Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 6 December 2009 Årgång 90 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Våga förhandla själv Saco-undersökningar visar att de medlemmar som själva förhandlar om sin lön med sin chef når längre. Inte minst gäller det kvinnor som förhandlar själv. Förklaringen är enkel. Inte ens facket i den bästa av världar har någon som helst möjlighet att känna medlemmarna, deras kompetens, deras potential, deras förmåga och deras tankar om utveckling lika bra som de själva. Det är alltid medlemmen som vet bäst hur noggrant de fackliga förhandlarna än förbereder sig. Då facket ska hålla reda på ett flertal ibland femtiotals medlemmars totala förmåga på jobbet faller det på sin orimlighet att tro att facket alltid skulle vara mer framgångsrikt än medlemmen själv att höja lönen. Till och med den goda chefen sitter i samma båt som facket hon/han ska hålla reda på ett flertal medarbetare och har sämre kunskap om dem än vad de själva har. Den som sitter inne med kunskapen sitter i överläge vid en förhandling. Mot den bakgrunden finns det således en hel del att vinna genom att förhandla själv. Det känns därför som om det nu är dags för TJ att kräva lönesättande samtal dvs förhandling mellan medarbetare och chef om medarbetarens lön för alla utan undantag. Men det kräver naturligtvis att motparten t ex Jonas Milton på Almega ser till medlemsföretagen inser och ger mandat till sina chefer att ta ett kliv från att meddela lön till att förhandla med medarbetarna. Låt oss pröva detta i ett ettårsavtal Om det inte funkar kan vi alltid återvända till stenåldern. redaktion Svensk Trafiktidning Nr 6. Årgång 90. December 2009 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Hemsida: Produktion: Printing Malmö AB Tryck: Printing Malmö AB Fotograf, omslagsbild: Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Inrangering vad är det I det fikonspråk vi tillämpar nämns ofta inrangering och inrangeringsförhandlingar. Trots den bransch som TJ-medlemmarna arbetar i har det inget med rangering av tåg och vagnar att göra. Det är i stället en förhandling om de villkor som ska gälla för anställda i samband övergång till en annan arbetsgivare eller annat avtalsområde vid t ex upphandling, försäljning eller annan överföring av verksamhet. Enkelt uttryckt går det till på det viset att parterna systematiskt går igenom vilka villkor som gällde enligt kollektivavtal hos den gamla arbetsgivaren och vilka villkor som ska gälla hos den nya. Den nya arbetsgivaren kan sen tidigare tillämpa andra kollektivavtal eller avse byta till ett nytt avtalsområde. Skillnaden mellan gamla och föreslagna nya villkor kan objektivt vara mer eller mindre stora. De kan också upplevas mer eller mindre viktiga av de anställda som går över till det nya företaget. Inrangeringen innebär först att fastställa det nya avtalsområdet, vilket oftast arbetsgivaren gör tämligen självständigt. Därefter förhandlar parterna om möjligheterna att genom särskilda kollektivavtal ge just de personer som går över till det nya företaget särskilda villkor i förhållande till de avtal som tillämpas på det nya företaget. De särskilda villkoren är ett sätt att undvika eller minimera försämringar i förhållande till tidigare avtal. Ett vanligt exempel är övergång från statlig verksamhet med 28/31/34 dagar semester till privat verksamhet med 25/28/30 dagars semester. Om ingenting görs utgör det en försämring för de flesta vid övergången. Därför söker de fackliga organisationerna få den nya arbetsgivaren att godta att de personer som kommer över i samband med denna övergång personligen får behålla de gamla reglerna så länge de stannar i det nya företaget. Normalt är det bara den arbetskraft som går över i samband med verksamhetsövergång eller motsvarande som får en extra kudde genom inrangeringsförhandlingarna. Det är rimligt eftersom de inte av fri vilja sökt sig till det nya företaget utan endast fått möjlighet i samband med verksamhetsövergång. Vid upphandling är det vanligt att upphandlande part redan inför upphandlingen talar om att så kallad verksamhetsövergång enligt vad som framgår av anställningsskyddslagen (LAS 6b) ska tillämpas. Det anser TJ är bra. Så gjorde t ex SL i samband med den upphandling av tunnelbanetrafiken i Stockholm som ledde till att MTR tog över efter Veolia. Om parterna inte blir överens i samband med inrangeringsförhandlingarna gäller de gamla kollektivavtalen under tolv månader från övertagandet med stöd av anställningsskyddslagen. I de förhandlingar av det här slaget TJ har varit inblandat i har parterna blivit överens långt tidigare. Grunden är att inrangeringsförhandlingarna ska vara klara i så god tid före övergången att de anställda ska veta vilka villkor som gäller när forts sid 8 Foto: Verksamhetsövergång från Veolia Transport till MTR 3

4 i marginalen Deutsche Bahn gör entré i Sverige DB Regio Sverige AB, som är ett dotterdotterbolag till tyska Deutsche Bahn DB, har vunnit sin första upphandling i Sverige Östergötapendeln. DB har lagt bud tidigare och ingen i branschen är förvånad över att bolaget nu är uppe på banan. Kontraktet avser tågdrift, ombordservice och underhåll av tågen, som ägs av Östergötatrafiken och Jönköpings Länstrafik. Trafiken inleds i december 2010 och avtalet gäller i tio år med en option på ytterligare fyra år. DB opererar 12 pendeltågssystem i Tyskland och utgör den tyngsta delen av DB persontrafik. I England bedriver bolaget bland annat pendeltågstrafik mellan London och Birmingham samt viss lokaltrafik i London. Det är troligt att vi får se mer av DB i Sverige. DB Regio Sverige AB övertar trafiken från SJ. TJ deltar som vanligt i inrangeringsförhandlingarna. Bolagisering Banverket Produktion: Mer järnväg för pengarna Nu är beslutet tagit. Visserligen blev det ingen stor majoritet för att bolagisera Banverket Produktion men med 134 röster mot 128 fattade Riksdagen den 19 nov kl beslut om att bolagisering ska ske. Omröstningen följde helt partipolitisk tillhörighet utan någon avvikelse. Ingen avstod från att rösta medan 87 ledamöter var frånvarande. Som motförslag till trafikutskottets betänkande fanns en motion från Lena Hallengren m.fl. som framförallt motsatte sig att drift och underhållsverksamheten avskiljs från Banverket. Genom beslutet bemyndigar Riksdagen regeringen att genomföra överföringen av Banverkets enhet Banverket Produktion till aktiebolagsform. Det blir ett statligt helägt bolag som ska bedriva entreprenad-, drift-, produktions-, samt underhålls- och uthyrningsverksamhet inom områdena trafik, mark, byggnad och anläggning, tele samt därmed förenlig verksamhet. I trafikutskottets betänkande framhölls bl.a. att bolagiseringen tillsammans med övriga åtgärder som regeringen vidtagit kommer att leda till en gynnsammare utveckling på anläggningsmarknaden, till gagn för genomförandet av framtida infrastruktursatsningar. Motionärerna, dvs. Lena Hallengren m.fl. påtalar att de direkta kostnaderna för bolagiseringen uppgår till över en miljon kronor, medel som i stället kunde ha använts till underhåll av järnvägsnätet. De bedömer att Banverkets årliga kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar kommer att öka med ca 150 miljoner kronor. Regeringen anser att övervägande skäl talar för en bolagisering av Banverket Produktion. En bolagisering ger goda förutsättningar att skapa ett effektivt och lönsamt företag med förbättrade möjligheter för verksamheten att utvecklas. Ett nytt bolag bedöms även aktivt kunna medverka i utvecklingen av transportsystemet. Den nya verksamhetsformen innebär ett utökat mandat att fatta strategiska beslut om verksamhetens inriktning som motsvarar vad som gäller för branschen i övrigt. Det blir lättare att bedriva verksamhet på nya marknader och möjligheterna ökar att förvärva strategiska resurser, t.ex. andra företag. Omställningskostnaderna för Banverket beräknas uppgå till 117 miljoner kronor samt ca 25 miljoner kronor som ska bäras av det nybildade bolaget. Trafikutskottet konstaterar att vissa omställningskostnader kommer att uppstå i samband med den föreslagna bolagiseringen. Utskottet bedömer liksom regeringen att bolagiseringen kommer att bidra till lägre priser och bättre kvalitet, dvs. mer järnväg för pengarna. Utskottet framhåller också att det nya bolaget fr.o.m. nästa år kommer att lämna utdelningar och betala bolagsskatt samt kunna bära finansiella skulder för att uppnå en soliditetsnivå som gäller för övriga marknadsaktörer. Härigenom möjliggörs en framtida extrautdelning till staten på ca 227 miljoner kronor. Ja, som synes skiljer de ekonomiska beräkningarna mycket. Jag tror dock inte att det är ekonomiska skäl som avgjort om Banverket Produktion ska bolagiseras eller inte. Regeringen anser att producerande verksamhet inte ska finnas i en statlig myndighet och då har denna principiella inställning betytt mycket mer än begreppet Mer järnväg för pengarna. Stig Blomberg 4

5 Bolagisering Banverket Produktion: Bättre extern marknad Banverket anför att en bolagisering är möjlig att genomföra under det första halvåret Banverket uppger att den externa marknaden har stabiliserats under senaste året. En ny aktör har etabliserat sig på underhållsområdet och vidare har man tydliga indikationer på att ytterligare aktörer är intresserade av att ta sig in på marknaden. En bolagisering skulle kunna påskynda denna process samt attrahera nya leverantörer. Banverkets strategi när det gäller konkurrensutsättningen av den järnvägsspecifika produktionen har varit att skynda långsamt. Banverket understryker att konkurrensutsättningen måste ske på ett sådant sätt att säkerheten, punktligheten eller tillgängligheten under inga omständigheter påverkas negativt. Banverket följer effekterna av de konkurrensupphandlade entreprenaderna genom årliga uppföljningar. Banverket uppger att utfallet av konkurrensupphandlingar i huvudsak är positivt. Prisnivåerna anges vara relativt sett fortsatt låga jämfört med före konkurrensutsättningen och jämfört med icke-konkurrensupphandlade kontrakt. Såväl Banverket Produktion som andra entreprenörer visar goda resultat i de konkurrensupphandlade kontrakten. I slutet av 2008 var marknadsandelarna vid upphandling i konkurrens 68 % för Banverket Produktion, 23 % för Strukton Rail AB, 6 % för Balfour Beatty Rail AB och 3 % för VR-track Ltd Finland, filial Sverige. Stig Blomberg Banverket Produktion blir Infra Nord AB Det blir inga inrangeringsförhandlingar med Banverket Produktion, som bolagiseras från årsskiftet. Däremot blir det inrangeringsförhandlingar med Infra Nord AB som är Banverket Produktions nya skepnad från den 1 januari Att såväl val av centralt kollektivavtal som inrangeringsförhandlingarna inte kunnat ske innan de anställda tackar ja eller nej till att följa med till det nya bolaget är minst sagt mindre bra. Det har ju funnits förutsättningar för detta sen mer än ett år tillbaka. Konsekvensen är att de som tackar ja till övergång inte vet vilka villkor som ska gälla vid det nya bolaget. Billigt att säga upp personal i Sverige I en situation som dagens med stigande arbetslöshet är det en befogad fråga. I många kontinentaleuropeiska länder är anställningsskyddet faktiskt starkare än i vårt land. Av tradition har synsättet hos oss varit att det är svårt att säga upp någon p g a personliga skäl. Den bilden har nog också haft fog för sig under 80- och 90-talet. Har arbetsgivaren gjort fel har det blivit kostsamt. På senare år har det på en kärvare arbetsmarknad emellertid skett en attitydförändring. Av arbetsdomstolens domar från senare år kan utläsas att ribban s a s satts lägre, det har blivit lättare att skilja folk från anställningen p g a personliga skäl. En annan iakttagelse är att det i Sverige är förhållandevis billigt att säga upp personal p g a arbetsbrist. I vart fall så länge man följer turordningsreglerna. Avsevärt billigare än i andra europeiska länder. I hårdnande tider är det också vanligt att de fackliga organisationerna utsätts för olika knep och hård press från arbetsgivarsidan att gå med på avsteg från turordningsreglerna utan att arbetsgivarna tycker att det ska få kosta något extra i form av förlängda uppsägningstider m m. Det sistnämnda är tyvärr situationen i ett aktuellt fall som rör medlemmar i TJ. Björn Karlsson 5i marginalen

6 i marginalen Transportstyrelsen växer Från kommande årsskifte tar transportstyrelsen över länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik. Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 och har det samlade ansvaret för att ta fram regler och se till att de efterföljs inom alla trafikslag, dvs järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Den ansvarar också för registerhållningsfrågor. Transportstyelsen tar in fordons- och trängselskatt. Foto: Många frågor ryms inom ansvarsområdet. Transportstyrelsen arbetar med allt från fordonsskatt och fordonstekniska krav till flygcertifikat och sjötransporter av kemikalier. De kontrollerar också järnvägar och tunnelbanesystem, tillverkar körkort och sköter administrationen kring trängselskatten i Stockholm. TJ har medlemmar 37 på transportstyrelsen främst inom järnvägsavdelningen. Nya Trafikverket på G Utredaren Gunnar Malm, som fått i uppdrag att inrätta ett trafikverk i april 2010, presenterade 16 november sitt beslut till övergripande organisation i den nya myndigheten. Trafikverket ska dels ersätta Banverket och Vägverket, som läggs ned, och dels även omfatta långsiktig planering av luftfart och sjöfart. Gunnar Malm har lyssnat på synpunkter och tagit hänsyn till dessa vid utformandet av den nya organisationen. Fackliga organisationerna har getts möjlighet att delta i samtliga delprojekt och uppdrag som skapats. TJ upplever att det finns ett modernt synsätt så här långt i utformningen av den nya myndigheten. Den regionala organisationen i Trafikverket kommer att bestå av sex regioner. Dessa benämns Norr, Mitt, Go Excellent Från den 1 april 2010 tar Go Excellent över och samordnar verksamhet från SL Kundtjänst Call Center, Veolia SL Center, ISS TraffiCare kundtjänst och Busslink kundtjänst. Övergången berör 22 TJ-medlemmar vid de två första bolagen. Totalt berörs ca 110 anställda varav ett 80-tal har tillsvidareanställningar. Inrangeringsförhandlingar kommer att ske efter årsskiftet. Företaget Go Excellent anser att nyckel till högre omsättning är kundlojalitet. För att skapa den arbetar de i de fyra stegen analys och benchmark, proaktivitetsprogram, genomförande och drift samt omprövning av strategier. Stockholm, Väst, Öst och Syd med huvudorterna Luleå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Eskilstuna respektive Kristianstad. Den regionala och lokala närvaron är viktig för Trafikverket och det kommer därför, förutom regionkontoren, att finnas ett antal lokalkontor. Nu har arbetet gått över i en ny fas där nya projekt har skapats. De nya projekten ska nu arbeta vidare med hur den nya organisationen ska fungera i praktiken och de fackliga organisationerna deltar aktivt i arbetet. Ledande befattningar har utannonserats och den nya ledningen för Trafikverket kommer, när den är på plats, att få överta den fortsatta utformningen av myndigheten. Sören Svensson Ett år till färdig tunnel Det är Citytunneln i Malmö som officiellt invigs den 4 december nästa år. Citytunneln är den tunnel som möjliggör nya tågförbindelser genom och under Malmö. De första tågen enligt tidtabell rullar från den 12 december. Citytunneln är en 17 km lång järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex km utgörs av tunnel under centrala Malmö. Malmö C får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer byggs vid Triangeln och Hyllie. Prislappen ligger på 8.6 miljarder kronor i 2001 års penningvärde. 6

7 Niclas Reinikainen: Tydligare ägarstyrning TJ lät chefen för Banverket Produktion Niclas Filipson Reinikainen omedelbart efter det att Riksdagen fattat beslut om att bolagisera Banverket Produktion ge sin syn på saken. Här följer hans svar på TJ frågor: Omröstningen i Riksdagen gav bara en knapp majoritet ( ) för bolagisering. Hade du förutsett att det skulle bli så jämnt? Ja absolut. Riksdagens omröstning var ingen överraskning. Den återspeglade de politiska blocken och följde samma mönster som föregående år då röstningen gällde Svevia och Vectura. Vilka anser du vara de största fördelarna med att bli ett helägt statligt bolag? Jag vill lyfta fram att ägarstyrningen blir tydligare, liksom att det skapas möjlighet att verka på andra marknader. Som ett självständigt bolag slipper vi också konkurrenternas diskussioner om korssubventionering och andra påstådda fördelar. Vilka utmaningar förknippas med att vara ett bolag? Vi måste öka vår konkurrenskraft vilket vi bland annat gör genom fortsatt utveckling av ett gemensamt arbetssätt och vi måste bli mer affärsmässiga. En annan utmaning, och stor möjlighet, är etableringen i övriga Norden. Hur kan bolaget bli ännu effektivare? Genom operationell överlägsenhet, det vill säga ett högre effektivitetsutnyttjande. Detta uppnår vi bland annat genom standardiserade processer och ökad rörlighet när det gäller våra resurser. Ett högt och jämnt utnyttjande är en grundsten för vår framtida verksamhet, vilket innebär att vi i affärsprojekten Dina tankar om arbete utanför Sverige? Etablering i Norden är en förutsättning för bolagets framtida utveckling och är i allra högsta grad en realitet. Av tidningen Uppspårat framgår att Banverket Produktion inte hinner räkna på alla anbud. Kommer bolaget att öka resurserna så man kan räkna på fler anbud? För oss är det viktigast att räkna på rätt anbud, inte att räkna på alla anbud. Vi gör idag tydliga prioriteringar bland vilka affärer vi vill få. Vi tackar nej till en förfrågan om vi inte ser god lönsamhet i den enskilda affären. Tror du att bolaget kommer att öka eller minska antalet totalt anställda? Det beror på i vilken takt bolaget växer. En förutsättning för att öka antalet anställda är att tillväxten i bolaget ökar. Tror du att bolagiseringen av Banverket Produktion kommer att ge Mer järnväg för pengarna? Svar: Absolut! Stig Blomberg Foto: Banverket Niklas Filipson Reinikainen, chef för Banverket Produktion. Förhandlingar mellan TJ och Swebus Under hösten har bedrivits ett antal förhandlingar mellan TJ och olika Swebus-bolag. Det har ömsom gällt uppsägning på grund av personliga skäl och ömsom nedläggning av säljställen med påföljande arbetsbrist för de anställda. TJ har som bekant inget centralt kollektivavtal med vare sig Swebus eller Swebus Express. Detta är något som inte gagnar någondera parten. I mitten av december kommer förhandling att äga rum om de förändringar av drift-/trafikledarnas uppgifter och roller som genomförts respektive kommer att genomföras. I anslutning till denna förhandling kommer TJ på nytt att argumentera för att parterna borde reglera sina mellanhavanden i ett eget kollektivavtal. Swebus har hittills varit kallsinniga till detta. Björn Karlsson i marginalen 7

8 Hyra personal Arbetsgivare och unga människor brukar bejaka visstidsanställningar, så kallad flexibilitet samt bemanningsföretag. Att hyra in personal ligger i tiden och det är häftigt med företag som omedelbart levererar den personal som ditt företag just nu behöver. När du inte behöver dem längre spolas de ut med badvattnet det vill säga de går tillbaka till bemanningsföretaget och får vänta på nya uppdrag. TJ anser att det finns anledning till en viss försiktighet. Att unga människor anser att det är ok med korta anställningar, dålig trygghet i anställningen och ständigt nya utmaningar och uppdrag ligger delvis i åldern. Merparten unga har ambitioner, utstrålar kompetens och har något att leverera. De anser sig inte behöva facket och det löser sig alltid. I värsta fall utnyttjas de av cyniska arbetsgivare. De flesta är också attraktiva på arbetsmarknaden även om många unga framför allt de med svag utbildning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. När de unga blivit halvgamla, bildat familj och kör skjutsa/hämta-livet fullt ut betyder trygghet i anställningen och tillsvidareanställning betydligt mera. Företagen bryr sig inte särskilt mycket om det. De har till och med slutat att säga att de anställda är företagets viktigaste resurs eftersom de allt för ofta inte heller agerar i den riktningen. Nej, många företag ser bara till pengarna, när de borde bry sig om både pengar och de anställda. Trenden är en ökad användning av bemanningsföretagens personal. I vår bransch har det förekommit måttligt men nu tycks en kraftig ökning vara på gång. EuroMaint säger t ex upp ca 100 anställda som sysslar med ombyggnad av vagnar i Malmö, för att sen hyra in dem från bemanningsföretag. Säga upp och hyra in samma personal. Green Cargo tycks tänka likalunda. Målet är att tjäna pengar och eftersom ändamålet helgar medlen får företaget stå ut med en lite knölig, cynisk personalpolitik så länge den inte uppmärksammas för mycket och ger dålig image och svärtar varumärket. Om man tjänar pengar på att hyra in personal från ett bemanningsföretag är en öppen fråga. Så länge den egna uppsagda personalen står till förfogande är det möjligt. Idén bakforts sid 10 forts från sid 3 Aktuella inrangeringar: Upphandlande part: Nuvarande företag: Nytt företag: Datum för övertagande: de tackar ja (eller nej) till övergång till det nya företaget. Så är det i normalfallet, men ett exempel på motsatsen är BV Produktion, som inte har ambitionen att slutföra inrangeringsförhandlingar före den tidpunkt då de anställda ska svara ja eller nej till att följa med till det nya statliga bolaget BV Produktion (det nya namnet är inte känt, då detta skrivs). Även om riksdagsbeslutet togs så sent som den 19 november har ju inriktningen varit känd mycket länge och Banverket har haft alla möjligheter att bestämma sig för arbetsgivarorganisation och avtalsområde för det nya bolaget samt slutföra inrangeringsförhandlingar. De som drabbas av denna oförmåga är de anställda. TJ är kontinuerligt involverade i inrangeringsförhandlingar som blir följden av såväl upphandlingar som företagsövertagande och omstruktureringar. SL Veolia Tunnelbanan MTR Sverige SL Tågia Tunnelbanan Tunnelbane Bolaget Teknik, TBT Tågia Åmål EuroMaint Rail Värmlandstrafiken Merresor (SJ) Tågkompaniet SL Kundtjänst Biljettkontr Securitas Banverket Produktion Infra Nord AB ICT Green Cargo EDB Alstoms Västerås EuroMaint Rail SL Kundtjänst Call Center Go Excellent SL Veolia SL Centra Go Excellent Banverket, Vägverket Trafikverket Västtrafik m fl SJ DSBFirst Väst Östergötatrafiken SJ DB Regio Sverige Jönköpings Länstrafik SJ Krösatåget DSBFirst Småland

9 TJ Plattform 2009: Full fart framåt Jag tittar hastigt in i Magistern, ett av konferensrummen vid TJ kansli. Jag möts av en lite instängd doft som associerar till här byter brottarna om. I rummet arbetar ombudsman febrilt tillsammans med några fackliga företrädare med delprojektet Vårt erbjudande. TJ Plattform 2009 ska resultera i TJ ska vara det naturliga valet för fackligt medlemskap i vår bransch samt att vi ska kunna behålla våra medlemmar och attrahera nya medlemmar. Detta i ljuset av en omvärld som just nu verkligen är i förändring. MTR har tagit över tunnelbanetrafiken i Stockholm, DB har övertagit trafik i Östergötland, Banverket och Vägverket läggs ned och istället bildas Trafikverket. Detta är bara en del av de många förändringar som sker i omvärlden och som TJ måste kunna hantera så att vi även i fortsättningen förblir och upplevs som ett starkt och tryggt fackligt förbund för våra medlemmar. Delprojektet Omvärld leds av förbundsordföranden Lotta Juliusson. Katarina Lundberg, en av våra klippor på kansliet, har kontakt med våra föreningar och större enheter för att kartlägga hur stor potentialen är för att öka medlemsantalet. Det är en del av uppdraget i delprojektet Marknad, som leds av undertecknad. Utvecklingen av kommunikationen till våra medlemmar leds av Susanne Alemyr i ett särskilt delprojekt. Hemsidan, Svensk Trafiktidning och TJ-aktuellt ifrågasätts och eventuella förändringar kommer sannolikt att föreslås. Ekonomistyrning är alltid viktigt och är också ett delprojekt, vilket leds av vår nye kanslichef och ombudsman Björn Karlsson. Alla delprojekt kan komma att leda till förändringar i våra stadgar. Sådana eventuella stadgeförändringar ska beslutas vid förbundsfullmäktige som nästa gång hålls i maj Stig Blomberg, paragrafryttaren från Hallsberg, är särskilt utsedd att reda ut sådana frågor. Nej, skämt åsido, det krävs verkligen erfarenhet och helhetssyn för att ändra i stadgar och Stig har lång erfarenhet av sådant arbete vilket gör att vi kan känna oss trygga under hans ledning i delprojektet Organisation och demokrati. Arbetet fortskrider i rasande fart och en avrapportering har skett i förbundsstyrelsen 3 4 december. En referensgrupp kommer att granska och diskutera förslagen i februari och därefter kommer en slutrapport att tas fram. Vid förbundsfullmäktige i maj 2010 kommer eventuella nödvändiga beslut att slutligen fattas. Sören Svensson Swebus blir Nobina Genom upphandlingar och regelrätta namnbyten i vår bransch blir det nya namn att lägga på minnet nästan varje vecka. Från 1 december har sålunda Swebus bytt namn till Nobina. Begreppet Swebus Express bibehålls dock för att det är ett etablerat begrepp och därmed kundvänligt. Som en konsekvens av namnbytet blir TJ Swebus-förening TJ Nobinaförening. Värnar arbetsgivarna verkligen om ungdomarna? Det är bestickande när Svenskt Näringsliv tar ungdomsarbetslösheten till intäkt för att argumentera för en uppluckring av lagen om anställningsskydd (LAS). I DN den 23 november 2009 går Urban Bäckström till fränt angrepp på det politiska etablissemanget (såväl det blå som det röda laget) och den svenska fackföreningsrörelsen som han menar bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten genom att värna nuvarande utformning av LAS. Bäckström vill pröva allehanda okonventionella grepp för att minska arbetslösheten bland unga. Bl a föreslås att unga ska kunna använda studielån för att få lärlingsplatser! Det är onekligen ett nytt grepp. Betala för att få arbeta och generera intäkter till näringslivet! Med den typen av argument torde Urban Bäckström ha svårt att få gehör hos vare sig det blå eller röda laget och knappast heller hos fackföreningsrörelsen. Björn Karlsson Fortsatta nerdragningar på Green Cargo Divisionssammanslagning, outsourcing av IT verksamhet och rationaliseringar finns på dagordningen hos TJ-föreningen vid Green Cargo. Det har varit en tuff höst som vi inte riktigt har sett slutet på ännu. Vi befarar att det i slutänden kommer att leda till uppsägningar men jobbar hårt för att hitta andra lösningar. Lotta Juliusson 9i marginalen 9

10 TJ erbjudande Inom ramen för TJ projekt Plattform 2009 arbetar en rad olika delprojekt. Ett delprojekt går under arbetsnamnet Vårt erbjudande och handlar helt enkelt om vad TJ ska erbjuda presumtiva och nuvarande medlemmar samt hur det ska paketeras. TJ kanske är alldeles för lagom och borde arbeta under samma devis som en stor kommun utanför Stockholm allt annat än lagom. TJ kan enligt externa granskare upplevas som mindre engagerande, lite passivt, en smula diffust och med en grad av tråkighet! Det TJ gör är aktivt och engagerande och medför stor medlemsnytta, men det framgår inte särskilt tydligt i säljarbetet. TJ erbjudande är diffust och beskrivs endast ytligt utan engagemang eller inlevelse. Erbjudandet baseras på att något negativt kan eller kommer att hända. Med andra ord det finns en stor förbättringspotential. Det är här delprojektgruppen kommer in. De första sammankomsterna har ägnats åt att kika på vad TJ erbjuder och hur vi presenterar det. Vad finns det för svagheter och hot vad finns det för styrkor och möjligheter? Hur behåller vi den goda trenden på allt fler medlemmar? Ge löften och hålla löften. Foto: Anders Borgqvist, Swebus, ingår i delprojektet Vårt erbjudande. forts från sid 8 om det hela är ju att endast hyra in då personalen verkligen behövs, vilket onekligen låter billigare. Men det tillkommer kostnader. Bemanningsföretaget ska vara vinstgenererande, de kanske inte kan leverera personal just in time, de kanske inte kan leverera rätt kompetens och det ligger kostnader i introduktion av ny personal på en ny arbetsplats. Kostnaderna för upphandling av tjänster från bemanningsföretag är ofta försummade eller underskattade. De fackliga organisationerna bör rimligen kräva ekonomiska analyser av hur kostnaderna för inköp från bemanningsföretag utvecklar sig. Bemanningsföretagen är i mycket en parallell till vad konsultbolag eller enskilda konsulter sen länge stått för. Det kanske då är på sin plats att erinra att nästan varje gång TJ suttit i förhandlingar med företagen angående effektivisering har lönsamheten i första hand kunnat förbättras just genom att eliminera onödiga konsulter. Mer att önska av Securitas SL Kundtjänsts så kallade Biljettkontroll har varit ute på upphandling och redan tidigt i höstas stod det klart att Securitas vunnit upphandlingen och att ett övertagande av verksamheten skulle ske från den 1 januari SL meddelade som vanligt att förutsättningarna för upphandlingen var övertagande av verksamhet och tillämpning av Anställningsskyddslagen 6b. Det är bra. Eftersom TJ har medlemmar vid Kundtjänsten förbereddes inrangeringsförhandlingar på sedvanligt sätt. Det ligger i den övertagande arbetsgivarens sak att ta kontakt med de fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av övergången. Någon sådan kontakt togs inte från Securitas. Med anställda i ca 30 länder varav ca i Sverige och en väl uppbyggd HR-avdelning är det svagt. TJ etablerade dock kontakt och framförde releveanta önskemål vid dessa möten. TJ medlemmar, vilka samtliga återfinns i arbetsledande ställning, bör inordnas i tjänstemannaavtalet Almega Bevaknings- och säkerhetsföretag. Vidare ansåg TJ att Securitas efter djupintervjuer med den administrativa personalen, där TJ medlemmarna ingår, snarast borde kunna ge erbjudanden om placering och arbetsuppgifter till dem som inte ska ingå i den tunnare administration som Securitas tillämpar. Inga svar vid bordet, men Securitas skulle återkomma. På den vägen är det trots att TJ stötte på den 25 november. De anställda administratörerna tvingades svara ja eller nej till erbjudande om anställning vid Securitas den 14 december utan att veta vilket avtal som ska tillämpas för dem, utan att inrangeringsförhandlingar ens inletts (ska ske efter årsskiftet) och utan förslag till placering. Detta sker i det bolag som anser sig vara marknadsledande i Sverige i tillit! 10

11 Inkomstförsäkring bra när det händer Sedan ett flertal år tillbaka har TJ en så kallad inkomstförsäkring. Det är helt enkelt en försäkran att vid arbetslöshet få 80 % av lönen under vissa omständigheter. Försäkringen omfattar alla TJ-medlemmar i aktiv tjänst till och med det år medlemmen fyller 62 år. Foto: Inkomstförsäkringen utgör ett ekonomiskt extra skydd för TJ medlemmar. Som medlem behöver du inte göra någon anmälan till inkomstförsäkringen eller betala någon extra avgift. Den är inbakad i den ordinarie medlemsavgiften till TJ. I den politiska debatten heter det ofta att ersättningen från A-kassan vid arbetslöshet är 80 %. Det är en chimär, eftersom det finns ett tak på kronor. Ersättningen för den inkomsttagare som tjänar kronor per månad blir då kronor. Samma belopp blir det för kronors-mannen och kronorskvinnan på grund av taket. I de senare fallen motsvarar det 60 % respek- Jan Åke Persson, Andreas Getzman, Andreas Gustafsson från SalusAnsvar. tive 50 % och inte några 80%. Det är här TJ inkomstförsäkring kommer in. Den höjer beloppet till faktiska 80 % även för dem med månadslön över kronor. Det är först vid månadslönen kronor som TJ valt att lägga ett tak. I de fall en arbetslös medlem får någon form av avgångsersättning AGE, som kompletterar A-kasseersättningen, utgör inkomstförsäkringen det skikt som ligger mellan A-kassa plus AGE och 80 %. För att inkomstförsäkringen ska kunna falla ut gäller en karenstid på 18 månader som medlem i förbund med inkomstförsäkring. Det betyder att du måste varit med i TJ de senaste 18 månaderna eller i annat fackförbund med inkomstförsäkring och TJ de senaste 18 månaderna. För att inkomstförsäkringen ska gälla krävs dessutom att arbetslösheten har sin grund i så kallad arbetsbrist. Försäkringen gäller till och med det år du fyller 62 år. Den betalas ut under längst 120 dagar, vilket motsvarar ca sex månader, eftersom varje vecka räknas som fem dagar. Försäkringen administreras av SalusAnsvar. De avgifter TJ betalar är månadsavgifter, som grundar sig på antalet medlemmar, prognostiserad arbetslöshetsrisk, lönenivån samt utbetalningstid. Månadsavgiften är satt på det viset att den ska täcka Salus- Ansvar avgifter för hantering av skadefall och administration samt bygga upp en buffert. Från november förra året och till i år har antalet arbetslösa i TJ i stort dubblerats till 56 personer. Kostnaden för inkomstförsäkringen har ökat mer beroende på bland annat fler ersatta dagar per arbetslös och högre lönenivåer. TJ har kanslimässigt täta och goda kontakter med SalusAnsvar för att kontinuerligt stämma av utvecklingen. Försäkringen kostar TJ en bra slant, men utgör ett skydd som är extra viktigt för TJ medlemmar just i tider av oro på arbetsmarknaden. 11

12 POSTTIDNING B Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm Saco-kongressen: Framåt marsch Framblick var temat för Akademikerkongressen november. Vi fanns på plats med ett ombud, Lotta Juliusson, deltog i utskottsarbete och förhandlingar i plenum. Gästtalare vid invigningen var Statsminister Fredrik Reinfeldt som fick oss alla att inse att miljöfrågorna och Köpenhamnmötet har högsta prioritet just nu. Det är en komplicerad process att få ihop världens ledare till ett gemensamt åtagande, vi hoppas att det låter sig göras. Temat för kongressen var som sagt Framblick; livslön, ledarskap, nytänkande, rörlighet och globalisering, stolthet är några ord som kan beskri- va viktiga områden för Saco-förbundens medlemmar. Alla har på något sätt bäring på vårt arbetsliv och kräver att vi lyfter blicken och tittar framåt. Innan kongressen fick jag frågan vilka mina förväntningar var på kongressen - kloka beslut som skapar den plattform Saco behöver för att möta kraven fram till Jag tycker att vi uppnådde det resultatet. Anna Ekström omvaldes till ordförande, Färdriktningen antogs efter mangling i utskotten, nya moderniserade stadgar finns nu på plats och ekonomin är beslutad. I Färdriktning anges ut- gångspunkterna för styrelsens och kansliets arbete under de kommande åren. Under rubrikerna Saco i världen, Bildning och förnyelse, Löner, Arbetsrätten, Tryggheten, Skatterna och Företagandet hittar vi kongressens inriktningsbeslut. Vi har en kongressperiod framför oss som kommer att innehålla både lågkonjunktur och högkonjunktur samtidigt som vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden. Årets kongress gör oss väl rustade att möta de utmaningar framtiden bär med sig. Lotta Juliusson Guld och brons till Borlänge! Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i Svensk Trafik tidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: Birgitta Janby, Borlänge 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Lars Råstock, Kopparberg 3:e pris 5 skraplotter plus äran: Mikael Prenler, Borlänge 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Ulla-Britta Johansson, Örebro 5:e pris 5 skraplotter plus äran: Anders Törnqvist, Stockholm För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. S S G E K U N D E G A T E N S K A N O S A T L D M I L A I H Å G K O N U N A M P A S G S M Å B T V V O T E K R O P P S V I S I T E R I N G R U I N E R A S U S A N D E A N K T A K B A L K T A G E L Ä G S E T E R T A M I L R A E D E T R A M A K N A K O N L I N E G E S T A L T N L A S R A R O T T A V P B O R E A N A O N T M I N I R R A T A V O G A L O T T A T S T A N T Ö V C I G G K O F R E D D I E S K E E M I R E N A T E I S T T R O T S G R U P P N A M N E T

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 Oktober 2011 Årgång 92 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg ledare Höjd medlemsavgift till TJ På annat håll i detta nr informeras om att avgiften för medlemskap

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92 Svensk Trafiktidning 5 November 2011 Årgång 92 Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 4 December 2012 Årgång 93 l e d a r e n Nya utmaningar väntar Novemberdimman ligger som ett täcke över Stockholm när jag tittar ut genom fönstret. Det känns skönt att veta att vi

Läs mer

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

rapport nr 42/2012 på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt

rapport nr 42/2012 på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt rapport nr 42/2012 verkligheten på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt Rapporten VERKLIGHETEN PÅ SPÅRET utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:10

Regeringens proposition 2009/10:10 Regeringens proposition 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer