Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1. Rektors översikt 2 2. Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 5 3. Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 6 4. Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Språk och litteratur Bildkonst och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Projekt Institutets studerande Inskrivna studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning Undervisning och kursdeltagare Aktiviteter och evenemang Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal Timanställda Verksamhetspunkter Bokslut Mål och strategier Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Timlärare och föreläsare Utvärdering av verksamheten kalenderåret

3 1. Rektors översikt Verksamhetsåret 2011 Korsholms kommuns visioner och målsättningar är det som styr verksamheten vid Korsholms vuxeninstitut och vi har en uttalad målsättning att vara ett ledande institut i tiden och Svenskfinland. Detta kunde lätt bli något som stannar vid vackra ord i ett styrdokument men vi som arbetar vid institutet upplever tvärtom att den målsättningen är något som dagligen är närvarande i vårt sätt att tänka och arbeta. Vi beskriver oss gärna som en utbildningsorganisation, som vill visa på nya möjligheter och som inte räds att utveckla sin verksamhet. Kvalitet ska synas i det dagliga arbetet, inte endast i de manualer man formulerar som instrument för ledning av och arbetet inom organisationen. Korsholms vuxeninstitut är en pålitlig och innovativ organisation som målmedvetet arbetar för en god standard och kvalitet på sina utbildningstjänster. Detta syns i stabilt deltagarantal och kursverksamhet i alla kommundelar och är således i samklang med den kommunala målsättningen att erbjuda god service till invånarna. Uppdateringen av kvalitetsledningssystemet enligt standarden ISO 9001/2008 genomfördes med extern revision den 23 september. Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten levererades utan avvikelser. De genomförda undervisningstimmarna var totalt , varav statsandelsberättigade timmar. Det totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) i den statsandelsberättigade undervisningen var 9 095, en minskning med 497 deltagare. De siffermässiga budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Projekt och beviljade bidrag under året: Statsunderstöd för studiesedlar Kvalitetsutvecklingsbidrag Fiskskinnsgarvning Fiskskinnsgarvningsbidrag Förberedande besök (Italien och Slovenien) Fortbildningskurs (rektor) Musikprojektet Musikul Kunnig: Kompetensforum Utbildningsstyrelsen Undervisnings- och kulturministeriet Ely -centralen Österbottens fiskarförbund CIMO CIMO Svenska kulturfonden Undervisnings- och kulturministeriet Under avsnitt 4.9 presenteras alla under 2011 pågående projekt inklusive sådana där ersättning för arbetsinsats och andra kostnader utbetalas retroaktivt. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om , vilket i praktiken inneburit att många under 2011 kunnat delta i kurser till en rabatterad avgift. Bidraget ges för att befrämja kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter i vissa ämnen. Man kan konstatera, att förmånen har gjort det möjligt och lättare för många att delta i kurser. De studiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade utnyttjades av 32 personer under Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI), Bildningsforum och Kansalaisopistojen liitto (KoL). I en berättelse, som ska fånga verksamheten bör jag nämna, att 2011 blev det år då vi tydligt markerade betydelsen av vår finskspråkiga verksamhet genom att på 50 % anställa en planerare för den sektorn. Planeraren fungerar som kontaktperson för såväl timlärare som studerande och kan bygga upp en målinriktad, fungerande verksamhet för att möta de behov våra finskspråkiga kommuninvånare har. Procentuellt syns redan en uppgång i deltagarantalet i statistiken för höstterminen 2011 men hoppas att vi på sikt kan utöka anställningen till en heltidssyssla. Projektprofilen hölls på en fortsatt hög nivå och många externa finansiärer visade åter intresse för Korsholms vuxeninstituts initiativ och idéer. Det tillför institutet mycket att få möjlighet att delta i olika slags projekt och syftet är alltid att de skall involvera och stöda kärnverksamheten. 2

4 Korsholms vuxeninstitut leder och agerar projektägare för fortbildningsprojektet Kompetensforum, som inleddes fr.o.m hösten 2011 och riktar sig till all personal inom den svenskspråkiga fria bildningen. Detta finansieras till 100 % av Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med de deltagande organisationerna. Musikul en musikproduktion där personer med utvecklingsstörning och/eller annat handikapp samarbetar med normalstörda - fick bidrag och arbetet med att planera kunde inledas under Ett samarbete med många olika parter pågår ända till dess att produktion är klar och avslutad. Vi har upplevt att det fortsättningsvis finns ett stort intresse för språkkurser, vilket syns speciellt tydligt t.ex. gällande spanska och italienska där oväntat stort antal anmälda lett till att vi ordnat parallellgrupper. Hantverket och konsten är alltid populära, liksom olika IT-kurser. Genom att erbjuda god undervisning och målmedvetet arbeta för att utveckla och bibehålla en hög standard på undervisningsutrymmen och -teknologi vill Korsholms vuxeninstitut vara en professionell och seriös utbildningsanordnare. Man kan konstatera, att vi snabbt bör svara på behov och möta trender, en utmaning som väl kan antas av ett institut med fast anställda lärare och annan personal med utvecklingsansvar för olika sektorer. Under året har allmänna föreläsningar ordnats i Korsholmssalen men även inom grupperna Tematräffar för män och Tematräffar för kvinnor har många föreläsare bidragit på intressanta teman med allmänbildande innehåll. Pensionärscirklarna ute i byarna får en gång i månaden lyssna till något intressant föredrag eller något musikframträdande. Höstens första evenemang blev även 2011 Tyg- och hobbyloppis, som numera är att betrakta som en tradition och fin inledning på läsårets hantverkskurser. Zumba -febern har fortsatt och för alla dem som deltar i våra kurser ordnades två Zumba -evenemang där stämningen var god och deltagandet högt. Våra dansorkestrar bjöd en kväll i november upp till dans i vuxeninstitutets aula och året avslutades med en mycket stämningsfull julfest där många kursdeltagare stod för programinslagen. Det har åter varit ett aktivt och händelserikt år vid Korsholms vuxeninstitut. Det stora, gemensamma arbetet med att erbjuda värdefull utbildning och möjligheter till social samvaro, har utförts av Vuxeninstitutets lärare, administrativa personal, föreläsare, kommunens förtroendevalda samt olika myndigheter och organisationer. Jag riktar ett stort tack till alla som gjort våra kurser, föreläsningar och evenemang möjliga! Rose Heir 3

5 2. Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 5 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 1 Tom Kecklund ordf. 2 Karl-Erik Borg 1 Per Thomasfolk vice.ordf. 2 Marlene Gädda 2 Back Riitta 1 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 4 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Ann-Mari Kronholm 0 Synnöve Svanström 5 Maj-Helen Nyback 0 Pia Backman 4 Susann Rabb 5 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 4 Anu Knuutti 0 Erkki Mäntyharju kommunstyrelsens representant 2 Rose Heir, föredragande och sekreterare 5 Nämndens centrala beslut under året: Diarienr 3 37 / 2011 Dispositionsplan för / 2011 Investeringar / 2011 Aktuell och planerad projektverksamhet 6 40 / 2011 Personalbehov / 2011 Räddnings- och utrymningsplan 8 42 / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Godkännande av verksamhetsberättelse för / 2011 Ramprogram för kursplaneringen höstterminen / 2011 Godkännande av kursavgifter för / 2011 Beslut om undervisningsgruppernas storlek / 2011 Från invandrare till kommuninvånare - vuxenbildningsnämndens utlåtande / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ekonomisk uppföljninig / 2011 Godkännande av läroplan för grundundervisning i hantverk för barn och ungdom / 2011 Planering av höstens studieprogram / 2011 Studiesedlarnas användning / 2011 Nämndens utlåtande rörande förslaget till klimat- och energistrategi / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Fullmakt till KTOL:s förbundsmöte i Villmanstrand / 2011 Studieprogrammet, höstterminen / 2011 Uppföljning av verksamhet och ekonomi / 2011 Budgetbehandling (2012) / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ram för kursplaneringen / 2011 Studieprogrammet för vårterminen / 2011 Studiesedlarnas användning vårterminen / 2011 Kursverksamhet för barn och ungdom / 2011 Extern revision / 2011 Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten / 2011 Information, meddelanden och initiativ 4

6 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Mål och förverkligande Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel 30 % 31 % 31 % Effekt Kundnöjdhet * 4,32 4,16 4,4 * Medeltal av utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3. Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Kursutvärderingsblanketten har förnyats och från och med hösten 2011 gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart elektroniskt i ett urval av kurser, i synnerhet nya kurser och kurser med nya lärare. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Motion och dans 4,5 Konst och musik 4,3 Data 4,4 Språk 4,4 Hantverk och praktiska färdigheter 4,4 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 121 Bruttoutgifter / undervisningstimme 89 Nettoutgifter / undervisningstimme 27 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 9095 Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 291 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 31,2 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst Samarbetsparter Bildningsforum Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Finlands röda kors Folkhälsan Hembygdsföreningar Martaföreningar Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun kehitysvammasten tuki r.y.) Internationella skolorna i Stockholm Kommunens nämnder och Äldrerådet 5

7 Medborgarinstitutens förbund KoL ry Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) Pensionärsföreningarna i Korsholm Regionförvaltningsverket (RFV) RJ-Kuntoiluseteli Oy Smartum Oy Stundars r.f. Undervisnings- och kulturministeriet Ungdomsföreningarna i Korsholm Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen Utbildningsstyrelsen Vasa arbets- och näringsbyrå Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina: A-datakörkort Projekt, antal Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.4 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Ansvarsområde: Rose Heir Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna och cirklarna för pensionärer. Föreläsningar som detta år lockat många åhörare har varit följande: 50 år sedan flyget stördade i Kvevlax (Bo-Sanfrid Höglund och Johannes Hjortman), Äkta mat (Thor-Fredric Karlsson), Maria Åkerblom i fakta och fiktion (Gustav Björkstrand och Jolin Slotte), När horisonten flyttar sig om att anpassa sig till en ny tid (Bodil Jönsson), Ta ett piller och var tyst (Anne Manner), Vill, tror och tänker göra (Rune Larsson). Två miniserier ordnades under hösten: Finlands historia och Bygga och bo. En turistguideutbildning inleddes på hösten i samarbete med Vasa arbis och föreningen Vasa-Korsholm guider r.f. Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 85,2% 98,4% 89,2 % Antal kursdeltagare Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars (vt), Annika Svahn-Niemi (ht) Vuxeninstitutet har under året erbjudit språkkurser i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, och italienska. En nyhet på våren var nybörjarkursen i kinesiska, och på hösten erbjöds även en 6

8 fortsättningskurs i kinesiska. Under höstterminen erbjöds även en kurs i arabiska för resenärer, men som tyvärr inte fick tillräckligt med deltagare. Intresset för nybörjarkursen i ryska, Ryskans ABC, var speciellt stort. Under året har samarbete med Internationella skolorna i Stockholm påbörjats. Kursdeltagarna kan delta i en språkkurs vid Korsholms vuxeninstitut, och har därefter möjlighet att delta i en språkresa i ett land där målspråket talas. Vårterminen 2011 erbjöds en kurs i engelska på mellannivå, med språkkurs och resa till Dublin, Irland. Kursen fick tyvärr inte tillräckligt med deltagare. Hösten 2011 erbjöds en nybörjarkurs i spanska, med möjlighet att i maj 2012 delta i resa och språkkurs i Barcelona, Spanien. Kursen har fått fem anmälningar. En nyhet gällande studieprogrammen 2011 (vår och höst) är att kurser riktade till invandrare, eller med kursspråket engelska, fått en egen sida i studieprogrammet. På så sätt är kurserna lättare att hitta för utlänningar, men också för svensk- eller finskspråkiga som vill gå en kurs där kursspråket är engelska. Kurser speciellt riktade till invandrare har under årets lopp varit bland annat Swedish for beginners och Finnish for beginners. Tidigare har Vuxeninstitutet enbart erbjudit grundkurser för utlänningar i svenska och finska, men höstterminen 2011 erbjöds även en Fortsättningskurs i svenska, men kursen fick dessvärre inte tillräckligt med deltagare. På hösten gavs också möjlighet till en tilläggsdel, kallad Swedish for beginners PLUS. I denna kursdel var det tänkt att studerande skulle få möjlighet till självstudier och extra övningar. Varje deltagare skulle också erbjudas möjlighet att enskilt få träna sina muntliga kunskaper med läraren, vilket var ett önskemål i utvärderingen av förra årets kurs. Inte heller denna kurs blev av på grund av för få deltagare. Ett nytt koncept gällande studier i svenska för utlänningar hade också planerats för höstterminen. DIY Swedish erbjuder möjlighet att studera svenska på egen hand och i egen takt, men med individuell handledning av en lärare. Studierna kan påbörjas när som helst under året, och i kursavgiften ingår fem närstudietillfällen med läraren. Den flexibla kursstarten är en positiv nyhet för utlänningar som flyttar till kommun när som helst under årets lopp. På grund av lärar- och tidsbrist har den här typens kurs ännu inte startat. En medveten strävan har gjorts för att utöka antalet kurser som kombinerar utövande av ett språk med någon form av praktisk färdighet. Under våren erbjöds kursen Awakening to Landscapes Painting as a Means of Inner Development, som kombinerade målning och engelska. Läraren är konstterapeut och kommer från Storbritannien. Kursen var omtyckt och kommer att erbjudas på nytt. På hösten erbjöds även kursen Rethinking your home, där datakunskaper var i fokus men kursspråket var engelska. Kursen fick ändå inte tillräckligt med deltagare. Under året har även tre speciella språkinriktade tillställningar ordnats. På våren ordnades två välbesökta kurstillfällen om Australien och australiensiska viner, med wine maker Kim Crawford som föreläsare. Crawford är australiensare bosatt i Korsholm. Till hösten planerades dels en spansk allsångskväll och dels en tysk kväll med inriktning på Düsseldorf och Moseldalen. Den spanska kvällen inhiberades på grund av för litet deltagarantal, men den tyska kvällen ordnades med Johanna Backman-Suomela som föreläsare. Kvällen som hade 27 deltagare avslutades med Moselvin och tilltugg och småprat på tyska. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,6 % Antal kursdeltagare Bildkonst och scenkonst Ansvarsområde: Heidi Kilgast Detta avsnitt har tidigare också inkluderat Grundundervisning i konst för barn och ungdom, vilken nu finns i ett eget avsnitt, se punkt 4.8. Inom konsten har kortare kurser, bland annat teckning, pastell och kortpyssel fungerat bra. På vårterminen ordnades även en kurs i raku-bränning. Populära kurser var fotografering med systemkamera och två fullbokade kurser ordandes, en i Karperö och en i Tölby. Som nyheter för året var en kurs i digital fotografering för seniorer, som drog många deltagare samt en kurs i miljökonst, som tyvärr inhiberades på grund av för få anmälda. Inom scenkonsten har Vuxeninstitutet som tidigare år samarbetat med föreningarna Korsholms Teater, Smedsby uf och Replot uf och verkställt amatörteaterverksamhet i kommunen både under vinterhalvåret i 7

9 form av revyer och spex samt under vår och sommar i form av sommarteaterverksamhet bl.a. vid Båskas och Skäriteatern Undervisningstimmar: planerade 2016 förverkligade ,8% Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell Inom den praktiska sektorn har kurser ordnats i textil, trä, metall, hobby, trädgård och matlagning (våren). 311 kurser planerades under året inom praktiska färdigheter varav 300 genomfördes och 24 kurser inom huslig ekonomi planerades varav 16 genomfördes. Målsättningen att skapa och erbjuda minst en ny kurs per termin med återbruk och hållbar utveckling som tema resulterade i kurserna Återbruks och sömnadsverkstad, Ekodeko och Fläta korgar av kaffepaket. Populära kurser med stort antal deltagare var: Ekostädning, Naturkosmetik, Skapa egna pepparkaksformer, Pärlan för dig, Fläta korgar av kaffepaket och Sy av fiskskinn. Under våren drogs följande kurser in: Lökar och knölar, Festmatlagning för män i Vallvik, Det doftar nybakt, Sötsaker, Vårprimörer, En smakresa-, Trädgårdsplanering i Petsmo, Förnya dina krukväxter, Sköt om din båt i Petsmo, Bygg en häftig lådbil, Snickra för trädgården, Slöjda i ris och vide, Näverslöjd vid Seniorpunkten Inhiberade kurser hösten 2011 var: Textilsugan i Toby, Amigurumi i Tölby och Lökar och knölar Flera trä- och metallslöjdskurser kunde inte heller starta p.g.a. att renoveringen av slöjdsalarna vid Keskuskoulu drog ut på tiden. Tyg- och hobbyloppis ordnades för tredje gången i september och rönte stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar. Där presenterades våra nya kurser och vi fick många anmälningar till olika kurser. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,1 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Motion, dans och hälsa är en stor sektor vid institutet som lockar många deltagare. En viktig målsättning har alltid varit att erbjuda möjlighet till ledd motion i alla delar av kommunen. Likaså att utbudet ska omfatta kurser under olika tider av dagen för att tillmötesgå olika målgruppers behov, dvs. både dagtid, sen eftermiddag efter arbetstid, kvällstid och även veckoslut. Utbudet av motion för specialgrupper, i synnerhet seniorer, har ökat något i form av fler Zumba Gold timmar dagtid i Smedsby och Seniorgymnastik Solf. Glädjande var att institutet igen kunde erbjuda motionsgymnastik i Söderudden efter ett uppehåll på några år. Även flera kurser för föräldrar och barn erbjöds på flera håll utgående från efterfrågan och tillgång på ledare. En annan kursnyhet var Taiji morgongymnastik kl 7-8 på morgonen. En veckoslutskurs i Anti-gymnastik hölls med Pontus Anckar, en av Finlands få diplomerade instruktörer i metoden. Dansnyheter under året har varit nybörjarkurs i fusku, jazzdans, lindy hop och salsa. Nyheter som tyvärr inte lockade tillräckligt med deltagare var folkdans för juniorer, FolkJam och Bollywood, den senare troligen p.g.a. olämplig tidpunkt. Eftersom zumba varit en av kursframgångarna ordnades under året två zumba-event i samarbete med ZumbaTwinz från Stockholm och institutets egna zumba-ledare. På hösten ordnades även en trivsam 8

10 danskväll i vuxeninstitutets aula för allmänheten med institutets egna orkestrar Smedarna och Korsholm Big Band. Bland annat deltagarna från Lindy hop kursen passade på att komma och dansa till swingmusiken. Konceptet med GympaFlex-kort (på finska Jumppajousto) fortsatte. För 65 kunde vem som helst lösa ut ett personligt med fotoförsett kort som berättigar personen att fritt delta i merparten av institutets motionsutbud vid utan att binda sig till någon särskild kurs. 55 kort såldes både under våren och hösten. Kortet har uppskattats i synnerhet av personer med skiftesjobb. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,5 % ,7 % Antal kursdeltagare Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas I likhet med flera tidigare år kunde två nya läroavtalsgrupper för Datoranvändarens A-körkort starta även våren En svenskspråkig och en finskspråkig grupp. Utbildningen räcker ca 9 månader och bekostas av Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Antalet datorkörkort som Vuxeninstitutet kunde examinera efter avslutade kurser var 20 stycken. Både vår- och höstterminen har intresset för våra seniordatakurser fortsättningsvis varit stort. Ett annat område som också under året haft ett fortsatt stort intresse är foto- och bildhanteringskurserna. Populära kurser var t.ex. Kameran till datorn -kurserna och Skapa din egen fotobok. Sammanlagt deltog 343 kvinnor och 152 män. Antalet förverkliga kurser var 54 stycken. Kurser som däremot ser ut att förlora i intresse och troligen försvinner inom en snar framtid är datakörkortskurserna kvällstid, då endast fem av sju moduler kunnat starta på grund av deltagarantalet. Vi har i vår marknadsföring även börjat rikta in oss mot företagen i nejden för att erbjuda fortbildning för personal i form av olika uppdragsutbildningar. En sådan utbildning genomfördes under våren Programmässigt tvingades vi till en återgång (s.k. down-grade) till en äldre version av operativsystemet i Mediasalen, då Windows 7 som varit installerat började fungera allt mer instabilt på alltfler datorer och vi fick återinstallera Windows Vista på datorerna. För övrigt har inga förändringar skett på datorerna beträffande användarprogrammen. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,4 % ,7 % Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie, anställd fr.o.m på 50 % som planerare för finskspråkiga sektorn. Antalet enspråkigt finska kurser under året har varit 82. Därutöver har 136 kurser varit aktivt tvåspråkiga, ett koncept som fungerat bra tack vare kompetenta lärare. Sammanlagt utgjorde de finska och tvåspråkiga kurserna 37 % av det totala kursutbudet. Totalt har 890 finskspråkiga deltagit i vuxeninstitutets kursverksamhet under året. Procentuellt utgjorde de 19,3 % av totala antalet studerande vilket är en ökning med 0,4 %-enheter från föregående år (Se punkt 5.3) Bland de finskspråkiga/tvåspråkiga kurserna fanns bl.a. följande nyheter: Kuvista kankaalle, Kangaskuvat valmiiksi töiksi, Mindfulness, Kangaskollaasi,Joulukorttikurssi, Jouluiset huopatuotteet, Himmelikurssi, Sienet tutuksi syksyinen sieniretki, Viulunsoitto, Laulu, Betonista valaminen suuressa muodossa. Teematreffit var en ny pensionärscirkel för finskspråkiga daglediga, med olika föreläsare och teman varje gång. 9

11 Föreläsningar på finska har varit Aitoa ruokaa, Unen merkitys hyvinvoinnille, Vastaiskuja inhimillisen elämän puolesta (Kari Uusikylä), Narsismi yhteiskunnallisena ongelmana (Taina Riipinen), Erityisopetuksen haasteet (Sanna Alarautalahti) Undervisningstimmar finsk-/tvåspråkiga kurser: planerade förverkligade % ,2 % Antal kursdeltagare Timmarna utgörs av kurser från olika ämnen och ingår därför delvis även i den övriga ämnesvisa statistiken. 4.8 Grundundervisning i konst för barn och ungdom Ansvarsområde: Heidi Kilgast (bildkonst, teater), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (hantverk) Bildkonstskolan för barn och ungdom ordnades i Smedsby, Kvevlax, Replot, Karperö, Solf och Toby. Sammanlagt fanns det 11 fungerande grupper, varav 7 svenskspråkiga, 3 tvåspråkiga och en finskspråkig grupp. Under året fick 4 elever från verkstadsstudierna slutintyg efter sammanlagt 7 år i bildkonstskolan. Teaterskolan hade 4 svenskspråkiga grupper, 2 grupper i Kvevlax, en grupp i Karperö och en i Replot. En teaterkurs för ungdomar har fungerat som en fristående del av teaterskolans läroplan. Timlärare i Teaterskolan och ungdomsteatern har varit dramainstruktör Sandra Sundvik. Hantverksskolan inledde sin verksamhet på höstterminen med två fullbokade svenskspråkiga grupper, en i Smedsby och en i Solf. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,2 % % 946 *) 85,2 % Antal kursdeltagare *) *) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Ansvarsområde: Rose Heir Uppdragsutbildning innebär specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras av köparen. Motiven till att institutet arrangerar sådan är bl.a. att - den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har - den ger intäkter till verksamheten - institutets utrymmen och utrustning utnyttjas effektivt Under 2011 har två (sv+fi) läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Därtill har 5 specialbeställda kurser ordnats för olika organisationer samt kommunens personal. Sammanlagt har 244 h verkställts med 291 kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Heidi Holm / Rose Heir Från och med har Korsholms vuxeninstitut en planerare anställd på heltid. Planeraren arbetar förutom med marknadsföring också med projekt, vilket innebär att projekt mer än tidigare har blivit en självklar del av vuxeninstitutets verksamhet. Under året har vi på institutet arbetat aktivt med att analysera behov och forma nya projektidéer, samt sända in ansökningar om projektmedel. Projektverksamheten ska stöda och utveckla olika områden i kärnverksamheten och vara av olika kategorier och storlek. Under året har projekten blivit färre men större till sin omfattning. 10

12 Under året avslutade projekt: IRV-tjänster för vuxna: IRV-tjänster för vuxna är ett relativt nytt begrepp. I står för Information, R för Rådgivning och V för Vägledning. Arbets- och näringsministeriet samt Undervisningsministeriet i Finland samarbetar för att utveckla dessa tjänster för den vuxna befolkningen. Hela landet omfattas av projekt (Opinovi) som konkret utvecklar nytänkande gällande denna typ av tjänster. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet EDU-vuxen som har fått medel för att arbeta kring detta i Svenskfinland och Opinpolku (Lärstigen; avslutat ) som har Vasaregionen som sitt arbetsfält. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). OpinPolku: OpinPolku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut var delgenomförare i projektet. Projekttiden omfattade, efter förlängning: Resultatet av Opin-Polku blev att de deltagande organisationerna bättre än tidigare känner till vilken vuxenutbildning som erbjuds i regionen och vilka vägar vuxenstuderande kan söka sig för att å utbildning. Ett konkret resultat är det s.k. Lärtorget vid Vasa arbetskraftsbyrå där dess personal och kunder regebundet och enligt en given struktur informeras av de olika organisationerna. Även Korsholms vuxeninstitut tecknade under det avtal, som innebär att vår personal systematiskt informerar om vår verksamhet vid Lärtorget. Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Pågående projekt: Fiskskinnsgarvning: Projektets mål är att öka kunskapen om tillvaratagning av fiskskinn i Österbotten. Tanken är att skapa ett konsthantverk med fiskskinn i kombination med andra material. Projektverksamheten omfattar en föreläsning, en utställning av produkter gjorda av fiskskinn, en kurs i garvning, två kurser i produktsömnad, utställning av kursdeltagarnas produkter samt spridande av information om hantverket. Korsholms vuxeninstitut ansvarar helt och hållet för genomförandet av projektet. Projekttid: Finansiering: Österbottens ELY-central (Operativt program för fiskerinäringen i Finland ), Svenska kulturfonden och Österbottens fiskarförbund. Digitala vägen: Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut har språkläraren och planeraren fram till hösten arbetat med en del av detta material. Projektets huvudman: Yrkesakademin i Österbotten. Korsholms vuxeninstitut är samarbetspart. Projekttid efter förlängning: Finansiering: Europeiska socialfonden via Utbildningsstyrelsen. Musikul: Projektets målsättning är att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och andra människor i samhället genom att samarbeta kring en musik- och teaterproduktion. Integreringen av utvecklingshämmade människor blir på riktigt, dvs. de får en roll o en uppgift precis som vem som helst annan. En annan viktig målsättning är också att ungdomar och vuxna, som inte annars har kontakt med utvecklingshämmade personer, inom projektet får en möjlighet till det. Föreställningen planeras till slutet av 2012 eller början av Finansiering: Svenska kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland. Kompetensforum: Projektet Kompetensforum ägs och leds av Korsholms vuxeninstitut men riktar sig mot hela den finlandssvenska fria bildningen i syfte att erbjuda möjligheter till fortbildning för dess personal. Målsättningarna för projektet är bl.a. att inventera och möta behovet av pedagogiskdidaktisk fortbildning bland nya och mer erfarna lärare, att ge lärare och pedagogisk stödpersonal plattformar för och nätverk inom vilka egna ämnen och sektorer är i fokus och kan utvecklas samt att skapa nya, bestående modeller för fortbildning. Projekttid: Finansiär: Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Regionförvaltningsverket. 11

13 5. Institutets studerande 5.1 Inskrivna studerande Inskrivna studerande totalt Varav kvinnor ,6 % ,1 % ,8 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst Inskrivna elever (Ingår i inskrivna totalt p.5.1) Varav flickor ,3 % ,6 % ,6% 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,1 % *) ,2 % ,4 % Finskspråkiga ,3 % *) ,9 % ,3 % Övriga språk 26 0,5 % 44 0,9 % 59 1,3 % *) OBS! Siffran från 2009 är inte helt tillförlitlig eftersom det förelåg en del brister i registreringen av språktillhörighet av i synnerhet nya studerande då systemet automatiskt valde finska ifall inget annat angavs. Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 31,2 % 6. Undervisning och kursdeltagare Termen kursdeltagare innebär att en och samma studerande kan delta i flera kurser och räknas i varje kurs han/hon deltar. Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt Grundundervisning i konst för barn och ungdom Antal undervisningstimmar **) Kursdeltagare totalt **) **) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht 2011 Uppdragsutbildning, arbetskraftspolitisk Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt Antal undervisningstimmar totalt Antal kursdeltagare totalt

14 7. Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 14 st. Zumba-event med ZumbaTwinz 19.2 och Kvinnodagskväll med ståuppkomiker Mona-Lisa Möckelind och Cayennekören Vårkavalkad med utställning av kursarbeten och uppträdanden Tyg- och hobbyloppis Danskväll med Smedarna och Korsholms Big Band Luciamorgon Julfest Institutets teater- och musikgrupper har haft olika tillställningar under året. 8. Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Rose Heir Kansli Ros-Mari Ventin Planering/Uppföljning Susann Nyman Planering finsk verksamhet Leena Havu-Erhie, fr.o.m , 50 % Marknadsföring/Projekt Annika Staffans, moderskaps-/vårdledig under året Heidi Holm, t.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio, (40 % under fastighetsnämnden) Städtjänster Leila Maaninka (underlyder fastighetsnämnden) Extra personal/kanslibiträde Tomas Björkman, anställd på sysselsättningsstöd (vt) och kvalitetsutvecklingsbidrag (ht) 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Klockars, språk, studieledig fr.o.m Annika Svahn-Niemi, t.f. språklärare fr.o.m Heidi Kilgast, bildkonst Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk Tom Lillas, data Kjell Hjortell, gemensam slöjdlärare med högstadiet 8.3 Timanställda Vid institutet verkade 206 timlärare. Dessutom bidrog 38 föreläsare med sin sakkunskap. (Se bilaga) 9. Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 65 verksamhetspunkter under året. 13

15 10. Bokslut Den statsandelsberättigade verksamheten Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 85/30 87/32 89/27 /deltagare 108/38 107/39 121/36 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % 30 % 31 % 31 % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,32 4,16 4,4 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar Kursdeltagare Förverkligade timmar % 87 % 86 % 87 % Personal, heltid Timlärare Föreläsare Budget 2011 Bokslut 2011 RESULTATRÄKNING , ,05 VERKSAMHETENS INTÄKTER , ,68 Försäljningsintäkter , ,43 Avgiftsintäkter , ,46 Understöd och bidrag , ,77 Övriga verksamhetsintäkter , ,02 VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,73 Personalkostnader , ,41 - Löner och arvoden , ,75 - Lönebikostnader , ,66 Köp av tjänster , ,24 Material, förnödenheter, varor , ,42 Övriga verksamhetskostnader , ,66 Statsandelar

16 11. Mål och strategier 2012 VUXENBILDNINGSNÄMNDEN Bindande målsättningar Målnivå Åtgärd/Mått Uppföljning av undervisningskostnaderna. Att vara ett ledande vuxeninstitut i tiden. Att hålla de maximala kostnaderna per undervisningstimme under 90 och per kursdeltagare under 50. Nya trender och traditioner ges utrymme i form av kurser, föreläsningsteman, evenemang och projekt. Vuxeninstitutet planerar och erbjuder alla kurser som minst sju personer föreslagit. Att externt beviljade medel för att leda och delta i fortbildnings- och andra utvecklingsprojekt uppgår till 5 % av nämndens budget. Minst 10 % av deltagarna ska vara nyinskrivna vid institutet. Att alla heltidsanställda lärare och timlärare med över 10 timmar undervisning per vecka deltar i fortbildning och/eller seminarier. Undervisningsutrymmena och tekniken där förnyas enligt behov. Att sälja kurser motsvarande 10 % av kursavgiftsintäkterna. Kostnader /undervisningstimme. Kostnader /kursdeltagare. Att balansera förnyelse och bevarande av tradition i kursutbud och föreläsningar. Att ta en aktiv roll i utvecklingen av medborgarinstituten och deras verksamhet i Svenskfinland samt att för utvecklingsarbete och internationell verksamhet utnyttja existerande, externa finansieringssystem. Att locka nya deltagare till kurser, föreläsningar, projekt och evenemang genom aktiv och tidsenlig marknadsföring. Att uppmuntra till fortbildning och utveckling av professionalism. Att följa utvecklingen av undervisningsteknologi och metoder med syftet att erbjuda metoder och utrustning anpassade för en aktiv och kunnig befolkning. Att erbjuda attraktiva köptjänster. 15

17 12. Bilagor 12.1 Timmar och deltagare enligt ämne Undervisningstimmar Deltagare totalt Kod Ämne Kurser Män Kvinnor 0000 Föreläsningar, evenemang Fortbildning, specialkurser Bildkonstskolan Teaterskolan Hantverksskolan Musik Scenkonst Bildkonst, tiffany Hobby, textil, praktiska färdigheter Dans Porslin, keramik, decoupage Träslöjd, metall, möbler Finska Svenska Engelska Tyska Franska Ryska Spanska Italienska Andra språk Pensionärsträffar Historia, samhälle Datateknik Natur, miljö, jakt Navigation, skärgård Hälsa, välmående, första hjälp Trädgård Huslig ekonomi Gymnastik, idrott Yoga, pilates, djuptöjning, qigong

18 12.2 Timlärare och föreläsare TIMLÄRARE Ahlqvist Boris Jacobson Jan Peart Chris Österman Tuija Alho Alli Jewander Sune Peltoharju Reino Österåker Annika Anckar Pontus Jokiaho Tanja Pernaa Maria Elisabeth Österåker Peter Andrén-Pada Mary Jussila Jarkko Perälä Jarkko Östman Thomas Annelin Pia Jåfs Ingvor Pått-Lindström Andrea Audas Ole Kajan Mikael Rahikainen Nanna Back Jasmina Karjalainen Katri Rimpilä Minna Backström-Widjeskog Bettina Karlsson Martin Rokala Sami FÖRELÄSARE Berg Karl-Erik Karppi Tanja Ruotsalainen Maire Alarautalahti Sanna Berglund Pia Kecklund Jeanette Rådman Börje Andrén-Pada Mary Bertell Raili Keltto Jenni Rönn Carina Antell Ben Bertills Ida Kiveliö Phannee Rönn Gustav Arnautovic Emina Björk Monica Koski Eija Rönnholm Linda Backgren Ann-Sofi Björk Ulla Kuja-Panula Tarja Rönnlund Yvonne Backlund Sonja Björklund Martha Kunelius Arja-Leena Rönnqvist-Aro Jeanette Backman-Suomela Johanna Blom Ralf Kuusisto Martin Sabel Gert Barkar Lars-Ole Blåfield Paula Kyröläinen Matti Sandqvist Karin Björklund Monica Boholm Malin Käld Christina Sandvik Arvid Blom Carina Båtmästar Malin Källström Marja-Terttu Schoultz-Ekblad Birgitta Herberts Kjell Cederlöf Marja-Leena Laaksonen Marita Skog Camilla Alexandra Herberts Kjell Cleary-Hautaniemi Anne Laatu Marko Skog Kristina Hjortman Johannes Crawford Kim Laatu Minna Slobodeniouk Marianna Hoffman Yvonne Dalloul Bassel Lahti Jarkko Slögs Heidi Höglund Bo-Sanfrid Eharni Juhani Lall Hilde-Ann Smeds Folke Jern Ulla-Maj Ehrs Tina Lehto Ossi Spigiel Lukasz Piotr Jönsson Bodil Ekblad Lina Lervik Daniela Sten Rickard Karlsson Thor-Fredrik Ekman-Kaivonen Jenny Lervik Therése Stenkull-Aura Ann-Christine Kjerulf Ann-Charlotte Enström Margot Lillas Dan Stenman Anna Knip Malin Fagerström Ulla-Britt Lindberg Camilla Stolpe Lisen Källberg Bengt-Ole Fant Camilla Lindeman Heidi Storm Natalia Lall Hilde-Ann Flemming Britt-Helen Lindkvist Christian Storm Ulla Larsson Rune Flykt Jennika Lindroos Gunilla Strömsholm Jenna Linkamo Jaakko Fri Carla Lithén Carola Sundvik Sandra Luther Michael Friberg Johan Lithén Yngve Suves Eija Marroni-Teir Giovanna Friberg Kjell Loo Ann-Sofi Swanljung Lilly Mäkelälammi Riina Friman Rose-Maj Lund Caroline Swanljung Tomas Möckelind Mona-Lisa Furunäs-Wasberg Nina Lund Sara Svenlin Gun Norrgrann Matias Förström Sebastian Löw Britt-Marie Söderholm Viveca Riipinen Taina Geisor Johan Maid Christoffer Söderström Sanna Sand Gunilla Gizaw Hilina Derese Malmi Veikko Tasanko Johan Sand Gunilla Granholm Robert Marroni-Teir Giovanna Toivonen-Temiz Anne Storm Natalia Grannas Kaija Mendelin Jenny Tulinen Maria Uthardt Lorentz Granroth Petter Miklikowska Marta Turtonen Tessa Uusikylä Kari Granö-Träskelin Carina Mitts Richard Varismäki Elena Åhman Suss Grynngärds Sofia Moliis Patricia Wasberg Marianne Öist Christer Grön Marika Myrskog Lukas Vestergård Bengt Österåker Maria Grönqvist-Elo Frida Mäki Vuokko Westergård Hans Hakko Margaretha Mörk Siv Vestergård Rudolf Haldin-Rönn Kerstin Nordling Rosario Westerlund Fredrik Hammarström Jan Norrbo Nina Mikaela Anita Westerlund Mikael Hast Christina Norrgrann Anette Wide Carola Havu-Erhie Leena Nurminen Katja Vidgren Krister Hedman Johan Nurminen Mia Viinikka Anne Hedman Petra Nyback Kjell Wik Tor Helgas Ann-Charlotte Nygren Inga-Britt Wikholm Katharina Hietava Raija Liisa Nygård Camilla Vikström Johan Hiipakka Asko Nygård Curt Willför Geraldine Hjortman Daniel Nyholm Nina Välimäki Matti Hoijar Hannah Nykamb Helena Ylikoski Annina Holm Bjarne Nykvist-Ekström Camilla Ylimartimo Kirsi Holm Gunnel Nystrand Nina Åbacka Jan Holm Majlis Ojala-Koljonen Outi Ågren Kristina Hortans Mariah Olson Cia Åkerholm Monica Isotalo Arja Paxal Lena Östergård Beatrice 17

19 12.3 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2011 Kursutvärderingsblanketten har förnyats och från och med hösten 2011 gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart i elektronisk form i ett urval av kurser under höstterminen, med fokus i synnerhet på nya kurser, nya målgrupper och kurser med nya lärare. Besvarade enkäter Ämnessektor Antal undersökta kurser 84 Motion och dans Konst och musik 6 20 Data 8 25 Språk 9 19 Hantverk *) 10 FRÅGEGRUPPERINGAR: Ditt allmänna omdöme om kursen *) Information och administration *) Undervisningsutrymmet Kursens längd Din uppfattning av kursledaren Kursen gav dig nya synvinklar /färdigheter / ny kunskap Kursen gav dig fysiskt / psykiskt välmående Det var god stämning på kursen Hur motsvarade kursbeskrivningen kursens innehåll? Hur fungerade förhandsinformationen? Hur gick det att få praktisk information under kursens gång? Din uppfattning om undervisningsutrymmets lämplighet? Hur fungerade eventuella tekniska hjälpmedel? Vad anser du om kursens längd? Vad anser du om antalet lektioner per kursträff? Kursledaren behärskade sitt ämne. Kursledarens bemötande av deltagarna. Kursledarens utnyttjande av kurstiden. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna. Svarsalternativen var: 5. Stämmer helt / Mycket bra,, 1. Stämmer inte alls / Mycket dåligt. *) Några av kurserna i ämneskategorin Hantverk kunde inte besvara de här två frågegrupperna p.g.a. en annorlunda enkät varför de kurserna inte ingår i statistiken i dessa två frågegrupper. 18

20 19

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders MALAX KOMMUN PROTOKOLLSIDA Direktionen för Sida 2/13 2013 1 Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats Beslutande x Storfors Sofia ordf. Vest-Berglund Ulrika x Backgren Ann-Sofi,

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghetscentralens operatörer tar alltid emot ditt larm, dygnet runt. De är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från arbete med

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 INLEDNING Styrelsen tackar orkesterns meddlemmar och orkestens ledare för det gågna året och för ett aktivt deltagande i verksamheten, både under övningar

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517

PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517 1 PROTOKOLL 4.5.2010 Nr. 2/2010 Möte: Styrgruppen för EDU-vuxen Datum: 4.5.2010 Tid: Kl. 12.30 14.30 Plats: Arcada, Mötesrum 517 Styrelsemedlemmar: Ordinarie Personlig suppleant Mustajoki Marianne, ordf.

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN Utbildning - ett lyft för livet! Uppmuntra till läsglädje för lyckat lärande Fredag kl. 13.30 och lördag kl. 11.30 i Hörnan Satya Brink kopplar samman forskning och politik

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan. Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 6 Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 1. SPRÅKPROGRAMMETS BAKGRUND Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2007 att för staden utarbetas ett språkprogram; Stadsstyrelsen tillsatte 21.11.2009

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Drottningholm. Guidespråk. Guider

Drottningholm. Guidespråk. Guider E-post: info@guidestockholm.com Drottningholm Det bästa sättet att närma sig Drottningholm är med en gammalt fint fartyg eller ångbåt från Stadshuskajen i centrala Stockholm. Turen tar knappt en timme

Läs mer

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden:

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: SSJ SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: Klaus Mönkkönen Svante Lindvall Sverre Sandås Guy Kronholm Ralf Wenman ordf. sekr. Lördagen

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF

ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND RF STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Medlemsbankerna hade en positiv utveckling under 2014. Räntenettot ökade med 10,9 procent jämfört med - 3,0 procent

Läs mer

Bildkonstskola Kuvataidekoulu. Teaterskola. Hantverksskola. e r p. t e. e p e T 6. us l a p. o ch u n g ja n

Bildkonstskola Kuvataidekoulu. Teaterskola. Hantverksskola. e r p. t e. e p e T 6. us l a p. o ch u n g ja n vuxeninstitutet.korsholm.fi aikuisopisto.mustasaari.fi Bildkonstskola Kuvataidekoulu Teaterskola Hantverksskola ande konstundervis Grundlägg ning för e r p u s n o e p e t e i barn a t us l a p T sille

Läs mer

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv?

Ja Nej Vet ej. Hur nöjd är du med ditt studentliv? Önskar du dig ett roligare studentliv? Vårterminen 2013 tyckte läkarstudenterna såhär om sitt studentliv! Sammanlagt svarade 175 studenter på enkäten för oss i Medicinska Föreningen är era svar otroligt värdefulla. Tack för er hjälp nu ska

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi www.korsholm.fi Näringslivsstrategi Handlingsplan 2014 2015 Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014 Vision Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholm den naturliga kommunen för företag

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal.

HITTEGODS Om man tappat eller förlorat någonting är det bäst att kontakta lärarna vid respektive undervisningslokal. Föräldra Guide VÄLKOMMEN TILL ESBO BILDKONSTSKOLA! Esbo bildkonstskola grundades år 1979. Skolan ger grundundervisning i bildkonst enligt den den fördjupande lärokursen åt barn och unga i åldern 5 20 år.

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2013

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2013 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2013 SPRÅK Engelska fortsättning måndag 15.30 Christer Andersson 446508 tisdag 10.00 Birgit Savolainen 34616 tisdag 13.00 Birgit Savolainen

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 17-jan Anki Lind Lotta Enström Klara Haglund Emma Magnusson Josefine Kardyb 23-jan Elenor Landgren Jessica Eklund

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Klubbrekord

Klubbrekord DAMER 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,48 1989 100 m Birgitta Fredriksson -60 12,3 1988 200 m Birgitta Fredriksson -60 25,47 1989 400 m Emilia Österman -88 58,41 2004 800 m Marina Danielsson -56 2.15,39

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄN. Studieprogram. Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se

JÖNKÖPINGS LÄN. Studieprogram. Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se JÖNKÖPINGS LÄN Studieprogram Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG JÖNKÖPING 2015 1 WWW.ABF.SE/JONKOPINGSLAN Bra att veta! Anmäl dig per telefon,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

SLUTRAPPORT. 3. Sammanfattning

SLUTRAPPORT. 3. Sammanfattning SLUTRAPPORT 1. Aktör: Finlands svenska Marthaförbund rf utbildningsprojekt 2. Projekt: Marthas specialstyrka inspiratörer för en hållbar livsstil (nedan kallat Marthainspiratörer) Projektnummer: 10538

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ALE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

FRISKIS&SVETTIS ALE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET FRISKIS&SVETTIS ALE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011 Allmänt om året 2011 Vi hade PUB-kväll den 28 januari. Funktionärsträff (ledare) i Göteborg den 26 februari: Caroline Kristiansson, Ariane

Läs mer

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 19:15 19:45 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 11 05 09 Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 Vi möter dig där du står och hjälper dig vidare Postadress Besöksadress Växel 08-5555 89 00 Plusgiro 162 78 87-1 Box 220 Attundavägen 1A Fax 08-758 99 31 Bankgiro

Läs mer