Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1. Rektors översikt 2 2. Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 5 3. Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 6 4. Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Språk och litteratur Bildkonst och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Projekt Institutets studerande Inskrivna studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning Undervisning och kursdeltagare Aktiviteter och evenemang Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal Timanställda Verksamhetspunkter Bokslut Mål och strategier Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Timlärare och föreläsare Utvärdering av verksamheten kalenderåret

3 1. Rektors översikt Verksamhetsåret 2011 Korsholms kommuns visioner och målsättningar är det som styr verksamheten vid Korsholms vuxeninstitut och vi har en uttalad målsättning att vara ett ledande institut i tiden och Svenskfinland. Detta kunde lätt bli något som stannar vid vackra ord i ett styrdokument men vi som arbetar vid institutet upplever tvärtom att den målsättningen är något som dagligen är närvarande i vårt sätt att tänka och arbeta. Vi beskriver oss gärna som en utbildningsorganisation, som vill visa på nya möjligheter och som inte räds att utveckla sin verksamhet. Kvalitet ska synas i det dagliga arbetet, inte endast i de manualer man formulerar som instrument för ledning av och arbetet inom organisationen. Korsholms vuxeninstitut är en pålitlig och innovativ organisation som målmedvetet arbetar för en god standard och kvalitet på sina utbildningstjänster. Detta syns i stabilt deltagarantal och kursverksamhet i alla kommundelar och är således i samklang med den kommunala målsättningen att erbjuda god service till invånarna. Uppdateringen av kvalitetsledningssystemet enligt standarden ISO 9001/2008 genomfördes med extern revision den 23 september. Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten levererades utan avvikelser. De genomförda undervisningstimmarna var totalt , varav statsandelsberättigade timmar. Det totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) i den statsandelsberättigade undervisningen var 9 095, en minskning med 497 deltagare. De siffermässiga budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Projekt och beviljade bidrag under året: Statsunderstöd för studiesedlar Kvalitetsutvecklingsbidrag Fiskskinnsgarvning Fiskskinnsgarvningsbidrag Förberedande besök (Italien och Slovenien) Fortbildningskurs (rektor) Musikprojektet Musikul Kunnig: Kompetensforum Utbildningsstyrelsen Undervisnings- och kulturministeriet Ely -centralen Österbottens fiskarförbund CIMO CIMO Svenska kulturfonden Undervisnings- och kulturministeriet Under avsnitt 4.9 presenteras alla under 2011 pågående projekt inklusive sådana där ersättning för arbetsinsats och andra kostnader utbetalas retroaktivt. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om , vilket i praktiken inneburit att många under 2011 kunnat delta i kurser till en rabatterad avgift. Bidraget ges för att befrämja kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter i vissa ämnen. Man kan konstatera, att förmånen har gjort det möjligt och lättare för många att delta i kurser. De studiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade utnyttjades av 32 personer under Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI), Bildningsforum och Kansalaisopistojen liitto (KoL). I en berättelse, som ska fånga verksamheten bör jag nämna, att 2011 blev det år då vi tydligt markerade betydelsen av vår finskspråkiga verksamhet genom att på 50 % anställa en planerare för den sektorn. Planeraren fungerar som kontaktperson för såväl timlärare som studerande och kan bygga upp en målinriktad, fungerande verksamhet för att möta de behov våra finskspråkiga kommuninvånare har. Procentuellt syns redan en uppgång i deltagarantalet i statistiken för höstterminen 2011 men hoppas att vi på sikt kan utöka anställningen till en heltidssyssla. Projektprofilen hölls på en fortsatt hög nivå och många externa finansiärer visade åter intresse för Korsholms vuxeninstituts initiativ och idéer. Det tillför institutet mycket att få möjlighet att delta i olika slags projekt och syftet är alltid att de skall involvera och stöda kärnverksamheten. 2

4 Korsholms vuxeninstitut leder och agerar projektägare för fortbildningsprojektet Kompetensforum, som inleddes fr.o.m hösten 2011 och riktar sig till all personal inom den svenskspråkiga fria bildningen. Detta finansieras till 100 % av Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med de deltagande organisationerna. Musikul en musikproduktion där personer med utvecklingsstörning och/eller annat handikapp samarbetar med normalstörda - fick bidrag och arbetet med att planera kunde inledas under Ett samarbete med många olika parter pågår ända till dess att produktion är klar och avslutad. Vi har upplevt att det fortsättningsvis finns ett stort intresse för språkkurser, vilket syns speciellt tydligt t.ex. gällande spanska och italienska där oväntat stort antal anmälda lett till att vi ordnat parallellgrupper. Hantverket och konsten är alltid populära, liksom olika IT-kurser. Genom att erbjuda god undervisning och målmedvetet arbeta för att utveckla och bibehålla en hög standard på undervisningsutrymmen och -teknologi vill Korsholms vuxeninstitut vara en professionell och seriös utbildningsanordnare. Man kan konstatera, att vi snabbt bör svara på behov och möta trender, en utmaning som väl kan antas av ett institut med fast anställda lärare och annan personal med utvecklingsansvar för olika sektorer. Under året har allmänna föreläsningar ordnats i Korsholmssalen men även inom grupperna Tematräffar för män och Tematräffar för kvinnor har många föreläsare bidragit på intressanta teman med allmänbildande innehåll. Pensionärscirklarna ute i byarna får en gång i månaden lyssna till något intressant föredrag eller något musikframträdande. Höstens första evenemang blev även 2011 Tyg- och hobbyloppis, som numera är att betrakta som en tradition och fin inledning på läsårets hantverkskurser. Zumba -febern har fortsatt och för alla dem som deltar i våra kurser ordnades två Zumba -evenemang där stämningen var god och deltagandet högt. Våra dansorkestrar bjöd en kväll i november upp till dans i vuxeninstitutets aula och året avslutades med en mycket stämningsfull julfest där många kursdeltagare stod för programinslagen. Det har åter varit ett aktivt och händelserikt år vid Korsholms vuxeninstitut. Det stora, gemensamma arbetet med att erbjuda värdefull utbildning och möjligheter till social samvaro, har utförts av Vuxeninstitutets lärare, administrativa personal, föreläsare, kommunens förtroendevalda samt olika myndigheter och organisationer. Jag riktar ett stort tack till alla som gjort våra kurser, föreläsningar och evenemang möjliga! Rose Heir 3

5 2. Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 5 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 1 Tom Kecklund ordf. 2 Karl-Erik Borg 1 Per Thomasfolk vice.ordf. 2 Marlene Gädda 2 Back Riitta 1 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 4 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Ann-Mari Kronholm 0 Synnöve Svanström 5 Maj-Helen Nyback 0 Pia Backman 4 Susann Rabb 5 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 4 Anu Knuutti 0 Erkki Mäntyharju kommunstyrelsens representant 2 Rose Heir, föredragande och sekreterare 5 Nämndens centrala beslut under året: Diarienr 3 37 / 2011 Dispositionsplan för / 2011 Investeringar / 2011 Aktuell och planerad projektverksamhet 6 40 / 2011 Personalbehov / 2011 Räddnings- och utrymningsplan 8 42 / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Godkännande av verksamhetsberättelse för / 2011 Ramprogram för kursplaneringen höstterminen / 2011 Godkännande av kursavgifter för / 2011 Beslut om undervisningsgruppernas storlek / 2011 Från invandrare till kommuninvånare - vuxenbildningsnämndens utlåtande / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ekonomisk uppföljninig / 2011 Godkännande av läroplan för grundundervisning i hantverk för barn och ungdom / 2011 Planering av höstens studieprogram / 2011 Studiesedlarnas användning / 2011 Nämndens utlåtande rörande förslaget till klimat- och energistrategi / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Fullmakt till KTOL:s förbundsmöte i Villmanstrand / 2011 Studieprogrammet, höstterminen / 2011 Uppföljning av verksamhet och ekonomi / 2011 Budgetbehandling (2012) / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ram för kursplaneringen / 2011 Studieprogrammet för vårterminen / 2011 Studiesedlarnas användning vårterminen / 2011 Kursverksamhet för barn och ungdom / 2011 Extern revision / 2011 Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten / 2011 Information, meddelanden och initiativ 4

6 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Mål och förverkligande Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel 30 % 31 % 31 % Effekt Kundnöjdhet * 4,32 4,16 4,4 * Medeltal av utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3. Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Kursutvärderingsblanketten har förnyats och från och med hösten 2011 gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart elektroniskt i ett urval av kurser, i synnerhet nya kurser och kurser med nya lärare. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Motion och dans 4,5 Konst och musik 4,3 Data 4,4 Språk 4,4 Hantverk och praktiska färdigheter 4,4 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 121 Bruttoutgifter / undervisningstimme 89 Nettoutgifter / undervisningstimme 27 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 9095 Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 291 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 31,2 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst Samarbetsparter Bildningsforum Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Finlands röda kors Folkhälsan Hembygdsföreningar Martaföreningar Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun kehitysvammasten tuki r.y.) Internationella skolorna i Stockholm Kommunens nämnder och Äldrerådet 5

7 Medborgarinstitutens förbund KoL ry Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) Pensionärsföreningarna i Korsholm Regionförvaltningsverket (RFV) RJ-Kuntoiluseteli Oy Smartum Oy Stundars r.f. Undervisnings- och kulturministeriet Ungdomsföreningarna i Korsholm Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen Utbildningsstyrelsen Vasa arbets- och näringsbyrå Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina: A-datakörkort Projekt, antal Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.4 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Ansvarsområde: Rose Heir Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna och cirklarna för pensionärer. Föreläsningar som detta år lockat många åhörare har varit följande: 50 år sedan flyget stördade i Kvevlax (Bo-Sanfrid Höglund och Johannes Hjortman), Äkta mat (Thor-Fredric Karlsson), Maria Åkerblom i fakta och fiktion (Gustav Björkstrand och Jolin Slotte), När horisonten flyttar sig om att anpassa sig till en ny tid (Bodil Jönsson), Ta ett piller och var tyst (Anne Manner), Vill, tror och tänker göra (Rune Larsson). Två miniserier ordnades under hösten: Finlands historia och Bygga och bo. En turistguideutbildning inleddes på hösten i samarbete med Vasa arbis och föreningen Vasa-Korsholm guider r.f. Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 85,2% 98,4% 89,2 % Antal kursdeltagare Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars (vt), Annika Svahn-Niemi (ht) Vuxeninstitutet har under året erbjudit språkkurser i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, och italienska. En nyhet på våren var nybörjarkursen i kinesiska, och på hösten erbjöds även en 6

8 fortsättningskurs i kinesiska. Under höstterminen erbjöds även en kurs i arabiska för resenärer, men som tyvärr inte fick tillräckligt med deltagare. Intresset för nybörjarkursen i ryska, Ryskans ABC, var speciellt stort. Under året har samarbete med Internationella skolorna i Stockholm påbörjats. Kursdeltagarna kan delta i en språkkurs vid Korsholms vuxeninstitut, och har därefter möjlighet att delta i en språkresa i ett land där målspråket talas. Vårterminen 2011 erbjöds en kurs i engelska på mellannivå, med språkkurs och resa till Dublin, Irland. Kursen fick tyvärr inte tillräckligt med deltagare. Hösten 2011 erbjöds en nybörjarkurs i spanska, med möjlighet att i maj 2012 delta i resa och språkkurs i Barcelona, Spanien. Kursen har fått fem anmälningar. En nyhet gällande studieprogrammen 2011 (vår och höst) är att kurser riktade till invandrare, eller med kursspråket engelska, fått en egen sida i studieprogrammet. På så sätt är kurserna lättare att hitta för utlänningar, men också för svensk- eller finskspråkiga som vill gå en kurs där kursspråket är engelska. Kurser speciellt riktade till invandrare har under årets lopp varit bland annat Swedish for beginners och Finnish for beginners. Tidigare har Vuxeninstitutet enbart erbjudit grundkurser för utlänningar i svenska och finska, men höstterminen 2011 erbjöds även en Fortsättningskurs i svenska, men kursen fick dessvärre inte tillräckligt med deltagare. På hösten gavs också möjlighet till en tilläggsdel, kallad Swedish for beginners PLUS. I denna kursdel var det tänkt att studerande skulle få möjlighet till självstudier och extra övningar. Varje deltagare skulle också erbjudas möjlighet att enskilt få träna sina muntliga kunskaper med läraren, vilket var ett önskemål i utvärderingen av förra årets kurs. Inte heller denna kurs blev av på grund av för få deltagare. Ett nytt koncept gällande studier i svenska för utlänningar hade också planerats för höstterminen. DIY Swedish erbjuder möjlighet att studera svenska på egen hand och i egen takt, men med individuell handledning av en lärare. Studierna kan påbörjas när som helst under året, och i kursavgiften ingår fem närstudietillfällen med läraren. Den flexibla kursstarten är en positiv nyhet för utlänningar som flyttar till kommun när som helst under årets lopp. På grund av lärar- och tidsbrist har den här typens kurs ännu inte startat. En medveten strävan har gjorts för att utöka antalet kurser som kombinerar utövande av ett språk med någon form av praktisk färdighet. Under våren erbjöds kursen Awakening to Landscapes Painting as a Means of Inner Development, som kombinerade målning och engelska. Läraren är konstterapeut och kommer från Storbritannien. Kursen var omtyckt och kommer att erbjudas på nytt. På hösten erbjöds även kursen Rethinking your home, där datakunskaper var i fokus men kursspråket var engelska. Kursen fick ändå inte tillräckligt med deltagare. Under året har även tre speciella språkinriktade tillställningar ordnats. På våren ordnades två välbesökta kurstillfällen om Australien och australiensiska viner, med wine maker Kim Crawford som föreläsare. Crawford är australiensare bosatt i Korsholm. Till hösten planerades dels en spansk allsångskväll och dels en tysk kväll med inriktning på Düsseldorf och Moseldalen. Den spanska kvällen inhiberades på grund av för litet deltagarantal, men den tyska kvällen ordnades med Johanna Backman-Suomela som föreläsare. Kvällen som hade 27 deltagare avslutades med Moselvin och tilltugg och småprat på tyska. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,6 % Antal kursdeltagare Bildkonst och scenkonst Ansvarsområde: Heidi Kilgast Detta avsnitt har tidigare också inkluderat Grundundervisning i konst för barn och ungdom, vilken nu finns i ett eget avsnitt, se punkt 4.8. Inom konsten har kortare kurser, bland annat teckning, pastell och kortpyssel fungerat bra. På vårterminen ordnades även en kurs i raku-bränning. Populära kurser var fotografering med systemkamera och två fullbokade kurser ordandes, en i Karperö och en i Tölby. Som nyheter för året var en kurs i digital fotografering för seniorer, som drog många deltagare samt en kurs i miljökonst, som tyvärr inhiberades på grund av för få anmälda. Inom scenkonsten har Vuxeninstitutet som tidigare år samarbetat med föreningarna Korsholms Teater, Smedsby uf och Replot uf och verkställt amatörteaterverksamhet i kommunen både under vinterhalvåret i 7

9 form av revyer och spex samt under vår och sommar i form av sommarteaterverksamhet bl.a. vid Båskas och Skäriteatern Undervisningstimmar: planerade 2016 förverkligade ,8% Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell Inom den praktiska sektorn har kurser ordnats i textil, trä, metall, hobby, trädgård och matlagning (våren). 311 kurser planerades under året inom praktiska färdigheter varav 300 genomfördes och 24 kurser inom huslig ekonomi planerades varav 16 genomfördes. Målsättningen att skapa och erbjuda minst en ny kurs per termin med återbruk och hållbar utveckling som tema resulterade i kurserna Återbruks och sömnadsverkstad, Ekodeko och Fläta korgar av kaffepaket. Populära kurser med stort antal deltagare var: Ekostädning, Naturkosmetik, Skapa egna pepparkaksformer, Pärlan för dig, Fläta korgar av kaffepaket och Sy av fiskskinn. Under våren drogs följande kurser in: Lökar och knölar, Festmatlagning för män i Vallvik, Det doftar nybakt, Sötsaker, Vårprimörer, En smakresa-, Trädgårdsplanering i Petsmo, Förnya dina krukväxter, Sköt om din båt i Petsmo, Bygg en häftig lådbil, Snickra för trädgården, Slöjda i ris och vide, Näverslöjd vid Seniorpunkten Inhiberade kurser hösten 2011 var: Textilsugan i Toby, Amigurumi i Tölby och Lökar och knölar Flera trä- och metallslöjdskurser kunde inte heller starta p.g.a. att renoveringen av slöjdsalarna vid Keskuskoulu drog ut på tiden. Tyg- och hobbyloppis ordnades för tredje gången i september och rönte stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar. Där presenterades våra nya kurser och vi fick många anmälningar till olika kurser. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,1 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Motion, dans och hälsa är en stor sektor vid institutet som lockar många deltagare. En viktig målsättning har alltid varit att erbjuda möjlighet till ledd motion i alla delar av kommunen. Likaså att utbudet ska omfatta kurser under olika tider av dagen för att tillmötesgå olika målgruppers behov, dvs. både dagtid, sen eftermiddag efter arbetstid, kvällstid och även veckoslut. Utbudet av motion för specialgrupper, i synnerhet seniorer, har ökat något i form av fler Zumba Gold timmar dagtid i Smedsby och Seniorgymnastik Solf. Glädjande var att institutet igen kunde erbjuda motionsgymnastik i Söderudden efter ett uppehåll på några år. Även flera kurser för föräldrar och barn erbjöds på flera håll utgående från efterfrågan och tillgång på ledare. En annan kursnyhet var Taiji morgongymnastik kl 7-8 på morgonen. En veckoslutskurs i Anti-gymnastik hölls med Pontus Anckar, en av Finlands få diplomerade instruktörer i metoden. Dansnyheter under året har varit nybörjarkurs i fusku, jazzdans, lindy hop och salsa. Nyheter som tyvärr inte lockade tillräckligt med deltagare var folkdans för juniorer, FolkJam och Bollywood, den senare troligen p.g.a. olämplig tidpunkt. Eftersom zumba varit en av kursframgångarna ordnades under året två zumba-event i samarbete med ZumbaTwinz från Stockholm och institutets egna zumba-ledare. På hösten ordnades även en trivsam 8

10 danskväll i vuxeninstitutets aula för allmänheten med institutets egna orkestrar Smedarna och Korsholm Big Band. Bland annat deltagarna från Lindy hop kursen passade på att komma och dansa till swingmusiken. Konceptet med GympaFlex-kort (på finska Jumppajousto) fortsatte. För 65 kunde vem som helst lösa ut ett personligt med fotoförsett kort som berättigar personen att fritt delta i merparten av institutets motionsutbud vid utan att binda sig till någon särskild kurs. 55 kort såldes både under våren och hösten. Kortet har uppskattats i synnerhet av personer med skiftesjobb. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,5 % ,7 % Antal kursdeltagare Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas I likhet med flera tidigare år kunde två nya läroavtalsgrupper för Datoranvändarens A-körkort starta även våren En svenskspråkig och en finskspråkig grupp. Utbildningen räcker ca 9 månader och bekostas av Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Antalet datorkörkort som Vuxeninstitutet kunde examinera efter avslutade kurser var 20 stycken. Både vår- och höstterminen har intresset för våra seniordatakurser fortsättningsvis varit stort. Ett annat område som också under året haft ett fortsatt stort intresse är foto- och bildhanteringskurserna. Populära kurser var t.ex. Kameran till datorn -kurserna och Skapa din egen fotobok. Sammanlagt deltog 343 kvinnor och 152 män. Antalet förverkliga kurser var 54 stycken. Kurser som däremot ser ut att förlora i intresse och troligen försvinner inom en snar framtid är datakörkortskurserna kvällstid, då endast fem av sju moduler kunnat starta på grund av deltagarantalet. Vi har i vår marknadsföring även börjat rikta in oss mot företagen i nejden för att erbjuda fortbildning för personal i form av olika uppdragsutbildningar. En sådan utbildning genomfördes under våren Programmässigt tvingades vi till en återgång (s.k. down-grade) till en äldre version av operativsystemet i Mediasalen, då Windows 7 som varit installerat började fungera allt mer instabilt på alltfler datorer och vi fick återinstallera Windows Vista på datorerna. För övrigt har inga förändringar skett på datorerna beträffande användarprogrammen. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,4 % ,7 % Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie, anställd fr.o.m på 50 % som planerare för finskspråkiga sektorn. Antalet enspråkigt finska kurser under året har varit 82. Därutöver har 136 kurser varit aktivt tvåspråkiga, ett koncept som fungerat bra tack vare kompetenta lärare. Sammanlagt utgjorde de finska och tvåspråkiga kurserna 37 % av det totala kursutbudet. Totalt har 890 finskspråkiga deltagit i vuxeninstitutets kursverksamhet under året. Procentuellt utgjorde de 19,3 % av totala antalet studerande vilket är en ökning med 0,4 %-enheter från föregående år (Se punkt 5.3) Bland de finskspråkiga/tvåspråkiga kurserna fanns bl.a. följande nyheter: Kuvista kankaalle, Kangaskuvat valmiiksi töiksi, Mindfulness, Kangaskollaasi,Joulukorttikurssi, Jouluiset huopatuotteet, Himmelikurssi, Sienet tutuksi syksyinen sieniretki, Viulunsoitto, Laulu, Betonista valaminen suuressa muodossa. Teematreffit var en ny pensionärscirkel för finskspråkiga daglediga, med olika föreläsare och teman varje gång. 9

11 Föreläsningar på finska har varit Aitoa ruokaa, Unen merkitys hyvinvoinnille, Vastaiskuja inhimillisen elämän puolesta (Kari Uusikylä), Narsismi yhteiskunnallisena ongelmana (Taina Riipinen), Erityisopetuksen haasteet (Sanna Alarautalahti) Undervisningstimmar finsk-/tvåspråkiga kurser: planerade förverkligade % ,2 % Antal kursdeltagare Timmarna utgörs av kurser från olika ämnen och ingår därför delvis även i den övriga ämnesvisa statistiken. 4.8 Grundundervisning i konst för barn och ungdom Ansvarsområde: Heidi Kilgast (bildkonst, teater), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (hantverk) Bildkonstskolan för barn och ungdom ordnades i Smedsby, Kvevlax, Replot, Karperö, Solf och Toby. Sammanlagt fanns det 11 fungerande grupper, varav 7 svenskspråkiga, 3 tvåspråkiga och en finskspråkig grupp. Under året fick 4 elever från verkstadsstudierna slutintyg efter sammanlagt 7 år i bildkonstskolan. Teaterskolan hade 4 svenskspråkiga grupper, 2 grupper i Kvevlax, en grupp i Karperö och en i Replot. En teaterkurs för ungdomar har fungerat som en fristående del av teaterskolans läroplan. Timlärare i Teaterskolan och ungdomsteatern har varit dramainstruktör Sandra Sundvik. Hantverksskolan inledde sin verksamhet på höstterminen med två fullbokade svenskspråkiga grupper, en i Smedsby och en i Solf. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,2 % % 946 *) 85,2 % Antal kursdeltagare *) *) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Ansvarsområde: Rose Heir Uppdragsutbildning innebär specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras av köparen. Motiven till att institutet arrangerar sådan är bl.a. att - den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har - den ger intäkter till verksamheten - institutets utrymmen och utrustning utnyttjas effektivt Under 2011 har två (sv+fi) läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Därtill har 5 specialbeställda kurser ordnats för olika organisationer samt kommunens personal. Sammanlagt har 244 h verkställts med 291 kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Heidi Holm / Rose Heir Från och med har Korsholms vuxeninstitut en planerare anställd på heltid. Planeraren arbetar förutom med marknadsföring också med projekt, vilket innebär att projekt mer än tidigare har blivit en självklar del av vuxeninstitutets verksamhet. Under året har vi på institutet arbetat aktivt med att analysera behov och forma nya projektidéer, samt sända in ansökningar om projektmedel. Projektverksamheten ska stöda och utveckla olika områden i kärnverksamheten och vara av olika kategorier och storlek. Under året har projekten blivit färre men större till sin omfattning. 10

12 Under året avslutade projekt: IRV-tjänster för vuxna: IRV-tjänster för vuxna är ett relativt nytt begrepp. I står för Information, R för Rådgivning och V för Vägledning. Arbets- och näringsministeriet samt Undervisningsministeriet i Finland samarbetar för att utveckla dessa tjänster för den vuxna befolkningen. Hela landet omfattas av projekt (Opinovi) som konkret utvecklar nytänkande gällande denna typ av tjänster. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet EDU-vuxen som har fått medel för att arbeta kring detta i Svenskfinland och Opinpolku (Lärstigen; avslutat ) som har Vasaregionen som sitt arbetsfält. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). OpinPolku: OpinPolku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut var delgenomförare i projektet. Projekttiden omfattade, efter förlängning: Resultatet av Opin-Polku blev att de deltagande organisationerna bättre än tidigare känner till vilken vuxenutbildning som erbjuds i regionen och vilka vägar vuxenstuderande kan söka sig för att å utbildning. Ett konkret resultat är det s.k. Lärtorget vid Vasa arbetskraftsbyrå där dess personal och kunder regebundet och enligt en given struktur informeras av de olika organisationerna. Även Korsholms vuxeninstitut tecknade under det avtal, som innebär att vår personal systematiskt informerar om vår verksamhet vid Lärtorget. Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Pågående projekt: Fiskskinnsgarvning: Projektets mål är att öka kunskapen om tillvaratagning av fiskskinn i Österbotten. Tanken är att skapa ett konsthantverk med fiskskinn i kombination med andra material. Projektverksamheten omfattar en föreläsning, en utställning av produkter gjorda av fiskskinn, en kurs i garvning, två kurser i produktsömnad, utställning av kursdeltagarnas produkter samt spridande av information om hantverket. Korsholms vuxeninstitut ansvarar helt och hållet för genomförandet av projektet. Projekttid: Finansiering: Österbottens ELY-central (Operativt program för fiskerinäringen i Finland ), Svenska kulturfonden och Österbottens fiskarförbund. Digitala vägen: Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut har språkläraren och planeraren fram till hösten arbetat med en del av detta material. Projektets huvudman: Yrkesakademin i Österbotten. Korsholms vuxeninstitut är samarbetspart. Projekttid efter förlängning: Finansiering: Europeiska socialfonden via Utbildningsstyrelsen. Musikul: Projektets målsättning är att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och andra människor i samhället genom att samarbeta kring en musik- och teaterproduktion. Integreringen av utvecklingshämmade människor blir på riktigt, dvs. de får en roll o en uppgift precis som vem som helst annan. En annan viktig målsättning är också att ungdomar och vuxna, som inte annars har kontakt med utvecklingshämmade personer, inom projektet får en möjlighet till det. Föreställningen planeras till slutet av 2012 eller början av Finansiering: Svenska kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland. Kompetensforum: Projektet Kompetensforum ägs och leds av Korsholms vuxeninstitut men riktar sig mot hela den finlandssvenska fria bildningen i syfte att erbjuda möjligheter till fortbildning för dess personal. Målsättningarna för projektet är bl.a. att inventera och möta behovet av pedagogiskdidaktisk fortbildning bland nya och mer erfarna lärare, att ge lärare och pedagogisk stödpersonal plattformar för och nätverk inom vilka egna ämnen och sektorer är i fokus och kan utvecklas samt att skapa nya, bestående modeller för fortbildning. Projekttid: Finansiär: Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Regionförvaltningsverket. 11

13 5. Institutets studerande 5.1 Inskrivna studerande Inskrivna studerande totalt Varav kvinnor ,6 % ,1 % ,8 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst Inskrivna elever (Ingår i inskrivna totalt p.5.1) Varav flickor ,3 % ,6 % ,6% 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,1 % *) ,2 % ,4 % Finskspråkiga ,3 % *) ,9 % ,3 % Övriga språk 26 0,5 % 44 0,9 % 59 1,3 % *) OBS! Siffran från 2009 är inte helt tillförlitlig eftersom det förelåg en del brister i registreringen av språktillhörighet av i synnerhet nya studerande då systemet automatiskt valde finska ifall inget annat angavs. Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 31,2 % 6. Undervisning och kursdeltagare Termen kursdeltagare innebär att en och samma studerande kan delta i flera kurser och räknas i varje kurs han/hon deltar. Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt Grundundervisning i konst för barn och ungdom Antal undervisningstimmar **) Kursdeltagare totalt **) **) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht 2011 Uppdragsutbildning, arbetskraftspolitisk Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt Antal undervisningstimmar totalt Antal kursdeltagare totalt

14 7. Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 14 st. Zumba-event med ZumbaTwinz 19.2 och Kvinnodagskväll med ståuppkomiker Mona-Lisa Möckelind och Cayennekören Vårkavalkad med utställning av kursarbeten och uppträdanden Tyg- och hobbyloppis Danskväll med Smedarna och Korsholms Big Band Luciamorgon Julfest Institutets teater- och musikgrupper har haft olika tillställningar under året. 8. Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Rose Heir Kansli Ros-Mari Ventin Planering/Uppföljning Susann Nyman Planering finsk verksamhet Leena Havu-Erhie, fr.o.m , 50 % Marknadsföring/Projekt Annika Staffans, moderskaps-/vårdledig under året Heidi Holm, t.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio, (40 % under fastighetsnämnden) Städtjänster Leila Maaninka (underlyder fastighetsnämnden) Extra personal/kanslibiträde Tomas Björkman, anställd på sysselsättningsstöd (vt) och kvalitetsutvecklingsbidrag (ht) 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Klockars, språk, studieledig fr.o.m Annika Svahn-Niemi, t.f. språklärare fr.o.m Heidi Kilgast, bildkonst Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk Tom Lillas, data Kjell Hjortell, gemensam slöjdlärare med högstadiet 8.3 Timanställda Vid institutet verkade 206 timlärare. Dessutom bidrog 38 föreläsare med sin sakkunskap. (Se bilaga) 9. Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 65 verksamhetspunkter under året. 13

15 10. Bokslut Den statsandelsberättigade verksamheten Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 85/30 87/32 89/27 /deltagare 108/38 107/39 121/36 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % 30 % 31 % 31 % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,32 4,16 4,4 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar Kursdeltagare Förverkligade timmar % 87 % 86 % 87 % Personal, heltid Timlärare Föreläsare Budget 2011 Bokslut 2011 RESULTATRÄKNING , ,05 VERKSAMHETENS INTÄKTER , ,68 Försäljningsintäkter , ,43 Avgiftsintäkter , ,46 Understöd och bidrag , ,77 Övriga verksamhetsintäkter , ,02 VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,73 Personalkostnader , ,41 - Löner och arvoden , ,75 - Lönebikostnader , ,66 Köp av tjänster , ,24 Material, förnödenheter, varor , ,42 Övriga verksamhetskostnader , ,66 Statsandelar

16 11. Mål och strategier 2012 VUXENBILDNINGSNÄMNDEN Bindande målsättningar Målnivå Åtgärd/Mått Uppföljning av undervisningskostnaderna. Att vara ett ledande vuxeninstitut i tiden. Att hålla de maximala kostnaderna per undervisningstimme under 90 och per kursdeltagare under 50. Nya trender och traditioner ges utrymme i form av kurser, föreläsningsteman, evenemang och projekt. Vuxeninstitutet planerar och erbjuder alla kurser som minst sju personer föreslagit. Att externt beviljade medel för att leda och delta i fortbildnings- och andra utvecklingsprojekt uppgår till 5 % av nämndens budget. Minst 10 % av deltagarna ska vara nyinskrivna vid institutet. Att alla heltidsanställda lärare och timlärare med över 10 timmar undervisning per vecka deltar i fortbildning och/eller seminarier. Undervisningsutrymmena och tekniken där förnyas enligt behov. Att sälja kurser motsvarande 10 % av kursavgiftsintäkterna. Kostnader /undervisningstimme. Kostnader /kursdeltagare. Att balansera förnyelse och bevarande av tradition i kursutbud och föreläsningar. Att ta en aktiv roll i utvecklingen av medborgarinstituten och deras verksamhet i Svenskfinland samt att för utvecklingsarbete och internationell verksamhet utnyttja existerande, externa finansieringssystem. Att locka nya deltagare till kurser, föreläsningar, projekt och evenemang genom aktiv och tidsenlig marknadsföring. Att uppmuntra till fortbildning och utveckling av professionalism. Att följa utvecklingen av undervisningsteknologi och metoder med syftet att erbjuda metoder och utrustning anpassade för en aktiv och kunnig befolkning. Att erbjuda attraktiva köptjänster. 15

17 12. Bilagor 12.1 Timmar och deltagare enligt ämne Undervisningstimmar Deltagare totalt Kod Ämne Kurser Män Kvinnor 0000 Föreläsningar, evenemang Fortbildning, specialkurser Bildkonstskolan Teaterskolan Hantverksskolan Musik Scenkonst Bildkonst, tiffany Hobby, textil, praktiska färdigheter Dans Porslin, keramik, decoupage Träslöjd, metall, möbler Finska Svenska Engelska Tyska Franska Ryska Spanska Italienska Andra språk Pensionärsträffar Historia, samhälle Datateknik Natur, miljö, jakt Navigation, skärgård Hälsa, välmående, första hjälp Trädgård Huslig ekonomi Gymnastik, idrott Yoga, pilates, djuptöjning, qigong

18 12.2 Timlärare och föreläsare TIMLÄRARE Ahlqvist Boris Jacobson Jan Peart Chris Österman Tuija Alho Alli Jewander Sune Peltoharju Reino Österåker Annika Anckar Pontus Jokiaho Tanja Pernaa Maria Elisabeth Österåker Peter Andrén-Pada Mary Jussila Jarkko Perälä Jarkko Östman Thomas Annelin Pia Jåfs Ingvor Pått-Lindström Andrea Audas Ole Kajan Mikael Rahikainen Nanna Back Jasmina Karjalainen Katri Rimpilä Minna Backström-Widjeskog Bettina Karlsson Martin Rokala Sami FÖRELÄSARE Berg Karl-Erik Karppi Tanja Ruotsalainen Maire Alarautalahti Sanna Berglund Pia Kecklund Jeanette Rådman Börje Andrén-Pada Mary Bertell Raili Keltto Jenni Rönn Carina Antell Ben Bertills Ida Kiveliö Phannee Rönn Gustav Arnautovic Emina Björk Monica Koski Eija Rönnholm Linda Backgren Ann-Sofi Björk Ulla Kuja-Panula Tarja Rönnlund Yvonne Backlund Sonja Björklund Martha Kunelius Arja-Leena Rönnqvist-Aro Jeanette Backman-Suomela Johanna Blom Ralf Kuusisto Martin Sabel Gert Barkar Lars-Ole Blåfield Paula Kyröläinen Matti Sandqvist Karin Björklund Monica Boholm Malin Käld Christina Sandvik Arvid Blom Carina Båtmästar Malin Källström Marja-Terttu Schoultz-Ekblad Birgitta Herberts Kjell Cederlöf Marja-Leena Laaksonen Marita Skog Camilla Alexandra Herberts Kjell Cleary-Hautaniemi Anne Laatu Marko Skog Kristina Hjortman Johannes Crawford Kim Laatu Minna Slobodeniouk Marianna Hoffman Yvonne Dalloul Bassel Lahti Jarkko Slögs Heidi Höglund Bo-Sanfrid Eharni Juhani Lall Hilde-Ann Smeds Folke Jern Ulla-Maj Ehrs Tina Lehto Ossi Spigiel Lukasz Piotr Jönsson Bodil Ekblad Lina Lervik Daniela Sten Rickard Karlsson Thor-Fredrik Ekman-Kaivonen Jenny Lervik Therése Stenkull-Aura Ann-Christine Kjerulf Ann-Charlotte Enström Margot Lillas Dan Stenman Anna Knip Malin Fagerström Ulla-Britt Lindberg Camilla Stolpe Lisen Källberg Bengt-Ole Fant Camilla Lindeman Heidi Storm Natalia Lall Hilde-Ann Flemming Britt-Helen Lindkvist Christian Storm Ulla Larsson Rune Flykt Jennika Lindroos Gunilla Strömsholm Jenna Linkamo Jaakko Fri Carla Lithén Carola Sundvik Sandra Luther Michael Friberg Johan Lithén Yngve Suves Eija Marroni-Teir Giovanna Friberg Kjell Loo Ann-Sofi Swanljung Lilly Mäkelälammi Riina Friman Rose-Maj Lund Caroline Swanljung Tomas Möckelind Mona-Lisa Furunäs-Wasberg Nina Lund Sara Svenlin Gun Norrgrann Matias Förström Sebastian Löw Britt-Marie Söderholm Viveca Riipinen Taina Geisor Johan Maid Christoffer Söderström Sanna Sand Gunilla Gizaw Hilina Derese Malmi Veikko Tasanko Johan Sand Gunilla Granholm Robert Marroni-Teir Giovanna Toivonen-Temiz Anne Storm Natalia Grannas Kaija Mendelin Jenny Tulinen Maria Uthardt Lorentz Granroth Petter Miklikowska Marta Turtonen Tessa Uusikylä Kari Granö-Träskelin Carina Mitts Richard Varismäki Elena Åhman Suss Grynngärds Sofia Moliis Patricia Wasberg Marianne Öist Christer Grön Marika Myrskog Lukas Vestergård Bengt Österåker Maria Grönqvist-Elo Frida Mäki Vuokko Westergård Hans Hakko Margaretha Mörk Siv Vestergård Rudolf Haldin-Rönn Kerstin Nordling Rosario Westerlund Fredrik Hammarström Jan Norrbo Nina Mikaela Anita Westerlund Mikael Hast Christina Norrgrann Anette Wide Carola Havu-Erhie Leena Nurminen Katja Vidgren Krister Hedman Johan Nurminen Mia Viinikka Anne Hedman Petra Nyback Kjell Wik Tor Helgas Ann-Charlotte Nygren Inga-Britt Wikholm Katharina Hietava Raija Liisa Nygård Camilla Vikström Johan Hiipakka Asko Nygård Curt Willför Geraldine Hjortman Daniel Nyholm Nina Välimäki Matti Hoijar Hannah Nykamb Helena Ylikoski Annina Holm Bjarne Nykvist-Ekström Camilla Ylimartimo Kirsi Holm Gunnel Nystrand Nina Åbacka Jan Holm Majlis Ojala-Koljonen Outi Ågren Kristina Hortans Mariah Olson Cia Åkerholm Monica Isotalo Arja Paxal Lena Östergård Beatrice 17

19 12.3 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2011 Kursutvärderingsblanketten har förnyats och från och med hösten 2011 gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart i elektronisk form i ett urval av kurser under höstterminen, med fokus i synnerhet på nya kurser, nya målgrupper och kurser med nya lärare. Besvarade enkäter Ämnessektor Antal undersökta kurser 84 Motion och dans Konst och musik 6 20 Data 8 25 Språk 9 19 Hantverk *) 10 FRÅGEGRUPPERINGAR: Ditt allmänna omdöme om kursen *) Information och administration *) Undervisningsutrymmet Kursens längd Din uppfattning av kursledaren Kursen gav dig nya synvinklar /färdigheter / ny kunskap Kursen gav dig fysiskt / psykiskt välmående Det var god stämning på kursen Hur motsvarade kursbeskrivningen kursens innehåll? Hur fungerade förhandsinformationen? Hur gick det att få praktisk information under kursens gång? Din uppfattning om undervisningsutrymmets lämplighet? Hur fungerade eventuella tekniska hjälpmedel? Vad anser du om kursens längd? Vad anser du om antalet lektioner per kursträff? Kursledaren behärskade sitt ämne. Kursledarens bemötande av deltagarna. Kursledarens utnyttjande av kurstiden. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna. Svarsalternativen var: 5. Stämmer helt / Mycket bra,, 1. Stämmer inte alls / Mycket dåligt. *) Några av kurserna i ämneskategorin Hantverk kunde inte besvara de här två frågegrupperna p.g.a. en annorlunda enkät varför de kurserna inte ingår i statistiken i dessa två frågegrupper. 18

20 19

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I 6 5 6 1 0 K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

SLUTRAPPORT. 3. Sammanfattning

SLUTRAPPORT. 3. Sammanfattning SLUTRAPPORT 1. Aktör: Finlands svenska Marthaförbund rf utbildningsprojekt 2. Projekt: Marthas specialstyrka inspiratörer för en hållbar livsstil (nedan kallat Marthainspiratörer) Projektnummer: 10538

Läs mer

Hösten 2012. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet

Hösten 2012. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Studieprogram Hösten 2012 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Courses

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

LÄROPLAN FÖR HELSINGFORS ARBIS

LÄROPLAN FÖR HELSINGFORS ARBIS LÄROPLAN FÖR HELSINGFORS ARBIS Godkänd av direktionen för Helsingfors arbis 5.12.2013 1 1. INLEDNING 3 2. ARBIS ORGANISATION 4 2.1 Kansliet 4 2.2 Biblioteket 5 3. SYFTET MED LÄROPLANEN 5 4. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi

www.korsholm.fi Näringslivsstrategi www.korsholm.fi Näringslivsstrategi Handlingsplan 2014 2015 Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014 Vision Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholm den naturliga kommunen för företag

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Matsedel Ti: Fiskgratäng, potatis On: Spagetti, köttfärssås To: Kebabpanna, dressing Fr: Potatissoppa m korv i. Må: Kycklinggyta, pasta Ti: Stekt fisk, tzatzikisås,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

De Ungas Vänner på Ålön r.f.

De Ungas Vänner på Ålön r.f. De Ungas Vänner på Ålön r.f. Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Viceordförande: Sekreterare: Kassör Ledamöter: Suppleanter: Motionsansvariga: Uthyrning: Fastighet:

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer