Verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1. Rektors översikt 2 2. Förvaltning Nämnden för vuxenbildning Ledning 5 3. Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 6 4. Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Språk och litteratur Bildkonst och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Projekt Institutets studerande Inskrivna studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning Undervisning och kursdeltagare Aktiviteter och evenemang Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal Timanställda Verksamhetspunkter Bokslut Mål och strategier Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Timlärare och föreläsare Utvärdering av verksamheten kalenderåret

3 1. Rektors översikt Verksamhetsåret 2011 Korsholms kommuns visioner och målsättningar är det som styr verksamheten vid Korsholms vuxeninstitut och vi har en uttalad målsättning att vara ett ledande institut i tiden och Svenskfinland. Detta kunde lätt bli något som stannar vid vackra ord i ett styrdokument men vi som arbetar vid institutet upplever tvärtom att den målsättningen är något som dagligen är närvarande i vårt sätt att tänka och arbeta. Vi beskriver oss gärna som en utbildningsorganisation, som vill visa på nya möjligheter och som inte räds att utveckla sin verksamhet. Kvalitet ska synas i det dagliga arbetet, inte endast i de manualer man formulerar som instrument för ledning av och arbetet inom organisationen. Korsholms vuxeninstitut är en pålitlig och innovativ organisation som målmedvetet arbetar för en god standard och kvalitet på sina utbildningstjänster. Detta syns i stabilt deltagarantal och kursverksamhet i alla kommundelar och är således i samklang med den kommunala målsättningen att erbjuda god service till invånarna. Uppdateringen av kvalitetsledningssystemet enligt standarden ISO 9001/2008 genomfördes med extern revision den 23 september. Verksamheten fick i sin helhet ett mycket gott utlåtande och revisionsrapporten levererades utan avvikelser. De genomförda undervisningstimmarna var totalt , varav statsandelsberättigade timmar. Det totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) i den statsandelsberättigade undervisningen var 9 095, en minskning med 497 deltagare. De siffermässiga budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Projekt och beviljade bidrag under året: Statsunderstöd för studiesedlar Kvalitetsutvecklingsbidrag Fiskskinnsgarvning Fiskskinnsgarvningsbidrag Förberedande besök (Italien och Slovenien) Fortbildningskurs (rektor) Musikprojektet Musikul Kunnig: Kompetensforum Utbildningsstyrelsen Undervisnings- och kulturministeriet Ely -centralen Österbottens fiskarförbund CIMO CIMO Svenska kulturfonden Undervisnings- och kulturministeriet Under avsnitt 4.9 presenteras alla under 2011 pågående projekt inklusive sådana där ersättning för arbetsinsats och andra kostnader utbetalas retroaktivt. Utbildningsstyrelsen beviljade Korsholms vuxeninstitut ett studiesedelbidrag om , vilket i praktiken inneburit att många under 2011 kunnat delta i kurser till en rabatterad avgift. Bidraget ges för att befrämja kursdeltagande för arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och till personer med inlärningssvårigheter i vissa ämnen. Man kan konstatera, att förmånen har gjort det möjligt och lättare för många att delta i kurser. De studiesedlar som ingått i kommunens välkomstpaket till nyinflyttade utnyttjades av 32 personer under Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI), Bildningsforum och Kansalaisopistojen liitto (KoL). I en berättelse, som ska fånga verksamheten bör jag nämna, att 2011 blev det år då vi tydligt markerade betydelsen av vår finskspråkiga verksamhet genom att på 50 % anställa en planerare för den sektorn. Planeraren fungerar som kontaktperson för såväl timlärare som studerande och kan bygga upp en målinriktad, fungerande verksamhet för att möta de behov våra finskspråkiga kommuninvånare har. Procentuellt syns redan en uppgång i deltagarantalet i statistiken för höstterminen 2011 men hoppas att vi på sikt kan utöka anställningen till en heltidssyssla. Projektprofilen hölls på en fortsatt hög nivå och många externa finansiärer visade åter intresse för Korsholms vuxeninstituts initiativ och idéer. Det tillför institutet mycket att få möjlighet att delta i olika slags projekt och syftet är alltid att de skall involvera och stöda kärnverksamheten. 2

4 Korsholms vuxeninstitut leder och agerar projektägare för fortbildningsprojektet Kompetensforum, som inleddes fr.o.m hösten 2011 och riktar sig till all personal inom den svenskspråkiga fria bildningen. Detta finansieras till 100 % av Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med de deltagande organisationerna. Musikul en musikproduktion där personer med utvecklingsstörning och/eller annat handikapp samarbetar med normalstörda - fick bidrag och arbetet med att planera kunde inledas under Ett samarbete med många olika parter pågår ända till dess att produktion är klar och avslutad. Vi har upplevt att det fortsättningsvis finns ett stort intresse för språkkurser, vilket syns speciellt tydligt t.ex. gällande spanska och italienska där oväntat stort antal anmälda lett till att vi ordnat parallellgrupper. Hantverket och konsten är alltid populära, liksom olika IT-kurser. Genom att erbjuda god undervisning och målmedvetet arbeta för att utveckla och bibehålla en hög standard på undervisningsutrymmen och -teknologi vill Korsholms vuxeninstitut vara en professionell och seriös utbildningsanordnare. Man kan konstatera, att vi snabbt bör svara på behov och möta trender, en utmaning som väl kan antas av ett institut med fast anställda lärare och annan personal med utvecklingsansvar för olika sektorer. Under året har allmänna föreläsningar ordnats i Korsholmssalen men även inom grupperna Tematräffar för män och Tematräffar för kvinnor har många föreläsare bidragit på intressanta teman med allmänbildande innehåll. Pensionärscirklarna ute i byarna får en gång i månaden lyssna till något intressant föredrag eller något musikframträdande. Höstens första evenemang blev även 2011 Tyg- och hobbyloppis, som numera är att betrakta som en tradition och fin inledning på läsårets hantverkskurser. Zumba -febern har fortsatt och för alla dem som deltar i våra kurser ordnades två Zumba -evenemang där stämningen var god och deltagandet högt. Våra dansorkestrar bjöd en kväll i november upp till dans i vuxeninstitutets aula och året avslutades med en mycket stämningsfull julfest där många kursdeltagare stod för programinslagen. Det har åter varit ett aktivt och händelserikt år vid Korsholms vuxeninstitut. Det stora, gemensamma arbetet med att erbjuda värdefull utbildning och möjligheter till social samvaro, har utförts av Vuxeninstitutets lärare, administrativa personal, föreläsare, kommunens förtroendevalda samt olika myndigheter och organisationer. Jag riktar ett stort tack till alla som gjort våra kurser, föreläsningar och evenemang möjliga! Rose Heir 3

5 2. Förvaltning 2.1 Nämnden för vuxenbildning Nämnden har under året sammanträtt 5 gånger. Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro Peter Nylund ordf. 1 Tom Kecklund ordf. 2 Karl-Erik Borg 1 Per Thomasfolk vice.ordf. 2 Marlene Gädda 2 Back Riitta 1 Olli Orrenmaa 0 Peter Finne 4 Kenneth Finne 0 Carina Granö-Träskelin 3 Lisbeth Pada 0 Ann-Mari Kronholm 0 Synnöve Svanström 5 Maj-Helen Nyback 0 Pia Backman 4 Susann Rabb 5 Henrik Westerback 0 Klaus Salonen 4 Anu Knuutti 0 Erkki Mäntyharju kommunstyrelsens representant 2 Rose Heir, föredragande och sekreterare 5 Nämndens centrala beslut under året: Diarienr 3 37 / 2011 Dispositionsplan för / 2011 Investeringar / 2011 Aktuell och planerad projektverksamhet 6 40 / 2011 Personalbehov / 2011 Räddnings- och utrymningsplan 8 42 / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Godkännande av verksamhetsberättelse för / 2011 Ramprogram för kursplaneringen höstterminen / 2011 Godkännande av kursavgifter för / 2011 Beslut om undervisningsgruppernas storlek / 2011 Från invandrare till kommuninvånare - vuxenbildningsnämndens utlåtande / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ekonomisk uppföljninig / 2011 Godkännande av läroplan för grundundervisning i hantverk för barn och ungdom / 2011 Planering av höstens studieprogram / 2011 Studiesedlarnas användning / 2011 Nämndens utlåtande rörande förslaget till klimat- och energistrategi / 2011 Meddelanden, information och initiativ / 2011 Fullmakt till KTOL:s förbundsmöte i Villmanstrand / 2011 Studieprogrammet, höstterminen / 2011 Uppföljning av verksamhet och ekonomi / 2011 Budgetbehandling (2012) / 2011 Information, meddelanden och initiativ / 2011 Ram för kursplaneringen / 2011 Studieprogrammet för vårterminen / 2011 Studiesedlarnas användning vårterminen / 2011 Kursverksamhet för barn och ungdom / 2011 Extern revision / 2011 Tidtabell för vuxenbildningsnämndens möten / 2011 Information, meddelanden och initiativ 4

6 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att deltaga i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Mål och förverkligande Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % ägarens andel 30 % 31 % 31 % Effekt Kundnöjdhet * 4,32 4,16 4,4 * Medeltal av utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 3. Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Kursutvärderingsblanketten har förnyats och från och med hösten 2011 gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart elektroniskt i ett urval av kurser, i synnerhet nya kurser och kurser med nya lärare. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde) Motion och dans 4,5 Konst och musik 4,3 Data 4,4 Språk 4,4 Hantverk och praktiska färdigheter 4,4 3.2 Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 121 Bruttoutgifter / undervisningstimme 89 Nettoutgifter / undervisningstimme 27 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 9095 Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 291 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 31,2 % Inkomster av uppdragsutbildning och projekt Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst Samarbetsparter Bildningsforum Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf. Finlands röda kors Folkhälsan Hembygdsföreningar Martaföreningar Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun kehitysvammasten tuki r.y.) Internationella skolorna i Stockholm Kommunens nämnder och Äldrerådet 5

7 Medborgarinstitutens förbund KoL ry Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) Pensionärsföreningarna i Korsholm Regionförvaltningsverket (RFV) RJ-Kuntoiluseteli Oy Smartum Oy Stundars r.f. Undervisnings- och kulturministeriet Ungdomsföreningarna i Korsholm Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen Utbildningsstyrelsen Vasa arbets- och näringsbyrå Vasa kustregions läroavtalsbyrå Österbottens förbund 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina: A-datakörkort Projekt, antal Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.4 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Ansvarsområde: Rose Heir Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna och cirklarna för pensionärer. Föreläsningar som detta år lockat många åhörare har varit följande: 50 år sedan flyget stördade i Kvevlax (Bo-Sanfrid Höglund och Johannes Hjortman), Äkta mat (Thor-Fredric Karlsson), Maria Åkerblom i fakta och fiktion (Gustav Björkstrand och Jolin Slotte), När horisonten flyttar sig om att anpassa sig till en ny tid (Bodil Jönsson), Ta ett piller och var tyst (Anne Manner), Vill, tror och tänker göra (Rune Larsson). Två miniserier ordnades under hösten: Finlands historia och Bygga och bo. En turistguideutbildning inleddes på hösten i samarbete med Vasa arbis och föreningen Vasa-Korsholm guider r.f. Undervisningstimmar: planerade förverkligade Nivån förverkligad andel 85,2% 98,4% 89,2 % Antal kursdeltagare Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Klockars (vt), Annika Svahn-Niemi (ht) Vuxeninstitutet har under året erbjudit språkkurser i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, och italienska. En nyhet på våren var nybörjarkursen i kinesiska, och på hösten erbjöds även en 6

8 fortsättningskurs i kinesiska. Under höstterminen erbjöds även en kurs i arabiska för resenärer, men som tyvärr inte fick tillräckligt med deltagare. Intresset för nybörjarkursen i ryska, Ryskans ABC, var speciellt stort. Under året har samarbete med Internationella skolorna i Stockholm påbörjats. Kursdeltagarna kan delta i en språkkurs vid Korsholms vuxeninstitut, och har därefter möjlighet att delta i en språkresa i ett land där målspråket talas. Vårterminen 2011 erbjöds en kurs i engelska på mellannivå, med språkkurs och resa till Dublin, Irland. Kursen fick tyvärr inte tillräckligt med deltagare. Hösten 2011 erbjöds en nybörjarkurs i spanska, med möjlighet att i maj 2012 delta i resa och språkkurs i Barcelona, Spanien. Kursen har fått fem anmälningar. En nyhet gällande studieprogrammen 2011 (vår och höst) är att kurser riktade till invandrare, eller med kursspråket engelska, fått en egen sida i studieprogrammet. På så sätt är kurserna lättare att hitta för utlänningar, men också för svensk- eller finskspråkiga som vill gå en kurs där kursspråket är engelska. Kurser speciellt riktade till invandrare har under årets lopp varit bland annat Swedish for beginners och Finnish for beginners. Tidigare har Vuxeninstitutet enbart erbjudit grundkurser för utlänningar i svenska och finska, men höstterminen 2011 erbjöds även en Fortsättningskurs i svenska, men kursen fick dessvärre inte tillräckligt med deltagare. På hösten gavs också möjlighet till en tilläggsdel, kallad Swedish for beginners PLUS. I denna kursdel var det tänkt att studerande skulle få möjlighet till självstudier och extra övningar. Varje deltagare skulle också erbjudas möjlighet att enskilt få träna sina muntliga kunskaper med läraren, vilket var ett önskemål i utvärderingen av förra årets kurs. Inte heller denna kurs blev av på grund av för få deltagare. Ett nytt koncept gällande studier i svenska för utlänningar hade också planerats för höstterminen. DIY Swedish erbjuder möjlighet att studera svenska på egen hand och i egen takt, men med individuell handledning av en lärare. Studierna kan påbörjas när som helst under året, och i kursavgiften ingår fem närstudietillfällen med läraren. Den flexibla kursstarten är en positiv nyhet för utlänningar som flyttar till kommun när som helst under årets lopp. På grund av lärar- och tidsbrist har den här typens kurs ännu inte startat. En medveten strävan har gjorts för att utöka antalet kurser som kombinerar utövande av ett språk med någon form av praktisk färdighet. Under våren erbjöds kursen Awakening to Landscapes Painting as a Means of Inner Development, som kombinerade målning och engelska. Läraren är konstterapeut och kommer från Storbritannien. Kursen var omtyckt och kommer att erbjudas på nytt. På hösten erbjöds även kursen Rethinking your home, där datakunskaper var i fokus men kursspråket var engelska. Kursen fick ändå inte tillräckligt med deltagare. Under året har även tre speciella språkinriktade tillställningar ordnats. På våren ordnades två välbesökta kurstillfällen om Australien och australiensiska viner, med wine maker Kim Crawford som föreläsare. Crawford är australiensare bosatt i Korsholm. Till hösten planerades dels en spansk allsångskväll och dels en tysk kväll med inriktning på Düsseldorf och Moseldalen. Den spanska kvällen inhiberades på grund av för litet deltagarantal, men den tyska kvällen ordnades med Johanna Backman-Suomela som föreläsare. Kvällen som hade 27 deltagare avslutades med Moselvin och tilltugg och småprat på tyska. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,6 % Antal kursdeltagare Bildkonst och scenkonst Ansvarsområde: Heidi Kilgast Detta avsnitt har tidigare också inkluderat Grundundervisning i konst för barn och ungdom, vilken nu finns i ett eget avsnitt, se punkt 4.8. Inom konsten har kortare kurser, bland annat teckning, pastell och kortpyssel fungerat bra. På vårterminen ordnades även en kurs i raku-bränning. Populära kurser var fotografering med systemkamera och två fullbokade kurser ordandes, en i Karperö och en i Tölby. Som nyheter för året var en kurs i digital fotografering för seniorer, som drog många deltagare samt en kurs i miljökonst, som tyvärr inhiberades på grund av för få anmälda. Inom scenkonsten har Vuxeninstitutet som tidigare år samarbetat med föreningarna Korsholms Teater, Smedsby uf och Replot uf och verkställt amatörteaterverksamhet i kommunen både under vinterhalvåret i 7

9 form av revyer och spex samt under vår och sommar i form av sommarteaterverksamhet bl.a. vid Båskas och Skäriteatern Undervisningstimmar: planerade 2016 förverkligade ,8% Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell Inom den praktiska sektorn har kurser ordnats i textil, trä, metall, hobby, trädgård och matlagning (våren). 311 kurser planerades under året inom praktiska färdigheter varav 300 genomfördes och 24 kurser inom huslig ekonomi planerades varav 16 genomfördes. Målsättningen att skapa och erbjuda minst en ny kurs per termin med återbruk och hållbar utveckling som tema resulterade i kurserna Återbruks och sömnadsverkstad, Ekodeko och Fläta korgar av kaffepaket. Populära kurser med stort antal deltagare var: Ekostädning, Naturkosmetik, Skapa egna pepparkaksformer, Pärlan för dig, Fläta korgar av kaffepaket och Sy av fiskskinn. Under våren drogs följande kurser in: Lökar och knölar, Festmatlagning för män i Vallvik, Det doftar nybakt, Sötsaker, Vårprimörer, En smakresa-, Trädgårdsplanering i Petsmo, Förnya dina krukväxter, Sköt om din båt i Petsmo, Bygg en häftig lådbil, Snickra för trädgården, Slöjda i ris och vide, Näverslöjd vid Seniorpunkten Inhiberade kurser hösten 2011 var: Textilsugan i Toby, Amigurumi i Tölby och Lökar och knölar Flera trä- och metallslöjdskurser kunde inte heller starta p.g.a. att renoveringen av slöjdsalarna vid Keskuskoulu drog ut på tiden. Tyg- och hobbyloppis ordnades för tredje gången i september och rönte stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar. Där presenterades våra nya kurser och vi fick många anmälningar till olika kurser. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % % ,1 % Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Motion, dans och hälsa är en stor sektor vid institutet som lockar många deltagare. En viktig målsättning har alltid varit att erbjuda möjlighet till ledd motion i alla delar av kommunen. Likaså att utbudet ska omfatta kurser under olika tider av dagen för att tillmötesgå olika målgruppers behov, dvs. både dagtid, sen eftermiddag efter arbetstid, kvällstid och även veckoslut. Utbudet av motion för specialgrupper, i synnerhet seniorer, har ökat något i form av fler Zumba Gold timmar dagtid i Smedsby och Seniorgymnastik Solf. Glädjande var att institutet igen kunde erbjuda motionsgymnastik i Söderudden efter ett uppehåll på några år. Även flera kurser för föräldrar och barn erbjöds på flera håll utgående från efterfrågan och tillgång på ledare. En annan kursnyhet var Taiji morgongymnastik kl 7-8 på morgonen. En veckoslutskurs i Anti-gymnastik hölls med Pontus Anckar, en av Finlands få diplomerade instruktörer i metoden. Dansnyheter under året har varit nybörjarkurs i fusku, jazzdans, lindy hop och salsa. Nyheter som tyvärr inte lockade tillräckligt med deltagare var folkdans för juniorer, FolkJam och Bollywood, den senare troligen p.g.a. olämplig tidpunkt. Eftersom zumba varit en av kursframgångarna ordnades under året två zumba-event i samarbete med ZumbaTwinz från Stockholm och institutets egna zumba-ledare. På hösten ordnades även en trivsam 8

10 danskväll i vuxeninstitutets aula för allmänheten med institutets egna orkestrar Smedarna och Korsholm Big Band. Bland annat deltagarna från Lindy hop kursen passade på att komma och dansa till swingmusiken. Konceptet med GympaFlex-kort (på finska Jumppajousto) fortsatte. För 65 kunde vem som helst lösa ut ett personligt med fotoförsett kort som berättigar personen att fritt delta i merparten av institutets motionsutbud vid utan att binda sig till någon särskild kurs. 55 kort såldes både under våren och hösten. Kortet har uppskattats i synnerhet av personer med skiftesjobb. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,5 % ,7 % Antal kursdeltagare Datateknik Ansvarsområde: Tom Lillas I likhet med flera tidigare år kunde två nya läroavtalsgrupper för Datoranvändarens A-körkort starta även våren En svenskspråkig och en finskspråkig grupp. Utbildningen räcker ca 9 månader och bekostas av Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Antalet datorkörkort som Vuxeninstitutet kunde examinera efter avslutade kurser var 20 stycken. Både vår- och höstterminen har intresset för våra seniordatakurser fortsättningsvis varit stort. Ett annat område som också under året haft ett fortsatt stort intresse är foto- och bildhanteringskurserna. Populära kurser var t.ex. Kameran till datorn -kurserna och Skapa din egen fotobok. Sammanlagt deltog 343 kvinnor och 152 män. Antalet förverkliga kurser var 54 stycken. Kurser som däremot ser ut att förlora i intresse och troligen försvinner inom en snar framtid är datakörkortskurserna kvällstid, då endast fem av sju moduler kunnat starta på grund av deltagarantalet. Vi har i vår marknadsföring även börjat rikta in oss mot företagen i nejden för att erbjuda fortbildning för personal i form av olika uppdragsutbildningar. En sådan utbildning genomfördes under våren Programmässigt tvingades vi till en återgång (s.k. down-grade) till en äldre version av operativsystemet i Mediasalen, då Windows 7 som varit installerat började fungera allt mer instabilt på alltfler datorer och vi fick återinstallera Windows Vista på datorerna. För övrigt har inga förändringar skett på datorerna beträffande användarprogrammen. Undervisningstimmar: planerade förverkligade % ,4 % ,7 % Antal kursdeltagare Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie, anställd fr.o.m på 50 % som planerare för finskspråkiga sektorn. Antalet enspråkigt finska kurser under året har varit 82. Därutöver har 136 kurser varit aktivt tvåspråkiga, ett koncept som fungerat bra tack vare kompetenta lärare. Sammanlagt utgjorde de finska och tvåspråkiga kurserna 37 % av det totala kursutbudet. Totalt har 890 finskspråkiga deltagit i vuxeninstitutets kursverksamhet under året. Procentuellt utgjorde de 19,3 % av totala antalet studerande vilket är en ökning med 0,4 %-enheter från föregående år (Se punkt 5.3) Bland de finskspråkiga/tvåspråkiga kurserna fanns bl.a. följande nyheter: Kuvista kankaalle, Kangaskuvat valmiiksi töiksi, Mindfulness, Kangaskollaasi,Joulukorttikurssi, Jouluiset huopatuotteet, Himmelikurssi, Sienet tutuksi syksyinen sieniretki, Viulunsoitto, Laulu, Betonista valaminen suuressa muodossa. Teematreffit var en ny pensionärscirkel för finskspråkiga daglediga, med olika föreläsare och teman varje gång. 9

11 Föreläsningar på finska har varit Aitoa ruokaa, Unen merkitys hyvinvoinnille, Vastaiskuja inhimillisen elämän puolesta (Kari Uusikylä), Narsismi yhteiskunnallisena ongelmana (Taina Riipinen), Erityisopetuksen haasteet (Sanna Alarautalahti) Undervisningstimmar finsk-/tvåspråkiga kurser: planerade förverkligade % ,2 % Antal kursdeltagare Timmarna utgörs av kurser från olika ämnen och ingår därför delvis även i den övriga ämnesvisa statistiken. 4.8 Grundundervisning i konst för barn och ungdom Ansvarsområde: Heidi Kilgast (bildkonst, teater), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (hantverk) Bildkonstskolan för barn och ungdom ordnades i Smedsby, Kvevlax, Replot, Karperö, Solf och Toby. Sammanlagt fanns det 11 fungerande grupper, varav 7 svenskspråkiga, 3 tvåspråkiga och en finskspråkig grupp. Under året fick 4 elever från verkstadsstudierna slutintyg efter sammanlagt 7 år i bildkonstskolan. Teaterskolan hade 4 svenskspråkiga grupper, 2 grupper i Kvevlax, en grupp i Karperö och en i Replot. En teaterkurs för ungdomar har fungerat som en fristående del av teaterskolans läroplan. Timlärare i Teaterskolan och ungdomsteatern har varit dramainstruktör Sandra Sundvik. Hantverksskolan inledde sin verksamhet på höstterminen med två fullbokade svenskspråkiga grupper, en i Smedsby och en i Solf. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,2 % % 946 *) 85,2 % Antal kursdeltagare *) *) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Ansvarsområde: Rose Heir Uppdragsutbildning innebär specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras av köparen. Motiven till att institutet arrangerar sådan är bl.a. att - den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har - den ger intäkter till verksamheten - institutets utrymmen och utrustning utnyttjas effektivt Under 2011 har två (sv+fi) läroavtalskurser för A-datakörkortsexamen genomförts i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Därtill har 5 specialbeställda kurser ordnats för olika organisationer samt kommunens personal. Sammanlagt har 244 h verkställts med 291 kursdeltagare Projekt Ansvarsområde: Heidi Holm / Rose Heir Från och med har Korsholms vuxeninstitut en planerare anställd på heltid. Planeraren arbetar förutom med marknadsföring också med projekt, vilket innebär att projekt mer än tidigare har blivit en självklar del av vuxeninstitutets verksamhet. Under året har vi på institutet arbetat aktivt med att analysera behov och forma nya projektidéer, samt sända in ansökningar om projektmedel. Projektverksamheten ska stöda och utveckla olika områden i kärnverksamheten och vara av olika kategorier och storlek. Under året har projekten blivit färre men större till sin omfattning. 10

12 Under året avslutade projekt: IRV-tjänster för vuxna: IRV-tjänster för vuxna är ett relativt nytt begrepp. I står för Information, R för Rådgivning och V för Vägledning. Arbets- och näringsministeriet samt Undervisningsministeriet i Finland samarbetar för att utveckla dessa tjänster för den vuxna befolkningen. Hela landet omfattas av projekt (Opinovi) som konkret utvecklar nytänkande gällande denna typ av tjänster. Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet EDU-vuxen som har fått medel för att arbeta kring detta i Svenskfinland och Opinpolku (Lärstigen; avslutat ) som har Vasaregionen som sitt arbetsfält. Edu-Vuxen: Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på svenska. Projektets huvudman: Arcada. Korsholms vuxeninstitut är partner i projektet. Projekttid: Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). OpinPolku: OpinPolku är den tvåspråkiga motsvarigheten till Edu-Vuxen där projektområdet omfattar främst Vasaregionen. Projektets huvudman: Vasa Vuxenutbildningscenter. Korsholms vuxeninstitut var delgenomförare i projektet. Projekttiden omfattade, efter förlängning: Resultatet av Opin-Polku blev att de deltagande organisationerna bättre än tidigare känner till vilken vuxenutbildning som erbjuds i regionen och vilka vägar vuxenstuderande kan söka sig för att å utbildning. Ett konkret resultat är det s.k. Lärtorget vid Vasa arbetskraftsbyrå där dess personal och kunder regebundet och enligt en given struktur informeras av de olika organisationerna. Även Korsholms vuxeninstitut tecknade under det avtal, som innebär att vår personal systematiskt informerar om vår verksamhet vid Lärtorget. Finansiering: Europeiska Socialfonden och statliga medel (länsstyrelsens bildningsavdelning). Pågående projekt: Fiskskinnsgarvning: Projektets mål är att öka kunskapen om tillvaratagning av fiskskinn i Österbotten. Tanken är att skapa ett konsthantverk med fiskskinn i kombination med andra material. Projektverksamheten omfattar en föreläsning, en utställning av produkter gjorda av fiskskinn, en kurs i garvning, två kurser i produktsömnad, utställning av kursdeltagarnas produkter samt spridande av information om hantverket. Korsholms vuxeninstitut ansvarar helt och hållet för genomförandet av projektet. Projekttid: Finansiering: Österbottens ELY-central (Operativt program för fiskerinäringen i Finland ), Svenska kulturfonden och Österbottens fiskarförbund. Digitala vägen: Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut har språkläraren och planeraren fram till hösten arbetat med en del av detta material. Projektets huvudman: Yrkesakademin i Österbotten. Korsholms vuxeninstitut är samarbetspart. Projekttid efter förlängning: Finansiering: Europeiska socialfonden via Utbildningsstyrelsen. Musikul: Projektets målsättning är att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och andra människor i samhället genom att samarbeta kring en musik- och teaterproduktion. Integreringen av utvecklingshämmade människor blir på riktigt, dvs. de får en roll o en uppgift precis som vem som helst annan. En annan viktig målsättning är också att ungdomar och vuxna, som inte annars har kontakt med utvecklingshämmade personer, inom projektet får en möjlighet till det. Föreställningen planeras till slutet av 2012 eller början av Finansiering: Svenska kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland. Kompetensforum: Projektet Kompetensforum ägs och leds av Korsholms vuxeninstitut men riktar sig mot hela den finlandssvenska fria bildningen i syfte att erbjuda möjligheter till fortbildning för dess personal. Målsättningarna för projektet är bl.a. att inventera och möta behovet av pedagogiskdidaktisk fortbildning bland nya och mer erfarna lärare, att ge lärare och pedagogisk stödpersonal plattformar för och nätverk inom vilka egna ämnen och sektorer är i fokus och kan utvecklas samt att skapa nya, bestående modeller för fortbildning. Projekttid: Finansiär: Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Regionförvaltningsverket. 11

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

Hösten. Studieprogram. Någonting för alla! www.korsholm.fi/vuxeninstitutet. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. www.korsholm.fi/vuxeninstitutet Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Hösten Studieprogram 2010 Medborgarinstitut Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Projekt Någonting

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER

FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER FÖRELÄSNINGAR och SPECIALKURSER 1. Fimpa nu! Tänkt på att sluta röka? 24 x 60 min. Vuxeninstitutet Träffar 19.9, 22.9, 26.9, 29.9, i fortsättningen en gång/vecka i okt-nov. kl. 16.30-17.30 och därefter

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Helsingfors arbis. Verksamhetsberättelse 2012

Helsingfors arbis. Verksamhetsberättelse 2012 Helsingfors arbis Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning och verksamhetsprinciper 2 Organisation 3 Arbis direktion 4 Personalen 5 7 Allmänt 8 13 Undervisning och evenemang 14

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv Rektorerna har ordet S 4 Om samarbetet i spår S 6 Stödstruktur nr 1: administrationen S 8 Stödstruktur nr 2: IT-teknik S 10 Spår 1: Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt faktakort om ÅA Årets faktakort om

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Välkommen till det sextionde numret av Mullskönt, eller Vårdtecknet som företrädaren. år.

Välkommen till det sextionde numret av Mullskönt, eller Vårdtecknet som företrädaren. år. MULLskönt 2009-2010 1 ur ordboken: mull ra verb ~de ~t Ordled: mullr-ar Subst.: mullrande; muller ge ifrån sig dovt dundrande ljud {bullra}: åskan ~de i fjärran Hist.: sedan 1727; ljudhärmande; jfr sv.

Läs mer