Vingarnas trygghet möjliggör ny historisk uppgörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vingarnas trygghet möjliggör ny historisk uppgörelse"

Transkript

1 Vingarnas trygghet möjliggör ny historisk uppgörelse Ett reformförslag i tre delar för att modernisera den svenska arbetsmarknadsmodellen Underlagsrapport till seminariet Av ils Karlson och Henrik Lindberg 1

2 Inledning Debatten om Lagen om anställningsskydd (LAS) har den senaste tiden tagit ny fart. Samtidigt förefaller de välkända positionerna vara precis lika låsta som tidigare, oavsett om det är arbetsmarknadsministern, fackliga företrädare eller arbetsgivarrepresentanter som uttalar sig. Detta är beklagligt. Inte minst eftersom mycket talar för att en historisk uppgörelse, i linje med den svenska modellens tradition och styrka, faktiskt är möjlig. Men då gäller det att inte stirra sig blind på en enskild lag, som LAS, utan lyfta blicken till hela frågeställningen om sambandet mellan individuell trygghet, flexibilitet och jobbskapande. I denna rapport presenteras ett reformförslag i tre delar som moderniserar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Såväl fackliga företrädare och arbetsgivare som inblandade politiker skulle kunna visa att de fått genomslag för sina hjärtefrågor, samtidigt som förslaget skulle återge den svenska modellen dess styrka. En ny samsyn av detta slag förutsätter såväl utvecklade kollektivavtalslösningar som ny lagstiftning, och borde kunna vara attraktiv för samtliga parter. Förslaget bygger vidare på Ratios forskning om den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt, förtjänster, brister och framtid inom projektet Staten och arbetsmarknaden, särskilt slutrapporten En ny svensk modell. Vägval på arbetsmarknaden (Norstedts 2008) samt på diskussioner om flexicurity vid den internationella konferensen Labour Markets at a Crossroads Ratio Colloquium for Young Social Scientists augusti Nils Karlson Nationalekonom och statsvetare, docent, samt VD för Ratio Henrik Lindberg Fil dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio 2

3 Förslagets tre delar i sammanfattning Förslagets mål är att återskapa vingarnas trygghet, eller trygghet i förändring, vilket länge var den svenska arbetsmarknadsmodellens kännemärke, där tryggheten ligger i tillförsikten om goda möjligheter att få ett nytt, välbetalt arbete, d v s arbetsinkomsttrygghet. Förstaget består av tre integrerade delar: 1. LAS och lagstiftningen om visstidsanställning avskaffas och ersätts med flexibla, branschanpassade kollektivavtal. 2. Löntagarnas inkomst- och omställningstrygghet förstärks genom höjt tak i A- kassan, individuella kompetenskonton, uppstramad arbetsmarknadspolitik och utvecklade omställningsavtal. 3. Villkoren för framväxten av nya, välbetalda jobb i Sverige stärks genom förbättringar i företagandets villkor, särskilt när det gäller skatter och ökad näringsfrihet. Den svenska arbetsmarknadsmodellens styrka och svaghet Den svenska arbetsmarknadsmodellens unika styrka ligger i att arbetsmarknadens parter och staten gemensamt har bejakat strukturomvandling och ekonomisk utveckling. Istället för att skydda olönsamma företag med lågt betalda arbeten har modellen syftat till att understödja framväxten av nya välbetalda jobb inom expanderande branscher. Marknadens kreativa förstörelse har setts som en möjlighet och inte som ett hot. Exempelvis menar Anders L Johansson (1989:23) i sin analys av Saltsjöbadsavtalets tillkomst att utvecklingen innebar att samtliga tre maktsfärer arbete, kapital och stat slöt upp bakom ett dynamiskt näringsliv. Industriell tillväxt, teknikutveckling och 3

4 rationalisering utgjorde grundbetingelser för det samförstånd som länge präglade den svenska arbetsmarknadsmodellen. 1 Under och 60-talen var detta den framgångsmodell som möjliggjorde industriell utveckling och tillväxt. Rollfördelningen mellan lagstiftning och kollektivavtal var tydlig, ändamålsenlig och välståndsskapande. Modellen accepterades av såväl parter som stat och dess legitimitet var hög (Lundh 2002, Magnusson 2002). Under och 1980-talen spårade dock den svenska modellen ur på flera väsentliga områden och den slutade då att leverera. Dessa decennier blev istället konflikthärjade och fulla av strider om fördelning och skydd av befintliga jobb och företag. Parterna hamnade i konflikt med varandra och vände sig till staten, men inte för att bejaka strukturomvandling och tillväxt utan snarare för att få egna privilegier: Anställningsskydd till fackföreningarna och företagsstöd till företagen. Istället för trygghet i omställningen blev det trygghet från omställning (Lindberg 2002). Mycket riktigt blev också arbetsmarknaden ett problemområde under den epoken. En stor del av Sveriges ekonomiska svårigheter under den perioden torde kunna hänföras till det försämrade samarbetsklimatet mellan parterna och de lagar och regler som hämmade förnyelseförmågan och försämrade incitamenten för att nya företag ska kunna växa. Eftersom omvärldsvillkoren idag skiljer sig åt väsentligt från eller 1960-talens teknik, marknader och konkurrensförhållanden så måste den ursprungliga modellens beståndsdelar anpassas och moderniseras. Anpassat till en ny tid bör den dock kunna ges samma breda uppslutning som då. Det förutsätter att dagens, delvis urspårade, modell moderniseras i ett antal väsentliga avseenden. Flera steg har tagits, men det behövs ytterligare reformer. Insikten om att så är fallet förefaller dessutom finnas hos samtliga relevanta aktörer. Försöket att förhandla fram ett nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter, liksom arbetsmarknadsministerns återkommande uppmaningar till dessa att 1 Motsvarande analys görs i Lundh (2002), Magnusson (2006), Karlson och Lindberg (2008). 4

5 själva utveckla modellen, illustrerar detta. Problemet är emellertid, som antytts inledningsvis, att de välkända positionerna verkar vara låsta. Dessutom behövs insikten om att det endast är en kombination av kollektivavtal och förändrad lagstiftning som kan möjliggöra ett nytt samförstånd. De fallande medlemstalen i de fackliga organisationerna, EG-rättens ökade betydelse och globaliseringens exit- och outsourcing-möjligheter riskerar att undergräva förutsättningarna för ansvarstagande och hela modellens legitimitet om inget görs. Då riskerar modellen att falla sönder, alldeles oavsett vad parterna och ledande politiker tycker. 2 Målet är vingarnas trygghet Enigheten om betydelsen av ett dynamiskt näringsliv kombinerades ända fram till 1970-talet med insikten att arbetsmarknadsmodellens mål var trygghet i förändring, eller med Gösta Rehns ord vingarnas trygghet, kombinerat med stor flexibilitet och förändringsvilja från såväl individer som företag och, inte minst, ändamålsenliga villkor för framväxten av lönsamma och snabbväxande företag. Detta var kittet i den klassiska svenska modellen på arbetsmarknaden (Wadensjö mfl. 1989). I en moderniserad svensk modell måste målet återigen vara att tryggheten ska ligga i tillförsikten om goda möjligheter att få ett nytt, välbetalt arbete. Det är det som ger trygghet i förändring. I den europeiska diskussionen om flexicurity används ofta fyra olika, delvis motstridiga, trygghetsbegrepp, (Wilthagen & Tros, 2004): 1. job security this concerns the expectation of a high job tenure in relation to a specific job; 2 För en utvecklad analys, se Karlson och Lindberg (2008), kapitlen 7 och 8 samt Karlson och Lindberg (2009). De fackliga medlemstalen har fallit ytterligare det senaste året och anslutningsgraden ligger i privat tjänstesektor på 57 procent av de anställda, 65 procent av privatanställda och totalt på cirka 70 procent. Bland heltidsarbetande ungdomar mellan 16 och 24 är färre än hälften med i facket. Se Kjellberg (2009). 5

6 2. employment security this refers to the degree of certainty of a worker to remain at work, even if the worker does not necessarily choose the same employer; 3. income security this relates to the protection of income in case of such occurrences as illness, unemployment or maternity, which can involve a break in paid work; 4. combination security this concerns the possibility for workers to combine paid work with their private life and social responsibilities, such a family duties or recreational activities. Vi är övertygade om att målet i en fungerande svensk modell återigen bör vara employment security, där tryggheten ligger i tillförsikten om goda möjligheter att få ett nytt, välbetalt arbete, d v s arbetsinkomsttrygghet. Inslagen av job security, dvs. anställningstryggheten i ett visst arbete, och income security, dvs. inkomst- och omställningstrygghet i händelse av arbetslöshet, behöver modifieras rejält. Först då kan vi få en väl fungerande arbetsmarknadsmodell, flexicurity på svenska, med vingarnas trygghet. Anställningslagarna Trygghet i förändring är precis motsatsen till vad dagens arbetsmarknadsregleringar åstadkommer. Det uttalade syftet med Lagen om anställningsskydd (LAS) är istället ökad trygghet i den anställning man har för tillfället (job security), inte trygghet i förändring. Risken finns att många låses in i otrivsamma jobb med få utvecklingsmöjligheter. Man vågar inte byta av rädsla för att inte lyckas få något nytt arbete eller hamna sist i turordningslistan och därmed bli utkastad vid personalneddragningar i det nya företaget. Sverige tillhör de länder inom OECD som har det starkaste anställningsskyddet (job security). Enligt OECD (2004) rangordnades Sverige på plats 19 eller 21 av 28 jämförda länder vad gäller anställningslagstiftningens omfattning. Skyddet vid tidsbegränsade anställningar är lägre i Sverige än genomsnittet i OECD-länderna, 6

7 medan skyddet vid tillsvidareanställningar och kollektiva uppsägningar är högre. I tabellen nedan rangordnas länder utifrån anställningsskyddets totala styrka. Tabell 1. Rangordning av 28 OECD-länder år 2003 efter anställningsskydd. Country EPL Country EPL United States 0,7 Poland 2,1 Canada 1,1 Austria 2,2 United Kingdom 1,1 Netherlands 2,3 Ireland 1,3 Italy 2,4 New Zealand 1,3 Belgium 2,5 Australia 1,5 Germany 2,5 Switzerland 1,6 Norway 2,6 Hungary 1,7 Sweden 2,6 Denmark 1,8 France 2,9 Japan 1,8 Greece 2,9 Czech Republic 1,9 Spain 3,1 Korea 2 Mexico 3,2 Slovak Republic 2 Portugal 3,5 Finland 2,1 Turkey 3,5 Källa: OECD (2004) Anm. Måttet är konstruerat av tre ovägda index (0-5) över anställningsskyddet vilka täcker a) Tillsvidareanställningar, b) Temporära anställningar, c) Kollektiva uppsägningar Sedan 2003 har förvisso vissa justeringar gjorts, men den allmänna bilden gäller alltjämt. Noterbart är exempelvis att Sverige i detta avseende liknar den sydeuropeiska arbetsmarknadsmodellen, som ju också har en betydande ungdomsarbetslöshet (Skedinger 2008b). Väsentligt att betona är också att den svenska lagstiftningen i viss utsträckning är semi-dispositiv vad gäller regler om tidsbegränsad anställning och turordning och kan därigenom kringgås genom kollektivavtal (Rönnmar 2006). Men gällande lag styr likväl utfallet. Aktuell forskning om effekter av anställningslagarna visar att denna typ av regler har en rad klart negativa följdverkningar. Först och främst så finns starka belägg för att ett strikt anställningsskydd försvårar för marginalgrupper såsom ungdomar och invandrare att få anställning. Annorlunda uttryckt gynnas insiders på outsiders bekostnad (Skedinger 2008a, Lindbeck & Snower 1994, 2002). Ett annat resultat med starkt stöd är att dynamiken i ekonomin dvs. omvandlingshastigheten minskar 7

8 med ett starkt anställningsskydd. Strukturomvandlingen blir långsammare och därmed behålls fler improduktiva jobb vilket hämmar utvecklingskraften (Dexter 1981, Scarpetta m.fl. 2002, Skedinger 2008a). Även jurister har noterat att särskilt små- och nystartade företag har svårt att hantera de kostnader som lagstiftningen orsakar (Ahlberg, Bruun, & Malmberg 2006). Effekterna på sysselsättning och långsiktig tillväxt är uppenbara. Mycket tyder dessutom på att anställningslagarna skapar inlåsningseffekter. Anställda som borde söka nya arbetsuppgifter, ny kompetens och en annan anställning får ytterligare skäl att bli kvar i det nuvarande jobbet. Följden är bland annat negativa hälsoeffekter. Men den låga rörligheten minskar också incitamenten för arbetsgivarna att göra arbetsplatserna mer funktionella (Rothstein & Boräng 2006). Detta är en av de viktigaste skillnaderna gentemot den danska arbetsmarknadsmodellen där lagstiftade turordningsregler helt saknas. Ett annat allvarligt men långt mindre uppmärksammat fenomen, är att alla de av fackföreningarna ogillade lagar om tidsbegränsad provanställning, visstidsanställning, undantag för mindre företag o.s.v. som skapats för att minska skadeverkningarna av LAS snarast förstärker utanförskapet hos marginalgrupper. Vi får ett tydligt A- och B-lag på arbetsmarknaden. Främst i Sydeuropa, men även i Sverige, har lagstiftning av tidsbegränsade anställningar tillkommit samtidigt som regleringarna av anställningskydd och tillsvidareanställningar lämnats intakta. Resultatet tycks bl a vara att arbetsgivare får incitament att säga upp tillfälligt anställda just innan de blir fast anställda (Adam & Canziani 1998, Blanchard & Landier 2002). Följden är ett mönster av tudelning där invandrare och ungdomar cirkulerar i olika former av tidsbegränsade anställningar, med liten trygghet och stor risk för arbetslöshet periodvis. Mot denna bakgrund bör båda dessa lagstiftningskomplex avskaffas och istället ersättas av flexibla branschanpassade partsöverenskommelser, precis som före 1970-talet. 8

9 Då fanns avtalslösningar vilka hade förhandlats fram mellan parterna inom ramen för kollektivavtal, såväl huvudavtalet 1938 som överenskommelser på branschnivå. Således fanns här en möjlighet för parterna att komma överens om bestämmelser som gav arbetstagarna fastställda kriterier och procedurer för uppsägning. Krav på saklig grund fanns liksom att uppsägningarna inte skulle stå i strid med allmänna rättsprinciper (Glavå 1999, Bengtsson 2006). Inkomst- och omställningstrygghet Om anställningslagarna avskaffas är det onekligen en berättigad fråga vad som då händer med tryggheten. Särskilt angeläget är detta naturligtvis i tider av ekonomisk kris och snabb strukturomvandling. Det är också osäkerheten om detta som förefaller blockera en önskvärd förändring. Försäkringar som ger riskdelning och sociala skyddsnät kan, rätt utformade, också ge trygghet i omställningen och uppmuntra människor att pröva sina egna vingar. För att känna trygghet i förändring är det av grundläggande betydelse att det finns en trovärdig och rimlig inkomst- och omställningsförsäkring (income security) i händelse av arbetslöshet. 3 Så är inte fallet idag för stora löntagargrupper. Viktiga reformer har förvisso gjorts när det gäller att åstadkomma vettiga incitament att söka nytt arbete, införandet av en rimlig bortre gräns för utnyttjande och steg mot en mer försäkringsmässig självfinansiering, men när det gäller nivåerna finns det skäl att ställa sig kritisk. Inte minst gäller detta det internationellt sett låga taket i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. För stora löntagargrupper saknas idag en inkomsttrygghet värd namnet. En studie av TCO (2009) indikerar att Sverige har närmat sig en grundtrygghetsmodell för stora grupper av anställda, inte minst bland tjänstemän och industriarbetare. Anledningen är främst att taken i arbetslöshetsförsäkringen är låga, de har inte räknats upp med inflationen och generositeten i försäkringen är nu lägst i hela Norden. För stora 3 Jämför resonemanget i Agell (2001, 2002). 9

10 löntagargrupper, inte minst bland tjänstemännen, är det väl så intressant att inkomsttaket höjs som att ersättningen ökas till 85 eller 90 procent av en fiktiv, relativt låg lön. En generös arbetslöshetsförsäkring med höjda tak måste dock förenas med strikta krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande och åstadkomma incitament att söka nytt arbete samt en ökad självfinansiering. Här finns god grund i den forskning som finns på området. Visserligen finns stöd för att höjda ersättningsnivåer kan ge längre arbetslöshetstider, och vice versa (Carling 2001, Holmlund 1998, Saint-Paul 2000). Men minst lika viktigt tycks vara att arbetslöshetsförsäkringen har en bortre gräns för utnyttjande dvs. är tidsbegränsad (Roed & Jensen & Thoursie 2002, Fredriksson & Holmlund 2004). Likaså finns forskningsstöd för att sökkrav och sanktioner kan förstärka incitamenten att söka efter arbete och därmed förkortar längden på arbetslösheten (Black m.fl. 2003, Fredriksson & Holmlund 2004). Att ha strikta krav för utnyttjande av arbetslöshetsförsäkringen och ha en gradvis nedtrappning av ersättningsnivåerna är reformer som har förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt i Sverige under senare år och sänkt jämviktsarbetslösheten samt ökat sysselsättningen påtagligt (Forslund 2008). I den ursprungliga svenska arbetsmarknadsmodellen, bakom vilken LO-ekonomen Gösta Rehn var en av arkitekterna, fanns även en aktiv arbetsmarknadspolitik med som ett viktigt inslag (LO 1951). Denna skulle underlätta för arbetstagare att röra sig från stagnerande till expanderande delar av näringslivet. Medlen var att stödja såväl yrkesmässig som geografisk rörlighet via exempelvis bristyrkesutbildningar och förmedlingsservice. Under 1970-talet blev dock arbetsmarknadspolitiken mer defensiv och mindre inriktad på rörlighet och omvandling också där i linje med trenderna på andra politikområden (Björklund m.fl. 2006). De studier som har gjorts av den aktiva arbetsmarknadspolitiken har påvisat stora begränsningar av dess möjligheter och brister i måluppfyllelsen. Under 1990-talets ekonomiska kris kom stora delar av politiken att användas för att ge utförsäkrade rätt till nya ersättningsperioder (Björklund m.fl. 2006). 10

11 Slutsatserna som drogs av Calmfors & Forslund & Hemström (2001) över 1990-talets arbetsmarknadspolitik är nedslående. Ingen positiv effekt av AMS-åtgärder fanns när det gäller matchningen mellan arbetslösa och arbetssökande. AMS-åtgärderna har, som de utformats, snarare bidragit till inlåsning av arbetskraften än rörlighet. De olika former av subventionerad sysselsättning som fanns av typen beredskapsarbete samt rekryterings- och anställningsstöd tycks ha starka undanträngningseffekter. När det gäller arbetsmarknadsutbildningar så var resultaten motstridiga, men resultaten tyder på att deras effektivitet försvagats under 1990-talet. Anmärkningsvärt är att program och åtgärder som riktade sig till just ungdomar tycks ha sämst effekt för framtida jobb och inkomster. Studier av arbetsmarknadspolitikens åtgärder under 2000-talet tyder på ungefär samma mönster (Olofsson & Wadensjö 2009). Ett exempel är undanträngningseffekterna av nystartsjobb som tycks vara betydande (Lundin & Liljeberg 2008). Utöver den offentliga arbetsmarknadspolitiken bedrivs också något motsvarande på partsnivå. Parterna på arbetsmarknaden har tagit initiativ till avgiftsfinansierade s k omställningsavtal. Kompletterande ersättningar vid uppsägning, förmedlingsverksamhet samt bidrag till att starta-eget och utbildning ingår i dess arsenal. En av de få studier som finns av denna typ av verksamhet gjordes av Statskontoret (2002). Omställningsavtalen tycks bidra till att omvandlingstrycket på arbetsmarknaden ökar genom att såväl utlysningen av vakanser som indragningen av existerande tjänster ökar. I likhet med statens arbetsmarknadsåtgärder leder avtalens omställningsstöd och ekonomiska stöd till undanträngningseffekter. Statskontoret (2002) konstaterade dock att utbildning som omställningsstöd förmodligen har gett bättre effekter än utbildningsinsatser inom arbetsmarknadspolitiken, men att valet av insats ska föregås av noggranna avvägningar på individuell nivå för att vara effektiva. Vår slutsats är att stora delar av främst statens arbetsmarknadspolitik, såväl utbildningsinsatser som den subventionerade sysselsättningen inte bidrar till vare sig ökad omställningsförmåga eller ökad trygghet. Här finns stora möjligheter att strama upp, men framförallt banta ned de arbetsmarknadspolitiska insatserna. 11

12 Ett intressant alternativ till dagens miljardrullning vore att införa ett individuellt kompetens- eller medborgarkonto, där löntagaren själv kan disponera medel för sin egen kompetensutveckling. Den egna kompetensen och kunskapen är oftast den bästa garanten för personlig utveckling och vingarnas trygghet. Med ett kompetenskonto skulle individen ges eget ansvar för sin utveckling, samtidigt som flexibiliteten på arbetsmarknaden skulle öka. Eventuellt skulle det kunna ske inom ramen för de kollektivavtalsbundna omställningsavtalen kombinerat med skattemässiga incitament. Här finns stora möjligheter till effektivitetsvinster och nytänkande. 4 Företagandets villkor Den tredje kompletterande delen i ett nytt system för ökad arbetsinkomstrygghet är att det skapas väsentligt bättre villkor för framväxten av nya, välbetalda jobb i Sverige. Utan detta blir de andra åtgärderna närmast verkningslösa. Hur känna trygghet i förändring om vi i Sverige är dåliga på jobbskapande? Detta är den svenska arbetsmarknadsmodellens verkliga akilleshäl. I internationell jämförelse har Sverige nämligen förhållandevis få företagare och lågt nyföretagande, få snabbväxande företag och ett stort beroende av gamla storföretag (Nutek 2005, Nutek 2006, Axelsson 2006, Henrekson & Stenkula 2006, Bosma & Harding 2007). För att anknyta till den nyligen bortgångne Erik Dahméns språkbruk tyder detta på att svensk ekonomi har svag förnyelseförmåga eller utvecklingskraft (Johansson & Karlson 2006). Att fortsätta expandera den offentliga sektorn är inget hållbart alternativ, dels eftersom varje nytt skattefinansierat arbete i praktiken tränger undan ett privat arbete (se t ex Forslund och Kreuger 2006), dels eftersom ytterligare höjningar av skattekvoten knappast är önskvärd. Netto har faktiskt inte enda nytt jobb skapats i 4 Se SOU 2000:51 samt Andersson & Fölster & Skedinger (2002). 12

13 privat sektor sedan 1950 (Bjuggren & Johansson 2009). Figuren nedan illustrerar utvecklingen: Figur 1 Utveckling av privat och offentligt anställda i Sverige , kumulativ förändring (tusental) Källa: Bjuggren & Johansson (2009) Det vi behöver är framförallt fler snabbväxande företag. Aktuell forskning ger betydande stöd för att det är just denna typ av företag, s k gaseller, som skapar merparten av de nya jobben. Dessa företag är i genomsnitt yngre och mindre än andra företag, men det viktigaste förefaller vara just att de är relativt nystartade. Noterbart är även att de finns i alla typer av branscher, kanske främst inom tjänstenäringarna (Henrekson & Johansson 2009a). Huvudskälet till bristen på snabbväxande företag och nya jobb i privat sektor är brister i det svenska företagsklimatet. En mer flexibel arbetsmarknad är, som framgått tidigare, ett viktigt steg i rätt riktning. Men det krävs också lägre skatter, såväl på inkomster som på ägande, färre hämmande regler, fungerande lönebildning 13

14 och ökad näringsfrihet, främst inom tjänstenäringarna. Även här finns starkt forskningsstöd. 5 Modernisering genom förändrad lagstiftning och utvecklade kollektivavtal Det finns idag betydande stöd i aktuell forskning kring de tre delarna i detta förslag till ökad flexibilitet, förstärkt och moderniserad trygghet och förbättringar i företagandets villkor. 1. Ökad flexibilitet genom att LAS och lagar om visstidsanställning ersätts med kollektivavtal 2. Förstärkt och moderniserad inkomst- och omställningstrygghet MÅL Vingarnas trygghet Arbetsinkomsttrygghet 3. Förbättrade förutsättningar för framväxten av nya, välbetalda jobb Målet vingarnas trygghet, eller trygghet i förändring, har tidigare varit den svenska arbetsmarknadsmodellens kännemärke och borde kunna bli det igen. En samsyn kring detta skulle återge den svenska modellen dess styrka och tydliggöra rollfördelningen mellan lagstiftning och kollektivavtal, samtidigt som såväl fack och arbetsgivare som inblandade politiker skulle kunna visa att de fått genomslag för sina hjärtefrågor. Överenskommelsens verkliga vinnare skulle dock vara alla de individer och företagare vars vingar kan få ökad bärkraft. 5 För en sammanfattning och analys, se Johansson & Karlson 2006 samt Henrekson & Johansson 2009b. 14

15 Vi är förstås väl medvetna om att de olika delarna i detta förslag behöver utvecklas och preciseras i en rad avseenden. Avgörande är dock att man förmår diskutera, analysera och utreda sambandet mellan individuell trygghet, flexibilitet och jobbskapande i ett och samma sammanhang. Vi är övertygade om att det är en förutsättning för att få till stånd en historisk uppgörelse som möjliggör en nödvändig modernisering av den svenska modellen. Avslutningsvis vill vi understryka att detta förutsätter såväl utvecklade kollektivavtalslösningar som ny lagstiftning. Det är ohållbart att hävda att arbetsmarknadens parter själva ska kunna klara av en modernisering av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vid i stort sett samtliga tillfällen då den svenska modellen har ändrat form har direkt lagstiftning, kompletterande lagstiftning eller hot om lagstiftning varit av avgörande betydelse, vid sidan om partsamarbetet. Se bilaga 1. Inget talar för att situationen skulle vara annorlunda idag. Tvärtom tyder fenomen som fallande fackliga medlemstal och ökat globalt konkurrenstryck på att förmågan hos arbetsmarknadens parter, inte minst på toppnivån, att ensamma ta ett övergripande samhällsansvar är kraftigt försvagad. 15

16 Bilaga 1 Processer och tidpunkter då den svenska modellen ändrat form Tidpunkt Tillvägagångssätt Beslutsnivå 1905 och 1906 Verkstadsavtalet och Decemberkompromissen 1928 Kollektivavtalslagen och Arbetsdomstolen 1938 Saltsjöbadsavtalet 1950-talet Rehn-Meidner modellen 1970-talet LAS, MBL, Förtroende- mannalagen mm EG-rätten Partssamarbete Lagstiftning Partssamarbete under lagstiftningshot Partssamarbete kompletterat med lag Lagstiftning Lagstiftning och partsamarbete Förbunds- och toppnivå Politisk nivå Toppnivå Toppnivå Politisk nivå Politisk nivå Politisk nivå Förbundsnivå 1997 och 2000 Industriavtalet + Medlingsinstiutet 2009 Krisavtal Partssamarbete kompletterat med lag Partssamarbete Förbundsnivå Politisk nivå Förbundsnivå 16

17 Referenser Adam, Paula & Canziani, Patrizia (1998) Partial de-regulation: Fixed-term contracts in Italy and Spain, CEPDP 386. Agell, Jonas (2001) En annorlunda guide till arbetsmarknadens institutioner Ekonomisk Debatt 2001:3 s Agell, Jonas (2002) On the determinants of labour market institutions: rent seeking versus social insurance, German Economic Review 3, Ahlberg, Kerstin, Bruun, Niklas & Malmberg, Jonas (2006) Anställningsskydd, småföretag och tillväxt, i red. Rauhut, Daniel & Falkenhall, Björn Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt. A2005:016. Institutet för tillväxtpolitiska studier. Andersson, Pär & Fölster, Stefan & Skedinger, Per (2002) Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring Ekonomisk Debatt 2002:2. Axelsson, Sten (2006) Entreprenörer från sekelskifte till sekelskifte kan företag växa i Sverige?, i Johansson, Dan och Karlson, Nils (red) (2006), Svensk utvecklingskraft, Stockholm: Ratio Bengtsson, Berit (2006) Kampen mot 23. Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet Black, D & Smith, J & Berger, M & Noel, B (2003) Is the Threat of Reemployment Services more Effective than Services themselves? Evidence from Random Assignment in the UI system, American Economic Review, vol 93, s Bjuggren, Carl Magnus och Johansson, Dan (2009). "Privat och offentlig sysselsättning i Sverige ". Ekonomisk Debatt, 37(1): Björklund, Anders & Edin Per-Anders & Holmlund Bertil & Wadensjö, Eskil (2004) Arbetsmarknaden SNS. Blanchard, Olivier & Landier, Augustin (2002) The perverse effects of Partial Labour Market Reform. Fixed term-contracts in France The Economic Journal Vol. 112, Number 480, June 2002, s. F189-F213. Bosma, Niels & Harding, Rebecca (2007) Global Entreprenuership Monitor Babson, London Business School. 17

18 Calmfors, Lars & Forslund, Anders & Hemström, Maria (2001) Does active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, Swedish Economic Policy Review vol. 8 s Carling, Kenneth & Holmlund, Bertil & Veisiu, Altin (2001) Do Benefit Cuts Boost Job findings? Swedish Evidence from the 1990s Economic Journal vol 111, s Dexter,L. A. (1981) Undesigned Consequences of Purposive Legislative Action: Alternatives to Implementation Forslund, Anders (2008) Den svenska jämviktsarbetslösheten en översikt IFAU Working Papers 2008:17, Uppsala. Forslund, Anders och Kreuger, Anne (2006), Hjälpte arbetsmarknadspolitiken Sverige ur 90-talskrisen, i Freeman, R. B., Swedenborg, B och Topel, R. (red), Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. NBER rapporten II, Stockholm: SNS Förlag Fredriksson, Peter & Holmlund, Bertil (2004) Hur ser en optimal arbetslöshetsförsäkring ut? Ekonomisk debatt årgång 32, s Glavå, Mats (1999) Arbetsbrist och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie. Norstedts förlag. Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2009a). "Gazelles as Job Creators - A Survey and Interpretation of the Evidence." Small Business Economics, kommande. Henrekson, Magnus och Johansson, Dan (2009b). "Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms." Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(1): Henrekson, Magnus och Stenkula, Mikael (2006) Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige Policy Paper No. 4, IFN. Holmlund, Bertil & Kolm, Ann-Sofie (1998) Kan arbetslösheten bekämpas med skattepolitiken? Ekonomisk Debatt 1998:4 årg 26 s Johansson, Anders L. (1989) Saltsjöbadspolitikens förhistoria, i ed. Edlund, Sten, Johansson, Anders L., Meidner, Rudolf, Misgeld, Klaus och Nilsson, Stig W Saltsjöbadsavtalet 50 år. Forskare och parter bergrundar en epok Arbetslivscentrum. Stockholm Johansson, Dan och Karlson, Nils (red) (2006), Svensk utvecklingskraft, Stockholm: Ratio 18

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Svenskt företagsklimat i internationell

Svenskt företagsklimat i internationell Svenskt företagsklimat i internationell jämförelse slutsatser och lärdomar nr 6 2013 årgång 41 Företagsklimatet i olika länder har på senare år mätts genom olika index. Vi redogör för några av de vanligaste

Läs mer

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Laura Hartman och Helena Svaleryd Laura Hartman är docent i nationalekonomi, verksam som forskningschef hos SNS och medlem av Finanspolitiska rådet. Hennes

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag sns förlag NBER RAPPORTENII Att reformera välfärdsstaten redaktion Richard B. Freeman Birgitta Swedenborg Robert Topel Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen att reformera välfärdsstaten NBER NBERrapprten

Läs mer

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/6 Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Oskar Nordström Skans IFAU, Uppsala universitet och IZA De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas? Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska

Läs mer

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik Anders Forslund Bertil Holmlund RAPPORT 2003:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Statlig neutralitet och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv. Projektet Staten och arbetsmarknaden om konfliktregler och utvecklingskraft

Statlig neutralitet och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv. Projektet Staten och arbetsmarknaden om konfliktregler och utvecklingskraft Näringslivets forskningsinstitut Projektet Staten och arbetsmarknaden om konfliktregler och utvecklingskraft Statlig neutralitet och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv Av Marcus Box, Almas Heshmati

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN

FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN VÅRDVAL SVERIGE FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN SOMALIER I UTANFÖRSKAP I SVERIGE ANDERS BORNHÄLL HANS WESTERBERG www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667430&flik=4 2009-12-11 & REF OR M ] TI MB R O [ VÄL FÄR

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Välfärdsstaten och entreprenörskapet

Välfärdsstaten och entreprenörskapet Skriven för Hans Tson Söderström och Bo Södersten, red., Marknad och politik, 6:e uppl., 2004 (Stockholm: SNS Förlag). Välfärdsstaten och entreprenörskapet av Magnus Henrekson 21 januari 2004 Sammanfattning:

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion LOVE CHRISTENSEN och SANDRA ENGELBRECHT A tt påstå att de socialdemokratiska rörelserna i Europa

Läs mer

JONAS AGELL En annorlunda guide till arbetsmarknadens institutioner*

JONAS AGELL En annorlunda guide till arbetsmarknadens institutioner* JONAS AGELL En annorlunda guide till arbetsmarknadens institutioner* Många ekonomer anser att fackföreningar, kollektivavtal och generös a- kassa främst avspeglar olika särintressens försök att sko sig

Läs mer

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Institutionen för handelsrätt HT 2007 HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Handledare Reinhold Fahlbeck Författare Therese

Läs mer

En ond cirkel för tjänstesektorn

En ond cirkel för tjänstesektorn En ond cirkel DEBATT för tjänstesektorn Magnus Henrekson En ond cirkel för tjänstesektorn I artikeln* hävdas att en återgång till en högre sysselsättningsnivå i svensk ekonomi förutsätter en expansion

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Ett rörligt arbetsliv

Ett rörligt arbetsliv Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg RAPPORT 2012:19 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer