FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 1 Styrelsen för Brf Elektrikern lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1959 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och 678 m2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt samt 5 lokaler med hyresrätt, i lokalerna bedrivs konditori, frisörsalong samt lager. Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Bageri/Konditori 223 m Frisering 64 m Lager 123 m Lager 100 m Lager 93 m 2 Ej uthyrt Garage, 5 st 16 m 2 Löpande Byggnadens förbättringar och underhåll Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört: År: Kommentar: Rensning ventilationskanaler, OVK besiktning Renovering fönster/dörrar markplan Renovering av fönsterpartier/dörrar hos bageri/frisör på markplanet. Installation av underjordsbehållare Nya behållare för hushålls- samt matavfall. Ny trapphusbelysning Ny energisnål belysning med närvarokontroll OVK besiktning, ventilationsöversyn 2010 Målning av hallar och trapphus Renovering hissar 2009 Byte av hissmaskiner och styrsystem Byte vissa fönster bageri Nya fönsterkarmar och ny dörr mot uteplats. Dränering av hus 2008 Ny uteplats för bageri och nya cykelställ Omläggning av tak 2007 Renovering källare Renovering av hisskorgar 2006 Rörstambyte 2005 Elstambyte Avtalsleverantörer Teknisk förvaltning: Polar VVS & fastighetstjänst Ekonomisk förvaltning: Ecs Förvaltning Kabeltv: ComHem Trapphusstädning: Reno & Fino Renhållning: Sita

2 2 El: Vattenfall Trädgårdsskötsel och snöröjning: Ydevalls Allservice Medlemmar: Medlemslägenheter: 72 st Överlåtelser under året: 8 st Överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Under året har åtta lägenheter omsatts, 5 st tvåor för i genomsnitt motsvarande kr/kvm och tre st treor för i genomsnitt motsvarande kr/kvm. Styrelsen Ledamöter Leif Vindevåg, avliden 2014 Krister Ljungqvist Jessica Sjölander Berit Johansson Staffan Brantingsson Damir Ratkovic, invald 26 augusti Suppleanter Damir Ratkovic, tom 26 augusti 2014 Camilla Engström Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Kari Korpelainen, Lundevalls Revision&Redovisning Valberedning Lena Teherani, sammankallande Helena Hedlund Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten I enlighet med underhållsplanen har inga större underhållsarbeten genomförts under Under sommaren gick vår ordförande Leif Vindevåg plötsligt bort. Som en effekt av detta gick Damir Ratkovic in som ordinarie ledamot. Under städdagen så rensades det yttre förrådet på övre källarplan ut, för att kunna användas som cykelrum. Lite arbete återstår innan det kan öppnas för användning. Föreningen har gjort en översyn av trädgårdsskötsel och städning. Ytterdörrarna till bageriet, frisörsalong, entrén och källarplan har renoverats. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut och planerade större underhållsarbeten: Med utgångspunkt från underhållsplanen planeras ett utbyte av frånluftsfläkt för lägenheterna under nästa år. Radonmätning har påbörjats och kommer att avslutas sommaren Frisörsalongen har bytt ägare 1 mars Övrig information Styrelsen ser inget behov av att höja avgifter/hyror för Till sist hoppas styrelsen att alla medlemmar fortsätter att ställa upp och vårda våra gemensamma utrymmen, hjälper till vid gemensamma arbetsdagar och därmed bidrar till en ökad trivsel och samvaro med grannar, samtidigt som driftskostnaderna hålls nere. Föreningens ekonomi

3 3 Kapitalkostnader Taxebundna kostnader Lokaler Avskrivningar Administration Styrelse Underhållskostnad Försäkring Fastigh.avg Trivselkostnad Avgifter Nyckeltal Årsavgift/m 2 bostadsyta Hyror/m Lån/m 2 bostadsrättsyta Elkostnad/m 2 totalyta Värmekostnad/m 2 totalyta Vattenkostnad/m 2 totalyta Kapitalkostnad/m 2 totalyta Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att de tillgängliga vinstmedlen: Balanserat resultat Årets resultat disponeras på följande sätt: Avsättning till yttre fond Överföring till balanserat resultat Resultatet av föreningens verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

4 RESULTATRÄKNING Not Rörelseintäkter 2 Årsavgifter, hyror och övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader 3 Driftskostnader fastighet Föreningens övriga kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat

5 BALANSRÄKNING Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Insats Bostadsrätterna Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Handelsbanken Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Yttre fond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Medlemmarnas reparationsfond Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Sida VÄRDERINGSPRINCIPER NOTER 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentar Årsredovisningen har upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar har tillämpas: AVSKRIVNINGAR Avskrivningar: 2014: 2013: Byggnader 1,50 % 1,50 % Skyddsrum 4,00 % 4,00 % Värmeanläggning 5,00 % 5,00 % Hissanläggning 3,33 % 3,33 % Stambyte 1,50 % 1,50 % Tak 2,50 % 2,50 % Sopstation 6,67 % 6,67 %

8 Sida Föreningens intäkter Innev år Föreg år Avgifter Lokaler Pant/överl.avg Summa Föreningens kostnader Värme El Renhållning Vatten/avlopp Städning Snöröjning Hiss Underhåll Fastighetsskötsel Förbruknings mtrl Konsultation Kabeltv Medl.avg org Trivselkostnad Fastighetsavgift Försäkring Styrelsearvoden Revision Arbetsgivaravgift Förvaltning Pant/överl.avg Administration Post/tele Bankkostnader Summa Byggnader och mark Anskaffningsvärden Byggnad Ack avskrivning byggnad Mark Förbättringar Ack avskrivning förbättringar Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark

9 Sida Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Innev år Föreg år Förutbetalda kostnader (Comhem, ECS Förvaltning) Summa Långfristiga skulder Stadshypotek AB 1,560 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,400 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,570 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,570 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,560 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,570 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 3,900 % Löptid Stadshypotek AB 1,400 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,400 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,570 % Rörlig ränta Stadshypotek AB 1,560 % Rörlig ränta Summa Varav kortfristig del Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader, el, vatten, renhållning, revision Förutbetalda årsavgifter Summa Eget kapital Insatskapital Rep.fond Fritt eget kapital Årets resultat Vid årets början Disposition efter stämma Förändring yttre rep.fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Solna Krister Ljungqvist Jessica Sjölander Berit Johansson Staffan Brantingsson Damir Ratkovic Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits Den avviker från standardutformningen. Kari Korpelainen, Lundevalls Revision & Redovisning Jörgen Fredriksson, internrevisor

10 Sida

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer