Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning 2011 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 7 Resultaträkningar 8 Kassaflödesanalyser 8 Balansräkningar per den 31 december 9 Förändring av eget kapital 10 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 34 Flerårsöversikt 35 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Bonnier AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning, sidorna 3 33, omfattande förvaltningsberättelse med förslag till vinst disposition, resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och tilläggsupplysningar. Omslag: Bonniers värld med 175 företag i 16 länder. 2 bonnier ab årsredovisning 2011

3 Förvaltningsberättelse Investeringar i framtiden Den sammanlagda omsättningen för koncernen uppgick till (29 824) Mkr och var därmed oförändrad jämfört med Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 2,5 procent var för Bonnier ett år av stora investeringar i omstrukturering och anpassning till en digital omvärld, samt investeringar i position och innehåll inom Broadcasting-området, säger vd Jonas Bonnier. Vid sidan av en vikande global annonsmarknad under hösten var detta en starkt bidragande orsak till den lägre lönsamheten jämfört med Den globala förändringen på mediemarknaden fortsätter i hög takt och under 2011 har Bonnier tagit stora omställningskostnader av strukturkaraktär inom en rad verksamheter. Huvudparten av försämringen av 2011 års resultat före skatt, som uppgick till 664 (1 000) Mkr, kan hänföras till dessa investeringar i framtiden. Omställningskostnaderna väntas ligga kvar på en hög nivå 2012 för att normaliseras under Målet är naturligtvis att de kostnader vi nu tar ska skapa bästa möjliga förutsättningar för lång siktig tillväxt och lönsamhet. Resultatet före skatt, exklusive avskrivningar på goodwill, uppgick till (1 788) Mkr. Årets resultat efter skatt och minoritetsintressen blev 463 (711) Mkr. Den operativa EBITA-marginalen 1) sjönk från 8,1 procent till 6,4 procent före omstrukturerings- och omställningskostnader samt andra jämförelsestörande och extraordinära poster. i sammandrag Resultat Mkr Nettoomsättning EBITA 1) EBIT Finansnetto Resultat efter finansnetto Årets resultat ) Varav omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster Omsättningen var i princip oförändrad, (29 824) Mkr. Resultatet efter finansnetto blev 664 (1 000) Mkr. Resultatet efter skatt och minoritetsintressen blev 463 (711) Mkr. Räntabiliteten på operativt kapital 1) blev 7 (10) procent och på eget kapital 1) 5 (10) procent. Nettoskulden var vid utgången av året (7 207) Mkr. Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till (7 577) Mkr. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 0,98 (0,95). Ägarförhållanden. Bonnier AB är ett helägt dotterföretag till Bonnier Holding AB, ett dotterföretag till Albert Bonnier AB, som ägs av fler än 70 medlemmar av familjen Bonnier. Adress och organisationsnummer. Bonnier AB-koncernens moder företag är Bonnier AB, med organisationsnummer Bolagets säte och huvudkontorets besöksadress är Kungsgatan 49 och postadressen Stockholm. Internetadressen är Verksamhetsområden. bedriver sin verksamhet inom medieområdet och omfattar böcker, tidskrifter, dagstidningar, tryckt och elektronisk affärsinformation, musik, bio, filmoch tv-produktion, kommersiell lokalradio och internetprodukter. är verksam i 16 länder. Väsentliga externa faktorer för koncernresultatet. De väsentligaste externa faktorerna som påverkar koncernens resultat är utvecklingen av den svenska ekonomin, privatkonsumtionen, reklaminvesteringarna och hushållens förväntningar på framtiden. Motsvarande faktorer i Norden i övrigt, Östeuropa, Tyskland, USA och de övriga marknader på vilka koncernen är verksam har också betydelse för resultatet liksom konkurrenssituationen på de viktigaste mark naderna. Den snabba utvecklingen inom IT och internet medför genomgripande förändringar av medieområdet. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen är hur dessa externa faktorer utvecklas i framtiden. Affärsområden Nettoomsättning per affärsområde Mkr Förändring, % Bonnier Books ,0 Bonnier Magazines ,4 Bonnier Broadcasting & Evening Paper ,3 Bonnier Entertainment ,5 Bonnier Business Press ,8 Bonnier Morning Paper ,1 Other Bonnier AB totalt ,0 Operativt EBITA per affärsområde Mkr Förändring, % Bonnier Books ,0 Bonnier Magazines ,4 Bonnier Broadcasting & Evening Paper ,2 Bonnier Entertainment ,5 Bonnier Business Press ,1 Bonnier Morning Paper ,0 Other Summa operativt EBITA ,0 Strukturkostnader och andra jämförelsestörande poster EBITA Bonnier AB totalt ,2 Bonnier Books omfattar bokförlag och bokklubbar i flera länder. I svenska Bonnierförlagen ingår bl.a. Albert Bonniers Förlag och Wahl ström & Widstrand. I Sverige finns också Semic International, i Finland Tammi och WSOY och i Norge Cappelen Damm (50 procent). Bonnier är genom Bonnier Media den ledande utgivaren av barnböcker i Tyskland och har där också omfattande utgivning av skönlitteratur. Det engelska bokförlaget Bonnier Publishing har dotterföretag i bl.a. Frankrike, Australien och USA. Dessutom ingår Nordens största nätbokhandel Adlibris. Omsättning 2011 var nästintill oförändrad. Ett operativt EBI- TA 1) på 648 (720) Mkr innebär en nedgång, men utgör samtidigt bokverksamhetens näst bästa resultat hittills. Under året stärktes Bonnier som Skandinaviens ledande förlagshus inom allmän- 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. bonnier ab årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse litteratur genom förvärvet av förlaget WSOY från Sanoma i Finland, samtidigt som Bonnier Utbildning avyttrades. Bonnier Magazines består av tre tidskriftsförlag, Bonnier Publications med säten i Köpenhamn och Oslo, Bonnier Tidskrifter i Stockholm samt Bonnier Corporation i USA. Affärsområdet är i första hand inriktat på konsumenttidskrifter men har även en betydande utgivning av business to business-titlar samt gratisdistribuerade tidningar. Magazines är det område där det har skett en betydande minskning i omsättning under Operativa EBITA uppgick till 128 (155) Mkr. Året präglades av ett omställningsarbete som kommer att fortsätta under 2012, inte minst i Bonnier Corp i USA där annonsmarknaden för print fortfarande ligger väsentligt under den nivå vi såg före finanskrisen. Samtidigt ökar den digitala annonsvolymen dramatiskt, vilket innebär en stor potential men även kräver fortsatta investeringar. Bonnier Broadcasting & Evening Paper omfattar tv, radio och kvällstidningar. I affärsområdet ingår TV4 AB med C More Group AB, MTV Media Oy i Finland samt kvällstidningarna Expressen, GT och Kvällsposten. Omsättningen steg under 2011 ytterligare något utifrån fjolårets rekordnivå. Det operativa EBITA föll dock till 917 (1 260) Mkr, efter omfattande investeringar i rättigheter och positioner på samtliga nordiska marknader. Som exempel kan nämnas ompositioneringen av Sjuan (före detta TV4+), nylanseringen av TV11 och satsningen på Nyhetsbolaget och TV4 News. I december fick finska MTV ett nationellt sändningstillstånd för tv-kanalen AVA. Expressens upplaga föll under 2011, men genom kostnadsminskningar och en höjning av lösnummerpriset från 11 till 12 kronor uppnåddes fortsatt stark lönsamhet. Bonnier Entertainment omfattar främst film och musik. I affärsområdet ingår Svensk Filmindustri (SF) med verksamhet i alla nordiska länder samt SF Bio med biografer i Sverige och Norge. Homeenter säljer film och musik i hela Norden. Bonnier Gaming bedriver och marknadsför spelkoncept på nätet. Operativa EBITA blev 273 (280) Mkr. SF Bios marknadsandel i Sverige minskade något på en växande svensk biografmarknad. Samtidigt möjliggörs fortsatt expansion i Norge genom avtalet om byggandet av Festningen Kino i Oslo, som kommer att bli landets största biograf. Bonnier Business Press ger främst ut dagliga affärstidningar. Förutom Dagens Industri i Sverige och Børsen i Danmark utges Äripäev i Estland, Verslo Žinios i Litauen, Delovoj Peterburg i Ryssland, Puls Biznesu i Polen och Finance i Slovenien. Den ryska veckotidningen Delovaja Gazeta Yug ges ut i Krasnodar i Ryssland. I affärsområdet ingår nätsajterna dp.ru i Moskva, rynok. biz i Ukraina samt cv.lt i Litauen. Även Dagens Medicin-gruppen, Medicine Today International, ingår i affärsområdet. Business Press lyckades 2011 förbättra det operativa EBITA till 248 (210) Mkr genom en positiv utveckling såväl för DI i Sverige och Börsen i Danmark som i Östeuropa, där fallet på annonsmarknaden äntligen avstannade och frukterna av konsolideringsarbetet året innan kan börja skördas. Den bulgariska affärstidningen Pari avyttrades under året. Bonnier Morning Paper ger ut dagstidningar i Sverige. Verksamheten består av storstadsmorgontidningarna Dagens Nyheter och Sydsvenskan samt av Premo (50 procent) och de svenska dagspresstryckerierna i Bold Printing Group. Omsättningen var oförändrad och det operativa EBITA uppgick till 84 (115) Mkr. Dagens Nyheter förstärkte sitt resultat genom kostnadsbesparingar tillsammans med en positiv utveckling av annonsförsäljningen på framförallt dn.se. Sydsvenskans annonsintäkter minskade något jämfört med fjolåret och en omfattande omstrukturering genomfördes under andra halvåret. Bonnier avyttrade under hösten 2011 sitt ägande i de tre tidningarna i Skånemedia. Other omfattar framför allt koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Dessutom ingår satsningarna på dels det nya affärsområdet Digital, som är under uppbyggnad, dels kostnaderna för att etablera Bonnier Solutions, ett shared service center för Bonniers nordiska verksamhet. Påverkan på koncernens operativa EBITA för dessa koncerngemensamma aktiviteter blev under ( 310) Mkr. Förvärv och avyttringar. Förvärv genomfördes till ett belopp om 442 Mkr 1). Avyttringarna uppgick till 707 Mkr med en sammanlagd realisationsvinst på 522 Mkr. Årets väsentligaste förvärv och avyttringar var: Bonnier Books AB förvärvade resterande 15 procent av Adlibris AB. Bonnier Kiryat Oy fövärvade WSOY. Bonnier Tidskrifter fövärvade 60 procent av Mediafy AB. Bonnierförlagen avyttrade Bonnier Utbildning AB. Kassaflödespåverkan av årets förvärv och avyttringar uppgick netto till 178 Mkr. Geografisk fördelning Nettoomsättning på geografiska marknader Mkr Förändring, % Sverige ,8 Finland ,5 Norge ,6 Danmark ,1 USA ,0 Tyskland ,0 Övriga marknader ,6 Totalt ,0 Utlandsandelen minskade med 1,5 procentenheter till 43,7 procent. Investeringar och nettoskuld Förändring av nettoskuld i sammandrag Mkr Internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital Netto investeringar i rörelsen Fritt kassaflöde Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde efter förvärv och avyttringar Koncernbidrag, utdelningar m.m Kursdifferenser Förändring av nettoskuld Nettoskulden ökade under året med 230 Mkr. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen uppgick till 0,1 (1,7) procent. 1) Värdena på förvärv och avyttringar avser effekten på nettoskulden. 4 bonnier ab årsredovisning 2011

5 Förvaltningsberättelse s investeringar uppgick till (29) Mkr, varav i materiella anläggningstillgångar 1 (1) Mkr och i aktier och andelar (28) Mkr. s likvida medel uppgick vid utgången av året till 0 (0) Mkr. Kapitalstruktur Operativt kapital 31 dec 31 dec Mkr Materiella och immateriella anläggningstillgångar exkl. goodwill Rörelsekapital Andra finansiella tillgångar Goodwill Operativt kapital Nettoskuld Eget kapital och minoritetsintressen Finansiering av operativt kapital Nettoskuld/eget kapital 1), ggr 0,98 0,95 1) Inklusive minoritetsintressen. För definition se not 38 i årsredovisningen. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen (gearing) blev 0,98 (0,95). Soliditeten 1) minskade med 0,2 procentenheter och uppgick till 31,3 (31,5) procent. Forskning och utveckling. s verksamhet inom forskning och utveckling bedrivs i huvudsak inom respektive af färsområde. Koncerncentralt finns Bonnier Media University samt Bonnier Research & Development. Personal och personalpolicy. Antalet medarbetare uppgick i medeltal till (10 100) personer, en ökning med 44 personer. I moderföretaget var antalet medarbetare i medeltal 38 (49) personer. Bonnier AB värdesätter särskilt talang, entreprenörskap, yrkesskicklighet och integritet och strävar efter att göra det som är rätt och bli bäst på det. Arbetsmiljön är förändringsbenägen och beslutsvägarna korta. Bonnier AB attraherar och utvecklar branschens bästa medarbetare som får goda möjligheter till personlig utveckling och karriär i en arbetsmiljö som präglas av kreativitet, framgång, glädje och lust med högt till tak och flödande idéer. Mer än 250 medarbetare har även under 2011 i en kompetensförsäkring sparat en summa av lönen varje månad samtidigt som företaget skjutit till lika mycket. Programmet, som inleddes 2000, fortsätter Pengarna kan utnyttjas till lön under en framtida utbildning. Flera medarbetare har under året, i samråd med respektive chefer, på detta sätt finansierat sin kompetensutveckling. Vidare drivs inom Bonnier AB en egen utbildningsverksamhet, Bonnier Media University, som ansvarar för inspiration och ledarskapsutveckling för nyckelpersoner i Bonnierkoncernen. Det innefattar internationella utbildningsprogram för ledarskap och affärsutveckling, samt seminarier och konferenser för inspiration och nätverkande. Under 2011 deltog drygt 1000 personer i dessa aktiviteter. Bonnier Media University leder också utdelningen av Stora Journalistpriset i Sverige, Finland och Estland. Corporate Social Responsibility. Detta begrepp, CSR, innefattar miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. har verksamhet i mer än 170 företag i 16 länder. Alla affärsområden skall driva ett aktivt miljöarbete. Affärsområdescheferna har ansvar för miljöarbetet inom respektive affärsområde och VD för varje företag inom koncernen avgör omfattning och former för miljöarbetet i sitt företag i enlighet med Bonnier AB:s miljöpolicy. Strävan är att framställa produkter och tjänster med hjälp av processer och metoder som ger minimal miljöbelastning. Bonnier AB:s CSR Council, där samtliga affärsområden är representerade, är en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan och driver på miljöarbetet samt utarbetar förslag till policies i viktiga frågor. CSR Council rapporterar till koncernledningen. Miljöpåverkan. s dotterföretag DNEX Tryckeriet AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten påverkar huvudsakli gen den yttre miljön genom avdunstning till luft vid hantering av organiska lösningsmedel. Socialt ansvarstagande. Bonnier AB skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen i samhället. Det är ett stort ansvar att erbjuda medarbetarna meningsfulla jobb samt allmänheten och annonsmarknad kultur, nyheter, information, kunskap, analys och underhållning. Bonnier AB välkomnar konsumenternas ökande krav på företagen när det gäller etik och ansvar. strävar efter att produkter och tjänster som köps in framställs under rimliga arbetsförhållanden och ställer krav på leverantörer och samarbetspartners. Barnarbete, diskriminering, bristande hälsa och säkerhet samt skuld slaveri är exempel på missförhållanden som Bonnier AB inte accepterar och strävar efter att undvika genom denna policy och de krav som koncernen ställer på leverantörer. Finanspolicy. s finanspolicy reglerar valutahanteringen. Långsiktiga dotterföretagsinnehav kurssäkras inte. Detta bedöms fördelaktigt från långsiktig riskfördelningssynpunkt och innebär också att kortsiktiga negativa likviditetseffekter undviks. Förutom viss lokal finansiering i respektive dotterföretags valuta koncentreras finansiella transaktioner till moderföretaget och dess finansföretag. s företag arbetar främst i lokal valuta och huvudsakligen på den egna mark naden. Större kursrisker i kommersiella flöden uppkommer därför sällan och terminssäkras vanligtvis. s finanspolicy reglerar ränterisken. Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Normen är att nettoskuldens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 12 ± 4 månader. Styrelsearbetet under året. Styrelsen i Bonnier AB omfattar nio medlemmar valda av aktieägaren och därtill tre medlemmar och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna. Företagets ekonomidirektör var regelmässigt närvarande på sammanträdena, och andra medlemmar av företagsledningen var närvarande som föredragande. Styrelsen hade sex proto koll förda sammanträden under året. Protokollen redovisar utöver fattade beslut också underlag för besluten samt en redovisning av diskussionen under sammanträdena. Sammanträdena följer en i förväg utsänd agenda, och styrelsen får på förhand en fyllig doku mentation över de ämnen som skall behandlas. Arbetet följer en arbetsordning. En ersättningskommitté fattar beslut om lön, incentiveprogram och andra anställningsvillkor för VD. Styrelsen har ett revisionsutskott. Utskottet leds av styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier. Övriga ledamöter är Arne Karlsson (styrelseledamot) och Jonas Nyrén (VD i moderföretaget Bonnier Holding AB). Företagets ekonomi- och finansdirektör Göran Öhrn är föredragande inför utskottet. Företagets revisorer adjungeras till utskottet. Utskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen när det 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. bonnier ab årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse gäller övervakning av riskhanteringen, interna kontrollen i system och processer, finansiella rapporteringen samt revisionen. Arbetet omfattar godkännande av revisorernas riskanalys, revisionsplan och arvode. Vidare omfattas arbetet av genomgång av revisorernas rapportering över sin granskning av förvaltning och intern kontroll, tillämpade redovisningsprinciper, bokslut och årsredovisning. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisorer vid ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar då i sammanfattning sina iakttagelser från årets revision.. I moderföretaget finns huvudsakligen koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Varav fakturering på övriga koncernföretag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat och ställning i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Mkr Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar på goodwill Övriga avskrivningar och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat före skatt Rörelseresultat 2) Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetsandelar i årets resultat 63 5 Årets resultat ) Varav personalkostnader (se även not 9) ) Varav jämförelsestörande poster Förväntningar inför Resultatet för 2012 beror mycket på den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och förväntas bli något bättre än Balansräkning i sammandrag 31 dec 31 dec Mkr Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Räntebärande långa fordringar Andra finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Varulager Kundfordringar Andra omsättningstillgångar Räntebärande korta fordringar 1) Kortfristiga placeringar, kassa, bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar och skulder 1) Strukturreserv Leverantörsskulder Prenumerationsskuld och övriga förskott från kunder Övriga ej räntebärande avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive upplupna och förutbetalda räntor. 6 bonnier ab årsredovisning 2011

7 Förvaltningsberättelse Förändring av eget kapital Mkr Ingående balans eget kapital Utdelning Omräkningsdifferens Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Summa förändring direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående balans eget kapital Kassaflödesanalys i sammandrag Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter betald skatt Poster ej ingående i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Netto investeringar i rörelsen Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning/koncernbidrag Netto upplåning/amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets ingång Årets kassaflöde Kursdifferens Vid årets utgång Styrelsens och VD:s förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserade vinstmedel års resultat Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägaren utdelas 50:52 kr per aktie, totalt I ny räkning överföres Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bonnier AB-koncernens fria egna kapital uppgår före föreslagen utdelning till Mkr och efter denna utdelning till Mkr. Soliditeten är före föreslagen utdelning 31,3 procent och reduceras, om utdelningsförslaget genomförs, med 0,8 procentenheter till 30,5 procent. Denna soliditet är betryggande mot bakgrund av att koncernens verksamhet bedöms komma att bedrivas med vinst och positivt kassaflöde. s fria egna kapital är Mkr före föreslagen utdelning och efter denna utdelning Mkr. Soliditeten är före föreslagen utdelning 67,3 procent och minskar med den föreslagna utdelningen med 0,5 procentenhet till 66,8 procent. redovisar en nettoskuld på Mkr. Likviditeten är betryggande. Det är styrelsens uppfattning att förslaget till vinstdisposition inte hindrar de i koncernen ingående bolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och inte heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Vinstutdelningsförslaget är därför förenligt med de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och beaktar bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen kan försvaras i relation till ABL:s försiktighetsregel i 17 kap st. Utdelningen kommer att betalas den 16 maj I den upprättade årsredovisningen har ett koncernbidrag på 69 Mkr lämnats till moderföretaget Bonnier Holding AB av annat koncernföretag. bonnier ab årsredovisning

8 Resultaträkningar Mkr Not Nettoomsättning 2, , ,3 57,5 54,0 Reklamskatt 46,9 47,8 Övriga rörelseintäkter 9 706,6 299,9 0,7 0, , ,4 58,2 54,6 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 3 256, ,9 Handelsvaror 5 333, ,5 Övriga externa kostnader 6, 7, , ,7 170,5 161,9 Personalkostnader 4, 5, , ,6 84,9 99,3 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar , ,6 2,0 2,1 Övriga rörelsekostnader 59,0 69,3 Summa rörelsens kostnader , ,6 257,4 263,3 Andelar i intresseföretags resultat före skatt 10 41,6 40,0 Rörelseresultat 2, , ,8 199,2 208,7 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag ,3 848,8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 6,0 4,4 62,3 59,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 57,0 29,6 46,7 12,6 Räntekostnader och liknande resultatposter ,0 555,6 352,2 170,7 Summa resultat från finansiella investeringar 355,0 521,6 419,1 750,2 Resultat efter finansiella poster 663, ,2 219,9 541,5 Bokslutsdispositioner 14 40,5 Skatt på årets resultat ,8 283,7 3,9 29,3 Minoritetsandelar i årets resultat 63,2 5,4 Årets resultat 463,3 711,1 216,0 471,7 Kassaflödesanalyser Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 663, ,2 219,9 541,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m , ,1 753,6 143, , ,3 973,5 397,6 Betalda skatter 341,1 528,5 32,0 148,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 765, ,8 941,5 248,7 Förändring av rörelsekapital 314,0 39,3 30,5 38,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 451, ,5 972,0 287,0 Investeringsverksamheten Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar 263,7 906,6 64,2 28,4 Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar 4 507, ,2 0,9 0,9 Nyutlåning 657,8 68,0 Erhållna amorteringar 282,2 757,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 243, ,6 440,7 659,7 Finansieringsverksamheten Nyutlåning/återbetalda fordringar, netto 74,8 625,9 Skulder och fordringar via förvärv och avyttringar 85,6 10,9 Nyupplåning m.m. 972, ,1 566, ,1 Amortering av skuld 907, ,6 826, ,5 Koncernbidrag 142,4 62,1 0,1 Utbetald utdelning 252,2 264,3 271,1 255,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 340, ,7 531,3 946,7 Årets kassaflöde 133,4 229,2 0,0 0,0 Likvida medel vid årets ingång 427,1 228,2 0,0 0,0 Kursdifferens i likvida medel 55,9 30,3 Likvida medel vid årets utgång 349,6 427,1 0,0 0,0 8 bonnier ab årsredovisning 2011

9 Balansräkningar per den 31 december Mkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17, , ,8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,3 336,3 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,2 535,2 Inventarier, verktyg och installationer 29, ,1 673,2 4,6 5,7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar ,0 58, , ,8 4,6 5,7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 32, 34, , ,6 Andelar i intresseföretag 19, 31, ,0 152,5 0,7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 31, 32 49,5 86,7 Räntebärande fordringar 31, 32 56,6 33, , ,0 Ej räntebärande fordringar 31, , ,0 33,6 33, , , , ,2 Summa anläggningstillgångar , , , ,9 Omsättningstillgångar Varulager m.m , ,0 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar ,7 721, ,0 83,7 Ej räntebärande fordringar 21, , ,1 605,6 660, , , ,6 744,4 Kortfristiga placeringar 2,1 3,3 Kassa och bank 347,5 423,9 Summa omsättningstillgångar 8 261, , ,6 744,4 Summa tillgångar , , , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital ( A-aktier och C-aktier) 1) 300,0 300,0 300,0 300,0 Reservfond 91,8 91,8 Bundna reserver 1 501, ,2 Bundet eget kapital i moderföretaget 391,8 391,8 Fria reserver 4 907, ,3 Balanserad vinst , ,6 Årets resultat 463,3 711,1 216,0 471,7 Fritt eget kapital i moderföretaget , ,3 Summa eget kapital 7 172, , , ,1 Obeskattade reserver 41,6 41,7 Minoritetsintressen 409,1 552,5 Avsättningar Räntebärande avsättningar 23, 33, 36, , ,9 166,7 158,9 Ej räntebärande avsättningar 23, ,7 387,2 Summa avsättningar 2 055, ,1 166,7 158,9 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 24, 25, , , , ,5 Ej räntebärande skulder 24 7,9 Summa långfristiga skulder 5 329, , , ,5 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 26, , , , ,5 Ej räntebärande skulder 26, , , ,1 200,6 Summa kortfristiga skulder 9 222, , , ,1 Summa eget kapital och skulder , , , ,3 Ställda säkerheter 36 5,7 51,0 Ansvarsförbindelser ,7 253, , ,4 1) Samtliga aktier är fullt betalda och antalet är detsamma år 2010 och A-aktierna har 1 röst och C-aktierna 10 röster. Aktiernas kvotvärde är 50. bonnier ab årsredovisning

10 Förändring av eget kapital Mkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Belopp vid ingången av , , ,3 381, ,9 Vinstdisposition 381,5 381,5 Utdelning 255,3 255,3 Omräkningsdifferens 374,3 374,3 Lämnade koncernbidrag 109,6 109,6 Skatt koncernbidrag 28,8 28,8 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 14,1 14,1 Årets resultat 711,1 711,1 Totalt Belopp vid ingången av , , ,3 711, ,6 Vinstdisposition 711,1 711,1 Utdelning 271,1 271,1 Omräkningsdifferens 6,4 6,4 Lämnade koncernbidrag 69,0 69,0 Skatt koncernbidrag 18,1 18,1 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 43,7 43,7 Årets resultat 463,3 463,3 Belopp vid utgången av , , ,5 463, ,3 Mkr Aktie kapital Reserv fond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid ingången av ,0 91, ,4 853, ,7 Vinstdisposition 853,5 853,5 Utdelning 255,3 255,3 Årets resultat 471,7 471,7 Totalt Belopp vid ingången av ,0 91, ,6 471, ,1 Vinstdisposition 471,7 471,7 Koncernbidrag 0,1 0,1 Utdelning 271,1 271,1 Årets resultat 216,0 216,0 Belopp vid utgången av ,0 91, ,1 216, ,9 10 bonnier ab årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 bonnier ab årsredovisning 2012 1 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 6 Resultaträkningar 7 Kassaflödesanalyser 7 Balansräkningar per den 31 december 8 Förändring av eget kapital 9 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer