Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet"

Transkript

1 Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet En kartläggning av gymnasieskolors verksamhet i Göteborgsregionen Arbetsmaterial Martin Hagvall och Helena Jonsson GR Utbildning

2 Aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet En kartläggning av gymnasieskolors verksamhet i Göteborgsregionen Arbetsmaterial Martin Hagvall och Helena Jonsson GR Utbildning 1 Inledning Utbildningsgruppen har efterlyst en kartläggning av de aktiviteter i regionen som är riktade mot internationalisering i skolarbetet. Information om hur genomförda resor finansieras har också efterfrågats. Det största utrymmet i denna rapport är knuten till kartläggning av aktiviteter. I ett särskilt avsnitt (Kapitel 4 Finansiering) berörs finansiering av aktiviteter i allmänhet och av resor i synnerhet. Eftersom området är stort och skolorna är många har en avgränsning fått göras, nämligen den att lägga koncentrationen på gymnasieskolorna i regionen. På det sättet kan en mer genomgripande bild av området visas. Det är givetvis möjligt att genomföra en motsvarande (och då betydligt mer omfattande) kartläggning av grundskolors verksamhet. Kartläggningen har fokuserat på information som bidrar till en övergripande bild av arbetet i regionen. Således är det ingen djuplodande undersökning med syfte att systematiskt mäta, värdera och/eller jämföra skolornas verksamhet. Ett diskussionsunderlag bifogas dock i slutet av rapporten med några frågeställningar, som har framkommit under kartläggningen (Kapitel 5 Diskussion). Att i en större undersökning mer systematiskt mäta skolors insatser inom internationalisering är naturligtvis möjligt om så önskas, t.ex. med koppling till frågor kring kvalitet i skolans verksamhet. En viktig fråga är förstås vad som avses med aktiviteter riktade mot internationalisering i skolarbetet. Vi har valt att till undersökningen notera sådana aktiviteter som någon av de berörda (företrädare för skolor och/eller för GR Utbildnings arbete med internationalisering) har funnit skäl att inkludera, varken fler eller färre. Detta innebär förstås att verksamheter av väldigt varierande slag inkluderas. Det innebär också att eventuella aktiviteter, som kanske av utomstående skulle betraktas som del av internationalisering, inte återfinns här såvida de inte har nämnts. 2 Metod Kartläggningen har utgjorts av två kompletterande komponenter. Detta har skett för att få en så heltäckande bild som möjligt av genomförda aktiviteter. Den första utgår från den 1

3 verksamhet (projekt) som GR Utbildning aktivt medverkar till och som skolor deltar i. Metoden för att få fram ett relevant underlag om skolors deltagande har bestått i en genomgång av den information som har tillhandahållits av GR Utbildnings verksamhetsgrupp Internationellt forum. Eftersom denna information har varit samlad och lättåtkomlig har skriftliga handlingar enkelt kunnat sammanställas och har i några fall kompletterats med frågor till berörda projektledare. Den andra komponenten utgår från den verksamhet som gymnasieskolor redovisar. Metoden för att få fram ett relevant underlag har här varit en kontakt med varje skola. Skolan har fått möjlighet att lämna en nulägesbeskrivning med information om vilka aktiviteter som för närvarande är på gång och hur finansieringen på området ser ut. Kontakt har först tagits med skolans rektor. Rektorn har sedan valt om han eller hon besvarar frågorna personligen, eller vidarebefordrar frågan till lämplig kontaktperson, t.ex. ansvarig person för internationalisering på skolan. Förutom kontakt per telefon har ibland även dialog förts per . Kompletterande information har hämtats på skolors webbplatser och det har även förekommit att skolor har skickat tryckt material. Alla gymnasieskolor som presenteras i Vad ska jag välja har kontaktats, med undantag från naturbruksgymnasierna av vilka endast två skolor har kontaktats. 3 Resultat Nedan redogörs för resultatet, uppdelat i de två komponenter, som har ingått i undersökningen. Redovisningen är en sammanfattande beskrivning, med några exempel (dvs. alla data/ projekt har inte inkluderats av utrymmesskäl). 3.a Komponent 1: GR Utbildnings projekt Genom verksamhetsgruppen Internationellt forum bedriver GR Utbildning olika verksamheter/ projekt varav flera är inom internationalisering. I detta arbete ingår t.ex. regelbunden kontakt med skolor och olika slags insatser kring t.ex. information och erfarenhetsutbyte. På detta sätt är GR Utbildning involverad (även indirekt) i många av de aktiviteter som skolorna har redovisat i samband med kartläggningen (se 3.b Komponent 2: Skolors information, nedan; mer information om dessa aktiviteter inkluderas därför inte i detta avsnitt). GR Utbildning är också en direkt aktör, som dels skapar arenor till vilka skolor inbjudes (t.ex. seminarier, resor och skolövergripande rollspel), dels agerar katalysator, handledare och i många fall även initiativtagare till verksamheter som förankras och genomförs i skolors egen organisation och lärande (t.ex. FN-rollspel, temadagar Värd för Världen). I detta avsnitt redogörs kortfattat för skolors medverkan i några sådana huvudprojekt. Verksamheten har på ett tidigt stadium haft en nationell dimension (t.ex. FN-rollspelen) eftersom tjänsterna har efterfrågats av och levererats till målgrupper i andra delar av landet. Idag förstärks dessa insatser av det nationella Sida-uppdraget Den Globala Skolan och andra uppdrag knutna till aktörer såsom t.ex. Skolverket och regeringens EU 2004-kommitté. Men det är specifikt Göteborgsregionens skolors medverkan i sådana insatser som har varit intressant för kartläggningen. 2

4 Seminarier och nätverk I denna kategori ingår organiserade aktiviteter för informations-, ide- och erfarenhetsutbyte, som arrangeras av GR Utbildning med främst skolpersonal som deltagare. Mellan 10 och 20 sådana aktiviteter per år har under de senaste åren arrangerats i regionen med inriktning internationalisering. Detaljerad information i form av deltagarlistor har inte funnits tillgänglig, men det står klart att verksamheten har god spridning. Lärare och skolledare från de flesta kommunala gymnasieskolor, och flera av friskolorna, deltar i dessa aktiviteter. Resor GR Utbildning genomför Den globala resan (Sida-uppdrag) till länder såsom t.ex. Nicaragua, Kenya, Indien, Bangladesh, samt därtill en särskild studieresa till FN i New York. Till resorna knyts förberedande och efterföljande insatser i Sverige och resan betraktas som ett strategiskt skolutvecklingsprojekt. Under de senaste åren har många av regionens gymnasieskolor deltagit: Angeredsgymnasiet, Burgårdens Utbildningscentrum, Frölundagymnasiet, Hulebäcksgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola, Lindholmens gymnasium, Nösnäsgymnasiet, Polhemsgymnasiet och Porthälla gymnasium. FN-rollspel på skolor FN-rollspelen består av en längre tids (flera månader) ämnesövergripande förberedelser av olika slag, som sedan kulminerar i ett rollspel av Förenta Nationerna på skolan. GR Utbildning har under de senaste åren samarbetat med följande nio gymnasieskolor i regionen i projektet: Burgårdens Utbildningscentrum, Elof Lindälvskolan, Fässbergsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Lerums gymnasieskola, Polhemsgymnasiet, Porthälla gymnasium, Sigrid Rudebecksgymnasiet och Den Seglande Gymnasieskolan. Ytterligare skolor genomför egna projekt av liknande slag medan andra har involverats under tidigare år, vilket innebär att antalet skolor som har arbetat med metoden på den egna skolan uppgår till ca. 15 stycken. Skolövergripande metodprojekt med rollspel Dessa projekt utgör oftast en kombination av ett större rollspel och en föregående läroprocess, som involverar olika skolor (lärare och elever). Exempel på detta är FNGR (FNrollspel i Göteborgsregionen), som äger rum på Hvitfeldtska gymnasiet varje år och EUGR (EU-rollspel i Göteborgsregionen), som ägde rum i samband med EU-toppmötet i juni EUGR föregicks av en särskild gymnasiekurs med elever från olika skolor. Listan över skolor som under de senaste åren har medverkat i dessa satsningar är ganska omfattande men återges här i sin helhet: Alströmergymnasiet, Aranäsgymnasiet, Burgårdens Utbildningscentrum, Elof Lindälvskolan, Frölundagymnasiet, Fässbergsgymnasiet, Hulebäcksgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, Ingrid Segerstedts gymnasium, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola, LM Engströms gymnasium, Munkebäcksgymnasiet, Nösnäsgymnasiet, Göteborgs Högre Samskola, Schillerska gymnasiet och Sigrid Rudebecksgymnasiet. 3

5 Temadagar Värd för världen Genom Värd för världen (Sida-uppdrag) omvandlas en skola under två dagar till en global mötesplats med olika aktiviteter. Temadagarna föregås av ett omfattande arbete som involverar skolledning, lärare och elever. Några skolor som under senare år har genomfört Värd för världen är Ale gymnasium, Kortedala Kunskapscentrum, Lerums gymnasieskola och Elof Lindälvskolan. 3.b Komponent 2: Skolors information Av samtliga 52 skolor som kontaktades under kartläggningen har tre valt att inte svara. Åtta skolor har svarat, men meddelat att de av olika anledningar inte bedriver någon form av internationaliseringsarbete. Kvaliteten på det som inrapporterats från de olika skolorna är mycket skiftande. Vissa har gjort en ingående redogörelser med exakta kostnadskalkyler, medan andra har valt att göra en enklare variant med en kort beskrivning av mer berättande karaktär. Underlaget har indelats i kategorier enligt nedan. Internationella inslag i skolan I denna kategori anges sådant som har med internationalisering att göra, men som utövas under skolans tak. Bland sådana aktiviteter ingår projekt såsom FN-rollspel och Värd för Världen, men information om dessa aktiviteter har utelämnats här eftersom verksamheten ju har återgivits tidigare i rapporten (se ovan). Kongahällagymnasiet har haft eget EU-rollspel och FN-arrangemanget Navigera. Aranäsgymnasiet deltar i European Youth Parliament, ett ungdomsparlament (diskussionsforum, workshops) i Wales. Cirka fyrtio elever och tio lärare från länderna Danmark, Frankrike, England, Tjeckien och Sverige deltar. Ale gymnasium har aktiviteter kring FN-dagen, som anordnas av eleverna själva. Så sker även på Katrinelundsgymnasiet. I det sistnämnda fallet är det ett resultat av att man tidigare hade FN-rollspel (i samarbete med GR Utbildning). Ytterligare skolor som på ett eller annat sätt uppmärksammar FN-dagen är Hulebäcksgymnasiet, Krokslättsgymnasiet och Munkeröds Utbildningscentrum. Exempel på andra internationella inslag i skolan finns exempelvis på Hvitfeldtska, där övningsföretag med internationell anknytning bedrivs. Till Lerums Gymnasieskola kommer en nordisk författare på besök och man håller även en internationell vecka på skolan. Internationella kvinnodagen uppmärksammas på Krokslättsgymnasiet och på Porthälla har man en Latinamerikansk dag. Polhemsgymnasiet erbjuder Rysslandskunskap och Europakunskap på schemat och på Hulebäcksgymnasiet finns ämnet Världskunskap. På Elof Lindälvs gymnasium finns förberedande kurser för Cambridgecertifikat samt en marknadsföringskurs på engelska. Sigrid Rudebecks Gymnasium låter ca sextio elever om året göra ett större skriftligt vetenskapligt arbete kring en internationell politisk konflikt. 4

6 Donnergymnasiet har arrangemang på Nobeldagen med tillhörande nobelfest på kvällen. På samma skola anordnar en grupp elever själva med flyktingbakgrund på skolan en Att vara flykting-dagen. På Flora Dekor Blomsterskola och Munkeröds Utbildningscentrum bjuder man in demonstratörer från Holland, Norge och Tyskland. Samarbete eller kontakter med annat land Flertalet av regionens gymnasieskolor har någon form av kontakt med andra länder. Det kan röra sig om allt från brevväxling till stora nätverk. Många gånger rör det sig om samarbete över branschgränser, som exempelvis att restaurang- eller floristskolor i olika länder bedriver projekt tillsammans. Det är inte ovanligt att samarbeten under resans gång utvecklas till elev- och lärarutbyten. Samarbeten och kontakter finns mestadels runt om i Europa, men det förekommer även att länder utanför Europa är med. Exempel på detta är Nicaragua, Kina, USA, Sydafrika, Japan och Kenya. Två exempel på intressanta samarbeten, som för närvarande pågår, kan nämnas. Slottsbergsgymnasiet medverkar i projektet Grow Through Experiental Activities/Social Skills. Det är ett s.k.youth action-projekt som koordineras av Coimbra, Portugal. Övriga inblandade parter är redan nämnda Slottsbergsgymnasiet, Lyngåskolen (Danmark) och Promi (Spanien). Syftet med projektet är främst att utarbeta metoder för att fördjupa och förstärka elevers sociala förmåga. Åtta elever från varje skola arbetar med samma kurser under ett läsår. Eleverna möts sedan på femdagars läger i respektive land; de ses med andra ord fyra gånger och det sker under ett och samma läsår. Virtueprojektet bedrivs på Nösnäsgymnasiet. Det startade som ett samverkansprojekt mellan de tre universiteten Baltimore, Bergen och Göteborg. Nösnäsgymnasiet deltar i projektet med en naturvetarklass och två lärare. Genom CD-skivor som placeras i havet studeras och analyseras beväxning. Genom analysarbetet studeras bakomliggande teorier som förklarar det komplicerade skeende i våra hav och kustnära miljöer. De mätningar som görs redovisas bl. a. på videokonferenser länderna emellan. Utbyte mellan lärare och elever kan under året komma att aktualiseras. Elevutbyten Det är relativt vanligt med elevutbyten på regionens gymnasieskolor, särskilt mellan länder i Europa. Skolor med ett stort antal medverkande elever är Ale gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Aranäsgymnasiet, Porthällagymnasiet, Den Seglande Gymnasieskolan, Göteborgs Högre Samskola och Kitas Gymnasium. Exempel på länder som skolorna åker till eller tar emot elever från är Tyskland, Frankrike, England, Spanien, USA, Ryssland, Ungern, Finland, Italien, Österrike och Belgien. Den seglande gymnasieskolan på Öckerö har av naturliga skäl ett brett utbyte med flera skolor runt om i världen, eftersom de besöker så många platser under seglingarna. Ett mycket intressant utbyte har exempelvis inletts med lärare och elever, som lever i minoritet utan eget språk, på en skola i Marocko. 5

7 Studieresor och språkresor Många av regionens gymnasieskolor åker på studie- och språkresor av olika slag. Bland sådana aktiviteter ingår förstås Den globala resan, men information om denna aktivitet har utelämnats här eftersom verksamheten ju har återgivits tidigare i rapporten (se ovan). Det mest förekommande är resor runt om i Europa; det är inte lika vanligt att resa till nordiska länder och resor som går till länder utanför Europa har, förutom Den globala resan, endast gjorts på Hulebäcksgymnasiet. Det är kursen Världskunskap B-kurs med fältstudier, som har varit både i Japan och Kenya och för tillfället söker pengar för att kunna åka till Sydafrika. I Europa går många resor till Frankrike, England och Tyskland, eftersom elever och lärare ofta åker till det land där det språk man studerar talas. Det händer också att man åker till Spanien och Italien i samma syfte. Exempel på andra ganska vanligt förekommande studieresor är Balderfärder med besök i koncentrationsläger, studiebesök på fabriker m.m. (beroende vilket program som berörs) och AEHT-resor ett slags tävlingsarrangemang för turist- och hotellprogram i Europa. Till de nordiska länderna går resorna inte lika ofta, men de förekommer. Ett exempel på projekt som för närvarande är på gång inom Nordenområdet är Trekungagymnasiets Nordenprojekt där lärare i Sverige, Norge och Danmark träffas i varandras länder. Språkaktiviteter Här följer några exempel på olika aktiviteter som har koppling till språk, men som inte ligger inom den ordinarie språkundervisningen. Polhemsgymnasiet är med i ett s.k. Sokrates Linguaprojekt, ett projekt som handlar om att öka intresset för germanska språk. På Tjörns gymnasieskola finns en språkassistent, främst behjälplig för tyskundervisning, men även disponibel för skolans alla program. Likaså finns det en språkassistent, här kallad lingua-assistent, på Ester Mosessons gymnasium. Kitas Gymnasium och Kungsbacka Internationella Gymnasium har språklärare som endast undervisar i sitt eget modersmål. På Alströmergymnasiet finns ett antal föreläsningar på engelska. Hvitfeldtska gymnasiet bedriver, i tre olika NV-klasser, delar av undervisningen på franska, tyska och engelska. På Hvitfeldtska har man även öppnat upp språkvalen på hela skolan. Det finns dessutom möjligheter att ta universitetspoäng i tyska och franska. Internationell APU Följande gymnasieskolor har redovisat att de bedriver internationell APU (arbetsplatsförlagd utbildning): Ale gymnasium, Burgårdens Utbildningscentrum, Hvitfeldtska gymnasiet, Lindholmens gymnasium, August Kobbs Slottsbergsgymnasiet, Elof Lindälvskolan, Tjörns gymnasieskola, Flora Dekor Blomsterskola och Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG). På SKFs Tekniska Gymnasium bedrivs internationell sommarpraktik. Dessutom kan nämnas att Munkeröds Utbildningscentrum har en egen skola i Norge där flera av eleverna väljer att göra sin praktik. 6

8 APU-utbyten kan omfatta allt från två till fyrtio elever per skola. Vanligtvis omfattar den internationella APUn ett särskilt program på skolan; Handelsprogrammet, Affärsprogrammet, Turismprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet är exempel på vanligt förekommande program. Ett par skolor betonar vikten av att förlägga APU i länder med bra företagskontakter. Exempel på länder i vilka det i dag finns möjlighet att göra sin APU är Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Ungern, Polen, Estland, Belgien, Österrike, Cypern, Irland och Holland. Biståndsarbete De skolor som bedriver någon form av biståndsarbete är Alströmergymnasiet, Lindholmens gymnasium, Munkebäcksgymnasiet och Öckerö gymnasium. Alströmergymnasiet samlar ihop pengar för att röja minfält i forna Jugoslavien; Lindholmens Internationella förening har insamlingar för Sierra Leone; Munkebäcksgymnasiets internationella förening gör insamlingar till Etiopien, och slutligen; Öckerö gymnasium arbetar med Operation dagsverke för en pojkskola på Cap Verde. De två förstnämnda skolorna har nämnt att deras mål är att få resa till de platser där de ägnar sig åt biståndsarbete, och att kontakterna så småningom skall leda till utbyte mellan lärare och elever. Läraraktiviteter I denna kategori redovisas sådant som har med lärares utbyten, fortbildning och samarbeten att göra. Några skolor, som enligt undersökningen har många aktiviteter för lärare, är Burgårdens Utbildningscentrum, Lindholmens gymnasium och Fässbergsgymnasiet. Burgården är exempelvis med i Creative Approaches to Learning, en fortbildningskurs för lärare, och i ett Comeniusprojekt med inriktning på didaktik och biologi. Lindholmens gymnasium medverkar i ett så kallat Mobility-projekt, där tio lärare deltar. Fyra lärare från samma skola har varit i olika delar av Europa för att förbereda ett plåt- och svetsprojekt där målet är att plåt- och svetsutbildningen skall EU-certifieras. På Fässbergsgymnasiet skall en lärargrupp på cirka sju personer resa till England för att knyta kontakter där. Dessutom är skolan med i Jasonprojektet, ett stort samarbetsprojekt mellan ett antal amerikanska universitet, europeiska instanser och Universeum. Arbete sker i virtuella klassrum, varifrån man följer amerikansk forskning. Projektet är knutit till två klasser och sju lärare. 7

9 4 Finansiering Här redogörs för information som har erhållits angående skolors finansiering av aktiviteter i allmänhet och av resor i synnerhet (kring internationalisering). Den vanligaste metoden för finansiering av projekt är att söka bidrag från Internationella Programkontoret. De bidrag som är möjliga att få härifrån täcker vanligtvis halva kostnaden för en aktivitet och därmed får skolan bidra med resterande del. De typer av bidrag som oftast nämns är Leonardo da Vinci (för yrkesutbildning och kompetensutveckling) och Sokrates (EUs program för samarbete på alla nivåer inom utbildningsområdet). Internationell APU, arbetsplatsförlagd utbildning, finansieras enligt skolorna antingen genom Leonardo da Vinci eller Skolverket. Det går att söka medel på flera olika sätt, men många skolor uppger att de själva bidrar med en stor del av kostnaden. Kontaktpersoner från Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet berättar att Kungsbacka kommun år 2000 gav dem ett större tilläggsanslag, och att mycket av det internationella arbetet som bedrivs på skolorna hade varit omöjligt förutan detta bidrag. Exempel på externa aktörer, som har finansierat resor är Svenska Kommunförbundet, Skolverket, Internationella Programkontoret, SAAB, Sida, Svenska Institutet och Föreningen Norden, som ger bidrag för en Balderresa varje år. Utöver detta finns en mängd olika stipendier som skolan eller den enskilde eleven kan söka. På Polhemsgymnasiet uppger man att det brukar gå att få ihop ca 500 kronor per elev från stipendiefonder för studieresor. Förutsättningen är dock att någon arbetar aktivt med att söka medel. Andra exempel på finansiering av resor är naturbruksgymnasiet Nuntorp, där resor bekostas ur skolans budget samt att eleverna själva arbetar ihop pengar på skolan. Frölundagymnasiet har hittills bekostat alla resor själva eftersom de inte har erhållit medel vid ansökningar. Kungsbacka Internationella Gymnasium uppmuntrar sina elever att själva söka stipendier. På Sigrid Rudebeck gymnasium bekostas samtliga resor av elever/föräldrar, med vissa subventioner från skolan. Det finns olika sätt att öronmärka pengar till internationalisering. Nösnäsgymnasiet bidrar t.ex. med 300 kronor per elev för samtliga resor ingående i skolans internationaliseringsplan; för samtliga resor ansöks även medel via Skolverket och EU. Flera av regionens gymnasieskolor låter eleverna själva betala en viss del för resor. Åsikter om huruvida detta är rätt tillvägagångssätt eller inte skiljer sig åt på de olika skolorna. 8

10 5 Diskussion Det har under arbetet med kartläggningen väckts några tankar/ frågeställningar som här återges. O Det ser ut att vara en högre aktivitetsnivå på de kommunala gymnasieskolorna än på de fristående. En förklaring till detta kan vara av de fristående skolorna är nya. Flera av friskolorna har under samtal betonat att de anser att organisationen först måste sätta sig. O De flesta aktiviteter som skolorna själva har redovisat är knutna till Europa (särskilt EU). Endast en liten del av arbetet handlar om eller bedrivs i utomeuropeiska ( t o m icke-eu-) länder eller berör internationella frågor ur ett globalt perspektiv. Flera undantag finns självfallet (t.ex. i form av de projekt som GR Utbildning initierar). Det verkar även vara sällsynt att besöka eller på annat sätt arbeta med de nordiska länderna. O De skolor som har en särskild person utöver rektor, som arbetar med ansvar för internationalisering, uppvisar generellt fler/ större aktiviteter och är mer engagerade i insatser för att söka externa medel för projekt. O Det går inte att finna något motsatsförhållande mellan skolor som aktivt bidrar med egen finansiering till projekt och skolor som söker externa medel. Tvärtom ser detta ut att gå hand i hand, dvs. skolor, som är aktiva inom internationalisering, såväl bidrar med egna medel för aktiviteter som söker och får externa bidrag. Till detta kommer naturligtvis det förhållande att externa medel ofta förutsätter egen kompletterande finansiering. O Resor med språklärare och klasser till länder, i vilka språket talas, är vanligt förekommande. O Internationell APU är mycket populärt. Skolor som ännu inte har kommit igång med aktiviteter kring internationalisering talar ofta om detta som ett första steg. O Samarbete mellan olika skolor i regionen kring internationalisering omnämns nästan aldrig och ser ut att vara mycket ovanligt. I tydlig kontrast till detta står dock GR Utbildnings projekt (t.ex. de skolövergripande metodprojekten med rollspel) som involverar skolor i gemensamma satsningar. Någon direkt motsvarighet bland övriga aktiviteter har dock inte kunnat finnas. O Flera skolor har, ofta i mycket positiva ordalag, redogjort för sin medverkan i projekt som GR Utbildning har initierat (t.ex. FN-rollspelen, som omnämns som otroligt populärt på skolan och Den globala resan, som ju även skolledare medverkar i och har funnit mycket berikande). Samtidigt återfinns bland GR Utbildnings projekt flera, som skolledare eller internationaliseringsansvariga inte har hänvisat till, trots att skolan har medverkat i dessa (detta kan förstås ha många olika förklaringar). O Denna kartläggning har fokuserat på konkreta aktiviteter som skolorna genomför/ deltar i och därmed varken på organisatoriska förutsättningar på skolan eller på mål och ambitioner. Det kan dock noteras att flera av de skolledare, som vi har talat med, har beskrivit strategiska processer eller visioner och ambitioner på området. Alströmergymnasiet, t.ex., har redogjort för hur varje sektor har en eller flera lärare med ansvar för internationalisering. Dessa lärare ingår tillsammans med rektorerna i 9

11 skolans internationaliseringsgrupp, som driver verksamheten. Polhemsgymnasiet har redogjort för vilken betydelse som skolans FN-rollspel har för deras arbete. Kitas gymnasium har betonat vikten av utbyten i EU-länderna där våra elever ju kommer att röra sig i framtiden. O Internationalisering är i de flesta fall en viktig företeelse på skolan. Skolorna beskriver, ofta entusiastiskt och allvarligt, vilken verksamhet som bedrivs. En mycket grov uppskattning ger vid handen att ca gymnasieelever deltar aktivt i sådana insatser varje år i Göteborgsregionens 13 kommuner. 10

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BY- OCH ANLÄNINSPRORAMMET 02:06 02:10 01:03 01:05 02: 98 94 02:94 88 02:88 01:12 01:14 01:16 01:18 01:20 02:87 03:86 03:76 86 03:70 Alströmergymnasiet 03:09 Aranäsgymnasiet 48 Bräckegymnasiet 03:61 Hvilan

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge -9- Läsår / Kommun: ALE Skola: Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogram Elektronik o datakommu Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teater och TV-produktio Omvårdnadsprog med h 9

Läs mer

Söktryck till gymnasiet 5 juni

Söktryck till gymnasiet 5 juni Söktryck till gymnasiet 5 juni Utbildningar med obalans mellan söktryck och antal platser anges som avvikelse Övriga utbildningsplatser är i stort i balans Barn och fritidsprogrammet Avvikelse Centrum

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket Gymnasieregionen efter reservantagningen Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket 1102 Beroendekartor Materialet baseras på reservantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka kommuner

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Samverkan för kvalitet och överlevnad

Samverkan för kvalitet och överlevnad Samverkan för kvalitet och överlevnad Inför möte i Utbildningschefsgruppen med gymnasieansvar och avseende punkten om samverkan för kvalitet och överlevnad där diskussion om kommande förändringar inom

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium 1 1 8 6 Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge -- Läsår / ALE Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogra Elektronik o datakomm Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Musik Teater/TV-produktion Omvårdnadsprog med h

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2013-06-26 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE Kommun: ALE Barn o Fritid 24 9 13 Elektronik o datakom. 16 18 -- ES Teater o TV 32 15 26 produktion Handel o 24 2 1 Administration Handelsgymnasiet 24 10 4 Medie 32 26 30 Naturvetenskap 60 33 42 Natur

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2010

Kommentarer till diagrammen 2010 Uppdaterad 21-2-8 Kommentarer till diagrammen 21 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde Definitivintagningen Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningar inom Västra Götaland. Förklaringstext till bilagan saknas. I följande dokument

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

Lärlingsutbildning 2014

Lärlingsutbildning 2014 Lärlingsutbildning 2014 Vad är lärlingsutbildning? Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Kommunrapport Index per frågeområde 2011 2012 201 201 GR GY2 totalt 201 Trivsel och trygghet 89 8 90 89 90 Delaktighet och inflytande 1 Skolmiljö 2 8 7 Kunskap och lärande 7 7 7 7 77 Bemötande 80 78 81

Läs mer

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik.

Vi når ut. +3% Gröna Lund. Liseberg (parken) +5% Skansen. +/-0% Vasamuseet. +7,5% Kolmårdens djur. +40% Universeum. +9% Naturhistoriska rik. 21-216 Vi når ut 1. Liseberg (parken) 3 +3% 2. Gröna Lund 1 +% 3. Skansen 1 377 +/-%. Vasamuseet 1 312 +7,%. Kolmårdens djur. 68 +% 6. Universeum 76 +9% 7. Naturhistoriska rik. 31 +1% 8. Moderna museet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2013 matris version 1 1 april 2012. Versionen inkluderar

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet EU PÅ SCHEMAT Välkommen till en dag fylld av idéer, kunskap, kontakter och möjligheter för pedagoger, skolledare, skolpolitiker och andra med intresse för utveckling och internationalisering Torsdagen

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Utbildningschefsnätverket 16-04-22 Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se SREGIONENS OMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Almedalen 5 juli 2016 Gunnar Berg Magnus Oskarsson Tomas Berglund Svensk skola i internationell belysning Internationella skolundersökningar ämne resultat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr :1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr :1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2006-09-29 1 (6) Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr 53-2004:1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Bakgrund Skolverket har i beslut

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med mot förra året Antal antagna GR elever minskar med Antal antagna från övriga landet ökar med Antal ej antagna behöriga reserver ökar med mot förra året * Antagningens målsättning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 2012-12-07 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 - -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Läsår 2006/07 Översikt av intagningsläge

Läsår 2006/07 Översikt av intagningsläge ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Event Data SM Handelsgymnasiet Ale Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Teater, TV och film Musik Omvårdnadsprog med h Musik LG Musikprofil 32 30

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får du fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer