EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2007:025 Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 Lina Johansson Stina Wiklundh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap 2007:025 - ISSN: ISRN: LTU-LÄR-EX--07/025--SE

2 Avhoppen i språkvalet årskurs 7 9 en kvalitativ studie Lina Johansson och Stina Wiklundh Luleå Tekniska Universitet, ht 2006 Institutionen för Utbildningsvetenskap Handledare: Britt-Marie Yttling-Fink/Maria Vedin

3 Abstrakt Det huvudsakliga temat i denna studie är avhoppen från språkvalet i årskurs 7 9 samt elevers och lärares förslag för att uppnå en ökad motivation för ämnet. Denna studie har genomförts genom att intervjua elever och lärare på två skolor i Piteå. Intervjuerna har ägt rum vid två olika tillfällen oberoende av varandra. Studien visar att lärarna överlag efterlyser högre status för språkvalet samtidigt som eleverna anser att det enda språket som är viktigt att kunna förutom modersmålet är engelska, så länge man inte har planer på att åka utomlands. Förbättringar såsom fler och mer varierade undervisningsmetoder efterlystes unisont av både elever och lärare för att öka elevernas motivation. Båda grupperna var överens om att införandet av ny metodik och didaktik i språkämnet skulle innebära att fler elever skulle hålla kvar vid sitt språkval under längre tid.

4 Förord Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit inblandade i tillkomsten av detta arbete: våra respondenter vid intervjutillfällena, det vill säga de elever och lärare som deltog ute vid skolorna. Utan er hade inte detta arbete varit möjligt. Ett innerligt tack! våra handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Annbritt Palo, Marie Nordlund och framför allt Britt-Marie Yttling-Fink och Maria Vedin, för alla kloka råd och allt tålamod som ni har haft med oss och våra frågeställningar. Ni har varit mycket värdefulla i vår skrivprocess. våra familjer, som vid många tillfällen har sett oss intensivt arbetande vid datorn utan möjlighet till social gemenskap så länge detta skrivande pågick. än en gång, tack allesammans! Luleå 2007, Stina Wiklundh Lina Johansson

5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Bakgrund och syfte Bakgrund Motivation Tidigare forskning Syfte. 6 3 Undersökningens genomförande Metod Utmärkande för den kvalitativa metoden Intervjuer: gruppintervjuer och enskilda intervjuer Bandspelare och anteckningar Intervjuguiden Urval Rekrytering till intervjuerna Forskningsetiska principer Resultat Elevernas intervjuer Lärarnas intervjuer Reliabilitet och validitet Diskussion Källförteckning. 19 Bilaga.. 21

6 1 Inledning Vi är blivande språklärare och under våra praktikperioder har vi fått ta del av kommentarer från skolpersonal att avhoppen från tyska, franska och spanska blir allt vanligare. Situationen anses så allvarlig att både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling har företagit granskningar om hur situationen verkligen ser ut på skolorna angående dessa avhopp. I Skolverkets undersökning Språkvalet i grundskolan en pilotundersökning från 2000 kan man läsa att trots intentionerna i Lpo94 till ett förstärkt språkprogram har inte eleverna blivit så uthålliga som det var tänkt, [m]er än var femte elev, vanligtvis en pojke, har avbrutit sina språkstudier under högstadiet och valt att gå till lokala tillvalskurser (s. 3). Även statistik publicerad från Statistiska Centralbyrån styrker det faktum att elevgrupperna med annat val än språkvalet bara ökar. Sverige tillhör numera EU och alla EU-medborgare uppmuntras att lära sig två främmande språk (Europeiska kommissionen, Fakta och siffror om EU och dess invånare, 2006:71). Även i Europas förslag till grundlag framhålls vikten av framtida språkkunskaper för alla Europas medborgare, [m]ålen för unionens insatser skall vara att utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen särskilt genom undervisning i och spridning av medlemsstaternas språk (EU-kommissionen, Europas grundlag, Framtidskonventets förslag till konstitution för EU, 2004:160). I ett pressmeddelande från den Europeiska kommissionen (2005a) uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbättra språkutbildningen inom EU. Slagordet är ju fler språk du kan desto mer människa blir du (vår översättning) och med detta konstaterar kommissionen att språkkunskaper är viktiga för EU-medborgare, särskilt på grund av den arbetskraftsrörlighet som förväntas att komma samt för att öka konkurrenskraften inom EU. För att tillse att språkkunskaperna verkligen ökar inom medlemsstaterna föreslår kommissionen upprättandet av lokala arbetsplaner. Planerna ska innehålla förbättringar av språklärarnas utbildning samt tidig språkinlärning så att fler skolämnen kan läras ut på ett främmande språk. Avslutningsvis tar Lpo94 också upp vikten av ett internationellt perspektiv i skolan och där utgör framtida språkkunskaper en viktig del för framtidens EU-medborgare. Det finns verkligen starka argument för att eleverna ska fortsätta sina språkval och incitamenten för att stärka språkkunskaperna är många: trots detta fortsätter avhoppen att öka i den svenska skolan. Vilka kan då orsakerna vara till att elever tappar motivationen för fortsatta studier i moderna språk? Vad skulle motivera dem att fortsätta att läsa ett modernt språk? Det är svaren på dessa frågor som är det centrala i denna studie. Olika uttryck används för att benämna språkvalet i tyska, franska och spanska. En del kallar det helt enkelt språkval, andra kallar det moderna språk eller B-språk. För att förenkla förståelsen av vårt arbete vill vi förklara att när dessa uttryck används är det tyska, franska och spanska vi menar. Språkvalet i engelska är ett uttryck som är relativt nytt och som delvis motsvarar det som tidigare kallades svensk-engelska eller engelsk-svenska

7 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund I Grundskoleförordningen 2 kap. 17 står att läsa följande: Som språkval skall erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska. I samma förordning 2 kap. 18 kan man läsa, Som språkval för en elev skall i stället för språk enligt 17 erbjudas följande språk, om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det, - det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i, - svenska som andraspråk för elever som i övrigt får undervisning i svenska som andraspråk, - svenska för elever som i övrigt får undervisning i svenska, - engelska eller - teckenspråk. Denna skrivning har skapat en del problem ute i skolorna. Eleverna har möjlighet att välja om de vill läsa ett modernt språk eller om de till exempel vill läsa teckenspråk, förutsatt att det finns minst fem elever som väljer samma språk. Många elever väljer ett modernt språk vid sitt första val, antingen i årskurs 6 eller 7, men fler och fler hoppar av sina språkvalsstudier under årskurs 7-9, och oftast till förmån för engelska som språkval: Det har blivit så att massvis av elever väljer engelsk-svenska av taktiska skäl, hävdar Cissela Carlin i ett pressmeddelande publicerat i Skolvärlden (2005), lärarnas egen facktidskrift (Lärarnas Riksförbund, LR). Med taktiska skäl kan menas att engelska är ett av tre huvudämnen i skolan som man måste ha godkänt i för att kunna söka vidare till gymnasiet. De andra två är svenska och matematik. Taktiska skäl kan också vara att av 17 skolämnen i grundskolan räknas enbart 16 av dem när man ska söka in till gymnasieskolan. Det är alltså inte alla betyg som måste räknas med inför valet till gymnasieskolan. Eleven kan välja bort ett betyg av de totalt 17 som avgångsbetyget från årskurs 9 innehåller. Avhoppen kan tyda på att eleverna bedömer det vara viktigare att lägga sin tid på sådant de anser sig behöva för att gå vidare med sina studier. Det som kan anses vara motsägelsefullt är att samtidigt som eleverna ges möjligheten att välja om de vill eller inte vill läsa ett modernt språk, framhäver skolans styrdokument vikten av språkkunskaper i den kommande internationaliseringen, [e]tt internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser (Lpo94). Kursplanen för moderna språk (2006) i grundskolan betonar också värdet av att ha kunskaper i flera språk och hur betydelsefullt det är för bland annat internationella kontakter och en alltmer internationaliserad arbetsmarknad. Intentionerna från EU är att EU-medborgarna ska kunna ytterligare två språk förutom modersmålet. Det man kan fråga sig är om det överhuvudtaget är fel att ge elever denna valmöjlighet, då det kan tyckas strida mot deras möjligheter att få en framtid med ännu större valmöjligheter än vad de får om de bara läser svenska och engelska? Ovanstående är visserligen en intressant frågeställning värd att fördjupa sig i men tyvärr ryms den inte i denna begränsade studie. Eleverna själva är antagligen inte medvetna om förhållandet kring de faktiska bestämmelserna kring språkvalet och utbildningens framtidsvisioner

8 2.1.1 Motivation Eftersom en av de frågeställningar vi har behandlat i vårt arbete har med motivation att göra fann vi att det var relevant att försöka utreda vad som i vetenskaplig mening menas med motivation och vilka de grundläggande drivkrafterna kan vara. Ordet motiv kommer från latinet och har med motor att göra, och betyder ungefär drivkraft. Motiv och motivation är det som ger oss bränsle för att handla och fortsätta att göra något. Att motivera människor innebär att man släpper loss inre krafter hos dem. Motiv är inre reaktioner på behov (behov och motivation är två sidor av samma sak) och resultatet av ett samspel mellan upplevda, inlärda och medfödda behov som i sin tur är ett mer eller mindre tvång att ändra ett tillstånd av fysisk eller psykisk spänning därav den drivkraft till förändring som motiven rymmer. En del motiv är biologiska (mat, värme), andra är inlärda (självkänsla, prestationsmotiv) och vissa är en kombination mellan dem (känslomässig trygghet, tillhörighet), Individ och grupp (Nilsson, 1993:37). När man talar om motivation skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation. Aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken, lärostoffet eller handlingen i sig. Yttre motivation däremot betyder att aktiviteten eller inlärningen hålls levande därför att individen hoppas att få en belöning eller att uppnå ett mål som egentligen är ovidkommande i sig (Imsen, 2000:278). Skolaspirationer och yrkesval är emellertid inte bara något som springer ut från ett inre personligt behov av självförverkligande. Det är i hög grad beroende av vilket slags stöd man har från andra, särskilt från hemmet, och vilket slags värdeskala den miljö man tillhör lägger på framtiden. (Imsen, 2000:289) Prestationsmotivation är beteckningen på den önskan vi har att utföra något som är bra i förhållande till en eller annan kvalitetsnorm. En individ som är starkt motiverad att prestera något vill klara av utmaningar, inte bara för att uppnå fördelar eller status utan också rätt och slätt för att göra ett bra arbete. I vårt arbete framlade eleverna att det ingenting fanns som skulle ha kunnat motivera dem att fortsätta med sina språkstudier. I och med att de hade den inställningen hölls inte heller inlärningen levande. Inte ens en språkresa var tillräckligt lockande för att eleverna genom yttre motivation skulle ha viljan att fortsätta sina språkstudier. Eftersom våra informanter genomgående inte hade motivation för sina språkstudier och som vi redan har konstaterat är motiv ett uttryck för ett inre behov hos den enskilda människan. Vid flertalet av intervjuerna framkom att eleverna inte såg något behov av ytterligare språkkunskaper och därigenom skapades inte heller motivation för studierna

9 2.1.2 Tidigare forskning Problemet med avhoppen i språkvalet i grundskolans senare år är sedan tidigare berört i såväl C-uppsatser/examensarbeten som i olika studier och undersökningar, men de största enskilda undersökningarna vilka har legat närmast vårt syfte är utförda av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. En av undersökningarna vi refererar till i vår studie är Språkvalet i grundskolan en pilotstudie (2000) vilket är en undersökning som Skolverket företog i några skolor i Hammarö, Visby och Motala med syfte att ta reda på hur väl intentionerna i Lpo94 kring ökade språkkunskaper hade fallit ut. Lpo94 hade medfört en rejäl förstärkning av ett andra främmande språk jämfört med föregående läroplan Lgr80. Den andra undersökningen vi hänvisar till är Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola (2003) utförd av verket för Skolutveckling och den undersökningen kommer vi att presentera mer ingående längre fram i vårt arbete. Övriga undersökningar vi refererar till är Ulla Ambursleys examensarbete/c-uppsats, English and other languages (2006) samt studien Vad händer med de moderna språken? (2005) utförd av Marianne Molander Beyer, Göteborgs universitet. Framförallt den senare studien ligger vårt arbete nära i syftet när den tar upp frågeställningen [h]ur kan vi motivera ungdomar och vuxna att lära sig fler språk? (s.160). En viktig del i förstärkningen av Lpo94 handlade om det ökade timantalet i språkvalet samt att det inte nu var möjligt att välja annan lokal tillvalskurs som inte hade språkinriktning. Undersökningen Språkvalet i grundskolan en pilotstudie (2000) visade att trots det nya språkprogrammet låg andelen elever som hoppade av sina språkstudier ungefär på samma nivå som tidigare, dvs. runt 20 % av eleverna, och antalet elever som gick över från B-språk till svenska/engelska bara ökade. De elever som intervjuades och tillhörde gruppen med svenska/engelska berättade att anledningarna till avhoppen kunde vara antingen att de behövde förstärkning i just svenska eller engelska eller att de tyckte att B-språket var tråkigt och meningslöst. De lärare i svenska/engelska som intervjuades var av en annan åsikt, nämligen att B-språk inte var något krav för att komma in på gymnasieskolans studieförberedande program och därför var inte eleverna intresserade av att lägga ner tid på ett ämne som kräver ett stort engagemang. Intentionerna i Lpo94 är alltså att förstärka språkvalet och att fler elever väljer ett andra främmande språk och står kvar vid sitt val. Möjligheten att välja något annat än just språk finns inte, men engelska och svenska är ju också språk och möjligheten att fördjupa sig i dessa finns. Visserligen har antalet elever som tidigt valde att läsa moderna språk ökat med den nya läroplanen, men avhoppen är fortfarande lika många och tenderar att bli ännu fler. De elever som avbryter sina språkvalstudier går över till svensk-engelska men inte enbart för att de behöver förstärkning i just dessa ämnen, utan valet är ofta taktiskt gjort eftersom de inte behöver läsa ett modernt språk för att komma in på gymnasiet. På uppdrag av Skolverket gjorde Myndigheten för skolutveckling en undersökning för att följa upp denna utveckling vilket resulterade i studien Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola (2003). Skolorna som medverkade i undersökningen låg i Kiruna, Malmö, Sala och Stockholm, representerat av Kista och Lidingö. Här följer några av de kommentarer som framlades i studien

10 En majoritet av de tillfrågade eleverna hade prövat på språkstudier i årskurs 6. Den vanligaste spontana kommentaren till varför man valde ett visst språk var: [v]i fick prova på olika språk i 6:an och jag tyckte att xxx verkade roligast. I denna studie framkom också från elevhåll att avhoppen från språkvalet vanligtvis ägde rum inför årskurs 8. Eleverna framhöll också skillnaden mellan att behöva kunna ett språk och kan vara bra att kunna. I detta sammanhang tyckte de att engelska behöver man kunna men ytterligare språk är inte nödvändigt att kunna. Majoriteten av eleverna hävdade att naturligtvis skulle det vara roligt att behärska ytterligare ett språk men framtiden får utvisa om de kommer att läsa ett nytt språk, i sådana fall skulle det vara för kommande studier eller för vistelse utomlands. Efter avhoppet från språkvalet valde flertalet elever att delta i undervisning svensk-engelska i stället. I studien talade eleverna om stora och heterogena klasser, stökiga lektioner och ostrukturerad undervisning. Flertalet elever sade att de sällan hade läxor. Beslutsfattarna inom skolan, förvaltningschefer och skolledare, ansåg att någon form av utlandsvistelse kunde vara en viktig del för att motivera eleverna att fortsätta sina språkstudier. Språkens låga status i förhållande till de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena hade också här stor betydelse när det gällde elevernas motivation inför språkvalet samt att språken inte var obligatoriska. Här kan läggas till att studien Vad händer med de moderna språken?(2005) även den pekar i samma riktning: [v]i har ett system som inte premierar avancerade studier. Samhällsvetare och naturvetare väljer bort språk, liksom de väljer bort högre kurser i matematik och fysik. MVG i matlagningskurs, körkortsteori eller massage väger tyngre än ett VG i en avancerad tyskkurs vid antagning till utbildning för blivande civilingenjörer (2005:160). Lärarna i studien Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola (2003) framhöll bristen på motivation som den mest avgörande faktorn till varför elever väljer att hoppa av från sitt språkval. De menade också att det är förödande för språkundervisningen att språken har fått en svagare ställning på gymnasiet vilket leder till taktiska val och sjunkande status för språken. En lärare hävdade att avhoppen signalerar att något är fel med språkundervisningen och att man måste göra något åt orsakerna till detta, vilka de nu är. I studien Vad händer med de moderna språken?(2005) tar gymnasielärarna också upp frågan att språken bör göras obligatoriska samt att språkstudier måste värderas högre även i grundskolan. Största bekymret verkar vara att motivera eleverna att läsa ett modernt språk. Eleverna håller med om att det är bra att kunna ytterligare ett språk förutom svenska och engelska, men de ser inte den absoluta nödvändigheten av att kunna ett tredje språk. Lärarna och beslutsfattarna är överens om att den låga status som språken innehar i gymnasieskolan har återverkningar på grundskolan. Varken Skolverket eller Myndigheten för skolutveckling verkar dock ha tagit upp frågan med eleverna om det finns något som skulle kunna motivera dem att fortsätta att läsa ett modernt språk

11 2.2 Syfte Syftet med detta arbete är att ta reda på vad de bakomliggande orsakerna till avhoppen från språkvalet kan vara samt vad elever och lärare själva har för förslag som skulle kunna öka elevernas motivation till fortsatta språkvalstudier. Det är utifrån följande frågeställningar vårt föreliggande arbete formar sig: - Varför avbryter en del elever sitt språkval i tyska, franska och spanska i årskurs 7-9? - Vad skulle motivera dessa elever att fortsätta med sitt språkval. - Skulle ett obligatorium av språkvalet vara motiverande för eleverna? 3. Undersökningens genomförande 3. 1 Metod Metod är ett vittomfattande begrepp. Mathilda White Riley säger följande: Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället (Holme & Solvang, 1997:13). En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Det betyder inte, att alla metoder är lika hållbara eller tål en kritisk prövning lika bra. Om en metod ska kunna användas i ett samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete måste bland annat följande grundkrav vara uppfyllda Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. Man måste göra ett systematiskt urval av information. Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska hållbarheten. Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse (Holme & Solvang, 1997:13). 3.2 Utmärkande drag för den kvalitativa metoden När vårt arbete påbörjades beslöt vi oss för att använda den kvalitativa intervjun som metod för att söka svar på de frågeställningar vi fann relevanta kring avhoppen från språkvalet. Metoden valdes eftersom den ger utrymme för den rent personliga kontakten mellan intervjuaren och informanten vilket är viktigt när man vill ha svar på frågor som inte alltid kan besvaras med enbart ett svar. Följande kriterier är utmärkande för den kvalitativa metoden: - 6 -

12 1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen. 2. Riklig information om få undersökningsenheter; går på djupet. 3. Osystematiska och ostrukturerade observationer, t ex djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. 4. Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande. 5. Närhet till det levande: insamlingen av information sker under betingelser som ligger nära den verklighet man vill undersöka. 6. Man intresserar sig för samanhang och strukturer. 7. Beskrivning och förståelse. 8. Deltagare eller aktör: forskaren observerar fenomenet inifrån. Han vet om att han påverkar resultaten genom det faktum att han är närvarande. Han kan även deltaga som aktör. 9. Jag-du-relation mellan forskaren och den undersökte. (Holme & Solvang, 1997:78) Eftersom intervjun som metod bygger på frågor innebär det att vi är hänvisade till individens villighet att svara på dessa frågor vilket också medför att det är av yttersta vikt att skapa en stämning av förtroende mellan oss och informanten. Det allra viktigaste för oss som intervjuare var att initialt klargöra vårt syfte med intervjun. Likaså var det viktigt för oss att informera på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är konfidentiellt eller ej. All denna information gav vi informanterna innan de började svara på våra frågor. Viktigt var också att tänka på att vid intervjun kommer motivationen ofta att påverka den personliga relationen som uppstår mellan oss och informanterna under själva intervjun och avgörande var därför vilken stämning vi lyckades skapa vid intervjutillfällena. Eftersom kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, det vill säga frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 2003:78). Syftet med den kvalitativa intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga (Patel & Davidson, 2003:78). I en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. För att intervjun ska bli så lyckad som möjligt bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet (dito, 2003:78). Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom frågeställningen kring språkvalen i grundskolan har många infallsvinklar och behöver belysas ur många olika perspektiv. Vi valde att intervjua lärare och elever för att få en inblick i hur språkvalet fungerar ute i verksamheten. Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, några elever intervjuades i grupper på 5-6 personer, dels genomfördes enskilda intervjuer med totalt 5 elever. Intervjuerna som - 7 -

13 genomfördes i grupp ägde rum vid två olika tillfällen och spelades in. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde för oss att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka och lyssna på detaljer. Anteckningar fördes vid de enskilda intervjuerna. Alla lärarintervjuer gjordes enskilt. Några av dessa intervjuer bandades och övriga utfördes med hjälp av anteckningar Gruppintervjuer och enskilda intervjuer Som vi tidigare nämnt har vi genomfört en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av intervjuer. Vi valde att arbeta med intervjuer eftersom en intervju liknar mycket ett samtal: Ett samtal är också ett möte mellan människor [ ]. De som möts vill få ut något av de gemensamma diskussionerna, utbytet av fakta och beskrivning av erfarenheter (Kylén, 2004:17). Vid intervjutillfällena ville vi att eleverna skulle känna att våra intervjuer var personliga och öppna. Elever och lärare skulle känna att vi förde ett samtal angående ett dilemma som de är medvetna om och som för en del kan till och med vara ett bekymmer. Patel & Davidson menar att frågorna som man ställer i en kvalitativ intervju ger intervjupersonen möjligheten att svara med egna ord (2005:78). Intervjuerna som vi har utfört har skett i grupp, enskilt samt vid olika tillfällen. Detta har inte varit ett medvetet val, utan mer en konsekvens av elevernas och lärarnas olika scheman och deras möjlighet att kunna medverka vid intervjutillfällena. Gruppintervjuer och enskilda intervjuer är två olika metoder med både fördelar och nackdelar. Enligt Trost kan fördelarna med gruppintervjuer vara möjligheten till aktivitet inom gruppen under intervjuns gång vilken kan leda till nya idéer som kan vara av värde för den fortsatta studien (2005:25). Däremot kan en gruppintervju medföra att den domineras av de som är pratsamma medan de tystlåtna inte alltid kommer till tals (dito:45). En annan risk är att deltagarna lätt samlas kring en åsikt som är lämplig i situationen (dito:26). Enskilda intervjuer kan ha fördelen att vara av trygg karaktär eftersom den intervjuade kan känna frihet när han säger sin mening då den som intervjuar har fullständig tystnadsplikt, vilket kan vara svårt när intervjun görs i grupp (dito:25). Övergripande för alla intervjuer, oavsett om de görs i grupp eller enskilt, är att visa förståelse för intervjupersonen och respektera dennes känslor och attityder. Det är också viktigt att komma ihåg att vi talar inte enbart med kroppen utan vi använder oss också av kroppsspråk, ansiktsmimik och gester (Patel & Davison, 2003:78) Bandspelare och anteckningar Här handlar det än en gång om fördelar och nackdelar med de båda metoderna, men skillnaden är mer av den karaktär att resultatet i sig inte påverkas av valet av metod, utan det handlar mer som Trost uttrycker det, om vad den som intervjuar föredrar (2005:53). Användningen av bandspelare kan vara praktiskt i intervjusituationen eftersom den som intervjuar kan fokusera på vad som sägs under intervjuns gång, både på frågorna och på svaren. En annan fördel är att efter intervjutillfället kan man lyssna på det inspelade bandet upprepade gånger för att kunna skriva vad som har sagts. Nackdelen är att det är tidskrävande att spola fram och tillbaka för att hitta detaljer (Trost, 2005:54) - 8 -

14 En bra metod är också att föra anteckningar, men man får vara medveten om att det kan kännas lite obekvämt för den som blir intervjuad att anteckningar förs ibland och ibland inte och detta kan skapa en misstänksamhet hos den intervjuade eftersom han eller hon inte alltid vet vad han/hon sagt som uppfattats som intressant, galet eller konstigt. För båda metoderna gäller det dock att så fort som möjligt efter intervjuns slut föra anteckningar rörande sådant som kan ha förekommit under intervjun såsom irritation eller preliminära tolkningar (Trost, 2005:55) Intervjuguiden En intervjuguide (se bilaga) är ett frågeformulär med i förväg formulerade frågor. Dessa kan vara allt för detaljerade eller tar upp endast de stora frågeområdena (Trost, 2003:50). Vi har valt att endast ta upp de stora frågeområdena för att få en grundläggande struktur på intervjuerna och samtidigt har utrymme lämnats för ytterligare frågeställningar och funderingar kring språkvalet. Kylén framhåller att [s]amtalet och mötet med en person ger oss de bästa förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och känner. Vi kan ställa följdfrågor för att rätt förstå vad de vill berätta för oss (2004:9). När vi planerade intervjuerna ville vi ge våra informanter möjligheten att kunna vidareutveckla de frågeställningar som kom fram vid intervjuerna. Försiktighet var dock ledordet vid utformningen av frågorna, som Kylén påpekar, för att intervjun inte skulle styras av våra egna förväntningar (2004:61). 3.3 Urval Två högstadieskolor i Piteå kommun har medverkat i undersökningen. Utifrån vårt syfte har vi valt att intervjua elever som går årskurs 9 i grundskolan och som har engelska som språkval, eftersom det är i denna grupp som de elever som har hoppat av språkvalet befinner sig då dessa skolor bara kan erbjuda engelska som tillval. Lärarna som har deltagit i undersökningen undervisar antingen i tyska, franska, spanska eller engelska som språkval. Sammanlagt har 15 elever och 5 lärare deltagit i intervjuerna, vilka har ägt rum ute i skolorna Rekrytering till intervjuerna Vi tog kontakt med några lärare på de valda skolorna och bad om tillåtelse att genomföra intervjuerna. Eftersom eleverna är minderåriga rekommenderades vi även att tillfråga skolledarna för ett godkännande, vilket vi gjorde och vi fick lov att gå vidare med undersökningen. De lärare vi initialt tog kontakt med hjälpte oss att rekrytera andra lärare för att få ett större underlag till vårt arbete. I skola A rekryterades eleverna med hjälp av lärarna. Där hjälpte dessa oss att få till stånd en blandning av elever utifrån våra önskemål för att få en så stor spridning som möjligt avseende studiemotivationen. I skola B fick eleverna anmäla sig frivilligt till undersökningen. Alla de intervjuade lärarna tillfrågades först om de hade möjlighet att delta i våra intervjuer

15 3.4 Forskningsetiska principer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning består av fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera de berörda om syftet med den aktuella forskningen; samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan; konfidentialitetskravet i sin tur säger att åtgärder måste vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer (s.13) och slutligen nyttjandekravet, som går ut på att de insamlade uppgifterna om enskilda personer får enbart användas för forskningsändamål. Inför våra intervjuer informerade vi både eleverna och lärarna vad vår studie hade för syfte och betonade, som Patel & Davidson råder, hur viktig deras roll och medverkande var för vår studie och för att kunna få till stånd en förändring (2003:70). Vissa av de medverkande eleverna valdes ut av lärarna enligt våra önskemål medan andra anmälde sig frivilligt, men i båda fall tillfrågades eleverna och lärarna om de ville medverka och ingen hade något emot det. Vi informerade också om att inga personliga uppgifter, varken elevernas eller lärarnas, skulle lämnas ut och att deras utsagor skulle användas enbart för att föra studien framåt. I samma anda har vi valt att i detta arbete kalla dessa skolor för skola A och Skola B. I skola A genomfördes intervjuerna med grupper av elever och enskilt med lärare. Alla samtal bandades. I skola B utfördes intervjuerna enskilt för både elever och lärare och anteckningar fördes. 4 Resultat När vi skulle påbörja analysen av de intervjusvar vi hade fått fick vi ta ställning till två huvudsakliga former för textanalys: helhetsanalys och delanalys (Holme & Solvang, 1997:141). Helhetsanalys innebär att vi ser till helheten i den insamlade informationen. Intervjuerna får en mening först när de sätts in i det sammanhang i vilket de gjordes. Vi väljer ut vissa teman och problemområden som vi sedan arbetar med; andra aspekter berör vi inte. /.../ Utifrån enskilda påståenden bygger vi sedan genom analysen upp en tolkning av den företeelse vi undersöker (dito, 1997:141). Vid värderingen av svaren använde vi enskilda påståenden som sedan fick underbygga vår analys. När vi sedan förmedlar vårt resultat måste det vara engagerande det gäller både innehåll och form. Att använda sig av citat från intervjuerna brukar vara ett bra sätt. Citaten har också en annan funktion: de ska dokumentera de uppfattningar vi ger uttryck för (dito, 1997:144). När vi sedan redovisade elev- och lärarintervjuerna använde vi citat från intervjuerna för att styrka det som i övrigt hade sagts vid varje frågeställning. Intervjuerna är utförda på två högstadieskolor i Piteå kommun. Vi har valt våra informanter i årskurs 9 för att få den senare delen av grundskolan som perspektiv till varför de har valt att avstå från att läsa tyska, franska eller spanska. Några elever som var med i studien deltog frivilligt och några elever, som hade valt att avstå från sitt språkval plockades ut av lärare. Inför varje intervjutillfälle upplyste vi informanterna om att vad de sade till oss var och skulle förbli strikt konfidentiellt. Uppgifterna som kom fram vid intervjuerna skulle enbart användas som underlag i vårt föreliggande arbete

16 De 15 eleverna som har utgjort underlag till denna studie studerar i årskurs 9 vid två av kommunens skolor. De språk som kan väljas för närvarande är tyska, franska och spanska. Introduktionen till respektive språk sker i årskurs 6 där endera av terminerna ägnas åt franska alternativt tyska eller spanska och sedan byter man under nästkommande termin till tyska, franska eller spanska. Allt för att eleverna ska få en mjuk start i ämnet. Sedan gör eleverna ett val inför årskurs 7 och då väljer man om man ska läsa ytterligare något språk eller inte läsa något språk alls förutom engelska. För att understryka elevernas och lärarnas resonemang kommer vi att använda några citat som framkom under våra intervjuer. 4.1 Elevernas intervjuer Varför har du valt att inte läsa ett modernt språk som tyska, franska eller spanska? Elevernas vanligaste förekommande svar på denna fråga var att det var för tråkigt samtidigt som de inte kunde se behovet av att kunna ett tredje språk. Huvudorsaken till varför de hade valt att inte läsa ytterligare ett språk var att de ansåg engelskan vara det enda språk, förutom svenska, som är viktigt att kunna. Ytterligare en anledning kunde vara att språkvalet var tidskrävande och man prioriterade andra ämnen före språket, Jag läste tyska i början men det blev så krävande, jag läste i ett och ett halvt år. Jag prioriterar andra ämnen mycket mer än vad jag prioriterar språk. Det är bättre att bli bättre på engelska. Engelskan kan man ju använda överallt. När avbröt du dina språkvalstudier och varför? Den stora trenden angående avhoppen i språkvalet verkade vara att byta inför årskurs 8. Mindre vanligt var att byta till engelska som språkval redan inför årskurs 7, alltså direkt efter prövoperioden. Orsaken till dessa avhopp berodde till största delen på hur mycket tid man var beredd att lägga ner på skolarbetet. Eleverna hade också svårt att se att de i framtiden kommer att ha behov av kunskaper i tyska, spanska eller franska. Om man inte vet vad man ska göra i framtiden är det svårt att i nuläget avgöra vad man ska satsa på Om man ska jobba utomlands är det bra att kunna språket, men det vet man ju inte nu. De går att plugga när man blir äldre. Är det viktigt att kunna andra språk förutom modersmålet och engelska? Här svarade eleverna att det inte var viktigt, det räckte med att kunna engelska för att resa eller jobba utomlands. De poängterade också skillnaden mellan det roliga i att kunna ett tredje språk jämfört med vikten av att kunna ytterligare ett språk. Eleverna tyckte det vore roligt att kunna behärska lite grann av ett tredje språk, men de tyckte inte att det var viktigt. Många framhöll att det skulle vara roligt att prova på andra språk än franska och tyska, exempelvis

17 ryska eller kinesiska, men bara för att kunna lite grann, inte för att satsa på dem inför framtiden. Det skulle vara roligt att lära sig lite av andra konstiga språk, men jag vill ändå inte satsa på språk. Om man drömmer om att jobba utomlands då skulle man satsa på det, men inte annars. En faktor som en del elever nämnde som orsak till varför de inte ansåg att det var viktigt med andra språk och som vi uppfattade som väldigt intressant var att deras föräldrar hade läst tyska eller franska i skolan och att föräldrarna numera inte kom ihåg mer av språket än några enstaka hälsningsfraser. Orsaken till att de inte kom ihåg språket var att de aldrig hade haft användning för det. Tyska, franska och spanska är valbara ämnen. Hur skulle du ställa dig om språket blev obligatoriskt? På denna fråga var de flesta eleverna rörande överens om att ifall språket blev obligatoriskt då skulle de satsa mer på det, framför allt om de fick räkna alla betyg i alla ämnen de har i skolan. Flertalet av eleverna framhöll att även om det inte var så svårt att få ett godkänt då det räcker att vara med på lektionerna och att vara uppmärksam, hade de valt att hoppa av för att det var för tråkigt. Om språkvalet hade varit obligatoriskt då hade jag fortsatt mina studier. Man vill ju alltid göra sitt bästa. Vad skulle motivera dig att läsa ett modernt språk? Tyvärr verkade det inte finnas mycket som hade kunnat motivera dessa elever att fortsätta med sitt språkval i nuläget, men de hade dock några förslag till vad skolan kunde göra för att förbättra språkvalet. Oftast handlade det om att ha en annan typ av undervisning än den som används idag. Språkvalet handlar mest om grammatik tyckte de, olika blad med övningar, glosor och textöversättningar. Stavning och skrivning är inte så viktigt tyckte eleverna och där ansåg de också att lärarna var för petiga. Eleverna efterlyste mer praktiskt arbete, de vill lära sig att tala och kommunicera och kunna använda situationsanpassade fraser och meningar Grammatiken är inte rolig, man kanske kan göra det roligare på nåt sätt. Mer praktiskt arbete i stället för att bara sitta och skriva. Samtidigt förstår eleverna att i längden skulle det inte vara tillräckligt för språkutvecklingen med enbart fraser och meningar och att man är tvungen att utveckla grammatiken, men att detta kunde ske först i årskurs 8 eller 9. Ytterligare förslag till förbättringar var att starta med ett tredje språk samtidigt som man började med engelska, alltså i årskurs 2 eller 3. En del tyckte att det skulle kännas mer naturligt på så sätt. Alla elever var dock mycket nöjda med språkvalet engelska. Dessa lektioner gav dem det de behövde. De var inte stökigare än andra lektioner och eleverna försökte påverka sina betyg i den ordinarie kursen i engelska, där såg de nyttan av det jobb de lade ner på skolarbetet

18 4.2 Lärarnas intervjuer Vad tror du är anledningen till att eleverna avbryter sina språkstudier? På denna fråga svarade lärarna att för de yngre eleverna i årskurs 6 7, handlar det ofta om att de har gjort ett kompisval, de väljer det som kompisen som man gärna vill vara tillsammans med har valt, tills de upptäcker att det kanske inte var så lyckat eller att de helt enkelt inte klarar av det, för alla elever klarar inte av att läsa språk Man får inte bortse från kompisval. Man tänker först på det och inte på språket i sig. Man får inte förbise den sociala biten. Men då är det så att många väljer språk över sin förmåga. För de äldre eleverna däremot, de som går i årskurs 8 eller 9, handlar det först och främst om ett taktiskt val. Motivationen inför skolarbetet avtar för många elever och eftersom språkvalet är ett ämne som går att välja bort väljer eleverna en lättare väg som underlättar deras skolvardag. Att motivationen avtar kan ha olika orsaker. Bland annat nämnde lärarna elevernas situation utanför skolan. Många elever idrottar och utövandet av en sport är tidskrävande vilket medför att flera av dessa elever helt enkelt inte orkar med skolarbetet. Men detta var bara ett exempel poängterade lärarna, de menade att det finns flera faktorer som kan ligga bakom elevernas minskade motivation inför skolarbetet. Skulle du vilja att språkvalet i tyska/franska/spanska blev obligatoriskt? Varför/varför inte? I denna fråga gick meningarna isär. Obligatoriskt i den meningen att språket får högre status och att eleverna får någon form av bonus i form av extrapoäng för det arbete de lägger ner är att föredra ansåg flertalet av lärarna, men möjligheten till engelska som språkval för de elever som inte klarar av ytterligare ett språk måste finnas kvar, om än i annan form. Det enda rätta är att det blir obligatoriskt och helst en nivågruppering så att en del kan få en lättare variant och de som vill kan få en mer avancerad. Vi kommer alltid att ha elever som inte fixar språk. Engelska som språkval måste finnas kvar, men då måste man ha en annan sorts undervisning, riktad mot svagpresterande elever. Lärarna var inte nöjda med upplägget av det engelska språkvalet. Som det är idag kan man säga att det finns olika kategorier av elever: dels de som behöver stöd för att överhuvudtaget få ett betyg i den ordinarie kursen engelska (och det är främst till dem språkvalet i engelska är riktad). dels de elever som klarar sig bra i den ordinarie kursen i engelska och som enbart satsar på engelska språket. en tredje grupp som har bra betyg i den ordinarie kursen i engelska och som också skulle klara av att läsa ytterligare ett språk, men av olika anledningar inte känner sig motiverade. Lärarna hävdade att fastän det inte brukar vara svårt att motivera eleverna att lära sig engelska, är det några som söker sig till språkval engelska för att de tror att de får en lättare skolvardag och inte behöver prestera så mycket. Detta är också något som måste förändras om hela situationen kring språkvalet ska förändras till det bättre. Lektionerna ska till viss del vara

19 styrda för många elever klarar inte av det ansvaret att på egen hand arbeta för att få ett bättre betyg i den ordinarie kursen i engelska. De kanske inte ens vet vad de behöver göra för att uppnå det. Eftersom det är en stor spridning i dessa grupper, allt från svagpresterande elever till de som är duktiga, vore det bra med en nivågruppering. Upplägget på engelskan måste förändras. Det ska vara styrda lektioner utan utrymme för flum. Nivågruppera eftersom det är ett stort spektrum från de allra svagaste till de som är duktiga, samt gruppera eleverna så att det fungerar socialt. Det är inte tillfredsställande som det är nu. Vad tror du skulle motivera eleverna att fortsätta med sitt språkval? Lärarna var överens om att undervisningen i språkvalet måste ändras om man ska lyckas behålla eleverna i dessa grupper. Eleverna är mest intresserade av att lära sig att tala språket och lärarna menade att undervisningen måste förändras mot fler tala- och lyssnaaktiviteter i klassrummet. De flesta lärarna var också för en nivågruppering i språkvalet. Några menade också att någon form av bonus borde utgå för de elever som håller fast vid sitt språkval i form av extrapoäng eller möjligtvis en språkresa. Betyg skulle motivera dem att fortsätta att läsa, sen kanske man behöver krydda med att de får åka utomlands, det är en morot för många. 5 Reliabilitet och validitet Med validitet menas trovärdighet, det vill säga för att en fråga ska vara giltig ska den mäta det den är avsedd att mäta. Reliabilitet i sin tur innebär, för att en mätning ska vara tillförlitlig måste den vara konstant. Med det menas att alla intervjuare frågar på samma sätt eller att situationen är så lika som möjligt vid alla intervjutillfällen. Begreppen validitet och reliabilitet härstammar ursprungligen från den kvantitativa metodologin. Trovärdigheten i kvalitativa studier är svårare att bevisa eftersom kvalitativ forskning behandlar förändringar och processer hos människor, vilka inte går att mäta på samma sätt som i kvantitativ forskning (Trost, 2005:112). Patel & Davidson menar att för att försöka uppnå en hög validitet i en kvalitativ undersökning skall rätt företeelse studeras och som forskare skall man ta hänsyn till hela forskningsprocessen, allt från hur idén uppkom till att reflektera över hur grimaser och kroppsspråk under intervjusituationen ska tolkas när resultatet av datainsamlandet ska redovisas (2003:104)

20 För att kontrollera säkerheten och stabiliteten i vårt arbete har vi använt oss av Kyléns råd vilka består av några frågor som man som forskare bör ställa sig: 1. Har vi sammanställt data så att vilja och intentioner från uppgiftslämnarna har kommit fram på ett rättvisande sätt? 2. Hur har de metoder och källor vi använt påverkat de data vi har fått in? 3. Hade vi fått samma resultat oberoende av vem som hade samlat uppgifterna? 4. Hade vi fått samma resultat om data samlats in vid olika tillfällen? 5. Har vi fått homogena data, det vill säga uppgifter som avser samma företeelse, samma ärende, samma situation? (2004:140ff). Med hänsyn tagen till dessa råd kan vi konstatera att vi har fått in relevant data från våra respondenter och att vi har tagit hänsyn till intryck i form av kroppsspråk, grimaser och dylikt. Att intervjuerna har skett vid olika tillfällen tror vi inte har påverkat respondenternas svar. Tillämpningen av gruppintervjuer eller enskilda intervjuer kan visserligen ha påverkat elevernas svar, men vi tror dock att eftersom svaren från de elever som intervjuades enskilt ändå inte skilde sig nämnvärt från de svar vi fick från eleverna som intervjuades i grupp, anser vi att vårt arbete besitter en hög grad av validitet och reliabilitet. 6 Diskussion Hela vår studie handlar huvudsakligen om två frågeställningar rörande språkvalet, vilka orsakerna är till att eleverna avbryter sitt språkval under högstadiet, samt vad som eventuellt skulle kunna motivera dem att fortsätta sitt språkval. Problematiken kring avhoppen från språkvalet har varit känd sedan några år tillbaka. Resultaten från undersökningarna som Skolverket och Myndigheten för skolutveckling gjorde i början av 2000-talet pekade åt ett håll, allt fler elever hoppade av sitt språkval. Som orsak till avhoppen var de mest signifikativa att de upplevde att språkvalet var tråkigt och de ansåg att de klarade sig med engelska. I studien English and other languages (2006) utförd av Ulla Ambursley framhöll eleverna vikten av att kunna andra språk men att det faktiskt räcker med engelska eftersom man klarar sig överallt med den vilket också stärker det faktum att engelska språket i elevernas ögon har en övergripande ställning. Lärarna och skolledarna var av en annan uppfattning, eleverna valde bort språk av taktiska skäl eftersom språken hade för låg status på gymnasiet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi förstått att läget ute i skolorna är oförändrat. Med tanke på gällande styrdokument, intentionerna i Lpo94 att förstärka språkvalet samt uppdraget från EU att stödja medborgarna i att läsa två språk förutom modersmålet ter sig avhoppen i språkvalet som görs i årskurs 7-9 mycket motsägelsefulla. Eleverna ges möjlighet att välja om de vill eller inte vill läsa ett modernt språk samtidigt som rådande styrdokument, läroplan samt direktiv från EU framhåller vikten av språkkunskaper i den alltmer utbredda internationaliseringen. Vi kan konstatera att det som kommit fram under våra intervjuer med elever och lärare överensstämmer väl med resultatet av både Skolverkets undersökning Språkvalet i grundskolan en pilotstudie (2000) och Attitydundersökning om språkstudier i grundskola

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer