Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet"

Transkript

1 Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet En kartläggning av gymnasieskolors verksamhet i Göteborgsregionen Arbetsmaterial Martin Hagvall och Helena Jonsson GR Utbildning

2 Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet En kartläggning av gymnasieskolors verksamhet i Göteborgsregionen Arbetsmaterial Martin Hagvall och Helena Jonsson GR Utbildning 1 Inledning Utbildningsgruppen har efterlyst en kartläggning av de aktiviteter i regionen som är riktade mot internationalisering i skolarbetet. Information om hur genomförda resor finansieras har också efterfrågats. Det största utrymmet i denna rapport är knuten till kartläggning av aktiviteter. I ett särskilt avsnitt (Kapitel 4 Finansiering) berörs finansiering av aktiviteter i allmänhet och av resor i synnerhet. Eftersom området är stort och skolorna är många har en avgränsning fått göras, nämligen den att lägga koncentrationen på gymnasieskolorna i regionen. På det sättet kan en mer genomgripande bild av området visas. Det är givetvis möjligt att genomföra en motsvarande (och då betydligt mer omfattande) kartläggning av grundskolors verksamhet. Kartläggningen har fokuserat på information som bidrar till en övergripande bild av arbetet i regionen. Således är det ingen djuplodande undersökning med syfte att systematiskt mäta, värdera och/eller jämföra skolornas verksamhet. Ett diskussionsunderlag bifogas dock i slutet av rapporten med några frågeställningar, som har framkommit under kartläggningen (Kapitel 5 Diskussion). Att i en större undersökning mer systematiskt mäta skolors insatser inom internationalisering är naturligtvis möjligt om så önskas, t.ex. med koppling till frågor kring kvalitet i skolans verksamhet. En viktig fråga är förstås vad som avses med aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet. Vi har valt att till undersökningen notera sådana aktiviteter som någon av de berörda (företrädare för skolor och/eller för GR Utbildnings arbete med internationalisering) har funnit skäl att inkludera, varken fler eller färre. Detta innebär förstås att verksamheter av väldigt varierande slag inkluderas. Det innebär också att eventuella aktiviteter, som kanske av utomstående skulle betraktas som del av internationalisering, inte återfinns här såvida de inte har nämnts. 2 Metod Kartläggningen har utgjorts av två kompletterande komponenter. Detta har skett för att få en så heltäckande bild som möjligt av genomförda aktiviteter. Den första utgår från den 1

3 verksamhet (projekt) som GR Utbildning aktivt medverkar till och som skolor deltar i. Metoden för att få fram ett relevant underlag om skolors deltagande har bestått i en genomgång av den information som har tillhandahållits av GR Utbildnings verksamhetsgrupp Internationellt forum. Eftersom denna information har varit samlad och lättåtkomlig har skriftliga handlingar enkelt kunnat sammanställas och har i några fall kompletterats med frågor till berörda projektledare. Den andra komponenten utgår från den verksamhet som gymnasieskolor redovisar. Metoden för att få fram ett relevant underlag har här varit en kontakt med varje skola. Skolan har fått möjlighet att lämna en nulägesbeskrivning med information om vilka aktiviteter som för närvarande är på gång och hur finansieringen på området ser ut. Kontakt har först tagits med skolans rektor. Rektorn har sedan valt om han eller hon besvarar frågorna personligen, eller vidarebefordrar frågan till lämplig kontaktperson, t.ex. ansvarig person för internationalisering på skolan. Förutom kontakt per telefon har ibland även dialog förts per . Kompletterande information har hämtats på skolors webbplatser och det har även förekommit att skolor har skickat tryckt material. Alla gymnasieskolor som presenteras i Vad ska jag välja har kontaktats, med undantag från naturbruksgymnasierna av vilka endast två skolor har kontaktats. 3 Resultat Nedan redogörs för resultatet, uppdelat i de två komponenter, som har ingått i undersökningen. Redovisningen är en sammanfattande beskrivning, med några exempel (dvs. alla data/ projekt har inte inkluderats av utrymmesskäl). 3.a Komponent 1: GR Utbildnings projekt Genom verksamhetsgruppen Internationellt forum bedriver GR Utbildning olika verksamheter/ projekt varav flera är inom internationalisering. I detta arbete ingår t.ex. regelbunden kontakt med skolor och olika slags insatser kring t.ex. information och erfarenhetsutbyte. På detta sätt är GR Utbildning involverad (även indirekt) i många av de aktiviteter som skolorna har redovisat i samband med kartläggningen (se 3.b Komponent 2: Skolors information, nedan; mer information om dessa aktiviteter inkluderas därför inte i detta avsnitt). GR Utbildning är också en direkt aktör, som dels skapar arenor till vilka skolor inbjudes (t.ex. seminarier, resor och skolövergripande rollspel), dels agerar katalysator, handledare och i många fall även initiativtagare till verksamheter som förankras och genomförs i skolors egen organisation och lärande (t.ex. FN-rollspel, temadagar Värd för Världen). I detta avsnitt redogörs kortfattat för skolors medverkan i några sådana huvudprojekt. Verksamheten har på ett tidigt stadium haft en nationell dimension (t.ex. FN-rollspelen) eftersom tjänsterna har efterfrågats av och levererats till målgrupper i andra delar av landet. Idag förstärks dessa insatser av det nationella Sida-uppdraget Den Globala Skolan och andra uppdrag knutna till aktörer såsom t.ex. Skolverket och regeringens EU 2004-kommitté. Men det är specifikt Göteborgsregionens skolors medverkan i sådana insatser som har varit intressant för kartläggningen. 2

4 Seminarier och nätverk I denna kategori ingår organiserade aktiviteter för informations-, ide- och erfarenhetsutbyte, som arrangeras av GR Utbildning med främst skolpersonal som deltagare. Mellan 10 och 20 sådana aktiviteter per år har under de senaste åren arrangerats i regionen med inriktning internationalisering. Detaljerad information i form av deltagarlistor har inte funnits tillgänglig, men det står klart att verksamheten har god spridning. Lärare och skolledare från de flesta kommunala gymnasieskolor, och flera av friskolorna, deltar i dessa aktiviteter. Resor GR Utbildning genomför Den globala resan (Sida-uppdrag) till länder såsom t.ex. Nicaragua, Kenya, Indien, Bangladesh, samt därtill en särskild studieresa till FN i New York. Till resorna knyts förberedande och efterföljande insatser i Sverige och resan betraktas som ett strategiskt skolutvecklingsprojekt. Under de senaste åren har många av regionens gymnasieskolor deltagit: Angeredsgymnasiet, Burgårdens Utbildningscentrum, Frölundagymnasiet, Hulebäcksgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola, Lindholmens gymnasium, Nösnäsgymnasiet, Polhemsgymnasiet och Porthälla gymnasium. FN-rollspel på skolor FN-rollspelen består av en längre tids (flera månader) ämnesövergripande förberedelser av olika slag, som sedan kulminerar i ett rollspel av Förenta Nationerna på skolan. GR Utbildning har under de senaste åren samarbetat med följande nio gymnasieskolor i regionen i projektet: Burgårdens Utbildningscentrum, Elof Lindälvskolan, Fässbergsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Lerums gymnasieskola, Polhemsgymnasiet, Porthälla gymnasium, Sigrid Rudebecksgymnasiet och Den Seglande Gymnasieskolan. Ytterligare skolor genomför egna projekt av liknande slag medan andra har involverats under tidigare år, vilket innebär att antalet skolor som har arbetat med metoden på den egna skolan uppgår till ca. 15 stycken. Skolövergripande metodprojekt med rollspel Dessa projekt utgör oftast en kombination av ett större rollspel och en föregående läroprocess, som involverar olika skolor (lärare och elever). Exempel på detta är FNGR (FNrollspel i Göteborgsregionen), som äger rum på Hvitfeldtska gymnasiet varje år och EUGR (EU-rollspel i Göteborgsregionen), som ägde rum i samband med EU-toppmötet i juni EUGR föregicks av en särskild gymnasiekurs med elever från olika skolor. Listan över skolor som under de senaste åren har medverkat i dessa satsningar är ganska omfattande men återges här i sin helhet: Alströmergymnasiet, Aranäsgymnasiet, Burgårdens Utbildningscentrum, Elof Lindälvskolan, Frölundagymnasiet, Fässbergsgymnasiet, Hulebäcksgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Ingrid Segerstedts gymnasium, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola, LM Engströms gymnasium, Munkebäcksgymnasiet, Nösnäsgymnasiet, Göteborgs Högre Samskola, Schillerska gymnasiet och Sigrid Rudebecksgymnasiet. 3

5 Temadagar Värd för världen Genom Värd för världen (Sida-uppdrag) omvandlas en skola under två dagar till en global mötesplats med olika aktiviteter. Temadagarna föregås av ett omfattande arbete som involverar skolledning, lärare och elever. Några skolor som under senare år har genomfört Värd för världen är Ale gymnasium, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola och Elof Lindälvskolan. 3.b Komponent 2: Skolors information Av samtliga 52 skolor som kontaktades under kartläggningen har tre valt att inte svara. Åtta skolor har svarat, men meddelat att de av olika anledningar inte bedriver någon form av internationaliseringsarbete. Kvaliteten på det som inrapporterats från de olika skolorna är mycket skiftande. Vissa har gjort en ingående redogörelser med exakta kostnadskalkyler, medan andra har valt att göra en enklare variant med en kort beskrivning av mer berättande karaktär. Underlaget har indelats i kategorier enligt nedan. Internationella inslag i skolan I denna kategori anges sådant som har med internationalisering att göra, men som utövas under skolans tak. Bland sådana aktiviteter ingår projekt såsom FN-rollspel och Värd för Världen, men information om dessa aktiviteter har utelämnats här eftersom verksamheten ju har återgivits tidigare i rapporten (se ovan). Kongahällagymnasiet har haft eget EU-rollspel och FN-arrangemanget Navigera. Aranäsgymnasiet deltar i European Youth Parliament, ett ungdomsparlament (diskussionsforum, workshops) i Wales. Cirka fyrtio elever och tio lärare från länderna Danmark, Frankrike, England, Tjeckien och Sverige deltar. Ale gymnasium har aktiviteter kring FN-dagen, som anordnas av eleverna själva. Så sker även på Katrinelundsgymnasiet. I det sistnämnda fallet är det ett resultat av att man tidigare hade FN-rollspel (i samarbete med GR Utbildning). Ytterligare skolor som på ett eller annat sätt uppmärksammar FN-dagen är Hulebäcksgymnasiet, Krokslättsgymnasiet och Munkeröds Utbildningscentrum. Exempel på andra internationella inslag i skolan finns exempelvis på Hvitfeldtska, där övningsföretag med internationell anknytning bedrivs. Till Lerums Gymnasieskola kommer en nordisk författare på besök och man håller även en internationell vecka på skolan. Internationella kvinnodagen uppmärksammas på Krokslättsgymnasiet och på Porthälla har man en Latinamerikansk dag. Polhemsgymnasiet erbjuder Rysslandskunskap och Europakunskap på schemat och på Hulebäcksgymnasiet finns ämnet Världskunskap. På Elof Lindälvs gymnasium finns förberedande kurser för Cambridgecertifikat samt en marknadsföringskurs på engelska. Sigrid Rudebecks Gymnasium låter ca sextio elever om året göra ett större skriftligt vetenskapligt arbete kring en internationell politisk konflikt. 4

6 Donnergymnasiet har arrangemang på Nobeldagen med tillhörande nobelfest på kvällen. På samma skola anordnar en grupp elever själva med flyktingbakgrund på skolan en Att vara flykting-dagen. På Flora Dekor Blomsterskola och Munkeröds Utbildningscentrum bjuder man in demonstratörer från Holland, Norge och Tyskland. Samarbete eller kontakter med annat land Flertalet av regionens gymnasieskolor har någon form av kontakt med andra länder. Det kan röra sig om allt från brevväxling till stora nätverk. Många gånger rör det sig om samarbete över branschgränser, som exempelvis att restaurang- eller floristskolor i olika länder bedriver projekt tillsammans. Det är inte ovanligt att samarbeten under resans gång utvecklas till elev- och lärarutbyten. Samarbeten och kontakter finns mestadels runt om i Europa, men det förekommer även att länder utanför Europa är med. Exempel på detta är Nicaragua, Kina, USA, Sydafrika, Japan och Kenya. Två exempel på intressanta samarbeten, som för närvarande pågår, kan nämnas. Slottsbergsgymnasiet medverkar i projektet Grow Through Experiental Activities/Social Skills. Det är ett s.k.youth action-projekt som koordineras av Coimbra, Portugal. Övriga inblandade parter är redan nämnda Slottsbergsgymnasiet, Lyngåskolen (Danmark) och Promi (Spanien). Syftet med projektet är främst att utarbeta metoder för att fördjupa och förstärka elevers sociala förmåga. Åtta elever från varje skola arbetar med samma kurser under ett läsår. Eleverna möts sedan på femdagars läger i respektive land; de ses med andra ord fyra gånger och det sker under ett och samma läsår. Virtueprojektet bedrivs på Nösnäsgymnasiet. Det startade som ett samverkansprojekt mellan de tre universiteten Baltimore, Bergen och Göteborg. Nösnäsgymnasiet deltar i projektet med en naturvetarklass och två lärare. Genom CD-skivor som placeras i havet studeras och analyseras beväxning. Genom analysarbetet studeras bakomliggande teorier som förklarar det komplicerade skeende i våra hav och kustnära miljöer. De mätningar som görs redovisas bl. a. på videokonferenser länderna emellan. Utbyte mellan lärare och elever kan under året komma att aktualiseras. Elevutbyten Det är relativt vanligt med elevutbyten på regionens gymnasieskolor, särskilt mellan länder i Europa. Skolor med ett stort antal medverkande elever är Ale gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Aranäsgymnasiet, Porthällagymnasiet, Den Seglande Gymnasieskolan, Göteborgs Högre Samskola och Kitas Gymnasium. Exempel på länder som skolorna åker till eller tar emot elever från är Tyskland, Frankrike, England, Spanien, USA, Ryssland, Ungern, Finland, Italien, Österrike och Belgien. Den seglande gymnasieskolan på Öckerö har av naturliga skäl ett brett utbyte med flera skolor runt om i världen, eftersom de besöker så många platser under seglingarna. Ett mycket intressant utbyte har exempelvis inletts med lärare och elever, som lever i minoritet utan eget språk, på en skola i Marocko. 5

7 Studieresor och språkresor Många av regionens gymnasieskolor åker på studie- och språkresor av olika slag. Bland sådana aktiviteter ingår förstås Den globala resan, men information om denna aktivitet har utelämnats här eftersom verksamheten ju har återgivits tidigare i rapporten (se ovan). Det mest förekommande är resor runt om i Europa; det är inte lika vanligt att resa till nordiska länder och resor som går till länder utanför Europa har, förutom Den globala resan, endast gjorts på Hulebäcksgymnasiet. Det är kursen Världskunskap B-kurs med fältstudier, som har varit både i Japan och Kenya och för tillfället söker pengar för att kunna åka till Sydafrika. I Europa går många resor till Frankrike, England och Tyskland, eftersom elever och lärare ofta åker till det land där det språk man studerar talas. Det händer också att man åker till Spanien och Italien i samma syfte. Exempel på andra ganska vanligt förekommande studieresor är Balderfärder med besök i koncentrationsläger, studiebesök på fabriker m.m. (beroende vilket program som berörs) och AEHT-resor ett slags tävlingsarrangemang för turist- och hotellprogram i Europa. Till de nordiska länderna går resorna inte lika ofta, men de förekommer. Ett exempel på projekt som för närvarande är på gång inom Nordenområdet är Trekungagymnasiets Nordenprojekt där lärare i Sverige, Norge och Danmark träffas i varandras länder. Språkaktiviteter Här följer några exempel på olika aktiviteter som har koppling till språk, men som inte ligger inom den ordinarie språkundervisningen. Polhemsgymnasiet är med i ett s.k. Sokrates Linguaprojekt, ett projekt som handlar om att öka intresset för germanska språk. På Tjörns gymnasieskola finns en språkassistent, främst behjälplig för tyskundervisning, men även disponibel för skolans alla program. Likaså finns det en språkassistent, här kallad lingua-assistent, på Ester Mosessons gymnasium. Kitas Gymnasium och Kungsbacka Internationella Gymnasium har språklärare som endast undervisar i sitt eget modersmål. På Alströmergymnasiet finns ett antal föreläsningar på engelska. Hvitfeldtska gymnasiet bedriver, i tre olika NV-klasser, delar av undervisningen på franska, tyska och engelska. På Hvitfeldtska har man även öppnat upp språkvalen på hela skolan. Det finns dessutom möjligheter att ta universitetspoäng i tyska och franska. Internationell APU Följande gymnasieskolor har redovisat att de bedriver internationell APU (arbetsplatsförlagd utbildning): Ale gymnasium, Burgårdens Utbildningscentrum, Hvitfeldtska gymnasiet, Lindholmens gymnasium, August Kobbs Slottsbergsgymnasiet, Elof Lindälvskolan, Tjörns gymnasieskola, Flora Dekor Blomsterskola och Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG). På SKFs Tekniska Gymnasium bedrivs internationell sommarpraktik. Dessutom kan nämnas att Munkeröds Utbildningscentrum har en egen skola i Norge där flera av eleverna väljer att göra sin praktik. 6

8 APU-utbyten kan omfatta allt från två till fyrtio elever per skola. Vanligtvis omfattar den internationella APUn ett särskilt program på skolan; Handelsprogrammet, Affärsprogrammet, Turismprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet är exempel på vanligt förekommande program. Ett par skolor betonar vikten av att förlägga APU i länder med bra företagskontakter. Exempel på länder i vilka det i dag finns möjlighet att göra sin APU är Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Ungern, Polen, Estland, Belgien, Österrike, Cypern, Irland och Holland. Biståndsarbete De skolor som bedriver någon form av biståndsarbete är Alströmergymnasiet, Lindholmens gymnasium, Munkebäcksgymnasiet och Öckerö gymnasium. Alströmergymnasiet samlar ihop pengar för att röja minfält i forna Jugoslavien; Lindholmens Internationella förening har insamlingar för Sierra Leone; Munkebäcksgymnasiets internationella förening gör insamlingar till Etiopien, och slutligen; Öckerö gymnasium arbetar med Operation dagsverke för en pojkskola på Cap Verde. De två förstnämnda skolorna har nämnt att deras mål är att få resa till de platser där de ägnar sig åt biståndsarbete, och att kontakterna så småningom skall leda till utbyte mellan lärare och elever. Läraraktiviteter I denna kategori redovisas sådant som har med lärares utbyten, fortbildning och samarbeten att göra. Några skolor, som enligt undersökningen har många aktiviteter för lärare, är Burgårdens Utbildningscentrum, Lindholmens gymnasium och Fässbergsgymnasiet. Burgården är exempelvis med i Creative Approaches to Learning, en fortbildningskurs för lärare, och i ett Comeniusprojekt med inriktning på didaktik och biologi. Lindholmens gymnasium medverkar i ett så kallat Mobility-projekt, där tio lärare deltar. Fyra lärare från samma skola har varit i olika delar av Europa för att förbereda ett plåt- och svetsprojekt där målet är att plåt- och svetsutbildningen skall EU-certifieras. På Fässbergsgymnasiet skall en lärargrupp på cirka sju personer resa till England för att knyta kontakter där. Dessutom är skolan med i Jasonprojektet, ett stort samarbetsprojekt mellan ett antal amerikanska universitet, europeiska instanser och Universeum. Arbete sker i virtuella klassrum, varifrån man följer amerikansk forskning. Projektet är knutit till två klasser och sju lärare. 7

9 4 Finansiering Här redogörs för information som har erhållits angående skolors finansiering av aktiviteter i allmänhet och av resor i synnerhet (kring internationalisering). Den vanligaste metoden för finansiering av projekt är att söka bidrag från Internationella Programkontoret. De bidrag som är möjliga att få härifrån täcker vanligtvis halva kostnaden för en aktivitet och därmed får skolan bidra med resterande del. De typer av bidrag som oftast nämns är Leonardo da Vinci (för yrkesutbildning och kompetensutveckling) och Sokrates (EUs program för samarbete på alla nivåer inom utbildningsområdet). Internationell APU, arbetsplatsförlagd utbildning, finansieras enligt skolorna antingen genom Leonardo da Vinci eller Skolverket. Det går att söka medel på flera olika sätt, men många skolor uppger att de själva bidrar med en stor del av kostnaden. Kontaktpersoner från Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet berättar att Kungsbacka kommun år 2000 gav dem ett större tilläggsanslag, och att mycket av det internationella arbetet som bedrivs på skolorna hade varit omöjligt förutan detta bidrag. Exempel på externa aktörer, som har finansierat resor är Svenska Kommunförbundet, Skolverket, Internationella Programkontoret, SAAB, Sida, Svenska Institutet och Föreningen Norden, som ger bidrag för en Balderresa varje år. Utöver detta finns en mängd olika stipendier som skolan eller den enskilde eleven kan söka. På Polhemsgymnasiet uppger man att det brukar gå att få ihop ca 500 kronor per elev från stipendiefonder för studieresor. Förutsättningen är dock att någon arbetar aktivt med att söka medel. Andra exempel på finansiering av resor är naturbruksgymnasiet Nuntorp, där resor bekostas ur skolans budget samt att eleverna själva arbetar ihop pengar på skolan. Frölundagymnasiet har hittills bekostat alla resor själva eftersom de inte har erhållit medel vid ansökningar. Kungsbacka Internationella Gymnasium uppmuntrar sina elever att själva söka stipendier. På Sigrid Rudebeck gymnasium bekostas samtliga resor av elever/föräldrar, med vissa subventioner från skolan. Det finns olika sätt att öronmärka pengar till internationalisering. Nösnäsgymnasiet bidrar t.ex. med 300 kronor per elev för samtliga resor ingående i skolans internationaliseringsplan; för samtliga resor ansöks även medel via Skolverket och EU. Flera av regionens gymnasieskolor låter eleverna själva betala en viss del för resor. Åsikter om huruvida detta är rätt tillvägagångssätt eller inte skiljer sig åt på de olika skolorna. 8

10 5 Diskussion Det har under arbetet med kartläggningen väckts några tankar/ frågeställningar som här återges. O Det ser ut att vara en högre aktivitetsnivå på de kommunala gymnasieskolorna än på de fristående. En förklaring till detta kan vara av de fristående skolorna är nya. Flera av friskolorna har under samtal betonat att de anser att organisationen först måste sätta sig. O De flesta aktiviteter som skolorna själva har redovisat är knutna till Europa (särskilt EU). Endast en liten del av arbetet handlar om eller bedrivs i utomeuropeiska ( t o m icke-eu-) länder eller berör internationella frågor ur ett globalt perspektiv. Flera undantag finns självfallet (t.ex. i form av de projekt som GR Utbildning initierar). Det verkar även vara sällsynt att besöka eller på annat sätt arbeta med de nordiska länderna. O De skolor som har en särskild person utöver rektor, som arbetar med ansvar för internationalisering, uppvisar generellt fler/ större aktiviteter och är mer engagerade i insatser för att söka externa medel för projekt. O Det går inte att finna något motsatsförhållande mellan skolor som aktivt bidrar med egen finansiering till projekt och skolor som söker externa medel. Tvärtom ser detta ut att gå hand i hand, dvs. skolor, som är aktiva inom internationalisering, såväl bidrar med egna medel för aktiviteter som söker och får externa bidrag. Till detta kommer naturligtvis det förhållande att externa medel ofta förutsätter egen kompletterande finansiering. O Resor med språklärare och klasser till länder, i vilka språket talas, är vanligt förekommande. O Internationell APU är mycket populärt. Skolor som ännu inte har kommit igång med aktiviteter kring internationalisering talar ofta om detta som ett första steg. O Samarbete mellan olika skolor i regionen kring internationalisering omnämns nästan aldrig och ser ut att vara mycket ovanligt. I tydlig kontrast till detta står dock GR Utbildnings projekt (t.ex. de skolövergripande metodprojekten med rollspel) som involverar skolor i gemensamma satsningar. Någon direkt motsvarighet bland övriga aktiviteter har dock inte kunnat finnas. O Flera skolor har, ofta i mycket positiva ordalag, redogjort för sin medverkan i projekt som GR Utbildning har initierat (t.ex. FN-rollspelen, som omnämns som otroligt populärt på skolan och Den globala resan, som ju även skolledare medverkar i och har funnit mycket berikande). Samtidigt återfinns bland GR Utbildnings projekt flera, som skolledare eller internationaliseringsansvariga inte har hänvisat till, trots att skolan har medverkat i dessa (detta kan förstås ha många olika förklaringar). O Denna kartläggning har fokuserat på konkreta aktiviteter som skolorna genomför/ deltar i och därmed varken på organisatoriska förutsättningar på skolan eller på mål och ambitioner. Det kan dock noteras att flera av de skolledare, som vi har talat med, har beskrivit strategiska processer eller visioner och ambitioner på området. Alströmergymnasiet, t.ex., har redogjort för hur varje sektor har en eller flera lärare med ansvar för internationalisering. Dessa lärare ingår tillsammans med rektorerna i 9

11 skolans internationaliseringsgrupp, som driver verksamheten. Polhemsgymnasiet har redogjort för vilken betydelse som skolans FN-rollspel har för deras arbete. Kitas gymnasium har betonat vikten av utbyten i EU-länderna där våra elever ju kommer att röra sig i framtiden. O Internationalisering är i de flesta fall en viktig företeelse på skolan. Skolorna beskriver, ofta entusiastiskt och allvarligt, vilken verksamhet som bedrivs. En mycket grov uppskattning ger vid handen att ca gymnasieelever deltar aktivt i sådana insatser varje år i Göteborgsregionens 13 kommuner. 10

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 17 juni 2010 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson (s),

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Elev-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Elever om gymnasieskolan Göteborg våren 2007 Elever

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

REVIDERAD 2006-11-28

REVIDERAD 2006-11-28 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg Internationalisering på Ur läroplan för de frivilliga skolformerna Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifika svenska utan också det nordiska, det

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer