Solanderskolans rektorsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solanderskolans rektorsområde"

Transkript

1 Solanderskolans rektorsområde Kvalitetsredovisning

2 Förutsättningar 3 Elevsituationen/organisation 3 Processer 3 Styrning och ledning 3 Elevhälsan 3 Skolråd 3 Elevråd 4 Överlämnandekonferenser 4 Personalutveckling 4 Öjebyns rektorsteam 4 Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 4 1. Barn och unga - vår framtid 4 Processer 5 Resultat 5 Grad av måluppfyllelse 5 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 6 Åtgärder 6 2. Utbildning, arbete och näringsliv 6 Processer 6 Resultat 7 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 8 Åtgärder 8 3. Demokrati och öppenhet 8 Processer 8 Resultat 8 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 9 Åtgärder 9 4. Livsmiljö 9 Processer 9 Utvärdering av likabehandlingsplanen. 10 Grad av måluppfyllelse 10 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål 10 Åtgärder 11 Rektors sammanfattande analys 11 2

3 Förutsättningar Elevsituationen/organisation Solanderskolans rektorsområde består av Hörselklasser F-9, Aspergerklasser åk 3-9, samt Solanderskolan som är indelad i två stadier, åk 4-6 och åk.7-9. Vid Solanderskolan fanns det läsåret 2008/2009, 358 elever. Av dessa har cirka 36 elever ingått i verksamheten vid fritidshemmet Ugglan, som finns inrymt i mellanstadiets byggnad. Hörselklasserna bestod av 24 elever och Aspergerklasserna av 11 elever. Former för föräldra- och elevmedverkan är skolråd, elevråd, klassråd, spontana kontakter, föräldramöten samt utvecklingssamtal. Den pedagogiska personalen har under läsåret bestått av fritidspedagoger, förskollärare, lärare och specialpedagoger. Vi har haft en grundbemanning om 38 lärartjänster. Av dessa är 3 tjänster specialpedagog och 1 lärartjänst har undervisat i en liten grupp. Vi har 1,75 % fritidspedagogtjänster som delas mellan Solanderskolan och Björklundaskolan och 75 % fritidspedagogtjänst vid Aspergerenheten. Det fanns 3 elevassistenter med en sysselsättningsgrad på 75 % vardera. Vid Solanderskolan jobbar en Studie- och yrkesvägledare 50 %. Solanderskolan har tillsammans med Björklundaskolan och Kullenskolan delat på 100 % skolsköterska, 100 % kurator och 75 % lärare i svenska som andraspråk. Solanderskolan har 100 % skolassistent, samt 1 skolvärdinna som arbetar 100 %. Hörselklasserna rekryterar i huvudsak elever från kommunerna i Fyrkanten. (Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden). Skolan hade för budgetåret 2008 ett mindre överskott. Processer Varje elevgrupp har en mentor som är föräldrars och elevers kontaktperson i skolan. Mentorn träffar föräldrar och elever under utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Till den personen skall föräldrar och elever i första hand vända sig med sina frågor och funderingar. Vid läsårets slut lämnade 69 elever skolan för att gå vidare till gymnasiet. Styrning och ledning Konferens för all personal 60 min/vecka och denna leds av rektor. Beslut som berör verksamhetens utformning fattas i personalkonferens. För att driva skolutveckling i ett bredare perspektiv och för att möjliggöra ett närmare samarbete åk 4-6 och åk 7-9 har vi haft konferens à 3 timmar vid 6 tillfällen under det gångna läsåret. Vid dessa tillfällen har vi bl.a. arbetat med skriftliga omdömen, Skolan förebygger och Elevskrivbordet. Åk 7-9 och Aspergerklasserna har under vårterminen -09 startat en ledningsgrupp. Elevhälsan Rektor träffar regelbundet kurator, skolsköterska och specialpedagog. Studie- och yrkesvägledaren deltar när det gäller ärenden i åk 7-9 och asp. Till dessa träffar kan även mentorerna föredra ett ärende. Elevhälsans personal träffar dessutom arbetslagen 1-2 gånger/termin i åk 4-6 och varje vecka i åk 7-9. Skolråd Under året har rektor sammankallat skolrådet vid tre tillfällen. Vi har bl.a. informerat och diskuterat införandet av Friends, Framtidsverkstaden, Skriftliga omdömen, organisationen 3

4 inför kommande läsår mm. Protokoll från skolrådsmötena finns på vår hemsida, för utförligare information. Elevråd Vi har ett elevråd som får stöd av en elevrådsstödjare vid högstadiet och en fritidspedagog vid mellanstadiet. Varje klass har två elevrådsrepresentanter som löpande informerar och diskuterar olika frågor i sin klass. Elevråden sammanträder en gång/vecka, där elevrådsstödjaren eller fritidspedagogen också deltar. Elevråden har varit remissinstans på arbetsplaner, deltagit i utvärderingen av läsåret, deltagit vid framtagande av ordningsregler, ordnat friluftsdag, jul-turnering, jobbat mot skadegörelse, bearbetat stadgar, niornas middag, talangjakt och städdag. Styrelsen träffar rektor vid behov. Överlämnandekonferenser Dessa hålls vid övergången åk 3-4, åk 6-7 samt vid de tillfällen när klasserna byter pedagog. Rektor deltar också vid konferenserna. Ansvariga Specialpedagoger träffar rektor under vårterminen inför övergången mellan åk 6 och åk 7. Avlämnande lärare i åk 6 träffar rektor, undervisande personal, specialpedagog, skolsköterska och kurator när skolan har startat på hösten. Vid övergången mellan åk 3 och åk 4 träffar rektor, mentor för blivande åk 4 och specialpedagog avlämnande lärare för överlämna nödvändig information. En plan för överlämning av elever till gymnasiet finns och följs i sin helhet. Personalutveckling Medarbetar- och lönesamtal har på grund av sjukskrivning inte genomförts med alla anställda. Öjebyns rektorsteam Öjebyns rektorsteam har under året samarbetat kring följande: Ur kvalitetspotten anställdes fyra pedagoger, från de tre rektorsområdena i Öjebyn, som har arbetat främst med sociala relationer. Specialpedagogerna i området träffas 1 gång/mån för erfarenhetsutbyte. Under hösten initierade rektorerna ett samarbete med specialpedagogerna där de fick i uppdrag att analysera de dåliga resultat i nationella prov i matematik som uppvisades i årskurs 9. Rektorerna tog därefter ett gemensamt beslut att göra en satsning på matematiken under kommande läsår. I denna satsning har vår matematikutvecklare deltagit. Under året togs ett gemensamt beslut att nästa läsår arbeta med Ledarskap i klassrummet för alla verksamheter i Öjebyn. Representanter från Friends har genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever. Mål och resultat - Prioriterade områden (BU-plan) 1. Barn och unga - vår framtid (Se Barn och Utbildningsplanen.) Uppdrag: Alla förskolor/skolor ska avsätta tid och ge förutsättningar för en utvecklad elevdemokrati. 4

5 Processer I våra olika verksamheter jobbar man aktivt med värdegrundsarbetet och för att utveckla elevdemokratin. Det sker till exempel genom att regelbundna klassråd och elevråd genomförs i alla våra verksamheter. En skolidrottsförening har startats. Värdegrundsarbetet består till exempel av: regelbundet värdegrundsarbete i klassrummet, vid högstadiet planerar eleverna varje måndag sitt eget arbete under de två mentorspassen, lärmitprojektet har under året pågått på skolan, fritidsgård för Solanderskolans elever, skolskogen. Alla elever har en individuell utvecklingsplan och har haft utvecklingssamtal. Under läsåret har en arbetsgrupp jobbat med att ta fram en långsiktig planering hur vi ska arbeta med värdegrunden i alla Öjebyns skolor. Tanken med denna satsning har varit att fördjupa rektorsområdets kompetens inom ledarskap och förhållningssätt i klassrummet och att få en röd tråd i det sociala arbetet i alla Öjebyns rektorsområden. Gruppens arbete har bland annat resulterat i att Friends genomfört tre utbildningsdagar för personal och elever och att alla klasser från och med åk 3 har kamratstödjare. Följande skala har använts vid bedömningen av måluppfyllelsen: 4 Uppfyllt De allra flesta nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 3 Uppfyllt i hög grad Flertalet nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 2 Uppfyllt i ganska hög grad Några nyckeltal som kopplas till målet ska visa goda resultat och/eller visa en positiv utveckling. 1 Ej uppfyllt Inga/få nyckeltal som kopplas till målet visar positiv utveckling. Resultat Mål Solanderskolan Antal elever i % som har en individuell utvecklingsplan/studieplan. 100% Antal elever i % som haft utvecklingssamtal 100% Grad av måluppfyllelse Mål Solanderskolan Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en 3,5 helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. Alla barn/elever upplever att de genom en väl utvecklad elevdemokrati har 2,5 inflytande på innehåll och arbetsmiljö Alla barn/elever upplever att de ges möjlighet att påverka samhällets 2,5 utveckling. Alla barn/elever har en individuell utvecklingsplan. 4 Alla barn/elever har sådan kunskap och självkänsla att de säger nej till 2,5 tobak, alkohol och droger. 5

6 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi har hunnit en bra bit på väg med elevdemokratin. Däremot upplever vi att elevrådets arbete inte ger så mycket resultat. Oroväckande är att enkätundersökningen Personligt visar att fler av våra elever verkar ha provat på droger och att dopa sig. Lärmit har varit ett lyckat projekt för både lärare och elever som deltagit. Det viktiga är att projektet nu förlöper och inte stannar av. Åtgärder Fler klassrum skall utrustas till Lärmit-salar och fler ur personalen skall utbildas. Elevrådets ställning bör stärkas och stöttas av personal och skolledning. Läsåret kommer att inledas med en utbildningsdag i Ledarskap och förhållningssätt för all personal. Föreläsare blir John Steinberg och Ulrika Bergmark. All personal kommer att genomföra en bokcirkel utifrån John Steinbergs bok Ledarskap i klassrummet. Resurser kommer att användas för att fortsätta arbetet med den sociala delen av läraruppdraget i alla Öjebyns rektorsområden. Ledarskap och förhållningssätt är en del i ett alkohol- och drogförebyggande arbete som Statens folkhälsoinstitut tagit fram som heter Skolan förebygger. Mobbingförebyggande arbete är en annan del. Vi avser att jobba vidare utifrån detta koncept. 2. Utbildning, arbete och näringsliv Processer Alla verksamheter vid Solanderskolan jobbar metodiskt med LUS och läsutveckling genom att avsätta 2x30 minuter varje vecka till läsning. Det arbetas med Skellefteåtekniken vid åk 4-6. Åk 6 har haft sin NO-undervisning i NO-salen vid högstadiet. Det stora flertalet elever har valt att läsa moderna språk. I åk 7 har några elever läst franska. Annars är spanska det språk som lockar flest elever och övriga läser engelska som fördjupning. En grupp elever i åk 9 har varit på en studieresa till Cádiz, Spanien. Ytterligare två grupper har arbetat inför framtida resor genom att bland annat anordna spansk afton. I början av läsåret anordnades lära-känna-dagar för åk 7 i äventyrspedagogisk anda. Inom ramen för skolans val vid högstadiet har eleverna genomfört kursen Framtidsverkstan. Där har eleverna fått lära sig studieteknik, datakunskap och fått en inblick i arbetslivet genom studiebesök och föreläsningar. Matematikundervisningen har omstrukturerats för att bättre möta de behov som finns. Vi kan se att resultaten i nationella prov i matematik har ökat detta läsår. Under läsåret 08/09 har barn med utländsk härkomst fått undervisning i Svenska som andra språk, både i grupp och enskilt. De har också erbjudits undervisning i sitt hemspråk. 6

7 Resultat Diagnostiska och Nationella prov Andel elever i % som klarat Nationella prov och målen för LUS: Ämne Årskurs Solander Solander Sv 5 90% 95 % 9 94% 93 % Ma 5 83% 95 % 9 57% 72 % En 5 88% 93 % 9 94% 90 % LUS 3 * * 5 85% 95 % 8 92% 90 % * Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Omdömen Andel elever i årskurs 5 som, enligt skolans bedömning, når målen i alla ämnen. 4-6: 86 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Betyg Andel elever som, enligt slutbetygen, når målen för skolår 9 i alla ämnen. 7-9: 73 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Andel elever som, enligt slutbetygen, når allmän behörighet till gymnasieskolan. 7-9: 81 % Hörsel och Asp: Resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever. Redovisas ej. Övrigt Andel elever som läser moderna språk % Aspberger 0% (erbjuds ej) Hörsel 53,6% Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla elever uppnår kunskapsmålen för respektive verksamhet. 3 Alla barn/elever skall få stöd och hjälp utifrån individuella 3,5 förutsättningar och behov. Alla barn/elever deltar i att utveckla varierade arbetssätt och 3 arbetsformer tillsammans med de vuxna 7

8 Alla barn/elever och föräldrar ges trygghet genom att barnet/elever 3 tillhör ett spår organisatoriskt (1-16 år) och pedagogiskt i ett 1-19 års perspektiv. Alla barn/elever använder bibliotek, media och IT som redskap i det 3 vardagliga lärandet. Alla barn/elever får utveckla sitt intresse inom musik och dans. 2,5 Alla barn/elever utvecklar medvetenhet och kreativitet genom ett 2 företagsamt lärande. Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för 3 arbetsmarknadens parter. Alla barn/elever motiveras och vägleds till vidarestudier och ser 3,5 vikten av ett livslångt lärande Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Eleverna måste få större möjligheter att utveckla sitt intresse inom musik och dans. Resultatet vid Nationella proven i matematik har förbättrats, men måste förbättras ytterligare. Skolan har för få datorer, datasalen är oftast upptagen. Alla elever har arbetat med LUS-schema (Läsutvecklings-schema). Skolans val Framtidsverkstan har gjort att eleverna i åk 7 fått en ökad insikt i arbetsliv och företagsamhet. Åtgärder Vi fortsätter satsningen på läsning i form av 2 x 30 minuter per vecka i alla årskurser. Vi ska fortsätta med matematikutvecklingsarbetet genom att lärare träffas för gemensamma studiecirklar. Fortsätta arbetet med Skolan förebygger och Friends. Fullfölja det startade samarbetet med musikhögskolans danspedagog. Arbetet med äventyrspedagogik fortsätter. Överlämnandekonferens bör ske redan under vårterminen innan eleven börjar åk 7 (liknande KES-överlämning). 3. Demokrati och öppenhet Processer Hörsel har jobbat med materialet Ungdomar och droger. Regelbundna klass- och elevråd har genomförts. Alla klasser deltar i Friends. Elever är delaktiga i ämnesplaneringar. Elever i åk 9 har varit på studie-/språkresa till Spanien. Resultat Nästan alla elever har genomfört PRAO i åk 5, 6, 8 och 9. Alla klasser deltar i Friends. Elevrådsrepresentanterna har under året informerat övriga elever om konsekvenser vid skadegörelser. Samarbetet med föräldrarna planeras fortsätta genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 8

9 Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Solander Alla barn/elever känner ansvar, inflytande och delaktighet i 2,5 sitt eget lärande. Alla barn/elever känner att de har inflytande och 3 valmöjligheter inom skolans utbud. Alla föräldrar känner att förskola och skola anser att deras 3 delaktighet och engagemang är viktigt för deras barns utveckling. Alla föräldrar har kännedom om förskolans, skolans mål 3,5 och arbetssätt. Närsamhälle och näringsliv upplever att de är viktiga parter i barnens/elevernas kunskapsutveckling Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer Alla ska känna att de får ett gott bemötande vid kontakter med våra verksamheter. 2 2,5 4 Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Vi bedömer att eleverna får undervisning i demokratisk anda. Samarbetet med föräldrarna har skett genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal, besök i klasserna samt inbjudan till besöksdagar. Skolan har haft fortlöpande kontakt med hemmen. Åk 7 har inte valmöjlighet när det gäller skolans val. Vi har en del elever med utländsk bakgrund i vår skola men vi har inte i tillräcklig grad nyttjat deras kunnande under detta läsår. Åtgärder Vi jobbar vidare med föräldrainflytande under nästa läsår eftersom vi tycker att de skriftliga omdömena har lett till en ökad insikt kring skolans mål och elevernas lärande. Mer utrymme ska ges för kontakt med människor från olika kulturer. Vi fortsätter arbetet med elevdelaktig undervisning. Elevrådet måste vara en röst som vi verkligen lyssnar på och det är viktigt att elevrådsrepresentanten får tid och tar tid att prata med klassen. Ett utbyte och en förhoppning om ett samarbete med Cádiz, Spanien är under uppbyggnad och bör utvecklas nästa läsår. Vi ska fortsätta samarbetet med föräldrarna genom deltagande vid föräldramöten, utvecklingssamtal och även besök i klasserna. 4. Livsmiljö Processer Hörselklasserna samarbetar med Sensomotoriskt centrum. Aspergerklasserna jobbar med schemalagd rörelse vid minst tre tillfällen per vecka. Vi har jobbat aktivt med ordningsregler i klasserna. Alla klasser deltar i Friends. Vi har tjej- och killgrupper i NO vid åk

10 Vi arbetar kontinuerligt med studiero genom en påbörjad satsning i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Ordningsregler, Mobbingteam, mobbingarbete, jämställdhet, miljöarbete och hälsoarbete finns som en naturlig del i vårt arbete med eleverna och föräldrar Vi försöker hela tiden ge pojkar och flickor samma utrymme. Vi har haft möjlighet att använda specialpedagoger, liten undervisningsgrupp och elevassistenter för att möta elever med särskilda behov. Vid skolan erbjuds undervisning i SVA (Svenska för invandrare) där elever med annan kulturell bakgrund slussas in i det svenska samhället. Under året har en skolidrottsförening bildats som erbjuder aktiviteter två gånger per vecka utanför skoltid. Antal uppmärksammade fall av kränkande särbehandling som lett till åtgärd Antal av dem som är att betrakta som mobbing Jämför gärna med elevernas resultat från kvalitetsenkät/personligt Utvärdering av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen är bra, den är tydlig och är lätt att följa, den är en viktig grund i vårt arbete och vi har en kontinuerlig uppföljning av det arbetet. Återkommande temadagar i ämnet främlingsfientlighet och allas lika rättigheter är önskvärt. Grad av måluppfyllelse Måluppfyllelse Målet uppfyllt i: Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och 3 trivsel i den dagliga verksamheten. Alla barn/elever upplever att de möts av respekt och behandlas lika. 3 Ingen utsätts för kränkande behandling eller mobbning 3 Alla barn/elever bemöts på ett sätt som främjar ett jämställt liv och 4 som motverkar traditionella könsmönster. Alla barn/elever får god kunskap om hälsa, goda matvanor och om 3,5 vikten av fysisk aktivitet Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och 2,5 miljö Analys och bedömning hur väl verksamheten når lokala och nationella mål Det är viktigt att eleverna får de verktyg de behöver för att klara av det dagliga livet. Hörselklasserna har små undervisningsgrupper. Detta ger större möjligheter att se och bemöta kränkande behandling och mobbing på ett tidigt stadium. Vi har haft problem med skadegörelse, nedskräpning och klotter vid några enheter i rektorsområdet. Alla klasser jobbar aktivt med att alla elever ska trivas i skolan. Vi tar tag i all mobbing och kränkande behandling som vi ser och får kännedom om. Vi jobbar med att alla elever ska känna den tryggheten, att de kan berätta för någon vuxen i skolan, om de blivit utsatta för någon kränkning. Vi försöker se till att flickor och pojkar får lika stort utrymme i det dagliga arbetet. Vi jobbar förebyggande mot mobbing och kränkande behandling genom t ex Friends. Målet om 30 minuters daglig fysisk aktivitet har inte till fullo uppnåtts i alla verksamheter. Många elever äter inte skolmaten vilket påverkar skolarbetet negativt. Detta får givetvis konsekvenser för skolarbetet. 10

11 Åtgärder Diskutera ordningsregler ofta och förklara varför de måste finnas. Vi fortsätter med Friends i alla klasser. Skolans personal kommer att utbildas i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Detta leder förhoppningsvis till att eleverna får en bättre studiero och arbetsmiljö. Några lärare kommer att arbeta med Livskunskap en lektion per vecka. Vi fortsätter med arbetet med ett lokalt matråd där elever och personal ingår. Alla klasser i åk 4-6 tar del av Naturskolans utbud. Rektors sammanfattande analys Eftersom rektorsområdet består av många verksamheter är ett prioriterat område de kommande åren är att öka samsynen om skolans gemensamma uppdrag. Det uppdraget innefattar både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Varje verksamhet måste dock ges utrymme att utveckla sin särart. Under läsåret kommer en gemensam lednings/utvecklingsgrupp att bildas. Den kommer att bemannas av personal från alla enheter samt rektorerna. Under året har vi fortsatt att arbeta med elevernas läsutveckling genom att bland annat genomföra schemalagd läsning två gånger/vecka. Inför läsåret bildades en grupp bestående av fyra lärare från Öjebyns rektorsområden och en rektor. Gruppens uppgift har varit att arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att fördjupa rektorsområdets kompetens inom arbetet med den sociala delen av läraruppdraget. Med den sociala delen av läraruppdraget menar vi bl.a. ledarskap och förhållningssätt i klassrummet, social och emotionell träning, föräldramötesmetoder, mobbingförebyggande arbete och drogförebyggande arbete. Detta arbete har lett till att Friends införts i Öjebyns rektorsområden. En utbildningssatsning med temat Ledarskap och förhållningssätt kommer att genomföras under läsåret Den satsningen kommer bl.a. att innehålla en föreläsning av John Steinberg och Ulrika Bergmark, en bokcirkel under läsåret för all personal samt att några ur personalen kommer att utbildas enligt Birgitta Kimbers metod i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Glädjande är att resultaten på nationella prov i matematik förbättrats. De förändringar i arbetssätt och organisation som genomförts har säkert stor del i detta. Vi avser att fortsätta arbetet med att förbättra rektorsområdets resultat. Vi ska dra lärdom av de framsteg vi gjort detta läsår så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Erik Jonsson, Margareta Sundin Rektorer Solanderskolan 11

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 KR Nödingeskolan 2009 1 1. Innehåll 1. Innehåll 2 2. Ansvarig för kvalitetsredovisningen och tidsintervall. 3 3. Rutiner för framtagande. 3 4.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan JOHAN SKYTTES Förskola och skola Lokal arbetsplan Läsåret 2006-2007 Johan Skyttes skola finns: Förskola 0-5 år, Pilbågen 2 avdelningar. Förskoleklass och grundskola skolår 1-6. Särskola skolår 1-10. Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 www.pitea.se/strombacka LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 Innehåll LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 Strömbackaskolans vision... 3 Värdegrund... 3 Trygghet... 3 Ansvar... 3 Respekt... 3 Likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Pitholms rektorsområde Lars Berglund och Rita Eriksson Innehåll KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2009-2010... 1 ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer