ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga.

2 Bostadsrättsföreningen Höjden Gustavsberg BRF HÖJDEN GUSTAVSBERG DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMAN FREDAGEN DEN 1 7 maj KL på Hotell BLÅ BLOM i Gustavsbergs Hamn 1. Stämmans öppnande 2. Uppförande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman 4. Val av två justeringsmän / rösträknare 5. Fråga om kallelse har skett enligt stadgarna 6. Fastställelse av röstlängd 7. Styrelsens redovisningshandlingar 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 11. Fråga om arvoden 12. Val av styrelseledamöter för 1 år, samtliga nuvarande valda på 1 år Avgående: Dick Aschenbrenner, Harriet Vinghed, Annika Åderman, Per Ström 13. a. Val av styrelsesuppleanter för 1 år, avgående är Sara Westerling b.val av revisor för 1 år, c. Val av valberedning för 1 år 14. Inkomna motioner till stämman 15. Mötet avslutas för förtäring VÄLKOMMEN!!!

3 Brf Höjden Gustavsberg 1(9) Org nr Bostadsrättsföreningen Höjden Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Höjden Gustavsberg, får härmed avge förvaltningsberättelse rörande föreningens tionde verksamhetsår som varit under tiden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Styrelsens sammansättning och mandattid efter föreningsstämma Torsdagen den 25 maj 2012 Åtagande Namn Mandattid till föreningsstämma år Ordförande Harriet Vinghed 2013 Vice ordförande Per Ström 2013 Sekreterare Dick Aschenbrenner 2013 Ledamot Annika Åderman 2013 Suppleant Sara Westerling 2013 Revisorer Stämman beslöt att anlita delegera Uppsala AB, Monika Princis Melker. Valberedning Vid ordinarie föreningsstämman 2011 omvaldes Jill Erlandsson, sammankallande och Auvinen, Liisi. Sammanträden Ordinarie styrelsesammanträden har under verksamhetsåret hållits 9 (8) gånger. Föreningsstämma gällande årets verksamhetsår kommer att avhållas den 17 maj Belopp inom parentes avser föregående år cs

4 Brf Höjden Gustavsberg 2(9) Org nr Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Värmdö Östra Ekedal 1:74 i Värmdö kommun. Föreningens fastighet består av 1 hus i tre våningar med totalt 14 bostadsrätter,samt en fastighet med lokaler för industriverksamhet. Lägenhetsfördelning 2 st 1 rum och kök, 10 st 2 rum och kök samt 2 st 3 rum och kök. Den totala boytan är ca 692 kvm. Medlemmar I föreningen ingår 14 lägenheter och en kommersiell uthyrd lokal enligt följande: Antal lgh. Andel Lägenhetsyta 2 st 8,53 % 59 kvm 4 st 7,66 % 53 kvm 1 st 7,51 % 52 kvm 2 st 6,79 % 47 kvm 3 st 6,50 % 45 kvm 1 st 5,92 % 41 kvm 1 st 5,78 % 40 kvm Föreningens medlemsantal var vid årets slut 18 (15) st. Fastighetsförsäkring Föreningens fastigheter var detta år fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa som också inkluderar maskin, ohyra,husbock samt bostadsrättstillägg. Årskostnaden är ( ) kronor Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens ekonomiska plan, ske med 0,3% av anskaffningskostnaden (18 000/år). Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Detta år föreslår styrelsen stämman att besluta om ovanstående fondering. Fastigheterna har tillgång till kabel-tv via Teknikbyrån. Taxeringsvärden Föreningens fastigheter har från år 2010 åsatts följande taxeringsvärde: Taxeringsvärde, totalt kr föregående år ( kr) varav Byggnadsvärde kr föregående år ( kr) Markvärde kr föregående år ( kr) Ställda panter Föreningen har lämnat fastighetsinteckningar för långfristiga lånen med kronor :-. Belopp inom parentes avser föregående år cs

5 Brf Höjden Gustavsberg 3(9) Org nr Fastigheternas skötsel Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Ingarö Kontorstjänst AB, som även ombesörjt föreningens avgiftsavisering samt föreningens lägenhetsregister. Övrig fastighetsskötsel har utförts av upphandling genom entreprenader Därutöver har styrelsen tillsammans med medlemmarna gjort vissa punktinsatser. Avtal om städning av fastigheten är ej upprättat utan utföres av föreningens medlemmar enligt överenskommelse och rullande schema. Sammanställning över utförda större underhållsarbeten År 2003 Föreningen disponerar åter en gammal liten byggnad sk mangelbod. Boden behöver renoveras upp till ursprungstidens utseende. Nya parkeringsplatser med motorvärmare anlades under hösten 2003 samt installerades ny belysning över nämnda parkering. Ny tvättmaskin och nytt torkskåp är inköpt till tvättstugan. År 2004 Samtliga lägenheter har utrustats med ny sk säkerhetsdörr och samtliga låssystem är även utbytta. Varje port har försetts med samtliga lägenheters postfack i nedervåningen samt även ett fack för utgående post. År 2005 Ny gatuadress fr.o.m november 2005 beslöts från regeringsnivå, och föreningens adress är numera, Formarstigen 5,7 och 9. Under våren upptäcktes läckage i vår värmekulvert i gatan och denna blev nu helt utbytt. Ny förrådsbod inköptes till föreningens lokalhyresgäst. Styrelsen började att byta ut utebelysningen med enheter som bättre harmonierar med omgivningen. År 2006 Flaggstång till föreningen är införskaffad. År 2008 Föreningen har påbörjat och initialiserat en genomgående renovering av tvättstugan. Under året har hela utsidan runt sagda tvättstuga grävts upp och dränerats samt försetts med elektrisk dräneringspump som kommer att reglera ev vattentillströmning. År 2009 Tvättstugan har detta år helrenoverats från golv till tak och den gamle Mangelboden har fått nytt yttertak. År 2010 Föreningens VVS-stammar spolades. År 2011 Fastighetens söderfönster har kittats och ommålats. Nya markplattor har lagts vid sopkärl o gångvägar vid huset. Anlitad arborist har beskurit och trimmat ett träd på tomten. Ny regulator/motor vilken styr värmepumpen som förser fastigheten med varmvatten har införskaffats. Belopp inom parentes avser föregående år cs

6 Brf Höjden Gustavsberg 4(9) Org nr År 2012 Installerat nytt expansionskärl, iordningsställt en jordkällare samt ny el i pannrum och förråd. Samtliga entréer blev med tak i gammal fin stil och utförande. Föreningens ekonomi Långfristiga skulderna är under året amorterade med kronor (40 000). Styrelsens dispositionsförslag, se vidare. Föreningens fastighetslån Skuldbelopp Ränta Konverteras Amorteras/år Stadshypotek ,08(4,37) rörligt Stadshypotek ,08(4,37) rörligt Stadshypotek ,79(1,77) rörligt Stadshypotek , Kortfristig lånedel Totalt låneskuld Årsavgifter Föreningen har efter framtagande av en längre underhållsplan beslutat att kontinuerligt höja avgifterna för att bygga upp ett kapital till kommande större renoveringar. Årsavgifter fastställdes from till en genomsnittlig årsavg, 463 kr/kvm Årsavgifter höjdes med 4% from Ny genomsnittlig årsavg, 481 kr/kvm med 2% from årsavg, 482 kr/kvm med 5% from årsavg, 506 kr/kvm med 5% from, årsavg, 575 kr/kvm med 5% from, årsavg. 584 kr/kvm med 2% from, årsavg. 596 kr/kvm med 2% from, årsavg. 626 kr/kvm Under år 2010 valde styrelsen att efterge en månadsavgift per lägenhet. Fastighetsskatt Föreningen är taxerad enligt flerbostadshus och för år 2012 betalas en kommunal fastighetsavgift med (1 302)/lägenhet och år. Dock får denna avgift ej överstiga 0,4% av det taxerade värdet. Reservationer för ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkat fastighetsskatten, tex förändrade taxeringsvärden. Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,80 3,00 2,54 2,81 Fastighetens belåningsgrad % 43,58 44,00 44,39 45,54 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till aktuell låneskuld per 31 dec Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Belopp inom parentes avser föregående år cs

7 Brf Höjden Gustavsberg 5(9) Org nr Dispositionsförslag Föreningen redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott med Kr ,08, vilket belopp styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta enligt: Årets resultat balanseras i ny räkning ,08 Balanserat underskott , ,22 reservering till föreningens rep.fond enl stadgar ,00 Ansamlad förlust ,22 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Likviditet Årets underskott ,08 Avskrivningar är INTE likvider ,84 Årets amorteringar ,00 Årets avsättning till Yttre reparationsfond är ej likvider ,00 Årets likviditet ,76 ( ,13 ) Belopp inom parentes avser föregående år cs

8 Brf Höjden Gustavsberg Org.nr (9) RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter tvättstuga Förseningsavgifter P-platser Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Fastighetsskatt Vägföreningsavgift Kabel-TV Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader inkl. styrelsearvoden Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Summa övriga externa kostnader Avskrivningar 3, RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar Föreningens reparationsfond, se dispositionsförslag sid 4 ÅRETS RESULTAT /js

9 Brf Höjden Gustavsberg Org.nr (9) BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad/mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattekonto Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Bank, specialränta Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Överlåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskuld Kortfristig del av fastighetslån Moms Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, som säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga /js

10 Brf Höjden Gustavsberg Org.nr (9) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Värderingsprinciper Avskrivningar på föreningens byggnad har skett med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga lån. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. NOTER 1 Fastighetsskötsel Städning Snöröjning Underhåll o reparationer Taxebundna kostnader El Vatten Fjärrvärme Sophämtning Fastigheten Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Investeringar i fastigheten Ingående anskaffningsvärde Årets investering i fastighet Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde fastighet Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Total fastighetstaxering Summa anläggningstillgångar /js

11

12

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer