Solanderskolans rektorsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solanderskolans rektorsområde"

Transkript

1 Solanderskolans rektorsområde Kvalitetsredovisning

2 Förutsättningar 3 Elevsituationen/organisation 3 Processer 3 Styrning och ledning 3 Elevhälsan 3 Skolråd 3 Elevråd 4 Överlämnandekonferenser 4 Personalutveckling 4 Öjebyns rektorsteam 4 Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 4 1. Barn och unga - vår framtid 4 Processer 5 Resultat 5 Grad av måluppfyllelse 5 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 6 Åtgärder 6 2. Utbildning, arbete och näringsliv 6 Processer 6 Resultat 7 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 8 Åtgärder 8 3. Demokrati och öppenhet 8 Processer 8 Resultat 8 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 9 Åtgärder 9 4. Livsmiljö 9 Processer 9 Utvärdering av likabehandlingsplanen. 10 Grad av måluppfyllelse 10 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 10 Åtgärder 11 Rektors sammanfattande analys 11 2

3 Förutsättningar Elevsituationen/organisation Solanderskolans rektorsområde består av Hörselklasser F-9, Aspergerklasser åk 3-9, samt Solanderskolan som är indelad i två stadier, åk 4-6 och åk.7-9. Vid Solanderskolan fanns det läsåret 2008/2009, 358 elever. Av dessa har cirka 36 elever ingått i verksamheten vid fritidshemmet Ugglan, som finns inrymt i mellanstadiets byggnad. Hörselklasserna bestod av 24 elever och Aspergerklasserna av 11 elever. Former för föräldra- och elevmedverkan är skolråd, elevråd, klassråd, spontana kontakter, föräldramöten samt utvecklingssamtal. Den pedagogiska personalen har under läsåret bestått av fritidspedagoger, förskollärare, lärare och specialpedagoger. Vi har haft en grundbemanning om 38 lärartjänster. Av dessa är 3 tjänster specialpedagog och 1 lärartjänst har undervisat i en liten grupp. Vi har 1,75 % fritidspedagogtjänster som delas mellan Solanderskolan och Björklundaskolan och 75 % fritidspedagogtjänst vid Aspergerenheten. Det fanns 3 elevassistenter med en sysselsättningsgrad på 75 % vardera. Vid Solanderskolan jobbar en Studie- och yrkesvägledare 50 %. Solanderskolan har tillsammans med Björklundaskolan och Kullenskolan delat på 100 % skolsköterska, 100 % kurator och 75 % lärare i svenska som andraspråk. Solanderskolan har 100 % skolassistent, samt 1 skolvärdinna som arbetar 100 %. Hörselklasserna rekryterar i huvudsak elever från kommunerna i Fyrkanten. (Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden). Skolan hade för budgetåret 2008 ett mindre överskott. Processer Varje elevgrupp har en mentor som är föräldrars och elevers kontaktperson i skolan. Mentorn träffar föräldrar och elever under utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Till den personen skall föräldrar och elever i första hand vända sig med sina frågor och funderingar. Vid läsårets slut lämnade 69 elever skolan för att gå vidare till gymnasiet. Styrning och ledning Konferens för all personal 60 min/vecka och denna leds av rektor. Beslut som berör verksamhetens utformning fattas i personalkonferens. För att driva skolutveckling i ett bredare perspektiv och för att möjliggöra ett närmare samarbete åk 4-6 och åk 7-9 har vi haft konferens à 3 timmar vid 6 tillfällen under det gångna läsåret. Vid dessa tillfällen har vi bl.a. arbetat med skriftliga omdömen, Skolan förebygger och Elevskrivbordet. Åk 7-9 och Aspergerklasserna har under vårterminen -09 startat en ledningsgrupp. Elevhälsan Rektor träffar regelbundet kurator, skolsköterska och specialpedagog. Studie- och yrkesvägledaren deltar när det gäller ärenden i åk 7-9 och asp. Till dessa träffar kan även mentorerna föredra ett ärende. Elevhälsans personal träffar dessutom arbetslagen 1-2 gånger/termin i åk 4-6 och varje vecka i åk 7-9. Skolråd Under året har rektor sammankallat skolrådet vid tre tillfällen. Vi har bl.a. informerat och diskuterat införandet av Friends, Framtidsverkstaden, Skriftliga omdömen, organisationen 3

4 inför kommande läsår mm. Protokoll från skolrådsmötena finns på vår hemsida, för utförligare information. Elevråd Vi har ett elevråd som får stöd av en elevrådsstödjare vid högstadiet och en fritidspedagog vid mellanstadiet. Varje klass har två elevrådsrepresentanter som löpande informerar och diskuterar olika frågor i sin klass. Elevråden sammanträder en gång/vecka, där elevrådsstödjaren eller fritidspedagogen också deltar. Elevråden har varit remissinstans på arbetsplaner, deltagit i utvärderingen av läsåret, deltagit vid framtagande av ordningsregler, ordnat friluftsdag, jul-turnering, jobbat mot skadegörelse, bearbetat stadgar, niornas middag, talangjakt och städdag. Styrelsen träffar rektor vid behov. Överlämnandekonferenser Dessa hålls vid övergången åk 3-4, åk 6-7 samt vid de tillfällen när klasserna byter pedagog. Rektor deltar också vid konferenserna. Ansvariga Specialpedagoger träffar rektor under vårterminen inför övergången mellan åk 6 och åk 7. Avlämnande lärare i åk 6 träffar rektor, undervisande personal, specialpedagog, skolsköterska och kurator när skolan har startat på hösten. Vid övergången mellan åk 3 och åk 4 träffar rektor, mentor för blivande åk 4 och specialpedagog avlämnande lärare för överlämna nödvändig information. En plan för överlämning av elever till gymnasiet finns och följs i sin helhet. Personalutveckling Medarbetar- och lönesamtal har på grund av sjukskrivning inte genomförts med alla anställda. Öjebyns rektorsteam Öjebyns rektorsteam har under året samarbetat kring följande: Ur kvalitetspotten anställdes fyra pedagoger, från de tre rektorsområdena i Öjebyn, som har arbetat främst med sociala relationer. Specialpedagogerna i området träffas 1 gång/mån för erfarenhetsutbyte. Under hösten initierade rektorerna ett samarbete med specialpedagogerna där de fick i uppdrag att analysera de dåliga resultat i nationella prov i matematik som uppvisades i årskurs 9. Rektorerna tog därefter ett gemensamt beslut att göra en satsning på matematiken under kommande läsår. I denna satsning har vår matematikutvecklare deltagit. Under året togs ett gemensamt beslut att nästa läsår arbeta med Ledarskap i klassrummet för alla verksamheter i Öjebyn. Representanter från Friends har genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever. Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 1. Barn och unga - vår framtid (Se Barn och Utbildningsplanen.) Uppdrag: Alla förskolor/skolor ska avsätta tid och ge förutsättningar för en utvecklad elevdemokrati. 4

5 Processer I våra olika verksamheter jobbar man aktivt med värdegrundsarbetet och för att utveckla elevdemokratin. Det sker till exempel genom att regelbundna klassråd och elevråd genomförs i alla våra verksamheter. En skolidrottsförening har startats. Värdegrundsarbetet består till exempel av: regelbundet värdegrundsarbete i klassrummet, vid högstadiet planerar eleverna varje måndag sitt eget arbete under de två mentorspassen, lärmitprojektet har under året pågått på skolan, fritidsgård för Solanderskolans elever, skolskogen. Alla elever har en individuell utvecklingsplan och har haft utvecklingssamtal. Under läsåret har en arbetsgrupp jobbat med att ta fram en långsiktig planering hur vi ska arbeta med värdegrunden i alla Öjebyns skolor. Tanken med denna satsning har varit att fördjupa rektorsområdets kompetens inom ledarskap och förhållningssätt i klassrummet och att få en röd tråd i det sociala arbetet i alla Öjebyns rektorsområden. Gruppens arbete har bland annat resulterat i att Friends genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever och att alla klasser från och med åk 3 har kamratstödjare. Följande skala har använts vid bedömningen av måluppfyllelsen: 4 Uppfyllt De allra flesta nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 3 Uppfyllt i hög grad Flertalet nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 2 Uppfyllt i ganska hög grad Några nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 1 Ej uppfyllt Inga/få nyckeltal som kopplas till målet visar positiv utveckling. Resultat Mål Solanderskolan Antal elever i % som har en individuell utvecklingsplan/studieplan. 100% Antal elever i % som haft utvecklingssamtal 100% Grad av måluppfyllelse Mål Solanderskolan Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en 3,5 helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. Alla barn/elever upplever att de genom en väl utvecklad elevdemokrati har 2,5 inflytande på innehåll och arbetsmiljö Alla barn/elever upplever att de ges möjlighet att påverka samhällets 2,5 utveckling. Alla barn/elever har en individuell utvecklingsplan. 4 Alla barn/elever har sådan kunskap och självkänsla att de säger nej till 2,5 tobak, alkohol och droger. 5

6 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi har hunnit en bra bit på väg med elevdemokratin. Däremot upplever vi att elevrådets arbete inte ger så mycket resultat. Oroväckande är att enkätundersökningen Personligt visar att fler av våra elever verkar ha provat på droger och att dopa sig. Lärmit har varit ett lyckat projekt för både lärare och elever som deltagit. Det viktiga är att projektet nu förlöper och inte stannar av. Åtgärder Fler klassrum skall utrustas till Lärmit-salar och fler ur personalen skall utbildas. Elevrådets ställning bör stärkas och stöttas av personal och skolledning. Läsåret kommer att inledas med en utbildningsdag i Ledarskap och förhållningssätt för all personal. Föreläsare blir John Steinberg och Ulrika Bergmark. All personal kommer att genomföra en bokcirkel utifrån John Steinbergs bok Ledarskap i klassrummet. Resurser kommer att användas för att fortsätta arbetet med den sociala delen av läraruppdraget i alla Öjebyns rektorsområden. Ledarskap och förhållningssätt är en del i ett alkohol- och drogförebyggande arbete som Statens folkhälsoinstitut tagit fram som heter Skolan förebygger. Mobbingförebyggande arbete är en annan del. Vi avser att jobba vidare utifrån detta koncept. 2. Utbildning, arbete och näringsliv Processer Alla verksamheter vid Solanderskolan jobbar metodiskt med LUS och läsutveckling genom att avsätta 2x30 minuter varje vecka till läsning. Det arbetas med Skellefteåtekniken vid åk 4-6. Åk 6 har haft sin NO-undervisning i NO-salen vid högstadiet. Det stora flertalet elever har valt att läsa moderna språk. I åk 7 har några elever läst franska. Annars är spanska det språk som lockar flest elever och övriga läser engelska som fördjupning. En grupp elever i åk 9 har varit på en studieresa till Cádiz, Spanien. Ytterligare två grupper har arbetat inför framtida resor genom att bland annat anordna spansk afton. I början av läsåret anordnades lära-känna-dagar för åk 7 i äventyrspedagogisk anda. Inom ramen för skolans val vid högstadiet har eleverna genomfört kursen Framtidsverkstan. Där har eleverna fått lära sig studieteknik, datakunskap och fått en inblick i arbetslivet genom studiebesök och föreläsningar. Matematikundervisningen har omstrukturerats för att bättre möta de behov som finns. Vi kan se att resultaten i nationella prov i matematik har ökat detta läsår. Under läsåret 08/09 har barn med utländsk härkomst fått undervisning i Svenska som andra språk, både i grupp och enskilt. De har också erbjudits undervisning i sitt hemspråk. 6

7 Resultat Diagnostiska och Nationella prov Andel elever i % som klarat Nationella prov och målen för LUS: Ämne Årskurs Solander Solander Sv 5 90% 95 % 9 94% 93 % Ma 5 83% 95 % 9 57% 72 % En 5 88% 93 % 9 94% 90 % LUS 3 * * 5 85% 95 % 8 92% 90 % * Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Omdömen Andel elever i årskurs 5 som, enligt skolans bedömning, når målen i alla ämnen. 4-6: 86 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Betyg Andel elever som, enligt slutbetygen, når målen för skolår 9 i alla ämnen. 7-9: 73 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Andel elever som, enligt slutbetygen, når allmän behörighet till gymnasieskolan. 7-9: 81 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Övrigt Andel elever som läser moderna språk % Aspberger 0% (erbjuds ej) Hörsel 53,6% Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla elever uppnår kunskapsmålen för respektive verksamhet. 3 Alla barn/elever skall få stöd och hjälp utifrån individuella 3,5 förutsättningar och behov. Alla barn/elever deltar i att utveckla varierade arbetssätt och 3 arbetsformer tillsammans med de vuxna 7

8 Alla barn/elever och föräldrar ges trygghet genom att barnet/elever 3 tillhör ett spår organisatoriskt (1-16 år) och pedagogiskt i ett 1-19 års perspektiv. Alla barn/elever använder bibliotek, media och IT som redskap i det 3 vardagliga lärandet. Alla barn/elever får utveckla sitt intresse inom musik och dans. 2,5 Alla barn/elever utvecklar medvetenhet och kreativitet genom ett 2 företagsamt lärande. Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för 3 arbetsmarknadens parter. Alla barn/elever motiveras och vägleds till vidarestudier och ser 3,5 vikten av ett livslångt lärande Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Eleverna måste få större möjligheter att utveckla sitt intresse inom musik och dans. Resultatet vid Nationella proven i matematik har förbättrats, men måste förbättras ytterligare. Skolan har för få datorer, datasalen är oftast upptagen. Alla elever har arbetat med LUS-schema (Läsutvecklings-schema). Skolans val Framtidsverkstan har gjort att eleverna i åk 7 fått en ökad insikt i arbetsliv och företagsamhet. Åtgärder Vi fortsätter satsningen på läsning i form av 2 x 30 minuter per vecka i alla årskurser. Vi ska fortsätta med matematikutvecklingsarbetet genom att lärare träffas för gemensamma studiecirklar. Fortsätta arbetet med Skolan förebygger och Friends. Fullfölja det startade samarbetet med musikhögskolans danspedagog. Arbetet med äventyrspedagogik fortsätter. Överlämnandekonferens bör ske redan under vårterminen innan eleven börjar åk 7 (liknande KES-överlämning). 3. Demokrati och öppenhet Processer Hörsel har jobbat med materialet Ungdomar och droger. Regelbundna klass- och elevråd har genomförts. Alla klasser deltar i Friends. Elever är delaktiga i ämnesplaneringar. Elever i åk 9 har varit på studie-/språkresa till Spanien. Resultat Nästan alla elever har genomfört PRAO i åk 5, 6, 8 och 9. Alla klasser deltar i Friends. Elevrådsrepresentanterna har under året informerat övriga elever om konsekvenser vid skadegörelser. Samarbetet med föräldrarna planeras fortsätta genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 8

9 Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Solander Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i 2,5 sitt eget lärande. Alla barn/elever känner att de har inflytande och 3 valmöjligheter inom skolans utbud. Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras 3 delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. Alla föräldrar har kännedom om förskolans, skolans mål 3,5 och arbetssätt. Närsamhälle och näringsliv upplever att de är viktiga parter i barnens/elevernas kunskapsutveckling Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer Alla ska känna att de får ett gott bemötande vid kontakter med våra verksamheter. 2 2,5 4 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi bedömer att eleverna får undervisning i demokratisk anda. Samarbetet med föräldrarna har skett genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal, besök i klasserna samt inbjudan till besöksdagar. Skolan har haft fortlöpande kontakt med hemmen. Åk 7 har inte valmöjlighet när det gäller skolans val. Vi har en del elever med utländsk bakgrund i vår skola men vi har inte i tillräcklig grad nyttjat deras kunnande under detta läsår. Åtgärder Vi jobbar vidare med föräldrainflytande under nästa läsår eftersom vi tycker att de skriftliga omdömena har lett till en ökad insikt kring skolans mål och elevernas lärande. Mer utrymme ska ges för kontakt med människor från olika kulturer. Vi fortsätter arbetet med elevdelaktig undervisning. Elevrådet måste vara en röst som vi verkligen lyssnar på och det är viktigt att elevrådsrepresentanten får tid och tar tid att prata med klassen. Ett utbyte och en förhoppning om ett samarbete med Cádiz, Spanien är under uppbyggnad och bör utvecklas nästa läsår. Vi ska fortsätta samarbetet med föräldrarna genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 4. Livsmiljö Processer Hörselklasserna samarbetar med Sensomotoriskt centrum. Aspergerklasserna jobbar med schemalagd rörelse vid minst tre tillfällen per vecka. Vi har jobbat aktivt med ordningsregler i klasserna. Alla klasser deltar i Friends. Vi har tjej- och killgrupper i NO vid åk

10 Vi arbetar kontinuerligt med studiero genom en påbörjad satsning i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Ordningsregler, Mobbingteam, mobbingarbete, jämställdhet, miljöarbete och hälsoarbete finns som en naturlig del i vårt arbete med eleverna och föräldrar Vi försöker hela tiden ge pojkar och flickor samma utrymme. Vi har haft möjlighet att använda specialpedagoger, liten undervisningsgrupp och elevassistenter för att möta elever med särskilda behov. Vid skolan erbjuds undervisning i SVA (Svenska för invandrare) där elever med annan kulturell bakgrund slussas in i det svenska samhället. Under året har en skolidrottsförening bildats som erbjuder aktiviteter två gånger per vecka utanför skoltid. Antal uppmärksammade fall av kränkande särbehandling som lett till åtgärd Antal av dem som är att betrakta som mobbing Jämför gärna med elevernas resultat från kvalitetsenkät/personligt Utvärdering av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen är bra, den är tydlig och är lätt att följa, den är en viktig grund i vårt arbete och vi har en kontinuerlig uppföljning av det arbetet. Återkommande temadagar i ämnet främlingsfientlighet och allas lika rättigheter är önskvärt. Grad av måluppfyllelse Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och 3 trivsel i den dagliga verksamheten. Alla barn/elever upplever att de möts av respekt och behandlas lika. 3 Ingen utsätts för kränkande behandling eller mobbning 3 Alla barn/elever bemöts på ett sätt som främjar ett jämställt liv och 4 som motverkar traditionella könsmönster. Alla barn/elever får god kunskap om hälsa, goda matvanor och om 3,5 vikten av fysisk aktivitet Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och 2,5 miljö Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Det är viktigt att eleverna får de verktyg de behöver för att klara av det dagliga livet. Hörselklasserna har små undervisningsgrupper. Detta ger större möjligheter att se och bemöta kränkande behandling och mobbing på ett tidigt stadium. Vi har haft problem med skadegörelse, nedskräpning och klotter vid några enheter i rektorsområdet. Alla klasser jobbar aktivt med att alla elever ska trivas i skolan. Vi tar tag i all mobbing och kränkande behandling som vi ser och får kännedom om. Vi jobbar med att alla elever ska känna den tryggheten, att de kan berätta för någon vuxen i skolan, om de blivit utsatta för någon kränkning. Vi försöker se till att flickor och pojkar får lika stort utrymme i det dagliga arbetet. Vi jobbar förebyggande mot mobbing och kränkande behandling genom t ex Friends. Målet om 30 minuters daglig fysisk aktivitet har inte till fullo uppnåtts i alla verksamheter. Många elever äter inte skolmaten vilket påverkar skolarbetet negativt. Detta får givetvis konsekvenser för skolarbetet. 10

11 Åtgärder Diskutera ordningsregler ofta och förklara varför de måste finnas. Vi fortsätter med Friends i alla klasser. Skolans personal kommer att utbildas i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Detta leder förhoppningsvis till att eleverna får en bättre studiero och arbetsmiljö. Några lärare kommer att arbeta med Livskunskap en lektion per vecka. Vi fortsätter med arbetet med ett lokalt matråd där elever och personal ingår. Alla klasser i åk 4-6 tar del av Naturskolans utbud. Rektors sammanfattande analys Eftersom rektorsområdet består av många verksamheter är ett prioriterat område de kommande åren är att öka samsynen om skolans gemensamma uppdrag. Det uppdraget innefattar både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Varje verksamhet måste dock ges utrymme att utveckla sin särart. Under läsåret kommer en gemensam lednings/utvecklingsgrupp att bildas. Den kommer att bemannas av personal från alla enheter samt rektorerna. Under året har vi fortsatt att arbeta med elevernas läsutveckling genom att bland annat genomföra schemalagd läsning två gånger/vecka. Inför läsåret bildades en grupp bestående av fyra lärare från Öjebyns rektorsområden och en rektor. Gruppens uppgift har varit att arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att fördjupa rektorsområdets kompetens inom arbetet med den sociala delen av läraruppdraget. Med den sociala delen av läraruppdraget menar vi bl.a. ledarskap och förhållningssätt i klassrummet, social och emotionell träning, föräldramötesmetoder, mobbingförebyggande arbete och drogförebyggande arbete. Detta arbete har lett till att Friends införts i Öjebyns rektorsområden. En utbildningssatsning med temat Ledarskap och förhållningssätt kommer att genomföras under läsåret Den satsningen kommer bl.a. att innehålla en föreläsning av John Steinberg och Ulrika Bergmark, en bokcirkel under läsåret för all personal samt att några ur personalen kommer att utbildas enligt Birgitta Kimbers metod i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Glädjande är att resultaten på nationella prov i matematik förbättrats. De förändringar i arbetssätt och organisation som genomförts har säkert stor del i detta. Vi avser att fortsätta arbetet med att förbättra rektorsområdets resultat. Vi ska dra lärdom av de framsteg vi gjort detta läsår så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Erik Jonsson, Margareta Sundin Rektorer Solanderskolan 11

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer