Solanderskolans rektorsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solanderskolans rektorsområde"

Transkript

1 Solanderskolans rektorsområde Kvalitetsredovisning

2 Förutsättningar 3 Elevsituationen/organisation 3 Processer 3 Styrning och ledning 3 Elevhälsan 3 Skolråd 3 Elevråd 4 Överlämnandekonferenser 4 Personalutveckling 4 Öjebyns rektorsteam 4 Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 4 1. Barn och unga - vår framtid 4 Processer 5 Resultat 5 Grad av måluppfyllelse 5 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 6 Åtgärder 6 2. Utbildning, arbete och näringsliv 6 Processer 6 Resultat 7 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 8 Åtgärder 8 3. Demokrati och öppenhet 8 Processer 8 Resultat 8 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 9 Åtgärder 9 4. Livsmiljö 9 Processer 9 Utvärdering av likabehandlingsplanen. 10 Grad av måluppfyllelse 10 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 10 Åtgärder 11 Rektors sammanfattande analys 11 2

3 Förutsättningar Elevsituationen/organisation Solanderskolans rektorsområde består av Hörselklasser F-9, Aspergerklasser åk 3-9, samt Solanderskolan som är indelad i två stadier, åk 4-6 och åk.7-9. Vid Solanderskolan fanns det läsåret 2008/2009, 358 elever. Av dessa har cirka 36 elever ingått i verksamheten vid fritidshemmet Ugglan, som finns inrymt i mellanstadiets byggnad. Hörselklasserna bestod av 24 elever och Aspergerklasserna av 11 elever. Former för föräldra- och elevmedverkan är skolråd, elevråd, klassråd, spontana kontakter, föräldramöten samt utvecklingssamtal. Den pedagogiska personalen har under läsåret bestått av fritidspedagoger, förskollärare, lärare och specialpedagoger. Vi har haft en grundbemanning om 38 lärartjänster. Av dessa är 3 tjänster specialpedagog och 1 lärartjänst har undervisat i en liten grupp. Vi har 1,75 % fritidspedagogtjänster som delas mellan Solanderskolan och Björklundaskolan och 75 % fritidspedagogtjänst vid Aspergerenheten. Det fanns 3 elevassistenter med en sysselsättningsgrad på 75 % vardera. Vid Solanderskolan jobbar en Studie- och yrkesvägledare 50 %. Solanderskolan har tillsammans med Björklundaskolan och Kullenskolan delat på 100 % skolsköterska, 100 % kurator och 75 % lärare i svenska som andraspråk. Solanderskolan har 100 % skolassistent, samt 1 skolvärdinna som arbetar 100 %. Hörselklasserna rekryterar i huvudsak elever från kommunerna i Fyrkanten. (Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden). Skolan hade för budgetåret 2008 ett mindre överskott. Processer Varje elevgrupp har en mentor som är föräldrars och elevers kontaktperson i skolan. Mentorn träffar föräldrar och elever under utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Till den personen skall föräldrar och elever i första hand vända sig med sina frågor och funderingar. Vid läsårets slut lämnade 69 elever skolan för att gå vidare till gymnasiet. Styrning och ledning Konferens för all personal 60 min/vecka och denna leds av rektor. Beslut som berör verksamhetens utformning fattas i personalkonferens. För att driva skolutveckling i ett bredare perspektiv och för att möjliggöra ett närmare samarbete åk 4-6 och åk 7-9 har vi haft konferens à 3 timmar vid 6 tillfällen under det gångna läsåret. Vid dessa tillfällen har vi bl.a. arbetat med skriftliga omdömen, Skolan förebygger och Elevskrivbordet. Åk 7-9 och Aspergerklasserna har under vårterminen -09 startat en ledningsgrupp. Elevhälsan Rektor träffar regelbundet kurator, skolsköterska och specialpedagog. Studie- och yrkesvägledaren deltar när det gäller ärenden i åk 7-9 och asp. Till dessa träffar kan även mentorerna föredra ett ärende. Elevhälsans personal träffar dessutom arbetslagen 1-2 gånger/termin i åk 4-6 och varje vecka i åk 7-9. Skolråd Under året har rektor sammankallat skolrådet vid tre tillfällen. Vi har bl.a. informerat och diskuterat införandet av Friends, Framtidsverkstaden, Skriftliga omdömen, organisationen 3

4 inför kommande läsår mm. Protokoll från skolrådsmötena finns på vår hemsida, för utförligare information. Elevråd Vi har ett elevråd som får stöd av en elevrådsstödjare vid högstadiet och en fritidspedagog vid mellanstadiet. Varje klass har två elevrådsrepresentanter som löpande informerar och diskuterar olika frågor i sin klass. Elevråden sammanträder en gång/vecka, där elevrådsstödjaren eller fritidspedagogen också deltar. Elevråden har varit remissinstans på arbetsplaner, deltagit i utvärderingen av läsåret, deltagit vid framtagande av ordningsregler, ordnat friluftsdag, jul-turnering, jobbat mot skadegörelse, bearbetat stadgar, niornas middag, talangjakt och städdag. Styrelsen träffar rektor vid behov. Överlämnandekonferenser Dessa hålls vid övergången åk 3-4, åk 6-7 samt vid de tillfällen när klasserna byter pedagog. Rektor deltar också vid konferenserna. Ansvariga Specialpedagoger träffar rektor under vårterminen inför övergången mellan åk 6 och åk 7. Avlämnande lärare i åk 6 träffar rektor, undervisande personal, specialpedagog, skolsköterska och kurator när skolan har startat på hösten. Vid övergången mellan åk 3 och åk 4 träffar rektor, mentor för blivande åk 4 och specialpedagog avlämnande lärare för överlämna nödvändig information. En plan för överlämning av elever till gymnasiet finns och följs i sin helhet. Personalutveckling Medarbetar- och lönesamtal har på grund av sjukskrivning inte genomförts med alla anställda. Öjebyns rektorsteam Öjebyns rektorsteam har under året samarbetat kring följande: Ur kvalitetspotten anställdes fyra pedagoger, från de tre rektorsområdena i Öjebyn, som har arbetat främst med sociala relationer. Specialpedagogerna i området träffas 1 gång/mån för erfarenhetsutbyte. Under hösten initierade rektorerna ett samarbete med specialpedagogerna där de fick i uppdrag att analysera de dåliga resultat i nationella prov i matematik som uppvisades i årskurs 9. Rektorerna tog därefter ett gemensamt beslut att göra en satsning på matematiken under kommande läsår. I denna satsning har vår matematikutvecklare deltagit. Under året togs ett gemensamt beslut att nästa läsår arbeta med Ledarskap i klassrummet för alla verksamheter i Öjebyn. Representanter från Friends har genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever. Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 1. Barn och unga - vår framtid (Se Barn och Utbildningsplanen.) Uppdrag: Alla förskolor/skolor ska avsätta tid och ge förutsättningar för en utvecklad elevdemokrati. 4

5 Processer I våra olika verksamheter jobbar man aktivt med värdegrundsarbetet och för att utveckla elevdemokratin. Det sker till exempel genom att regelbundna klassråd och elevråd genomförs i alla våra verksamheter. En skolidrottsförening har startats. Värdegrundsarbetet består till exempel av: regelbundet värdegrundsarbete i klassrummet, vid högstadiet planerar eleverna varje måndag sitt eget arbete under de två mentorspassen, lärmitprojektet har under året pågått på skolan, fritidsgård för Solanderskolans elever, skolskogen. Alla elever har en individuell utvecklingsplan och har haft utvecklingssamtal. Under läsåret har en arbetsgrupp jobbat med att ta fram en långsiktig planering hur vi ska arbeta med värdegrunden i alla Öjebyns skolor. Tanken med denna satsning har varit att fördjupa rektorsområdets kompetens inom ledarskap och förhållningssätt i klassrummet och att få en röd tråd i det sociala arbetet i alla Öjebyns rektorsområden. Gruppens arbete har bland annat resulterat i att Friends genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever och att alla klasser från och med åk 3 har kamratstödjare. Följande skala har använts vid bedömningen av måluppfyllelsen: 4 Uppfyllt De allra flesta nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 3 Uppfyllt i hög grad Flertalet nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 2 Uppfyllt i ganska hög grad Några nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 1 Ej uppfyllt Inga/få nyckeltal som kopplas till målet visar positiv utveckling. Resultat Mål Solanderskolan Antal elever i % som har en individuell utvecklingsplan/studieplan. 100% Antal elever i % som haft utvecklingssamtal 100% Grad av måluppfyllelse Mål Solanderskolan Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en 3,5 helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. Alla barn/elever upplever att de genom en väl utvecklad elevdemokrati har 2,5 inflytande på innehåll och arbetsmiljö Alla barn/elever upplever att de ges möjlighet att påverka samhällets 2,5 utveckling. Alla barn/elever har en individuell utvecklingsplan. 4 Alla barn/elever har sådan kunskap och självkänsla att de säger nej till 2,5 tobak, alkohol och droger. 5

6 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi har hunnit en bra bit på väg med elevdemokratin. Däremot upplever vi att elevrådets arbete inte ger så mycket resultat. Oroväckande är att enkätundersökningen Personligt visar att fler av våra elever verkar ha provat på droger och att dopa sig. Lärmit har varit ett lyckat projekt för både lärare och elever som deltagit. Det viktiga är att projektet nu förlöper och inte stannar av. Åtgärder Fler klassrum skall utrustas till Lärmit-salar och fler ur personalen skall utbildas. Elevrådets ställning bör stärkas och stöttas av personal och skolledning. Läsåret kommer att inledas med en utbildningsdag i Ledarskap och förhållningssätt för all personal. Föreläsare blir John Steinberg och Ulrika Bergmark. All personal kommer att genomföra en bokcirkel utifrån John Steinbergs bok Ledarskap i klassrummet. Resurser kommer att användas för att fortsätta arbetet med den sociala delen av läraruppdraget i alla Öjebyns rektorsområden. Ledarskap och förhållningssätt är en del i ett alkohol- och drogförebyggande arbete som Statens folkhälsoinstitut tagit fram som heter Skolan förebygger. Mobbingförebyggande arbete är en annan del. Vi avser att jobba vidare utifrån detta koncept. 2. Utbildning, arbete och näringsliv Processer Alla verksamheter vid Solanderskolan jobbar metodiskt med LUS och läsutveckling genom att avsätta 2x30 minuter varje vecka till läsning. Det arbetas med Skellefteåtekniken vid åk 4-6. Åk 6 har haft sin NO-undervisning i NO-salen vid högstadiet. Det stora flertalet elever har valt att läsa moderna språk. I åk 7 har några elever läst franska. Annars är spanska det språk som lockar flest elever och övriga läser engelska som fördjupning. En grupp elever i åk 9 har varit på en studieresa till Cádiz, Spanien. Ytterligare två grupper har arbetat inför framtida resor genom att bland annat anordna spansk afton. I början av läsåret anordnades lära-känna-dagar för åk 7 i äventyrspedagogisk anda. Inom ramen för skolans val vid högstadiet har eleverna genomfört kursen Framtidsverkstan. Där har eleverna fått lära sig studieteknik, datakunskap och fått en inblick i arbetslivet genom studiebesök och föreläsningar. Matematikundervisningen har omstrukturerats för att bättre möta de behov som finns. Vi kan se att resultaten i nationella prov i matematik har ökat detta läsår. Under läsåret 08/09 har barn med utländsk härkomst fått undervisning i Svenska som andra språk, både i grupp och enskilt. De har också erbjudits undervisning i sitt hemspråk. 6

7 Resultat Diagnostiska och Nationella prov Andel elever i % som klarat Nationella prov och målen för LUS: Ämne Årskurs Solander Solander Sv 5 90% 95 % 9 94% 93 % Ma 5 83% 95 % 9 57% 72 % En 5 88% 93 % 9 94% 90 % LUS 3 * * 5 85% 95 % 8 92% 90 % * Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Omdömen Andel elever i årskurs 5 som, enligt skolans bedömning, når målen i alla ämnen. 4-6: 86 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Betyg Andel elever som, enligt slutbetygen, når målen för skolår 9 i alla ämnen. 7-9: 73 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Andel elever som, enligt slutbetygen, når allmän behörighet till gymnasieskolan. 7-9: 81 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Övrigt Andel elever som läser moderna språk % Aspberger 0% (erbjuds ej) Hörsel 53,6% Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla elever uppnår kunskapsmålen för respektive verksamhet. 3 Alla barn/elever skall få stöd och hjälp utifrån individuella 3,5 förutsättningar och behov. Alla barn/elever deltar i att utveckla varierade arbetssätt och 3 arbetsformer tillsammans med de vuxna 7

8 Alla barn/elever och föräldrar ges trygghet genom att barnet/elever 3 tillhör ett spår organisatoriskt (1-16 år) och pedagogiskt i ett 1-19 års perspektiv. Alla barn/elever använder bibliotek, media och IT som redskap i det 3 vardagliga lärandet. Alla barn/elever får utveckla sitt intresse inom musik och dans. 2,5 Alla barn/elever utvecklar medvetenhet och kreativitet genom ett 2 företagsamt lärande. Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för 3 arbetsmarknadens parter. Alla barn/elever motiveras och vägleds till vidarestudier och ser 3,5 vikten av ett livslångt lärande Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Eleverna måste få större möjligheter att utveckla sitt intresse inom musik och dans. Resultatet vid Nationella proven i matematik har förbättrats, men måste förbättras ytterligare. Skolan har för få datorer, datasalen är oftast upptagen. Alla elever har arbetat med LUS-schema (Läsutvecklings-schema). Skolans val Framtidsverkstan har gjort att eleverna i åk 7 fått en ökad insikt i arbetsliv och företagsamhet. Åtgärder Vi fortsätter satsningen på läsning i form av 2 x 30 minuter per vecka i alla årskurser. Vi ska fortsätta med matematikutvecklingsarbetet genom att lärare träffas för gemensamma studiecirklar. Fortsätta arbetet med Skolan förebygger och Friends. Fullfölja det startade samarbetet med musikhögskolans danspedagog. Arbetet med äventyrspedagogik fortsätter. Överlämnandekonferens bör ske redan under vårterminen innan eleven börjar åk 7 (liknande KES-överlämning). 3. Demokrati och öppenhet Processer Hörsel har jobbat med materialet Ungdomar och droger. Regelbundna klass- och elevråd har genomförts. Alla klasser deltar i Friends. Elever är delaktiga i ämnesplaneringar. Elever i åk 9 har varit på studie-/språkresa till Spanien. Resultat Nästan alla elever har genomfört PRAO i åk 5, 6, 8 och 9. Alla klasser deltar i Friends. Elevrådsrepresentanterna har under året informerat övriga elever om konsekvenser vid skadegörelser. Samarbetet med föräldrarna planeras fortsätta genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 8

9 Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Solander Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i 2,5 sitt eget lärande. Alla barn/elever känner att de har inflytande och 3 valmöjligheter inom skolans utbud. Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras 3 delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. Alla föräldrar har kännedom om förskolans, skolans mål 3,5 och arbetssätt. Närsamhälle och näringsliv upplever att de är viktiga parter i barnens/elevernas kunskapsutveckling Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer Alla ska känna att de får ett gott bemötande vid kontakter med våra verksamheter. 2 2,5 4 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi bedömer att eleverna får undervisning i demokratisk anda. Samarbetet med föräldrarna har skett genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal, besök i klasserna samt inbjudan till besöksdagar. Skolan har haft fortlöpande kontakt med hemmen. Åk 7 har inte valmöjlighet när det gäller skolans val. Vi har en del elever med utländsk bakgrund i vår skola men vi har inte i tillräcklig grad nyttjat deras kunnande under detta läsår. Åtgärder Vi jobbar vidare med föräldrainflytande under nästa läsår eftersom vi tycker att de skriftliga omdömena har lett till en ökad insikt kring skolans mål och elevernas lärande. Mer utrymme ska ges för kontakt med människor från olika kulturer. Vi fortsätter arbetet med elevdelaktig undervisning. Elevrådet måste vara en röst som vi verkligen lyssnar på och det är viktigt att elevrådsrepresentanten får tid och tar tid att prata med klassen. Ett utbyte och en förhoppning om ett samarbete med Cádiz, Spanien är under uppbyggnad och bör utvecklas nästa läsår. Vi ska fortsätta samarbetet med föräldrarna genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 4. Livsmiljö Processer Hörselklasserna samarbetar med Sensomotoriskt centrum. Aspergerklasserna jobbar med schemalagd rörelse vid minst tre tillfällen per vecka. Vi har jobbat aktivt med ordningsregler i klasserna. Alla klasser deltar i Friends. Vi har tjej- och killgrupper i NO vid åk

10 Vi arbetar kontinuerligt med studiero genom en påbörjad satsning i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Ordningsregler, Mobbingteam, mobbingarbete, jämställdhet, miljöarbete och hälsoarbete finns som en naturlig del i vårt arbete med eleverna och föräldrar Vi försöker hela tiden ge pojkar och flickor samma utrymme. Vi har haft möjlighet att använda specialpedagoger, liten undervisningsgrupp och elevassistenter för att möta elever med särskilda behov. Vid skolan erbjuds undervisning i SVA (Svenska för invandrare) där elever med annan kulturell bakgrund slussas in i det svenska samhället. Under året har en skolidrottsförening bildats som erbjuder aktiviteter två gånger per vecka utanför skoltid. Antal uppmärksammade fall av kränkande särbehandling som lett till åtgärd Antal av dem som är att betrakta som mobbing Jämför gärna med elevernas resultat från kvalitetsenkät/personligt Utvärdering av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen är bra, den är tydlig och är lätt att följa, den är en viktig grund i vårt arbete och vi har en kontinuerlig uppföljning av det arbetet. Återkommande temadagar i ämnet främlingsfientlighet och allas lika rättigheter är önskvärt. Grad av måluppfyllelse Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och 3 trivsel i den dagliga verksamheten. Alla barn/elever upplever att de möts av respekt och behandlas lika. 3 Ingen utsätts för kränkande behandling eller mobbning 3 Alla barn/elever bemöts på ett sätt som främjar ett jämställt liv och 4 som motverkar traditionella könsmönster. Alla barn/elever får god kunskap om hälsa, goda matvanor och om 3,5 vikten av fysisk aktivitet Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och 2,5 miljö Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Det är viktigt att eleverna får de verktyg de behöver för att klara av det dagliga livet. Hörselklasserna har små undervisningsgrupper. Detta ger större möjligheter att se och bemöta kränkande behandling och mobbing på ett tidigt stadium. Vi har haft problem med skadegörelse, nedskräpning och klotter vid några enheter i rektorsområdet. Alla klasser jobbar aktivt med att alla elever ska trivas i skolan. Vi tar tag i all mobbing och kränkande behandling som vi ser och får kännedom om. Vi jobbar med att alla elever ska känna den tryggheten, att de kan berätta för någon vuxen i skolan, om de blivit utsatta för någon kränkning. Vi försöker se till att flickor och pojkar får lika stort utrymme i det dagliga arbetet. Vi jobbar förebyggande mot mobbing och kränkande behandling genom t ex Friends. Målet om 30 minuters daglig fysisk aktivitet har inte till fullo uppnåtts i alla verksamheter. Många elever äter inte skolmaten vilket påverkar skolarbetet negativt. Detta får givetvis konsekvenser för skolarbetet. 10

11 Åtgärder Diskutera ordningsregler ofta och förklara varför de måste finnas. Vi fortsätter med Friends i alla klasser. Skolans personal kommer att utbildas i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Detta leder förhoppningsvis till att eleverna får en bättre studiero och arbetsmiljö. Några lärare kommer att arbeta med Livskunskap en lektion per vecka. Vi fortsätter med arbetet med ett lokalt matråd där elever och personal ingår. Alla klasser i åk 4-6 tar del av Naturskolans utbud. Rektors sammanfattande analys Eftersom rektorsområdet består av många verksamheter är ett prioriterat område de kommande åren är att öka samsynen om skolans gemensamma uppdrag. Det uppdraget innefattar både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Varje verksamhet måste dock ges utrymme att utveckla sin särart. Under läsåret kommer en gemensam lednings/utvecklingsgrupp att bildas. Den kommer att bemannas av personal från alla enheter samt rektorerna. Under året har vi fortsatt att arbeta med elevernas läsutveckling genom att bland annat genomföra schemalagd läsning två gånger/vecka. Inför läsåret bildades en grupp bestående av fyra lärare från Öjebyns rektorsområden och en rektor. Gruppens uppgift har varit att arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att fördjupa rektorsområdets kompetens inom arbetet med den sociala delen av läraruppdraget. Med den sociala delen av läraruppdraget menar vi bl.a. ledarskap och förhållningssätt i klassrummet, social och emotionell träning, föräldramötesmetoder, mobbingförebyggande arbete och drogförebyggande arbete. Detta arbete har lett till att Friends införts i Öjebyns rektorsområden. En utbildningssatsning med temat Ledarskap och förhållningssätt kommer att genomföras under läsåret Den satsningen kommer bl.a. att innehålla en föreläsning av John Steinberg och Ulrika Bergmark, en bokcirkel under läsåret för all personal samt att några ur personalen kommer att utbildas enligt Birgitta Kimbers metod i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Glädjande är att resultaten på nationella prov i matematik förbättrats. De förändringar i arbetssätt och organisation som genomförts har säkert stor del i detta. Vi avser att fortsätta arbetet med att förbättra rektorsområdets resultat. Vi ska dra lärdom av de framsteg vi gjort detta läsår så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Erik Jonsson, Margareta Sundin Rektorer Solanderskolan 11

Kvalitetsredovisning läsåret

Kvalitetsredovisning läsåret Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Solanderskolan Erik Jonsson Margareta Sundin Eva Anundby Innehåll KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2009-2010... 1 ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tjärnö skola Inlämnad av: Brittmari Marberger Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Demokrati Delaktighet

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti augusti 2016

Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti augusti 2016 2015-06-24 Målen i planen mot diskriminering och kränkande behandling, augusti 2015- augusti 2016 Främjande insatser från förra planen, 2014 All personal arbetar aktivt med synliggörandet av s Likabehandlingsplan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Lisa Jonsson, barnskötare,fritidspersonal Maria Karlsson, elevassistent

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Hjortmosseskolan Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Hjortmosseskolan 1-5 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Lektionshandledning #180. Elevinflytande och trygghet 1/3

Lektionshandledning #180. Elevinflytande och trygghet 1/3 Lektionshandledning #180 Elevinflytande och trygghet 1/3 i Tema: Elevinflytande och trygghet Ämne: SO, Sv Rekommenderad årskurs: 7-9 Lektionslängd: 160 min (Pass 1 80 min och Pass 2 80 min) Material och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3 Lokala arbetsplan för Kroppaskolan Årskurs F- 3 2011 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort beskrivning av Kroppaskolan...4 Nationella mål...4 Kommunala mål...5 Kroppaskolans mål...7 Hälsa och livsstil...8

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Kroppaskolan

Kvalitetsredovisning för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Kroppaskolan Storfors kommun Kvalitetsredovisning 2009 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Kroppaskolan Innehåll Inledning 1. Beskrivning av verksamheten 2. Elever 3. Personal 4. Förutsättningar 5. Måluppfyllelse

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Normer och värden Kunskaper samt Bedömning och betyg Delaktighet och inflytande Övergång och samverkan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer