Inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer"

Transkript

1

2 Många av förslagen är kostsamma, men Schyman lovar besked på den punkten inom kort, under Almedalsveckan i Visby. -Siffror återkommer vi med, vi ska finansiera våra förslag. (TT 14 juni 2014)

3 Sammanfattning Feministiskt initiativs valmanifest innehåller 25 reformambitioner som med stor säkerhet kan bedömas medföra ökade kostnader eller minskade intäkter för staten. Liberala ungdomsförbundet har sammanställt kostnadsberäkningar som gjorts för 22 av dessa förslag av andra politiska partier eller sakkunniga. Tre av förslagen bedöms som för generella att alls ta ställning till. Trots det visar vår rapport att det sammanlagda finansieringsbehovet bedöms till strax under en halv biljon kronor årligen eller drygt halva statsbudgeten.

4 Inledning Liberala ungdomsförbundet är ett feministiskt ungdomsförbund. Den feministiska våg som nu sveper över Sverige är också vår våg. Vi välkomnar Feministiskt initiativs genombrott och de nödvändiga krav på ökade jämställdhetspolitiska reformer det för med sig. Vi hoppas att debatten äntligen ska kunna skifta från den tjatiga frågan om vem som kallar sig feminist och inte till att istället fokusera på vilka politiska förslag som bäst kan lösa jämställdhetsproblemen. Även om vi i hög utsträckning ser samma samhällsproblem som Feministiskt initiativ, exempelvis hur kvinnor ses som andra klassens arbetskraft och män fortfarande blir behandlade som B-föräldrar, skiljer sig våra förslag åt på väsentliga punkter. För liberala feminister är det självklart att en växande ekonomi utgör grunden för den välfärd som varit, och fortfarande är, central för att kvinnorna skulle kunna lämna hemmet och ge sig ut på arbetsmarknaden. Att kunna försörja sig själv är en förutsättning för att kunna ta makten över sitt eget liv. Därför måste ett trovärdigt feministiskt alternativ föra en trovärdig ekonomisk politik. FI har lovat att under Almedalsveckan återkomma till hur denna trovärdiga ekonomiska politik ska ut. Vi har gått igenom rad för rad i partiets valmanifest. När vi räknar lågt finns i partiets valmanifest löften och ambitioner för 488 miljarder kronor årligen eller nästan en halv biljon. Kostnaden skulle med lätthet kunna öka med 250 miljarder till vid en mer ambitiös tolkning av öftena som ställs ut, men inte falla med mer än 40 miljarder vid en rent anorektiskt bedömning av de reformambitioner som ställs ut. Finansieringsbehovet FI ska återkomma till motsvarar därmed de sex största posterna i statsbudgeten sjuk- och socialförsäkringar, statsbidrag till kommunerna, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt utbildning och forskning plus posterna för rikets styrelse samt migrationsområdet. Nästa vecka har FI tre alternativ: föreslå skattehöjningar eller besparingar på sammanlagt en halv biljon kronor, föreslå budgetunderskott på uppemot 14 procent av BNP eller backa från substantiella delar av sitt valmanifest. Feminism och ekonomi hör ihop. Den feministiska målsättningen att kvinnor själva ska äga makten över sina liv kan aldrig uppnås om de är ekonomiskt beroende av sina män eller staten. Det är tid att FI visar hur de svarar upp mot detta.

5 Beräknade förslag Inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer Att brett höja löner är förhållandevis kostsamt. Vi har begränsat oss till de fem största kvinnodominerade yrkena enligt SCB:s yrkesregister. Dessa är undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl,, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl, försäljare fackhandel., barnskötare m.fl samt förskolelärare och fritidspedagoger. Totalt sysselsätter dessa yrken människor. Räknar vi med höjd månadslön på kronor för gruppen skulle det, inklusive lagstiftade sociala avgifter, kosta 19 miljarder kronor. (1)...ska verka för en generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag. Den enkla tanken bakom FI:s förslag om arbetstidsförkortning är att det finns en viss mängd jobb i samhället, som kan fördelas om vi turas om att utföra dem. Men så fungerar inte en modern ekonomi. En internationell forskningsgenomgång där arbetstider och löner granskas i 16 olika utvecklade ekonomier har exempelvis funnit att sysselsättningen inte ökar när arbetstiden sänks. Den offentliga studien Arbetstidsförkortning, löner och arbetslöshet en studie på svenska individdata drog också slutsatsen att arbetsdelning inte tycks vara en bra metod för att minska jämviktsarbetslösheten. I en svensk kontext har också FI:s förslag beräknats av Reforminstitutet, på uppdrag av Expressen, medföra fallande offentliga intäkter med 252 miljarder kronor. (2) Höja garantipensionen Garantipensionen är idag kronor (gift) alternativt kr kronor (ogift). Olika nivåer på en höjning kan tänkas. Att höja den till kronor har enligt RUT beräknats kosta 4,6 miljarder kronor. (3)

6 Reformera pensionssystemet till att bli mer rättvist och inte missgynna dem som utfört obetalt omsorgsarbete Förslaget är svårberäknat. Det finns i Sverige ca 1,1 miljoner kvinnliga pensionärer och den genomsnittliga skillnaden i allmän pension mellan kvinnor och män är 2300 kronor per månad. Ett rimligt antagande är att FI vill halvera denna klyfta. Det skulle kosta 15 miljarder kronor. Höjningen av garantipensionen i förslaget ovan har dock i sig en positiv effekt på jämställdheten då 82 procent av höjningen skulle tillfalla kvinnor. Men en kostnad på 13 miljarder kronor kvarstår och måste finansieras. (4) (5) Ge lönelyft och fortbildning för pedagoger Förslaget är svårberäknat. Om med pedagog menas pedagogiskt utbildad personal inom grundskola och gymnasieskola samt motsvarande skolformer uppgår det till i helårsekvivalenter. Att höja deras löner med kronor per månad skulle kosta 3,8 miljarder kronor, inklusive sociala avgifter. Notera att förskolelärare och fritidspedagoger redan får motsvarande löneförhöjning enligt förslag ovan. En större fortbildningssatsning av den modell som regeringen tidigare använt, Lärarlyftet I, skulle kosta 1 miljard kronor. (6) Anställ mer elevhälsopersonal Regeringen har en pågående elevhälsosatsning som bland annat Miljöpartiet lagt förslag om att utöka. En motsvarande satsning som den Miljöpartiet föreslagit skulle kosta 0,2 miljarder kronor. (7)

7 Ha mindre barngrupper Förslag om mindre barngrupper på förskolan är återkommande i debatten. Ett mål som ofta nämns är max fem barn per anställd. Att lagstifta om ett sådant tak skulle enligt finansieringsprincipen vara mycket kostandsdrivande. Vänsterpartiet föreslog dock i budgetmotionen för 2014 att ett riktat statsbidrag istället skulle införas. Om FI begränsar sig till ett motsvarande förslag skulle det kosta 1 miljard kronor. (8) Barnomsorg på obekväm arbetstid Kostnaden är enligt finansieringsprincipen avhängig förhandlingar mellan Regeringen och SKL. Malmö stad har i en tjänstemannaskrivelse bedömt årskostnad för ett inskrivet barn till kr. Skolverket har uppskattat behovet av barnomsorg, antingen genom förskola eller fritidshem, till sex procent av de inskrivna barnen i de relevanta åldrarna. Det gör att en tänkbar bottenfinansiering för reformen är 3,8 miljarder kronor. (9) (10) Lagstifta om rätt till heltid En lagstiftning om rätt till heltid skulle ha betydande negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige och därmed motsvarande effekt på de offentliga finanserna. Denna effekt bedöms här som icke kvantifierbar. En direkt effekt av rätt till heltid inom den offentliga sektorn har dock bedömts av RUT, på uppdrag av Sverigedemokraterna, till 6 miljarder kronor. (11)

8 Rättsväsendet bör ges obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter Under förra mandatperioden genomförde Brottsoffermyndigheten ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer inom rättväsendet. Utbildningen nådde 385 personer och kostade 8 miljoner. Uppskalat skulle en motsvarande utbildning för hela rättsväsendets anställda kosta 1 miljard kronor. Det är rimligt att anta att FI vill att utbildningen ska vara återkommande och obligatorisk för också tillkommande personal. Vi räknar därför med en kostnad på 0,2 miljarder kronor per år vilket innebär att 20 procent av personalstyrkan kan genomgå utbildningen varje år. (12) (13) Ta bort undantagen i diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet Riksdagen har beslut om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Propositionen föregicks av departementsskrivelsen Bortom fagert tal (Ds 2010:20) som, till skillnad från propositionen, inte innehöll några generella undantag för bland annat vissa näringsidkare. Skillnaden i undantag mellan proposition och departementskrivelse är påtaglig. Propositionen tillför inga ytterligare medel till stat, kommun eller näringsliv. Kostnaden för den version utan undantag som redovisades i departementspromemorian har istället av Statskontoret bedömts till 140 miljarder kronor årligen under år framåt. (14) Stärka rätten till LSS och stoppa inskränkningar i stöd och service Svårberäknat förslag eftersom FI inte specificerar på vilket sätt detta skulle ske. Sannolikt innebär dock förslaget betydande kostnader. Att öka volymerna i LSS med, exempelvis, 10 procent skulle kosta 3 miljarder kronor. (15)

9 Inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter som ska främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige Små effekter på de offentliga finanserna. Barnombudsmannen är en tänkbar förebild för en sådan institution. Ett motsvarande förvaltningsanslag till en ny myndighet skulle kosta 0,02 miljarder kronor. (16) Ge statligt grundstöd till kvinnojourer Skalbart förslag. Ett motsvarande förslag har förts fram av Miljöpartiet till en kostnad av 0,05 miljarder kronor. (17) Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter i en mångfald av varianter för olika slags familjer och konstellationer Som ovan ett mycket skalbart förslag. Ett motsvarade förslag har tidigare lagts fram av Vänsterpartiet till en årlig kostnad på 1 miljard kronor. (18) Och ungdomsmottagningar bli mer tillgängliga Förslaget är skalbart men har förhållandevis små effekter på de offentliga finanserna. Motsvarande förslag har exempelvis förts fram av Vänsterpartiet till en kostnad av 0,1 miljarder kronor. (19)

10 Istället ska miljonprogrammen renoveras så att tillgängligheten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa områden höjs. Svårbedömt förslag men mycket kostnadsdrivande om ambitionsnivån är så oreserverad som meningen ger uttryck för. Den totala kostnaden för upprustning och renovering av miljonprogrammen har bedömts till miljarder kronor. Med exempelvis 30 procent statlig medfinansiering över de närmsta 20 åren kan den den årliga kostnaden sättas till 15 miljarder årligen. (20) Sverige bör verka för införandet av en global skatt på utsläpp av växthusgaser. Inkomsterna ska administreras av FN för att stötta utsatta samhällen vid naturkatastrofer och stödja en hållbar samhällsuppbyggnad Att föra över medlen från en ny skatt på växthusgaser till FN innebär en intäktsminskning för Sverige motsvarande vår nuvarande koldioxidskatt. Idag ger denna skatt skatteintäkter på 12 miljarder. (21) Satsa på tillgänglig kollektivtrafik och gratis kollektivtrafik i första hand i storstäderna Kostnaderna har, som förslaget med sex timmars arbetsdag, beräknats av Reforminstitutet, på uppdrag av Expressen, till 16 miljarder kronor. (22) Avskaffa momsen på tåg- och bussresor Enligt tillgänglig statistik är den samlade omsättningen från företagen klassade som, enligt SSYK3, järnvägsbolag, passagerartrafik och kollektivtrafik- och linjebussföretag 75 miljarder. Momsen för branschen är idag 6 procent. Momsbortfallet kan därför skattas till 4,4 miljarder kronor. (23)

11 Ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks Att sänka biljetpriset på SJ med, exempelvis, 20 procent skulle kosta 2 miljarder i minskade intäkter. (24) Återinrätta Djurskyddsmyndigheten och höja ambitionerna inom djurrätt Djurskyddsmyndigheten hade före dess nedläggning ett förvaltningsanslag på ca 0,1 miljard. Kostnad kan alltså bedömas till ungefärligen denna summa. (25)

12 Summerande tabell (miljarder) Inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer...ska verka för en generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag. Höja garantipensionen 4,6 Reformera pensionssystemet till att bli mer rättvist och inte missgynna dem som utförtobetalt omsorgsarbete Anställ mer elevhälsopersonal 0,2 Ge lönelyft och fortbildning för pedagoger 4,8 Ha mindre barngrupper. 1 Lagstifta om rätt till heltid 6 Barnomsorg på obekväm arbetstid 3,8 Stärka rätten till LSS och stoppa inskränkningar i stöd och service 3 Rättsväsendet bör ges obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter Och ungdomsmottagningar bli mer tillgängliga. 0,1 Inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter som ska främja, skydda ochbevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige Ta bort undantagen i diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet ,2 0,02 Ge statligt grundstöd till kvinnojourer 0,05 Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter i enmångfald av varianter för olika slags familjer och konstellationer Istället ska miljonprogrammen renoveras så att tillgängligheten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa områden höjs. Sverige bör verka för införandet av en global skatt på utsläpp av växthusgaser.inkomsterna ska administreras av FN för att stötta utsatta samhällen vid naturkatastrofer och stödja en hållbar samhällsuppbyggnad Satsa på tillgänglig kollektivtrafik och gratis kollektivtrafik i första hand i storstäderna Avskaffa momsen på tåg- och bussresor 4,4 Ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks Återinrätta Djurskyddsmyndigheten och höja ambitionerna inom djurrätt 0,1 Summa kostnad 488,

13 Ej beräknade, men sannolikt kostnadsdrivande eller intäktsminskande förslag Avskaffa vapenexporten Slå ihop A-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en samlad social försäkring med garanterad lägstanivå. Ingen ska falla mellan stolarna i trygghetssystemen. Driva en aktiv politik för att minska vårt beroende av fossila bränslen så att Sverige senast 2040 har ett helt förnyelsebart energisystem

14 Källor allaska-ha-ratt-till-en-draglig-tillvaro default.aspx+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se barn-och-grupper-i-forskolan-15-oktober b%c3%a4ttre%20bem%c3%b6tande%20av%20sexualbrottsoffer%20i%20r%c3%a4ttsv%c3%a4sendet.pdf

15 Källor NV NV0109 NV0109K/PBasfaktFEngs07/?rxid=ea8653a1-6eb7-48fd-ab5e-c084aa72ce4c

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014 Feministisk ekonomi Riksdagsvalet 2014 1 Innehåll Grundprincipen för en feministisk ekonomi är en rättvis och hållbar värld 3 Vår syn på ekonomi 3 En rättvis och hållbar arbetsmarknad 4 Rättvisa och etiska

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Striden om tiden. dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag 2014-01-09, rättad 2 En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV. Statskontoret. Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV. Statskontoret. Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA 2 Förord Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner, landsting och regioner och den verksamhet som de ansvarar för.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Förslag till Basinkomstmodell

Förslag till Basinkomstmodell Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer