöjda med maten än de äldre eleverna. Det genomförs en önskevecka varje termin som är mycket populärt, där eleverna röstar fram den mat de vill ha. Vi har skrivit en hälsoplan som vi utvärderat med både elever och personal. Rubrikerna har handlat om självkänsla, kamratskap, mat, rörelse, vila och återhämtning. Vi kommer att fortsätta att följa upp bl.a. hur skolgården ska utformas, skapa en lugnare matmiljö, samarbeta med varandra, få arbetsro och arbeta med livskunskap. Kommande mål för läsåret är lärandet i fokus. Allmänt för alla inom F-9 blir: Vi ska fokusera på våra lärande miljöer. Göra ämnes rum för 7-9 och se över våra lokaler så att de blir anpassade till olika åldrar. Se till att arbetslagen F-3, 4-6 och 7-9 kommer att fungera bra tillsammans och ibland samarbeta i projekt eller med något tema. Att hela skolan F 9 har en röd tråd med lika förhållningssätt hos personalen. Få en vi-känsla. Matsalen ska vara attraktiv och locka fler elever som äter lunch. Specifika mål för arbetslaget F-3: Minst ett arbetspass/vecka i utomhuspedagogik för att tillgodose olika inlärningsstilar. Regelbunden uppföljning av IUP-målen som anpassa efter respektive årskurs. Pedagogiska diskussioner kring lärande på arbetskonferenser minst 1 ggr/månad. Specifika mål för arbetslaget 4-6: Anpassa läromedel och material efter behov, t.ex. inlästa böcker. Trygghet och god studiero behövs för att öka kunskapsinhämtningen. För att eleven ska få en helhetssyn inom olika ämnesområden så ska vi pröva på att arbeta med projekt/tema. Att få eleverna att känna att kunskap är viktigt. 11

12 Specifika mål för arbetslaget 7-9: Öka samarbetet mellan skolans ämnen. Samtliga elever i årskurs 9 skall minst uppnå Godkänt i samtliga ämnen. Kontinuerlig fortbildning för lärarna för att höja kompetens och kvalité på skolan. 11. Framåtblick Efter omorganisationen där Torsvik och Bodals skolområde bildar ett eget område med en ny områdeschef från den 1 augusti 2010, kommer vi att se över alla våra planer och rutiner tillsammans. Planerna ska vara framåtsyftande och leda till skolutveckling. En ny skollag och läroplan är på gång och det kommer att ta mycket tid av lärarna till pedagogiska diskussioner. Frågor som vi kan ställa oss blir: Vad har gått bra respektive mindre bra? Vad måste vi ändra på? Vilka effekter blir det om vi gör så här? Vilka är resultaten av vårt arbete? Det som vi särskilt ska förbättra under nästa läsår och få en önskad kvalitetsutveckling i verksamheten är bl.a: Att cafeterian ska vara lockande med spel och musik. Man ska även kunna köpa någon frukt eller ett enklare mellanmål. Trivsel är en viktig faktor för alla på sin arbetsplats. Att se till att vi har ett trådlöst nätverk och kunna använda ny teknik där eleverna blir medskapande i sitt eget lärande. Att lära för livet och sätta kunskap i fokus. Att eleverna upplever att de får arbetsro när de studerar och är delaktiga i sitt eget lärande utifrån sin IUP. Att musik och fysiska aktiviteter lockar till glädje och rörelse. Att Likabehandlingsplanen måste vara förankrad hos alla. Hur kommer det sig att mobbningen inte minskar i någon större utsträckning, trots de förebyggande insatser som görs? En bättre kartläggning och uppföljning behövs. Den årliga likabehandlingsplanen bifogas denna kvalitetsredovisning. Se bilaga. Att fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Bygga upp vår studio med en lärorik studiemiljö och se till att rätt kompetens finns hos lärarna, så att både elever och föräldrar blir nöjda med de insatser vi gör. Agneta Wemnell Rektor F-9 Bodals skola 12

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2012-2013 Bodals grundskola 1-9 Agneta Wemnell, rektor F-9 Juni 2013 Kvalitetsredovisning Bodals skola F-9 2012-2013 Innehållsförteckning sid 2 1. Inledning sid.3-4 2. Tillvägagångsätt

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundfakta 3 System för kvalitetsarbete 4 Fjolårets åtgärder för utveckling 4 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Hökarängsskolan Skönstaholmsskolan. Vår värdegrund 1 (5) Vår värdegrund. hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm.

Hökarängsskolan Skönstaholmsskolan. Vår värdegrund 1 (5) Vår värdegrund. hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm. 1 (5) hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm.se 2 (5) Södertuna slott 29-30 oktober, 2012 Vad menar vi med värdegrund och bilka friutrymmen har var och en att forma sin egen värdegrund?

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer