Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning 2011 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 bonnier ab årsredovisning

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 7 Resultaträkningar 8 Kassaflödesanalyser 8 Balansräkningar per den 31 december 9 Förändring av eget kapital 10 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 34 Flerårsöversikt 35 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Bonnier AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning, sidorna 3 33, omfattande förvaltningsberättelse med förslag till vinst disposition, resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och tilläggsupplysningar. Omslag: Bonniers värld med 175 företag i 16 länder. 2 bonnier ab årsredovisning 2011

3 Förvaltningsberättelse Investeringar i framtiden Den sammanlagda omsättningen för koncernen uppgick till (29 824) Mkr och var därmed oförändrad jämfört med Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 2,5 procent var för Bonnier ett år av stora investeringar i omstrukturering och anpassning till en digital omvärld, samt investeringar i position och innehåll inom Broadcasting-området, säger vd Jonas Bonnier. Vid sidan av en vikande global annonsmarknad under hösten var detta en starkt bidragande orsak till den lägre lönsamheten jämfört med Den globala förändringen på mediemarknaden fortsätter i hög takt och under 2011 har Bonnier tagit stora omställningskostnader av strukturkaraktär inom en rad verksamheter. Huvudparten av försämringen av 2011 års resultat före skatt, som uppgick till 664 (1 000) Mkr, kan hänföras till dessa investeringar i framtiden. Omställningskostnaderna väntas ligga kvar på en hög nivå 2012 för att normaliseras under Målet är naturligtvis att de kostnader vi nu tar ska skapa bästa möjliga förutsättningar för lång siktig tillväxt och lönsamhet. Resultatet före skatt, exklusive avskrivningar på goodwill, uppgick till (1 788) Mkr. Årets resultat efter skatt och minoritetsintressen blev 463 (711) Mkr. Den operativa EBITA-marginalen 1) sjönk från 8,1 procent till 6,4 procent före omstrukturerings- och omställningskostnader samt andra jämförelsestörande och extraordinära poster. i sammandrag Resultat Mkr Nettoomsättning EBITA 1) EBIT Finansnetto Resultat efter finansnetto Årets resultat ) Varav omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster Omsättningen var i princip oförändrad, (29 824) Mkr. Resultatet efter finansnetto blev 664 (1 000) Mkr. Resultatet efter skatt och minoritetsintressen blev 463 (711) Mkr. Räntabiliteten på operativt kapital 1) blev 7 (10) procent och på eget kapital 1) 5 (10) procent. Nettoskulden var vid utgången av året (7 207) Mkr. Eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till (7 577) Mkr. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen uppgick till 0,98 (0,95). Ägarförhållanden. Bonnier AB är ett helägt dotterföretag till Bonnier Holding AB, ett dotterföretag till Albert Bonnier AB, som ägs av fler än 70 medlemmar av familjen Bonnier. Adress och organisationsnummer. Bonnier AB-koncernens moder företag är Bonnier AB, med organisationsnummer Bolagets säte och huvudkontorets besöksadress är Kungsgatan 49 och postadressen Stockholm. Internetadressen är Verksamhetsområden. bedriver sin verksamhet inom medieområdet och omfattar böcker, tidskrifter, dagstidningar, tryckt och elektronisk affärsinformation, musik, bio, filmoch tv-produktion, kommersiell lokalradio och internetprodukter. är verksam i 16 länder. Väsentliga externa faktorer för koncernresultatet. De väsentligaste externa faktorerna som påverkar koncernens resultat är utvecklingen av den svenska ekonomin, privatkonsumtionen, reklaminvesteringarna och hushållens förväntningar på framtiden. Motsvarande faktorer i Norden i övrigt, Östeuropa, Tyskland, USA och de övriga marknader på vilka koncernen är verksam har också betydelse för resultatet liksom konkurrenssituationen på de viktigaste mark naderna. Den snabba utvecklingen inom IT och internet medför genomgripande förändringar av medieområdet. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för koncernen är hur dessa externa faktorer utvecklas i framtiden. Affärsområden Nettoomsättning per affärsområde Mkr Förändring, % Bonnier Books ,0 Bonnier Magazines ,4 Bonnier Broadcasting & Evening Paper ,3 Bonnier Entertainment ,5 Bonnier Business Press ,8 Bonnier Morning Paper ,1 Other Bonnier AB totalt ,0 Operativt EBITA per affärsområde Mkr Förändring, % Bonnier Books ,0 Bonnier Magazines ,4 Bonnier Broadcasting & Evening Paper ,2 Bonnier Entertainment ,5 Bonnier Business Press ,1 Bonnier Morning Paper ,0 Other Summa operativt EBITA ,0 Strukturkostnader och andra jämförelsestörande poster EBITA Bonnier AB totalt ,2 Bonnier Books omfattar bokförlag och bokklubbar i flera länder. I svenska Bonnierförlagen ingår bl.a. Albert Bonniers Förlag och Wahl ström & Widstrand. I Sverige finns också Semic International, i Finland Tammi och WSOY och i Norge Cappelen Damm (50 procent). Bonnier är genom Bonnier Media den ledande utgivaren av barnböcker i Tyskland och har där också omfattande utgivning av skönlitteratur. Det engelska bokförlaget Bonnier Publishing har dotterföretag i bl.a. Frankrike, Australien och USA. Dessutom ingår Nordens största nätbokhandel Adlibris. Omsättning 2011 var nästintill oförändrad. Ett operativt EBI- TA 1) på 648 (720) Mkr innebär en nedgång, men utgör samtidigt bokverksamhetens näst bästa resultat hittills. Under året stärktes Bonnier som Skandinaviens ledande förlagshus inom allmän- 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. bonnier ab årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse litteratur genom förvärvet av förlaget WSOY från Sanoma i Finland, samtidigt som Bonnier Utbildning avyttrades. Bonnier Magazines består av tre tidskriftsförlag, Bonnier Publications med säten i Köpenhamn och Oslo, Bonnier Tidskrifter i Stockholm samt Bonnier Corporation i USA. Affärsområdet är i första hand inriktat på konsumenttidskrifter men har även en betydande utgivning av business to business-titlar samt gratisdistribuerade tidningar. Magazines är det område där det har skett en betydande minskning i omsättning under Operativa EBITA uppgick till 128 (155) Mkr. Året präglades av ett omställningsarbete som kommer att fortsätta under 2012, inte minst i Bonnier Corp i USA där annonsmarknaden för print fortfarande ligger väsentligt under den nivå vi såg före finanskrisen. Samtidigt ökar den digitala annonsvolymen dramatiskt, vilket innebär en stor potential men även kräver fortsatta investeringar. Bonnier Broadcasting & Evening Paper omfattar tv, radio och kvällstidningar. I affärsområdet ingår TV4 AB med C More Group AB, MTV Media Oy i Finland samt kvällstidningarna Expressen, GT och Kvällsposten. Omsättningen steg under 2011 ytterligare något utifrån fjolårets rekordnivå. Det operativa EBITA föll dock till 917 (1 260) Mkr, efter omfattande investeringar i rättigheter och positioner på samtliga nordiska marknader. Som exempel kan nämnas ompositioneringen av Sjuan (före detta TV4+), nylanseringen av TV11 och satsningen på Nyhetsbolaget och TV4 News. I december fick finska MTV ett nationellt sändningstillstånd för tv-kanalen AVA. Expressens upplaga föll under 2011, men genom kostnadsminskningar och en höjning av lösnummerpriset från 11 till 12 kronor uppnåddes fortsatt stark lönsamhet. Bonnier Entertainment omfattar främst film och musik. I affärsområdet ingår Svensk Filmindustri (SF) med verksamhet i alla nordiska länder samt SF Bio med biografer i Sverige och Norge. Homeenter säljer film och musik i hela Norden. Bonnier Gaming bedriver och marknadsför spelkoncept på nätet. Operativa EBITA blev 273 (280) Mkr. SF Bios marknadsandel i Sverige minskade något på en växande svensk biografmarknad. Samtidigt möjliggörs fortsatt expansion i Norge genom avtalet om byggandet av Festningen Kino i Oslo, som kommer att bli landets största biograf. Bonnier Business Press ger främst ut dagliga affärstidningar. Förutom Dagens Industri i Sverige och Børsen i Danmark utges Äripäev i Estland, Verslo Žinios i Litauen, Delovoj Peterburg i Ryssland, Puls Biznesu i Polen och Finance i Slovenien. Den ryska veckotidningen Delovaja Gazeta Yug ges ut i Krasnodar i Ryssland. I affärsområdet ingår nätsajterna dp.ru i Moskva, rynok. biz i Ukraina samt cv.lt i Litauen. Även Dagens Medicin-gruppen, Medicine Today International, ingår i affärsområdet. Business Press lyckades 2011 förbättra det operativa EBITA till 248 (210) Mkr genom en positiv utveckling såväl för DI i Sverige och Börsen i Danmark som i Östeuropa, där fallet på annonsmarknaden äntligen avstannade och frukterna av konsolideringsarbetet året innan kan börja skördas. Den bulgariska affärstidningen Pari avyttrades under året. Bonnier Morning Paper ger ut dagstidningar i Sverige. Verksamheten består av storstadsmorgontidningarna Dagens Nyheter och Sydsvenskan samt av Premo (50 procent) och de svenska dagspresstryckerierna i Bold Printing Group. Omsättningen var oförändrad och det operativa EBITA uppgick till 84 (115) Mkr. Dagens Nyheter förstärkte sitt resultat genom kostnadsbesparingar tillsammans med en positiv utveckling av annonsförsäljningen på framförallt dn.se. Sydsvenskans annonsintäkter minskade något jämfört med fjolåret och en omfattande omstrukturering genomfördes under andra halvåret. Bonnier avyttrade under hösten 2011 sitt ägande i de tre tidningarna i Skånemedia. Other omfattar framför allt koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Dessutom ingår satsningarna på dels det nya affärsområdet Digital, som är under uppbyggnad, dels kostnaderna för att etablera Bonnier Solutions, ett shared service center för Bonniers nordiska verksamhet. Påverkan på koncernens operativa EBITA för dessa koncerngemensamma aktiviteter blev under ( 310) Mkr. Förvärv och avyttringar. Förvärv genomfördes till ett belopp om 442 Mkr 1). Avyttringarna uppgick till 707 Mkr med en sammanlagd realisationsvinst på 522 Mkr. Årets väsentligaste förvärv och avyttringar var: Bonnier Books AB förvärvade resterande 15 procent av Adlibris AB. Bonnier Kiryat Oy fövärvade WSOY. Bonnier Tidskrifter fövärvade 60 procent av Mediafy AB. Bonnierförlagen avyttrade Bonnier Utbildning AB. Kassaflödespåverkan av årets förvärv och avyttringar uppgick netto till 178 Mkr. Geografisk fördelning Nettoomsättning på geografiska marknader Mkr Förändring, % Sverige ,8 Finland ,5 Norge ,6 Danmark ,1 USA ,0 Tyskland ,0 Övriga marknader ,6 Totalt ,0 Utlandsandelen minskade med 1,5 procentenheter till 43,7 procent. Investeringar och nettoskuld Förändring av nettoskuld i sammandrag Mkr Internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital Netto investeringar i rörelsen Fritt kassaflöde Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde efter förvärv och avyttringar Koncernbidrag, utdelningar m.m Kursdifferenser Förändring av nettoskuld Nettoskulden ökade under året med 230 Mkr. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen uppgick till 0,1 (1,7) procent. 1) Värdena på förvärv och avyttringar avser effekten på nettoskulden. 4 bonnier ab årsredovisning 2011

5 Förvaltningsberättelse s investeringar uppgick till (29) Mkr, varav i materiella anläggningstillgångar 1 (1) Mkr och i aktier och andelar (28) Mkr. s likvida medel uppgick vid utgången av året till 0 (0) Mkr. Kapitalstruktur Operativt kapital 31 dec 31 dec Mkr Materiella och immateriella anläggningstillgångar exkl. goodwill Rörelsekapital Andra finansiella tillgångar Goodwill Operativt kapital Nettoskuld Eget kapital och minoritetsintressen Finansiering av operativt kapital Nettoskuld/eget kapital 1), ggr 0,98 0,95 1) Inklusive minoritetsintressen. För definition se not 38 i årsredovisningen. Relationen nettoskuld genom eget kapital inklusive minoritetsintressen (gearing) blev 0,98 (0,95). Soliditeten 1) minskade med 0,2 procentenheter och uppgick till 31,3 (31,5) procent. Forskning och utveckling. s verksamhet inom forskning och utveckling bedrivs i huvudsak inom respektive af färsområde. Koncerncentralt finns Bonnier Media University samt Bonnier Research & Development. Personal och personalpolicy. Antalet medarbetare uppgick i medeltal till (10 100) personer, en ökning med 44 personer. I moderföretaget var antalet medarbetare i medeltal 38 (49) personer. Bonnier AB värdesätter särskilt talang, entreprenörskap, yrkesskicklighet och integritet och strävar efter att göra det som är rätt och bli bäst på det. Arbetsmiljön är förändringsbenägen och beslutsvägarna korta. Bonnier AB attraherar och utvecklar branschens bästa medarbetare som får goda möjligheter till personlig utveckling och karriär i en arbetsmiljö som präglas av kreativitet, framgång, glädje och lust med högt till tak och flödande idéer. Mer än 250 medarbetare har även under 2011 i en kompetensförsäkring sparat en summa av lönen varje månad samtidigt som företaget skjutit till lika mycket. Programmet, som inleddes 2000, fortsätter Pengarna kan utnyttjas till lön under en framtida utbildning. Flera medarbetare har under året, i samråd med respektive chefer, på detta sätt finansierat sin kompetensutveckling. Vidare drivs inom Bonnier AB en egen utbildningsverksamhet, Bonnier Media University, som ansvarar för inspiration och ledarskapsutveckling för nyckelpersoner i Bonnierkoncernen. Det innefattar internationella utbildningsprogram för ledarskap och affärsutveckling, samt seminarier och konferenser för inspiration och nätverkande. Under 2011 deltog drygt 1000 personer i dessa aktiviteter. Bonnier Media University leder också utdelningen av Stora Journalistpriset i Sverige, Finland och Estland. Corporate Social Responsibility. Detta begrepp, CSR, innefattar miljöpåverkan och socialt ansvarstagande. har verksamhet i mer än 170 företag i 16 länder. Alla affärsområden skall driva ett aktivt miljöarbete. Affärsområdescheferna har ansvar för miljöarbetet inom respektive affärsområde och VD för varje företag inom koncernen avgör omfattning och former för miljöarbetet i sitt företag i enlighet med Bonnier AB:s miljöpolicy. Strävan är att framställa produkter och tjänster med hjälp av processer och metoder som ger minimal miljöbelastning. Bonnier AB:s CSR Council, där samtliga affärsområden är representerade, är en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan och driver på miljöarbetet samt utarbetar förslag till policies i viktiga frågor. CSR Council rapporterar till koncernledningen. Miljöpåverkan. s dotterföretag DNEX Tryckeriet AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten påverkar huvudsakli gen den yttre miljön genom avdunstning till luft vid hantering av organiska lösningsmedel. Socialt ansvarstagande. Bonnier AB skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen i samhället. Det är ett stort ansvar att erbjuda medarbetarna meningsfulla jobb samt allmänheten och annonsmarknad kultur, nyheter, information, kunskap, analys och underhållning. Bonnier AB välkomnar konsumenternas ökande krav på företagen när det gäller etik och ansvar. strävar efter att produkter och tjänster som köps in framställs under rimliga arbetsförhållanden och ställer krav på leverantörer och samarbetspartners. Barnarbete, diskriminering, bristande hälsa och säkerhet samt skuld slaveri är exempel på missförhållanden som Bonnier AB inte accepterar och strävar efter att undvika genom denna policy och de krav som koncernen ställer på leverantörer. Finanspolicy. s finanspolicy reglerar valutahanteringen. Långsiktiga dotterföretagsinnehav kurssäkras inte. Detta bedöms fördelaktigt från långsiktig riskfördelningssynpunkt och innebär också att kortsiktiga negativa likviditetseffekter undviks. Förutom viss lokal finansiering i respektive dotterföretags valuta koncentreras finansiella transaktioner till moderföretaget och dess finansföretag. s företag arbetar främst i lokal valuta och huvudsakligen på den egna mark naden. Större kursrisker i kommersiella flöden uppkommer därför sällan och terminssäkras vanligtvis. s finanspolicy reglerar ränterisken. Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Normen är att nettoskuldens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 12 ± 4 månader. Styrelsearbetet under året. Styrelsen i Bonnier AB omfattar nio medlemmar valda av aktieägaren och därtill tre medlemmar och tre suppleanter utsedda av de fackliga organisationerna. Företagets ekonomidirektör var regelmässigt närvarande på sammanträdena, och andra medlemmar av företagsledningen var närvarande som föredragande. Styrelsen hade sex proto koll förda sammanträden under året. Protokollen redovisar utöver fattade beslut också underlag för besluten samt en redovisning av diskussionen under sammanträdena. Sammanträdena följer en i förväg utsänd agenda, och styrelsen får på förhand en fyllig doku mentation över de ämnen som skall behandlas. Arbetet följer en arbetsordning. En ersättningskommitté fattar beslut om lön, incentiveprogram och andra anställningsvillkor för VD. Styrelsen har ett revisionsutskott. Utskottet leds av styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier. Övriga ledamöter är Arne Karlsson (styrelseledamot) och Jonas Nyrén (VD i moderföretaget Bonnier Holding AB). Företagets ekonomi- och finansdirektör Göran Öhrn är föredragande inför utskottet. Företagets revisorer adjungeras till utskottet. Utskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen när det 1) För definition se not 38 i årsredovisningen. bonnier ab årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse gäller övervakning av riskhanteringen, interna kontrollen i system och processer, finansiella rapporteringen samt revisionen. Arbetet omfattar godkännande av revisorernas riskanalys, revisionsplan och arvode. Vidare omfattas arbetet av genomgång av revisorernas rapportering över sin granskning av förvaltning och intern kontroll, tillämpade redovisningsprinciper, bokslut och årsredovisning. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisorer vid ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar då i sammanfattning sina iakttagelser från årets revision.. I moderföretaget finns huvudsakligen koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Varav fakturering på övriga koncernföretag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat och ställning i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Mkr Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar på goodwill Övriga avskrivningar och nedskrivningar Andel i intresseföretags resultat före skatt Rörelseresultat 2) Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetsandelar i årets resultat 63 5 Årets resultat ) Varav personalkostnader (se även not 9) ) Varav jämförelsestörande poster Förväntningar inför Resultatet för 2012 beror mycket på den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och förväntas bli något bättre än Balansräkning i sammandrag 31 dec 31 dec Mkr Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Räntebärande långa fordringar Andra finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Varulager Kundfordringar Andra omsättningstillgångar Räntebärande korta fordringar 1) Kortfristiga placeringar, kassa, bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar och skulder 1) Strukturreserv Leverantörsskulder Prenumerationsskuld och övriga förskott från kunder Övriga ej räntebärande avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive upplupna och förutbetalda räntor. 6 bonnier ab årsredovisning 2011

7 Förvaltningsberättelse Förändring av eget kapital Mkr Ingående balans eget kapital Utdelning Omräkningsdifferens Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Summa förändring direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående balans eget kapital Kassaflödesanalys i sammandrag Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter betald skatt Poster ej ingående i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Netto investeringar i rörelsen Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning/koncernbidrag Netto upplåning/amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets ingång Årets kassaflöde Kursdifferens Vid årets utgång Styrelsens och VD:s förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserade vinstmedel års resultat Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägaren utdelas 50:52 kr per aktie, totalt I ny räkning överföres Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bonnier AB-koncernens fria egna kapital uppgår före föreslagen utdelning till Mkr och efter denna utdelning till Mkr. Soliditeten är före föreslagen utdelning 31,3 procent och reduceras, om utdelningsförslaget genomförs, med 0,8 procentenheter till 30,5 procent. Denna soliditet är betryggande mot bakgrund av att koncernens verksamhet bedöms komma att bedrivas med vinst och positivt kassaflöde. s fria egna kapital är Mkr före föreslagen utdelning och efter denna utdelning Mkr. Soliditeten är före föreslagen utdelning 67,3 procent och minskar med den föreslagna utdelningen med 0,5 procentenhet till 66,8 procent. redovisar en nettoskuld på Mkr. Likviditeten är betryggande. Det är styrelsens uppfattning att förslaget till vinstdisposition inte hindrar de i koncernen ingående bolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och inte heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Vinstutdelningsförslaget är därför förenligt med de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och beaktar bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen kan försvaras i relation till ABL:s försiktighetsregel i 17 kap st. Utdelningen kommer att betalas den 16 maj I den upprättade årsredovisningen har ett koncernbidrag på 69 Mkr lämnats till moderföretaget Bonnier Holding AB av annat koncernföretag. bonnier ab årsredovisning

8 Resultaträkningar Mkr Not Nettoomsättning 2, , ,3 57,5 54,0 Reklamskatt 46,9 47,8 Övriga rörelseintäkter 9 706,6 299,9 0,7 0, , ,4 58,2 54,6 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 3 256, ,9 Handelsvaror 5 333, ,5 Övriga externa kostnader 6, 7, , ,7 170,5 161,9 Personalkostnader 4, 5, , ,6 84,9 99,3 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar , ,6 2,0 2,1 Övriga rörelsekostnader 59,0 69,3 Summa rörelsens kostnader , ,6 257,4 263,3 Andelar i intresseföretags resultat före skatt 10 41,6 40,0 Rörelseresultat 2, , ,8 199,2 208,7 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag ,3 848,8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 12 6,0 4,4 62,3 59,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 57,0 29,6 46,7 12,6 Räntekostnader och liknande resultatposter ,0 555,6 352,2 170,7 Summa resultat från finansiella investeringar 355,0 521,6 419,1 750,2 Resultat efter finansiella poster 663, ,2 219,9 541,5 Bokslutsdispositioner 14 40,5 Skatt på årets resultat ,8 283,7 3,9 29,3 Minoritetsandelar i årets resultat 63,2 5,4 Årets resultat 463,3 711,1 216,0 471,7 Kassaflödesanalyser Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 663, ,2 219,9 541,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m , ,1 753,6 143, , ,3 973,5 397,6 Betalda skatter 341,1 528,5 32,0 148,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 765, ,8 941,5 248,7 Förändring av rörelsekapital 314,0 39,3 30,5 38,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 451, ,5 972,0 287,0 Investeringsverksamheten Netto förvärv och avyttringar av verksamheter, aktier och andelar 263,7 906,6 64,2 28,4 Förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar 4 507, ,2 0,9 0,9 Nyutlåning 657,8 68,0 Erhållna amorteringar 282,2 757,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 243, ,6 440,7 659,7 Finansieringsverksamheten Nyutlåning/återbetalda fordringar, netto 74,8 625,9 Skulder och fordringar via förvärv och avyttringar 85,6 10,9 Nyupplåning m.m. 972, ,1 566, ,1 Amortering av skuld 907, ,6 826, ,5 Koncernbidrag 142,4 62,1 0,1 Utbetald utdelning 252,2 264,3 271,1 255,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 340, ,7 531,3 946,7 Årets kassaflöde 133,4 229,2 0,0 0,0 Likvida medel vid årets ingång 427,1 228,2 0,0 0,0 Kursdifferens i likvida medel 55,9 30,3 Likvida medel vid årets utgång 349,6 427,1 0,0 0,0 8 bonnier ab årsredovisning 2011

9 Balansräkningar per den 31 december Mkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17, , ,8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,3 336,3 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,2 535,2 Inventarier, verktyg och installationer 29, ,1 673,2 4,6 5,7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar ,0 58, , ,8 4,6 5,7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 32, 34, , ,6 Andelar i intresseföretag 19, 31, ,0 152,5 0,7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 31, 32 49,5 86,7 Räntebärande fordringar 31, 32 56,6 33, , ,0 Ej räntebärande fordringar 31, , ,0 33,6 33, , , , ,2 Summa anläggningstillgångar , , , ,9 Omsättningstillgångar Varulager m.m , ,0 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar ,7 721, ,0 83,7 Ej räntebärande fordringar 21, , ,1 605,6 660, , , ,6 744,4 Kortfristiga placeringar 2,1 3,3 Kassa och bank 347,5 423,9 Summa omsättningstillgångar 8 261, , ,6 744,4 Summa tillgångar , , , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital ( A-aktier och C-aktier) 1) 300,0 300,0 300,0 300,0 Reservfond 91,8 91,8 Bundna reserver 1 501, ,2 Bundet eget kapital i moderföretaget 391,8 391,8 Fria reserver 4 907, ,3 Balanserad vinst , ,6 Årets resultat 463,3 711,1 216,0 471,7 Fritt eget kapital i moderföretaget , ,3 Summa eget kapital 7 172, , , ,1 Obeskattade reserver 41,6 41,7 Minoritetsintressen 409,1 552,5 Avsättningar Räntebärande avsättningar 23, 33, 36, , ,9 166,7 158,9 Ej räntebärande avsättningar 23, ,7 387,2 Summa avsättningar 2 055, ,1 166,7 158,9 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 24, 25, , , , ,5 Ej räntebärande skulder 24 7,9 Summa långfristiga skulder 5 329, , , ,5 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 26, , , , ,5 Ej räntebärande skulder 26, , , ,1 200,6 Summa kortfristiga skulder 9 222, , , ,1 Summa eget kapital och skulder , , , ,3 Ställda säkerheter 36 5,7 51,0 Ansvarsförbindelser ,7 253, , ,4 1) Samtliga aktier är fullt betalda och antalet är detsamma år 2010 och A-aktierna har 1 röst och C-aktierna 10 röster. Aktiernas kvotvärde är 50. bonnier ab årsredovisning

10 Förändring av eget kapital Mkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Belopp vid ingången av , , ,3 381, ,9 Vinstdisposition 381,5 381,5 Utdelning 255,3 255,3 Omräkningsdifferens 374,3 374,3 Lämnade koncernbidrag 109,6 109,6 Skatt koncernbidrag 28,8 28,8 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 14,1 14,1 Årets resultat 711,1 711,1 Totalt Belopp vid ingången av , , ,3 711, ,6 Vinstdisposition 711,1 711,1 Utdelning 271,1 271,1 Omräkningsdifferens 6,4 6,4 Lämnade koncernbidrag 69,0 69,0 Skatt koncernbidrag 18,1 18,1 Förskjutningar mellan bundna och fria reserver 43,7 43,7 Årets resultat 463,3 463,3 Belopp vid utgången av , , ,5 463, ,3 Mkr Aktie kapital Reserv fond Balanserad vinst Årets resultat Belopp vid ingången av ,0 91, ,4 853, ,7 Vinstdisposition 853,5 853,5 Utdelning 255,3 255,3 Årets resultat 471,7 471,7 Totalt Belopp vid ingången av ,0 91, ,6 471, ,1 Vinstdisposition 471,7 471,7 Koncernbidrag 0,1 0,1 Utdelning 271,1 271,1 Årets resultat 216,0 216,0 Belopp vid utgången av ,0 91, ,1 216, ,9 10 bonnier ab årsredovisning 2011

11 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bonnier AB är inte börsnoterat och följer därför inte International Financial Reporting Standards, IFRS. Däremot följer Bonnier AB det tidigare Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och uttalanden (URA) i den utsträckning dessa enligt Bokföringsnämnden är tillämpliga för icke noterade företag. s värderingsprinciper överensstämmer med dessa rekommendationer medan Bonnier AB avviker från vissa av kraven på upplysningar. För resultaträkningen tillämpas kostnadsslagsindelning. Denna uppställningsform överensstämmer bättre än funktionsindelning med koncernens interna styrsystem. Under 2011 bytte dotterföreget C More Entertainment AB redovisningsprincip för intäkter via distributör. Tidigare redovisades försäljningen från distributör som Nettoomsättning och distributörens provision som Övriga externa kostnader. Nu redovisas försäljningen, efter avdrag för distributörens provision, som Nettoomsättning. För 2010 har jämförelsetalen för Nettoomsättningen justerats med 753,6 Mkr. Motsvarande minskning har gjorts av Övriga externa kostnader. Koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår dotterföretag, där moderföretaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden (se dock ovan), vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fast ställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår häri genom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. När det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna har varit högre än det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnaden redovisats som koncernmässig goodwill. Utländska dotterföretag omräknas till SEK enligt dagskursmetoden, vilket innebär att samtliga balansposter omräknas till balansdagens kurs, medan resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Härigenom uppkommen omräkningsdifferens förs direkt till bundna och fria reserver i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med resultat avseende tiden efter förvärvet. Under året avyttrade företag ingår i koncernredovisningen med resultat fram till tiden för försäljning. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Intresseföretagsredovisning. Som intresseföretag betraktas företag över vilka moderföretaget har ett betydande inflytande, vilket är de företag som inte är dotterföretag men där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av röstetalet för samtliga andelar. Se not 10 och not 19. Intresseföretagen redovisas i koncernredovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden i enlighet med RR 13. Kapital andelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av intresseföretagens resultat efter finansiella poster på särskild rad som del av koncernens rörelse resultat. Andelar i intresseföretagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I balansräkningen redovisas andelar i intresse företag under finansiella anläggningstillgångar. Posten ökas respektive minskas med andel av resultatet efter avdrag för eventuell erhållen utdelning. Vissa intresseföretag som är handelsbolag, främst ägda av SF Bio AB, har redovisats på sätt som framgår av RR 13, bilaga 1. Joint ventures. Som joint ventures klassificeras verksamheter där Bonnier AB är samägare enligt avtal om gemensamt bestämmande inflytande. är enbart engagerad i joint ventures som utgör en egen juridisk enhet och dessa redovisas i koncernens bokslut enligt klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att koncernens andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i det gemensamt styrda företaget slås ihop post för post med motsvarande poster i koncernens resultat- och balansräkning. I moderföretaget redovisas andelar i samägda företag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Kassaflödesanalyser. Kassaflödesanalyserna har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak tioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel har förutom kassa- och banktillgodohavanden även klassificerats finansiella instrument utsatta för endast en obetydlig risk för fluktuationer, vilka handlas på en öppen marknad till kända belopp eller med en löptid på högst tre månader. Anläggningstillgångar. Avskrivningar enligt plan på mate riella och immateriella anläggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvärden och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. Härvid tillämpas följande årliga avskrivningar: Immateriella tillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5 20 procent 1 5 procent 5 33 procent 5 33 procent På immateriella tillgångar tillämpas normalt 20 procents avskrivning. På anskaffningsvärden över 5 Mkr kan en lägre procentsats användas om särskilda skäl motiverar detta. De väsentligaste avvikelserna från 20 procents avskrivning på immateriella tillgångar är följande: Goodwill uppkommen vid förvärvet av Sydsvenska Dagbladets AB skrivs av med 5 procent per år. Goodwillen kan hänföras till det särskilda värde som de förvärvade tidningarnas utgivningsbevis har, samt den betydande ställning tidningarna har på de lokala markna derna i Skåne. Samma avskrivningsprocent på goodwill tillämpades för Sydsvenska Dagbladets AB:s förvärv av Allehanda Syd-gruppen med de lokalt mycket starka tidningarna Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda. Sak samma gällde vid tillämpningen av kapitalandelsmetoden för förvärvet av Kristianstadsbladet AB och motiverades med den starka ställning Kristianstadsbladet hade på sin marknad. År 2002 omstrukturerades verksamheten och de tre tidningarna bildade Skånemedia AB. Med anpassning till tidigare tidplan skrivs goodwill i detta bolag av på 18 år. Verksamheten i Skånemedia avyttrades i slutet av procents goodwillavskrivning tillämpas på tv-verksamheten. Det motiveras med innehavet av flera starka varumärken på tvmarknaden i Norden. 5 procents goodwillavskrivning tillämpas på Bonnier Corporation (innehav 80%) och motiveras av företagets starka ställning inom specialtidskrifter för sport, fiske, båt och vetenskap samt ledande titlar för nya och blivande föräldrar. 5 procents avskrivning tillämpas på goodwill från förvärvet av Cappelen Damm Holding AS (ägarandel 50%) och motiveras av företagets starka ställning som en av Norges största förlagskoncerner med en bred marknadsbas och en högkvalitativ utgivning inom alla litteraturområden. 6,67 procents avskrivning (15 år) tillämpas på AB Kvällstidningen Expressens förvärv av GT och motiveras av den starka ställning som tidningen har på den lokala marknaden i Göteborg. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på de tyska bokförlagen arsedition GmbH, Ullstein Buchverlage GmbH och Thienemann Verlag GmbH samt The Five Mile Press Pty. Ltd. i Australien och det engelska barnboksförlaget The Templar Company Ltd., vilket motiveras med att verksamheterna är stabila med innehav av starka boktitlar. 10 procents avskrivning tillämpas på Weldon Owen Publishing, Inc., i USA, vilket motiveras av företagets ledande ställning inom varumärkeslitteraturen. bonnier ab årsredovisning

12 Not 1 forts. 10 procents avskrivning tillämpas på Adlibris AB och motiveras av företagets starka ställning som den dominerande internetbokhandeln på den svenska marknaden. 10 procents avskrivning tillämpas tillika på Idé-Nyt A/S vilket motiveras av att tidningen är ett etablerat varumärke och marknadsledare inom kuponghäftesutgivning i Danmark. Samma avskrivningsplan har också Forlaget Benjamin ApS, beroende på den starka ställning som företaget har på den danska marknaden för utgivning av tidskrifter. 10 procents avskrivning tillämpas på goodwill vid förvärvet av det ryska specialtidningsförlaget Bonnier Publications, OOO och motiveras av företagets starka ställning på sin marknad. 10 procents avskrivning tillämpas på Suorayhtiöt Oy, vilket motiveras av företagets starka ställning inom bl. a. kuponghäftesutgivning i Finland. Avskrivning med 10 procent på Discshop Svenska Näthandel AB och Soft Capital Investment AB motiveras av verksamheternas betydande andelar på en växande marknad. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på Norsk Helseinformatikk AS, vilket motiveras av företagets starka ställning inom hälsoinformation i Norge. 10 procents avskrivning tillämpas på Företagslitteratur Sverige AB och motiveras av att företaget är väletablerat inom sin branch och har agerat på marknaden under lång tid. Verksamheten är lönsam, har en stark tillväxt och en bred kundgrupp. Goodwill avseende förvärv av Mediafy AB skrivs av med 10 procent per år då bolaget expanderar kraftigt inom området försäljning av tidskriftsprenumerationer på webben, i Sverige under namnet Tidningskungen, och har en plattform som möjliggör fortsatt tillväxt på nya marknader. 10 procents goodwillavskrivning tillämpas på Tailsweep AB, vilket motiveras av företagets starka ställning på en växande marknad. På förvärvade film- och sändningsrättigheter tillämpas individuell avskrivning beroende på förutsättningarna i respektive kontrakt. För DNEX Tryckeriets Akallaanläggning samt Sydsvenskan Tryck AB:s anläggning i Fosie antages byggnader och mark ha en nyttjandeperiod på 40 år. Byggnadsinventariernas nyttjandeperiod beräknas till 15 år. För pressarna antages 20 års nyttjandeperiod och för övrig utrustning uppskattas nyttjandeperioden till 10 år. Nyttjandeperioden inom varje huvudkategori är ett genomsnitt, och inom varje kategori finns utrustning med såväl kortare som längre beräknad nyttjandeperiod. Tryckerierna var, främst vad avser fyrfärgsmöjligheter och iblad ning on-line, redan från starten dimensionerade till en över tiden förväntad växande efterfrågan, då detta bedömdes vara rationellare än en successiv kapacitetsuppbyggnad. I avskrivningsplanen beaktades att kapacitetsutnyttjandet successivt skulle stiga under de första 10 åren från produktionsstart, vilken var 1993 för Akalla och 1994 för Fosie. Härigenom skulle ett bättre samband uppnås mellan kostnader och intäkter. I samband med Bonnier AB:s förvärv av Akallaanläggningen 1998 ändrades avskrivningsmodellen. Det då fastställda anskaffningsvärdet skrivs av enligt plan med en rak avskrivning under resterande tid av den avskrivningsperiod som redovisats ovan. Modellen med avskrivningar baserade på successivt ökat kapacitetsutnyttjande tillämpas dock även fortsättningsvis för Fosie. För nyanskaffad utrustning tillämpas rak avskrivning med ovan nämnda nyttjandeperioder. Månad för månad-avskrivning tillämpas, innebärande att tillgångar anskaffade i januari, och som skrivs av på fem år, det första året skrivs av med 20 procent, medan tillgångar anskaffade i december skrivs av med 1/12 av 20 procent. Film- och sändningsrättigheter redovisas under rubriken Filmrättigheter. Kostnaderna för dessa redovisas under rubriken Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Garanterad royalty, redovisad som Förutbetalda kostnader, kostnadsförs efter individuell prövning med hänsyn till framtida beräknade intäkter. Royaltykostnader ingår i Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Immateriella investeringar som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år och som är av väsentlig storlek aktiveras och skrivs av efter en försiktigt beräknad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångarna redovisas på balansräkningens tillgångs sida till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar samt med tillägg för eventuella uppskrivningar. Negativ goodwill. Negativ koncerngoodwill utgörs av det belopp varmed verkligt värde på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar överstiger anskaffningsvärdet. Negativ goodwill redovisas som Ej räntebärande avsättningar. I den omfattning som negativ goodwill hör samman med förväntningar om framtida förluster och kostnader som har identifierats i förvärvet och som kan mätas på ett tillförlitligt sätt men som inte representerar identifierbara skulder, redovisas denna andel av den negativa goodwillen i resultaträkningen när de framtida förlusterna och kostnaderna realiseras. Eventuell återstående negativ goodwill, som inte överstiger verkligt värde på de anskaffade icke-monetära tillgångarna, redovisas i resultaträkningen periodiserat över den återstående vägda genomsnittliga nyttjandetiden för dessa tillgångar. Den del av negativ goodwill som överstiger verkligt värde av dessa tillgångar redovisas omedelbart i resultaträkningen. Upplösning av negativ goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningar. När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Leasing. Ingångna finansiella leasingavtal gäller i huvudsak billeasing, vilkas belopp inte har någon väsentlig betydelse för en bedömning av koncernens ställning och resultat. ingick 2010 ett finansiellt leasingavtal avseende Strand boulevarden 130 i Köpenhamn. Fastigheten som i allt väsentligt utnyttjas av koncernen, har sålts till Danske Leasing A/S. Hyresnivån är marknadsmässig. Avtalet rymmer återköpsrätt 2016 till ett fast pris. Operationella leasingavtal av betydelse avser främst hyresavtal samt ett fåtal övriga leasingavtal. Se vidare not 6. Fordringar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta. Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i enskilda företag i enlighet med RR 8 efter balansdagens kurs. Framkomna kursvinster avräknas mot kursförluster oavsett valuta. Kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Jämförelsestörande poster. Resultatet från jämförelsestörande poster redovisas i not till Resultaträkning i sammandrag på sidan 6 i förvaltningsberättelsen. Jämförelsestörande poster specificeras i not 9. Värdering av varulager. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningskostnaden beräknad enligt FIFU och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen alternativt till 97 procent av anskaffningskostnaden. 12 bonnier ab årsredovisning 2011

13 Not 1 forts. Redovisning av intäkter och kostnader. Försäljning av varor redo visas vid leverans till kund, enligt försäljningsvillkoren. Annonsintäkter redovisas netto. Bruttointäkten reduceras med rabatter samt med på intäkten belöpande reklamskatt. Upplageintäkterna redovisas netto. Bruttointäkten reduceras med provisioner och med eventuellt förekommande rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, och royalty och liknande i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Övriga rörelseintäkter omfattar intäkter som inte är relaterade till företagets löpande verksamhet. Reklamskatt enligt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam har 2011 utgått med 3 (3) procent av beskattningsvärdet. Statlig samdistributionsersättning och ett fåtal mindre övriga kostnadsersättningar redovisas som kostnadsreduktioner. Ersättningar till anställda. tillämpar RR 29 för redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner. Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I Sverige och Tyskland omfattas de anställda främst av förmånsbestämda pensionsplaner och i övriga länder främst av avgiftsbestämda planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De förmånsbestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar. Beträffande förmånsbestämda planer beräknas pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen enligt aktuariella grunder. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets åtaganden värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar de aktuella åtagandena. Räntekostnad med avräkning av förväntad avkastning på förvaltningstillgångar klassificeras som en finansiell kostnad. Övriga kostnadsposter i pensionskostnaden belastar rörelseresultatet. Om den pensionskostnad och pensionsavsättning som fastställs för svenska planer enligt RR 29 avviker från motsvarande belopp enligt FAR SRS:s rekommendation RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad, redovisas även en kostnad för särskild löneskatt på mellanskillnaden, i enlighet med URA 43. Den beskrivna redovisningsprincipen för förmånsbestämda pensionsplaner ovan tillämpas bara i koncernredovisningen. redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt RedR 4. har utfäst förmånsbaserade pensioner till anställda. s förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivån, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. Detta nuvärde har beräknats enligt aktuariella grunder, och utgår från de löne- och pensionsnivåer som råder vid balansdagen. Pensionsåtagandena redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsåtaganden för tjänstemän som är tryggade genom försäkring i Alecta redovisas i moderföretaget som en avgiftsbestämd plan. Räntedelen i årets pensionskostnad redovisas bland finansiella kostnader. Den därvid använda räntesatsen är av PRI angivna 4,5 (5,0) procent. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Forsknings- och utvecklingsarbeten. Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Även utgifterna för utveckling kostnadsförs normalt löpande när de uppkommer. Dessa kostnader avser främst utveckling av nya förlagsprodukter på papper och elektroniskt och uppfyller normalt inte kriterierna i RR 15 för att redovisas som tillgång i balansräkningen. Vissa större utvecklingsprojekt har aktiverats och skrivs av över den beräknade nyttjandeperioden. Programvaror. Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Ut gifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för koncernens räkning balanseras om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaderna. Lånekostnader. För vissa större investeringar har räntekostnader under uppförandetiden aktiverats i koncernredovisningen. Någon aktivering har däremot inte skett i respektive dotterföretag. Skatteeffekten har beaktats och redovisats som uppskjuten skatteskuld. Inkomstskatter. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresse företags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatte effekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skatte mässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom värdering av underskottsavdrag och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sanno likt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderföretaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. bonnier ab årsredovisning

14 Not 2 Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Mkr Bonnier Books 6 267, ,0 Bonnier Magazines 5 351, ,5 Bonnier Broadcasting & Evening Paper 9 436, ,5 Bonnier Entertainment 3 809, ,8 Bonnier Business Press 1 877, ,9 Bonnier Morning Paper 3 403, ,9 Other 325,9 314,3 57,5 54,0 Nettoomsättning totalt , ,3 57,5 54,0 Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Mkr Sverige , ,0 54,2 50,4 Finland 3 712, ,1 Norge 2 579, ,7 2,3 2,5 Danmark 2 000, ,4 0,1 USA 1 884, ,7 Tyskland 1 677, ,7 Ryssland 167,4 171,9 Storbritannien 141,1 145,9 1,0 1,0 Australien 130,0 113,0 Polen 105,8 100,8 Österrike 100,4 111,4 Slovenien 93,5 100,0 Frankrike 92,8 116,4 Estland 77,3 70,5 Schweiz 72,3 108,4 Nederländerna 57,6 53,9 Litauen 31,9 30,1 Italien 15,5 13,0 Spanien 13,4 14,9 Övriga marknader 80,6 127,5 Nettoomsättning totalt , ,3 57,5 54,0 Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Mkr Bonnier Books 805,2 615,5 Bonnier Magazines 55,9 37,1 Bonnier Broadcasting & Evening Paper 428, ,3 Bonnier Entertainment 192,5 268,3 Bonnier Business Press 218,8 190,0 Bonnier Morning Paper 187,2 44,0 Other 757,6 561,2 199,2 208,7 Rörelseresultat totalt 1 018, ,8 199,2 208,7 Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp, % 23,1 20,2 Försäljning, % 60,2 61,5 Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas i normalfallet ett pris som svarar mot lägsta pris vid transaktioner med externa parter. 14 bonnier ab årsredovisning 2011

15 Not 4 Medelantal anställda m.m. Medelantal anställda Antal anställda varav kvinnor, % Antal anställda varav kvinnor, % Dotterföretag Sverige USA Danmark Finland Tyskland Ryssland Norge Polen Estland Slovenien Litauen Storbritannien Australien Bulgarien Frankrike Ukraina Malta 4 Belgien 2 50 Dotterföretag Joint ventures i Norge Medelantalet anställda beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda vid skilda tidpunkter under året. Deltider omräknas till heltider. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen varav kvinnor, % Antal på balansdagen varav kvinnor, % Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare bonnier ab årsredovisning

16 Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Principer för ersättning till styrelse och ledande befattnings havare Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vissa medlemmar i styrelsen för Bonnier AB erhåller även arvode för arbete i koncernföretags styrelser. Årsstämmovalda styrelseledamöter anställda inom Bonnier AB med dotterföretag erhåller liksom arbetstagarrepresentanterna inget styrelsearvode från Bonnier AB-koncernen. Ordföranden arvoderas av Bonnier Holding AB, moderföretag till Bonnier AB. En ersättningskommitté (styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier samt ledamöterna Pontus Bonnier och Arne Karlsson) fattar beslut om anställningsvillkor för VD. Anställningsvillkoren för andra ledande befattningshavare beslutas av VD i samråd med styrelsens ordförande. Rörliga lönedelar benämnda tantiem eller bonus har tak angivet i krontal eller i procent av grundlönen. Avtal om avgångsvederlag och uppsägningstid För VD gäller en uppsägningstid på 6 månader från VD:s sida och 18 månader från företagets sida. Något avgångsvederlag utgår inte. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden i huvudsak mellan 6 och 12 månader. Uppsägningstiden från företagets sida regleras i avtal, och därutöver finns i vissa fall även avtal om avgångsvederlag Mkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 46,3 36,8 16,1 58,5 41,5 17,8 Dotterföretag 4 854, ,3 433, , ,6 471,8 Joint ventures 165,4 42,0 15,6 167,0 41,1 14, , ,1 465, , ,2 504,2 Av moderföretagets pensionskostnader avser 0,7 (1,4) Mkr nuvarande VD och 6,9 (6,3) Mkr styrelse och tidigare VD:ar (inkl. vice verkställande direktörer). Bolagets skuldförda pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 85,5 (90,2) Mkr. Av koncernens pensionskostnader avser 32,4 (29,6) Mkr styrelser och verkställande direktörer. s skuldförda pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 194,8 (196,6) Mkr. Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse och VD och Övriga anställda: Mkr Styrelse och VD (varav tan tiem o. dyl.) Övriga anställda Styrelse och VD (varav tan tiem o. dyl.) Övriga anställda 9,4 1,3 36,9 9,8 1,9 48,7 Dotterföretag 206,1 49, ,7 201,6 44, ,3 Joint ventures 2,5 0,5 162,9 2,3 164,7 218,0 50, ,5 213,7 46, ,7 16 bonnier ab årsredovisning 2011

17 Not 6 Leasingavtal Mkr Finansiella leasingavtal har ett finansiellt leasingavtal aveende Strandboulevarden 130, se nedan. Övriga ingångna finansiella leasingavtal gäller i allt väsentligt billeasing. Operationella leasingavtal Operationella leasingavtal av väsentlig betydelse avser främst hyresavtal samt ett fåtal övriga leasingavtal. Årets leasingavgifter 856,6 892,7 11,0 11,8 Avtalade framtida leasingavgifter Inom ett år 849,8 787,7 8,8 6,2 Senare än ett men inom fem år 2 450, ,7 18,7 18,9 Senare än fem år 1 531, , avyttrade Bonnier Publications A/S sin fastighet med adress Strandboulevarden 130 i Köpenhamn till Danske Leasing A/S. Fastigheten utnyttjas i allt väsentligt av säljaren, som betalar marknadsmässig hyra. Bonnier AB har iklätt sig ett solidariskt hyresrättsavtal. Bonnier Publications A/S har rätt men ingen skyldighet att 2016 köpa tillbaka fastigheten till ett fast pris. Not 7 Arvode till revisorer Mkr Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdraget 17,2 18,4 1,6 1,9 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1,7 0,5 0,2 Skatterådgivning 1,8 1,9 0,4 0,5 Övriga tjänster 9,1 5,5 2,2 2,6 KPMG AB Revisionsuppdraget 2,8 3,5 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,3 Skatterådgivning 0,3 1,1 Övriga tjänster 0,6 0,7 Övriga revisorer Revisionsuppdraget 3,5 3,1 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,4 0,4 Skatterådgivning 1,4 2,2 Övriga tjänster 1,3 0,3 Summa 40,3 37,9 4,4 5,0 Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Mkr Immateriella anläggningstillgångar (se även not 28) 4 649, ,7 Materiella anläggningstillgångar (se även not 18 och not 29) 397,8 405,9 2,0 2,1 Summa 5 046, ,6 2,0 2,1 bonnier ab årsredovisning

18 Not 9 Jämförelsestörande poster Mkr Realisationsresultat på sålda dotterföretag och intresseföretag 522,3 158,4 Strukturkostnader 115,1 78,4 Summa 407,2 80,0 De jämförelsestörande posterna redovisas på följande rader i resultaträkningen: Övriga rörelseintäkter 558,9 164,0 Övriga externa kostnader 36,6 5,6 Personalkostnader 115,1 78,4 Summa 407,2 80,0 Not 10 Andelar i intresseföretags resultat före skatt s andel i intresseföretag med icke oväsentligt resultat och eget kapital redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandels metoden på sätt som framgår av not 1. Resultatandelar före skatt redovisas på särskild rad som del i rörelseresultatet och fördelar sig mellan intresseföretagen enligt följande: Ägarandel, % Mkr Borås Tidning Tryckeri AB 50,0 12,1 10,2 HemNet Service HNS AB 1) 0,0 4,9 1,7 Nordic World AS 50,0 2,6 1,1 SF Kino Stavanger/Sandnes AS 49,0 3,8 6,0 Tidningarnas Telegrambyrå AB 30,0 15,0 12,6 Tidsam AB 42,5 11,3 7,2 Övriga 2,9 3,4 Summa 41,6 40,0 1) Företaget sålt Not 11 Resultat från andelar i dotterföretag Mkr Dotterföretag Utdelningar 5 615,3 628,1 Utdelningar som koncernbidrag 492,7 508,6 Resultat vid försäljning av aktier 40,1 11,8 Nedskrivningar 5 366,8 223,4 Förlusttäckning som koncernbidrag 38,8 52,7 Summa 662,3 848,8 Not 12 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Mkr Utdelningar 1,9 1,3 Ränteintäkter från koncernföretag 5,3 61,4 61,6 Övriga ränteintäkter 1,7 1,0 Realisationsresultat vid försäljningar 3,5 2,5 0,9 Nedskrivningar 6,4 0,4 2,1 Summa 6,0 4,4 62,3 59,5 18 bonnier ab årsredovisning 2011

19 Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande resultatposter Mkr Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från koncernföretag 3,6 0,4 26,1 7,4 Övriga ränteintäkter 53,4 29,2 20,6 5,2 Summa 57,0 29,6 46,7 12,6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag 13,2 2,6 136,5 126,1 Övriga räntekostnader 404,8 553,0 86,4 52,2 Kursdifferenser 129,3 7,6 Summa 418,0 555,6 352,2 170,7 Not 14 Bokslutsdispositioner Mkr Periodiseringsfond 40,9 Överavskrivningar 0,4 Summa 40,5 Not 15 Skatt på årets resultat Mkr Aktuell skattekostnad 343,4 424,0 3,6 32,4 Uppskjuten skatteintäkt/skattekostnad 95,2 156,4 0,3 3,1 Andel i intresseföretags skatt 15,6 16,1 Skatt på årets resultat 263,8 283,7 3,9 29,3 Skatteeffekt av koncernbidrag, som redovisas direkt mot eget kapital 18,1 28,8 Betalda skatter 341,1 527,1 32,0 Not 16 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Mkr Avskrivningar och nedskrivningar 5 046, , ,8 227,6 Anteciperade utdelningar, koncernbidrag 4 853,5 367,5 Resultat från andelar i intresseföretag 41,6 30,3 Realisationsresultat 576,3 153,5 40,1 11,8 Upplupna ränteintäkter och räntekostnader 12,9 93,7 45,4 34,5 Orealiserade kursdifferenser 143,0 58,9 Övrigt 0,8 382,6 9,8 8,6 Summa 4 442, ,1 753,6 143,9 bonnier ab årsredovisning

20 Not 17 Immateriella anläggningstillgångar Mkr Goodwill 8 628, ,1 Förlagsrätter 1,6 2,1 Filmrättigheter 2 649, ,5 Förskott till leverantörer 856, ,5 Övriga immateriella anläggningstillgångar 488,6 396,6 Summa , ,8 Väsentliga goodwillposter: Mkr Anskaffningsvärde Planenligt restvärde Kvarstående antal år Tv-verksamheten 7 392, ,3 16,9 Bonnier Corporation 1 963, ,6 15,2 Tidnings AB Marieberg 1 870,6 Forlaget Benjamin ApS 290,3 138,9 7,8 Adlibris AB 289,1 174,8 9,0 Cappelen Damm Holding AS 227,9 193,3 16,8 Sydsvenska Dagbladets AB 224,6 27,7 2,5 Weldon Owen Publishing, Inc. 196,4 83,5 4,3 Ullstein Buchverlage GmbH 192,8 27,8 1,5 Idé-Nyt A/S 171,3 64,5 7,8 Mediafy AB 167,4 159,1 9,5 GT/Göteborgs-Tidningen AB 156,0 9,7 0,9 Övriga företag 1) 2 280,9 607,1 Summa , ,3 1) Inkluderar goodwillposter med anskaffningsvärde under 100 Mkr. Se även not 28. Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Mkr Pågående nyanläggningar Ingående balans 58,1 11,3 Under året nedlagda kostnader 408,7 79,7 Årets avyttringar och utrangeringar 0,1 Under året genomförda omfördelningar 26,9 21,6 Företagsförvärv/försäljningar 10,2 Årets avskrivningar 3,8 Omräkningsdifferens 1,1 Summa 436,0 58,1 20 bonnier ab årsredovisning 2011

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Innehåll. Omslag: Närbild på tidskrifter. Foto: Niklas Palmklint

Innehåll. Omslag: Närbild på tidskrifter. Foto: Niklas Palmklint Årsredovisning 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 7 Resultaträkningar 8 Kassaflödesanalyser 8 Balansräkningar per den 31 december 9 Förändring av eget kapital 10 Tilläggsupplysningar 11 33 Revisionsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer