Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 6 December 2009 Årgång 90 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Våga förhandla själv Saco-undersökningar visar att de medlemmar som själva förhandlar om sin lön med sin chef når längre. Inte minst gäller det kvinnor som förhandlar själv. Förklaringen är enkel. Inte ens facket i den bästa av världar har någon som helst möjlighet att känna medlemmarna, deras kompetens, deras potential, deras förmåga och deras tankar om utveckling lika bra som de själva. Det är alltid medlemmen som vet bäst hur noggrant de fackliga förhandlarna än förbereder sig. Då facket ska hålla reda på ett flertal ibland femtiotals medlemmars totala förmåga på jobbet faller det på sin orimlighet att tro att facket alltid skulle vara mer framgångsrikt än medlemmen själv att höja lönen. Till och med den goda chefen sitter i samma båt som facket hon/han ska hålla reda på ett flertal medarbetare och har sämre kunskap om dem än vad de själva har. Den som sitter inne med kunskapen sitter i överläge vid en förhandling. Mot den bakgrunden finns det således en hel del att vinna genom att förhandla själv. Det känns därför som om det nu är dags för TJ att kräva lönesättande samtal dvs förhandling mellan medarbetare och chef om medarbetarens lön för alla utan undantag. Men det kräver naturligtvis att motparten t ex Jonas Milton på Almega ser till medlemsföretagen inser och ger mandat till sina chefer att ta ett kliv från att meddela lön till att förhandla med medarbetarna. Låt oss pröva detta i ett ettårsavtal Om det inte funkar kan vi alltid återvända till stenåldern. redaktion Svensk Trafiktidning Nr 6. Årgång 90. December 2009 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Hemsida: Produktion: Printing Malmö AB Tryck: Printing Malmö AB Fotograf, omslagsbild: Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Inrangering vad är det I det fikonspråk vi tillämpar nämns ofta inrangering och inrangeringsförhandlingar. Trots den bransch som TJ-medlemmarna arbetar i har det inget med rangering av tåg och vagnar att göra. Det är i stället en förhandling om de villkor som ska gälla för anställda i samband övergång till en annan arbetsgivare eller annat avtalsområde vid t ex upphandling, försäljning eller annan överföring av verksamhet. Enkelt uttryckt går det till på det viset att parterna systematiskt går igenom vilka villkor som gällde enligt kollektivavtal hos den gamla arbetsgivaren och vilka villkor som ska gälla hos den nya. Den nya arbetsgivaren kan sen tidigare tillämpa andra kollektivavtal eller avse byta till ett nytt avtalsområde. Skillnaden mellan gamla och föreslagna nya villkor kan objektivt vara mer eller mindre stora. De kan också upplevas mer eller mindre viktiga av de anställda som går över till det nya företaget. Inrangeringen innebär först att fastställa det nya avtalsområdet, vilket oftast arbetsgivaren gör tämligen självständigt. Därefter förhandlar parterna om möjligheterna att genom särskilda kollektivavtal ge just de personer som går över till det nya företaget särskilda villkor i förhållande till de avtal som tillämpas på det nya företaget. De särskilda villkoren är ett sätt att undvika eller minimera försämringar i förhållande till tidigare avtal. Ett vanligt exempel är övergång från statlig verksamhet med 28/31/34 dagar semester till privat verksamhet med 25/28/30 dagars semester. Om ingenting görs utgör det en försämring för de flesta vid övergången. Därför söker de fackliga organisationerna få den nya arbetsgivaren att godta att de personer som kommer över i samband med denna övergång personligen får behålla de gamla reglerna så länge de stannar i det nya företaget. Normalt är det bara den arbetskraft som går över i samband med verksamhetsövergång eller motsvarande som får en extra kudde genom inrangeringsförhandlingarna. Det är rimligt eftersom de inte av fri vilja sökt sig till det nya företaget utan endast fått möjlighet i samband med verksamhetsövergång. Vid upphandling är det vanligt att upphandlande part redan inför upphandlingen talar om att så kallad verksamhetsövergång enligt vad som framgår av anställningsskyddslagen (LAS 6b) ska tillämpas. Det anser TJ är bra. Så gjorde t ex SL i samband med den upphandling av tunnelbanetrafiken i Stockholm som ledde till att MTR tog över efter Veolia. Om parterna inte blir överens i samband med inrangeringsförhandlingarna gäller de gamla kollektivavtalen under tolv månader från övertagandet med stöd av anställningsskyddslagen. I de förhandlingar av det här slaget TJ har varit inblandat i har parterna blivit överens långt tidigare. Grunden är att inrangeringsförhandlingarna ska vara klara i så god tid före övergången att de anställda ska veta vilka villkor som gäller när forts sid 8 Foto: Verksamhetsövergång från Veolia Transport till MTR 3

4 i marginalen Deutsche Bahn gör entré i Sverige DB Regio Sverige AB, som är ett dotterdotterbolag till tyska Deutsche Bahn DB, har vunnit sin första upphandling i Sverige Östergötapendeln. DB har lagt bud tidigare och ingen i branschen är förvånad över att bolaget nu är uppe på banan. Kontraktet avser tågdrift, ombordservice och underhåll av tågen, som ägs av Östergötatrafiken och Jönköpings Länstrafik. Trafiken inleds i december 2010 och avtalet gäller i tio år med en option på ytterligare fyra år. DB opererar 12 pendeltågssystem i Tyskland och utgör den tyngsta delen av DB persontrafik. I England bedriver bolaget bland annat pendeltågstrafik mellan London och Birmingham samt viss lokaltrafik i London. Det är troligt att vi får se mer av DB i Sverige. DB Regio Sverige AB övertar trafiken från SJ. TJ deltar som vanligt i inrangeringsförhandlingarna. Bolagisering Banverket Produktion: Mer järnväg för pengarna Nu är beslutet tagit. Visserligen blev det ingen stor majoritet för att bolagisera Banverket Produktion men med 134 röster mot 128 fattade Riksdagen den 19 nov kl beslut om att bolagisering ska ske. Omröstningen följde helt partipolitisk tillhörighet utan någon avvikelse. Ingen avstod från att rösta medan 87 ledamöter var frånvarande. Som motförslag till trafikutskottets betänkande fanns en motion från Lena Hallengren m.fl. som framförallt motsatte sig att drift och underhållsverksamheten avskiljs från Banverket. Genom beslutet bemyndigar Riksdagen regeringen att genomföra överföringen av Banverkets enhet Banverket Produktion till aktiebolagsform. Det blir ett statligt helägt bolag som ska bedriva entreprenad-, drift-, produktions-, samt underhålls- och uthyrningsverksamhet inom områdena trafik, mark, byggnad och anläggning, tele samt därmed förenlig verksamhet. I trafikutskottets betänkande framhölls bl.a. att bolagiseringen tillsammans med övriga åtgärder som regeringen vidtagit kommer att leda till en gynnsammare utveckling på anläggningsmarknaden, till gagn för genomförandet av framtida infrastruktursatsningar. Motionärerna, dvs. Lena Hallengren m.fl. påtalar att de direkta kostnaderna för bolagiseringen uppgår till över en miljon kronor, medel som i stället kunde ha använts till underhåll av järnvägsnätet. De bedömer att Banverkets årliga kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar kommer att öka med ca 150 miljoner kronor. Regeringen anser att övervägande skäl talar för en bolagisering av Banverket Produktion. En bolagisering ger goda förutsättningar att skapa ett effektivt och lönsamt företag med förbättrade möjligheter för verksamheten att utvecklas. Ett nytt bolag bedöms även aktivt kunna medverka i utvecklingen av transportsystemet. Den nya verksamhetsformen innebär ett utökat mandat att fatta strategiska beslut om verksamhetens inriktning som motsvarar vad som gäller för branschen i övrigt. Det blir lättare att bedriva verksamhet på nya marknader och möjligheterna ökar att förvärva strategiska resurser, t.ex. andra företag. Omställningskostnaderna för Banverket beräknas uppgå till 117 miljoner kronor samt ca 25 miljoner kronor som ska bäras av det nybildade bolaget. Trafikutskottet konstaterar att vissa omställningskostnader kommer att uppstå i samband med den föreslagna bolagiseringen. Utskottet bedömer liksom regeringen att bolagiseringen kommer att bidra till lägre priser och bättre kvalitet, dvs. mer järnväg för pengarna. Utskottet framhåller också att det nya bolaget fr.o.m. nästa år kommer att lämna utdelningar och betala bolagsskatt samt kunna bära finansiella skulder för att uppnå en soliditetsnivå som gäller för övriga marknadsaktörer. Härigenom möjliggörs en framtida extrautdelning till staten på ca 227 miljoner kronor. Ja, som synes skiljer de ekonomiska beräkningarna mycket. Jag tror dock inte att det är ekonomiska skäl som avgjort om Banverket Produktion ska bolagiseras eller inte. Regeringen anser att producerande verksamhet inte ska finnas i en statlig myndighet och då har denna principiella inställning betytt mycket mer än begreppet Mer järnväg för pengarna. Stig Blomberg 4

5 Bolagisering Banverket Produktion: Bättre extern marknad Banverket anför att en bolagisering är möjlig att genomföra under det första halvåret Banverket uppger att den externa marknaden har stabiliserats under senaste året. En ny aktör har etabliserat sig på underhållsområdet och vidare har man tydliga indikationer på att ytterligare aktörer är intresserade av att ta sig in på marknaden. En bolagisering skulle kunna påskynda denna process samt attrahera nya leverantörer. Banverkets strategi när det gäller konkurrensutsättningen av den järnvägsspecifika produktionen har varit att skynda långsamt. Banverket understryker att konkurrensutsättningen måste ske på ett sådant sätt att säkerheten, punktligheten eller tillgängligheten under inga omständigheter påverkas negativt. Banverket följer effekterna av de konkurrensupphandlade entreprenaderna genom årliga uppföljningar. Banverket uppger att utfallet av konkurrensupphandlingar i huvudsak är positivt. Prisnivåerna anges vara relativt sett fortsatt låga jämfört med före konkurrensutsättningen och jämfört med icke-konkurrensupphandlade kontrakt. Såväl Banverket Produktion som andra entreprenörer visar goda resultat i de konkurrensupphandlade kontrakten. I slutet av 2008 var marknadsandelarna vid upphandling i konkurrens 68 % för Banverket Produktion, 23 % för Strukton Rail AB, 6 % för Balfour Beatty Rail AB och 3 % för VR-track Ltd Finland, filial Sverige. Stig Blomberg Banverket Produktion blir Infra Nord AB Det blir inga inrangeringsförhandlingar med Banverket Produktion, som bolagiseras från årsskiftet. Däremot blir det inrangeringsförhandlingar med Infra Nord AB som är Banverket Produktions nya skepnad från den 1 januari Att såväl val av centralt kollektivavtal som inrangeringsförhandlingarna inte kunnat ske innan de anställda tackar ja eller nej till att följa med till det nya bolaget är minst sagt mindre bra. Det har ju funnits förutsättningar för detta sen mer än ett år tillbaka. Konsekvensen är att de som tackar ja till övergång inte vet vilka villkor som ska gälla vid det nya bolaget. Billigt att säga upp personal i Sverige I en situation som dagens med stigande arbetslöshet är det en befogad fråga. I många kontinentaleuropeiska länder är anställningsskyddet faktiskt starkare än i vårt land. Av tradition har synsättet hos oss varit att det är svårt att säga upp någon p g a personliga skäl. Den bilden har nog också haft fog för sig under 80- och 90-talet. Har arbetsgivaren gjort fel har det blivit kostsamt. På senare år har det på en kärvare arbetsmarknad emellertid skett en attitydförändring. Av arbetsdomstolens domar från senare år kan utläsas att ribban s a s satts lägre, det har blivit lättare att skilja folk från anställningen p g a personliga skäl. En annan iakttagelse är att det i Sverige är förhållandevis billigt att säga upp personal p g a arbetsbrist. I vart fall så länge man följer turordningsreglerna. Avsevärt billigare än i andra europeiska länder. I hårdnande tider är det också vanligt att de fackliga organisationerna utsätts för olika knep och hård press från arbetsgivarsidan att gå med på avsteg från turordningsreglerna utan att arbetsgivarna tycker att det ska få kosta något extra i form av förlängda uppsägningstider m m. Det sistnämnda är tyvärr situationen i ett aktuellt fall som rör medlemmar i TJ. Björn Karlsson 5i marginalen

6 i marginalen Transportstyrelsen växer Från kommande årsskifte tar transportstyrelsen över länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik. Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 och har det samlade ansvaret för att ta fram regler och se till att de efterföljs inom alla trafikslag, dvs järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Den ansvarar också för registerhållningsfrågor. Transportstyelsen tar in fordons- och trängselskatt. Foto: Många frågor ryms inom ansvarsområdet. Transportstyrelsen arbetar med allt från fordonsskatt och fordonstekniska krav till flygcertifikat och sjötransporter av kemikalier. De kontrollerar också järnvägar och tunnelbanesystem, tillverkar körkort och sköter administrationen kring trängselskatten i Stockholm. TJ har medlemmar 37 på transportstyrelsen främst inom järnvägsavdelningen. Nya Trafikverket på G Utredaren Gunnar Malm, som fått i uppdrag att inrätta ett trafikverk i april 2010, presenterade 16 november sitt beslut till övergripande organisation i den nya myndigheten. Trafikverket ska dels ersätta Banverket och Vägverket, som läggs ned, och dels även omfatta långsiktig planering av luftfart och sjöfart. Gunnar Malm har lyssnat på synpunkter och tagit hänsyn till dessa vid utformandet av den nya organisationen. Fackliga organisationerna har getts möjlighet att delta i samtliga delprojekt och uppdrag som skapats. TJ upplever att det finns ett modernt synsätt så här långt i utformningen av den nya myndigheten. Den regionala organisationen i Trafikverket kommer att bestå av sex regioner. Dessa benämns Norr, Mitt, Go Excellent Från den 1 april 2010 tar Go Excellent över och samordnar verksamhet från SL Kundtjänst Call Center, Veolia SL Center, ISS TraffiCare kundtjänst och Busslink kundtjänst. Övergången berör 22 TJ-medlemmar vid de två första bolagen. Totalt berörs ca 110 anställda varav ett 80-tal har tillsvidareanställningar. Inrangeringsförhandlingar kommer att ske efter årsskiftet. Företaget Go Excellent anser att nyckel till högre omsättning är kundlojalitet. För att skapa den arbetar de i de fyra stegen analys och benchmark, proaktivitetsprogram, genomförande och drift samt omprövning av strategier. Stockholm, Väst, Öst och Syd med huvudorterna Luleå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Eskilstuna respektive Kristianstad. Den regionala och lokala närvaron är viktig för Trafikverket och det kommer därför, förutom regionkontoren, att finnas ett antal lokalkontor. Nu har arbetet gått över i en ny fas där nya projekt har skapats. De nya projekten ska nu arbeta vidare med hur den nya organisationen ska fungera i praktiken och de fackliga organisationerna deltar aktivt i arbetet. Ledande befattningar har utannonserats och den nya ledningen för Trafikverket kommer, när den är på plats, att få överta den fortsatta utformningen av myndigheten. Sören Svensson Ett år till färdig tunnel Det är Citytunneln i Malmö som officiellt invigs den 4 december nästa år. Citytunneln är den tunnel som möjliggör nya tågförbindelser genom och under Malmö. De första tågen enligt tidtabell rullar från den 12 december. Citytunneln är en 17 km lång järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex km utgörs av tunnel under centrala Malmö. Malmö C får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer byggs vid Triangeln och Hyllie. Prislappen ligger på 8.6 miljarder kronor i 2001 års penningvärde. 6

7 Niclas Reinikainen: Tydligare ägarstyrning TJ lät chefen för Banverket Produktion Niclas Filipson Reinikainen omedelbart efter det att Riksdagen fattat beslut om att bolagisera Banverket Produktion ge sin syn på saken. Här följer hans svar på TJ frågor: Omröstningen i Riksdagen gav bara en knapp majoritet ( ) för bolagisering. Hade du förutsett att det skulle bli så jämnt? Ja absolut. Riksdagens omröstning var ingen överraskning. Den återspeglade de politiska blocken och följde samma mönster som föregående år då röstningen gällde Svevia och Vectura. Vilka anser du vara de största fördelarna med att bli ett helägt statligt bolag? Jag vill lyfta fram att ägarstyrningen blir tydligare, liksom att det skapas möjlighet att verka på andra marknader. Som ett självständigt bolag slipper vi också konkurrenternas diskussioner om korssubventionering och andra påstådda fördelar. Vilka utmaningar förknippas med att vara ett bolag? Vi måste öka vår konkurrenskraft vilket vi bland annat gör genom fortsatt utveckling av ett gemensamt arbetssätt och vi måste bli mer affärsmässiga. En annan utmaning, och stor möjlighet, är etableringen i övriga Norden. Hur kan bolaget bli ännu effektivare? Genom operationell överlägsenhet, det vill säga ett högre effektivitetsutnyttjande. Detta uppnår vi bland annat genom standardiserade processer och ökad rörlighet när det gäller våra resurser. Ett högt och jämnt utnyttjande är en grundsten för vår framtida verksamhet, vilket innebär att vi i affärsprojekten Dina tankar om arbete utanför Sverige? Etablering i Norden är en förutsättning för bolagets framtida utveckling och är i allra högsta grad en realitet. Av tidningen Uppspårat framgår att Banverket Produktion inte hinner räkna på alla anbud. Kommer bolaget att öka resurserna så man kan räkna på fler anbud? För oss är det viktigast att räkna på rätt anbud, inte att räkna på alla anbud. Vi gör idag tydliga prioriteringar bland vilka affärer vi vill få. Vi tackar nej till en förfrågan om vi inte ser god lönsamhet i den enskilda affären. Tror du att bolaget kommer att öka eller minska antalet totalt anställda? Det beror på i vilken takt bolaget växer. En förutsättning för att öka antalet anställda är att tillväxten i bolaget ökar. Tror du att bolagiseringen av Banverket Produktion kommer att ge Mer järnväg för pengarna? Svar: Absolut! Stig Blomberg Foto: Banverket Niklas Filipson Reinikainen, chef för Banverket Produktion. Förhandlingar mellan TJ och Swebus Under hösten har bedrivits ett antal förhandlingar mellan TJ och olika Swebus-bolag. Det har ömsom gällt uppsägning på grund av personliga skäl och ömsom nedläggning av säljställen med påföljande arbetsbrist för de anställda. TJ har som bekant inget centralt kollektivavtal med vare sig Swebus eller Swebus Express. Detta är något som inte gagnar någondera parten. I mitten av december kommer förhandling att äga rum om de förändringar av drift-/trafikledarnas uppgifter och roller som genomförts respektive kommer att genomföras. I anslutning till denna förhandling kommer TJ på nytt att argumentera för att parterna borde reglera sina mellanhavanden i ett eget kollektivavtal. Swebus har hittills varit kallsinniga till detta. Björn Karlsson i marginalen 7

8 Hyra personal Arbetsgivare och unga människor brukar bejaka visstidsanställningar, så kallad flexibilitet samt bemanningsföretag. Att hyra in personal ligger i tiden och det är häftigt med företag som omedelbart levererar den personal som ditt företag just nu behöver. När du inte behöver dem längre spolas de ut med badvattnet det vill säga de går tillbaka till bemanningsföretaget och får vänta på nya uppdrag. TJ anser att det finns anledning till en viss försiktighet. Att unga människor anser att det är ok med korta anställningar, dålig trygghet i anställningen och ständigt nya utmaningar och uppdrag ligger delvis i åldern. Merparten unga har ambitioner, utstrålar kompetens och har något att leverera. De anser sig inte behöva facket och det löser sig alltid. I värsta fall utnyttjas de av cyniska arbetsgivare. De flesta är också attraktiva på arbetsmarknaden även om många unga framför allt de med svag utbildning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. När de unga blivit halvgamla, bildat familj och kör skjutsa/hämta-livet fullt ut betyder trygghet i anställningen och tillsvidareanställning betydligt mera. Företagen bryr sig inte särskilt mycket om det. De har till och med slutat att säga att de anställda är företagets viktigaste resurs eftersom de allt för ofta inte heller agerar i den riktningen. Nej, många företag ser bara till pengarna, när de borde bry sig om både pengar och de anställda. Trenden är en ökad användning av bemanningsföretagens personal. I vår bransch har det förekommit måttligt men nu tycks en kraftig ökning vara på gång. EuroMaint säger t ex upp ca 100 anställda som sysslar med ombyggnad av vagnar i Malmö, för att sen hyra in dem från bemanningsföretag. Säga upp och hyra in samma personal. Green Cargo tycks tänka likalunda. Målet är att tjäna pengar och eftersom ändamålet helgar medlen får företaget stå ut med en lite knölig, cynisk personalpolitik så länge den inte uppmärksammas för mycket och ger dålig image och svärtar varumärket. Om man tjänar pengar på att hyra in personal från ett bemanningsföretag är en öppen fråga. Så länge den egna uppsagda personalen står till förfogande är det möjligt. Idén bakforts sid 10 forts från sid 3 Aktuella inrangeringar: Upphandlande part: Nuvarande företag: Nytt företag: Datum för övertagande: de tackar ja (eller nej) till övergång till det nya företaget. Så är det i normalfallet, men ett exempel på motsatsen är BV Produktion, som inte har ambitionen att slutföra inrangeringsförhandlingar före den tidpunkt då de anställda ska svara ja eller nej till att följa med till det nya statliga bolaget BV Produktion (det nya namnet är inte känt, då detta skrivs). Även om riksdagsbeslutet togs så sent som den 19 november har ju inriktningen varit känd mycket länge och Banverket har haft alla möjligheter att bestämma sig för arbetsgivarorganisation och avtalsområde för det nya bolaget samt slutföra inrangeringsförhandlingar. De som drabbas av denna oförmåga är de anställda. TJ är kontinuerligt involverade i inrangeringsförhandlingar som blir följden av såväl upphandlingar som företagsövertagande och omstruktureringar. SL Veolia Tunnelbanan MTR Sverige SL Tågia Tunnelbanan Tunnelbane Bolaget Teknik, TBT Tågia Åmål EuroMaint Rail Värmlandstrafiken Merresor (SJ) Tågkompaniet SL Kundtjänst Biljettkontr Securitas Banverket Produktion Infra Nord AB ICT Green Cargo EDB Alstoms Västerås EuroMaint Rail SL Kundtjänst Call Center Go Excellent SL Veolia SL Centra Go Excellent Banverket, Vägverket Trafikverket Västtrafik m fl SJ DSBFirst Väst Östergötatrafiken SJ DB Regio Sverige Jönköpings Länstrafik SJ Krösatåget DSBFirst Småland

9 TJ Plattform 2009: Full fart framåt Jag tittar hastigt in i Magistern, ett av konferensrummen vid TJ kansli. Jag möts av en lite instängd doft som associerar till här byter brottarna om. I rummet arbetar ombudsman febrilt tillsammans med några fackliga företrädare med delprojektet Vårt erbjudande. TJ Plattform 2009 ska resultera i TJ ska vara det naturliga valet för fackligt medlemskap i vår bransch samt att vi ska kunna behålla våra medlemmar och attrahera nya medlemmar. Detta i ljuset av en omvärld som just nu verkligen är i förändring. MTR har tagit över tunnelbanetrafiken i Stockholm, DB har övertagit trafik i Östergötland, Banverket och Vägverket läggs ned och istället bildas Trafikverket. Detta är bara en del av de många förändringar som sker i omvärlden och som TJ måste kunna hantera så att vi även i fortsättningen förblir och upplevs som ett starkt och tryggt fackligt förbund för våra medlemmar. Delprojektet Omvärld leds av förbundsordföranden Lotta Juliusson. Katarina Lundberg, en av våra klippor på kansliet, har kontakt med våra föreningar och större enheter för att kartlägga hur stor potentialen är för att öka medlemsantalet. Det är en del av uppdraget i delprojektet Marknad, som leds av undertecknad. Utvecklingen av kommunikationen till våra medlemmar leds av Susanne Alemyr i ett särskilt delprojekt. Hemsidan, Svensk Trafiktidning och TJ-aktuellt ifrågasätts och eventuella förändringar kommer sannolikt att föreslås. Ekonomistyrning är alltid viktigt och är också ett delprojekt, vilket leds av vår nye kanslichef och ombudsman Björn Karlsson. Alla delprojekt kan komma att leda till förändringar i våra stadgar. Sådana eventuella stadgeförändringar ska beslutas vid förbundsfullmäktige som nästa gång hålls i maj Stig Blomberg, paragrafryttaren från Hallsberg, är särskilt utsedd att reda ut sådana frågor. Nej, skämt åsido, det krävs verkligen erfarenhet och helhetssyn för att ändra i stadgar och Stig har lång erfarenhet av sådant arbete vilket gör att vi kan känna oss trygga under hans ledning i delprojektet Organisation och demokrati. Arbetet fortskrider i rasande fart och en avrapportering har skett i förbundsstyrelsen 3 4 december. En referensgrupp kommer att granska och diskutera förslagen i februari och därefter kommer en slutrapport att tas fram. Vid förbundsfullmäktige i maj 2010 kommer eventuella nödvändiga beslut att slutligen fattas. Sören Svensson Swebus blir Nobina Genom upphandlingar och regelrätta namnbyten i vår bransch blir det nya namn att lägga på minnet nästan varje vecka. Från 1 december har sålunda Swebus bytt namn till Nobina. Begreppet Swebus Express bibehålls dock för att det är ett etablerat begrepp och därmed kundvänligt. Som en konsekvens av namnbytet blir TJ Swebus-förening TJ Nobinaförening. Värnar arbetsgivarna verkligen om ungdomarna? Det är bestickande när Svenskt Näringsliv tar ungdomsarbetslösheten till intäkt för att argumentera för en uppluckring av lagen om anställningsskydd (LAS). I DN den 23 november 2009 går Urban Bäckström till fränt angrepp på det politiska etablissemanget (såväl det blå som det röda laget) och den svenska fackföreningsrörelsen som han menar bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten genom att värna nuvarande utformning av LAS. Bäckström vill pröva allehanda okonventionella grepp för att minska arbetslösheten bland unga. Bl a föreslås att unga ska kunna använda studielån för att få lärlingsplatser! Det är onekligen ett nytt grepp. Betala för att få arbeta och generera intäkter till näringslivet! Med den typen av argument torde Urban Bäckström ha svårt att få gehör hos vare sig det blå eller röda laget och knappast heller hos fackföreningsrörelsen. Björn Karlsson Fortsatta nerdragningar på Green Cargo Divisionssammanslagning, outsourcing av IT verksamhet och rationaliseringar finns på dagordningen hos TJ-föreningen vid Green Cargo. Det har varit en tuff höst som vi inte riktigt har sett slutet på ännu. Vi befarar att det i slutänden kommer att leda till uppsägningar men jobbar hårt för att hitta andra lösningar. Lotta Juliusson 9i marginalen 9

10 TJ erbjudande Inom ramen för TJ projekt Plattform 2009 arbetar en rad olika delprojekt. Ett delprojekt går under arbetsnamnet Vårt erbjudande och handlar helt enkelt om vad TJ ska erbjuda presumtiva och nuvarande medlemmar samt hur det ska paketeras. TJ kanske är alldeles för lagom och borde arbeta under samma devis som en stor kommun utanför Stockholm allt annat än lagom. TJ kan enligt externa granskare upplevas som mindre engagerande, lite passivt, en smula diffust och med en grad av tråkighet! Det TJ gör är aktivt och engagerande och medför stor medlemsnytta, men det framgår inte särskilt tydligt i säljarbetet. TJ erbjudande är diffust och beskrivs endast ytligt utan engagemang eller inlevelse. Erbjudandet baseras på att något negativt kan eller kommer att hända. Med andra ord det finns en stor förbättringspotential. Det är här delprojektgruppen kommer in. De första sammankomsterna har ägnats åt att kika på vad TJ erbjuder och hur vi presenterar det. Vad finns det för svagheter och hot vad finns det för styrkor och möjligheter? Hur behåller vi den goda trenden på allt fler medlemmar? Ge löften och hålla löften. Foto: Anders Borgqvist, Swebus, ingår i delprojektet Vårt erbjudande. forts från sid 8 om det hela är ju att endast hyra in då personalen verkligen behövs, vilket onekligen låter billigare. Men det tillkommer kostnader. Bemanningsföretaget ska vara vinstgenererande, de kanske inte kan leverera personal just in time, de kanske inte kan leverera rätt kompetens och det ligger kostnader i introduktion av ny personal på en ny arbetsplats. Kostnaderna för upphandling av tjänster från bemanningsföretag är ofta försummade eller underskattade. De fackliga organisationerna bör rimligen kräva ekonomiska analyser av hur kostnaderna för inköp från bemanningsföretag utvecklar sig. Bemanningsföretagen är i mycket en parallell till vad konsultbolag eller enskilda konsulter sen länge stått för. Det kanske då är på sin plats att erinra att nästan varje gång TJ suttit i förhandlingar med företagen angående effektivisering har lönsamheten i första hand kunnat förbättras just genom att eliminera onödiga konsulter. Mer att önska av Securitas SL Kundtjänsts så kallade Biljettkontroll har varit ute på upphandling och redan tidigt i höstas stod det klart att Securitas vunnit upphandlingen och att ett övertagande av verksamheten skulle ske från den 1 januari SL meddelade som vanligt att förutsättningarna för upphandlingen var övertagande av verksamhet och tillämpning av Anställningsskyddslagen 6b. Det är bra. Eftersom TJ har medlemmar vid Kundtjänsten förbereddes inrangeringsförhandlingar på sedvanligt sätt. Det ligger i den övertagande arbetsgivarens sak att ta kontakt med de fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av övergången. Någon sådan kontakt togs inte från Securitas. Med anställda i ca 30 länder varav ca i Sverige och en väl uppbyggd HR-avdelning är det svagt. TJ etablerade dock kontakt och framförde releveanta önskemål vid dessa möten. TJ medlemmar, vilka samtliga återfinns i arbetsledande ställning, bör inordnas i tjänstemannaavtalet Almega Bevaknings- och säkerhetsföretag. Vidare ansåg TJ att Securitas efter djupintervjuer med den administrativa personalen, där TJ medlemmarna ingår, snarast borde kunna ge erbjudanden om placering och arbetsuppgifter till dem som inte ska ingå i den tunnare administration som Securitas tillämpar. Inga svar vid bordet, men Securitas skulle återkomma. På den vägen är det trots att TJ stötte på den 25 november. De anställda administratörerna tvingades svara ja eller nej till erbjudande om anställning vid Securitas den 14 december utan att veta vilket avtal som ska tillämpas för dem, utan att inrangeringsförhandlingar ens inletts (ska ske efter årsskiftet) och utan förslag till placering. Detta sker i det bolag som anser sig vara marknadsledande i Sverige i tillit! 10

11 Inkomstförsäkring bra när det händer Sedan ett flertal år tillbaka har TJ en så kallad inkomstförsäkring. Det är helt enkelt en försäkran att vid arbetslöshet få 80 % av lönen under vissa omständigheter. Försäkringen omfattar alla TJ-medlemmar i aktiv tjänst till och med det år medlemmen fyller 62 år. Foto: Inkomstförsäkringen utgör ett ekonomiskt extra skydd för TJ medlemmar. Som medlem behöver du inte göra någon anmälan till inkomstförsäkringen eller betala någon extra avgift. Den är inbakad i den ordinarie medlemsavgiften till TJ. I den politiska debatten heter det ofta att ersättningen från A-kassan vid arbetslöshet är 80 %. Det är en chimär, eftersom det finns ett tak på kronor. Ersättningen för den inkomsttagare som tjänar kronor per månad blir då kronor. Samma belopp blir det för kronors-mannen och kronorskvinnan på grund av taket. I de senare fallen motsvarar det 60 % respek- Jan Åke Persson, Andreas Getzman, Andreas Gustafsson från SalusAnsvar. tive 50 % och inte några 80%. Det är här TJ inkomstförsäkring kommer in. Den höjer beloppet till faktiska 80 % även för dem med månadslön över kronor. Det är först vid månadslönen kronor som TJ valt att lägga ett tak. I de fall en arbetslös medlem får någon form av avgångsersättning AGE, som kompletterar A-kasseersättningen, utgör inkomstförsäkringen det skikt som ligger mellan A-kassa plus AGE och 80 %. För att inkomstförsäkringen ska kunna falla ut gäller en karenstid på 18 månader som medlem i förbund med inkomstförsäkring. Det betyder att du måste varit med i TJ de senaste 18 månaderna eller i annat fackförbund med inkomstförsäkring och TJ de senaste 18 månaderna. För att inkomstförsäkringen ska gälla krävs dessutom att arbetslösheten har sin grund i så kallad arbetsbrist. Försäkringen gäller till och med det år du fyller 62 år. Den betalas ut under längst 120 dagar, vilket motsvarar ca sex månader, eftersom varje vecka räknas som fem dagar. Försäkringen administreras av SalusAnsvar. De avgifter TJ betalar är månadsavgifter, som grundar sig på antalet medlemmar, prognostiserad arbetslöshetsrisk, lönenivån samt utbetalningstid. Månadsavgiften är satt på det viset att den ska täcka Salus- Ansvar avgifter för hantering av skadefall och administration samt bygga upp en buffert. Från november förra året och till i år har antalet arbetslösa i TJ i stort dubblerats till 56 personer. Kostnaden för inkomstförsäkringen har ökat mer beroende på bland annat fler ersatta dagar per arbetslös och högre lönenivåer. TJ har kanslimässigt täta och goda kontakter med SalusAnsvar för att kontinuerligt stämma av utvecklingen. Försäkringen kostar TJ en bra slant, men utgör ett skydd som är extra viktigt för TJ medlemmar just i tider av oro på arbetsmarknaden. 11

12 POSTTIDNING B Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm Saco-kongressen: Framåt marsch Framblick var temat för Akademikerkongressen november. Vi fanns på plats med ett ombud, Lotta Juliusson, deltog i utskottsarbete och förhandlingar i plenum. Gästtalare vid invigningen var Statsminister Fredrik Reinfeldt som fick oss alla att inse att miljöfrågorna och Köpenhamnmötet har högsta prioritet just nu. Det är en komplicerad process att få ihop världens ledare till ett gemensamt åtagande, vi hoppas att det låter sig göras. Temat för kongressen var som sagt Framblick; livslön, ledarskap, nytänkande, rörlighet och globalisering, stolthet är några ord som kan beskri- va viktiga områden för Saco-förbundens medlemmar. Alla har på något sätt bäring på vårt arbetsliv och kräver att vi lyfter blicken och tittar framåt. Innan kongressen fick jag frågan vilka mina förväntningar var på kongressen - kloka beslut som skapar den plattform Saco behöver för att möta kraven fram till Jag tycker att vi uppnådde det resultatet. Anna Ekström omvaldes till ordförande, Färdriktningen antogs efter mangling i utskotten, nya moderniserade stadgar finns nu på plats och ekonomin är beslutad. I Färdriktning anges ut- gångspunkterna för styrelsens och kansliets arbete under de kommande åren. Under rubrikerna Saco i världen, Bildning och förnyelse, Löner, Arbetsrätten, Tryggheten, Skatterna och Företagandet hittar vi kongressens inriktningsbeslut. Vi har en kongressperiod framför oss som kommer att innehålla både lågkonjunktur och högkonjunktur samtidigt som vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden. Årets kongress gör oss väl rustade att möta de utmaningar framtiden bär med sig. Lotta Juliusson Guld och brons till Borlänge! Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i Svensk Trafik tidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: Birgitta Janby, Borlänge 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Lars Råstock, Kopparberg 3:e pris 5 skraplotter plus äran: Mikael Prenler, Borlänge 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Ulla-Britta Johansson, Örebro 5:e pris 5 skraplotter plus äran: Anders Törnqvist, Stockholm För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. S S G E K U N D E G A T E N S K A N O S A T L D M I L A I H Å G K O N U N A M P A S G S M Å B T V V O T E K R O P P S V I S I T E R I N G R U I N E R A S U S A N D E A N K T A K B A L K T A G E L Ä G S E T E R T A M I L R A E D E T R A M A K N A K O N L I N E G E S T A L T N L A S R A R O T T A V P B O R E A N A O N T M I N I R R A T A V O G A L O T T A T S T A N T Ö V C I G G K O F R E D D I E S K E E M I R E N A T E I S T T R O T S G R U P P N A M N E T

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria Civilutskottets betänkande 2010/11:CU10 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30

Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid - Vad betyder liberaliseringen för utvecklingen? Ole Kjörrefjord KTH, 2013-05-30 Järnvägens framtid På väg in i järnvägens andra storhetstid Liberaliseringen bidrar till utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer